Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-03-Speech-1-116"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010903.8.1-116"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου πρέπει να περάσει στις εκτιμήσεις όλων μας ως μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις γιατί είναι αυτή που απεικονίζει την πραγματική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον πραγματικό σφυγμό της, τη σύνδεσή της με την καθημερινότητα του πολίτη. Η έκθεση αυτή είναι η πρώτη που συντάσσεται για την νέα δεκαετία, με την οποία αρχίζει και ο νέος αιώνας, και νομίζω ότι θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για μια συνολικότερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που συνδέονται με την λειτουργία στην πράξη της Ενιαίας Αγοράς, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της και με το όραμα της ολοκλήρωσης. Τρία νέα δεδομένα, όπως η επικείμενη χωρίς προηγούμενο διεύρυνση, η αναζήτηση της εμβάθυνσης και της πολιτικής ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο αναπόφευκτος πολλαπλασιασμός της νομοθετικής παρέμβασης, επιβάλλουν μια ριζική αναθεώρηση του θέματος του ελέγχου της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. Το όλο θέμα συνδέεται αναπόφευκτα και με την αναθεώρηση των Συνθηκών και πρέπει να ενταχθεί στις προτεραιότητες της προσεχούς διακυβερνητικής. Η Λευκή Βίβλος εντοπίζει το πρόβλημα και μένει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει. Χωρίς μηδενισμό στις καθυστερήσεις μεταφοράς των οδηγιών και χωρίς διαμόρφωση μιας ενιαίας αντίληψης για το κοινοτικό δίκαιο δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ενιαίος οικονομικός χώρος, ούτε προώθηση της αντίληψης για την ιθαγένεια του ευρωπαίου πολίτη. Πολίτης μιας χώρας που πάει να εργαστεί σε άλλη χώρα και συναντά εμπόδια στην αναγνώριση των επαγγελματικών δεξιοτήτων αισθάνεται ως αλλοδαπός και όχι ως Ευρωπαίος. Κανόνες ανταγωνισμού που εφαρμόζονται επιλεκτικά σε διάφορες χώρες νοθεύουν τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό και ούτω καθεξής. Να λοιπόν γιατί η υπόθεση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου πρέπει να γίνει υπόθεση του καθενός και να περάσει στις προτεραιότητές μας. Είναι μάταιο να δαπανούμε ολόκληρες ώρες για το αν θα περάσει η τάδε ή η δείνα τροπολογία και να περιθωριοποιούμε την δραστηριότητά μας για το αν μια οδηγία εφαρμόζεται ή όχι. Θα πρέπει λοιπόν να αναβαθμιστεί η σημασία αυτής της έκθεσης γιατί απεικονίζει την ζώσα πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας δεύτερος άξονας που χρησιμοποιήθηκε για την συγγραφή της έκθεσης υπήρξε η αναζήτηση της τύχης των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από προηγούμενες εκθέσεις. Διάβασα αρκετές προηγούμενες εκθέσεις με ενδιαφέρουσες προτάσεις. Με έκπληξη διαπίστωσα ότι οι περισσότερες δεν είχαν συνέχεια. Το σημαντικότερο όμως δεν είναι αυτό, αλλά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία εξήγηση στην έκθεση της Επιτροπής γιατί δεν εφαρμόστηκαν. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί τρόπος ώστε να δίνεται συνέχεια στις προτάσεις αυτές του Κοινοβουλίου. Τρίτη βασική παρατήρηση είναι ότι, παρά τις βελτιώσεις που διαπιστώνονται με βάση τα σχετικά δεδομένα για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, οι βελτιώσεις δεν είναι ευθύγραμμες, αλλά υπάρχουν πισωγυρίσματα και πάντως όχι εντυπωσιακές βελτιώσεις ώστε να εφησυχάζουμε. Η γενική παθολογική εικόνα παραμένει η ίδια. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει σοβαρά το φαινόμενο αυτό και να στραφούμε ξεχωριστά στους πολλαπλούς λόγους και αιτίες που το αναπαράγουν. Στη συνέχεια, στον χρόνο που μου απομένει, θα προσπαθήσω να καταλήξω σε ορισμένα γενικά συμπεράσματα. Το βέλτιστο ποσοστό μεταφοράς το έχει η Δανία με μέσο όρο 98%. Όσον αφορά τις διαδικασίες ελέγχου παράβασης, υπενθυμίζουμε ότι το όλο σύστημα ελέγχου στηρίζεται σε 4 φάσεις. Ο αριθμός των προειδοποιητικών επιστολών που είναι η πρώτη φάση είναι σημαντικός. Για τις τρεις χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα είναι αντιστοίχως 236, 160, 154 και για τις τρεις με τον μικρότερο αριθμό Δανία, Φινλανδία, Σουηδία είναι αντιστοίχως 40, 43 και 46. Ο αριθμός των αιτιολογημένων γνωμών, που αποτελεί τη δεύτερη φάση, είναι αρκετά μικρότερος και δείχνει ότι η διαδικασία αυτή είναι αποτελεσματική για ορισμένα κράτη, έως άκρως αποτελεσματική για άλλα. Πάντως, η σχετική μείωση του χρόνου αποστολής προειδοποιητικών επιστολών και αιτιολογημένων γνωμών αποτελεί ένα θετικό σημείο στην προσπάθεια επιτάχυνσης της διαδικασίας ελέγχου. Ως προς τις προσφυγές στο Δικαστήριο, επιβεβαιώνεται νέα σημαντική μείωση περιπτώσεων μη συμμόρφωσης. Ως γενικότερα συμπεράσματα, θα πρέπει να πούμε τα εξής: πρώτον, έχουμε μια σταδιακή μείωση από φάση σε φάση σε ποσοστό 35%-40%· δεύτερον, διατήρηση σε όλες τις φάσεις της σειράς των κρατών στην κλίμακα των παραβάσεων· τρίτον, στην τρίτη φάση για ορισμένες χώρες ο αριθμός μη συμμόρφωσης είναι οριακός, ενώ διαπιστώνεται εμμονή από άλλες χώρες· τέταρτον, η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών ελέγχου δεν πρέπει να υποβαθμίζει το γεγονός ότι οι διαδικασίες αυτές χρησιμοποιούνται από τα κράτη μέλη ως μέσο καθυστέρησης του χρόνου μεταφοράς, οπότε δημιουργείται de facto νέα μεταβατική περίοδος. Το γεγονός ότι ορισμένες χώρες με διαφορετικά συστήματα έχουν μονίμως τις χειρότερες αρνητικές επιδόσεις και ορισμένες άλλες χώρες τις καλύτερες θετικές επιδόσεις, σημαίνει ότι οι παραβάσεις συνδέονται κατά βάση με συγκεκριμένη πολιτική βούληση. Έτσι, το πρόβλημα της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου είναι πολιτικό πρόβλημα και όχι νομικό ή τεχνοκρατικό, όπως πιστεύουν πολλοί. Υποκρύπτει σύγκρουση εθνικής κυριαρχίας και ευρωπαϊκής εξουσίας και αποκαλύπτει τον βαθμό ωρίμανσης της ευρωπαϊκής συνείδησης. Τέλος, δεν υπάρχουν εκ μέρους της Επιτροπής αναλύσεις για τις συνθήκες και τους λόγους που διαμορφώνονται τα παραπάνω στατιστικά δεδομένα. Δεν θα ήθελα να καταχραστώ τον χρόνο σας, θα ήθελα να πω όμως δύο λόγια για τις τροπολογίες. Από τις τρεις τροπολογίες που υπεβλήθησαν κάνω δεκτές τις δύο. Την τροπολογία της κ. Thors δεν την κατανοώ και θα παρακαλούσα να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις για να γίνει δεκτή."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, beretningen om gennemførelsen af fællesskabsretten bør af alle behandles som en af de vigtigste beretninger, fordi den afspejler de faktiske forhold i Den Europæiske Union, EU's puls, dets tilknytning til borgerens dagligdag. Denne beretning er den første, der udarbejdes i det nye årti, som også indleder det nye århundrede, og jeg synes, dette kan være en anledning til at foretage en mere samlet vurdering af de problemer, der optræder i forbindelse med det indre markeds og hele EU's funktion og med integrationsvisionerne. Tre nye faktorer, nemlig den forestående udvidelse, som vil have et hidtil uset omfang, ønsket om at gå videre med EU's politiske integration og den stærkt voksende lovgivning, stiller krav om en radikal revision af hele spørgsmålet om kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten. Hele spørgsmålet er også uløseligt forbundet med revisionen af traktaterne og bør være en af prioriteterne på den næste regeringskonference. Hvidbogen definerer problemet, og derefter må vi se på, hvordan det skal løses. Hvis ikke forsinkelserne i forbindelse med gennemførelsen af direktiverne fjernes, og der skabes en ensartet opfattelse af fællesskabsretten, kan der ikke skabes et fælles økonomisk område, ligesom der heller ikke kan ske en udvikling af den europæiske borgers holdning til borgerskab. En borger i et bestemt land, som tager til et andet land for at arbejde og der bliver mødt af hindringer med hensyn til anerkendelsen af faglige kvalifikationer, føler sig som en udlænding og ikke som europæer. Konkurrenceregler, der anvendes selektivt i forskellige lande, forvansker den europæiske konkurrence osv. Det er grunden til, at gennemførelsen af fællesskabsretten bør være alles anliggende og indgå i vores prioriteter. Det er spild af tid, når vi bruger flere timer på at tage stilling til, om det ene eller det andet ændringsforslag skal vedtages, uden at vi beskæftiger os særligt meget med, om et direktiv bliver gennemført eller ikke. Derfor er vi nødt til at lægge større vægt på denne beretning, for den afspejler EU's levende virkelighed. En anden vigtig indfaldsvinkel i forbindelse med udarbejdelsen af betænkningen var at undersøge, hvordan det er gået med de forslag, Europa-Parlamentet er kommet med i tidligere betænkninger. Jeg har gennemgået flere betænkninger, der har indeholdt interessante forslag. Til min store overraskelse konstaterede jeg, at mange af dem ikke var kommet videre. Dette er imidlertid ikke det vigtigste, det vigtigste er den kendsgerning, at Kommissionens beretning ikke har givet nogen forklaring på, hvorfor den ikke har anvendt forslagene. Der må derfor findes en måde til at sørge for, at Parlamentets forslag kommer videre. En tredje grundlæggende bemærkning er, at det ganske vist ud fra de relevante oplysninger kan konstateres, at der er sket forbedringer, men forbedringerne er ikke lineære, der er også tilbageskridt, og forbedringerne er ikke så imponerende, at vi bare kan slappe af. Det overordnede sygdomsbillede har ikke ændret sig. Derfor er vi nødt til at behandle disse forhold seriøst og se på hver enkelt af de mange årsager, som ligger til grund herfor. Jeg vil bruge resten af min taletid til at forsøge at drage nogle generelle konklusioner. Danmark har den højeste gennemførelsesprocent med et gennemsnit på 98%. Jeg kan her minde om, at proceduren til kontrol med gennemførelse af fællesskabsretten er inddelt i fire faser. Antallet af åbningsskrivelser, som er første fase, er temmelig højt. For de tre lande, der ligger øverst med flest åbningsskrivelser, nemlig Frankrig, Italien og Grækenland, er tallene 236, 160 og 154, og for de tre lande, der har færrest, nemlig Danmark, Finland og Sverige, ligger tallene på henholdsvis 40, 43 og 46. Antallet af begrundede udtalelser, som er den anden fase, er noget mindre og viser, at proceduren er effektiv for nogle staters vedkommende og yderst effektiv for andres. Under alle omstændigheder er den relative reduktion af den tid, der anvendes til åbningsskrivelser og begrundede udtalelser, et positivt skridt i retning af en hurtigere gennemførelse af kontrolproceduren. Hvad angår sagsanlæg ved Domstolen, kan der konstateres en væsentlig nedgang i antallet af tilfælde, hvor afgørelser ikke er efterkommet. Hvis vi skal se mere generelt på resultaterne, kan vi konstatere følgende: For det første ser vi en gradvis mindskelse fra den ene fase til den anden på 35-40%. For det andet er landenes relative placering med hensyn til overtrædelser den samme i alle faserne. For det tredje er antallet af afgørelser, som ikke er efterkommet i tredje fase, ekstremt højt hos nogle lande, mens andre er mere stabile. For det fjerde bør det i forbindelse med kontrolprocedurernes effektivitet ikke undervurderes, at disse procedurer af medlemsstaterne bruges som et middel til at forhale gennemførelsen, så de reelt får en ny overgangsperiode. Den kendsgerning, at nogle lande med forskellige systemer konstant har de dårligste og mest negative resultater, mens andre lande har de bedste og mest positive resultater, betyder, at gennemførelsen i bund og grund hænger sammen med konkret politisk vilje. Problemet med gennemførelsen af fællesskabsretten er således et politisk og ikke et retligt eller teknokratisk problem, som nogle mener. Det dækker over en konflikt mellem national suverænitet og europæiske beføjelser og viser den europæiske bevidstheds grad af modenhed. Endelig har Kommissionen ingen analyse af de omstændigheder og årsager, der ligger til grund for ovennævnte statistiske data. Uden at ville tilrane mig mere tid vil jeg lige sige et par ord om ændringsforslagene. Af de tre ændringsforslag, der er stillet, kan jeg acceptere de to. Fru Thors' ændringsforslag kan jeg ikke forstå, og jeg vil gerne have det uddybet, før jeg kan acceptere det."@da1,1
"Herr Präsident! Der Bericht der Kommission über die Anwendung des Gemeinschaftsrechts sollte von uns allen als ein bedeutender Bericht gewürdigt werden, da er die Europäische Union in ihrem jetzigen Zustand widerspiegelt, ihr gewissermaßen den Puls fühlt und ihre Bedeutung für den Alltag des Unionsbürgers wiedergibt. Es ist der erste Bericht, der für das neue Jahrzehnt und damit für den Beginn des neuen Jahrhunderts vorgelegt wird, und dies sollte uns Anlass sein, die mit der Existenz des Gemeinsamen Marktes und der Europäischen Union in ihrer Gesamtheit sowie mit der Vision der Integration verbundenen Probleme umfassend zu betrachten und anzugehen. Angesichts dreier neuer Tatsachen, der bevorstehenden Erweiterung in einem nie da gewesenen Ausmaß, des Bemühens um die politische Vertiefung der Europäischen Union und der ständig steigenden Zahl notwendiger legislativer Maßnahmen, muss auch die korrekte Anwendung des Gemeinschaftsrechts auf einer neuen Grundlage beurteilt werden. Der gesamte Fragenkomplex ist zwangsläufig mit der Revision der Verträge verbunden und muss in die Prioritätenliste der kommenden Regierungskonferenz aufgenommen werden. Das Weißbuch benennt das Problem, und es bleibt abzuwarten, wie damit umgegangen wird. Solange es Verzögerungen bei der Umsetzung der Richtlinien gibt und keine einheitliche Auslegung des Gemeinschaftsrechts existiert, kann weder ein gemeinsamer Wirtschaftsraum bestehen noch das Konzept der europäischen Staatsbürgerschaft vorangebracht werden. Der Bürger eines Landes, der zum Arbeiten in ein anderes Land geht und bei Anerkennung beruflicher Befähigungsnachweise auf Hindernisse stößt, empfindet sich als Ausländer und nicht als Europäer. Wettbewerbsregeln, die in den verschiedenen Ländern uneinheitlich angewendet werden, verfälschen den europäischen Wettbewerb. Es gibt viele weitere Beispiele. Aus diesen Gründen muss die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts zum Anliegen jedes einzelnen und zu einer unserer Prioritäten werden. Es ist sinnlos, Stunden um Stunden damit zu verbringen, den einen oder anderen Änderungsantrag anzunehmen oder abzulehnen, und unsere Tätigkeit auf die Frage zu beschränken, ob eine Richtlinie anzuwenden ist oder nicht. Die Bedeutung des Berichts muss besonders gewürdigt werden, weil er die gelebte Realität der Europäischen Union widerspiegelt. Der zweite Schwerpunkt des Berichts war der Umgang mit früheren Vorschlägen des Europäischen Parlaments. Ich habe zahlreiche Berichte mit interessanten Vorschlägen gelesen und mit Erstaunen festgestellt, dass die meisten nicht berücksichtigt worden sind, wobei aber die größere Brisanz darin liegt, dass sich in den Berichten der Kommission keine Erklärung dafür findet, warum sie nicht umgesetzt worden sind. Wir müssen also einen Weg finden, um sicherzustellen, dass die Vorschläge des Parlaments nicht ohne Konsequenzen bleiben. Eine dritte, grundlegende Feststellung besteht darin, dass die statistischen Daten zwar eine Verbesserung bei der Umsetzung des Gemeinschaftsrechts, aber keine lineare Entwicklung zeigen, da auch Rückschritte zu verzeichnen sind. Die Verbesserungen jedenfalls können kein Anlass zur Beruhigung sein. Die allgemeinen Symptome bleiben bestehen. Über diese Erscheinungen sollten wir also ernsthaft nachdenken, und wir müssen uns im Einzelnen mit den vielfältigen Ursachen befassen, die zu ihrem ständigen Auftreten führen. In der mir verbleibenden Zeit werde ich mich bemühen, einige allgemeine Schlussfolgerungen darzulegen. Die beste Umsetzungsrate weist Dänemark mit durchschnittlich 98 % auf. Im Hinblick auf die Verfahren zur Ahndung von Verstößen erinnern wir daran, dass das gesamte Überwachungssystem aus vier Phasen besteht. Die Zahl der Fristsetzungsschreiben im ersten Verfahrensschritt ist erheblich. Sie beläuft sich für die drei Länder mit den höchsten Werten, Frankreich, Italien und Griechenland, auf 236, 160 bzw. 154 und für die drei Länder mit den niedrigsten Werten, Dänemark, Finnland und Schweden, auf 40, 43 bzw. 46. Die Zahl der mit Gründen versehenen Stellungnahmen der zweiten Phase ist erheblich geringer, woran sich zeigt, dass dieses Verfahren bei manchen Staaten wirksam und bei anderen sogar sehr wirksam ist. Zumindest stellt die relative Beschleunigung beim Absenden der Fristsetzungsschreiben und der mit Gründen versehenen Stellungnahmen ein positives Element im Bemühen um die Straffung des Kontrollverfahrens dar. Was die Anrufung des Gerichtshofs anbelangt, so wird hier erneut die Tendenz zu einer starken Verringerung der behandelten Fälle bestätigt. Als generelle Schlussfolgerungen können wir Folgendes festhalten: Erstens ist von Schritt zu Schritt eine stetige Abnahme von etwa 35 % bis 40 % zu verzeichnen. Zweitens bleibt über alle Phasen des Kontrollverfahrens hinweg die Reihenfolge der Staaten bei den Verstößen erhalten. Drittens ist die Zahl der Fälle, in denen in der dritten Phase kein Verfahren durchgeführt wird, bei manchen Staaten marginal, während bei anderen Staaten eine Stagnation festzustellen ist. Viertens darf die Wirksamkeit der Kontrollverfahren nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie von den Mitgliedstaaten für die Verzögerung der Umsetzung eingesetzt werden, so dass sich de facto eine neue Übergangsphase ergibt. Der Umstand, dass manche Länder mit unterschiedlichen Systemen ständig die schlechtesten Ergebnisse aufweisen und bestimmte andere Länder die besten, bedeutet, dass die Verstöße im Grunde auf den jeweils vorhandenen politischen Willen zurückzuführen sind. Folglich ist das Problem der Anwendung des Gemeinschaftsrechts ein politisches Problem und kein juristisches oder technokratisches, wie viele meinen. Dahinter verbirgt sich ein Zusammenstoss von nationaler Souveränität und europäischen Befugnissen, und es enthüllt den Reifegrad des europäischen Bewusstseins. Schließlich bestehen von Seiten der Kommission keine Untersuchungen über die Bedingungen und die Ursachen, die zu den erwähnten statistischen Werten führen. Ich möchte Ihre Zeit nicht in Anspruch nehmen, aber ich möchte ein Wort zu den Änderungsanträgen sagen. Von den drei unterbreiteten Änderungsanträgen akzeptiere ich zwei. Den Änderungsantrag von Frau Thors verstehe ich nicht, und ich möchte um einige Präzisierung bitten, damit auch er angenommen werden kann."@de7
". Madam President, we should all look on the report on the application of Community law as one of the all important reports because this is the report which reflects the real state of the European Union, which measures its heart beat and how it relates to the man in the street on a daily basis. This report is the first to be drafted for this new decade, which is also the beginning of a new century, and I think that it could turn out to be an opportunity to take a more integrated approach to the problems associated with the practical operation of the single market, the European Union as a whole, and the vision of enlargement. In view of three new factors, impending enlargement on an unprecedented scale, the quest for the deepening of the European Union and the ever-increasing rate of legislative intervention, we need to radically rethink how we control the application of Community law. This entire subject is inextricably bound up with the review of the Treaties and should be one of the top items on the agenda for the next Intergovernmental Conference. The White Paper identifies the problems; all we need to do now is to see how we can resolve them. Unless we eliminate delays in transposing directives and unless we forge a uniform interpretation of Community law, there will be no single economic area and it will be impossible to promote the idea of European citizenship. A citizen from one country who goes to work in another country and has trouble getting his professional qualifications recognised feels like a foreigner, not a European. Competition rules applied selectively in various countries adulterate European competition and so on and so forth. That is why the question of the application of Community law must be a matter of concern to each and every one of us and why we must put it at the top of our agenda. It is futile to spend hours at a time debating whether or not this or that amendment will get through and then do almost nothing to check if a directive is being applied. Greater importance needs to be attached to this report because it reflects real life in the European Union. A second line of approach taken in the report is to question what becomes of suggestions by the European Parliament from previous reports. I have read several previous reports containing interesting suggestions. I was surprised to discover that most fall by the wayside. However, more importantly, the Commission report contains no explanation as to why these suggestions were not applied. We need to find a way of ensuring that Parliament's suggestions are followed up. The third basic comment is that, despite the improvements reflected in the data on the application of Community law, these improvements are not constant; there are reversals and the improvements are not impressive enough to appease us. The general diagnosis remains the same. We should therefore pay serious attention to this phenomenon and deal separately with the multiple reasons and causes for it. I should like to use the time left to draw a few general conclusions. The best rate of transposition is in Denmark, with an average of 98%. As far as procedures for controlling infringements are concerned, we must remember that the control system as a whole is based on 4 stages. Letters of formal notice, which constitute the first stage, ran into large numbers. The three countries which received most letters were France, Italy and Greece, with 236, 160 and 154 and the three which received the fewest were Denmark, Finland and Sweden, with 40, 43 and 46. The number of reasoned opinions, which constitute the second stage, was fairly small, proving that this procedure is effective for certain countries and extremely effective for others. In all events, the relative reduction in the time taken to send out letters of formal notice and reasoned opinions is one positive aspect of attempts to speed up the control procedure. As far as referrals to the Court are concerned, the number of cases of non-compliance again fell significantly. Our general conclusions are as follows: first, there has been a gradual reduction of 35%-40% from one stage to the next; secondly, the order of countries committing infringements remains the same at all stages; thirdly, at the third stage the number of cases of non-compliance is marginal for certain countries, with other countries persisting; fourthly, the efficiency of control procedures should not be used to play down the fact that these procedures are used by the Member States as a way of delaying the date of transposition, thereby creating a new de facto transitional period. The fact that certain countries with different systems constantly perform worst, while certain other countries perform best means that, basically, infringements are a matter of political will. In other words, the problem of the application of Community law is a political problem and not a legal or technocratic one, as many believe. It masks the clash between national sovereignty and European authority and reveals just how much the European conscience has matured. Finally, the Commission has not analysed the circumstances or reasons behind these statistics. I do not wish to take up any more of your time but I would like to say a word or two about the amendments. I can accept two of the three proposed amendments. I do not understand Mrs Thors' amendment and it requires clarification if it is to be accepted."@en3
"(EL) Señor Presidente, el informe sobre la aplicación del Derecho comunitario debe ser considerado por todos nosotros como uno de los informes más importantes, porque es el informe que refleja la verdadera situación de la Unión Europea, su verdadero pulso, su vinculación a la vida cotidiana del ciudadano. Este informe es el primero que se redacta referido a la nueva década, la década con la que da comienzo el nuevo siglo, y creo que podría brindar la oportunidad para un tratamiento de conjunto de los problemas relacionados con el funcionamiento en la práctica del mercado único, con el funcionamiento en su conjunto de la Unión Europea y con el horizonte de la construcción europea. Tres nuevos datos, como la próxima ampliación —una ampliación sin precedentes—, la causa de la profundización y de la unión política de la Unión Europea, y la inevitable multiplicación de la intervención legislativa, imponen una revisión radical del asunto del control del cumplimiento del derecho comunitario. La cuestión en su conjunto no puede dejar de vincularse a la revisión de los Tratados y debe incluirse entre las prioridades de la próxima Conferencia Intergubernamental. El libro blanco señala el problema y resta ahora ver cómo lo abordará. Sin una mayor prontitud en la transposición de las directivas y sin la configuración de una concepción común sobre el derecho comunitario no puede haber ni espacio económico único ni progreso alguno en la concepción de una ciudadanía europea. El ciudadano de un país que va a trabajar a otro país y encuentra obstáculos para el reconocimiento de su cualificación profesional se siente extranjero y no europeo. Normas de competencia que se aplican selectivamente en diversos países adulteran la competencia europea, y así sucesivamente. Todo esto pone de relieve que la cuestión de la aplicación del derecho comunitario ha de ser un problema de todos y debe constituir una de nuestras prioridades. Es inútil dedicar tantas horas a debatir si debe aceptarse tal o cual enmienda y desentendernos de la actividad de seguimiento de la aplicación de una directiva. De manera que deberemos conceder a este el informe toda su importancia, ya que verdaderamente refleja la realidad viva de la Unión Europea. Un segundo eje al que se recurrió para la redacción del informe fue seguir el rastro de la suerte corrida por las propuestas del Parlamento Europeo en informes anteriores. He leído bastantes informes anteriores con propuestas interesantes. He constatado con sorpresa que la mayoría no tuvieron continuidad alguna. Lo más importante, sin embargo, no esto, sino el hecho de que el informe de la Comisión no ofrezca ninguna explicación al respecto. Habrá, pues, que encontrar la forma de que las propuestas del Parlamento tengan continuidad. Tercera observación fundamental es que, a pesar de las mejoras constatables sobre la base de los datos relativos a la aplicación del derecho comunitario, las mejoras no son irreversibles y monodireccionales, sino que se observan también retrocesos y, en cualquier caso, no se observan avances espectaculares que nos permitan despreocuparnos. La patológica imagen general no ha cambiado. Deberá pues preocuparnos seriamente este fenómeno y atender separadamente a cada una de las múltiples causas y razones que lo reproducen. A continuación, en el tiempo de que dispongo, intentaré formular ciertas conclusiones generales. El mejor porcentaje de transposición lo posee Dinamarca con una media del 98%. Por lo que respecta al proceso de control de infracciones, recordemos que todo el sistema de control se sostiene en cuatro fases. El número de cartas de apercibimiento —primera fase— es significativo. En el caso de los tres países con mayor número —Francia, Italia, Gracia— es de 236, 160, 154, respectivamente, y en el de los tres con menor número —Dinamarca, Finlandia, Suecia— es de 40, 43 y 46, respectivamente. El número de dictámenes motivados, que constituyen la segunda fase, es bastante menor y muestra que este procedimiento resulta eficaz en ciertos países, e incluso muy eficaz en algunos. En cualquier caso, la relativa reducción del tiempo de envío de cartas de apercibimiento y de dictámenes motivados constituye un aspecto positivo en el intento de aceleración del proceso de control. En cuanto a los recursos al Tribunal, queda constancia de una nueva importante reducción de los casos de incumplimiento. A modo de conclusiones generales, deberemos decir lo siguiente: primero, constatamos una reducción progresiva de fase a fase de un porcentaje de 35%-40%; segundo, mantenimiento en todas las fases del orden de los países en la escala de infracciones; tercero, en la tercera fase, en el caso de determinados países, el número de incumplimientos es mínimo, mientras que, por el contrario, se constata la perseverancia de otros países en el incumplimiento; cuarto, la eficacia del proceso de control no debe ocultar el hecho de que estos procedimientos son utilizados por los estados miembros como medio para retrasar el plazo de transposición, de suerte que se crea un nuevo período transitorio. El hecho de que determinados países con diferentes sistemas obtengan permanentemente los peores resultados, y de que otros países obtengan los mejores, significa que en el fondo las infracciones están vinculadas a una determinada voluntad política. De suerte que la aplicación y el cumplimiento del derecho comunitario constituye un problema político, y no un problema jurídico o tecnocrático, como muchos creen. Encubre un conflicto entre la soberanía nacional y el poder europeo, y pone de manifiesto el grado de madurez de la conciencia europea. Por último, no consta que la Comisión disponga de análisis de las condiciones y de las razones por las que se configuran los datos estadístico mencionados. No quisiera abusar de su tiempo, pero querría decir algo sobre las enmiendas. De las tres enmiendas presentadas, acepto dos. La enmienda de la Sra. Thors no la entiendo bien y rogaría que se hicieran algunas aclaraciones para poder aceptarla."@es12
"Arvoisa puhemies, kaikkien meidän tulisi nähdä vuosikertomus yhteisön oikeuden soveltamisen valvonnasta yhtenä kaikkein merkittävimmistä asiakirjoista, sillä juuri siinä kuvaillaan Euroopan unionin todellista tilaa, sen todellista toiminnallista ydintä ja sen yhteyksiä kansalaisten arkipäivään. Tämä vuosikertomus on ensimmäinen uudella, uuden vuosituhannen aloittaneella vuosikymmenellä laadittu, ja mielestäni se voisi antaa aiheen paneutua kokonaisvaltaisesti niihin ongelmiin, jotka liittyvät yhtenäismarkkinoiden toimintaan käytännössä, Euroopan unioniin kokonaisuudessaan ja visioon yhdentymisestä. Kolme uutta seikkaa, jotka ovat tuleva, ennennäkemätön laajentuminen, pyrkimys Euroopan unionin syventämiseen ja sen poliittiseen yhdentymiseen, sekä väistämätön lainsäädäntötyön moninkertaistuminen, pakottavat meidät perusteellisesti arvioimaan uudelleen yhteisön oikeuden soveltamisen valvontaa. Uudelleenarviointi liittyy väistämättä myös perussopimusten tarkistamiseen, ja asia on asetettava etusijalle tulevassa hallitustenvälisessä konferenssissa. Valkoisessa kirjassa huomioidaan ongelma, ja aika näyttää, miten asiaan paneudutaan. Ellei viivytyksiä poisteta direktiivien täytäntöönpanossa ja ellei muodosteta yhtenäistä käsitystä yhteisön oikeudesta, ei pystytä luomaan yhtenäistä talousaluetta, saati edistämään Euroopan kansalaisuuden ideaa. Jäsenvaltion kansalainen, joka muuttaa töihin toiseen jäsenvaltioon ja kohtaa vaikeuksia ammatillisen pätevyyden tunnustamisessa, tuntee itsensä ulkomaalaiseksi, ei eurooppalaiseksi. Esimerkiksi kilpailusääntöjen valikoiva soveltaminen eri maissa vääristää kilpailua Euroopassa. Juuri tämän vuoksi yhteisön oikeuden soveltaminen on asia, joka jokaisen on otettava sydämelleen ja pidettävä keskeisellä sijalla. Meidän on turha tuhlata aikaa sen pohtimiseen, pitäisikö tuo tai tämä tarkistus hyväksyä, ja rajoittua pelkästään sen miettimiseen, sovelletaanko jotakin direktiiviä vai ei. Tämän mietinnön merkitystä on siis korostettava, sillä se heijastelee Euroopan unionin nykyistä tilaa. Mietinnössä tarkasteltiin myös Euroopan parlamentin aikaisemmissa mietinnöissä esitettyjen ehdotusten lopullista kohtaloa. Luin useita aikaisempia mietintöjä, jotka sisälsivät mielenkiintoisia ehdotuksia. Yllätyksekseni totesin, että useimmat niistä eivät johtaneet mihinkään. Tärkein huomioni kuitenkin oli, että komission kertomus ei sisällä minkäänlaista selitystä sille, miksi näitä ehdotuksia ei toteutettu. On siis luotava menettely, jonka avulla parlamentin ehdotuksia viedään eteenpäin. Kolmas tärkeä huomio on, että yhteisön oikeuden soveltamisesta on todettu parannuksia, jotka eivät kuitenkaan ole olleet suoraviivaisia, vaan havaittavissa on taantumista, eivätkä parannukset ole ainakaan olleet niin huomattavia, että voisimme olla tyytyväisiä. Sama yleinen taudinkuva säilyy. Meidän on siis toden teolla paneuduttava tähän ilmiöön ja tutkittava yksityiskohtaisesti niitä moninaisia seikkoja ja syitä, jotka sen synnyttävät. Käytän jäljellä olevan puheajan joidenkin yleisluonteisten päätelmien esittämiseen. Korkein täytäntöönpanoaste, keskimäärin 98 prosenttia, on Tanskalla. Rikkomisesta johtuvista valvontamenettelyistä puheen ollen muistutamme, että valvontajärjestelmä perustuu kokonaisuudessaan neljään vaiheeseen. Virallisten ilmoitusten määrä ensimmäisessä vaiheessa on huomattava. Ranskan, Italian ja Kreikan – eniten virallisia ilmoituksia saaneiden valtioiden - luvut ovat vastaavasti 236, 160, 154. Tanskan, Suomen ja Ruotsin – vähiten virallisia ilmoituksia saaneiden valtioiden - luvut ovat 40, 43 ja 46. Perusteltujen lausuntojen määrä toisessa vaiheessa on tuntuvasti pienempi, mikä viittaa siihen, että tietyissä valtioissa tämä menettely toimii tehokkaasti, toisissa erittäin tehokkaasti. Virallisten ilmoitusten ja perusteltujen lausuntojen toimittaminen suhteellisesti aikaisempaa lyhyemmässä ajassa on joka tapauksessa myönteistä kehitystä, kun pyritään nopeuttamaan valvontamenettelyjä. Tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetuissa kanteissa sellaiset tapaukset ovat jälleen vähentyneet, joissa direktiivejä ei ole pantu täytäntöön. Yleisenä johtopäätöksenä on mainittava seuraavaa: ensinnäkin, menettelyvaiheesta toiseen edettäessä tapaukset vähenevät asteittain, 35-40 prosenttia. Toiseksi, rikkomuksia mittaavalla asteikolla valtiot säilyttävät paikkansa jokaisessa menettelyvaiheessa. Kolmanneksi, kolmannessa vaiheessa joissakin jäsenvaltioissa direktiivin jättäminen täytäntöönpanematta jää olemattomaksi, jotkin muut käyttäytyvät jääräpäisesti. Neljänneksi, vaikka valvontamenettelyt ovat osoittautuneet tehokkaiksi, ei sovi unohtaa, että jäsenvaltiot käyttävät niitä viivyttääkseen täytäntöönpanoa, jonka vuoksi syntyy uusi siirtymäkausi. Se, että tietyt valtiot, joissa on keskenään erilainen järjestelmä, suoriutuvat jatkuvasti huonoimmin ja eräät parhaiten, on merkki siitä, että rikkomukset kytkeytyvät pohjimmiltaan tietynlaiseen poliittiseen tahtoon. Näin ollen yhteisön oikeuden soveltamisen ongelma on poliittinen, eikä juridinen tai teknokraattinen, kuten monet luulevat. Sen takana piilee konflikti kansallisen suvereniteetin ja eurooppalaisen vallan välillä, ja se paljastaa, kuinka kehittynyttä eurooppalainen tietoisuus on. Lopuksi haluan tähdentää, että komissio ei ole tutkinut niitä olosuhteita ja syitä, jotka muovaavat tällaisia tilastotietoja. En halua kuluttaa aikaanne, tahtoisin ainoastaan sanoa muutaman sanan tarkistuksista. Kolmesta esitetystä tarkistuksesta hyväksyn kaksi. Jäsen Thorsin tarkistusta en ymmärrä, ja pyytäisin muutamia lisäselvityksiä, jotta se voitaisiin hyväksyä."@fi5
"Monsieur le Président, chacun de nous se devrait de considérer le rapport sur l’application du droit communautaire comme l’un des plus significatifs qui soient, car il rend compte de la situation réelle de l’Union européenne, de son pouls véritable, de sa relation avec la vie quotidienne du citoyen. Ce rapport est le premier qui soit rédigé pour la nouvelle décennie et le siècle qu’elle ouvre, et je pense que ce pourrait être l’occasion de procéder à une évaluation plus générale des problèmes auxquels ont donné lieu, dans la pratique, le fonctionnement du marché unique, de l’Union européenne dans son ensemble, ainsi que la vision de l’intégration. Trois éléments nouveaux, à savoir l’imminence d’un élargissement sans précédent, la recherche d’un approfondissement de la politique d’intégration de l’Union et l’inévitable multiplication des interventions législatives, imposent une révision radicale de la question du contrôle de l’application du droit communautaire. Toute la question est fatalement liée aussi à la révision des Traités et doit figurer parmi les priorités de la prochaine conférence intergouvernementale. Le Livre blanc situe bien le problème ; reste à voir comment il s'y attaquera. Sans suppression complète des retards dans la transposition des directives et sans élaboration d’une conception homogène du droit communautaire, il ne saurait y avoir d’espace économique unique ni de promotion de la notion de citoyenneté européenne. Le citoyen d’un pays qui va travailler dans un autre pays et y rencontre des obstacles pour faire reconnaître ses aptitudes professionnelles se sent un étranger et non un Européen. Les règles de concurrence qui sont appliquées sélectivement dans divers pays dénaturent l’idée même de concurrence européenne, et ainsi de suite. Voilà pourquoi l’application du droit communautaire doit devenir l’affaire de chacun et figurer parmi nos priorités. Il ne sert à rien d’employer des heures à savoir si tel ou tel amendement va passer, de borner étroitement notre activité à évaluer si une directive est oui ou non appliquée. Il faut donc que ce rapport acquière davantage d’importance car il dépeint la réalité vécue de l’Union européenne. Un deuxième axe autour duquel s’est agencée l’élaboration du rapport a consisté à déterminer quel est le sort des propositions du Parlement européen émanant de rapports précédents. J’ai lu bon nombre de ces rapports contenant des propositions intéressantes. J’ai constaté avec étonnement que la plupart n’ont pas eu de suite. Mais le plus important n’est pas là, il tient au fait que le rapport de la Commission ne fournit aucune explication de cette carence. Il faudra donc trouver un moyen de donner suite à ces propositions du Parlement. Troisième constat essentiel : même si, sur la base des données relatives à l’application du droit communautaire, on enregistre des améliorations, celles-ci ne suivent pas un cours linéaire mais sont entrecoupées de reculs et, en tout cas, ne sont pas assez importantes pour nous rassurer. Le tableau "pathologique" général reste le même. Il faut donc que ce phénomène retienne sérieusement notre attention et que nous nous penchions plus particulièrement sur les multiples raisons et causes qui le reproduisent. Maintenant, dans le temps de parole qui me reste imparti, je vais tâcher de dégager quelques conclusions générales. C’est le Danemark qui détient le meilleur taux de transposition avec une moyenne de 98 %. En ce qui concerne les procédures de contrôle des infractions, rappelons que tout le système repose sur quatre phases. Le nombre des mises en demeure, qui correspondent à la première phase, est important. Pour les trois pays au décompte le plus élevé - la France, l’Italie et la Grèce -, ce nombre est de 236, 160 et 154, respectivement, et pour les trois au décompte le plus faible - le Danemark, la Finlande et la Suède -, il s’établit à 40, 43 et 46. Le nombre des avis motivés, qui correspondent à la deuxième phase, est notablement inférieur et indique que cette procédure est efficace pour certains États et extrêmement efficace pour d’autres. En tout cas, la réduction relative du délai d’envoi des mises en demeure et avis motivés constitue un indice positif de l’effort consenti pour accélérer les procédures de contrôle. S’agissant des saisines de la Cour de justice, il se confirme qu’il y a une nouvelle baisse importante des cas d’infraction. À titre de conclusions plus générales, nous dirons ce qui suit : premièrement, on observe une réduction progressive, d’une phase à l’autre, à 35-40 % ; deuxièmement, maintien pour toutes les phases de la série des États à l’échelle des infractions ; troisièmement, à la troisième phase, pour certains pays, le nombre des infractions est limite, alors que l’on constate, chez d’autres pays, une obstination à la récidive ; quatrièmement, quand on évalue l’efficacité des mesures de contrôle, on ne doit pas sous-estimer le fait que ces procédures sont utilisées par les États membres comme moyen de retarder la transposition, auquel cas une nouvelle période transitoire s’ouvre de facto. Le fait que certains pays dotés de systèmes différents aient en permanence les plus mauvaises performances et que d’autres aient les meilleures signifie que les infractions sont liées, essentiellement, à une volonté politique concrète. Ainsi, le problème de l’application du droit communautaire est politique, et non pas juridique ou technocratique comme beaucoup le pensent. Il masque un conflit entre souveraineté nationale et pouvoir européen et révèle le degré de maturation de la conscience européenne. Enfin, la Commission n’a pas procédé à une analyse des conditions et motifs qui déterminent les données statistiques précitées. Ne voulant pas abuser de votre temps, j’ajouterai seulement deux mots à propos des amendements. Sur les trois amendements qui ont été déposés, j’en juge deux recevables. En ce qui concerne l’amendement de Mme Thors, je ne le comprends pas, et je la prie de bien vouloir apporter des éclaircissements pour qu’il soit recevable."@fr6
"Signor Presidente, la relazione sull’applicazione del diritto comunitario deve essere ritenuta da tutti noi come una delle più importanti, dal momento che fotografa il reale stato dell’Unione europea, ne tasta il polso, ne rileva l’ancoraggio al vivere quotidiano del cittadino. Questa relazione è inoltre la prima a essere redatta nel nuovo decennio, con il quale si apre il nuovo secolo, e ritengo che potrebbe così offrire lo spunto per affrontare in modo più globale i problemi connessi al funzionamento reale del mercato interno, dell’Unione europea nel suo complesso e al progetto di integrazione europea. Tre nuovi dati - ossia l’imminente ampliamento che non ha precedenti, la ricerca di un approfondimento e di un’integrazione politica dell’Unione, nonché l’inevitabile moltiplicarsi dell’intervento legislativo - rendono necessario un radicale ripensamento della problematica rappresentata dalla vigilanza sull’applicazione del diritto comunitario. L’intera questione rinvia inevitabilmente anche alla revisione dei Trattati e dovrà essere inserita fra le priorità della prossima Conferenza intergovernativa. Il Libro bianco individua il problema; resta da vedere come lo affronterà. Con il persistere dei ritardi nel recepimento delle direttive e in assenza di una visione unitaria del diritto comunitario, non può esistere uno spazio economico unitario e non può essere promossa l’idea di una cittadinanza europea. Il cittadino di un paese che si reca a lavorare in un altro e che si scontra con ostacoli al riconoscimento delle sue qualifiche professionali si sente straniero, anziché europeo. L’applicazione selettiva delle norme in materia di concorrenza in alcuni paesi inficia la concorrenza in tutta Europa, e via di seguito. Ecco perché il tema dell’applicazione del diritto comunitario deve chiamarci in causa tutti, deve rientrare fra le nostre priorità. È inutile discutere per ore e ore se debba essere approvato un certo emendamento, quando poi lasciamo passare in secondo piano il controllo sull’effettiva applicazione di tutta la direttiva. Va pertanto rivalutata l’importanza di questa relazione, dal momento che essa ritrae dal vivo la realtà dell’Unione europea. Un secondo asse portante della relazione è coinciso con la verifica del seguito dato alle proposte avanzate dal Parlamento europeo in sue precedenti relazioni. In passato ho letto infatti numerose relazioni con interessanti proposte. Con mia sorpresa ho dovuto constatare che a molte di esse non è stato dato alcun seguito. Ma non è tutto. Ciò che più conta è che nella relazione della Commissione non viene minimamente spiegato perché quelle proposte siano rimaste lettera morta. Occorre quindi trovare il modo di dare un seguito a queste proposte del Parlamento. Una terza osservazione fondamentale è che, nonostante i miglioramenti rilevati in base ai dati sull’applicazione del diritto comunitario, l’andamento non è lineare in quanto si registrano regressi, o comunque i miglioramenti non sono talmente netti da permetterci di abbassare la guardia. Il quadro patologico generale rimane sempre lo stesso. Dovremo pertanto occuparcene seriamente e andare ad affrontare una ad una le molteplici cause e ragioni alla base del riprodursi del fenomeno. Nel tempo che mi rimane, vorrei ora tentare di delineare alcune conclusioni generali. Il miglior tasso di recepimento è quello registrato dalla Danimarca, con una media del 98 percento. Per quanto riguarda le procedure di controllo delle infrazioni, ricordiamo che il sistema si articola in quattro fasi distinte. Il numero delle lettere di messa in mora, che rappresentano la prima fase, è notevole. I tre paesi che ne registrano il maggior numero sono Francia, Italia e Grecia - rispettivamente 236, 160 e 154 -, mentre i tre con il minor numero sono Danimarca, Finlandia e Svezia - rispettivamente 40, 43 e 46. Il numero dei pareri motivati, che costituiscono la seconda fase, è nettamente inferiore e mostra come la procedura sia efficace per alcuni paesi e molto efficace per altri. Infine, la relativa diminuzione dei tempi di invio delle lettere di messa in mora e dei pareri motivati rappresenta un fatto positivo nell’impegno per lo sveltimento delle procedure di controllo. Quanto ai ricorsi alla Corte, si conferma una nuova, netta diminuzione dei casi di mancato adeguamento. A guisa di conclusione generale, possiamo affermare quanto segue: primo, vi è una graduale diminuzione, a seconda delle fasi, dell’ordine del 35-40 percento; secondo, in tutte le fasi procedurali si ripropone la stessa classifica fra i vari paesi in quanto a infrazioni; terzo, nella terza fase per alcuni paesi il tasso di mancato adeguamento è marginale, mentre in altri paesi risulta essere persistente; quarto, l’efficacia delle procedure di controllo non deve nasconderci il fatto che alcuni Stati se ne avvalgono come strumento per ritardare i tempi di recepimento, il che equivale a instaurare di fatto un nuovo periodo transitorio. Il fatto che alcuni paesi, con sistemi diversi, presentino costantemente le peggiori prestazioni, e altri costantemente le migliori, sta a indicare che le violazioni sono sostanzialmente collegate al grado di volontà politica esistente. Per questa ragione, il problema dell’applicazione del diritto comunitario è un problema politico e non giuridico o tecnocratico, come molti credono. Esso cela uno scontro in atto fra sovranità nazionale e potere europeo e ci svela il grado di maturazione della coscienza europea. Infine, la Commissione non ha presentato alcuna analisi delle circostanze e delle cause che accompagnano il quadro statistico sopra delineato. Non vorrei abusare del vostro tempo, ma tengo ugualmente a dire due parole sugli emendamenti. Dei tre presentati posso accoglierne due. L’emendamento della onorevole Thors non mi risulta comprensibile e, per poterlo accettare, devo chiedere alcuni chiarimenti."@it9
". Madam President, we should all look on the report on the application of Community law as one of the all important reports because this is the report which reflects the real state of the European Union, which measures its heart beat and how it relates to the man in the street on a daily basis. This report is the first to be drafted for this new decade, which is also the beginning of a new century, and I think that it could turn out to be an opportunity to take a more integrated approach to the problems associated with the practical operation of the single market, the European Union as a whole, and the vision of enlargement. In view of three new factors, impending enlargement on an unprecedented scale, the quest for the deepening of the European Union and the ever-increasing rate of legislative intervention, we need to radically rethink how we control the application of Community law. This entire subject is inextricably bound up with the review of the Treaties and should be one of the top items on the agenda for the next Intergovernmental Conference. The White Paper identifies the problems; all we need to do now is to see how we can resolve them. Unless we eliminate delays in transposing directives and unless we forge a uniform interpretation of Community law, there will be no single economic area and it will be impossible to promote the idea of European citizenship. A citizen from one country who goes to work in another country and has trouble getting his professional qualifications recognised feels like a foreigner, not a European. Competition rules applied selectively in various countries adulterate European competition and so on and so forth. That is why the question of the application of Community law must be a matter of concern to each and every one of us and why we must put it at the top of our agenda. It is futile to spend hours at a time debating whether or not this or that amendment will get through and then do almost nothing to check if a directive is being applied. Greater importance needs to be attached to this report because it reflects real life in the European Union. A second line of approach taken in the report is to question what becomes of suggestions by the European Parliament from previous reports. I have read several previous reports containing interesting suggestions. I was surprised to discover that most fall by the wayside. However, more importantly, the Commission report contains no explanation as to why these suggestions were not applied. We need to find a way of ensuring that Parliament's suggestions are followed up. The third basic comment is that, despite the improvements reflected in the data on the application of Community law, these improvements are not constant; there are reversals and the improvements are not impressive enough to appease us. The general diagnosis remains the same. We should therefore pay serious attention to this phenomenon and deal separately with the multiple reasons and causes for it. I should like to use the time left to draw a few general conclusions. The best rate of transposition is in Denmark, with an average of 98%. As far as procedures for controlling infringements are concerned, we must remember that the control system as a whole is based on 4 stages. Letters of formal notice, which constitute the first stage, ran into large numbers. The three countries which received most letters were France, Italy and Greece, with 236, 160 and 154 and the three which received the fewest were Denmark, Finland and Sweden, with 40, 43 and 46. The number of reasoned opinions, which constitute the second stage, was fairly small, proving that this procedure is effective for certain countries and extremely effective for others. In all events, the relative reduction in the time taken to send out letters of formal notice and reasoned opinions is one positive aspect of attempts to speed up the control procedure. As far as referrals to the Court are concerned, the number of cases of non-compliance again fell significantly. Our general conclusions are as follows: first, there has been a gradual reduction of 35%-40% from one stage to the next; secondly, the order of countries committing infringements remains the same at all stages; thirdly, at the third stage the number of cases of non-compliance is marginal for certain countries, with other countries persisting; fourthly, the efficiency of control procedures should not be used to play down the fact that these procedures are used by the Member States as a way of delaying the date of transposition, thereby creating a new de facto transitional period. The fact that certain countries with different systems constantly perform worst, while certain other countries perform best means that, basically, infringements are a matter of political will. In other words, the problem of the application of Community law is a political problem and not a legal or technocratic one, as many believe. It masks the clash between national sovereignty and European authority and reveals just how much the European conscience has matured. Finally, the Commission has not analysed the circumstances or reasons behind these statistics. I do not wish to take up any more of your time but I would like to say a word or two about the amendments. I can accept two of the three proposed amendments. I do not understand Mrs Thors' amendment and it requires clarification if it is to be accepted."@lv10
". Mijnheer de Voorzitter, het verslag over de toepassing van het communautair recht is een van de belangrijkste verslagen van dit Parlement en moet ook door iedereen als dusdanig worden beschouwd. Daarmee geven wij immers niet alleen een beeld van de daadwerkelijke situatie in de Europese Unie, maar houden wij ook de vinger aan de pols en gaan wij na in hoeverre de Unie tegemoet komt aan de dagelijkse problemen van de burger. Het onderhavige verslag is het eerste van het nieuwe decennium, waarmee tevens een nieuwe eeuw wordt ingeluid. Mijns inziens zouden wij dit feit kunnen aangrijpen als een gelegenheid tot een meer algemene beschouwing van de problemen die verband houden met de praktische werking van de interne markt, of met heel de Europese Unie en haar integratiestreven. Door drie omstandigheden zijn wij gedwongen het vraagstuk van de controle op de toepassing van het communautair recht aan een grondige herziening te onderwerpen: de op til zijnde uitbreiding, waar geen precedent voor bestaat, de inspanningen tot uitdieping en politieke integratie van de Europese Unie en de onvermijdelijke toename van het wetgevingswerk. Natuurlijk houdt dit vraagstuk ook verband met de herziening van de Verdragen. Deze herziening is onvermijdelijk en daarom moeten wij dit vraagstuk uitroepen tot een van de prioriteiten voor de komende intergouvernementele conferentie. In het Witboek wordt dit probleem weliswaar genoemd, maar wordt niet gezegd hoe wij dit moeten aanpakken. Dat moet dus nog worden bezien. Als er geen eind komt aan de vertragingen bij de omzetting van de richtlijnen en als er geen uniforme opvattingen bestaan over het communautair recht, kan er geen sprake zijn van een gemeenschappelijke economische ruimte, en evenmin van de bevordering van het Europees burgerschap. Als een burger uit een bepaald land in een ander land wil gaan werken en moeilijkheden ondervindt bij de erkenning van zijn beroepskwalificaties, zal hij zich geen Europeaan voelen maar een buitenlander; als de landen de mededingingsregels selectief toepassen, zal de Europese mededinging worden vervalst, enzovoort. Het vraagstuk van de toepassing van het communautair recht gaat dan ook allen aan en daarom moeten wij hier een prioriteit van maken. Wat voor zin heeft het urenlang te praten over het al dan niet aannemen van bepaalde amendementen als wij daarna nauwelijks aandacht besteden aan de toepassing van de door ons aangenomen richtlijnen? Daarom moet dit verslag op een hoger plan komen te staan. Hierin wordt immers heel het reilen en zeilen van de Europese Unie uit de doeken gedaan. Ten tweede wil ik duidelijk maken dat ik bij de opstelling van dit verslag heb onderzocht welk lot de voorstellen uit de vorige verslagen van het Europees Parlement was beschoren. Ik heb heel veel verslagen gelezen en daarin interessante voorstellen aangetroffen, maar tot mijn grote verbazing heb ik moeten vaststellen dat de meeste dode letter zijn gebleven. Dat is echter nog niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste is dat de Commissie in haar verslag op geen enkele manier uitlegt waarom geen gevolg werd gegeven aan de voorstellen van het Parlement. Daarom moeten wij onderzoeken hoe wij ervoor kunnen zorgen dat dit wel gebeurt. Mijn derde opmerking van fundamentele aard is dat uit de gegevens omtrent de toepassing van het communautair recht blijkt dat de situatie weliswaar enigszins is verbeterd, maar niet over de hele linie. Er zijn ook sectoren waar de situatie is verslechterd. Bovendien zijn de verbeteringen hoe dan ook niet dusdanig dat wij met een gerust hart kunnen slapen. De algemene pathologie blijft hetzelfde. Daarom moeten wij serieus nadenken over dit verschijnsel en de talrijke redenen en oorzaken die daaraan ten grondslag liggen apart onderzoeken. Ik zal in de mij resterende spreektijd proberen een aantal algemene conclusies te trekken. Denemarken scoort met gemiddeld 98% het hoogst bij de omzetting van de wetgeving. Wat de controleprocedures met betrekking tot inbreuken betreft, wil ik eraan herinneren dat het controlesysteem uit vier fasen bestaat. De eerste fase, de fase van de aanmaningen, is zeer belangrijk. Frankrijk, Italië en Griekenland hebben met respectievelijk 236, 160 en 154 de meeste aanmaningen gekregen, en Denemarken, Finland en Zweden met respectievelijk 40, 43 en 46 de minste. De tweede fase wordt gevormd door de met redenen omklede adviezen. Het aantal daarvan is veel geringer dan het aantal aanmaningen, waaruit blijkt dat deze procedure voor bepaalde landen goed en voor andere landen zelfs uitstekend werkt. Er worden echter inspanningen ondernomen om deze controleprocedure te versnellen en in deze inspanningen is de inkorting van de termijnen voor aanmaningen en met redenen omklede adviezen een belangrijke factor. Wat de beroepsprocedure bij het Hof betreft, zien wij dat het aantal zaken van niet-nakoming opnieuw aanzienlijk is gedaald. Bij wijze van algemene conclusie kunnen wij het volgende vaststellen: wij zien ten eerste dat van de ene op de andere fase het aantal zaken met 35% à 40% terugloopt, ten tweede dat de volgorde van de landen wat betreft het aantal inbreuken door de verschillende fases heen dezelfde blijft, ten derde dat in de derde fase bepaalde landen slechts een miniem aantal inbreukprocedures hebben en andere landen daarentegen “onverbeterlijk” lijken te zijn, en ten vierde dat niet uit het oog mag worden verloren dat de lidstaten deze controleprocedures, hoe efficiënt zij ook mogen zijn, aangrijpen om omzetting op de lange baan te schuiven, waardoor in feite nieuwe overgangsperioden ontstaan. Het feit dat de slecht presterende landen steeds dezelfde zijn, ofschoon zij vaak heel verschillende systemen hebben, en ook de hoog scorende landen steeds dezelfde zijn, toont aan dat een bepaalde politieke wil ten grondslag ligt aan de inbreuken. Met andere woorden, het omzettingsprobleem is een politiek probleem en niet, zoals zo velen denken, een juridisch of technocratisch probleem. Hier botsen nationale soevereiniteit en Europese bevoegdheden, en komt de mate van rijping van het Europees bewustzijn tot uiting. Tot slot heeft de Commissie verzuimd te kijken naar de omstandigheden waaronder deze statistische gegevens tot stand komen en naar wat daaraan ten grondslag ligt. Ik wil echter niet langer misbruik maken van uw tijd en tot slot alleen nog iets zeggen over de amendementen. Van de drie ingediende amendementen kan ik er twee overnemen. Het amendement van mevrouw Thors begrijp ik niet en ik wil graag eerst wat uitleg voordat ik mijn akkoord hieraan kan hechten."@nl2
"Senhor Presidente, o relatório sobre a aplicação do direito comunitário deve ser considerado por todos nós como um dos mais importantes porque reproduz a verdadeira situação da União Europeia, toma o seu verdadeiro pulso, mostra a sua ligação com a vida quotidiana do cidadão. O presente relatório é o primeiro a ser redigido para a nova década com que se inicia também o novo século e penso que poderia constituir uma ocasião para uma abordagem mais global dos problemas que estão associados ao funcionamento efectivo do mercado único e da União Europeia no seu conjunto, bem como ao sonho da integração europeia. Três dados novos, a saber: a iminência de um alargamento sem precedentes, a busca do aprofundamento e da integração política da União Europeia e a multiplicação inevitável da intervenção legislativa, impõem uma revisão radical da questão do controlo da aplicação do direito comunitário. Toda esta questão está também inevitavelmente ligada à revisão dos Tratados e deve ser incluída entre as prioridades da próxima conferência intergovernamental. O Livro Branco identifica o problema e falta vermos como tratá-lo. Enquanto não forem absorvidos os atrasos na transposição das directivas e enquanto não for definida uma concepção uniforme para o direito comunitário não poderá existir um espaço económico único, nem será possível promover a noção de cidadania europeia. O cidadão de um dado país que se desloca para trabalhar num outro país onde se defronta com obstáculos ao reconhecimento das suas habilitações profissionais sente-se ali um estrangeiro e não um Europeu. Regras de concorrência aplicadas de forma selectiva em diferentes países falsificam a concorrência a nível europeu e assim sucessivamente. É por isso mesmo que a questão da aplicação do direito comunitário tem de ser um problema de todos e deve passar a constituir uma das nossas prioridades. É inútil gastarmos horas a fio para saber se vai passar esta ou aquela alteração e limitarmos a nossa actividade a discutir se uma directiva é ou não aplicada. Assim, é preciso valorizar a importância deste relatório porque retrata a realidade que se vive na União Europeia. Um segundo aspecto que foi considerado na elaboração do relatório está relacionado com o destino dado às propostas feitas pelo Parlamento Europeu em relatórios anteriores. Li bastantes relatórios antigos que continham propostas interessantes. Verifiquei com espanto que a maior parte delas não tiveram seguimento. Porém, o mais importante não é isso, mas sim o facto de não existir no relatório da Comissão qualquer explicação para não pôr em prática essas propostas. Consequentemente, será necessário encontrar uma maneira de dar seguimento às propostas do Parlamento. Uma terceira observação muito importante é que, não obstante as melhorias para que apontam os dados relativos à aplicação do direito comunitário, estas não seguem um processo linear, antes revelam algum retrocesso, e em todo o caso não são tão impressionantes a ponto de ficarmos tranquilizados. O panorama geral permanece o mesmo. Logo, teremos de nos debruçar seriamente sobre este fenómeno e estudar separadamente os múltiplos motivos e causas que o reproduzem. Seguidamente, no tempo que me resta, vou tentar retirar algumas conclusões gerais. O melhor índice de transposição pertence à Dinamarca, com uma média de 98%. No que respeita aos processos de controlo das transgressões, recordamos que todo o sistema de controlo assenta em quatro fases. O número de notificações na primeira fase é considerável. Para os três países mais notificados, a França, a Itália e a Grécia, esse número é de 236, 160 e 154, respectivamente, e para os três países menos notificados, a Dinamarca, a Finlândia e a Suécia, é de 40, 43 e 46, respectivamente. O número de pareceres fundamentados, que correspondem à segunda fase, é bastante inferior e mostra que este processo é exclusivo para determinados países, quase extremamente exclusivo para outros. Em todo o caso, a redução relativa do prazo de envio das notificações e dos pareceres fundamentados constitui um aspecto positivo do esforço desenvolvido para assegurar a eficácia do processo de controlo. Quanto aos recursos judiciais, confirma-se uma nova diminuição significativa dos casos de incumprimento. Como conclusão geral devemos dizer o seguinte: em primeiro lugar, regista-se uma diminuição gradual dos casos de uma fase para a outra da ordem dos 35-40%; em segundo lugar, em todas as fases os países conservam a mesma ordem na escala das transgressões; em terceiro lugar, no que se refere à terceira fase, o número de infracções é marginal para determinados países, ao passo que, para outros, se verifica uma certa persistência; em quarto lugar, a eficácia dos processos de controlo não deve fazer esquecer o facto de estes serem utilizados pelos Estados-Membros para protelar o prazo de transposição, criando, assim, na prática um novo período de transição. O facto de certos países com diferentes sistemas apresentarem permanentemente os piores resultados negativos enquanto outros apresentam sempre os melhores resultados positivos significa que as transgressões estão associadas, acima de tudo, à vontade política propriamente dita. Nestas condições, o problema da aplicação do direito comunitário é um problema político e não um problema jurídico ou tecnocrático, como muitos acreditam. Esconde um conflito entre soberania nacional e poder europeu e revela o nível de maturidade da consciência europeia. Por último, a Comissão não realizou nenhuma análise sobre as condições e os motivos que conduzem aos dados estatísticos atrás referidos. Não gostaria de abusar do vosso tempo, mas queria dizer duas palavras a propósito das alterações. Das três alterações apresentadas aceito duas. Não compreendo a alteração proposta pela senhora deputada Thors e agradecia que fossem dados alguns esclarecimentos para a mesma ser aceite."@pt11
"Herr talman! Rapporten om tillämpningen av gemenskapsrätten bör av oss alla betraktas som en av de viktigaste rapporterna, eftersom det är denna rapport som ger en bild av den verkliga situationen i Europeiska unionen, det verkliga tillståndet och unionens samband med medborgarens dagliga liv. Denna rapport är den första som utarbetas under det nya decenniet, vilket ju även inleder ett nytt århundrade, och jag tror att den skulle kunna ge anledning till ett mer komplett hanterande av de problem som gäller den inre marknadens funktion inom Europeiska unionen som helhet och visionen om integration. Tre nya faktorer, den förestående utvidgningen, som är utan tidigare motstycke, den strävan som finns att fördjupa den politiska integrationen av Europeiska unionen och den ofrånkomliga kraftiga ökningen av ingripanden i form av lagstiftning, nödvändiggör en radikal omvärdering av frågan om kontroll av tillämpningen av gemenskapsrätten. Det är ofrånkomligt att hela denna fråga sätts i samband med en revidering av fördragen, och den bör vara en av de prioriterade frågorna för nästa regeringskonferens. Vitboken påpekar problemet, och det återstår att se hur den kommer att hantera det. Om man inte kan eliminera förseningarna, när det gäller att införliva direktiven, och om man inte kan skapa en enhetlig uppfattning om gemenskapsrätten, kan man inte åstadkomma ett enhetligt ekonomiskt område och man kan heller inte driva frågan om det europeiska medborgarskapet. En medborgare i ett visst land, som reser till ett annat land för att arbeta där och stöter på svårigheter, när det gäller erkännandet av yrkeskvalifikationer, känner sig som utlänning och inte som europé. Konkurrensregler som tillämpas godtyckligt i olika länder snedvrider den europeiska konkurrensen osv. Det är därför som frågan om tillämpningen av gemenskapsrätten måste angå var och en av oss och bli en av våra prioriterade frågor. Det är fåfängt att vi i timtal diskuterar om det ena eller det andra ändringsförslaget skall antas och att vi ägnar oss åt marginella frågor om huruvida ett visst direktiv tillämpas eller inte. Således måste denna rapport tillmätas den betydelse den förtjänar, för den ger en bild av den faktiska situationen i Europeiska unionen. En andra huvuduppgift vid utarbetandet av betänkandet har varit att undersöka hur det har gått med Europaparlamentets förslag i tidigare betänkanden. Jag har läst åtskilliga tidigare betänkanden med intressanta förslag. Med förvåning har jag konstaterat att de flesta inte har lett till någonting. Men det är inte detta som är det viktigaste utan det faktum att kommissionens rapport inte innehåller någon förklaring till varför förslagen inte har genomförts. Man bör alltså försöka finna en metod för att följa upp dessa förslag från parlamentet. Ett tredje viktigt påpekande är att det visserligen har skett förbättringar i fråga om genomförandet av gemenskapsrätten men att förbättringarna inte är genomgående, för det förekommer bakslag, och förbättringarna är inte så imponerande att vi kan slå oss till ro. Den allmänna sjukdomsbilden är fortfarande densamma. Vi bör alltså ta denna företeelse på allvar och speciellt inrikta vår uppmärksamhet på de bakomliggande orsakerna. Under den tid som återstår för mitt anförande skall jag försöka dra vissa allmänna slutsatser. Den bästa graden av genomförande av direktiv har Danmark med i genomsnitt 98 procent. Beträffande systemet för kontroll av överträdelser vill jag påminna om att hela kontrollsystemet bygger på 4 faser. Den första fasen, som gäller antalet formella underrättelser, är viktig. För de tre länderna med det högsta antalet, Frankrike, Italien och Grekland, är siffrorna 236, 160 respektive 154, och för de tre länderna med det lägsta antalet, Danmark, Finland och Sverige, är siffrorna 40, 43 respektive 46. Antalet motiverade yttranden, som utgör den andra fasen, är väsentligt lägre och visar att detta förfarande är effektivt för vissa länder och ytterst effektivt för vissa andra. Den relativa minskningen av tidsfristen för formella underrättelser och motiverade yttranden är i alla fall ett positivt inslag i strävandena att påskynda kontrollförfarandet. I fråga om antalet anhängiggöranden vid domstolen kan man konstatera en ny betydande minskning av antalet fall där man underlåtit att införliva gemenskapsrätten. Som mera allmänna slutsatser bör jag framhålla följande: för det första, vi har en successiv minskning med 35-40 procent från fas till fas; för det andra, ordningsföljden mellan staterna i fråga om överträdelser är densamma i alla faserna; för det tredje, i den tredje fasen kan man konstatera att vissa länder endast i ett fåtal fall underlåtit att införliva gemenskapsrätten, samtidigt som en sådan underlåtenhet alltjämt är vanlig i andra länder; för det fjärde, trots kontrollförfarandenas effektivitet får vi inte glömma att dessa förfaranden används av medlemsstaterna som ett medel att försena införlivandet, vilket de facto skapar en ny övergångsperiod. Den omständigheten att vissa länder med olika system ständigt har de sämsta negativa resultaten, medan vissa andra länder har de bästa positiva resultaten, innebär att överträdelserna i grund och botten hänger samman med en konkret politisk viljeinriktning. Problemet med tillämpningen av gemenskapsrätten är således ett politiskt problem och inte ett juridiskt eller teknokratiskt problem, såsom många anser. Det innehåller en konflikt mellan nationell suveränitet och europeisk makt, och det avslöjar graden av mognad i fråga om europeisk medvetenhet. Slutligen gör kommissionen inga analyser av de omständigheter och orsaker som ligger bakom ovannämnda statistiska uppgifter. Jag skall inte ta upp er tid i onödan, jag skulle bara vilja säga några ord om ändringsförslagen. Jag godtar två av de tre ändringsförslag som framlagts. Thors ändringsförslag kan jag inte förstå, och jag skulle vilja se vissa förtydliganden, för att ändringsförslaget skall kunna antas."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Κoukiadis (PSE ),"12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph