Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-04-Speech-2-073"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Hr. formand, Junibevægelsen stemmer for udvidelsen, men aftalerne skal også være så gode for ansøgerlandene, at deres vælgere får lyst til at stemme ja. EU-toppen må lære af folkeafstemningerne i Danmark og Irland. Som udvidelsesforhandlingerne kører nu, får man nej-flertal i et eller flere lande. Hemmeligholdelse af dokumenter og brevvekslinger er den sikre vej til mistillid. De har noget at skjule, når de ikke tør vise papirerne frem, vil folk tænke. Jeg har i et par år forsøgt at få en ubureakratisk elektronisk kopi af de regler, ansøgerlandene skal acceptere. Det nægter Kommissionen fortsat. Hvorfor ikke gøre vælgerne den tjeneste at lægge samtlige papirer på internettet, så de kan læses i Karup og Prag, i Bogense og Budapest? Jeg forlanger ikke offentlighed om interne forhandlingspositioner eller militære hemmeligheder, men papirer, der skal føre til love, må frem i lyset nu! Vi må også diskutere, om vi stiller de rigtige krav til ansøgerlandene. Hvor og hvornår har vore borgere demonstreret for at kunne købe billig jord i østlandene? Kunne vi ikke tilbyde overgangsordninger for landbrugsjord og fritidsjord, indtil de f.eks. har 90% af vores indkomst? Hvem i vesten har lyst til at betale understøttelse til folk i Østeuropa, som vi forcerer ud af deres jobs? Kunne vi ikke tillade længere overgangsordninger, således at de kan indstille sig på konkurrencen på det fælles marked, men får lov at beskytte lokale markeder, indtil de er mere konkurrencedygtige? Kunne vi ikke være lidt mere storsindede og meget mere fleksible? Hvorfor ikke lade de 12 ansøgerlande være med til at skrive grundlaget for samarbejdet i den næste traktat? Hvorfor ikke lade Nice-traktaten ligge og skabe en traktat, som kan vedtages ved folkeafstemninger i alle lande - en traktat for et åbent, slankere, friere og mere demokratisk Europa? Så vil udsigten til medlemskab skabe begejstring blandt borgerne og høje stemmeprocenter med store ja-flertal. Folk vil forenes i stedet for at splittes - lad det være udfordringen!"@da1
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, Kesäkuu-liike äänestää laajentumisen puolesta, mutta sopimusten on myös oltava ehdokasvaltioiden kannalta niin hyviä, että niiden valitsijatkin haluavat äänestää niiden puolesta. EU:n eliitin on otettava opiksi Tanskassa ja Irlannissa järjestetyistä kansanäänestyksistä. Laajentumisneuvottelujen nykyinen tila johtaa vastustavien äänten enemmistöön yhdessä tai useammassa valtiossa. Asiakirjojen ja kirjeenvaihdon salaaminen on varma tapa lisätä epäluottamusta. Ihmiset ajattelevat, että teillä on jotakin salattavaa, koska te ette uskalla näyttää asiakirjoja. Olen muutaman vuoden ajan yrittänyt saada ei-byrokraattisen sähköisen kopion niistä säännöistä, jotka ehdokasvaltioiden on hyväksyttävä. Komissio on kieltäytynyt siitä jatkuvasti. Miksi äänestäjille ei tehtäisi sitä palvelusta, että kaikki asiakirjat siirrettäisiin Internetiin, jotta niitä voitaisiin lukea Karupissa ja Prahassa, Bogensessa ja Budapestissa? En vaadi sisäisten neuvotteluasemien tai sotilaallisten salaisuuksien julkistamista vaan sitä, että lakeihin johtavat asiakirjat pitää julkaista heti! Meidän on myös keskusteltava siitä, esitämmekö ehdokasvaltioille oikeat vaatimukset. Missä ja milloin kansalaisemme ovat osoittaneet mieltään sen puolesta, että he voisivat ostaa halpaa maata itävaltioista? Emmekö me voisi tarjota siirtymäjärjestelyjä maatalouteen käytettävän maan ja vapaa-aikaan käytettävän maan osalta, kunnes asukkailla on esimerkiksi 90 prosenttia meidän tuloistamme? Kuka länsimaalainen haluaisi maksaa tukia Itä-Euroopan kansalaisille, jotka pakotamme luopumaan töistään? Emmekö voisi sallia pitempiä siirtymäjärjestelyjä, jotta ehdokasvaltiot voisivat valmistautua yhteisillä markkinoilla tapahtuvaan kilpailuun, samalla kun ne saisivat luvan suojata paikallisia markkinoita siihen asti, kunnes ne ovat kilpailukykyisempiä? Emmekö voisi olla hieman jalomielisempiä ja paljon joustavampia? Miksi emme sallisi 12 ehdokasvaltion osallistua yhteistyön perustan luomiseen siinä vaiheessa, kun seuraavaa perustamissopimusta laaditaan? Miksi emme unohtaisi Nizzan sopimusta ja laatisi perustamissopimuksen, joka voitaisiin hyväksyä niissä kansanäänestyksissä, joita kaikissa valtioissa järjestetään – perustamissopimuksen, joka johtaisi entistä avoimempaan, entistä harvemmista asioista päättävään, vapaampaan ja demokraattisempaan Eurooppaan? Silloin jäsenyyttä koskevat mahdollisuudet tekisivät vaikutuksen kansalaisiin ja nostaisivat äänestysprosentteja, koska asia saisi suurten enemmistöjen kannatuksen. Kansat yhdistyisivät sen sijasta, että ne jakautuisivat – pitäkää tätä haasteenanne!"@fi5
lpv:translated text
"Herr talman! Junirörelsen röstar för utvidgningen, men avtalen måste också vara så bra för ansökarländerna att väljarna får lust att rösta ja. EU-toppen måste lära sig av folkomröstningarna i Danmark och på Irland. Som utvidgningsförhandlingarna nu ser ut kommer man att få en nej-majoritet i ett eller flera länder. Hemlighållande av dokument och brevväxling är en säker väg till misstro. De måste ha någonting att dölja när de inte vågar visa alla papper kommer människor att tänka. Jag har under ett par år försökt att få en "obyråkratisk" elektronisk kopia på de regler som ansökarländerna skall godkänna, men kommissionen vägrar fortfarande att gå med på detta. Varför inte göra väljarna tjänsten att lägga ut alla handlingar på Internet så att de kan läsas i Karup och Prag, och i Bogense och Budapest? Jag kräver inte offentlighet vad gäller interna förhandlingspositioner eller militära hemligheter, men dokument som skall leda fram till lagar måste fram i ljuset nu! Vi måste också diskutera om vi ställer rätt krav på ansökarländerna. Var och när har våra medborgare visat intresse för att få lov att köpa billig mark i östländerna? Skulle vi inte kunna erbjuda övergångsordningar för mark för jordbruk och fritidsjordbruk tills de t ex har nått upp till 90 procent av vår inkomst? Vem i västvärlden har lust att betala understöd till människor i Östeuropa som på grund av oss tvingas lämna sin sysselsättning? Skulle vi inte kunna tillåta längre övergångsordningar så att de kan anpassa sig till konkurrensen på den gemensamma marknaden, men skydda sina lokala marknader tills de blivit mer konkurrenskraftiga. Skulle vi inte kunna vara lite mer storsinta och flexibla? Varför inte låta de 12 ansökarländerna vara med och skriva samarbetsunderlaget inför nästa fördrag? Varför inte låta Nicefördraget ge upphov till ett fördrag som kan antas vid folkomröstningar i alla länder – ett fördrag för ett öppet, "slankare", friare och mer demokratiskt Europa? Då skulle utsikten om medlemskap skapa entusiasm bland invånarna och ge röstresultat med ja-majoriteter. Människor skulle förenas istället för att splittras – låt detta bli en utmaning!"@sv13
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, de Junibeweging stemt voor de uitbreiding, maar met de kanttekening dat de afspraken ook gunstig moeten zijn voor de kandidaat-landen, zodat de kiezers aldaar iets hebben om voor te stemmen. De EU-Top moet lering trekken uit de stemmingen in Denemarken en Ierland. Bij de huidige stand van de uitbreidingsonderhandelingen stemmen één of meer landen tegen. Geheimhouding van documenten en briefwisselingen is dé manier om wantrouwen te wekken. De mensen zullen denken dat we iets te verbergen hebben, als we het niet aandurven om de documenten te laten zien. Een paar jaar lang heb ik geprobeerd een onbureaucratische, elektronische versie te pakken te krijgen van de regels die de kandidaat-landen moeten aanvaarden. De Commissie geeft nog steeds niet thuis. Waarom zouden we de kiezers niet de dienst bewijzen om alle documenten op internet te zetten, zodat ze in Karup en Praag, in Bogense en Boedapest te lezen zijn? Ik vraag niet om openbaarheid van interne onderhandelingsposities of militaire geheimen. Maar documenten die moeten uitmonden in wetten, moeten nu boven tafel! We moeten het er ook over hebben of we wel de juiste eisen aan de kandidaat-landen stellen. Waar en wanneer hebben onze burgers gedemonstreerd voor goedkope grond in de oostelijke landen? Kunnen we geen overgangsregeling voor landbouwgrond en recreatiegrond aanbieden, totdat ze bijvoorbeeld 90% van onze inkomsten bereikt hebben? Wie heeft er in het Westen zin om steun te betalen aan mensen in Oost-Europa, die we zelf hun banen hebben afgenomen? Ik stel voor de termijn van de overgangsregelingen wat te verruimen, zodat ze de tijd krijgen zich op de concurrentie van de gemeenschappelijke markt in te stellen, en tegelijk de lokale markten mogen beschermen tot ze een betere concurrentiepositie hebben. Kunnen we niet wat grootmoediger en flexibeler zijn? Zullen we de basis voor de samenwerking in het volgende Verdrag gewoon samen met de twaalf kandidaat-landen opstellen? Waarom laten we het Verdrag van Nice niet voor wat het is, met in plaats daarvan een Verdrag dat bij stemmingen in alle landen aangenomen kan worden – een Verdrag voor een open, afgeslankt, vrijer en democratischer Europa? Dan pas worden de burgers enthousiast bij het vooruitzicht van het lidmaatschap, er zijn meer mensen die stemmen en meer mensen die vóór stemmen. De mensen willen verenigd worden, niet verdeeld – laat dat de uitdaging zijn!"@nl2
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, το κίνημα του Ιουνίου ψηφίζει υπέρ της διεύρυνσης αλλά οι συμφωνίες πρέπει να είναι αρκετά επωφελείς για τις υποψήφιες χώρες ώστε οι ψηφοφόροι εκεί να θέλουν να ψηφίσουν ναι. Η ηγεσία της ΕΕ πρέπει να πάρει το μήνυμα που έστειλαν τα δημοψηφίσματα στη Δανία και την Ιρλανδία. Όπως πάνε οι διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση τώρα, θα πλειοψηφήσουν οι αρνητικές ψήφοι σε μία ή περισσότερες χώρες. Η απόκρυψη εγγράφων και οι ανταλλαγές επιστολών αποτελούν σίγουρη συνταγή για να αυξηθεί η δυσπιστία. Μάλλον θα κρύβουν κάτι αφού δεν τολμούν να δείξουν τα έγγραφα, θα σκεφτεί ο λαός. Εδώ και δύο χρόνια προσπαθώ να λάβω ένα μη γραφειοκρατικό ηλεκτρονικό αντίγραφο των κανόνων που πρέπει να αποδεχτούν οι υποψήφιες χώρες. Η Επιτροπή μου το αρνείται συνεχώς. Γιατί δεν θέλει να κάνει τη χάρη στους εκλογείς να βάλει όλα τα έγγραφα στο Διαδίκτυο ώστε να μπορούν να διαβάζονται στο Κάρουπ και την Πράγα, στο Μπόγενσε και τη Βουδαπέστη; Δεν απαιτώ δημοσίευση των εσωτερικών διαπραγματευτικών θέσεων ή στρατιωτικών μυστικών αλλά τα έγγραφα που θα οδηγήσουν σε νόμους πρέπει να βγουν στο φως τώρα! Πρέπει επίσης να συζητήσουμε ως προς το αν θέτουμε τις σωστές απαιτήσεις στις υποψήφιες χώρες. Πού και πότε έχουν οι δικοί μας πολίτες διαμαρτυρηθεί ώστε να μπορούν να αγοράσουν φτηνή γη στις ανατολικές χώρες; Δεν μπορούμε άραγε να παράσχουμε μεταβατικά καθεστώτα για τη γεωργική γη και τις εξοχικές κατοικίες έως π.χ. το 90% του δικού μας εισοδήματος; Ποιος στη δύση έχει όρεξη να πληρώσει επιδόματα για τους λαούς της Ανατολικής Ευρώπης, τους οποίους εξαναγκάζουμε να χάσουν τη δουλειά τους; Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε πιο μακροχρόνια μεταβατικά καθεστώτα, ώστε να μπορέσουν να προετοιμαστούν για τον ανταγωνισμό στην κοινή αγορά και να έχουν τη δυνατότητα να προστατέψουν τις εντόπιες αγορές μέχρις ότου καταστούν ανταγωνιστικές; Δεν μπορούμε να είμαστε λίγο πιο μεγαλόψυχοι και πολύ περισσότερο ευέλικτοι; Γιατί δεν αφήνουμε τις 12 υποψήφιες χώρες να συμμετάσχουν στην προετοιμασία της βάσης συνεργασίας για τη νέα συνθήκη; Γιατί δεν αφήνουμε τη Συνθήκη της Νίκαιας να παραμείνει ανενεργή και να δημιουργήσουμε μια συνθήκη που θα ψηφιστεί μέσω δημοψηφισμάτων σε όλα τα κράτη – μια συνθήκη για μια ανοιχτή, πιο ευέλικτη, πιο ελεύθερη και πιο δημοκρατική Ευρώπη; Με αυτόν τον τρόπο, η προοπτική να γίνουν μέλη της ΕΕ θα προκαλεί θαυμασμό στους πολίτες και υψηλά ποσοστά θετικών ψήφων και συντριπτικές πλειοψηφίες υπέρ της συμμετοχής. Οι λαοί θα ενωθούν αντί να διασπαστούν – ας το τολμήσουμε αυτό!"@el8
lpv:translated text
"Mr President, the June movement is voting in favour of enlargement, but the agreements must also be so good for the candidate countries that their electorates are inspired to vote in favour. The EU Summit must learn from the referendums in Denmark and Ireland. Given the way in which the enlargement negotiations are at present going, a majority of people in one or more countries is going to vote against. Keeping documents and correspondence secret is a sure way of creating mistrust. People will think that the EU has something to hide when it does not dare to produce documentation. For a couple of years now, I have been trying to obtain a non-bureaucratic electronic copy of the rules the candidate countries have to accept. The Commission still refuses to produce such a document. Why not do voters the service of putting all papers on the Internet so that they can be read in Karup and Prague, Bogense and Budapest? I am not demanding that internal negotiating positions or military secrets be made publicly available. However, papers that are to result in laws must be made available now. We must also discuss whether we are making the correct demands of the candidate countries. Where and when have our people demonstrated in favour of being able to buy cheap land in the countries of Eastern Europe? Might we not offer transitional arrangements concerning agricultural and recreational land until such time as the countries concerned have, for example, 90% of our income? Who in the West has any desire to pay subsidies to people in Eastern Europe whom we are forcing out of their jobs? Might we not allow extended transitional arrangements so that they can adapt to competition in the common market but be allowed to protect local markets until such time as they are more competitive? Might we not be a little more magnanimous and much more flexible? Why not allow the 12 candidate countries to be involved in devising the basis for cooperation in the next treaty? Why not disregard the Treaty of Nice and create a treaty which can be adopted in referendums in all the countries – a treaty in favour of an open, slimmer, freer and more democratic Europe? The prospect of membership would then create enthusiasm among people and increase the turnouts at elections in such a way as to produce large majorities in favour of enlargement. People want to be united instead of divided Let that be the challenge."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, the June movement is voting in favour of enlargement, but the agreements must also be so good for the candidate countries that their electorates are inspired to vote in favour. The EU Summit must learn from the referendums in Denmark and Ireland. Given the way in which the enlargement negotiations are at present going, a majority of people in one or more countries is going to vote against. Keeping documents and correspondence secret is a sure way of creating mistrust. People will think that the EU has something to hide when it does not dare to produce documentation. For a couple of years now, I have been trying to obtain a non-bureaucratic electronic copy of the rules the candidate countries have to accept. The Commission still refuses to produce such a document. Why not do voters the service of putting all papers on the Internet so that they can be read in Karup and Prague, Bogense and Budapest? I am not demanding that internal negotiating positions or military secrets be made publicly available. However, papers that are to result in laws must be made available now. We must also discuss whether we are making the correct demands of the candidate countries. Where and when have our people demonstrated in favour of being able to buy cheap land in the countries of Eastern Europe? Might we not offer transitional arrangements concerning agricultural and recreational land until such time as the countries concerned have, for example, 90% of our income? Who in the West has any desire to pay subsidies to people in Eastern Europe whom we are forcing out of their jobs? Might we not allow extended transitional arrangements so that they can adapt to competition in the common market but be allowed to protect local markets until such time as they are more competitive? Might we not be a little more magnanimous and much more flexible? Why not allow the 12 candidate countries to be involved in devising the basis for cooperation in the next treaty? Why not disregard the Treaty of Nice and create a treaty which can be adopted in referendums in all the countries – a treaty in favour of an open, slimmer, freer and more democratic Europe? The prospect of membership would then create enthusiasm among people and increase the turnouts at elections in such a way as to produce large majorities in favour of enlargement. People want to be united instead of divided Let that be the challenge."@en3
lpv:translated text
"(DA) Señor Presidente, el Movimiento de Junio vota a favor de la ampliación, sin embargo, los acuerdos deben también ser tan positivos para los países candidatos que sus electores estén dispuestos a votar a favor. La cúpula comunitaria ha de aprender de los referéndums celebrados en Dinamarca e Irlanda. Tal y como avanzan ahora las negociaciones para la ampliación, habrá mayoría del no en uno o más países. Ocultar documentos y correspondencia es la forma más segura de crear desconfianza. Algo tienen que ocultar cuando no se atreven a sacar a la luz los documentos, pensará la gente. Durante un par de años he tratado de conseguir una copia electrónica no burocrática de las normas que los países solicitantes deben aceptar. La Comisión se sigue negando. ¿Por qué no servir a los electores colgando todos los documentos en Internet para que puedan ser leídos en Karup y Praga, en Bogense y Budapest? ¡No pido transparencia en torno a las posiciones negociadoras internas o a secretos militares, pero sí que se saquen ahora a la luz los documentos que se convertirán en leyes! Hemos de debatir también si son acertadas nuestras exigencias a los países candidatos. ¿Dónde y cuándo se han manifestado nuestros ciudadanos para poder comprar suelo barato en los países del este? ¿No podríamos ofrecer regímenes transitorios para el suelo de uso agrario y el suelo residencial hasta que por ejemplo hayan alcanzado un 90% de nuestros ingresos? ¿Quién en el oeste está dispuesto a pagar subsidios a la gente de la Europa del Este a la que forzamos a abandonar sus trabajos? ¿No podríamos admitir regímenes transitorios más largos de modo que puedan disponerse a competir en el mercado común pero permitiéndoseles proteger los mercados locales hasta que sean más competitivos? ¿No podríamos mostrarnos un poco más magnánimos y mucho más flexibles? ¿Por qué no permitir a los doce países candidatos que participen en la redacción de la base para la cooperación en el próximo tratado? ¿Por qué no dejar a un lado el Tratado de Niza y crear un tratado que pueda ser aprobado por referéndum en todos los países –un tratado para una Europa abierta, más estilizada, más libre y más democrática? Así, la perspectiva de la integración despertará entusiasmo entre los ciudadanos y elevará los índices de participación con una gran mayoría del sí. La gente se unirá en lugar de dividirse - ¡que ése sea el reto!"@es12
lpv:translated text
"Herr Präsident, die Juni-Bewegung stimmt für die Erweiterung, aber die Verträge müssen für die beitrittswilligen Länder auch so abgefasst sein, dass ihre Bevölkerung dazu ermutigt wird, für einen Beitritt zu stimmen. Die Spitzenvertreter der EU müssen die Lehre aus den Volksabstimmungen in Dänemark und Irland ziehen. So wie die Beitrittsverhandlungen gegenwärtig ablaufen, wird es in einem oder in mehreren Ländern eine Mehrheit von Beitrittsgegnern geben. Die Geheimhaltung von Dokumenten und Korrespondenzen wird mit Sicherheit zu Misstrauen führen. Die Leute werden denken, dass man etwas zu verbergen hat, wenn man nicht bereit ist, Unterlagen zugänglich zu machen. Seit ein paar Jahren versuche ich, auf unbürokratische Weise eine elektronische Kopie der Bestimmungen zu erhalten, die von den beitrittswilligen Ländern akzeptiert werden sollen. Die Kommission ist nach wie vor nicht dazu bereit. Warum tun wir den Wählern nicht den Gefallen und veröffentlichen sämtliche Dokumente im Internet, damit man sie in Karup und Prag, in Bogense und in Budapest lesen kann? Ich verlange ja nicht, dass interne Verhandlungspositionen oder militärische Geheimnisse öffentlich gemacht werden, ich fordere, dass Dokumente, die die Grundlage für Gesetze bilden sollen, jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen! Wir müssen auch darüber diskutieren, ob wir die richtigen Forderungen an die Beitrittskandidaten stellen. Wann und wo haben eigentlich unsere Bürger dafür demonstriert, billigen Grundbesitz in den osteuropäischen Ländern erwerben zu können? Sollten wir nicht vielmehr Übergangsregelungen für landwirtschaftliche und für Freizeitzwecke genutzte Flächen anbieten, bis man dort z. B. 90 % des bei uns üblichen Einkommens erzielt? Wer im Westen hat denn Lust, die Sozialhilfe für Menschen in Osteuropa zu zahlen, die wir aus ihren Beschäftigungsverhältnissen drängen. Sollten wir nicht längerfristige Übergangsregelungen zulassen, damit man sich in diesen Ländern auf die Wettbewerbsbedingungen des gemeinsamen Marktes einstellen kann, zugleich aber das Recht hat, begrenzte Märkte zu schützen, bis diese wettbewerbsfähig geworden sind? Sollten wir nicht etwas großzügiger und sehr viel flexibler sein? Warum sollen die 12 Beitrittskandidaten nicht an der Ausarbeitung der Grundlagen für die im Rahmen des nächsten Vertrags zu gestaltende Zusammenarbeit beteiligt werden? Warum lassen wir den Vertrag von Nizza nicht einfach ruhen und schaffen stattdessen einen neuen Vertrag, der mittels Volksabstimmungen in allen Ländern beschlossen werden kann – einen Vertrag für ein offenes, weniger bürokratisches, freieres und demokratischeres Europa? Dann würde die Aussicht auf eine Mitgliedschaft zu Begeisterung bei den Bürgern führen, zu einer hohen Wahlbeteiligung mit klaren Mehrheiten für die Befürworter. Die Bevölkerungen würden zusammenhalten und nicht gespalten sein – dieser Herausforderung sollten wir uns stellen!"@de7
lpv:translated text
"Signor Presidente è favorevole all’ampliamento ma gli accordi con i paesi candidati devono essere tanto buoni da far sì che gli elettori di questi paesi abbiano voglia di votare a favore. La dell'Unione deve imparare dai referendum popolari in Danimarca e Irlanda. Alla luce dello stato attuale dei negoziati di adesione è prevedibile una maggioranza per il no in uno o più paesi. Tenere nascosti documenti e scambi epistolari è il modo sicuro per creare sfiducia. Devono avere qualcosa da nascondere se non osano rendere pubbliche le carte, penserà la gente. Da un paio d’anni cerco di ottenere una copia elettronica informale delle regole che i paesi candidati devono accettare. La Commissione continua a negarmela. Perché non rendere agli elettori il servizio di inserire su Internet tutti i documenti, di modo che possano essere letti a Karup come a Praga, Bogense o Budapest? Non pretendo che siano resi pubblici i segreti militari o le posizioni negoziali interne, ma i documenti che devono diventare leggi devono essere presentati alla luce del sole adesso! Occorre anche discutere se i requisiti che imponiamo ai paesi candidati siano corretti. Dove e quando hanno organizzato dimostrazioni i nostri cittadini per avere il diritto di comprare terreni a buon prezzo nei paesi dell’Est? Non potremmo offrire regimi transitori per i terreni agricoli e destinati alle residenze secondarie fino a quando, per esempio, questi paesi avranno un reddito pari al 90 percento del nostro? Chi ha voglia, qui in Occidente, di pagare sovvenzioni per i cittadini dell’Europa orientale che per colpa nostra perdono il lavoro? Non potremmo consentire regimi transitori più lunghi di modo che possano adeguarsi alla concorrenza sul mercato comune pur potendo tutelare i mercati locali, fino a quando non saranno più competitivi? Non potremmo essere un po’ più magnanimi e molto più flessibili? Perché non consentire che i 12 paesi candidati partecipino alla stesura dei principi fondamentali della cooperazione nel prossimo Trattato? Perché non lasciare da parte il Trattato di Nizza e creare un Trattato che possa essere approvato con un referendum in tutti i paesi – un Trattato per un’Europa trasparente, più snella, più libera e più democratica? In tal modo la prospettiva dell’adesione susciterà entusiasmo tra i cittadini e determinerà un’elevata percentuale di votanti con una forte maggioranza a favore. I cittadini vogliono essere uniti e non divisi – sia questa la sfida!"@it9
lpv:translated text
"Senhor Presidente, o Movimento-de-Junho vota a favor do alargamento, mas os acordos deverão também ser de tal modo favoráveis para os países candidatos que os seus eleitores sintam vontade de votar sim. Os dirigentes da UE devem tirar ilações dos referendos realizados na Dinamarca e na Irlanda. Do modo como estão a decorrer neste momento as negociações para o alargamento, diversos países irão apresentar uma maioria a favor do não. O facto de se manter segredo em torno de determinados documentos e de correspondência que foi trocada, é o caminho certo para a desconfiança. As pessoas irão pensar que a UE tem algo a esconder, visto terem receio de mostrar os papéis. Há anos que procuro obter uma cópia electrónica não burocrática das regras que os Estados-Membros devem aceitar. A Comissão continua a recusar o meu pedido. Por que não fazer o favor aos eleitores de colocar o conjunto dos documentos na Internet, para que possam ser lidos tanto em Karup, Praga, Bogense como em Budapeste? Não estou a exigir que se divulguem posições negociais internas nem segredos militares, mas os documentos que conduzem a leis devem ser postos a claro, agora e já! Devemos igualmente discutir se estamos a impor aos países candidatos os requisitos certos. Onde e quando é que os nossos cidadãos fizeram manifestações com vista a comprar terreno mais barato nos países de Leste? Não seria possível oferecer um regime transitório para os terrenos agrícolas e para os terrenos destinados a actividades de lazer, até que os rendimentos das populações destes países atinjam 90% dos nossos rendimentos? Quem, no Ocidente, está disposto a subsidiar os povos da Europa Oriental se estamos a expulsá-los dos seus empregos? Não poderíamos autorizar períodos transitórios mais longos, permitindo que se adaptem à competição no mercado comunitário mas, ao mesmo tempo, que protejam os mercados locais até serem mais competitivos? Não poderíamos ser um pouco mais generosos e flexíveis? Qual a razão para não deixamos que os 12 países candidatos participem na redacção da base de cooperação do próximo Tratado? Porque não deixar o Tratado de Nice como está e criar um tratado susceptível de ser aprovado por referendo em todos os países, um tratado que visa uma Europa mais aberta, mais elegante, mais livre e mais democrática? Nessa altura a perspectiva de admissão na União irá suscitar o entusiasmo dos cidadãos e aumentar a percentagem de votos com uma grande maioria a favor do sim. As pessoas irão unir-se em vez de se dividirem, aceitem esse desafio!"@pt11
lpv:translated text
"Monsieur le Président, le Mouvement de juin votera pour l'élargissement, mais il faut que les accords soient suffisamment bons pour les pays candidats pour que leurs électeurs aient envie de voter "oui". Les dirigeants de l'UE doivent tirer les leçons des référendums qui ont eu lieu au Danemark et en Irlande. Si les négociations sur l'élargissement se poursuivent de la même façon qu'elles ont lieu actuellement, il faudra s'attendre à une majorité de "non" dans un ou plusieurs pays. La volonté de garder des documents et des échanges de correspondance secrets est le meilleur moyen pour créer un sentiment de méfiance. Les gens penseront qu'il y a des choses à cacher à partir du moment où on n'ose pas montrer certains documents. J'ai essayé, pendant quelques années, d'obtenir d'une façon non bureaucratique une copie électronique des règles que les pays candidats devront accepter. La Commission continue à m'opposer un refus. Pourquoi ne peut-on pas rendre le service aux électeurs de mettre tous ces documents à leur disposition sur Internet afin qu'ils puissent être lus tant à Karup qu'à Prague, aussi bien à Bogense qu'à Budapest ? Je n'exige pas la publication des positions internes prises lors des négociations ni la publication de secrets militaires, mais des documents qui deviendront des textes de loi doivent être publiés dès à présent ! Nous devons également examiner si les exigences que nous imposons aux pays candidats sont justes. Quand et où nos citoyens ont-ils manifesté pour pouvoir acheter à bas prix des terres dans les pays de l'Est ? Ne peut-on pas proposer des régimes transitoires pour les terres agricoles et les terres réservées aux activités de loisir jusqu'à ce que ces pays disposent, par exemple, de 90 % de nos revenus ? Qui, en Occident, a envie de verser une aide aux peuples de l'Europe de l'Est que nous forçons à abandonner leur emploi ? Ne pouvons-nous pas leur offrir une prolongation des régimes transitoires afin qu'ils puissent se montrer compétitifs sur le marché intérieur tout en ayant la possibilité de protéger leurs propres marchés intérieurs jusqu'à ce qu'ils soient plus compétitifs ? Ne pouvons-nous pas faire preuve d'une plus grande largeur d'esprit et d'une plus grande flexibilité ? Pourquoi ne pourrions-nous pas permettre aux 12 pays candidats de rédiger avec nous les bases de notre coopération dans le prochain traité ? Pourquoi ne pas abandonner le traité de Nice en faveur d'un traité susceptible d'être accepté par référendum par l'ensemble des pays - un traité pour une Europe ouverte, moins gourmande, plus libre et plus démocratique ? Les citoyens seraient alors ravis de pouvoir adhérer à cette Europe et voteraient largement "oui". Les gens s'uniraient au lieu de se diviser. Voilà le défi qu'il nous faudrait relever !"@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010904.5.2-073"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph