Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-05-Speech-4-186"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, det er trist, at EU først synes at give Congo virkelig politisk prioritet nu, hvor Belgien er formandskabsland. Balkan og Mellemøsten kræver al opmærksomhed. Viser dette i virkeligheden ikke, at strategiske og geografiske overvejelser i sidste instans er vigtigere for EU end udelukkende humanitære overvejelser? Set ud fra menneskelig elendighed er der jo for Unionen al mulig grund til meget intensivt at beskæftige sig med Congo. Der er allerede gået mere end 1½ millioner menneskeliv tabt i landet. I hundredtusindvis af mennesker er jaget på flugt, og omkring 28 millioner mennesker er undertrykt, plyndret og voldtaget under den militære besættelse. En svag central myndighed er ikke i stand til at styre det enorme land med dets mange naturrigdomme. Congo er yderst sårbart over for ubarmhjertige nabolande, som med militær vold systematisk berøver landet for dets vigtigste indtægtskilder. Udbyttet ser befolkningen intet til. Det er vanskeligt at forklare, at EU har ladet Rwanda, Uganda og Burundi gå deres brutale gang og gennem udviklingsbistand sætter dem i stand til at fortsætte deres besættelse. Også Angola, Zimbabwe og Zambia deltager uden nogen hæmninger i voldshandlingerne i landet. Det er på høje tid, at der stilles tydelige betingelser over for disse udenlandske udbyttere. Udviklingsbistanden kan kun fortsættes, hvis alle udenlandske tropper forlader landet. Også vestlige virksomheder, som er involveret i den ulovlige udnyttelse af congolesiske rigdomme, bør fordømmes. Også de bidrager til fortsættelsen af krigen. Af Kabila kan det forventes, at han omsider sætter gang i en intercongolesisk dialog og gennemfører demokratiseringsprocessen. Det er det belgiske formandskabs og Kommissionens opgave at vinde EU definitivt for befolkningens skæbne i Congo."@da1
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, on surullista, että Eurooppa näyttää asettavan Kongon poliittisesti etusijalle vasta nyt, kun Belgia on puheenjohtajavaltio. Balkan ja Lähi-itä vaativat kaiken huomion osakseen. Eikö tämä itse asiassa osoita, että strategiset ja maantieteelliset motiivit ovat Euroopalle loppujen lopuksi tärkeämpiä kuin puhtaat humanitaariset motiivit? Sillä inhimillisen kurjuuden näkökulmasta unionilla olisi riittävästi aihetta tarttua hyvinkin intensiivisesti Kongon asioihin. Kongossa on jo saanut surmansa yli puolitoista miljoonaa ihmistä. Sadattuhannet ihmiset ovat joutuneet lähtemään pakomatkalle ja noin 28 miljoonaa ihmistä elää alistettuna, riistettynä ja raiskattuna sotilasmiehityksen alaisuudessa. Heikko keskushallinto ei pysty hallitsemaan valtavaa maata sen monine luonnonrikkauksineen. Kongo on äärimmäisen helposti haavoitettavissa säälimättömien naapurimaiden taholta, jotka sotilaallista väkivaltaa käyttäen järjestelmällisesti ryöstävät maalta sen tärkeimmät tulolähteet. Niiden tuotosta ei asukkaille jää mitään käteen. On vaikea selittää, että Euroopan unioni on sallinut Ruandan, Ugandan ja Burundin röyhkeiden toimien jatkuvan ja että se kehitysavulla mahdollistaa miehityksen jatkumisen. Myös Angola, Zimbabwe ja Zambia osallistuvat hiukkaakaan häpeämättä tämän maan väkivaltaisuuksiin. On jo aika asettaa näille ulkomaisille hyötyjille selvät ehdot. Kehitysavun saanti voi jatkua ainoastaan, jos kaikki ulkomaiset joukot poistuvat maasta. Vastaamaan on pantava myös länsimaiset yritykset, jotka osallistuvat Kongon rikkauksien laittomaan hyödyntämiseen. Nekin vaikuttavat sodan jatkumiseen. On voitava odottaa, että Kabila aloittaa Kongossa vihdoinkin vuoropuhelun ja toteuttaa demokratisointiprosessin. Belgian tehtävä puheenjohtajavaltiona, ja myös komission tehtävä, on voittaa Euroopan unioni lopullisesti Kongon väestön surkuteltavan kohtalon puolelle."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Voorzitter, het is treurig dat Europa pas echte politieke prioriteit lijkt te geven aan Congo nu België voorzitter is. De Balkan en het Midden-Oosten eisen alle aandacht op. Geeft dit niet in wezen aan dat voor Europa strategische en geografische overwegingen uiteindelijk belangrijker zijn dan louter humanitaire? Uit het oogpunt van menselijke ellende is er immers alle reden voor de Unie om zich zeer intensief met Congo te bemoeien. Er zijn in dit land al meer dan anderhalf miljoen doden te betreuren. Honderdduizenden zijn op de vlucht geslagen en zo'n 28 miljoen mensen zijn verdrukt, geplunderd en verkracht onder de militaire bezetting. Een zwak centraal gezag is niet in staat het immense land met zijn vele natuurlijke rijkdommen te besturen. Congo is uiterst kwetsbaar voor meedogenloze buurlanden die met militair geweld het land systematisch beroven van zijn belangrijkste inkomstenbronnen. Van de opbrengsten ziet de bevolking niks terug. Het is moeilijk te verklaren dat de Europese Unie Rwanda, Oeganda en Burundi hun brutale gang heeft laten gaan en via ontwikkelingshulp in staat stelt hun bezetting voort te zetten. Ook Angola, Zimbabwe en Zambia nemen zonder enige gêne deel aan de gewelddadigheden in dit land. Het wordt de hoogste tijd dat aan deze buitenlandse profiteurs duidelijke voorwaarden worden gesteld. Voortzetting van ontwikkelingshulp kan alleen als alle buitenlandse troepen het land verlaten. Ook westerse bedrijven die betrokken zijn bij de illegale exploitatie van de Congolese rijkdommen dienen aan de kaak gesteld te worden. Ook zij dragen bij aan de voortzetting van de oorlog. Van Kabila mag worden verwacht dat hij eindelijk een inter-Congolese dialoog op gang brengt en het proces van democratisering doorvoert. Het is de taak van het Belgische voorzitterschap én de Commissie om de Europese Unie definitief te winnen voor het betreurenswaardige lot van de bevolking van Congo."@nl2
lpv:translated text
"Mr President it is sad that Europe seems to be giving real political priority to Congo only now that Belgium is president. The Balkans and the Middle East demand all our attention. Does this not basically indicate that strategic and geographical considerations are ultimately more important to Europe than purely humanitarian ones? For from the point of view of human misery there is every reason for the Union to concern itself intensively with Congo. There are already one and a half million dead to mourn in the country. Hundreds of thousands have become refugees and some 28 million people are being oppressed, plundered and violated under the military occupation. A weak central authority is not capable of governing the huge country with its many natural resources. Congo is extremely vulnerable to merciless neighbouring countries, which by military force are systematically robbing the country of its principal sources of income. The population sees none of the proceeds. It is difficult to state that the European Union has allowed Rwanda, Uganda and Burundi to go their shameless way and allows them to continue their occupation with development aid. Angola, Zimbabwe and Zambia also participate without scruples in the violence in this country. It is high time that clear conditions were imposed on these foreign profiteers. Continuation of development aid will be possible only if all foreign troops leave the country. Western companies involved in the illegal exploitation of Congolese riches should also be exposed. They are also contributing to the continuation of the war. We may expect Kabila to finally initiate an inter-Congolese dialogue, and carry through the process of democratisation. It is the task of the Belgian Presidency and the Commission to win over the European Union once and for all for the lamentable fate of the people of Congo."@lv10
lpv:translated text
"Herr talman! Det är sorgligt att Europa först nu när Belgien innehar ordförandeskapet tycks ge Kongo politisk prioritet. Balkan och Mellanöstern kräver all uppmärksamhet. Visar inte detta att strategiska och geografiska överväganden i själva verket är viktigare för Europa än rent humanitära överväganden? Ser man till det mänskliga lidandet, så har unionen all anledning att ägna sig mycket intensivt åt Kongo. Antalet döda i landet uppgår redan till en och en halv miljon. Hundratusentals människor har flytt och cirka 28 miljoner människor förtrycks, plundras och våldtas under den militära ockupationsmakten. En svag central myndighet har inte möjlighet att leda landet med dess många naturtillgångar. Kongo är ytterst sårbart för hänsynslösa grannländer som med militärt våld systematiskt berövar landet på dess viktigaste inkomstkällor. Befolkningen får ingen del av avkastningen. Det är svårt att förklara att Europeiska unionen har låtit Rwanda, Uganda och Burundi utöva sina brutala verksamheter och med utvecklingshjälp gjort det möjligt för dem att fortsätta ockupationen. Även Angola, Zimbabwe och Zambia deltar helt skrupelfritt i våldsamheterna i landet. Det börjar bli hög tid att klara villkor ställs på de här utländska profitörerna. Ytterligare utvecklingshjälp kan endast ges om alla utländska trupper lämnar landet. Även västerländska företag som är inblandade i den olagliga exploateringen av de kongolesiska rikedomarna måste ifrågasättas. De bidrar också till att kriget fortgår. Av Kabila måste man kunna förvänta sig att han äntligen initierar en intern dialog i Kongo och genomför demokratiseringsprocessen. Det är det belgiska ordförandeskapets och kommissionens uppgift att en gång för alla uppmärksamma Europeiska unionen på det kongolesiska folkets bedrövliga lott."@sv13
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, είναι λυπηρό το γεγονός ότι η Ευρώπη φαίνεται να δίνει πραγματικά πολιτική προτεραιότητα στο Κονγκό μόνο τώρα που το Βέλγιο αναλαμβάνει την Προεδρία. Τα Βαλκάνια και η Μέση Ανατολή μονοπωλούσαν μέχρι τώρα την προσοχή της Ευρώπης. Δεν δείχνει αυτό ότι η Ευρώπη θεωρεί σημαντικότερα τα στρατηγικά και γεωγραφικά συμφέροντα από ό,τι τις ανθρωπιστικές υποθέσεις; Τα ανθρωπιστικά προβλήματα δεν λείπουν από το Κονγκό και ως προς το σημείο αυτό υπάρχει κάθε λόγος να εμπλακεί έντονα η Ένωση στη χώρα αυτή. Πάνω από ενάμισι εκατομμύριο άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους εκεί. Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, ενώ 28 εκατομμύρια άνθρωποι περίπου καταπιέζονται, λεηλατούνται και βιάζονται σε συνθήκες στρατιωτικής κατοχής. Η ασθενής κεντρική εξουσία δεν είναι σε θέση να κυβερνήσει αυτή την τεράστια χώρα με τον σημαντικό φυσικό πλούτο της. Το Κονγκό είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στις επιθέσεις των ανενδοίαστων γειτονικών του χωρών οι οποίες λεηλατούν με στρατιωτικά μέσα τη χώρα συστηματικά αρπάζοντάς της τις σημαντικότερες πηγές πλούτου. Από τα έσοδα αυτά ούτε δεκάρα δεν φτάνει στον τοπικό πληθυσμό. Δύσκολα μπορώ να καταλάβω πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτρεψε στη Ρουάντα, την Ουγκάντα και το Μπουρούντι να συνεχίσουν να πραγματοποιούν κτηνωδίες στο Κονγκό και παρέχει στις χώρες αυτές αναπτυξιακή βοήθεια επιτρέποντάς τους έτσι να συνεχίσουν τη στρατιωτική κατοχή. Αλλά και η Αγκόλα, η Ζιμπάμπουε και η Ζάμπια διαπράττουν ανενδοίαστα βιαιότητες στο Κονγκό. Είναι πλέον καιρός να τεθούν σαφείς όροι σε αυτούς τους ξένους εκμεταλλευτές. Η συνέχιση της αναπτυξιακής βοήθειας είναι δυνατή μόνον εφόσον εγκαταλείψουν όλα τα ξένα στρατεύματα τη χώρα. Αλλά και δυτικές επιχειρήσεις οι οποίες εμπλέκονται στην παράνομη εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου του Κονγκό θα πρέπει να καταγγελθούν. Φέρουν και αυτές ευθύνες για τη συνέχιση του πολέμου. Περιμένουμε από τον Kabila να πραγματοποιήσει επιτέλους διάλογο με τους πολίτες του Κονγκό και να εφαρμόσει διαδικασία εκδημοκρατισμού. Καθήκον της βελγικής Προεδρίας και της Επιτροπής είναι να φροντίσουν ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενδιαφερθεί επιτέλους για την απαράδεκτη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο πληθυσμός του Κονγκό."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President it is sad that Europe seems to be giving real political priority to Congo only now that Belgium is president. The Balkans and the Middle East demand all our attention. Does this not basically indicate that strategic and geographical considerations are ultimately more important to Europe than purely humanitarian ones? For from the point of view of human misery there is every reason for the Union to concern itself intensively with Congo. There are already one and a half million dead to mourn in the country. Hundreds of thousands have become refugees and some 28 million people are being oppressed, plundered and violated under the military occupation. A weak central authority is not capable of governing the huge country with its many natural resources. Congo is extremely vulnerable to merciless neighbouring countries, which by military force are systematically robbing the country of its principal sources of income. The population sees none of the proceeds. It is difficult to state that the European Union has allowed Rwanda, Uganda and Burundi to go their shameless way and allows them to continue their occupation with development aid. Angola, Zimbabwe and Zambia also participate without scruples in the violence in this country. It is high time that clear conditions were imposed on these foreign profiteers. Continuation of development aid will be possible only if all foreign troops leave the country. Western companies involved in the illegal exploitation of Congolese riches should also be exposed. They are also contributing to the continuation of the war. We may expect Kabila to finally initiate an inter-Congolese dialogue, and carry through the process of democratisation. It is the task of the Belgian Presidency and the Commission to win over the European Union once and for all for the lamentable fate of the people of Congo."@en3
lpv:translated text
"(NL) Señor Presidente, es lamentable que Europa parezca conceder una prioridad real al Congo coincidiendo con la Presidencia belga. Los Balcanes y Oriente Medio reclaman toda la atención. Esto indica, en realidad, que las consideraciones estratégicas y geográficas son en última instancia más importantes que las consideraciones meramente humanitarias. Desde el punto de vista del sufrimiento humano, la Unión tiene motivos sobrados para intensificar sus actuaciones en el Congo. En este país hay que lamentar más de millón y medio de muertos. Cientos de miles de personas se han visto obligadas a huir y unos 28 millones de ciudadanos padecen la represión, han sido saqueados y violados bajo la ocupación militar. La debilidad de la autoridad central ha impedido dirigir un país tan inmenso y sus numerosos recursos naturales. El Congo se muestra extremadamente frágil ante sus despiadados vecinos que saquean el país de forma sistemática por medios militares y privándole de sus principales fuentes de ingresos. La población no ve nada de esos ingresos. Resulta difícil explicar cómo la Unión Europea ha permitido que Ruanda, Uganda y Burundi hayan seguido con sus brutalidades facilitando su ocupación a través de la ayuda al desarrollo. Asimismo, Angola, Zimbabwe y Zambia participan sin ninguna consideración en los actos violentos que se producen en este país. Ha llegado la hora de establecer condiciones claras para estos chupasangres extranjeros. La continuidad de la ayuda al desarrollo sólo se producirá si todas las tropas extranjeras abandonan el país. Asimismo, las empresas occidentales que participen en la explotación ilegal de los recursos congoleños deberán recibir un tirón de orejas. Estas empresas también contribuyen a la prolongación de la guerra. Se puede esperar que Kabila ponga finalmente en marcha el diálogo interno en el Congo y prosiga el proceso de democratización. Le corresponde a la Presidencia belga y a la Comisión convencer a la Unión Europea de forma definitiva de la lamentable suerte que está corriendo la población del Congo."@es12
lpv:translated text
"Senhor Presidente, é lamentável que a Europa só dê uma verdadeira prioridade política à República Democrática do Congo agora que a Presidência belga está em funções. Os Balcãs e o Médio Oriente reclamam toda a nossa atenção. Não indicará isso também, de facto, que a Europa entende que as considerações de natureza estratégica e geográfica pesam, no fundo, mais do que as de cariz meramente humanitário? Com efeito, à luz de toda esta desgraça humana, existem todos os motivos para a que a União Europeia se ocupe do Congo de forma particularmente intensa. Já há mais de um milhão e meio de mortos a lamentar naquele país. Centenas de milhar de pessoas empreenderam a fuga, e perto de 28 milhões são oprimidas, pilhadas e isoladas sob a ocupação militar. Um poder central fraco não é capaz de governar um Estado imenso, com tão elevado número de recursos naturais. O Congo é particularmente vulnerável aos seus países vizinhos implacáveis que, por via da violência militar, o despojam sistematicamente das suas principais fontes de rendimento. Dos lucros, a população nada vê. É inexplicável que a União Europeia tenha deixado que o Ruanda, o Uganda e o Burundi prosseguissem o seu caminho brutal e que, por via da ajuda ao desenvolvimento, permita que a ocupação se mantenha. Também Angola, o Zimbabwe e a Zâmbia se entregam sem pejo a actos de violência no Congo. Já é chegada a hora de impormos condições claras a estes parasitas estrangeiros. O prosseguimento da ajuda ao desenvolvimento só é possível se todas a tropas estrangeiras abandonarem o país. Também as empresas do Ocidente, envolvidas na exploração ilegal de recursos naturais do Congo, devem ser chamadas a capítulo, pois também elas contribuem para que a guerra prossiga. Do Sr. Kabila será legítimo esperar que ponha finalmente em marcha um diálogo intercongolês e que avance com o processo de democratização, incumbindo à Presidência belga e à Comissão Europeia persuadir a União Europeia a envidar esforços tendentes a melhorar a deplorável situação da população congolesa."@pt11
lpv:translated text
"Herr Präsident! Bedauerlicherweise räumt Europa dem Kongo erst jetzt, da Belgien den Vorsitz führt, wirklich politische Priorität ein. Unsere ganze Aufmerksamkeit erfordern eben der Balkan und der Nahe Osten. Zeigt dies nicht im Grunde genommen, dass strategische und geographische Erwägungen für Europa letztlich wichtiger sind als rein humanitäre Gesichtspunkte? Angesichts des menschlichen Elends besteht für die Union nämlich aller Anlass, sich ganz eingehend mit dem Kongo zu befassen. In diesem Land sind bereits über anderthalb Millionen Tote zu beklagen. Hunderttausende wurden in die Flucht getrieben, und etwa 28 Millionen Personen wurden unter der militärischen Besetzung unterdrückt, ausgeplündert oder vergewaltigt. Eine schwache Zentralregierung ist nicht imstande, das riesige Land, das über zahlreiche natürliche Reichtümer verfügt, zu führen. Der Kongo ist für rücksichtslose Nachbarstaaten, die das Land mit militärischer Gewalt systematisch seiner wichtigsten Einnahmequellen berauben, äußerst anfällig. Von den Einkünften kommt der Bevölkerung nichts zugute. Es ist schwer zu vermitteln, weshalb die Europäische Union zugelassen hat, dass Ruanda, Uganda und Burundi ihre brutale Politik betreiben, und sie durch die Gewährung von Entwicklungshilfe befähigt, ihre Besetzung aufrechtzuerhalten. Auch Angola, Simbabwe und Sambia beteiligen sich ganz ungeniert an den Gewalttaten in diesem Land. Es wird höchste Zeit, diesen ausländischen Profiteuren präzise Bedingungen zu stellen. Entwicklungshilfe darf erst dann wieder geleistet werden, wenn sämtliche ausländischen Truppen das Land verlassen haben. An der illegalen Nutzung der Rohstoffe der Demokratischen Republik Kongo beteiligte westliche Unternehmen müssen ebenfalls an den Pranger gestellt werden. Auch sie sind an der Fortsetzung des Krieges beteiligt. Von Kabila darf erwartet werden, dass er endlich den interkongolesischen Dialog in Gang setzt und den Demokratisierungsprozess verwirklicht. Dem belgischen Vorsitz und der Kommission obliegt es, die Europäische Union endgültig dafür zu gewinnen, sich des bedauernswerten Schicksals der kongolesischen Bevölkerung anzunehmen."@de7
lpv:translated text
"Monsieur le Président, il est triste de constater que l’Europe ne semble accorder une priorité politique au Congo que depuis que la Belgique occupe la présidence. Les Balkans et le Moyen-Orient mobilisent toute l’attention. N’est-ce pas un signe que pour l’Europe, les considérations stratégiques et géopolitiques sont en définitive plus importantes que les problèmes purement humanitaires ? Du point de vue de la détresse humaine, toutes les raisons justifient en effet que l’Union européenne s’occupe en priorité du Congo. Plus d’un million et demi de morts sont à déplorer dans ce pays. Des centaines de milliers de personnes ont pris la fuite et quelques 28 millions sont opprimées, dépouillées et violentées par l’occupant militaire. Le pouvoir central, faible, n’est pas en mesure de diriger cet immense pays aux innombrables richesses naturelles. Le Congo est très vulnérable aux attaques impitoyables des pays voisins qui usent de la force armée pour piller systématiquement ses principales sources de revenus. La population ne reçoit absolument rien en retour des profits ainsi réalisés. Il s’explique difficilement que l’Union européenne ait laissé le Rwanda, l’Ouganda et le Burundi accomplir leurs menées brutales et leur permette, via l’aide au développement, de poursuivre leur occupation. L’Angola, le Zimbabwe et la Zambie prennent également part sans la moindre gêne aux violences dans ce pays. Il est grand temps que l’on impose à ces profiteurs étrangers des conditions claires. La poursuite de l’aide au développement ne peut avoir lieu que si toutes les troupes étrangères présentes au Congo quittent le pays. Quant aux entreprises occidentales qui sont impliquées dans l’exploitation illégale des richesses du Congo, elles aussi doivent être dénoncées, car elles aussi contribuent à la poursuite de la guerre. On peut attendre de Kabila qu’il lance enfin le dialogue inter-congolais et qu’il poursuive le processus de démocratisation. C’est la tâche de la présidence belge et de la Commission de gagner définitivement l’Union européenne à la cause du destin malheureux de la population du Congo."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, è triste constatare che l’Europa sembra considerare il Congo come una priorità politica soltanto adesso che c’è la Presidenza belga. I Balcani e il Medio Oriente concentrano tutta l’attenzione su di loro. Ciò non significa forse, a ben guardare, che per l’Europa gli aspetti strategici e geografici sono tutto sommato più importanti di quelli più prettamente umanitari? Infatti, dal punto di vista delle emergenze umanitarie, l’Unione ha senz’altro validi motivi per occuparsi intensamente del Congo, dove ci sono stati già oltre mezzo milione di morti, centinaia di migliaia di persone sono in fuga e circa 28 milioni di abitanti sono vittime di oppressioni, ruberie e violenze da parte della forza militare di occupazione. Il potere centrale non è in grado, a causa della sua debolezza, di governare un paese immenso e ricco di risorse naturali. Il Congo è estremamente vulnerabile nei confronti di paesi confinanti che, senza scrupoli e sistematicamente, saccheggiano il paese privandolo delle sue principali fonti di ricchezza - una ricchezza di cui la popolazione locale non vede un centesimo. E’ difficile affermare che l’Unione europea ha lasciato che Ruanda, Uganda e Burundi proseguissero indisturbati le loro azioni brutali e che, con gli aiuti allo sviluppo che fornisce loro, li mette in condizione di continuare l’occupazione. Anche Angola, Zimbabwe e Zambia partecipano attivamente, senza imbarazzo alcuno, alle violenze contro il Congo. E’ ora di imporre condizioni chiare a questi profittatori stranieri. Il futuro degli aiuti allo sviluppo è subordinato all’abbandono del paese da parte di tutte le truppe straniere. Anche le imprese occidentali coinvolte nello sfruttamento illegale delle ricchezze del Congo devono essere condannate pubblicamente, poiché è anche per colpa loro se la guerra continua. Da Kabila ci si deve aspettare che avvii finalmente un dialogo intercongolese e porti avanti il processo di democratizzazione. Compito della Presidenza belga e della Commissione sarà quello di conquistare l’Unione europea alla causa del popolo congolese e del suo triste destino."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010705.9.4-186"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph