Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-03-Speech-1-095"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010903.7.1-095"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, my colleague, Mr Menrad, has put a great deal of thought into his work and raises some interesting points concerning the perceived strengths and weaknesses of the existing directive. However, it should be noted that certain countries only implemented this directive last year and that at least one country has not yet implemented certain provisions at all. It is clear that companies and their employees still need some time to complete the learning process involved in establishing European works councils. Premature changes to the rules can only cause confusion, though it is clearly useful for the Commission and Council to take note of Parliament's views at this time. As the rapporteur knows, I believe in information and consultation. I support the principle of works councils, I share his wish for their success. However, as he also knows, I am not at all happy with certain elements of his report. I still believe it goes too far in reference to sanctions in reducing thresholds in terms of sizes of companies and – frankly – in pushing the trade union agenda as an end in itself rather than in promoting the interests of employees. For these reasons, I have tabled four amendments, for which I have already secured some cross-party support and I also propose to vote against Recitals 5 and 7, as he knows. Having said that, I thank the rapporteur for accommodating some amendments in committee and I confirm that I am still willing to vote in favour of his whole report, despite my serious concerns, if the PPE-DE Group supports two of my amendments, in particular Amendments Nos 1 and 3, as we have already discussed. In that way we could show that our own mini-European works council of a German rapporteur, a Dutch group coordinator and myself from the United Kingdom have set a good example in achieving a positive result."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, min kollega hr. Menrad har gjort meget ud af dette arbejde, og han rejser nogle interessante spørgsmål om styrkerne og svaghederne ved det eksisterende direktiv. Det er imidlertid værd at bemærke, at nogle lande først gennemførte direktivet sidste år, og at i hvert fald ét land endnu ikke har gennemført visse bestemmelser. Det er klart, at virksomhederne og deres ansatte stadig har brug for tid for at afslutte de indlæringsprocesser, der er forbundet med oprettelsen af europæiske samarbejdsudvalg. Hvis reglerne ændres for tidligt, vil det kun skabe forvirring, skønt det selvfølgelig er nyttigt for Kommissionen og Rådet at lytte til Parlamentets synspunkter på nuværende tidspunkt. Som ordføreren ved, går jeg ind for information og høring. Jeg støtter princippet om samarbejdsudvalg, og jeg deler ordførerens ønske om, at de skal få succes. Han ved imidlertid også, at jeg er meget lidt tilfreds med visse elementer af hans betænkning. Jeg mener stadig, at den er for vidtgående med hensyn til sanktioner for nedsættelse af tærskelværdier for virksomhedernes størrelse og med hensyn til at fremme fagforeningsspørgsmålet som et mål i sig selv i stedet for at fremme medarbejdernes interesser. Jeg har derfor stillet fire ændringsforslag, hvortil jeg allerede har sikret mig nogen støtte på tværs af partiskel, og jeg vil også stemme imod betragtning 5 og 7, hvilket han ved. Når det er sagt, vil jeg takke ordføreren for at acceptere nogle ændringsforslag i udvalget, og jeg kan bekræfte, at jeg trods mine alvorlige bekymringer stadig er villig til at stemme for hele betænkningen, hvis Det Europæiske Folkepartis Gruppe støtter to af mine ændringsforslag - i særdeleshed ændringsforslag 1 og 3, sådan som vi allerede har diskuteret. På den måde kan vi vise, at vores eget minieuropæiske samarbejdsudvalg bestående af en tysk ordfører, en hollandsk gruppekoordinator og jeg selv fra Det Forenede Kongerige udgør et godt eksempel, idet vi har skabt et positivt resultat."@da1
"Herr Präsident! Mein Kollege Herr Menrad hat einen fundierten Bericht vorgelegt und verweist im Zusammenhang mit den festgestellten Stärken und Schwächen der geltenden Richtlinie auf einige interessante Punkte. Es sollte jedoch erwähnt werden, dass bestimmte Länder diese Richtlinie erst im vergangenen Jahr umgesetzt haben und mindestens ein Land gewisse Bestimmungen überhaupt noch nicht umgesetzt hat. Ganz ohne Zweifel benötigen die Unternehmen und ihre Beschäftigten noch etwas Zeit, um den mit der Schaffung der Europäischen Betriebsräte verbundenen Lernprozess abzuschließen. Übereilte Änderungen der Bestimmungen können nur Verwirrung stiften, wenngleich es für die Kommission und den Rat natürlich hilfreich ist, die Ansichten des Parlaments zu diesem Zeitpunkt zur Kenntnis zu nehmen. Wie der Berichterstatter weiß, halte ich viel von Unterrichtung und Anhörung. Ich unterstütze das Prinzip der Betriebsräte und wünsche mir ebenso wie er, dass sie erfolgreich sind. Allerdings, und auch das ist dem Berichterstatter nicht unbekannt, bin ich mit bestimmten Elementen seines Berichts überhaupt nicht zufrieden. Meiner Meinung nach geht er immer noch zu weit in der Frage der Sanktionen, hinsichtlich der Reduzierung der Schwellenwerte für die Beschäftigtenzahl von Unternehmen und – ganz ehrlich gesagt – indem die Rolle der Gewerkschaften als Ziel an sich und nicht zur besseren Vertretung der Arbeitnehmerinteressen unterstützt wird. Aus diesen Gründen habe ich vier Änderungsanträge vorgelegt, für die ich bereits eine gewisse parteiübergreifende Unterstützung finden konnte, und ich schlage auch vor, gegen die Erwägungen 5 und 7 zu stimmen, wie er weiß. Dennoch danke ich dem Berichterstatter für die Berücksichtigung einiger Änderungsanträge im Ausschuss und bestätige, dass ich – trotz meiner ernsthaften Bedenken – nach wie vor bereit bin, insgesamt für seinen Bericht zu stimmen, wenn die PPE-DE-Fraktion zwei meiner Änderungsanträge unterstützt, und zwar die Änderungsanträge 1 und 3, wie von uns bereits diskutiert. Auf diese Weise könnten wir zeigen, dass unser eigener Mini-Eurobetriebsrat aus einem deutschen Berichterstatter, einem niederländischen Fraktionskoordinator und mir aus dem Vereinigten Königreich ein gutes Beispiel dafür abgibt, wie man ein positives Ergebnis erzielt."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, ο συνάδελφός μου, κ. Menrad, έχει ασχοληθεί με μεγάλη φροντίδα με το έργο του και αναφέρει ορισμένα ενδιαφέροντα σημεία σχετικά με τα διαπιστούμενα ισχυρά και αδύνατα σημεία της ισχύουσας οδηγίας. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες χώρες εφάρμοσαν την εν λόγω οδηγία μόλις το προηγούμενο έτος και ότι τουλάχιστον μία χώρα δεν έχει ακόμα εφαρμόσει καθόλου ορισμένες διατάξεις. Είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις και οι υπάλληλοί τους χρειάζονται ακόμα ορισμένο χρόνο προκειμένου να εξοικειωθούν πλήρως με τη μέθοδο συγκρότησης ευρωπαϊκών επιτροπών επιχείρησης. Οι πρόωρες αλλαγές στους κανονισμούς μόνο σύγχυση μπορούν να προκαλέσουν, αν και είναι σαφώς χρήσιμο για την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν υπόψη τις απόψεις του Κοινοβουλίου στην παρούσα φάση. Όπως γνωρίζει ο εισηγητής, πιστεύω στην ενημέρωση και τη διαβούλευση. Υποστηρίζω την αρχή των επιτροπών επιχείρησης και συμμερίζομαι την επιθυμία του να επιτύχουν. Ωστόσο, όπως επίσης γνωρίζει, δεν με ικανοποιούν καθόλου ορισμένα στοιχεία της έκθεσής του. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι πηγαίνει πολύ μακριά όταν αναφέρεται σε κυρώσεις για τη μείωση των κατώτατων ορίων ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων και - κυρίως - όταν προωθεί την ημερήσια διάταξη των συνδικάτων περισσότερο ως αυτοσκοπό παρά με στόχο την υποστήριξη των συμφερόντων των εργαζομένων. Γι' αυτούς τους λόγους, έχω υποβάλει τέσσερις τροπολογίες για τις οποίες έχω ήδη εξασφαλίσει κάποια υποστήριξη από τις διάφορες πολιτικές ομάδες, ενώ επίσης σκοπεύω να καταψηφίσω τις αιτιολογικές σκέψεις 5 και 7, όπως γνωρίζει. Τούτου λεχθέντος, ευχαριστώ τον εισηγητή που δέχθηκε ορισμένες τροπολογίες στην επιτροπή και επιβεβαιώνω ότι εξακολουθώ να είμαι διατεθειμένος να υπερψηφίσω το σύνολο της έκθεσής του, παρά τις σοβαρές ανησυχίες μου, εάν η Ομάδα του ΕΛΚ-ΕΔ υποστηρίξει δύο από τις τροπολογίες μου, συγκεκριμένα τις τροπολογίες αριθ. 1 και 3, όπως έχουμε ήδη συζητήσει. Κατ' αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσαμε να δείξουμε ότι η μικρογραφία μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης που συστήσαμε, με έναν εισηγητή από τη Γερμανία, με έναν συντονιστή των ομάδων από την Ολλανδία και με τον υποφαινόμενο από το Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν ένα καλό παράδειγμα για την επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος."@el8
"(EN) Señor Presidente, mi colega el Sr. Menrad ha consagrado mucha reflexión a su trabajo y plantea algunos asuntos interesantes en relación con los aspectos positivos y las deficiencias de la actual directiva. Sin embargo, cabe destacar que algunos países no pusieron en vigor la directiva hasta el año pasado y que por lo menos un país no ha aplicado todavía algunas de sus disposiciones. Es evidente que las sociedades y sus empleados necesitan todavía algún tiempo para finalizar el proceso de aprendizaje involucrado en el establecimiento de comités de empresa en la Unión Europea. Un cambio prematuro de las normas no puede sino provocar confusión, aunque es de clara utilidad para la Comisión y el Consejo que tomen nota de los pareceres del Parlamento en este momento. Como sabe el ponente, soy un adalid de la información y de la consulta. Apoyo el principio de los comités de empresa, y comparto su deseo de que este principio tenga éxito. Ahora bien, como también sabe el ponente, no estoy contento en absoluto con algunos elementos de su informe. Sigo pensando que va demasiado lejos por lo que se refiere a las sanciones por reducir los límites inferiores en términos de dimensiones de las sociedades y –francamente- en querer imponernos el programa de trabajo de los sindicatos como finalidad en sí mismo, en vez de como medida encaminada a promover los intereses de los empleados. Por esas razones he presentado cuatro enmiendas para las cuales he obtenido ya un determinado grado de apoyo entre los partidos, y propongo también que se vote en contra de los puntos 5 y 7, como sabe el ponente. Habiendo dicho lo que antecede, doy gracias al ponente por haber acomodado algunas enmiendas en la comisión parlamentaria y confirmo que sigo siendo partidario de votar en favor de todo su informe, a pesar de las graves preocupaciones que suscita en mí, si el Grupo PPE-DE apoya dos de mis enmiendas, concretamente las enmiendas 1 y 3, como ya hemos discutido. De esta manera podríamos demostrar que nuestro propio comité de empresa mini-europea, formado por un ponente alemán, un coordinador neerlandés de grupo y un servidor, del Reino Unido, ha dado un buen ejemplo de consecución de un resultado positivo."@es12
"Arvoisa puhemies, kollegani Menrad on nähnyt paljon vaivaa työssään, ja hän esittää siinä joitakin kiinnostavia näkemyksiä nykyisessä direktiivissä havaituista vahvuuksista ja heikkouksista. Olisi kuitenkin huomattava, että jotkin maat panivat direktiivin täytäntöön vasta viime vuonna ja että ainakin yksi maa ei ole vieläkään pannut täytäntöön direktiivin tiettyjä säännöksiä. On selvää, että yritykset ja niiden työntekijät tarvitsevat vielä aikaa saadakseen päätökseen eurooppalaisten yritysneuvostojen perustamiseen liittyvän oppimisprosessin. Sääntöjen ennenaikainen muuttaminen voi aiheuttaa vain hämmennystä, vaikka onkin toki hyödyllistä, että komissio ja neuvosto panevat merkille parlamentin tämänhetkiset näkemykset. Kuten esittelijä tietää, uskon tiedottamiseen ja kuulemiseen. Tuen yritysneuvostoja periaatteessa, ja esittelijän tavoin toivon niille menestystä. Kuten hän myös tietää, en kuitenkaan ole lainkaan tyytyväinen hänen mietintönsä tiettyihin osa-alueisiin. Olen yhä sitä mieltä, että siinä mennään liian pitkälle pakotteissa, yritysten koon kynnysarvojen alentamisessa ja – suoraan sanottuna – ammattiyhdistysten oikeuksien edistämisessä pikemminkin itsetarkoituksena kuin työntekijöiden etujen kannalta. Näistä syistä olen esittänyt neljä tarkistusta, joihin olen jo saanut tukea eri ryhmiltä, ja aion lisäksi äänestää johdanto-osan 5 ja 7 kappaletta vastaan, kuten esittelijä tietää. Kiitän kuitenkin esittelijää, että hän otti osan tarkistuksista huomioon valiokunnassa, ja vahvistan, että vakavista huolenaiheistani huolimatta olen yhä halukas äänestämään koko mietinnön puolesta, jos PPE-DE-ryhmä tukee kahta tarkistustani, erityisesti tarkistuksia 1 ja 3, kuten olemme jo sanoneet. Voisimme näin osoittaa, että oma eurooppalaisen yritysneuvoston pienoismallimme, johon kuuluvat saksalainen esittelijä, tanskalainen ryhmäkoordinoija ja minä Yhdistyneestä kuningaskunnasta, on ollut hyvänä esimerkkinä saavuttaessaan myönteisen lopputuloksen."@fi5
"Monsieur le Président, mon collègue, M. Menrad, a mis beaucoup de réflexions dans son travail et soulève certains points intéressants en ce qui concerne les forces et faiblesses décelées dans la directive existante. Il faut cependant signaler que certains pays n'ont mis cette directive en œuvre que l'année dernière, et qu'au moins un des pays n'a pas encore mis certaines dispositions en œuvre. Il est clair que les entreprises et leurs travailleurs ont encore besoin de temps pour achever le processus d'apprentissage concernant l'instauration de comités d'entreprise européens. Des modifications prématurées des règles risquent de ne créer que confusion, bien qu'il soit sans aucun doute utile que la Commission et le Conseil prennent note du point de vue du Parlement à ce stade. Le rapporteur n'ignore pas que je crois en l'information et en la consultation. Je soutiens le principe des comités d'entreprise, de même que je partage ses souhaits quant à leur succès. En revanche, il n'ignore pas non plus que certains éléments de son rapport ne me réjouissent pas du tout. Je suis toujours d'avis qu'il va trop loin dans le domaine des sanctions en réduisant les seuils relatifs à la taille des entreprises et, franchement, en faisant de l'agenda des syndicats une fin en soi au lieu de promouvoir les intérêts des employés. Pour ces raisons, j'ai déposé quatre amendements, pour lesquels j'ai déjà obtenu le soutien de plusieurs partis et je propose également que l'on vote contre les considérants 5 et 7, comme il le sait. Ceci étant dit, je remercie le rapporteur d'avoir accepté certains amendements en commission et je confirme que je souhaite encore voter pour l'ensemble du rapport, malgré mes sérieuses préoccupations, si le groupe PPE-DE soutient deux de mes amendements, en particulier les amendements 1 et 3, comme nous en avons déjà parlé. De cette manière, notre mini-comité d'entreprise européen, composé d'un rapporteur allemand, d'un coordinateur de groupe néerlandais et de moi-même, du Royaume-Uni, pourrait montrer l'exemple en atteignant un résultat positif."@fr6
"Signor Presidente, il collega onorevole Menrad ha messo molto ingegno nel lavoro che ha svolto, sollevando alcuni punti interessanti relativamente ai presunti punti di forza e debolezza della direttiva in vigore. Tuttavia va rilevato che alcuni paesi hanno recepito la direttiva soltanto l'anno scorso e che almeno un paese non ha ancora recepito affatto alcune norme. E' chiaro che le imprese e i loro dipendenti hanno ancora bisogno di tempo per completare il processo di apprendimento necessario per istituire i comitati aziendali europei. Le modifiche premature alle regole possono causare soltanto confusione, anche se per la Commissione e per il Consiglio è utile a questo punto prendere atto del parere del Parlamento. Come ben sa il relatore, io credo nell'informazione e nella consultazione e sostengo il principio dei comitati aziendali, condividendo l'auspicio che abbiano successo. Tuttavia, come sa, non sono affatto contento di certi elementi della sua relazione. Credo ancora che si spinga troppo in là relativamente alle sanzioni, riducendo le soglie in termini di dimensioni delle imprese e, francamente, facendo delle istanze sindacali un fine a se stesso invece di difendere gli interessi dei lavoratori. Per questi motivi ho presentato quattro emendamenti, per i quali mi è stato promesso un certo sostegno trasversale e propongo anche di votare contro i considerando 5 e 7, come lui sa. Detto questo, ringrazio il relatore per aver accolto alcuni emendamenti in sede di commissione e confermo che intendo ancora votare a favore dell'intera relazione, malgrado le forti preoccupazioni che nutro, purché il gruppo del PPE-DE dia il proprio sostegno a due dei miei emendamenti, in particolare gli emendamenti nn. 1 e 3, come abbiamo già discusso. In tal modo potremmo dimostrare che il nostro mini comitato aziendale europeo composto da un relatore tedesco, un coordinatore di gruppo olandese e il sottoscritto del Regno Unito ha dato un buon esempio ottenendo un risultato positivo."@it9
"Mr President, my colleague, Mr Menrad, has put a great deal of thought into his work and raises some interesting points concerning the perceived strengths and weaknesses of the existing directive. However, it should be noted that certain countries only implemented this directive last year and that at least one country has not yet implemented certain provisions at all. It is clear that companies and their employees still need some time to complete the learning process involved in establishing European works councils. Premature changes to the rules can only cause confusion, though it is clearly useful for the Commission and Council to take note of Parliament's views at this time. As the rapporteur knows, I believe in information and consultation. I support the principle of works councils, I share his wish for their success. However, as he also knows, I am not at all happy with certain elements of his report. I still believe it goes too far in reference to sanctions in reducing thresholds in terms of sizes of companies and – frankly – in pushing the trade union agenda as an end in itself rather than in promoting the interests of employees. For these reasons, I have tabled four amendments, for which I have already secured some cross-party support and I also propose to vote against Recitals 5 and 7, as he knows. Having said that, I thank the rapporteur for accommodating some amendments in committee and I confirm that I am still willing to vote in favour of his whole report, despite my serious concerns, if the PPE-DE Group supports two of my amendments, in particular Amendments Nos 1 and 3, as we have already discussed. In that way we could show that our own mini-European works council of a German rapporteur, a Dutch group coordinator and myself from the United Kingdom have set a good example in achieving a positive result."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, collega Menrad heeft diep over dit vraagstuk nagedacht en stelt een aantal interessante punten aan de orde met betrekking tot de waargenomen sterke en zwakke kanten van de bestaande richtlijn. Een bepaald aantal landen is echter pas vorig jaar begonnen met de tenuitvoerlegging van deze richtlijn en tenminste één land heeft een aantal bepalingen nog helemaal niet geïmplementeerd. Bedrijven en hun werknemers hebben duidelijk nog wat tijd nodig om het leerproces met betrekking tot het oprichten van Europese ondernemersraden af te ronden. Het vroegtijdig wijzigen van de regels kan alleen maar voor verwarring zorgen, hoewel het voor de Commissie en de Raad zeker nuttig is om op dit moment notitie te nemen van de opvattingen van het Parlement. De rapporteur weet dat ik geloof in informatie en raadpleging. Ook ik ondersteun ik het principe van ondernemingsraden en deel zijn wens dat zij succesvol worden. Hij weet echter ook dat ik bepaalde onderdelen van zijn verslag absoluut niet kan onderschrijven. Ik ben nog steeds van mening dat het verslag te ver gaat wat betreft sancties en het terugdringen van drempelwaarden voor de grootte van bedrijven. Eerlijk gezegd vind ik ook dat het vergroten van de rol van vakbonden eerder een doel op zich wordt dan dat het de belangen van werknemers ten goede komt. Ik heb dan ook vier amendementen ingediend, waarvoor ik bij verschillende partijen al steun heb geoogst. Daarnaast – en ook hiervan is de rapporteur op de hoogte – ben ik voornemens tegen overwegingen 5 en 7 te stemmen. Dat gezegd zijnde wil ik de rapporteur bedanken voor het feit dat hij een aantal amendementen binnen de commissie aan de orde heeft gesteld. Ook kan ik bevestigen dat ik ondanks mijn serieuze bedenkingen nog steeds bereid ben om voor zijn verslag als geheel te stemmen indien de fractie van de Europese Volkspartij en Europese Democraten twee van mijn amendementen steunt. Zoals besproken gaat het daarbij om amendement 1 en 3. Op die manier kunnen we laten zien dat onze eigen mini-Europese ondernemingsraad bestaande uit een Duits rapporteur, een Nederlandse fractiecoördinator en ikzelf uit het Verenigd Koninkrijk een goed voorbeeld hebben gegeven door een positief resultaat te bereiken."@nl2
"Senhor Presidente, o meu colega Menrad, fez um considerável esforço de reflexão para este trabalho e levanta algumas questões interessantes acerca dos pontos fortes e fracos da actual directiva. No entanto, dever-se-á notar que determinados países só implementaram esta directiva no ano passado e que, pelo menos um país, não aplicou, de todo, algumas das suas disposições. É claro que as empresas e os respectivos trabalhadores precisam de algum tempo para concluírem o processo de aprendizagem necessário à criação de conselhos de empresa europeus. As alterações prematuras às regas apenas servirão para gerar confusão, embora seja claramente útil que a Comissão e o Conselho tomem nota dos pareceres do Parlamento nesta fase. Como é do conhecimento do relator, acredito na informação e na consulta. Apoio o princípio subjacente aos conselhos de empresa europeus e partilho do desejo do relator de que estes sejam um êxito. No entanto, como também sabe, não estou nada satisfeito com alguns elementos do seu relatório. Continuo a pensar que vai longe de mais no que respeita às sanções na redução dos limiares no que toca ao redimensionamento das empresas e – francamente – na promoção da actuação sindical como um fim em si, em vez da promoção dos interesses dos trabalhadores. Por estas razões, apresentei quatro alterações, para as quais consegui algum apoio em todos os grupos políticos, e proponho que votemos contra os números 5 e 7, como é do conhecimento do relator. Posto isto, agradeço ao relator por ter incluído algumas das alterações em comissão e confirmo que continuo disposto a votar a favor do seu relatório, apesar das minhas fortes preocupações, caso o Grupo PPE-DE apoie duas das minhas alterações, a saber as alterações 1 e 3, de acordo com o que já discutimos. Desta forma, poderemos mostrar como o nosso mini-conselho europeu, constituído por um relator alemão, um coordenador de grupo neerlandês e eu próprio, oriundo do Reino Unido, somos um bom exemplo na consecução de um resultado positivo."@pt11
"Herr talman! Menrad har verkligen lagt ned mycket tankearbete i sitt betänkande och väcker en del intressanta frågor om de för- och nackdelar man uppfattar att det befintliga direktivet har. Man bör emellertid notera att vissa länder genomförde detta direktiv så sent som under förra året, och att åtminstone ett land ännu inte genomfört vissa bestämmelser över huvud taget. Det är tydligt att företagen och deras anställda fortfarande behöver litet tid att slutföra inlärningsprocessen i samband med inrättandet av europeiska företagsråd. Förhastade ändringar av bestämmelserna kan bara orsaka förvirring, även om det uppenbarligen är till nytta för kommissionen och rådet att ta till sig parlamentets åsikter vid denna tidpunkt. Som föredraganden vet, tror jag på information och samråd. Jag stöder principen med företagsråd, jag stöder hans önskan om att de skall bli en framgång. Som han också vet är jag emellertid inte alls nöjd med vissa delar av hans betänkande. Jag anser fortfarande att det är för långtgående rörande hänvisningarna till sanktioner för att sänka trösklarna när det gäller företagens storlek och uppriktigt sagt rörande främjandet av fackföreningarna som ett mål i sig, i stället för att främja de anställdas intressen. Av dessa skäl har jag lagt fram fyra ändringsförslag, för vilka jag redan säkrat ett visst partiöverskridande stöd, och jag avser också att rösta mot punkterna 5 och 7, som han känner till. Jag tackar föredraganden för att han ändrat vissa ändringsförslag i utskottet, och jag bekräftar att jag fortfarande är beredd att rösta för hela hans betänkande, trots mina allvarliga invändningar, om PPE-DE-gruppen stöder två av mina ändringsförslag särskilt ändringsförslagen 1 och 3 som vi redan har diskuterat. På så sätt kan vi visa att vårt eget lilla europeiska företagsråd i form av en tysk föredragande, en nederländsk gruppsamordnare och mig själv från Förenade kungariket, har statuerat ett bra exempel när det gäller att uppnå ett positivt resultat."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph