Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-04-Speech-2-015"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010904.2.2-015"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, tout d'abord veuillez excuser mon petit retard, mais je viens en droite ligne de Bruxelles. J'espère que vous voudrez bien le comprendre et je vous en remercie. Mesdames et Messieurs, comme le ministre Louis Michel l'avait déjà indiqué lors de sa comparution, le 28 août dernier, devant la commission des affaires étrangères, des droits de l'homme, de la sécurité commune et de la politique de défense de ce Parlement, on assiste depuis des mois au Proche-Orient à une escalade croissante de la violence, avec pour résultat consternant l'effondrement total de la confiance mutuelle entre les parties et, sur le terrain, cela a créé un profond sentiment d'impuissance parmi toutes les populations concernées. Il ne se passe hélas pas un jour ou à peu près sans que des incidents sanglants et de nouvelles provocations ne se produisent et ne reportent ainsi indéfiniment la matérialisation d'un cessez-le-feu et la fin d'un cycle infernal de représailles, tandis que la liste des victimes ne fait que s'allonger. Cette situation, récemment qualifiée par le ministre Vedrine de monstrueuse et révoltante, suscite bien entendu une profonde inquiétude pour la stabilité d'une région qui est à nos portes. La communauté internationale ne saurait tolérer plus longtemps cette escalade et se doit de condamner avec fermeté les facteurs d'aggravation que constituent notamment le terrorisme et les attentats suicide perpétrés par des Palestiniens en Israël. Outre que ces actes terroristes constituent une abomination, car ils frappent des civils innocents, ils ne font qu'inciter Israël à pratiquer une politique de plus en plus répressive. Les tirs d'activistes palestiniens contre des Israéliens, qu'ils soient colons ou militaires, à partir d'agglomérations sous contrôle palestinien, mais aussi le recours excessif et disproportionné à la force par Israël ne font qu'alimenter le cycle de la violence. L'usage d'avions de combat dans les zones résidentielles, la destruction systématique par des missiles de bâtiments abritant les services de police et de sécurité de l'autorité palestinienne et les meurtres ciblés d'activistes palestiniens ne constituent pas des éléments convaincants d'une stratégie visant à la paix et à la sécurité. Les incursions militaires israéliennes dans les zones passées sous contrôle palestinien sont autant de violations des accords signés. La fermeture des institutions palestiniennes à Jérusalem-Est, et notamment celle de la Maison Orient, et la saisie des archives sont des mesures politiques peu propices à l'apaisement."@fr6
lpv:translated text
"Fru formand, hr. kommissær, mine damer og herrer, først vil jeg bede Dem undskylde min lille forsinkelse, men jeg kommer direkte fra Bruxelles. Jeg håber, at De forstår. Tak. Mine damer og herrer, som minister Louis Michel allerede hentydede til i forbindelse med sit møde for Parlamentets Udvalg om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik den 28. august, har vi i flere måneder oplevet en optrapning af volden med det alarmerende resultat, at den gensidige tillid mellem parterne er brudt totalt sammen, og i felten har dette skabt en dyb følelse af afmagt hos alle de involverede befolkninger. Der går desværre nærmest ikke en dag, uden at vi oplever blodige sammenstød og nye provokationer, hvilket udsætter skabelsen af en våbenstilstand og et brud på den onde cirkel af repressalier på ubestemt tid, samtidig med at listen over ofrene bliver længere og længere. Denne situation, som for nylig blev kaldt uhyrlig og oprørende af minister Vedrine, skaber selvfølgelig dyb bekymring for stabiliteten i en region, der befinder sig klos op ad vores grænser. Det internationale samfund kan ikke blive ved med at tolerere denne optrapning og bør slå hårdt ned på de forværrende faktorer som f.eks. terrorisme og selvmordsattentater, der udøves af palæstinensere i Israel. Bortset fra, at disse terrorhandlinger er modbydelige, fordi de rammer uskyldige civile, får de blot Israel til at udøve en mere og mere repressiv politik. De palæstinensiske aktivisters angreb på israelere, hvad enten de er bosættere eller militærfolk, fra bebyggelser under palæstinensisk kontrol, men også Israels overdrevne og uforholdsmæssige magtanvendelse resulterer udelukkende i, at volden optrappes yderligere. Anvendelsen af kampfly i boligområder, den systematiske missilbeskydning af bygninger, der huser Den Palæstinensiske Myndigheds politi- og sikkerhedstjeneste, og de målrettede mord på palæstinensiske aktivister er ikke overbevisende elementer i en freds- og sikkerhedsstrategi. De israelske militære indtrængninger i de områder, der er overgået til palæstinensisk kontrol, er hver gang et brud på de underskrevne aftaler. Lukningen af palæstinensiske institutioner i Østjerusalem og især lukningen af Orient House samt beslaglæggelsen af arkiverne er politiske tiltag, som er lidet egnede til en fredsproces."@da1
"Frau Präsidentin, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Zunächst bitte ich Sie, meine kleine Verspätung zu entschuldigen, aber ich komme direkt aus Brüssel. Ich hoffe auf Ihr Verständnis und danke Ihnen dafür. Wie Herr Minister Louis Michel bereits bei seinem Auftreten vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten, Menschenrechte, gemeinsame Sicherheit und Verteidigungspolitik dieses Parlaments am 28. August feststellte, erleben wir im Nahen Osten seit Monaten eine zunehmende Eskalation der Gewalt. Dies hatte den völligen Zusammenbruch des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Parteien zur Folge und schuf vor Ort ein tiefes Gefühl der Ohnmacht bei allen betroffenen Bevölkerungsgruppen. Leider vergeht kein Tag oder fast kein Tag, ohne dass es zu blutigen Zusammenstößen und neuen Provokationen kommt und damit die Umsetzung eines Waffenstillstands und das Ende eines Teufelkreises von Repressionsakten in immer weitere Ferne rückt, während die Liste der Opfer immer länger wird. Diese Situation, die Außenminister Vedrine unlängst als erschreckend und empörend bezeichnete, weckt natürlich große Besorgnis für die Stabilität einer Region, die vor unserer Haustür gelegen ist. Die internationale Gemeinschaft kann diese Eskalation nicht länger hinnehmen und muss entschieden die Faktoren verurteilen, die die Lage immer weiter verschlimmern, vor allem den Terrorismus und die Selbstmordattentate von Palästinensern in Israel. Diese Terrorakte sind ja nicht nur abscheulich, weil sie unschuldige Zivilisten treffen, sondern sie sind zugleich Anlass für Israel, eine immer repressivere Politik zu betreiben. Die Schüsse palästinensischer Kämpfer gegen israelische Siedler und Militärs von palästinensisch kontrollierten Siedlungen aus, aber auch die exzessive und unverhältnismäßige Anwendung von Gewalt durch Israel geben dem Zyklus der Gewalt nur immer neue Nahrung. Der Einsatz von Kampfflugzeugen in Wohngebieten, die systematischen Raketenangriffe auf Gebäude, in denen die Polizei- und Sicherheitsdienste der palästinensischen Autonomiebehörde ihren Sitz haben, und die gezielten Mordanschläge gegen palästinensische Aktivisten sind keine überzeugenden Elemente für eine auf Frieden und Sicherheit gerichtete Strategie. Mit den israelischen militärischen Übergriffen auf palästinensisch kontrollierte Gebiete werden die unterzeichneten Abkommen verletzt. Die Schließung palästinensischer Institutionen in Ost-Jerusalem, vor allem des Orient-Hauses, und die Beschlagnahme der Archive stellen politische Maßnahmen dar, die einer Befriedung kaum förderlich sind."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σας ζητώ καταρχάς να συγχωρέσετε τη μικρή καθυστέρησή μου· έρχομαι όμως κατευθείαν από τις Βρυξέλλες. Ελπίζω να δείξετε κατανόηση και σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, όπως ο Υπουργός κ. Louis Michel είχε ήδη επισημάνει όταν παρουσιάστηκε, στις 28 Αυγούστου, ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κοινής Ασφάλειας και Αμυντικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου, εδώ και μήνες παρακολουθούμε στη Μέση Ανατολή μια εντεινόμενη κλιμάκωση της βίας· το θλιβερό αποτέλεσμα είναι η πλήρης κατάρρευση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, πράγμα το οποίο έχει δημιουργήσει επί τόπου ένα βαθύ αίσθημα αδυναμίας σε όλους τους εμπλεκόμενους πληθυσμούς. Δυστυχώς, δεν περνάει ούτε μέρα σχεδόν χωρίς να σημειωθούν αιματηρά επεισόδια και νέες προκλήσεις, με συνέπεια να αναβάλλεται επ’ αόριστον τόσο η πραγμάτωση της εκεχειρίας όσο και ο τερματισμός αυτού του φαύλου κύκλου των αντιποίνων, ενώ την ίδια ώρα ο κατάλογος των θυμάτων συνεχώς μεγαλώνει. Η κατάσταση αυτή, την οποία προσφάτως ο Υπουργός κ. Vedrine χαρακτήρισε ως τερατώδη και σκανδαλώδη, μας προκαλεί φυσικά τεράστια ανησυχία σχετικά με τη σταθερότητα στην εν λόγω περιοχή, η οποία βρίσκεται στις πύλες της Ευρώπης. Η διεθνής κοινότητα δεν θα ανεχθεί άλλο την κλιμάκωση αυτή και θα πρέπει να καταδικάσει αποφασιστικά τους παράγοντες επιδείνωσής της, όπως είναι κατά κύριο λόγο η τρομοκρατία και οι επιθέσεις αυτοκτονίας που διαπράττουν οι Παλαιστίνιοι στο Ισραήλ. Πέραν του ότι οι τρομοκρατικές αυτές πράξεις είναι επαίσχυντες, αφού πλήττουν αθώους πολίτες, επιπλέον ωθούν το Ισραήλ στην εφαρμογή μιας όλο και πιο κατασταλτικής πολιτικής. Οι βολές παλαιστινίων ακτιβιστών κατά των Ισραηλινών, εποίκων ή στρατιωτικών, οι οποίες προέρχονται από οικισμούς που τελούν υπό παλαιστινιακό έλεγχο, αλλά και η υπερβολική και δυσανάλογη προσφυγή του Ισραήλ στη βία απλώς τροφοδοτούν τον κύκλο της βίας. Η χρήση μαχητικών αεροπλάνων στις κατοικημένες περιοχές, η συστηματική καταστροφή με πυραύλους των κτιρίων όπου στεγάζεται η Αστυνομία και η Ασφάλεια της Παλαιστινιακής Αρχής και οι κατευθυνόμενες δολοφονίες παλαιστινίων ακτιβιστών δεν μπορούν να μας πείσουν, ως στοιχεία, ότι εντάσσονται σε μια στρατηγική που αποσκοπεί στην ειρήνη και την ασφάλεια. Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιδρομές στις ζώνες που έχουν περάσει στον έλεγχο των Παλαιστινίων αποτελούν επίσης παραβιάσεις των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί. Το κλείσιμο των παλαιστινιακών ιδρυμάτων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και κυρίως το κλείσιμο του Οίκου της Ανατολής και η κατάσχεση των αρχείων αποτελούν πολιτικά μέτρα που επ’ ουδενί ευνοούν τον κατευνασμό των πνευμάτων."@el8
". Madam President, Commissioner Patten, ladies and gentlemen, I would like to begin by apologising for arriving slightly late, but I have come straight from Brussels. I would like to thank you for your understanding. Ladies and gentlemen, as Minister Michel said when he spoke before the European Parliament’s Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Security and Defence Policy on 28 August 2001, there has, in recent months, been an escalation of violence in the Middle East. The alarming result is the total collapse of trust between the two parties. On the ground, this has created a profound sense of helplessness amongst all the people concerned. Unfortunately, not a day goes by that is without bloody incidents and new acts of provocation, thereby indefinitely postponing a cease-fire, and an end to the infernal cycle of reprisals, all the while adding to the growing list of victims. This situation, recently described by Minister Hubert Védrine as ‘monstrous and revolting’, is naturally giving rise to grave concerns about stability in a region that is on our doorstep. The international community cannot tolerate such an escalation for much longer. It must strongly condemn the aggravating factors, namely the terrorism and the suicide attacks perpetrated by Palestinians in Israel. Apart from the fact that these acts of terrorism are an abomination in that they target innocent civilians, they simply encourage Israel to pursue an increasingly repressive policy. Shooting at Israelis, whether Jewish settlers or soldiers, by Palestinians activists from Palestinian-controlled zones, and also the excessive and disproportionate use of force by Israel only fuels the cycle of violence. Using combat aircraft in residential areas, launching missiles to systematically destroy buildings housing police and security services of the Palestinian Authority, and assassinating Palestinian activists are hardly convincing components in a strategy geared towards achieving peace and security. Israeli military incursions into areas that have been transferred to Palestinian control are violations of signed agreements. The closure of Palestinian institutions in East Jerusalem, especially Orient House, and the seizure of files are political measures that are not very likely to appease Palestinians."@en3
"(FR) Señora Presidenta, señor Comisario, señoras y señores, ante todo les pido disculpas por mi ligero retraso, pero vengo directamente de Bruselas. Espero que lo comprendan y les doy las gracias por ello. Señoras y señores, como el ministro Louis Michel ya lo había indicado en su comparecencia, el 28 de agosto pasado, ante la Comisión de Asuntos Exteriores, Derechos Humanos, Seguridad Común y Política de Defensa de este Parlamento, asistimos desde hace algunos meses en Oriente Medio a una escalada creciente de la violencia, cuyo resultado desolador es la pérdida total de la confianza recíproca entre las partes, lo que ha creado un profundo sentimiento de impotencia entre todas las poblaciones afectadas. Prácticamente casi todos los días se producen incidentes sangrientos y nuevas provocaciones que aplazan indefinidamente la materialización de un alto el fuego y el final de un ciclo infernal de represalias, mientras que la lista de las víctimas no deja de aumentar. Esta situación, recientemente calificada por el ministro Védrine de monstruosa e indignante, suscita una profunda preocupación por la estabilidad de una región que está muy próxima a nuestros países. La comunidad internacional no puede tolerar por más tiempo esta escalada y debe condenar enérgicamente los factores de agravamiento que supone el terrorismo así como los atentados suicidas perpetrados por palestinos en Israel. Aparte de que estos actos terroristas son abominables, puesto que afectan a civiles inocentes, sólo sirven para incitar a Israel a practicar una política cada vez más represiva. Los disparos de activistas palestinos contra israelíes, ya sean colonos o militares, desde poblaciones bajo control palestino, así como el recurso excesivo y desproporcionado a la fuerza por Israel, no hacen sino alimentar el ciclo de la violencia. La utilización de aviones de combate en las zonas habitadas, la destrucción sistemática mediante misiles de edificios que albergan los servicios policiales y de seguridad de la Autoridad Palestina y los asesinatos selectivos de activistas palestinos no constituyen elementos convincentes de una estrategia encaminada a lograr la paz y la seguridad. Las incursiones militares israelíes en las zonas que han pasado a estar bajo control palestino son otras tantas violaciones de los acuerdos suscritos. El cierre de las instituciones palestinas en Jerusalén Este y sobre todo el de la Casa de Oriente, así como la incautación de los archivos, son medidas políticas poco propicias para la pacificación."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin aivan aluksi pyytää anteeksi pientä myöhästymistäni, mutta tulin suoraan Brysselistä. Toivon, että ymmärrätte, kiitos. Arvoisa yleisö, kuten ministeri Louis Michel jo totesi puhuessaan viime elokuun 28. päivänä Euroopan parlamentin ulkoasioiden, ihmisoikeuksien sekä yhteisen turvallisuuden ja puolustuspolitiikan valiokunnassa, olemme jo useiden kuukausien ajan joutuneet seuraamaan väkivallan lisääntymistä Lähi-idässä. Tyrmistyttävänä seurauksena lisääntyneestä väkivallasta on molempien osapuolten täydellinen luottamuksen romahtaminen, mikä on herättänyt syvän voimattomuuden tunteen tilanteesta kärsivien kansanjoukkojen keskuudessa. Veritekoja ja uusia yhteenottoja sattuu valitettavasti lähes päivittäin, mikä näin ollen lykkää tulitaukoa loputtomiin eikä hirveälle kostotoimien kierteelle näy loppua uhrien määrän vain kasvaessa. Tämä tilanne, jota ministeri Vedrine äskettäin luonnehti pöyristyttäväksi ja mieliä kuohuttavaksi, on tietenkin erittäin huolestuttava aivan EU:n naapurissa sijaitsevan alueen tasapainon kannalta. Kansainvälinen yhteisö ei voi enää kauan sietää lisääntyvää väkivaltaa, sen on tuomittava tiukasti raskauttavat seikat, joita ovat erityisesti terrorismi ja palestiinalaisten Israeliin tekemät itsemurhaiskut. Sen lisäksi että nämä terroriteot ovat kammottavia, sillä ne kohdistuvat viattomiin siviileihin, ne vain yllyttävät Israelia käyttämään yhä tiukempia pakkotoimia. Palestiinalaisten aktivistien ampumat laukaukset palestiinalaisten valvonnassa olevista asutuskeskuksista käsin israelilaisia kohti – olivatpa he siirtokuntalaisia tai sotilaita – vain vauhdittavat väkivallan kierrettä, mutta sitä vauhdittavat myös Israelin liialliset ja ylimitoitetut voimatoimet. Taistelukoneiden käyttö asuinalueilla, Palestiinan poliisin ja turvallisuuspalvelujen käyttämien rakennusten järjestelmällinen tuhoaminen ohjusiskuin ja palestiinalaisaktivistien tekemät murhat eivät ole vakuuttava osoitus rauhaan ja turvallisuuteen tähtäävästä politiikasta. Israelilaissotilaiden tunkeutuminen palestiinalaisvalvonnassa oleville alueille rikkoo yhtä lailla sopimuksia. Palestiinalaisvirastojen sulkeminen Itä-Jerusalemissa ja varsinkin Orient Housen sulkeminen sekä arkistojen takavarikointi eivät ole kaikkein sopivimpia rauhaan tähtääviä toimenpiteitä."@fi5
"Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, mi scuso innanzi tutto per il leggero ritardo, ma arrivo direttamente da Bruxelles. Conto sulla vostra comprensione e ve ne sono grata. Onorevoli parlamentari, da mesi assistiamo, come ha rilevato il Ministro Louis Michel lo scorso 28 agosto in occasione della sua presenza alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa del Parlamento, a una crescente di violenza in Medio Oriente, che ha come triste conseguenza il crollo totale della fiducia reciproca fra le parti e il diffondersi di un profondo sentimento di impotenza tra le popolazioni coinvolte nelle zone interessate. Purtroppo non passa giorno o quasi senza che si verifichino incidenti sanguinosi e nuove provocazioni, che rimandano indefinitamente il concretizzarsi del cessate il fuoco e la fine del circolo infernale delle rappresaglie, mentre l'elenco delle vittime s'allunga sempre più. Questa situazione, che il Ministro Vedrine ha recentemente definito mostruosa e rivoltante, suscita chiaramente profonda preoccupazione per la stabilità di questa regione a noi così vicina. La comunità internazionale non potrà tollerare oltre questa e ha il dovere di condannare con fermezza i fattori aggravanti, segnatamente il terrorismo e gli attentati suicidi perpetrati dai palestinesi in Israele. Tali atti terroristici, abominevoli in quanto colpiscono civili innocenti, non fanno che incitare Israele a praticare una politica sempre più improntata alla repressione. I colpi d’arma da fuoco esplosi dagli attivisti palestinesi contro gli israeliani, che si tratti di coloni o di militari, a partire dalle località sotto il controllo dei palestinesi, come del resto il ricorso eccessivo e sproporzionato alla forza da parte di Israele, non fanno che alimentare la spirale della violenza. L'uso di aerei da combattimento in zone residenziali, la distruzione sistematica degli edifici che ospitano i corpi di polizia e i servizi di sicurezza dell'autorità palestinese con attacchi missilistici e l'assassinio mirato di attivisti palestinesi non sono certo esempi di una strategia convincente che miri a ristabilire la pace e la sicurezza. Le incursioni militari israeliane nelle zone passate sotto il controllo palestinese costituiscono altrettante violazioni delle intese sottoscritte. La chiusura imposta alle istituzioni palestinesi di Gerusalemme Est, in particolare la e il sequestro degli archivi rappresentano provvedimenti politici poco propizi alla pacificazione."@it9
". Madam President, Commissioner Patten, ladies and gentlemen, I would like to begin by apologising for arriving slightly late, but I have come straight from Brussels. I would like to thank you for your understanding. Ladies and gentlemen, as Minister Michel said when he spoke before the European Parliament’s Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Security and Defence Policy on 28 August 2001, there has, in recent months, been an escalation of violence in the Middle East. The alarming result is the total collapse of trust between the two parties. On the ground, this has created a profound sense of helplessness amongst all the people concerned. Unfortunately, not a day goes by that is without bloody incidents and new acts of provocation, thereby indefinitely postponing a cease-fire, and an end to the infernal cycle of reprisals, all the while adding to the growing list of victims. This situation, recently described by Minister Hubert Védrine as ‘monstrous and revolting’, is naturally giving rise to grave concerns about stability in a region that is on our doorstep. The international community cannot tolerate such an escalation for much longer. It must strongly condemn the aggravating factors, namely the terrorism and the suicide attacks perpetrated by Palestinians in Israel. Apart from the fact that these acts of terrorism are an abomination in that they target innocent civilians, they simply encourage Israel to pursue an increasingly repressive policy. Shooting at Israelis, whether Jewish settlers or soldiers, by Palestinians activists from Palestinian-controlled zones, and also the excessive and disproportionate use of force by Israel only fuels the cycle of violence. Using combat aircraft in residential areas, launching missiles to systematically destroy buildings housing police and security services of the Palestinian Authority, and assassinating Palestinian activists are hardly convincing components in a strategy geared towards achieving peace and security. Israeli military incursions into areas that have been transferred to Palestinian control are violations of signed agreements. The closure of Palestinian institutions in East Jerusalem, especially Orient House, and the seizure of files are political measures that are not very likely to appease Palestinians."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de commissaris, geachte afgevaardigden, allereerst wil ik mij excuseren voor de kleine vertraging die ik heb opgelopen. Ik kom rechtstreeks uit Brussel. Hartelijk dank voor uw begrip. Geachte afgevaardigden, zoals minister Louis Michel al op 28 augustus jongstleden tijdens zijn ontmoeting met de Commissie buitenlandse zaken, mensenrechten, gemeenschappelijke veiligheid en defensiebeleid aangaf, is er de afgelopen maanden in het Midden-Oosten sprake van een geweldsescalatie met als alarmerend resultaat dat het wederzijdse vertrouwen tussen de partijen in de regio geheel is verdwenen. Deze situatie heeft bij de betrokken bevolkingsgroepen een gevoel van grote onmacht teweeggebracht. Helaas gaat er vrijwel geen dag voorbij zonder bloedige incidenten en nieuwe provocaties, met als gevolg dat een feitelijk staakt-het-vuren uitblijft, de negatieve spiraal van represailles niet kan worden doorbroken en de lijst met slachtoffers langer wordt. Minister Védrine sprak in deze context onlangs nog van een afschuwelijke en weerzinwekkende situatie die de stabiliteit van deze regio vlak naast onze deur ernstig kan aantasten. De internationale gemeenschap zou deze escalatie van geweld niet langer mogen tolereren en dient de oorzaken hiervan krachtig te veroordelen. Ik denk hierbij met name aan het terrorisme en de zelfmoordaanslagen die door Palestijnen in Israël worden gepleegd. Deze terroristische aanslagen zijn afschuwelijk omdat ze gericht zijn tegen onschuldige burgers. Bovendien bewegen deze aanslagen Israël ertoe een steeds repressiever beleid te voeren. De beschietingen door Palestijnse activisten van Israëlische nederzettingen en militaire doelen vanuit steden die onder Palestijns gezag staan, vormen samen met het onevenredige geweld door Israël de oorzaak van de geweldsescalatie. Israël stuurt gevechtsvliegtuigen naar woonwijken, vernietigt stelselmatig gebouwen van de politie- en veiligheidsdiensten van het Palestijnse gezag en brengt Palestijnse activisten om. Deze methode vormt niet bepaald een overtuigende strategie voor het herstel van de vrede en veiligheid. Met zijn militaire invallen in gebieden die onder het Palestijnse gezag vallen, schendt Israël de akkoorden die het heeft ondertekend. Israël heeft Palestijnse instellingen in Oost-Jeruzalem, waaronder het Orient House, gesloten en archieven in beslag genomen. Ook deze politieke maatregelen zullen de gemoederen in de regio beslist niet tot bedaren brengen."@nl2
"Senhora Presidente, Senhor Comissário, Senhoras e Senhores, antes de mais, peço desculpa por um ligeiro atraso, mas a verdade é que vim directamente de Bruxelas. Conto com a vossa compreensão, que desde já agradeço. Senhoras e Senhores, como já o ministro Louis Michel afirmara quando da sua comparência, em 28 de Agosto último, na Comissão dos Assuntos Externos, dos Direitos do Homem, da Segurança Comum e da Política de Defesa deste Parlamento, assiste-se de há uns meses a esta parte a uma escalada da violência no Próximo Oriente, tendo como confrangedora consequência a total destruição da confiança mútua entre as partes, além de, no terreno, ter gerado um profundo sentimento de impotência entre todas as populações afectadas. Infelizmente, quase não passa um dia sem que ocorram incidentes sangrentos e novas provocações, adiando assim indefinidamente a concretização do cessar-fogo e o fim de um ciclo infernal de represálias, enquanto a lista das vítimas não cessa de aumentar. Esta situação, recentemente qualificada pelo ministro Vedrine de monstruosa e revoltante, suscita obviamente uma profunda inquietação em relação à estabilidade daquela região nossa vizinha. A comunidade internacional não pode tolerar por mais tempo esta escalada de violência, devendo condenar com firmeza os factores de agravamento que o terrorismo e os atentados suicidas perpetrados por palestinianos em Israel constituem. Estes actos terroristas, além de serem uma abominação, porque se abatem sobre civis inocentes, apenas contribuem para incitar Israel a praticar uma política cada vez mais repressiva. Os disparos de activistas palestinianos contra israelitas, tanto colonos como militares, a partir de aglomerações sob controlo palestiniano, mas também o recurso excessivo e desproporcionado à força por parte de Israel, mais não fazem do que alimentar o ciclo da violência. A utilização de aviões de combate nas zonas residenciais, a destruição sistemática por meio de mísseis de edifícios que albergam os serviços de polícia e de segurança da Autoridade Palestiniana e os homicídios intencionais de activistas palestinianos não são elementos convincentes de uma estratégia que visa a paz e a segurança. As incursões militares israelitas nas zonas que passaram a estar sob controlo palestiniano são outras tantas violações dos acordos assinados. O encerramento das instituições palestinianas em Jerusalém-Leste, e concretamente da Casa do Oriente, bem como a confiscação dos arquivos são outras tantas medidas políticas pouco propícias ao apaziguamento."@pt11
"Fru talman, herr kommissionär, mina damer och herrar! Till att börja med ber jag om ursäkt för min lilla försening, men jag kommer direkt från Bryssel. Jag hoppas att ni har förståelse och tackar er för det. Mina damer och herrar! Såsom minister Louis Michel angav redan när han inställde sig vid utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik den 28 augusti, stegras sedan flera månader våldet i Mellanöstern vilket resulterar i att förtroendet mellan parterna fullständigt raserats och att en djup känsla av maktlöshet uppstått bland alla berörda befolkningar. Det går tyvärr knappast en dag utan att blodiga händelser och nya provokationer äger rum och därmed skjuter upp verkställandet av ett eldupphör på obestämd tid, liksom slutet för en fruktansvärd serie av repressalier, samtidigt som listan över offer bara blir längre. Denna situation, som nyligen beskrevs av minister Vedrine som förfärlig och upprörande, orsakar självfallet djup oro när det gäller stabiliteten för en region som ligger så nära oss. Det internationella samfundet kan inte längre tolerera denna upptrappning och måste bestämt fördöma de faktorer som gör att situationen förvärras och som för närvarande bl. a. utgörs av palestiniernas terrorism och självmordsattacker i Israel. Dessa terroristhandlingar är extra avskyvärda, eftersom de drabbar oskyldiga civila och bara leder till att Israel tillämpar en alltmer repressiv politik. Palestinska aktivisters angrepp på israeler, vare sig de är bosättare eller militärer, från tätbebyggda områden under palestinsk kontroll, men även Israels överdrivna och oproportionerliga maktutövning ger bara ytterligare näring åt raden av våldshandlingar. Användning av stridsflygplan i bostadsområdena, missilernas systematiska förstörelse av byggnader som hyser polisen och den palestinska myndighetens säkerhetstjänst och morden på palestinska aktivister är inte händelser som övertygar i en strategi som syftar till fred och säkerhet. Den israeliska militärens inkräktande i de områden som övergått i palestinsk kontroll är också ett brott mot de avtal som undertecknats. Stängningen av de palestinska institutionerna i östra Jerusalem, bl. a. Orient House, och beslagtagandet av arkiven är politiska åtgärder som knappast gagnar en lugnare situation."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph