Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-368"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.12.3-368"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, un aménagement non seulement intégré mais planifié des zones côtières, aussi bien en Europe que sur tous les continents, est une des nécessités majeures pour l'avenir de l'humanité. Il est impossible d'y faire face dans le cadre étroit des États nationaux existants. Dans ce domaine, des décisions à l'échelle d'un continent, voire de la planète, pourraient être nécessaires et légitimes. Mais c'est dans ce domaine également que les institutions européennes sont les plus impuissantes, alors qu'elles sont friandes de réglementations tatillonnes dans bien d'autres, où la centralisation ne s'impose pas. Elles démontrent par là qu'elles ne représentent pas une autorité qui s'impose aux États nationaux, à leurs particularismes et à leurs égoïsmes, mais qu'elles en sont seulement la résultante. Les institutions européennes sont, comme les États nationaux, au service des intérêts privés des grands groupes industriels et financiers. Elles sont incapables de leur imposer les orientations les plus indispensables à la collectivité, au risque que les générations futures en crèvent. Faire face aux grands problèmes écologiques est totalement incompatible avec la propriété privée des grands moyens de production et leur utilisation dans le but exclusif de rapporter du profit. Les affaires et ont illustré à quel point les intérêts privés s'opposent à l'intérêt collectif. Dans ces conditions, voter en faveur d'une stratégie d'aménagement intégré des zones côtières est pure hypocrisie. Nous nous abstiendrons."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, en integreret kystzoneplanlægning, med streg under såvel integreret som planlægning, omfattende det europæiske og alle øvrige kontinenter, er afgørende for menneskehedens fremtid. For at imødegå den udfordring, vi står over for på dette felt, kræves en indsats, som rækker ud over de enkelte stater. Når det gælder dette spørgsmål, kan det være nødvendigt og legitimt, at der træffes beslutninger på kontinentalt, ja, globalt plan. Samtidig må vi konstatere, at EU's institutioner netop på dette felt står allermest magtesløse, uagtet at de på mange andre områder, som ikke på samme måde kræver centralisering, tilstræber en nærmest pedantisk regulering. Dette vidner om, at institutionerne ikke repræsenterer en myndighed, som gør sig gældende over for nationalstaterne og disses selvstændighedstrang og egoisme, men at de blot er et produkt heraf. EU's institutioner er som nationalstaterne redskaber i de store private industri- og finanskoncerners hænder og formår ikke at pålægge disse selv de mest nødvendige retningslinjer set ud fra et samfundsmæssigt synspunkt. Resultatet kan blive skæbnesvangert for kommende generationer. Indsatsen for at løse de store økologiske problemer, vi står over for, er ikke forenelig med privat ejendomsret til de vigtigste produktionsmidler og anvendelsen af disse med et rent profitorienteret sigte. Katastrofer som og forlis vidner om modsætningsforholdet mellem private interesser og samfundsinteresser. Set i dette perspektiv vil det være hyklerisk at stemme for forslaget om integreret kystzoneplanlægning. Vi har derfor valgt hverken at stemme for eller imod."@da1
"Herr Präsident, ein nicht nur integriertes sondern auch planmäßiges Küstenzonenmanagement sowohl in Europa als auch auf allen Kontinenten gehört zu den wesentlichen Erfordernissen für die Zukunft der Menschheit. Diese Aufgabe lässt sich in dem engen Rahmen der existierenden Nationalstaaten unmöglich lösen. Hier könnten Entscheidungen auf der Ebene eines Kontinents oder gar weltweit notwendig und legitim sein. Aber gerade auf diesem Gebiet sind auch die europäischen Institutionen besonders ohnmächtig, während sie in sehr vielen anderen Bereichen, wo die Zentralisierung nicht zwingend geboten ist, geradezu versessen auf bis ins Kleinste gehende Rechtsvorschriften sind. Damit demonstrieren sie, dass sie keine Autorität gegenüber den Nationalstaaten, ihren Partikularismen und ihren Egoismen darstellen, sondern nur deren Resultante sind. Die europäischen Institutionen stehen ebenso wie die Nationalstaaten im Dienste der privaten Interessen der großen Industrie- und Finanzkonzerne. Sie sind unfähig, ihnen die unerlässlichsten Leitlinien für das Gemeinwohl vorzugeben, und setzen damit das Leben der kommenden Generationen aufs Spiel. Die Lösung der großen Umweltprobleme ist vollkommen unvereinbar mit dem Privateigentum an den großen Produktionsmitteln und ihrer Verwendung mit dem ausschließlichen Ziel des Profits. Die Katastrophen der und der haben den krassen Gegensatz zwischen Privatinteressen und Gemeinschaftsinteresse deutlich gemacht. Unter diesen Bedingungen wäre es pure Heuchelei, für eine Strategie des integrierten Küstenzonenmanagements zu stimmen. Wir werden uns der Stimme enthalten."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η ολοκληρωμένη και μάλιστα σχεδιασμένη διαχείριση των ακτών, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε όλες τις ηπείρους, είναι ζωτικής σημασίας μέλημα για το μέλλον της ανθρωπότητας. Το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στο στενό πλαίσιο των υφιστάμενων εθνικών κρατών. Στον τομέα αυτό, επιβάλλεται ενδεχομένως να ληφθούν αποφάσεις που να αφορούν ολόκληρη την ήπειρο ή ακόμη και ολόκληρο τον πλανήτη μας. Όμως, στον τομέα αυτόν ακριβώς τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα είναι ιδιαίτερα ανίσχυρα, τη στιγμή που βρίθουν ασήμαντων κανονισμών σε πολλούς άλλους τομείς, όπου ο συγκεντρωτισμός των εξουσιών δεν είναι απαραίτητος. Με τον τρόπο αυτόν καταδεικνύουν ότι δεν αντιπροσωπεύουν μια αρχή που επιβάλλεται στα εθνικά κράτη, στις ιδιαιτερότητές τους και στους εγωισμούς τους, αλλά ότι συνιστούν απλώς τη συνισταμένη όλων αυτών των παραγόντων. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα υπηρετούν, όπως τα εθνικά κράτη, τα ιδιωτικά συμφέροντα των μεγάλων βιομηχανικών και χρηματοπιστωτικών ομίλων. Δεν είναι σε θέση να τους επιβάλουν τις αναγκαίες για το κοινωνικό σύνολο κατευθύνσεις, με κίνδυνο οι μελλοντικές γενιές να υποστούν τις συνέπειες. Η αντιμετώπιση των μεγάλων οικολογικών προβλημάτων είναι απολύτως ασύμβατη με την κατοχή από ιδιώτες των μεγάλων μέσων παραγωγής και τη χρήση τους με αποκλειστικό σκοπό το κέρδος. Οι υποθέσεις και καταδεικνύουν το μεγάλο χάσμα μεταξύ ιδιωτικών συμφερόντων και συλλογικού συμφέροντος. Υπό τις συνθήκες αυτές, η υπερψήφιση μιας στρατηγικής ολοκληρωμένης διαχείρισης των ακτών συνιστά καθαρή υποκρισία. Θα απόσχουμε από την ψηφοφορία."@el8
"Mr President, coastal management which is not only integrated but planned, both in Europe and in every continent, is one of the paramount necessities for the future of humanity. It is impossible to deal with this issue within the narrow context of the existing Member States. This is an area in which decisions could be necessary and legitimate at the level of a whole continent, or even of the entire planet. However, this is also an area in which the European institutions have least power, although they are very fond of finicky regulations in other areas where centralisation is not required. In this way they demonstrate that they do not represent an authority which imposes its will on national States, each with its particularisms and selfish interests, but rather that they are the result of those interests. The European institutions, like the national States, are in the service of the private interests of the major industrial and financial groups. They are incapable of imposing on those groups the policies which are of utmost importance to society as a whole, and there is a real risk that future generations will die as a result. The solving of major ecological problems is totally incompatible with the private ownership of the major means of production and the use of those means with the exclusive aim of making a profit. The cases involving the and the were a good illustration of the extent to which private interests are opposed to collective interests. In these circumstances, to vote in favour of a strategy for integrated coastal zone management would be pure hypocrisy. We shall be abstaining from the vote."@en3
"(FR) Señor Presidente, una ordenación no solamente integrada sino planificada de las zonas costeras, tanto en Europa como en todos los continentes, es una de las necesidades capitales para el futuro de la humanidad. Es imposible hacerle frente en el marco estrecho de los Estados nacionales existentes. En este ámbito, podrían ser necesarias y legítimas las decisiones a escala continental, incluso del planeta. Sin embargo, es también en este ámbito donde las instituciones europeas son más impotentes, siendo tan aficionadas a reglamentaciones, demuestran con ello que no representan una autoridad que se impone a los Estados nacionales, a sus particularismos y a sus egoísmos, sino que son solamente su resultado. Las instituciones europeas están, como los Estados nacionales, al servicio de los intereses privados de grandes grupos industriales y financieros. Son incapaces de imponer las orientaciones más indispensables a la colectividad, con el riesgo de que las generaciones futuras queden exterminadas a causa de ello. Hacer frente a los grandes problemas ecológicos es totalmente incompatible con la propiedad privada de los grandes medios de producción y su utilización con el fin exclusivo de obtener ganancias. Los asuntos e ilustraron hasta qué grado los intereses privados se oponen al interés colectivo. En estas condiciones, votar en favor de una estrategia de ordenación integrada de las zonas costeras es pura hipocresía. Nosotros nos abstendremos."@es12
"Arvoisa puhemies, rannikkoalueiden yhdennetty ja suunniteltu käyttö paitsi Euroopassa myös kaikilla muilla mantereilla on yksi tärkeimmistä tarpeista ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Tavoitteen toteutuminen on mahdotonta pelkästään nykyisten jäsenvaltioiden kesken. Näin ollen tällä alalla olisi välttämätöntä ja oikeutettua tehdä mantereiden, jopa koko maailman laajuisia päätöksiä. Tämä on kuitenkin ala, jolla Euroopan toimielimet ovat kaikkein voimattomimpia, koska ne ovat persoja antamaan pikkumaisia säädöksiä monilla aloilla, joille keskittäminen ei sovellu. Siten toimielimet paljastavat, etteivät ne edusta viranomaista, jota tarvitaan jäsenvaltioiden monipuoluejärjestelmän ja itsekkyyden takia, vaan että ne ovat edellä mainitun tulos. Euroopan toimielimet ovat jäsenvaltioiden tavoin suurten teollisuus- ja rahoitusyhtymien yksityisetujen pönkittäjiä. Ne eivät kykene vaatimaan noilta yhtymiltä yhteisöille välttämättömien suuntaviivojen kehittämistä, mikä vaarantaa tulevien sukupolvien elämän. Suurten ekologisten ongelmien ratkaiseminen on täysin ristiriidassa suurten tuotantovälineiden yksityisomistuksen sekä niiden käytön kanssa, koska käyttö perustuu yksinomaan voiton tekemiseen. ja koskevat tapaukset ovat osoittaneet mahdottomaksi sovittaa yhteen yksityiset ja yhteiset edut. Näin ollen rannikkoalueiden yhdennettyä käyttöä koskevan strategian hyväksyminen olisi täydellinen tekopyhyyden osoitus, joten aiomme äänestää tyhjää."@fi5
"Signor Presidente, una gestione non solo integrata, ma pianificata delle zone costiere, tanto in Europa come in tutti i continenti, è una delle esigenze principali per il futuro dell’umanità. E’ impossibile affrontarla nell’ambito ristretto degli Stati nazionali esistenti. In questo settore possono essere necessarie e legittime decisioni su scala continentale, se non planetaria. Tuttavia, è proprio in questo settore che le Istituzioni europee sono maggiormente impotenti, mentre sono irresistibilmente attratte da normative pignole in molti altri settori, in cui l’accentramento non è necessario. Dimostrano in tal modo di non rappresentare un’autorità in grado d’imporsi agli Stati membri, ai loro particolarismi ed egoismi, ma di esserne solamente il risultato. Le Istituzioni europee sono, come gli Stati nazionali, al servizio degli interessi privati dei grandi gruppi industriali e finanziari. Sono incapaci di imporre loro gli orientamenti indispensabili alla collettività, con il rischio che a soffrirne siano le generazioni future. Affrontare i grandi problemi ecologici è del tutto incompatibile con la proprietà privata dei grandi mezzi di produzione e con il loro impiego esclusivamente allo scopo di realizzare profitti. Le vicende dell’ e della illustrano fino a che punto gli interessi privati si contrappongano all’interesse collettivo. In queste condizioni, votare a favore di una strategia di gestione integrata delle zone costiere è pura ipocrisia. Noi ci asteniamo."@it9
"Mr President, coastal management which is not only integrated but planned, both in Europe and in every continent, is one of the paramount necessities for the future of humanity. It is impossible to deal with this issue within the narrow context of the existing Member States. This is an area in which decisions could be necessary and legitimate at the level of a whole continent, or even of the entire planet. However, this is also an area in which the European institutions have least power, although they are very fond of finicky regulations in other areas where centralisation is not required. In this way they demonstrate that they do not represent an authority which imposes its will on national States, each with its particularisms and selfish interests, but rather that they are the result of those interests. The European institutions, like the national States, are in the service of the private interests of the major industrial and financial groups. They are incapable of imposing on those groups the policies which are of utmost importance to society as a whole, and there is a real risk that future generations will die as a result. The solving of major ecological problems is totally incompatible with the private ownership of the major means of production and the use of those means with the exclusive aim of making a profit. The cases involving the and the were a good illustration of the extent to which private interests are opposed to collective interests. In these circumstances, to vote in favour of a strategy for integrated coastal zone management would be pure hypocrisy. We shall be abstaining from the vote."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, een geïntegreerd beheer van de kustgebieden van niet alleen Europa maar alle continenten is een van de grootste vereisten voor de toekomst van de mensheid. Naast een geïntegreerd beheer is echter ook planning nodig, en die is onmogelijk binnen het beperkte kader van de bestaande nationale landen. Daarvoor zouden wel eens besluiten nodig kunnen zijn op continentaal en zelfs planetair vlak. Juist op dit gebied laten de Europese instellingen verstek gaan, alhoewel zij zo gulzig zijn op pietluttige reglementeringen als het om andere gebieden gaat waarop centralisatie uiteindelijk niet nodig is. Daarmee tonen zij aan dat zij in feite geen enkel gezag hebben om zich op te leggen aan de nationale landen, aan hun eigengereidheid en hun egoïsme, maar enkel een uitvloeisel zijn van de nationale autoriteiten. De Europese instellingen dienen evenals de nationale overheden de particuliere belangen van de grote financiële en industriële concerns. Zij zijn absoluut niet bij machte de voor de samenleving hoogst noodzakelijke richtsnoeren op te leggen, zelfs indien zij daarmee de toekomstige generaties misschien ten dode opschrijven. De bestrijding van de grote milieuproblemen staat haaks op het particulier eigendom van de grote productiemiddelen en het gebruik daarvan op grond van uitsluitend winstoverwegingen. De scheepsrampen met de en de hebben aangetoond hoezeer de particuliere belangen in strijd zijn met de collectieve belangen. Daarom zou instemming met een geïntegreerde beheersstrategie van de kustgebieden pure hypocrisie zijn. Wij onthouden ons."@nl2
"Senhor Presidente, um ordenamento não apenas integrado mas planificado das zonas costeiras, não só na Europa como em todas os continentes, é uma das necessidades fundamentais do futuro da humanidade. É impossível fazer face a essa questão no quadro estrito dos Estados nacionais existentes. Neste domínio, poderá ser necessário e legítimo tomar decisões à escala continental ou até planetária. Mas é também neste domínio que as instituições europeias são mais impotentes, quando no entanto gostam tanto de regulamentações "miudinhas" em muitos outros campos onde a centralização não se impõe. Por aí, demonstram que não representam uma autoridade que se impõe aos Estados nacionais, aos seus particularismos e aos seus egoísmos, mas que são apenas a consequência disso mesmo. As Instituições europeias estão, tal como os Estados nacionais, ao serviço dos interesses privados dos grandes grupos industriais e financeiros. Elas são incapazes de lhes impor as orientações mais indispensáveis à colectividade, com o risco de prejudicar as gerações futuras até à morte. Fazer face aos grandes problemas ecológicos é totalmente incompatível com a propriedade privada dos grandes meios de produção e a sua utilização com o único objectivo de obter lucro. Os casos e ilustraram até que ponto os interesses privados se opõem aos interesses colectivos. Nestas condições, votar a favor de uma estratégia de ordenamento integrado das zonas costeiras é pura hipocrisia, pelo que nos vamos abster."@pt11
"Herr talman! En lokaliseringspolitik som inte bara är införlivad utan även planlagd för kustområdena, såväl i Europa som på alla kontinenter, är ett av de viktigaste villkoren för mänsklighetens framtid. Det är omöjligt att bemöta den inom den snäva ramen för de befintliga nationella staterna. På detta område skulle beslut på en kontinents nivå, eller för hela jorden, kunna bli nödvändiga och berättigade. Men det är också på detta område som de europeiska institutionerna är som mest kraftlösa, medan de är svaga för pedantiska förordningar inom så många andra, där centralisering inte är nödvändig. De visar därmed att de inte utgör en auktoritet som krävs för de nationella staterna, deras egenheter och deras egoism, utan att de bara är slutresultatet av det. De europeiska institutionerna tjänar, liksom de nationella staterna, de privata intressena i de stora industri- och finanskoncernerna. De kan inte påtvinga dem riktlinjer som bäst behövs i samhället, med risk för att framtida generationer dör. Att bemöta de stora ekologiska problemen är fullständigt oförenligt med det privata ägandet av de stora produktionsmedlen och deras användning i det enda syftet att skapa vinst. och affärerna visade i vilken grad de privata intressena strider emot det kollektiva intresset. Under sådana förhållanden är det rent hyckleri att rösta för en strategi för integrerad lokaliseringspolitik för kustområdena. Vi kommer att avstå från att rösta."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Erika"2,8,10,7,12,11,3,9,6
"Ievoli Sun"2,8,10,7,12,11,3,9,6
"Ievoli Sun-"13
"levoli Sunia"5

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph