Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-05-Speech-4-100"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010705.4.4-100"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". L'Union européenne est mal placée pour dispenser des leçons en matière de droits de l'homme. Elle invoque entre autres la Déclaration universelle de 1948 et le pacte des droits économiques, sociaux et culturels…. mais ne les respecte pas. Qu'a-t-elle fait pour mettre fin à la scandaleuse hémorragie que constitue, pour les pays du Sud, le remboursement de la dette ? Les États membres ne versent pas à l'OMS les sommes nécessaires pour combattre le sida ou la tuberculose, parce qu'il faut réduire les déficits publics : critères de Maastricht obligent. Pour prévenir les conflits, "une politique plus conséquente de prévention des crises", supposerait de mettre hors d'état de nuire les multinationales du pétrole, comme Total Fina Elf dont le rôle de fauteur de guerre dans le sud du Soudan ou au Congo est de plus en plus avéré. Par ailleurs, il est urgent que l'Union européenne respecte le droit d'asile et la Convention de 1951 en supprimant les "zones d'attente" et "centres de rétention", et non en "durcissant les exigences en matière de visa" comme le préconise le rapport. Et il ne suffit pas de "regretter" que les Roms soient victimes de graves discriminations. Il faut leur accorder l'asile et condamner les expulsions collectives telles que la Belgique notamment les a pratiquées. Seule la liberté de circulation et une politique de régularisation de tous les sans papiers permettent de respecter le droit d'asile et de lutter efficacement contre le trafic humain. Quant à la liberté de la presse et à la lutte contre la "concentration excessive de médias", un prédateur populiste offre, à la tête de l'Italie, une image instructive du double langage de l'Europe libérale."@fr6
lpv:translated text
"EU befinder sig i en dårlig position med hensyn til at give lektioner i menneskerettighedsanliggender. Den påberåber sig bl.a. menneskerettighedserklæringen fra 1948 og konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder - men overholder dem ikke. Hvad har den gjort for at sætte en stopper for den skandaløse åreladning, som tilbagebetalingen af gælden er for de sydlige lande? Medlemsstaterne betaler ikke de nødvendige beløb til WHO til bekæmpelse af aids eller tuberkulose, fordi statsgælden skal reduceres. Maastricht-kriterierne forpligter. For at forebygge konflikter, bygger en "mere konsekvent kriseforebyggelsespolitik" på at uskadeliggøre de multinationale benzinselskaber som f.eks. Total Fina Elf, hvis rolle som urostifter i det sydlige Sudan eller i Congo bliver mere og mere udtalt. I øvrigt er det yderst vigtigt, at EU snarest overholder asylretten og konventionen fra 1951 ved at afskaffe "venteområder" og "asylcentre" og ikke med "strengere visumkrav", som betænkningen foreskriver. Og det er ikke nok at "beklage", at sigøjnerne er ofre for alvorlig diskrimination. Man må give dem asyl og fordømme kollektive udvisninger som f.eks. Belgien har praktiseret. Kun ved at sikre fri bevægelighed og ved en politik, der giver de illegale indvandrere ret til at opholde sig i landet, er det muligt at overholde asylretten og på effektiv vis bekæmpe menneskesmugling. Hvad angår pressefrihed og bekæmpelse af en "for stor mediekoncentration", får man et lærerigt billede af det liberale Europas tvetungede tale ved at betragte det populistiske rovdyr, der står i spidsen for Italien."@da1
". Der Europäischen Union steht es schlecht an, Lektionen über Menschenrechte zu erteilen. Sie beruft sich unter anderem auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 und den Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, hält diese jedoch nicht ein. Was hat sie unternommen, um dem skandalösen Aderlass der südlichen Länder durch die Schuldenrückzahlungen ein Ende zu bereiten? Die Mitgliedstaaten überweisen der WHO nicht die erforderlichen Summen, um Aids oder Tuberkulose zu bekämpfen, weil die Staatsverschuldung gesenkt werden muss: die Maastrichtkriterien verpflichten. Um Konflikte zu vermeiden, müsste „eine konsequentere Politik der Krisenprävention“ die Voraussetzungen dafür schaffen, dass multinationale Erdölkonzerne wie Total Fina Elf, deren Rolle als Kriegstreiber im Südsudan oder im Kongo kaum noch bezweifelt wird, keinen Schaden mehr anrichten können. Darüber hinaus ist es dringend erforderlich, dass die Europäische Union das Asylrecht sowie die Konvention von 1951 respektiert, indem sie die „Sonderbereiche“ und den „Abschiebegewahrsam“ abschafft und nicht, wie im Bericht vorgeschlagen, die Visa-Anforderungen verschärft. Es reicht nicht aus, zu bedauern, dass Roma Opfer starker Diskriminierung sind. Man muss ihnen Asyl gewähren und kollektive Vertreibungen, wie sie insbesondere von Belgien durchgeführt werden, verurteilen. Nur die Freizügigkeit und eine Politik der Legalisierung von Immigranten ohne Papiere ermöglichen die Achtung des Asylrechts und einen erfolgreichen Kampf gegen den Menschenhandel. Was die Pressefreiheit und die Bekämpfung „übermäßiger Medienkonzentrationen“ betrifft, so liefert ein populistischer Profiteur an der Spitze der italienischen Regierung ein hervorragendes Beispiel für die Doppelzüngigkeit des liberalen Europa."@de7
"Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η πλέον κατάλληλη για να παραδίδει μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μεταξύ άλλων, επικαλείται την Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 και το Σύμφωνο οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων· αλλά δεν τα σέβεται. Τι έκανε για να θέσει τέρμα στη σκανδαλώδη αιμορραγία που συνιστά για τις χώρες του Νότου η αποπληρωμή του χρέους; Τα κράτη μέλη δεν καταβάλλουν στην ΠΟΥ τα αναγκαία κονδύλια για την καταπολέμηση του AIDS ή της φυματίωσης, διότι πρέπει να περιορίσουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα: αυτό επιβάλλουν τα κριτήρια του Μάαστριχτ. Για την πρόληψη των συγκρούσεων, “μια πιο συνεπής πολιτική πρόληψης των κρίσεων” θα προϋπέθετε να καταστούν αβλαβείς οι πολυεθνικές του πετρελαίου, όπως η Total Fina Elf, ο ρόλος της οποίας ως αυτουργού του πολέμου στο νότιο Σουδάν ή στο Κονγκό γίνεται όλο και πιο εμφανής. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επειγόντως να σεβαστεί το δικαίωμα του ασύλου και τη Σύμβαση του 1951, καταργώντας τις “ζώνες αναμονής” και τα “κέντρα προσωρινής κράτησης προσφύγων” και όχι “θεσπίζοντας αυστηρότερες απαιτήσεις για τη χορήγηση θεώρησης” όπως συνιστά η έκθεση. Και δεν φτάνει να “λυπούμεθα” για το ότι οι Ρομ υφίστανται σοβαρές διακρίσεις. Πρέπει να τους χορηγούμε άσυλο και να καταδικάζουμε τη μαζική απέλασή τους, στην οποία προέβη, μεταξύ άλλων, το Βέλγιο. Μόνον η ελεύθερη κυκλοφορία και μια πολιτική νομιμοποίησης των παράνομων μεταναστών θα συμβάλουν στο σεβασμό του δικαιώματος του ασύλου και στην αποτελεσματική καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ανθρώπων. Όσο για την ελευθερία του Τύπου και την καταπολέμηση της “υπερσυγκέντρωσης των μέσων μαζικής ενημέρωσης”, ένα αρπακτικό του λαϊκισμού, ο ηγέτης της Ιταλίας, μας παρέχει μια διαπαιδαγωγητική εικόνα της διπλής γλώσσας που χρησιμοποιεί η φιλελεύθερη Ευρώπη."@el8
"The European Union is poorly placed to give lessons on human rights. Amongst others, it invokes the 1948 Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, but it does not respect them. What has it done to put an end to the scandalous haemorrhage that repayment of debt represents for the countries of the south? The Member States do not pay the WHO the money it needs to combat AIDS or tuberculosis, because the Maastricht criteria require reductions in public deficits. ‘A more consistent crisis prevention policy’ presupposes removing the oil multinationals from positions where they can do damage, like Total Fina Elf, whose war-mongering role in southern Sudan and Congo is increasingly apparent. Furthermore, the European Union must respect the right of asylum and the 1951 Convention by getting rid of waiting areas and detention centres, and not by ‘stricter visa requirements’ as the report recommends. That is urgent. Nor is it enough to ‘regret’ that the Roma are victims of serious discrimination. They must be granted asylum and collective expulsions, carried out, for example and in particular, by Belgium, must be condemned. The right to asylum can only be respected and human traffic effectively combated through freedom of movement and a policy to regularise the position of all those without papers. As for freedom of the press and the battle against excessive media concentration, a populist predator in charge of Italy provides an instructive image of liberal Europe’s doublespeak."@en3
"(FR) La Unión Europea no es precisamente la más indicada para dar lecciones en materia de derechos humanos. Invoca, entre otros, la Declaración Universal de 1948 y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales…. pero sin respetarlos. ¿Qué ha hecho para poner fin a la escandalosa sangría que para los Países del Sur representa la devolución de la deuda? Los Estados miembros no contribuyen a la OMS con las cantidades necesarias para combatir el sida o la tuberculosis, porque hay que reducir los déficits públicos: lo imponen los criterios de Maastricht. Para prevenir los conflictos, “una política más consecuente de prevención de las crisis” supondría dejar fuera del juego sucio a las multinacionales del petróleo, como Total Fina Elf, cuyo papel como detonante de guerras en el Sur de Sudán o en el Congo está cada vez más claro. Por otra parte, urge que la Unión Europea respete el derecho de asilo y el Convenio de 1951 eliminando las “zonas de espera” y los “centros de retención”, y no “endureciendo las exigencias en materia de visado”, como preconiza el informe. Y no basta con “lamentar” que los gitanos sean víctimas de graves discriminaciones. Hay que concederles el asilo y condenar las expulsiones colectivas como las que concretamente ha realizado Bélgica. Sólo la libertad de circulación y una política de regularización de todos los sin-papeles permiten respetar el derecho de asilo y luchar eficazmente contra el tráfico de seres humanos. En cuanto a la libertad de prensa y a la lucha contra la “excesiva concentración de los medios”, un depredador populista ofrece, al frente de Italia, una instructiva imagen del hipócrita discurso de la Europa liberal."@es12
"Euroopan unioni on sopimaton antamaan oppitunteja ihmisoikeuskysymyksissä. Muiden mukana se vetoaa vuoden 1948 kansainväliseen ihmisoikeusjulistukseen ja talous-, sosiaali- ja kulttuurioikeussopimuksiin, mutta se ei kunnioita niitä. Mitä unioni on tehnyt tehdäkseen lopun siitä tyrmistyttävästä tappiosta, jota velkojen takaisinmaksu eteläisille maille merkitsee? Jäsenvaltiot eivät maksa WHO:lle aidsin tai tuberkuloosin torjuntaan tarvittavia summia, koska julkistalouden alijäämiä pitää pienentää: Maastrichtin kriteerit velvoittavat tähän. Konfliktien ehkäisemiseksi "politiikka, jolla pyritään johdonmukaisempaan kriisien ehkäisemiseen" edellyttäisi sitä, että monikansallisten öljy-yhtiöiden ei pitäisi antaa aiheuttaa vahinkoa, ja näitä yhtiöitä ovat esimerkiksi jonka merkitys sodanlietsojana Etelä-Sudanissa tai Kongossa on osoittautunut yhä vahvemmin todeksi. Toisaalta on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni noudattaa turvapaikkaoikeutta ja vuonna 1951 tehtyä pakolaisten oikeusasemaa koskevaa yleissopimusta lakkauttamalla "odotusalueet" ja pakolaiskeskukset eikä niin, että se tiukentaa viisumivaatimuksia, kuten mietinnössä suositellaan. Eikä ole riittävää pahoitella, että romanit joutuvat kärsimään vakavasta syrjinnästä. Heille on myönnettävä turvapaikka ja erityisesti Belgian harjoittamat joukkomaastakarkotukset on tuomittava. Ainoastaan vapaan liikkumisen ja kaikkien ilman henkilöasiakirjoja olevien ihmisten aseman laillistamisen myötä voidaan noudattaa turvapaikkaoikeutta ja torjua tehokkaasti ihmiskauppaa. Mitä tulee lehdistövapauteen ja "tiedotusvälineiden liiallisen keskittymisen" torjuntaan, Italian johdossa oleva populistinen saalistaja tarjoaa valaisevan mielikuvan vapaamielisen Euroopan kaksinaamaisesta kielestä."@fi5
"L’Unione europea non è nella posizione migliore per ergersi a modello in materia di diritti dell’uomo. Essa fa riferimento, tra l’altro, alla Dichiarazione universale del 1948 e al patto dei diritti economici, sociali e culturali … ma non li rispetta. Che cosa sta facendo per mettere fine alla scandalosa emorragia rappresentata dal rimborso del debito dei paesi del Sud? Gli Stati membri non versano all’OMS i fondi necessari per contrastare l’AIDS o la tubercolosi perché bisogna ridurre il debito pubblico, come prevedono i dettami di Maastricht. Per prevenire i conflitti “una politica più mirata alla prevenzione delle crisi” presupporrebbe di impedire l’opera nefasta delle multinazionali del petrolio, come che, come evidente, fomentano guerre nella parte meridionale del Sudan e in Congo. D’altro canto, è urgente che l’Unione europea rispetti il diritto d’asilo e la Convenzione del 1951, abolendo le “zone d’attesa” e i “centri di accoglienza” e non “rendendo più severi i requisiti in materia di visti” come prevede la relazione. E non basta “deprecare” che i siano oggetto di gravi discriminazioni. Bisogna concedere loro asilo e condannare le espulsioni collettive come quelle effettuate in Belgio. Solo la libertà di circolazione e una politica volta a regolarizzare i clandestini possono assicurare il rispetto del diritto d’asilo e consentono di lottare efficacemente contro la tratta di esseri umani. Per quanto concerne la libertà di stampa e la lotta contro la “concentrazione eccessiva dei ”, il predatore populista che attualmente guida l’Italia offre un’immagine esemplare del linguaggio ambiguo dell’Europa liberale."@it9
"The European Union is poorly placed to give lessons on human rights. Amongst others, it invokes the 1948 Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, but it does not respect them. What has it done to put an end to the scandalous haemorrhage that repayment of debt represents for the countries of the south? The Member States do not pay the WHO the money it needs to combat AIDS or tuberculosis, because the Maastricht criteria require reductions in public deficits. ‘A more consistent crisis prevention policy’ presupposes removing the oil multinationals from positions where they can do damage, like Total Fina Elf, whose war-mongering role in southern Sudan and Congo is increasingly apparent. Furthermore, the European Union must respect the right of asylum and the 1951 Convention by getting rid of waiting areas and detention centres, and not by ‘stricter visa requirements’ as the report recommends. That is urgent. Nor is it enough to ‘regret’ that the Roma are victims of serious discrimination. They must be granted asylum and collective expulsions, carried out, for example and in particular, by Belgium, must be condemned. The right to asylum can only be respected and human traffic effectively combated through freedom of movement and a policy to regularise the position of all those without papers. As for freedom of the press and the battle against excessive media concentration, a populist predator in charge of Italy provides an instructive image of liberal Europe’s doublespeak."@lv10
"De Europese Unie is bepaald niet in de positie om wie dan ook de les te lezen ten aanzien van de mensenrechten. Ze beroept zich onder meer op de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948 en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten… maar eerbiedigt die niet. Wat heeft de Unie gedaan om een einde te maken aan het schandalige verlies aan mensenlevens in de landen in het Zuiden dat het gevolg is van de verplichte terugbetaling van de schulden? De lidstaten dragen niet voldoende af aan de WHO om aids of tbc te bestrijden, omdat de overheidsschuld teruggedrongen moet worden: zo wil het Verdrag van Maastricht het nu eenmaal. Met het oog op het voorkomen van conflicten dient een “consistenter beleid van crisispreventie” gevoerd te worden, waarmee men denkt de grote oliemaatschappijen onschadelijk te maken, bedrijven als Total Fina Elf dat, zo blijkt steeds duidelijker, een rol als oorlogsaanstichter in het zuiden van Sudan of in Congo heeft gespeeld. Verder is het dringend noodzakelijk dat de Europese Unie het recht op asiel alsmede het Vluchtelingenverdrag van 1951 eerbiedigt door de “wachtzones” en “opvangcentra” af te schaffen, in plaats van “strengere visumbepalingen” in te voeren, zoals in het verslag wordt aanbevolen. En het is niet voldoende te “betreuren” dat de Roma slachtoffer zijn van ernstige discriminatie. Hun dient asiel verleend te worden, zoals ook collectieve uitzettingen, die met name door België zijn toegepast, veroordeeld moeten worden. Alleen via de vrijheid van verkeer en een beleid gericht op legalisatie van alle illegalen is het mogelijk het recht op asiel te eerbiedigen en met succes te strijden tegen mensensmokkel. Ten aanzien van de persvrijheid en de strijd tegen de “buitensporige bundeling van media” laat een populistisch raider, politiek leider van Italië, weinig misverstand bestaan over de dubbele tong waarmee het liberale Europa spreekt."@nl2
"A União Europeia está mal posicionada para dar lições em matéria de direitos humanos. Entre outras coisas, evoca a Declaração Universal de 1948 e o pacto dos direitos económicos, sociais e culturais…mas não os respeita. Que fez ela para pôr cobro à escandalosa perda que constitui, para os países do Sul, o pagamento da dívida? Os Estados­Membros não pagam à OMS as somas necessárias para combater o SIDA ou a tuberculose porque é preciso reduzir os défices públicos: os critérios de Maastricht assim o exigem. Para prevenir os conflitos, "uma política mais coerente de prevenção de crises", pressuporia neutralizar a actuação das multinacionais do petróleo, como a Total Fina Elf, cujo papel de fautor de guerra no Sul do Sudão e no Congo é cada vez mais evidente. Por outro lado é urgente que a União Europeia respeite o direito de asilo e a Convenção de 1951, suprimindo as zonas de detenção e os "centros de retenção" e não impondo "requisitos mais rigorosos para a obtenção de vistos" como preconiza o relatório. Não basta "lamentar" que os romanichéis sejam vítimas de graves discriminações. É preciso conceder­lhes asilo e condenar as expulsões colectivas como as que a Bélgica, nomeadamente, praticou. Só a liberdade de circulação e uma política de regularização de todos os clandestinos permitem respeitar o direito de asilo e combater eficazmente o tráfico humano. Quanto à liberdade de imprensa e à luta contra a "concentração excessiva dos meios de comunicação social", temos um depredador populista à frente da Itália, que proporciona uma imagem ilustrativa da dupla linguagem da Europa liberal."@pt11
"Europeiska unionen är inte särskilt väl lämpad att undervisa om mänskliga rättigheter. Unionen åberopar bland annat den allmänna förklaringen från 1948 och pakten om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, men respekterar dem inte. Vad har EU gjort för att sätta stopp för den skandalösa åderlåtning som skuldåterbetalningen utgör för länderna i Syd? Medlemsstaterna betalar inte de summor till Världshälsoorganisationen som krävs för att bekämpa aids eller tuberkulos, eftersom de offentliga underskotten måste minskas: Maastrichtkriterierna förpliktar. För att förebygga konflikter – "en mer konsekvent politik för krisförebyggande" – förutsätter det att man sätter multinationella oljeföretag ur stånd att orsaka skada, t.ex. Total Fina Elf, vars roll som anstiftare av krig i södra Sudan och i Kongo blir alltmer avslöjad. I övrigt måste Europeiska unionen snarast respektera asylrätten och konventionen från 1951, genom att avskaffa "väntzoner" och "kvarhållandecentra", och inte genom "strängare viseringskrav", vilket förordas i betänkandet. Och det räcker inte med att "beklaga" att romerna utsätts för allvarlig diskriminering. Man måste bevilja dem asyl och fördöma kollektiva utvisningar, sådana som framför allt Belgien har använt sig av. Det är endast fri rörlighet och en politik med siktet inställt på att legalisera situationen för alla illegala invandrare som kan åstadkomma en respekt för asylrätten och en effektiv kamp mot människohandeln. När det gäller tryckfrihet och kampen mot "överdriven mediekoncentration", finns det en populistisk finanshaj i Italiens ledning som erbjuder en upplysande bild av det liberala Europas dubbla språkbruk."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph