Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-357"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.11.3-357"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"On behalf of my Group, I welcome the Commission’s report and the rapporteur’s report. The incidents which precipitated the study and the subsequent reports in Spain and in Hungary have made us aware of the problems posed by mines and mine-workings, both old and new. The potential problems – particularly the problems of water pollution – are cross-boundary problems and therefore worthy of European-wide legislation. After consideration of existing legislation, be it on IPPC, landfill or Seveso, and in each case I have acted as the rapporteur at different stages of development of that legislation, it is clear that none of them can provide a comfortable solution to the range of problems presented by mining operations. So I would concur with the rapporteur that a new piece of legislation – some kind of new initiative – is required to regulate the mining industry in particular. I would raise two points with the rapporteur. Firstly, old sites do not necessarily need to be cleaned up. Many old sites are literally centuries old and have developed in such a way that they are now sites of scientific interest and contain particular flora and fauna. I would urge that we should consider preserving sites and using sites in that way rather than simply clearing them off the face of the earth at great expense. Secondly, I would say that classifying mining waste as waste is very difficult when you consider that large amounts of it are simply crushed rock and quite similar to products that you would get from any quarry in the Union. Therefore I would say that we have to look more particularly at processed waste from mines which often contains high levels of toxic chemicals. That does require regulation. I would say that the amendment from the EPP Group is not particularly helpful, since it tries to reduce the scope of this directive to the mining of metal ores. From my own experience, the first tailings dams I ever saw were in Derbyshire in the north of England, and they were the result of the mining of fluorospa, not a metal as any chemistry teacher will tell you. But they present exactly the same problems as tailings dams resulting from mining operations. I would recommend a positive vote tomorrow and, I hope, rapid action by the Commission to implement the recommendations."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"På min gruppes vegne glæder jeg mig over Kommissionens meddelelse og ordførerens betænkning. De begivenheder, som fremskyndede denne undersøgelse og derpå følgende meddelelse i Spanien og Ungarn, har gjort os opmærksom på de problemer, som miner og minedrift udgør, både når det drejer sig om gamle og nye miner. De mulige problemer - i særdeleshed problemerne med vandforurening - er grænseoverskridende og kræver derfor lovgivning på europæisk plan. Efter at have overvejet den eksisterende lovgivning, hvad enten det drejer sig om IPPC, lossepladser eller Seveso - og i hvert tilfælde har jeg været ordfører på forskellige stadier af udviklingen af denne lovgivning - er det klart, at ingen af dem kan give en behagelig løsning på de mange forskellige problemer, som minedrift frembyder. Så jeg er enig med ordføreren om, at der er behov for en ny lov - en slags nyt initiativ - i særdeleshed til at regulere mineindustrien. Jeg vil gerne tage to ting op med ordføreren. For det første er der ikke nødvendigvis behov for at rense gamle mineområder. Mange af disse områder er bogstavelig talt århundreder gamle og har udviklet sig på en sådan måde, at de nu er af videnskabelig interesse og indeholder en særlig flora og fauna. Jeg opfordrer til, at vi overvejer at frede sådanne områder og bruge dem på denne måde snarere end simpelthen med store omkostninger at fjerne dem fra jordens overflade. For det andet vil jeg sige, at det er meget vanskeligt at klassificere mineaffald som affald, når man tænker på, at en stor del af det simpelthen er knust klippe og fuldstændig ligner de produkter, man kan få fra ethvert stenbrud i Unionen. Derfor vil jeg sige, at vi må se nøjere på forarbejdet affald fra miner, der indeholder høje niveauer af giftige kemikalier. Det kræver faktisk lovgivning. Jeg vil sige, at ændringsforslaget fra PPE ikke er særlig nyttigt, eftersom det har til formål at reducere anvendelsesområdet for dette direktiv til at gælde for minedrift, der vedrører metaller. Fra min egen erfaring kan jeg nævne, at de første affaldsdæmninger, jeg så, lå i Derbyshire i Nordengland, og det var resultatet af udvindingen af flusspat, hvilket, som enhver kemilærer kan fortælle Dem, ikke er noget metal. Men de frembyder nøjagtig de samme problemer som affaldsdæmninger, der skyldes minedrift. Jeg anbefaler en positiv afstemning i morgen, og jeg håber på hurtig aktion fra Kommissionen for at omsætte henstillingerne til praksis."@da1
"Im Namen meiner Fraktion begrüße ich den Bericht der Kommission sowie den Bericht des Berichterstatters. Die Unglücke in Spanien und Ungarn, die dieser Studie und den nachfolgenden Bericht vorausgegangen waren, haben uns die Probleme von Minen und Bergwerken, seien sie nun alt oder neu, vor Augen geführt. Die potenziellen Probleme, insbesondere die Wasserverschmutzung, sind grenzübergreifende Probleme, die einer europaweiten Rechtsetzung bedürfen. Nach eingehender Prüfung der bestehenden Rechtsvorschriften, wie zum Beispiel der IVU-Richtlinie, der Deponie-Richtlinie oder der Seveso-Richtlinie, deren Entwicklung ich als Berichterstatter in verschiedenen Phasen begleitet habe, ist klar, dass keine dieser Richtlinien zur Lösung der vielfältigen Probleme geeignet ist, die durch den Bergbau entstehen. Daher teile ich die Auffassung des Berichterstatters, dass eine neue Rechtsvorschrift ­ eine neue Initiative gewissermaßen ­ für die Regelung der Probleme des Bergbaus erforderlich ist. Ich möchte den Berichterstatter auf zwei Punkte aufmerksam machen. Erstens müssen alte Abbaustätten nicht in jedem Fall saniert werden. Viele der früheren Abbaustätten sind praktisch schon Jahrhunderte alt und sind nun zu Orten von wissenschaftlichem Interesse mit einer ganz besonderen Flora und Fauna geworden. Ich denke, wir sollten überlegen, ob wir diese Stätten nicht auf diese Weise erhalten und nutzen können, anstatt sie zu enormen Kosten spurlos zu beseitigen. Zweitens ist die Klassifizierung von Bergbauabfällen sehr schwierig, wenn man bedenkt, dass große Mengen davon nur aus zerkleinerten Steinen bestehen und im Grunde nichts anderes sind, als die Produkte, die man in jedem Steinbruch der Union findet. Deshalb sollten wir unseren Schwerpunkt aus meiner Sicht auf die aufbereiteten Abfälle aus Minen legen, die häufig eine hohe Konzentration giftiger Chemikalien enthalten. Für diese Abfälle brauchen wir eine Regelung. Ich halte den Änderungsantrag der PPE-Fraktion für wenig sinnvoll, weil damit versucht wird, den Anwendungsbereich dieser Richtlinie auf den Metallerzbergbau zu reduzieren. Ich habe die ersten Dämme zur Ablagerung von Bergwerksabraum in Derbyshire in Nordengland gesehen. Sie waren durch den Abbau von Flussspat entstanden, und Flussspat ist kein Metall, wie Ihnen jeder Chemielehrer sagen kann. Diese Dämme verursachen jedoch genau dieselben Probleme wie Dämme zur Ablagerung von Bergwerksabraum aus dem Bergbau. Ich empfehle, dass wir diesen Bericht bei der morgigen Abstimmung unterstützen und hoffe, dass die Kommission unverzüglich Maßnahmen zur Umsetzung dieser Empfehlungen einleitet."@de7
"Εξ ονόματος της Ομάδας μου, χαιρετίζω την έκθεση της Επιτροπής και την έκθεση του εισηγητή. Τα γεγονότα στην Ισπανία και την Ουγγαρία, τα οποία επέσπευσαν τη μελέτη και την επακόλουθη υποβολή της έκθεσης, μας έκαναν να αντιληφθούμε τα προβλήματα που θέτουν τα ορυχεία και οι εγκαταστάσεις εξόρυξης, τόσο οι παλαιές όσο και οι καινούργιες. Τα δυνητικά προβλήματα – ειδικότερα τα προβλήματα ρύπανσης των υδάτων – είναι διασυνοριακά προβλήματα και επομένως χρήζουν νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αφού μελέτησα την υφιστάμενη νομοθεσία, είτε σχετικά με την οδηγία ΟΠΕΡ, με τους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή με την οδηγία Seveso – και σε κάθε περίπτωση υπήρξα εισηγητής σε διαφορετικά στάδια εξέλιξης της εν λόγω νομοθεσίας, είναι σαφές ότι κανένα από αυτά τα νομοθέτημα δεν μπορεί να παράσχει ικανοποιητική λύση για το εύρος των προβλημάτων που δημιουργούν οι εγκαταστάσεις εξόρυξης. Συνεπώς, θα συμφωνήσω με τον εισηγητή ότι απαιτείται ένα νέο νομοθέτημα – ένα είδος νέας πρωτοβουλίας – για τη ρύθμιση του εξορυκτικού κλάδου ειδικότερα. Θα ήθελα να αναφέρω στον εισηγητή δύο σημεία. Πρώτον, δεν είναι απαραίτητο να παροπλιστούν τα παλαιά ορυχεία. Πολλά παλαιά ορυχεία χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά επί αιώνες και έχουν αναπτυχθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελούν σήμερα χώρους επιστημονικού ενδιαφέροντος και να περιέχουν ιδιαίτερα είδη χλωρίδας και πανίδας. Θα παρακαλούσα να εξετάσουμε το ενδεχόμενο της διατήρησης αυτών των χώρων και της χρησιμοποίησής τους κατ’ αυτόν τον τρόπο, αντί να τα εξαφανίσουμε απλά από προσώπου γης με πολύ μεγάλο κόστος. Δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάταξη των αποβλήτων των ορυχείων ως αποβλήτων, όταν λάβει κανείς υπόψη ότι μεγάλες ποσότητες αυτών είναι απλά κονιορτοποιημένοι λίθοι και μοιάζουν πολύ με προϊόντα που θα έβρισκε κανείς σε οποιοδήποτε λατομείο της Ένωσης. Συνεπώς, θα έλεγα ότι πρέπει να εξετάσουμε πιο συγκεκριμένα τα επεξεργασμένα απόβλητα των ορυχείων τα οποία συχνά περιέχουν υψηλά επίπεδα τοξικών χημικών ουσιών. Αυτά πράγματι απαιτούν ρύθμιση. Θα έλεγα ότι η τροπολογία της Ομάδας του ΕΛΚ δεν βοηθά ιδιαίτερα, διότι επιχειρεί να περιορίσει το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας στην εξόρυξη μεταλλευμάτων. Από την προσωπική μου εμπειρία, οι πρώτες δεξαμενές υποδοχής απορριμμάτων που είδα ποτέ ήταν στο Derbyshire στη βόρεια Αγγλία, και ήταν αποτέλεσμα της εξόρυξης φθορίτη, που δεν είναι μέταλλο, όπως θα σας πει ο οποιοσδήποτε καθηγητής χημείας. Ωστόσο, παρουσιάζουν τα ίδια ακριβώς προβλήματα με τις δεξαμενές υποδοχής αποβλήτων που προέρχονται από δραστηριότητες εξόρυξης. Συνιστώ να ψηφίσουμε υπέρ στην αυριανή ψηφοφορία και ελπίζω η Επιτροπή να αναλάβει γρήγορα δράση για την εφαρμογή των συστάσεων."@el8
"(EN) En nombre de mi Grupo, acojo con satisfacción tanto el informe de la Comisión como el del ponente; los incidentes que precipitaron el estudio y el posterior informe en España y Hungría nos han dado a conocer los problemas que plantean las minas y las actividades mineras, tanto antiguas como recientes. Los problemas potenciales –en especial los de contaminación del agua– son problemas transfronterizos y, por lo tanto, merecedores de una legislación de ámbito europeo. Tras examinar la legislación existente, ya sea la relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación, la de los vertederos o la de Seveso –en todas las cuales he sido ponente en diferentes etapas de su desarrollo-, está claro que ninguna de ellas puede aportar una solución adecuada para toda la serie de problemas que presentan las actividades mineras. Por ello coincido con el ponente en que se necesita un nuevo acto legislativo –algún tipo de nueva iniciativa– que regule la industria mina de forma específica. Quisiera plantear dos cosas al ponente. En primer lugar, no hay por qué limpiar necesariamente los yacimientos antiguos. Muchos de ellos tienen literalmente cientos de años y se han desarrollado de tal manera que ahora son lugares de interés científico y contienen una flora y una fauna especiales. Insto a que se consideremos la posibilidad de proteger esos lugares y utilizarlos de esa manera, en lugar de borrarlos sencillamente de la faz de la tierra incurriendo en un gran gasto. En segundo lugar, quisiera decir que clasificar los desechos de la minería como residuos resulta muy difícil si se tiene en cuenta que grandes cantidades de los mismos son simplemente roca triturada y bastante parecidos a los productos que se podrían obtener de cualquier cantera de la Unión. Por lo tanto, yo diría que debemos fijarnos más especialmente en los residuos procesados de las minas, que con frecuencia contienen altos niveles de productos químicos tóxicos. Eso es necesario regularlo. Yo diría que la enmienda del Grupo del PPE no es especialmente útil, puesto que intenta reducir el alcance de la directiva a la extracción de minerales metalíferos. Desde mi propia experiencia, las primeras escombreras que vi en mi vida fueron las de Derbyshire en el norte de Inglaterra, y procedían de la extracción de espato flúor, que no es un metal, como cualquier profesor de química les podría decir. Pero presentan exactamente el mismo problema que las escombreras resultantes de actividades mineras. Recomiendo para mañana un voto positivo y, espero, una rápida actuación por parte de la Comisión para llevar a la práctica las recomendaciones."@es12
"Ryhmäni puolesta otan tyytyväisenä vastaan komission kertomuksen ja esittelijän mietinnön. Espanjassa ja Unkarissa tapahtuneet onnettomuudet, jotka jouduttivat tutkimusta ja sitä seuranneen kertomuksen laadintaa, ovat saattaneet tietoomme sekä uusiin että vanhoihin kaivoksiin ja kaivostöihin liittyviä ongelmia. Mahdolliset ongelmat – etenkin veden saastumiseen liittyvät ongelmat – ovat rajat ylittäviä ongelmia, ja sen takia olisi syytä laatia Euroopan laajuinen lainsäädäntö. Tutkittuani voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka koskee joko yhteisen saastumisen torjuntaa ja valvontaa (IPPC), kaatopaikkoja tai Sevesoa – ja kussakin tapauksessa olen toiminut esittelijänä kyseisen lainsäädännön eri kehitysvaiheissa – on selvää, että yksikään niistä ei tarjoa hyväksyttäviä ratkaisuja kaivostoimintaan liittyviin ongelmiin. Joten yhdyn esittelijän näkemykseen siitä, että uutta lainsäädäntöä – jonkinlaista uutta aloitetta – tarvitaan erityisesti kaivosteollisuuden sääntelyä varten. Haluan esittelijän kanssa tuoda esiin kaksi seikkaa. Ensinnäkin vanhoja kaivoksia ei välttämättä tarvitse puhdistaa. Monet vanhat kaivokset ovat kirjaimellisesti vuosisatoja vanhoja, ja niistä on tullut tieteellisesti arvokkaita kohteita, joissa on omalaatuinen kasvisto ja eläimistö. Kehotan meitä kaikkia harkitsemaan näiden kohteiden säilyttämistä ja käyttöä mainittuun tarkoitukseen sen sijaan, että hävittäisimme ne maapallolta suurin kustannuksin. Toiseksi sanoisin, että kaivosjätteen luokittelu jätteeksi on erittäin vaikeaa, kun ajatellaan, että suuri osa siitä on yksinkertaisesti murskattua kiveä, joka vastaa tuotteita, joita voit saada mistä tahansa unionissa sijaitsevasta louhimosta. Tämän vuoksi sanoisin, että meidän on tarkasteltava ennen kaikkea kaivosta peräisin olevaa käsiteltyä jätettä, joka sisältää usein suuria määriä myrkyllisiä kemikaaleja. Tämä edellyttää sääntelyä. Sanoisin, että EPP-ryhmän esittämä tarkistus ei ole erityisen hyödyllinen, sillä siinä yritetään rajoittaa tämän direktiivin soveltamisalaa metallimalmien louhintaan. Minulla on asiasta kokemusta, sillä ensimmäiset jätealtaat, jotka näin, sijaitsivat Derbyshiressä Pohjois-Englannissa, ja ne olivat fluorisälpän – joka ei ole malmi, minkä jokainen kemian opettaja voi kertoa teille – louhinnan seurausta. Suosittelen, että äänestämme huomenna mietinnön puolesta, ja toivon, että komissio ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin suositusten toteuttamiseksi."@fi5
"Au nom de mon groupe, je salue les rapports de la Commission et du rapporteur. Les incidents qui ont précipité l’étude et le rapport ultérieur en Espagne et en Hongrie nous ont fait prendre conscience des problèmes posés par les mines et les chantiers d’exploitation, qu’ils soient vieux ou récents. Les problèmes potentiels - particulièrement les problèmes liés à la pollution de l’eau - sont des problèmes transfrontaliers qui relèvent par conséquent de la législation européenne. Après avoir analysé la législation existante, que soit pour la directive IPPC, l’enfouissement des déchets ou Seveso - et j’ai dans chaque cas agi en tant que rapporteur à différents stades du développement de cette législation, je peux conclure qu’il est clair qu’aucune d’entre elles ne peut apporter une solution convenable aux problèmes posés par les opérations minières. Je voudrais dès lors dire que je suis d’accord avec le rapporteur quant à la nécessité d'une nouvelle législation - c’est à dire une nouvelle forme d’initiative - pour réglementer l’industrie minière en particulier. Je voudrais soulever deux points avec le rapporteur. Tout d’abord, les vieux sites n’ont pas nécessairement besoin d’être nettoyés. Beaucoup de vieux sites ont plusieurs siècles derrière eux et se sont développés d’une telle manière qu’ils présentent aujourd’hui un intérêt scientifique et abritent une faune et une flore particulières. Je dirais donc que nous devrions préserver les sites et les utiliser dans cette optique plutôt que de les éliminer de la surface de la terre à des coûts élevés. Deuxièmement, je voudrais dire que classer les déchets miniers dans la catégorie des déchets est vraiment difficile lorsque l’on sait que beaucoup d’entre eux sont simplement de la roche concassée et sont assez similaires au type de produit que l’on pourrait trouver dans n’importe quelle carrière de l’Union européenne. Je dirais dès lors que nous devrions plutôt nous préoccuper des mines qui contiennent souvent des taux élevés de produits chimiques toxiques. Ces dernières doivent faire l’objet d’une réglementation. Je dirais que l’amendement du groupe PPE n’est guère pertinent, car il essaie de restreindre le champ de la directive à l’extraction des minerais métalliques. Ma propre expérience m’a appris que les premières digues de bassins de résidus que j’aie jamais vus se trouvaient dans le Derbyshire, dans le nord de l’Angleterre, et celles-ci provenaient de l’extraction du fluorite, qui n’est pas un métal, comme tout professeur de chimie vous le dirait. Mais ils présentent exactement les mêmes problèmes que les bassins de résidus résultant des opérations minières. Je voudrais vous demander de voter en faveur de ce document et j’espère que la Commission prendra rapidement les dispositions nécessaires afin que les recommandations soient appliquées."@fr6
"A nome del mio gruppo accolgo con favore la relazione della Commissione e il testo presentato dal relatore. Gli incidenti che hanno accelerato lo studio e i successivi resoconti degli avvenimenti in Spagna e in Ungheria ci hanno reso consapevoli dei problemi legati alle miniere e alle attività minerarie, vecchie e nuove. I potenziali problemi, soprattutto quelli relativi all'inquinamento idrico, sono di natura transfrontaliera e devono quindi essere disciplinati da una normativa europea. Dopo aver preso in esame la legislazione in essere, che si tratti della direttiva IPPC, di quella relativa alle discariche di rifiuti o della direttiva "Seveso" – in ciascuno di questi casi sono stato relatore in qualche fase dell'elaborazione del documento - è evidente che nessuno di questi testi normativi può offrire una soluzione valida a tutti i problemi legati alle attività minerarie. Concordo quindi con il relatore sull'esigenza di adottare una nuova normativa, una sorta di nuova iniziativa per disciplinare in particolare l'industria mineraria. Vorrei attirare l'attenzione del relatore su due punti. In primo luogo, i giacimenti dismessi non devono necessariamente essere bonificati. Molti siti esistono da secoli, si sono sviluppati in modo tale da diventare luoghi di interesse scientifico e sono caratterizzati dalla presenza di flora e fauna particolari. Esorto quindi a prendere in esame la possibilità di conservarli e di utilizzarli in questo modo, piuttosto che di farli sparire dalla faccia della terra a caro prezzo. In secondo luogo, ritengo sia molto difficile classificare i residui di miniera semplicemente come rifiuti se si considera che, in gran parte, si tratta semplicemente di roccia frantumata molto simile a ciò che si può trovare in una qualsiasi cava dell'Unione. Penso quindi che dovremmo fare riferimento in modo più specifico ai rifiuti di miniera trattati, che spesso contengono sostanze chimiche tossiche in grande concentrazione. E' per questo che abbiamo bisogno di una normativa. Credo che l'emendamento presentato dal gruppo PPE non sia particolarmente utile, in quanto tende a limitare la portata della direttiva all'estrazione di minerali metallici. Le prime dighe di contenimento degli sterili che io abbia mai visto erano nel Derbyshire, nel nord dell'Inghilterra, ed erano state costruite in seguito all'estrazione di fluorite, che non è un metallo, come vi direbbe qualsiasi insegnante di chimica. Tuttavia presentano esattamente gli stessi problemi delle dighe di contenimento degli sterili legate alle attività minerarie. Raccomando di votare a favore delle raccomandazioni, domani, e spero che la Commissione ne garantisca l'attuazione in tempi rapidi."@it9
"On behalf of my Group, I welcome the Commission’s report and the rapporteur’s report. The incidents which precipitated the study and the subsequent reports in Spain and in Hungary have made us aware of the problems posed by mines and mine-workings, both old and new. The potential problems – particularly the problems of water pollution – are cross-boundary problems and therefore worthy of European-wide legislation. After consideration of existing legislation, be it on IPPC, landfill or Seveso, and in each case I have acted as the rapporteur at different stages of development of that legislation, it is clear that none of them can provide a comfortable solution to the range of problems presented by mining operations. So I would concur with the rapporteur that a new piece of legislation – some kind of new initiative – is required to regulate the mining industry in particular. I would raise two points with the rapporteur. Firstly, old sites do not necessarily need to be cleaned up. Many old sites are literally centuries old and have developed in such a way that they are now sites of scientific interest and contain particular flora and fauna. I would urge that we should consider preserving sites and using sites in that way rather than simply clearing them off the face of the earth at great expense. Secondly, I would say that classifying mining waste as waste is very difficult when you consider that large amounts of it are simply crushed rock and quite similar to products that you would get from any quarry in the Union. Therefore I would say that we have to look more particularly at processed waste from mines which often contains high levels of toxic chemicals. That does require regulation. I would say that the amendment from the EPP Group is not particularly helpful, since it tries to reduce the scope of this directive to the mining of metal ores. From my own experience, the first tailings dams I ever saw were in Derbyshire in the north of England, and they were the result of the mining of fluorospa, not a metal as any chemistry teacher will tell you. But they present exactly the same problems as tailings dams resulting from mining operations. I would recommend a positive vote tomorrow and, I hope, rapid action by the Commission to implement the recommendations."@lv10
"Namens mijn fractie wil ik mijn voldoening tot uiting brengen over het verslag van de Commissie en het verslag van de rapporteur. De omgelukken in Spanje en Roemenië, die het onderzoek en het daaruit voortvloeiende verslag hebben bespoedigd, hebben ons doen beseffen welke problemen zich kunnen voordoen in mijnen en op - zowel oude als nieuwe - mijnlocaties. De potentiële problemen, en met name de problemen in verband met waterverontreiniging, zijn grensoverschrijdend van aard en moeten derhalve in een voor heel Europa geldende wetgeving worden opgenomen. Als wij naar de bestaande wetgeving kijken, zoals de GPBV-richtlijn, de richtlijn betreffende het storten van afvalstoffen of de Seveso-richtlijn - waarbij ik in verschillende wetgevingsstadia de functie van rapporteur heb vervuld - zien wij geen van die regelgevingen een bevredigende oplossing biedt voor het brede scala van problemen waarmee men in de mijnbouw is geconfronteerd. Ik ben het derhalve eens met de rapporteur dat een nieuwe wetgeving, een nieuw initiatief nodig is om met name de mijnbouwindustrie te reglementeren. Ik wil twee opmerkingen maken aan het adres van de rapporteur. Ten eerste hoeven oude mijnlocaties niet noodzakelijkerwijs te worden gesaneerd. Veel oude locaties zijn letterlijk eeuwenoud en hebben zich inmiddels ontwikkeld tot plekken die vanuit wetenschappelijk oogpunt zeer interessant zijn en waar vaak specifieke flora en fauna te vinden is. Mijns inziens moeten we echt overwegen deze gebieden in hun huidige staat te handhaven en er gebruik van te maken, in plaats van ze simpelweg van de aardbodem weg te vagen, een maatregel die ook nog eens veel geld kost. Ten tweede kan mijnafval volgens mij nauwelijks als afval worden geclassificeerd. Een groot deel van dat afval is immers gewoon fijngemalen steen en lijkt op producten die uit iedere groeve in de Unie tevoorschijn komen. Mijns inziens moeten we ons daarom met name richten op verwerkt mijnafval dat vaak een hoog gehalte aan giftige chemicaliën bevat. Voor dat afval moeten we wèl voorschriften opstellen. Mijns inziens is het amendement van de Fractie van de Europese Volkspartij en Europese Democraten niet echt bruikbaar, omdat men hiermee probeert de werkingssfeer van deze richtlijn te beperken tot de ontginning van metaalerts. De eerste afvalbassins die ik ooit heb gezien, bevonden zich in Derbyshire in het noorden van Engeland. Deze bassins waren het resultaat van de winning van vloeispaat, dat overigens geen metaal is, zoals iedere scheikundeleraar u kan vertellen. Met die afvalbassins zijn echter dezelfde problemen gemoeid als met ieder ander afvalbassin dat als gevolg van de mijnbouw is ontstaan. Ik wil het Parlement op het hart drukken morgen voor dit verslag te stemmen en ik hoop dat de Commissie zeer spoedig actie onderneemt om de aanbevelingen uit te voeren."@nl2
"Em nome do meu grupo, acolho com agrado o relatório da Comissão e o relatório do relator. Os acidentes ocorridos em Espanha e na Hungria, que precipitaram o estudo e o subsequente relatório, chamaram a nossa atenção para os problemas suscitados pelas minas e pelas actividades mineiras, quer antigas quer actuais. Os potenciais problemas - em especial os problemas da contaminação dos recursos hídricos - são de natureza transfronteiriça e, por esse motivo, carecem de legislação a nível europeu. A análise da legislação existente neste domínio, desde a Directiva relativa à Prevenção e Controlo Integrados da Poluição (IPPC) sobre a deposição de resíduos em aterros, à legislação no quadro de Seveso - e fui, em ambos os casos, relator para essa legislação nas diversas fases do seu desenvolvimento - torna claro que nenhum dos diplomas oferece uma solução satisfatória para o vasto leque de problemas suscitados pelas actividades mineiras. Por isso mesmo, concordo com o relator quando diz que é necessária uma nova legislação - uma qualquer nova iniciativa - tendente a regular especificamente a indústria mineira. Há duas questões que gostaria de colocar ao relator. Em primeiro lugar, os antigos aterros de resíduos não precisam, necessariamente, de ser limpos. Muitos deles já existem literalmente há séculos e desenvolveram­se por forma a serem hoje lugares de interesse científico, que albergam uma fauna e uma flora específicas. Defendo firmemente que deveríamos preservar esses locais e utilizá­los desse modo, ao invés de os eliminar simplesmente da face da Terra, à custa de avultados gastos. Em segundo lugar, diria que é particularmente difícil classificar os resíduos mineiros como resíduos, se tivermos em conta que estes são, na sua maioria, constituídos por rocha partida, e bastante similares aos que podemos encontrar em qualquer pedreira no espaço da União Europeia. Por esse motivo, penso que deveríamos consagrar uma atenção mais particular aos resíduos das minas transformados, já que estes contêm frequentemente grandes quantidades de substâncias químicas tóxicas. Isso sim, requer legislação. Considero que a alteração apresentada pelo Grupo PPE­DE não ajuda particularmente, uma vez que procura limitar o âmbito de aplicação da presente directiva à extracção de minérios metálicos. Reportando­me à minha própria experiência, os primeiros aterros de rejeitos que vi foi em Derbyshire, no Norte de Inglaterra, e provinham de minas de fluorite - que, como qualquer professor de química vos poderá dizer, não é um metal -, mas que suscitam precisamente o mesmo tipo de problemas que os aterros de resíduos provenientes de qualquer outra mina. Recomendo um voto positivo, amanhã, e espero que a Comissão execute rapidamente as recomendações apresentadas."@pt11,11
"På min grupps vägnar välkomnar jag kommissionens rapport och föredragandens betänkande. De händelser i Spanien och Ungern som föregick analysen och det efterföljande betänkandet har gjort oss medvetna om de problem som orsakas av gruvor och gruvarbete, både gamla och nya. De potentiella problemen – särskilt problemen med vattenförorening – är gränsöverskridande problem och förtjänar därför lagstiftning som omfattar hela Europa. Efter övervägande av den befintliga lagstiftningen, om det så är IPPC-, deponerings- eller Sevesodirektiven – och i samtliga fall har jag varit föredragande vid de olika utvecklingsskedena för denna lagstiftning, är det tydligt att inga av dem kan ge en tillfredsställande lösning av den rad problem som gruvdriften uppvisar. Så jag instämmer med föredraganden om att en ny lagstiftning – något slags initiativ – krävs för att reglera i synnerhet gruvindustrin. Jag vill ta upp två punkter med föredraganden. För det första behöver gamla platser inte nödvändigtvis städas upp. Många gamla platser är bokstavligen århundraden gamla och har utvecklats på ett sådant sätt att de nu utgör platser av vetenskapligt intresse och har en särskild flora och fauna. Jag vill uppmana till att vi borde överväga att bevara dessa platser och använda platser på ett sådant sätt, snarare än att utplåna dem från jordens yta till höga kostnader. För det andra skulle jag vilja säga att definitionen av gruvavfall som avfall är mycket komplicerad när man överväger att stora delar av det enbart är krossad sten och relativt likt produkter som man skulle få från vilket stenbrott som helst inom unionen. Därför vill jag säga att vi måste titta närmare på bearbetat avfall från gruvor som ofta innehåller höga nivåer av giftiga kemikalier. För detta krävs regler. Jag skulle vilja säga att ändringsförslaget från PPE-gruppen inte är till särskilt stor hjälp, eftersom man där försöker att inskränka detta direktivs räckvidd till gruvutvinning av metallmalmer. Vad gäller min egen erfarenhet var de första avfallsdammar som jag någonsin såg i Derbyshire i norra England, och de var resultatet av utvinning av flusspat, som inte är en metall, vilket vilken kemilärare som helst skulle kunna tala om. Men de orsakar samma problem som avfallsdammar som uppstått genom gruvdrift. Jag skulle vilja rekommendera en positiv röst i morgon, och jag hoppas att kommissionen omgående skall handla för att genomföra rekommendationerna."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph