Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-09-03-Speech-1-094"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010903.7.1-094"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"En tant que rapporteur pour avis de la commission de l'industrie, je voudrais d'abord remercier M. Menrad d'avoir bien voulu tenir compte de l'essentiel des propositions émises par notre commission, en particulier - et je ne développerai pas - en ce qui concerne la définition de l'information, de la consultation, le renforcement de la procédure, le renforcement du rôle des syndicats, l'abaissement des seuils pour constituer ces comités et la réduction des délais en vue de la mise en place des comités d'entreprise européens. Permettez-moi tout de même de souligner trois points qui me semblent importants. Le premier était mentionné dans notre paragraphe 12 : il s'agit de la référence à la directive de 1998 sur les licenciements économiques qui prévoit, pour les représentants des travailleurs, la possibilité de saisir une autorité compétente sur la base de l'information transmise par la direction de l'entreprise, lorsqu'ils estiment que les solutions alternatives n'ont pas été explorées pour éviter des licenciements, des fermetures de sites ou que la légalité de la procédure est en cause. Je crois que, s'agissant aujourd'hui de problèmes qui se posent dans des entreprises de taille européenne, y compris parfois lors de fusions-acquisitions autorisées par la Commission et par sa direction de la concurrence, la question qui est posée - et qui a d'ailleurs été soulevée après l'affaire Marks [amp] Spencer par Mme Diamantopoulou, votre collègue commissaire aux affaires sociales - est celle, pour les salariés, leurs représentants et les comités d'entreprise, de pouvoir saisir la Commission européenne en faisant valoir que le droit social est parfois méprisé parce qu'il s'agit d'opérations purement financières et purement boursières. De ce point de vue, je me rallie à l'amendement 5 de Mme Ainardi et de Mme Figueiredo, que personnellement je voterai. Le deuxième point, qui rejoint cet amendement, est celui des sanctions. Je crois que nous devons prévoir non seulement des sanctions importantes et dissuasives mais dire - et cela est sous-entendu dans un des paragraphes de M. Menrad, mais j'aurais souhaité que ce soit plus précis pour que les travailleurs et les citoyens le sachent - que quand il y a non-respect des procédures d'information et de consultation, les décisions de suppression d'emplois ou de fermeture de sites peuvent être frappées de nullité. Je conclurai, comme M. Menrad, en demandant à la Commission de comprendre l'urgence de cette demande du Parlement, de ne pas attendre 2002 et de faire une proposition qui corresponde à la volonté très majoritaire de nos groupes de voir renforcés les droits des travailleurs dans les entreprises de taille européenne."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Som rådgivende ordfører for Industriudvalget vil jeg først takke hr. Menrad for at have taget hensyn til det væsentlige i udvalgets forslag, særligt - og jeg uddyber det ikke - angående definitionen af information, høring og styrkelse af proceduren, styrkelse af fagforeningernes rolle, sænkelse af tærskelværdierne for oprettelse af disse udvalg og nedsættelse af fristerne for oprettelse af de europæiske samarbejdsudvalg. Tillad mig alligevel at understrege tre vigtige punkter. Det første punkt blev nævnt i vores punkt 12. Det drejer sig om henvisningen til direktivet fra 1998 om de kollektive afskedigelser, der gav medarbejderrepræsentanterne mulighed for at inddrage en kompetent myndighed på baggrund af oplysninger fra virksomhedens ledelse, når de vurderede, at alternative muligheder for at undgå fyringer eller lukning af steder ikke var blevet behandlet, eller hvis der er tvivl om en procedures lovlighed. Jeg mener, når det i dag drejer sig om problemer i europæiske virksomheder, herunder nogle gange fusioner og overtagelsesforretninger, der er godkendt af Kommissionen og af Generaldirektoratet for konkurrence, er spørgsmålet, hvilket i øvrigt blev nævnt efter Marks [amp] Spencer-sagen af fru Diamantopoulo, der er kommissær for sociale anliggender, for medarbejderne, deres repræsentanter og virksomhedsudvalgene at kunne inddrage Kommissionen ved at påpege, at de sociale rettigheder nogle gange bliver undertrykt, fordi det drejer sig om handlinger, der udelukkende har finansielle og børsrelaterede formål. Ud fra dette synspunkt tilslutter jeg mig ændringsforslag 5 af fru Ainardi og fru Figueiredo, som jeg personligt stemmer for. Det andet punkt, der hører til dette ændringsforslag, drejer sig om sanktioner. Jeg mener, at vi bør forudse ikke kun betydelige og afskrækkende sanktioner, men sige - og dette er underforstået i en af hr. Menrads artikler, men jeg ville ønske, at det var mere præcist, så medarbejderne og borgerne vidste det - at når informations- og høringsprocesserne ikke overholdes, kan beslutninger om nedlæggelse af arbejdspladser eller lukning af virksomheder erklæres for ugyldige. Jeg vil som hr. Menrad slutte af med at anmode Kommissionen om at forstå det hastende aspekt i Europa-Parlamentets anmodning og ikke at vente til 2002 og at fremlægge et forslag, der afspejler viljen hos størstedelen af grupperne til at styrke medarbejdernes rettigheder i europæiske virksomheder."@da1
"Als Verfasser der Stellungnahme des Industrieausschusses möchte ich zunächst Herrn Menrad danken, dass er die Vorschläge unseres Ausschusses in wesentlichen Teilen berücksichtigt hat, vor allem – aber darauf werde ich nicht näher eingehen – bezüglich der Definition der Begriffe Unterrichtung und Anhörung sowie der Stärkung des Verfahrens, der Stärkung der Rolle der Gewerkschaften, der Herabsetzung des Schwellenwertes für die Bildung europäischer Betriebsräte und der Verkürzung der Fristen für ihre Einrichtung. Gestatten Sie mir dennoch, drei Punkte hervorzuheben, die mir wichtig erscheinen. Der erste wurde in Ziffer 12 unserer Stellungnahme angesprochen: es geht um die Bezugnahme auf die Richtlinie von 1998 über Massenentlassungen, in der vorgesehen ist, dass die Arbeitnehmervertreter, wenn sie bei entsprechenden Anzeigen des Arbeitgebers der Ansicht sind, dass keine alternativen Lösungen geprüft wurden, um Entlassungen oder die Schließung von Standorten zu verhindern, oder wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Verfahrens bestehen, die Möglichkeit haben sollen, sich an eine zuständige Behörde zu wenden. Ich glaube, bei den heutigen Problemen in europaweit agierenden Unternehmen, mitunter auch im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen und –übernahmen, die von Kommission und ihrer Wettbewerbsdirektion genehmigt wurden, stellt sich für die Arbeitnehmer, deren Vertreter und die Betriebsräte die Frage - die im Übrigen auch von der Kommissarin für Soziales, Frau Diamantopoulo, im Zusammenhang mit der Angelegenheit Marks[amp]Spencer aufgeworfen wurde - die Europäische Kommission anrufen zu können und geltend zu machen, dass das soziale Recht vielfach im Interesse rein finanz- und börsenorientierter Operationen missachtet wird. Unter diesem Gesichtspunkt schließe ich mich dem Änderungsantrag 5 von Frau Ainardi und Frau Figueiredo an, für die ich persönlich stimmen werde. Der zweite Punkt, der auch mit diesem Änderungsantrag im Zusammenhang steht, betrifft die Sanktionen. Meiner Ansicht nach müssen wir nicht nur umfangreiche und abschreckende Sanktionen ergreifen, sondern sagen - und genau das ist in einer Passage von Herrn Menrad gemeint, obwohl ich gewünscht hätte, dass dies genauer formuliert worden wäre, damit die Arbeitnehmer und Bürger es wissen - dass Beschlüsse über den Abbau von Arbeitsplätzen und die Schließung von Standorten für null und nichtig erklärt werden können, wenn die Unterrichtungs- und Anhörungsverfahren nicht eingehalten werden. Abschließend möchte ich ebenso wie Herr Menrad die Kommission auffordern, die Dringlichkeit dieses Antrags an das Parlament zur Kenntnis zu nehmen und nicht bis zum Jahr 2002 zu warten, um einen Vorschlag im Sinne des mehrheitlichen Willens unserer Fraktionen zu unterbreiten, um die Arbeitnehmerrechte in den europäischen Unternehmen zu stärken."@de7
"Ως συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Βιομηχανίας, Εξωτερικού Εμπορίου, Έρευνας και Ενέργειας θα ήθελα, καταρχάς, να ευχαριστήσω τον κ. Menrad που έλαβε υπόψη στις βασικές τους γραμμές τις προτάσεις της επιτροπής μας, κυρίως – και δεν θα μακρηγορήσω – σε ό,τι αφορά τον ορισμό της ενημέρωσης και της διαβούλευσης, την ενίσχυση της διαδικασίας, την ενίσχυση του ρόλου των συνδικάτων, τη μείωση των κατώτατων ορίων για τη σύσταση αυτών των επιτροπών και τη μείωση των προθεσμιών για την τοποθέτηση των επιτροπών των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Επιτρέψτε μου, ωστόσο, να σταθώ σε τρία σημεία που μου φαίνονται σημαντικά. Το πρώτο μνημονευόταν στην παράγραφο 12· πρόκειται για την αναφορά στην οδηγία του 1998 σχετικά με τις απολύσεις για οικονομικούς λόγους που προβλέπει, για τους εκπροσώπους των εργαζομένων, τη δυνατότητα να καταφεύγουν στην αρμόδια αρχή βασιζόμενοι στην ενημέρωση που έχει γίνει από τη διεύθυνση της επιχείρησης, όταν εκτιμούν ότι δεν έχουν διερευνηθεί οι εναλλακτικές λύσεις, ώστε να αποφευχθούν οι απολύσεις, το κλείσιμο των εγκαταστάσεων ή όταν αμφισβητούν τη νομιμότητα της διαδικασίας. Νομίζω ότι, σε ό,τι αφορά τα σημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις ευρωπαϊκού μεγέθους, και μάλιστα μερικές φορές κατά τις συγχωνεύσεις-εξαγορές που επιτρέπονται από την Επιτροπή και από τη διεύθυνση ανταγωνισμού της Επιτροπής, το ζήτημα που τίθεται - και το οποίο ετέθη, εξάλλου, μετά την υπόθεση Marks [amp] Spencer από τη συνάδελφό σας κ. Διαμαντοπούλου, Επίτροπο αρμόδια για τις κοινωνικές υποθέσεις - είναι για τους εργαζόμενους, τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τις επιτροπές των επιχειρήσεων, να μπορούν να προσφεύγουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το σκεπτικό ότι το κοινωνικό δίκαιο καταστρατηγείται, μερικές φορές, επειδή πρόκειται για καθαρά οικονομικές και χρηματιστηριακές διαδικασίες. Από την άποψη αυτή, συντάσσομαι με την τροπολογία 5 της κ. Ainardi και της κ. Figueiredo την οποία θα ψήφιζα, εγώ προσωπικά. Το δεύτερο σημείο, το οποίο συναντά αυτή την τροπολογία, είναι αυτό των κυρώσεων. Πιστεύω ότι όχι μόνο θα πρέπει να προβλέψουμε αυστηρές και αποθαρρυντικές κυρώσεις, αλλά να πούμε – και αυτό διαφαίνεται σε μία από τις παραγράφους του κ. Menrad, αλλά θα επιθυμούσα να ήταν σαφέστερο, ώστε οι εργαζόμενοι και οι πολίτες να το γνωρίζουν - ότι όταν οι διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης δεν έχουν γίνει σεβαστές, οι αποφάσεις για την κατάργηση θέσεων εργασίας ή για το κλείσιμο εγκαταστάσεων μπορούν να θεωρηθούν άκυρες. Εν κατακλείδι, θα ολοκληρώσω, όπως και ο κ. Menrad, ζητώντας από την Επιτροπή να κατανοήσει τον επείγοντα χαρακτήρα αυτού του αιτήματος του Σώματος, να μην περιμένει μέχρι το 2002 και να υποβάλει μία πρόταση που να ικανοποιεί την επιθυμία της πλειονότητας των ομάδων μας για ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις."@el8
"As draftsman of the opinion of the Committee on Industry, External Trade, Research and Energy, I would first of all like to thank Mr Menrad for having taken into account most of the proposals made by our committee, particularly – and I shall mention them briefly – on the definition of information and consultation, enhancing the procedure, enhancing the role of trade unions, reducing the thresholds for membership of these councils and reducing the time limits for establishing European works councils. I would, however, like to stress three points that I consider to be vital. The first point was mentioned in paragraph 12 with the reference to the 1998 directive on redundancies for operational reasons, which provides employee representatives with the possibility of notifying a competent authority on the basis of information submitted by the company’s management, if they believe that alternative solutions have not been explored in order to avoid redundancies, site closures or if there is doubt surrounding the legality of the procedure. I believe that, with regard to current problems in European-based companies, including sometimes those problems which occur when there are mergers and acquisitions authorised by the Commission and by its Competition Directorate, the issue raised, and which was also raised by Mrs Diamantopolou, the Commissioner for Employment and Social Affairs, in the wake of the Marks [amp] Spencer case, is how do employees, their representatives and their works councils go about notifying the European Commission and showing that their social right is sometimes brushed aside because the issues involved are purely financial and stock market-related. From this perspective, I support Amendment No 5 by Mrs Ainardi and Mrs Figueiredo, and personally I shall be voting in favour of this. The second point, which is related to this amendment, is that of sanctions. I believe that we must put in place considerable sanctions which will act as a deterrent, and also specify – and this is the underlying meaning of one of Mr Menrad’s paragraphs, but I would have liked this to be clearer so that employees and citizens are aware – that, in the event of non-compliance with the procedures for information and consultation, decisions to make employees redundant or to close down sites can be overturned. I will conclude, as Mr Menrad did, by asking the Commission to realise the urgent nature of this request by Parliament, not to wait until 2002 and to formulate a proposal that reflects the determination of the overwhelming majority of the groups to see an increase in the rights of employees of companies that are based in Europe."@en3
"(FR) Como ponente de opinión de la Comisión de Industria, quisiera en primer lugar dar las gracias al Sr. Menrad por haber tenido a bien tomar en cuenta lo esencial de las propuestas presentadas por nuestra comisión, y en particular – y no me extenderé sobre este punto- en lo que se refiere a la definición de la información, la consulta, el reforzamiento del procedimiento y del papel de los sindicatos, la reducción del valor umbral para la constitución de esos comités y la reducción de los plazos para la constitución de los comités de empresa europeos. Permítanme sin embargo hace hincapié en tres puntos que me parecen importantes. El primero estaba mencionado en nuestro párrafo 12: se trata de la referencia a la directiva de 1998 sobre los despidos por razones económicas que prevé la posibilidad, para los representantes de los trabajadores, de recurrir a una autoridad competente basándose en la información transmitida por la dirección de la empresa, cuando estiman que no se han buscado soluciones alternativas para evitar despidos, cierres de establecimientos o que la legalidad del procedimiento es cuestionable. Creo que, ya que hoy se trata de problemas que surgen en empresas de dimensión europea, incluso a veces en el caso de fusiones-adquisiciones autorizadas por la Comisión y su Dirección de Competencia, la cuestión que se plantea y que además fue abordada a raíz del asunto Marks [amp] Spencer por la Sra. Diamantopoulo, su colega comisaría para Asuntos Sociales, es la posibilidad, para los trabajadores, sus representantes y los comités de empresa, de poder recurrir a la Comisión Europea valiéndose del hecho de que a veces no se hace caso del derecho social al tratarse de operaciones meramente financieras y bursátiles. Desde ese punto de vista, me adhiero a la enmienda 5 de la Sra. Ainardi y de la Sra. Figueiredo, a favor de la cual personalmente votaré. El segundo punto, que está relacionado con esta enmienda, es el de las sanciones. Creo que debemos prever no solamente sanciones importantes y disuasivas sino decir - y esto está sobreentendido en uno de los párrafos del Sr. Menrad pero me hubiera gustado que fuese más preciso para que los trabajadores y los ciudadanos lo sepan, - que cuando hay incumplimiento de los procedimientos de información y consulta, las decisiones de supresión de empleos o de cierre de establecimientos pueden ser anuladas. Concluiré, al igual que el Sr. Menrad, pidiendo a la Comisión que entienda la urgencia de esta solicitud del Parlamento de no esperar hasta el año 2002 y de emitir una propuesta de acuerdo con la voluntad muy mayoritaria de nuestros Grupos de que sean reforzados los derechos de los trabajadores en las empresas de dimensión europea."@es12
"Teollisuusvaliokunnan lausunnon valmistelijana haluaisin ensinnäkin kiittää jäsen Menradia siitä, että hän on halunnut ottaa huomioon valtaosan valiokuntamme esittämistä ehdotuksista, varsinkin ne mainitsen nämä vain lyhyesti jotka koskevat työntekijöille tiedottamisen ja heidän kuulemisensa määrittelemistä, menettelyn tehostamista, ammattijärjestöjen roolin vahvistamista, neuvostojen perustamista edellyttävien kynnysarvojen alentamista ja määräaikojen lyhentämistä eurooppalaisten yritysneuvostojen käyttöön ottamiseksi. Haluaisin kuitenkin korostaa kolmea asiaa, joita pidän tärkeinä. Ensimmäinen niistä mainitaan lausuntomme 12 kohdassa: kyse on taloudellisten näkökohtien perusteella tehtäviä irtisanomisia koskevasta vuoden 1998 direktiivistä, jossa annetaan työntekijöille mahdollisuus ottaa yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen yrityksen johtokunnan antamien tietojen perusteella silloin, kun ne katsovat, ettei irtisanomisten tai tehtaiden sulkemisen välttämiseksi ole tutkittu vaihtoehtoisia ratkaisuja tai kun kyse on menettelyn laillisuudesta. Kyse on nykyisin Euroopan laajuisista yrityksistä, joihin kuuluu toisinaan myös sulautumia ja yritysostoja, jotka komissio ja sen kilpailun pääosasto ovat hyväksyneet. Tämän vuoksi työntekijöiden, heidän edustajiensa ja yritysneuvostojen kannalta kysymys – jonka myös jäsen Diamantopoulou, kolleganne sosiaalivaliokunnan komissiossa, toi esille Marks [amp] Spencerin tapauksen jälkeen – on, voidaanko asia antaa Euroopan komission käsiteltäväksi korostaen, että toisinaan sosiaalilainsäädäntöä ylenkatsotaan, koska kyse on puhtaasti rahataloudellisista ja puhtaasti pörssiin liittyvistä toimista. Tästä näkökulmasta kannatan jäsenten Ainardin ja Figueiredon tarkistusta 5, jonka puolesta äänestän. Toinen asia tämän tarkistuksen lisäksi ovat pakotteet. Sen lisäksi, että määräämme voimakkaita ja varoittavia pakotteita, meidän on mielestäni myös sanottava tämä voidaan päätellä yhdestä jäsen Menrandin mietinnön kohdasta, mutta toivoisin, että työntekijöille ja kansalaisille tehtäisiin paremmin selväksi että kun tiedottamis- ja kuulemismenettelyjä ei noudateta, irtisanomista ja tehtaiden sulkemista koskevat päätökset voidaan mitätöidä. Lopuksi pyytäisin jäsen Menradin tavoin, että komissio ottaisi parlamentin pyynnön välittömästi huomioon, eikä odottaisi vuoteen 2002, ja että se laatisi ehdotuksen, joka vastaa poliittisten ryhmiemme enemmistön tahtoa vahvistaa Euroopan laajuisten yritysten työntekijöiden oikeuksia."@fi5
"In qualità di relatore per parere della commissione per l'industria, vorrei iniziare ringraziando l'onorevole Menrad per aver tenuto conto della gran parte delle proposte della nostra commissione, in particolare - e non mi dilungherò - per quanto attiene alla definizione di informazione, consultazione, rafforzamento della procedura, rafforzamento del ruolo dei sindacati, all'abbassamento delle soglie per la costituzione dei comitati e alla riduzione dei termini per la formazione dei comitati aziendali europei. Mi sia consentito comunque soffermarmi su tre punti che mi paiono importanti. Il primo è indicato al nostro paragrafo 12: si tratta del riferimento alla direttiva del 1998 sui licenziamenti economici, che per i rappresentanti dei lavoratori prevede la possibilità di rivolgersi a un'autorità competente sulla base delle informazioni ricevute dalla direzione dell'azienda, qualora ritengano che le soluzioni alternative non siano state valutate per evitare licenziamenti, chiusure di siti o qualora dubitino della legalità della procedura. Credo che, dato che oggi si tratta di problemi che si presentano nelle aziende di dimensioni europee, anche a volte in caso di fusioni-acquisizioni autorizzate dalla Commissione e dalla Direzione generale concorrenza, la questione che si pone e che peraltro è stata sollevata dopo il caso dalla sua collega Diamantopoulo, Commissario per gli affari sociali, è quella di dare ai lavoratori, ai loro rappresentanti e ai comitati aziendali la possibilità di rivolgersi alla Commissione europea per far notare che a volte il diritto sociale a volte non viene rispettato, poiché si tratta di operazioni puramente finanziarie e borsistiche. Da questo punto di vista mi associo all'emendamento n. 5 delle onorevoli Ainardi e Figueiredo, a favore del quale voterò. Il secondo punto, ripreso in questo emendamento, è quello delle sanzioni. Credo che si debbano non solo prevedere sanzioni importanti e dissuasive, bensì dire - come sottintende uno dei paragrafi del testo dell'onorevole Menrad, ma avrei voluto che fosse più preciso, affinché i lavoratori e i cittadini lo sappiano - che quando le procedure d'informazione e consultazione non sono rispettate, è possibile che le decisioni di eliminazione di posti di lavoro o di chiusura di siti vengano dichiarate nulle. Concludo, come l'onorevole Menrad, chiedendo alla Commissione di capire l'urgenza di questa richiesta del Parlamento, di non aspettare il 2002 e di fare una proposta che corrisponda alla volontà della stragrande maggioranza dei nostri gruppi di vedere rafforzati i diritti dei lavoratori nelle aziende di dimensioni europee."@it9
"As draftsman of the opinion of the Committee on Industry, External Trade, Research and Energy, I would first of all like to thank Mr Menrad for having taken into account most of the proposals made by our committee, particularly – and I shall mention them briefly – on the definition of information and consultation, enhancing the procedure, enhancing the role of trade unions, reducing the thresholds for membership of these councils and reducing the time limits for establishing European works councils. I would, however, like to stress three points that I consider to be vital. The first point was mentioned in paragraph 12 with the reference to the 1998 directive on redundancies for operational reasons, which provides employee representatives with the possibility of notifying a competent authority on the basis of information submitted by the company’s management, if they believe that alternative solutions have not been explored in order to avoid redundancies, site closures or if there is doubt surrounding the legality of the procedure. I believe that, with regard to current problems in European-based companies, including sometimes those problems which occur when there are mergers and acquisitions authorised by the Commission and by its Competition Directorate, the issue raised, and which was also raised by Mrs Diamantopolou, the Commissioner for Employment and Social Affairs, in the wake of the Marks [amp] Spencer case, is how do employees, their representatives and their works councils go about notifying the European Commission and showing that their social right is sometimes brushed aside because the issues involved are purely financial and stock market-related. From this perspective, I support Amendment No 5 by Mrs Ainardi and Mrs Figueiredo, and personally I shall be voting in favour of this. The second point, which is related to this amendment, is that of sanctions. I believe that we must put in place considerable sanctions which will act as a deterrent, and also specify – and this is the underlying meaning of one of Mr Menrad’s paragraphs, but I would have liked this to be clearer so that employees and citizens are aware – that, in the event of non-compliance with the procedures for information and consultation, decisions to make employees redundant or to close down sites can be overturned. I will conclude, as Mr Menrad did, by asking the Commission to realise the urgent nature of this request by Parliament, not to wait until 2002 and to formulate a proposal that reflects the determination of the overwhelming majority of the groups to see an increase in the rights of employees of companies that are based in Europe."@lv10
". Als rapporteur voor advies van de industriecommissie zou ik allereerst de heer Menrad willen bedanken voor het feit dat hij rekening heeft gehouden met de belangrijkste voorstellen van onze commissie, met name - en ik zal hier niet over uitweiden - onze definities van informatie en raadpleging en onze voorstellen betreffende versterking van de procedure, versterking van de rol van vakbonden, verlaging van de drempels voor de instelling en verkorting van de termijnen voor de oprichting van de Europese ondernemingsraden. Sta me echter toe drie punten te onderstrepen die mij belangrijk lijken. Het eerste punt wordt vermeld in onze paragraaf 12: het gaat om een verwijzing naar de richtlijn van 1998 inzake collectieve ontslagen. Daarin wordt de mogelijkheid voorzien voor de werknemersvertegenwoordigers om zich te wenden tot een bevoegde overheidsinstantie wanneer zij van mening zijn dat onvoldoende onderzoek is gedaan naar alternatieve oplossingen ter voorkoming van ontslagen en bedrijfssluitingen of dat de wettelijkheid van de gevolgde procedure ter discussie staat. Ik denk dat op het gebied van de problemen die zich thans voordoen in bedrijven met een communautaire dimensie, inclusief bij fusies en overnames die plaatsvinden met toestemming van de Commissie en haar DG Concurrentie, de vraag die zich opdringt voor de werknemers, hun vertegenwoordigers en de ondernemingsraden - een vraag die na de affaire-Marks [amp] Spencer ook naar voren is gebracht door mevrouw Diamantopoulou, uw collega-commissaris voor sociale zaken - de volgende is: kunnen zij een zaak aanhangig maken bij de Europese Commissie wanneer naar hun mening het sociaal recht wordt overtreden bij operaties die louter berusten op financiële en beurstransacties? In dat opzicht ondersteun ik amendement 5 van mevrouw Ainardi en mevrouw Figueiredo en ik zal persoonlijk voor dit amendement stemmen. Het tweede punt, dat bij dit amendement aansluit, is dat van de sancties. Ik denk dat we niet alleen moeten voorzien in belangrijke en afschrikkende sancties, maar ook moeten zeggen - zoals dat in bedekte termen wordt gedaan in een van de paragrafen van de heer Menrad, al had ik liever een duidelijker formulering gehad zodat de werknemers en burgers weten waar ze aan toe zijn - dat bij niet-naleving van informatie- en raadplegingsprocedures beslissingen over het schrappen van banen of de sluiting van vestigingen nietig kunnen worden verklaard. Ik zal, zoals de heer Menrad, besluiten met het verzoek aan de Commissie om begrip te tonen voor de urgentie van deze oproep van het Parlement, niet te wachten tot 2002 en een voorstel te doen dat overeenstemt met de wil van een grote meerderheid in onze fracties om de rechten van werknemers in bedrijven met een Europese dimensie te versterken."@nl2
"Enquanto relator de parecer da Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação e da Energia, gostaria, antes de mais, de agradecer ao senhor deputado Menrad o facto de ter tido a amabilidade de ter em linha de conta o essencial das propostas feitas pela nossa comissão, sobretudo - e não me alongarei - no que respeita à definição da informação e da consulta, ao reforço processual e ao reforço do papel dos sindicatos, à redução dos limiares necessários à constituição desses conselhos e também dos prazos com vista à criação dos conselhos de empresa europeus. Permitam-me, ainda assim, realçar três pontos que me parecem importantes. O primeiro encontrava-se incluído no nosso nº 12: consiste na referência à directiva de 1998 sobre os despedimentos económicos, a qual permite aos representantes dos trabalhadores a possibilidade de recorrerem para uma autoridade competente com base na informação transmitida pela direcção da empresa quando consideram que não foram exploradas soluções alternativas para evitar despedimentos e encerramentos de fábricas ou que está em causa a legalidade do processo. Tratando-se, hoje em dia, de problemas que se colocam em empresas de dimensão europeia por vezes, em fusões-aquisições autorizadas pela Comissão e pela sua Direcção da Concorrência, penso que a questão que se levanta - e que, aliás, já foi levantada após o caso Marks [amp] Spencer por Anna Diamantopoulou, a sua colega Comissária para o Emprego e os Assuntos Sociais - aos trabalhadores, aos seus representantes e aos conselhos de empresa é a de poderem recorrer para a Comissão Europeia fazendo valer que o direito social é, por vezes, desprezado, uma vez que se trata de operações puramente financeiras e puramente bolsistas. Nesta perspectiva, subscrevo a alteração 5 das senhoras deputadas Ainardi e Figueiredo, que, pessoalmente, votarei favoravelmente. O segundo ponto, relacionado com esta alteração, é o das sanções. Penso que temos de prever não só sanções importantes e dissuasoras, mas também dizer - e este aspecto encontra-se subentendido num dos números da resolução do senhor deputado Menrad, mas gostaria que ficasse mais claro para que os trabalhadores e os cidadãos o conheçam – que, quando há desrespeito dos processos de informação e consulta, as decisões de eliminação de empregos ou de encerramento das fábricas podem ser consideradas nulas. Para concluir, peço à Comissão, tal como o senhor deputado Menrad, que compreenda a urgência deste pedido do Parlamento, que não espere por 2002 e que apresente uma proposta que corresponda à vontade claramente maioritária dos nossos grupos de vermos reforçados os direitos dos trabalhadores nas empresas de dimensão europeia."@pt11
"I egenskap av föredragande för yttrandet från utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi, skulle jag först vilja tacka Menrad för att han ville beakta kärnan i de förslag som vårt utskott lagt fram, och särskilt och jag utvecklar inte detta när det gäller definitionen av information, samråd, förstärkningen av förfarandet, förstärkningen av fackföreningarnas roll, sänkningen av tröskelnivåerna för att inrätta dessa företagsråd och förkortningen av tidsfristerna i syfte att inrätta europeiska företagsråd. Låt mig ändå betona tre punkter som jag anser vara viktiga. Den första nämndes i vår punkt 12: det gäller hänvisningen till direktivet från 1998 om uppsägningar av ekonomiska skäl i vilket det förutses en möjlighet för arbetstagarnas företrädare att vända sig till en behörig myndighet på grundval av information som vidarebefordrats av företagets ledning, när de anser att alternativa lösningar inte har utforskats för att undvika uppsägningar, nedläggningar av arbetsplatser eller om förfarandets laglighet kan ifrågasättas. När det i dag gäller de problem som uppstår för europeiska företag, inklusive vid sammanslagningar och förvärv till exempel som kommissionen och dess avdelning för konkurrens givit tillstånd till, tror jag att den fråga som infinner sig – och som Diamantopoulou, er kommissionärskollega för sysselsättning och socialpolitik, för övrigt tog upp efter Marks [amp] Spencer-affären – är huruvida arbetstagarna, deras företrädare och företagsråden kan vända sig till Europeiska kommissionen för att göra gällande att sociallagstiftningen ibland försummas, eftersom det rör sig om utpräglat ekonomiska och börsrelaterade förfaranden. Ur denna synvinkel ansluter jag mig till ändringsförslag 5 från Ainardi och Figueiredo, som jag personligen kommer att rösta för. Den andra punkten, som berör detta ändringsförslag är punkten om påföljder. Jag tror att vi måste föreskriva inte bara omfattande och avskräckande påföljder, utan också säga och detta är underförstått i en av Menrads punkter, men jag skulle vilja att det vore mer precist för att arbetstagarna och medborgarna skulle veta, att när informations- och samrådsförfarandena inte respekteras, kan besluten om att dra in tjänster eller att lägga ned arbetsplatser förklaras ogiltiga. Jag avslutar, liksom Menrad, med att be kommissionen att förstå den brådskande karaktären hos parlamentets begäran, att inte vänta till 2002 och att lägga fram ett förslag som motsvarar den mycket utbredda vilja som våra grupper delar att få se arbetstagarnas rättigheter stärkta inom europeiska företag."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"ponente de opinión de la Comisión de Industria, Comercio exterior, Investigación y Energía"12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph