Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-05-Speech-4-109"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010705.4.4-109"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Certaines recommandations du rapport Cornillet sont incontestablement positives. L'extension du droit de vote aux extracommunautaires, la suppression du protocole Aznar, véritable déni du droit d'asile, une reconnaissance non restrictive du statut de réfugié, s'étendant par exemple à tous les persécutés algériens, les mesures contre les discriminations dont souffrent les Roms ou encore la reconnaissance des droits des homosexuels sont des mesures que nous soutenons. Pour autant, les bonnes intentions s'arrêtent parfois à mi-chemin : les centres de rétention et les zones d'attente sont de fait des prisons qui ne disent pas leur nom et où les conditions de vie sont inhumaines. La "limitation" ou la "fixation d'un plafond à la durée de rétention" sont des recommandations insuffisantes qui maintiennent la criminalisation des demandeurs d'asile et des sans papiers. Les mineurs ne doivent pas subir cette rétention dégradante que l'article 32 se propose d'"humaniser" pour eux. Pour permettre aux victimes du trafic d'êtres humains et de l'esclavage domestique de s'émanciper de leurs persécuteurs, il faut décréter une régularisation générale en Europe. Un titre de séjour durable serait bien plus efficace contre les exploiteurs que le "titre temporaire (…) pour la durée de l'enquête et de la procédure judiciaire". Si les considérants et amendements concernant le droit de vote ou les droits des homosexuels sont maintenus, nous voterons en faveur de ce rapport. Dans tout autre cas, nous nous abstiendrons."@fr6
lpv:translated text
"Nogle af Cornillet-betænkningens henstillinger er uomtvisteligt positive. Udvidelsen af stemmeretten til også at omfatte folk uden for Fællesskabet, afskaffelsen af Aznar-protokollen, som er en sand benægtelse af asylretten, en ubegrænset anerkendelse af flygtningestatusen, som f.eks. indbefatter alle de forfulgte i Algeriet, foranstaltninger mod den diskrimination, der foregår mod sigøjnerne, samt anerkendelse af de homoseksuelles rettigheder er alt sammen foranstaltninger, som vi støtter. Ikke desto mindre holder de gode intentioner ikke altid hele vejen. Interneringscentre og modtageområder er i virkeligheden fængsler, som ikke kalder sig ved deres rette navn, og hvor levevilkårene er umenneskelige. At "begrænse tilbageholdelsen til et maksimalt tidspunkt" er en utilstrækkelig henstilling, som fastholder asylansøgerne og de illegale indvandrere i en kriminel rolle. De mindreårige bør ikke udsættes for denne nedværdigende tilbageholdelse, som artikel 32 har til hensigt at mildne for dem. For at give ofrene for menneskehandel og slaveri mulighed for at gøre sig fri af deres plageånder, må man dekretere nogle generelle bestemmelser i Europa. En permanent opholdstilladelse ville være langt mere effektiv mod udnyttelse end den "midlertidige opholdstilladelse (...) for undersøgelsens og retsprocedurernes varighed". Hvis motiverne og ændringsforslagene til stemmeretten eller de homoseksuelles rettigheder fastholdes, stemmer vi for denne betænkning. Ellers undlader vi at stemme."@da1
". Es ist unumstritten, dass einige Empfehlungen des Cornillet­Berichts positiv sind. Die Ausdehnung des Wahlrechts auf Bürger von Drittländern, die Streichung des Protokolls von Aznar als eindeutige Verweigerung des Rechts auf Asyl, eine uneingeschränkte Anerkennung des Flüchtlingsstatus, die z. B. auch für alle verfolgten Algerier gelten soll, Maßnahmen gegen die Diskriminierung der Roma oder auch die Anerkennung der Rechte von Homosexuellen sind Maßnahmen, die wir unterstützen. Bisweilen bleiben gute Vorsätze jedoch auf halbem Wege stehen: beim Abschiebegewahrsam und den Sonderbereichen handelt es sich genau genommen um verkappte Gefängnisse, in denen unmenschliche Lebensbedingungen herrschen. Es reicht nicht aus zu empfehlen, die „Höchstdauer der Inhaftierung zu begrenzen“ oder zu „beschränken“, denn auf diese Weise wird die Kriminalisierung der Asylbewerber und der illegalen Einwanderer aufrechterhalten. Minderjährige dürfen dieser erniedrigenden Inhaftierung, die mit Artikel 32 zu ihren Gunsten „humanisiert“ werden soll, nicht ausgesetzt werden. Es bedarf einheitlicher europäischer Vorschriften, um den Opfern des Menschenhandels und der Sklavenarbeit im Haushalt eine Befreiung von ihren Verfolgern zu ermöglichen. Eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis wäre ein wirksameres Mittel gegen den Missbrauch, als eine „befristete Aufenthaltserlaubnis (..) für die Dauer der Ermittlungen und des Gerichtsverfahrens“. Wenn die Erwägungen und Änderungsanträge zum Wahlrecht und zu den Rechten von Homosexuellen beibehalten werden, stimmen wir für diesen Bericht. In allen anderen Fällen enthalten wir uns der Stimme."@de7,7
"Ορισμένες συστάσεις της έκθεσης Cornillet είναι αναμφίβολα θετικές. Η επέκταση του δικαιώματος ψήφου και στους εξωκοινοτικούς πολίτες, η κατάργηση του πρωτοκόλλου Aznar που πραγματικά ακυρώνει το δικαίωμα του ασύλου, η άνευ περιορισμών αναγνώριση του καθεστώτος του πρόσφυγα, που θα περιλάβει, για παράδειγμα, όλους όσους διώκονται στην Αλγερία, τα μέτρα κατά των διακρίσεων που υφίστανται οι Ρομ ή και η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων είναι μέτρα που υποστηρίζουμε. Παρά ταύτα, οι καλές προθέσεις μερικές φορές μένουν ανολοκλήρωτες: τα κέντρα προσωρινής κράτησης των προσφύγων και οι ζώνες αναμονής είναι στην πραγματικότητα φυλακές με άλλο όνομα, όπου επικρατούν απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. Ο “περιορισμός” ή ο “ καθορισμός ενός ανώτατου διαστήματος κράτησης” συνιστούν ανεπαρκείς συστάσεις και οι αιτούντες άσυλο και οι παράνομοι μετανάστες εξακολουθούν έτσι να θεωρούνται εγκληματίες. Οι ανήλικοι δεν μπορεί να υφίστανται την εξευτελιστική αυτή κράτηση, την οποία το άρθρο 32 προσπαθεί να “εξανθρωπίσει”. Για να μπορέσουν όσοι πέφτουν θύματα του λαθρεμπορίου ανθρώπων και της οικιακής δουλείας να χειραφετηθούν από τους διώκτες τους, θα πρέπει να θεσπιστεί η γενική νομιμοποίησή τους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μια άδεια παραμονής μακράς διαρκείας είναι πολύ πιο αποτελεσματική κατά των εκμεταλλευτών από την “προσωρινή άδεια [·] που καλύπτει το διάστημα της έρευνας και της δικαστικής διαδικασίας”. Αν οι αιτιολογικές σκέψεις και οι τροπολογίες σχετικά με το δικαίωμα ψήφου ή τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων διατηρηθούν, θα υπερψηφίσουμε την έκθεση. Διαφορετικά, θα απόσχουμε της ψηφοφορίας."@el8
"Some of the Cornillet report’s recommendations are undeniably positive. We support extending voting rights to residents from non-Community countries, deletion of the Aznar Protocol – a veritable denial of the right of asylum, non-restrictive recognition of refugee status extending, for example to all the persecuted Algerians, measures against the discrimination suffered by the Roma, and recognition of the rights of homosexuals. All the same, the good intentions sometimes stop halfway: detention centres and waiting areas are actually prisons in all but name, where living conditions are inhuman. Limiting detention to ‘exceptional cases’ or ‘a maximum period’ are inadequate recommendations which maintain the criminalisation of asylum seekers and people without papers. Article 32 proposes to ‘humanise’ detention for minors, but they should not have to suffer that degradation at all. There must be standardised rules across Europe to allow victims of the traffic in human beings and domestic slavery to escape their persecutors. Long-term residence permits would be much more effective against the exploiters than ‘temporary residence permits … for the duration of the inquiry and the judicial procedure’. If the recitals and amendments on the right to vote and the rights of homosexuals are maintained, we will vote in favour of this report. Otherwise we will abstain."@en3
"(FR) Ciertas recomendaciones del informe Cornillet son indudablemente positivas. La extensión del derecho al voto a los extracomunitarios, la supresión del Protocolo Aznar, verdadera negación del derecho de asilo, un reconocimiento no restrictivo del estatuto de refugiado, que abarca por ejemplo a todos los argelinos víctimas de la persecución, las medidas contra las discriminaciones que sufren los gitanos, o el reconocimiento de los derechos de los homosexuales, son medidas que apoyamos. Sin embargo, las buenas intenciones se quedan a veces a medio camino. Los centros de retención y las zonas de espera son de hecho cárceles encubiertas, dónde las condiciones de vida son inhumanas. La “limitación” o la “fijación de un tope para la duración de la retención” son recomendaciones insuficientes que mantienen la criminalización de los solicitantes de asilo y de los sin-papeles. Los menores no deben quedar sometidos a esta retención degradante que el artículo 32 pretende “humanizar” para ellos. Para permitir que las víctimas del tráfico de seres humanos y de la esclavitud doméstica se liberen de sus persecutores, hay que decretar una regularización general en Europa. Un documento de estancia a largo plazo sería mucho más eficaz contra los explotadores que “el documento temporal (…) válido durante la investigación y el procedimiento judicial”. Si se mantienen los considerandos y las enmiendas relativos al derecho al voto o a los derechos de los homosexuales, votaremos a favor de este informe. En todos los demás casos, nos abstendremos."@es12
"Jotkin Cornillet'n mietinnön suosituksista ovat kiistämättä myönteisiä. Äänioikeuden ulottaminen koskemaan yhteisön ulkopuolelta tulevia kansalaisia, turvapaikkaoikeuden konkreettisesti kieltävän Aznar-pöytäkirjan poistaminen, sellaisen pakolaisaseman tunnustaminen, joka ei ole rajoittava ja joka ulotetaan esimerkiksi kaikkiin vainon kohteena oleviin algerialaisiin, sellaisen syrjinnän vastaiset toimet, joista esimerkiksi romanit kärsivät tai homoseksuaalien oikeuksien tunnustaminen ovat toimia, joita kannatamme. Hyvät aikeet jäävät kuitenkin joskus puolitiehen: pakolaiskeskukset ja "odotusalueet" ovat itse asiassa vankiloita, joilla ei ole nimiä ja joissa elinolot ovat epäinhimilliset. "Vangitsemisen määrääminen tai rajoittaminen enimmäisaikaan" ovat sellaisia riittämättömiä suosituksia, joilla ylläpidetään turvapaikanhakijoiden ja vailla henkilöasiakirjoja olevien ihmisten kriminalisointia. Alaikäisten ei pidä joutua kärsimään sellaisissa nöyryyttävissä vankilaoloissa, joita 32 artiklassa ehdotetaan "inhimillistettäväksi" heidän vuokseen. Jotta ihmiskaupan ja kotiorjuuden uhrit voisivat vapautua vainoojistaan, Euroopassa on luotava yleiset säännöt. Pysyvä oleskelulupa olisi paljon tehokkaampi hyväksikäyttäjiä vastaan kuin "tilapäinen oleskelulupa… tutkinnan ja oikeudenkäynnin ajaksi". Jos äänioikeutta ja homoseksuaalien oikeuksia koskevat johdanto-osan kappaleet ja tarkistukset säilytetään, äänestämme mietinnön puolesta. Kaikissa muissa tapauksissa pidättäydymme äänestämästä."@fi5
"Alcune raccomandazioni contenute nella relazione Cornillet sono senz’altro positive. L’estensione del diritto di voto agli extracomunitari, l’abolizione del protocollo Aznar, autentica negazione del diritto d’asilo, un riconoscimento non restrittivo dello di rifugiato, che comprenderebbe ad esempio tutti i perseguitati algerini, le misure contro le discriminazioni di cui sono oggetto i rom o il riconoscimento dei diritti degli omosessuali sono misure che noi sosteniamo. D’altro canto, le buone intenzioni talvolta si fermano a metà strada: i centri di accoglienza e le zone d’attesa sono in realtà delle carceri chiamate con un altro nome, in cui le condizioni di vita sono disumane. La «limitazione» o «la fissazione di un limite alla durata dell’accoglienza» sono raccomandazioni insufficienti che suffragano la criminalizzazione dei richiedenti asilo e degli immigrati clandestini. I minori non devono subire una tale detenzione degradante che l’articolo 32 si prefigge di “umanizzare” per loro. Per consentire alle vittime della tratta di esseri umani e della schiavitù domestica di emanciparsi dai loro persecutori, bisogna decretare una regolarizzazione generalizzata in Europa. Un titolo di soggiorno a lungo termine sarebbe molto più efficace, contro gli sfruttatori, rispetto al “titolo temporaneo (…) per la durata dell’inchiesta e della procedura giudiziaria”. Se i e gli emendamenti in materia di diritto di voto o di diritti degli omosessuali saranno mantenuti, voteremo a favore di questa relazione. Altrimenti ci asterremo."@it9
"Some of the Cornillet report’s recommendations are undeniably positive. We support extending voting rights to residents from non-Community countries, deletion of the Aznar Protocol – a veritable denial of the right of asylum, non-restrictive recognition of refugee status extending, for example to all the persecuted Algerians, measures against the discrimination suffered by the Roma, and recognition of the rights of homosexuals. All the same, the good intentions sometimes stop halfway: detention centres and waiting areas are actually prisons in all but name, where living conditions are inhuman. Limiting detention to ‘exceptional cases’ or ‘a maximum period’ are inadequate recommendations which maintain the criminalisation of asylum seekers and people without papers. Article 32 proposes to ‘humanise’ detention for minors, but they should not have to suffer that degradation at all. There must be standardised rules across Europe to allow victims of the traffic in human beings and domestic slavery to escape their persecutors. Long-term residence permits would be much more effective against the exploiters than ‘temporary residence permits … for the duration of the inquiry and the judicial procedure’. If the recitals and amendments on the right to vote and the rights of homosexuals are maintained, we will vote in favour of this report. Otherwise we will abstain."@lv10
"Een aantal aanbevelingen in het verslag-Cornillet is zonder meer positief. De uitbreiding van het stemrecht tot burgers van derde landen, schrapping van het Aznar-protocol – een volstrekte ontkenning van het asielrecht -, niet-restrictieve erkenning van de vluchtelingenstatus, bijvoorbeeld uit te breiden tot alle Algerijnse vervolgden, maatregelen tegen de verschillende vormen van discriminatie waarvan de Roma het slachtoffer zijn of de erkenning van de rechten van homoseksuelen – het zijn allemaal maatregelen die wij steunen. Maar helaas blijft het soms bij goede bedoelingen alleen: de opvangcentra en de wachtzones zijn in feite gevangenissen, al heten ze niet zo, en de vluchtelingen worden er vastgehouden in mensonwaardige omstandigheden. De “beperking” van gevangenhouding of de “vaststelling van een maximumduur van detentie” zijn aanbevelingen die niet volstaan om een einde te maken aan de criminalisering van asielzoekers en illegalen. Minderjarigen mogen niet onderworpen worden aan de mensonwaardige detentie in gevangenissen waarin, zoals punt 32 bepaalt, voor hen “menselijker omstandigheden” gecreëerd zouden moeten worden. Teneinde de slachtoffers van mensenhandel en van huishoudelijke slavenarbeid in staat te stellen in het geweer te komen tegen degenen die hen mishandelen, dient een algemene regularisatie van deze mensen afgekondigd te worden in Europa. Een verblijfsvergunning voor langere duur zou een beter wapen zijn tegen de uitbuiters dan de “tijdelijke verblijfsvergunning (…) voor de duur van het onderzoek en de gerechtelijke procedure”. Indien de overwegingen en amendementen die betrekking hebben op het stemrecht en op de rechten van homoseksuelen behouden blijven, zullen wij voor dit verslag stemmen. In alle andere gevallen zullen wij ons van stemming onthouden."@nl2
"Algumas recomendações do relatório Cornillet são incontestavelmente positivas. A extensão do direito de voto aos cidadãos de países terceiros, a supressão do protocolo Aznar, verdadeira negação do direito de asilo, um reconhecimento não restritivo do estatuto de refugiado, estendendo­se por exemplo a todos os argelinos que são perseguidos, as medidas contra as discriminações de que são vítimas a minoria romanichel ou ainda o reconhecimento dos homossexuais são medidas que apoiamos. No entanto, as boas intenções ficam­se por vezes pelo caminho: os centros de retenção e as zonas de detenção são efectivamente prisões que não se designam pelo nome e onde as condições de vida são desumanas. A "limitação" ou a "fixação de um limite máximo para a duração da detenção" são recomendações insuficientes que mantêm a criminalização dos requerentes de asilo e dos clandestinos. Os menores não devem sofrer esta retenção degradante que o artigo 32º se propõe "humanizar" a seu favor Para permitir que as vítimas de tráfico de seres humanos e da escravatura doméstica se libertem dos seus opressores, há que decretar uma regularização geral na Europa. A licença de permanência seria bem mais eficaz contra os exploradores do que uma "licença temporária (…) enquanto durarem as averiguações e o processo judicial". Se os considerandos e as alterações respeitantes ao direito de voto ou aos direitos dos homossexuais forem mantidos, votaremos a favor deste relatório. Em qualquer outro caso, abster­nos­emos."@pt11
"Vissa rekommendationer i betänkandet av Cornillet är obestridligen positiva. Att utvidga rösträtten så att den även omfattar medborgare från länder utanför gemenskapen; att stryka Aznarprotokollet – ett verkligt förnekande av asylrätten – att tolka flyktingstatusen på ett vidsträckt sätt, genom att t.ex. ge alla förföljda algerier en sådan status, att vidta åtgärder mot den diskriminering som romerna är utsatta för och att erkänna homosexuellas rättigheter – alla dessa åtgärder får vårt stöd. Men de goda avsikterna stannar ibland halvvägs: kvarhållandecentra och väntzoner är i själva verket fängelser som inte kallar sig vid sitt rätta namn och som har omänskliga livsvillkor. Att införa en "begränsning" eller "att fastställa en maximal längd för kvarhållande i häkte" är otillräckliga rekommendationer som vidmakthåller kriminaliseringen av asylsökande och illegala invandrare. Minderåriga skall inte behöva utsättas för detta förnedrande frihetsberövande, som man i artikel 32 föreslår skall "humaniseras" för dem. För att göra det möjligt för dem som fallit offer för människohandel och tjänstefolksslaveri att frigöra sig från sina förföljare måste man föreskriva en allmän legalisering i Europa. Ett varaktigt uppehållstillstånd skulle vara mycket effektivare mot exploatörerna än ett "tillfälligt uppehållstillstånd (...) under den tid som brottsutredningen och det rättsliga förfarandet pågår". Om de skäl och ändringsförslag som rör rösträtten och homosexuellas rättigheter bibehålls kommer vi att rösta för detta betänkande. I annat fall kommer vi att avstå."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph