Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-355"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.11.3-355"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Bakgrunden till detta betänkande och till det meddelande från kommissionen som det behandlar är ett flertal mycket allvarliga olyckor som inträffat inom gruvnäringen de senaste åren. År 1998 skedde en kollaps av en gruvdamm i Spanien med mycket allvarliga ekologiska följder. En annan likartad olycka skedde i Rumänien år 2000. Båda dessa olyckor hade internationella miljökonsekvenser. Vi har under de senaste åren även sett likartade men mindre omfattande olyckor med gruvdammar som kollapsar, bl.a. i norra Sverige och i Wales. Detta har lett till att EU ser över sin lagstiftning vad gäller denna typ av gruvdrift. Samtidigt har vi mycket stora mängder gammalt gruvavfall som ligger lagrat på olika ställen, och som släpper ut tungmetaller och andra gifter i naturen. Det är delvis okänt vad detta avfall innehåller och hur stort problemet är. Gruvavfall är således ett av våra stora miljöproblem. Säkerheten vid gruvdrift är också ett stort miljöproblem. I sitt förslag redogör kommissionen för sina tankar om hur man tänker förbättra EU:s lagstiftning på området. I huvudsak har vi i betänkandet kommit fram till att inriktningen är bra. Vi har dock en rad synpunkter på vad vi tycker att detta skall innehålla mer konkret och vad vi vill att kommissionen skall föreslå. Vi understryker att ansvaret vid olyckor uteslutande skall ligga på företaget även för miljökonsekvenserna, och att man skall inbegripa gruvindustrin i det väntade ansvarsdirektivet direktivet. Vi vill ha mer forskning på området. I dag finns det stora brister i forskningen vad gäller omhändertagande av gruvavfall. Vi vill därför att man utvecklar de tekniker som finns i olika länder i dag. Vi vill också att EU ser över sin egen finansiering till olika projekt på området. När det sen gäller de huvudsakliga förslagen föreslår vi i mitt betänkande att den inventering som nu sker också skall inbegripa kandidatländerna. Inventeringen innebär att man skall gå igenom gammalt gruvavfall och se var det orsakar allvarliga miljöproblem. Vi vet att situationen kanske är allvarligare i många kandidatländer än vad den är i de nuvarande medlemsländerna. Vi understryker också att vi vill ha en gemensam metod så att det går att jämföra resultaten på olika håll. Vi menar att man i de fall då man kommer fram till att det finns stora problem även måste följa upp dessa med reella åtgärdsplaner. Det viktigaste i kommissionens förslag är förslaget om ett nytt ramdirektiv för hantering av gruvavfall. Jag som föredragande, och även miljöutskottet, menar att det är ett riktigt angreppssätt. Det behövs ett särskilt direktiv, eftersom vare sig avfallsdirektivet eller direktivet är speciellt lämpliga för att hantera gruvavfall. Vi understryker också att detta direktiv måste hantera både gammalt gruvavfall och den befintliga pågående produktionen. Detta direktiv bör också innehålla en regel som förpliktar medlemsländerna att ha lagstiftning om återställande av de anläggningar som har använts för gruvdrift. Sådan lagstiftning finns i dag i ett flertal medlemsländer men inte i alla, framför allt inte om man ser på kandidatländerna. Vi vill ha speciella regler om dammsäkerhet som direkt berör dessa olyckstillbud. Vi vill dessutom ha ett direkt förbud mot den metod som användes i Rumänien, i Baia Mare, där man använde cyanid i öppna dammar i metallutvinningen. Det är en extremt farlig metod som riskerar att på ett allvarligt sätt förstöra den omkringliggande miljön om dammen brister, vilket ju var fallet i Rumänien. En tredje del av förslagen är att man skall se över det som kallas Seveso II-direktivet. Det handlar om att utöka det direktivets räckvidd till att också omfatta krav på beredskapsplaner och information för gruvdrift. På detta område finns det enda ändringsförslaget till betänkandet, vilket kommer från den konservativa gruppen PPE-DE. I ändringsförslaget föreslås att den plikt som avses i Seveso II-direktivet skall avgränsas och endast omfatta gruvdrift som har med malmbearbetning att göra, dvs. metallutvinning. Jag menar att det är tidigt att göra en sådan avgränsning innan kommissionens förslag ens har lagts fram. Det skulle vara oklokt att göra det vid detta tillfälle. I stället borde det hållas öppet för alla typer av gruvdrift att täckas av detta direktiv. När vi behandlade detta ärende i utskottet rådde det stor enighet. Jag tackar kollegerna för synpunkter och för det stöd som jag har fått. Vi har också haft ett mycket gott samarbete med kommissionen och ser nu fram mot att ganska snart få de första förslag som utlovats, inte minst denna revidering av Seveso II-direktivet. Vi hoppas att kommissionen kommer att lyssna på oss vad gäller inriktningen också vid kommande förslag. Tack för ett gott samarbete."@sv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, baggrunden for denne betænkning og for den meddelelse fra Kommissionen, som den behandler, er en række meget alvorlige ulykker, der er sket inden for minedrift i de seneste år. I 1998 brød en minedæmning sammen i Spanien med meget alvorlige økologiske problemer til følge. En anden lignende ulykke fandt sted i Rumænien i 2000. Begge disse ulykker medførte internationale miljøkonsekvenser. Vi har i de seneste år også set lignende, om end mindre omfattende ulykker med minedæmninger, der er brudt sammen, bl.a. i Nordsverige og i Wales. Det har ført til, at EU er ved at revurdere lovgivningen for denne type af minedrift. Samtidig har vi meget store mængder af gammelt mineaffald, der ligger lagret forskellige steder, og som afgiver tungmetaller og andre giftsorter i naturen. Det er delvist uvist, hvad dette affald indeholder, og hvor stort problemet er. Mineaffald er således et af vores store miljøproblemer. Sikkerheden ved minedrift er også et stort problem. Kommissionen redegør i sit forslag for, hvordan den vil forbedre EU's lovgivning på området. I betænkningen kommer vi frem til, at forslaget i det store og hele er godt. Vi har dog nogle synspunkter til, hvad vi synes, at forslaget mere konkret skal indeholde, og hvad vi gerne ser, at Kommissionen skal foreslå. Vi understreger, at ansvaret ved ulykker udelukkende skal ligge hos virksomheden, også hvad angår miljøkonsekvenserne, og at man skal indbefatte mineindustrien i det kommende ansvarsdirektiv direktivet. Vi vil have mere forskning på området. I dag er der store huller i forskningen i håndteringen af mineaffald. Vi ønsker derfor, at man udvikler de teknikker, der er i forskellige lande i dag. Vi ønsker også, at EU revurderer finansieringen af forskellige projekter på området. Hvad angår de substantielle forslag, foreslår vi i betænkningen, at den undersøgelse, der nu foretages, også skal indbefatte ansøgerlandene. Undersøgelsen indebærer, at gammelt mineaffald skal gennemgås, for at vi kan finde ud af, hvor det forårsager alvorlige miljøproblemer. Vi ved, at situationen muligvis er alvorligere i mange ansøgerlande, end den er i de nuværende medlemslande. Vi understreger også, at vi vil have en fælles metode, så det kan lade sig gøre at sammenligne resultaterne på forskellig vis. Vi mener, at man i de tilfælde, hvor man kommer frem til, at der er store problemer, også skal følge op på disse med reelle foranstaltninger. Det vigtigste i Kommissionens forslag er forslaget om et nyt rammedirektiv for håndtering af mineaffald. Som ordfører mener jeg, og det gør Miljøudvalget også, at det er den rigtige måde at gribe problemet an på. Det er nødvendigt med et særskilt direktiv, eftersom hverken affaldsdirektivet eller direktivet er specielt egnede til at dække mineaffald. Vi understreger også, at dette direktiv skal dække både gammelt mineaffald og den produktion, der finder sted nu. Dette direktiv bør også indeholde en regel, der forpligter medlemslandene til at have lovgivning om restitution af de anlæg, der har været brugt til minedrift. Sådan en lovgivning findes i dag i flere medlemslande, men ikke i alle, og frem for alt ikke i ansøgerlandene. Vi vil have specielle sikkerhedsregler for dæmninger, og reglerne skal direkte relatere sig til faren for ulykker. Vi vil desuden have et direkte forbud mod den metode, der bliver brugt i Rumænien, i Baia Mare, hvor man bruger cyanid i åbne dæmninger i metaludvindingen. Det er en ekstremt farlig metode, der kan risikere at forvolde alvorlige skader på det omkringliggende miljø, hvis dæmningen falder sammen, hvilket jo skete i Rumænien. En tredje del af forslaget går ud på at revidere det, der kaldes Seveso II-direktivet. Hensigten er at udvide det direktivs anvendelsesområde til også at omfatte krav om beredskabsplaner og informationer om minedrift. Det eneste ændringsforslag til betænkningen, som kommer fra den konservative PPE-DE-Gruppe, retter sig mod dette område. I ændringsforslaget bliver det foreslået, at den pligt, der henvises til i Seveso II-direktivet, skal afgrænses til udelukkende at omfatte minedrift, der har med malmbearbejdning at gøre, det vil sige udvinding af metal. Jeg mener, at det er for tidligt at foreslå en sådan afgrænsning, når Kommissionens forslag endnu ikke er blevet fremlagt. Det ville være uklogt at gøre det i dette tilfælde. Vi bør i stedet holde muligheden for at kunne dække alle typer af minedrift ind under dette direktiv åben. Da vi behandlede denne sag i udvalget, var der stor enighed. Jeg takker kollegerne for deres synspunkter og for den støtte, som jeg har fået. Vi har også haft et udmærket samarbejde med Kommissionen og ser nu frem til meget snart at få de første af de forslag, vi er blevet lovet, og ikke mindst denne revision af Seveso II-direktivet. Vi håber, at Kommissionen vil lytte til vores holdning til målsætningen også ved kommende forslag. Tak for et godt samarbejde."@da1
". Herr Präsident! Hintergrund dieses Berichts und der darin behandelten Mitteilung der Kommission sind mehrere sehr schwere Unfälle, die sich im Verlauf der letzten Jahre im Bergbau ereignet haben. 1998 brach ein Damm um einen See voller Bergematerial in Spanien, was sehr ernste ökologische Folgen hatte. Im Jahre 2000 ereignete sich ein ähnlicher Unfall in Rumänien. Beide Unfälle hatten internationale Umweltauswirkungen. Im Verlauf der vergangenen Jahre haben sich mehrere ähnliche, wenn auch kleinere Dammbrüche dieser Art ereignet, unter anderem in Nordschweden und in Wales. Diese Unfälle haben dazu geführt, dass die EU ihre Vorschriften für diese Art von Bergbau überprüft. Gleichzeitig lagern an verschiedenen Orten große Mengen von alten Abfällen aus dem Bergbau, die Schwermetalle und andere Gifte in die Natur abgeben. Teilweise ist nicht einmal bekannt, was diese Abfälle genau enthalten und wie groß folglich das Problem ist. Die Abfälle aus dem Bergbau gehören daher zu den wirklich großen Umweltproblemen. Die Sicherheit im Bergbau ist auch ein großes ökologisches Problem. In ihrem Vorschlag erörtert die Kommission ihre Überlegungen darüber, wie die Gesetzgebung der EU auf diesem Gebiet verbessert werden kann. Im Großen und Ganzen sind wir in unserem Bericht zu dem Schluss gekommen, dass die Zielsetzung gut ist. Wir haben jedoch einige Vorschläge, was unserer Meinung nach konkret enthalten sein muss und was die Kommission unseres Erachtens vorschlagen sollte. Wir möchten unterstreichen, dass die Verantwortung für Grubenunfälle ausschließlich bei dem jeweiligen Bergbauunternehmen liegen muss - auch in Bezug auf die ökologischen Konsequenzen. Die Bergbauindustrie sollte daher in die künftige Richtlinie zur Umwelthaftung, die Richtlinie, einbezogen werden. Wir wünschen uns mehr Forschung auf dem Gebiet der Abfallentsorgung im Bergbau, die gegenwärtig noch sehr lückenhaft ist. Daher fordern wir, dass die bereits heute in verschiedenen Ländern vorhandenen Techniken weiter entwickelt werden. Wir sind außerdem der Meinung, dass die EU ihre Finanzierung verschiedener Projekte auf diesem Gebiet überprüfen sollte. In unserem Bericht schlagen wir vor, dass die stattfindende Inventarisation auch auf die Kandidatenländer ausgeweitet werden sollte. Dabei werden alte Grubenabfälle untersucht, um zu sehen, wo sie ernsthafte Umweltprobleme darstellen. Wir wissen, dass die Situation in vielen Beitrittsländern schlechter als in den heutigen Mitgliedstaaten ist. Ferner möchten wir unterstreichen, dass wir gemeinsame Untersuchungsmethoden fordern, um die Ergebnisse der verschiedenen Orte vergleichen zu können. Wir sind der Ansicht, dass man in den Fällen, in denen große Probleme zu Tage treten, diesen auch mit einem entsprechenden Maßnahmenkatalog begegnen muss. Der wichtigste Punkt im Vorschlag der Kommission ist die neue Rahmenrichtlinie für die Behandlung von Abfällen aus dem Bergbau. Der Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherpolitik ist ebenso wie ich als Berichterstatter der Ansicht, dass das eine richtige Vorgehensweise wäre. Wir brauchen eine gesonderte Richtlinie, da weder die Abfallrahmenrichtlinie noch die Richtlinie gut auf das Problem der Abfälle aus dem Bergbau anzuwenden sind. Wir möchten betonen, dass sich diese neue Richtlinie sowohl auf alte Abfälle als auch auf die heute laufende Produktion beziehen muss. Diese Richtlinie sollte des Weiteren Bestimmungen enthalten, die die Mitgliedstaaten dazu verpflichten, Rechtsvorschriften über die nachhaltige Wiederherstellung ehemaliger Abbaustätten zu erlassen. Mehrere Mitgliedstaaten haben bereits derartige Gesetze, aber nicht alle - vor allem viele der Beitrittsländer nicht. Wir wünschen uns besondere gesetzliche Regelungen zur Dammsicherheit, die sich direkt auf diese Unfallquellen beziehen. Darüber hinaus fordern wir ein Verbot der in Rumänien, in Baia Mare, verwendeten Methode, bei der für die Metallgewinnung Cyanid in offenen Teichen verwendet wurde. Es handelt sich hierbei um eine extrem gefährliche Methode, bei der im Falle eines Dammbruchs die Gefahr besteht, dass die umliegende Umwelt schwer geschädigt wird, was ja auch in Rumänien geschehen ist. Im dritten Teil wird vorgeschlagen, die so genannte Seveso-II-Richtlinie zu überarbeiten. Ziel ist, den Wirkungsbereich dieser Richtlinie durch Regeln für Notfallpläne und Informationen im Zusammenhang mit der Bergbautätigkeit zu erweitern. Hier findet sich der einzige Änderungsantrag des Berichts, der von der konservativen Fraktion der Europäischen Volkspartei (PPE-DE) stammt. In diesem Änderungsantrag wird vorgeschlagen, die in der Seveso-II-Richtlinie enthaltene Verpflichtung zu begrenzen und nur auf den Erzbergbau, d. h. die Metallgewinnung zu beziehen. Ich denke jedoch, dass es ein wenig verfrüht wäre, eine solche Abgrenzung vorzunehmen, bevor der Vorschlag der Kommission überhaupt vorgelegt worden ist. Es wäre unklug, das jetzt schon zu tun, denn zunächst einmal sollten alle Typen von Bergbau unter diese Richtlinie fallen. Bei der Behandlung dieser Thematik im Ausschuss herrschte große Einigkeit. Ich möchte mich bei meinen Kollegen für ihre Anregungen und Unterstützung bedanken. Auch die Zusammenarbeit mit der Kommission ist sehr positiv gewesen, und wir freuen uns darauf, die ersten versprochenen Vorschläge zu bekommen - nicht zuletzt die Änderung der Seveso-II-Richtlinie. Wir hoffen, dass die Kommission auch in Bezug auf die Zielsetzung sowie bei kommenden Vorschlägen auf uns hören wird. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit!"@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η αιτία για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης και για την ανακοίνωση της Επιτροπής, την οποία η έκθεση εξετάζει, είναι η πληθώρα πολύ σοβαρών ατυχημάτων τα οποία συνέβησαν στην εξορυκτική βιομηχανία κατά τα τελευταία χρόνια. Το 1998 κατέρρευσε φράγμα ορυχείου στην Ισπανία με τεράστιες οικολογικές συνέπειες. Ανάλογο ατύχημα συνέβη στη Ρουμανία το 2000. Και τα δύο αυτά ατυχήματα είχαν διεθνείς περιβαλλοντικές συνέπειες. Κατά τα τελευταία χρόνια συνέβησαν ανάλογα, αν και με λιγότερο ευρείες συνέπειες, ατυχήματα με φράγματα ορυχείων τα οποία κατέρρευσαν, π.χ. στη Βόρεια Σουηδία και την Ουαλία. Για τον λόγο αυτό η ΕΕ αναθεωρεί τη νομοθεσία της σχετικά με αυτό τον τύπο εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες αποβλήτων από εξορυκτικές δραστηριότητες τα οποία βρίσκονται αποθηκευμένα σε διάφορα σημεία και εκλύουν βαρέα μέταλλα και άλλες τοξικές ουσίες στο περιβάλλον. Σε μεγάλο βαθμό κανείς δεν γνωρίζει το περιεχόμενο αυτών των αποβλήτων και το μέγεθος του προβλήματος. Τα απόβλητα από εξορυκτικές δραστηριότητες αποτελούν έτσι ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά μας προβλήματα. Άλλο ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα αποτελεί εξάλλου η ασφάλεια στις εξορυκτικές δραστηριότητες. Στην πρότασή της η Επιτροπή παρουσιάζει τις ιδέες της σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα αυτό. Στην έκθεση καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η γενική κατεύθυνση της πρότασης της Επιτροπής είναι καλή. Ωστόσο αναφέρουμε διάφορες απόψεις σχετικά με το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει η πρόταση αυτή πιο συγκεκριμένα και τι θα θέλαμε να προτείνει η Επιτροπή. Υπογραμμίζουμε ότι την ευθύνη σε περιπτώσεις ατυχημάτων θα πρέπει να φέρουν αποκλειστικά οι επιχειρήσεις και όσον αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και ότι η εξορυκτική βιομηχανία θα πρέπει να περιληφθεί στην οδηγία περί ευθύνης που πρόκειται να εκπονηθεί. Θέλουμε να πραγματοποιηθούν περισσότερες έρευνες στον τομέα αυτό. Σήμερα παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις στον τομέα της έρευνας για την αντιμετώπιση των αποβλήτων από τις εξορυκτικές δραστηριότητες. Για τον λόγο αυτό ζητούμε να αναπτυχθούν οι τεχνολογίες που υπάρχουν ήδη σήμερα σε διάφορες χώρες. Ζητούμε επίσης να αναθεωρήσει η ΕΕ την χρηματοδότηση που προσφέρει σε διάφορα σχέδια στον τομέα αυτό. Κατόπιν, όσον αφορά τις κύριες προτάσεις, προτείνουμε στην έκθεσή μου να καλύπτουν αυτές και τις υποψήφιες χώρες. Η παρουσίαση της κατάστασης προϋποθέτει να εξεταστούν τα παλαιά απόβλητα από εξορυκτικές δραστηριότητες για να διαπιστωθεί σε ποιες περιπτώσεις προκαλούν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Γνωρίζουμε ότι η κατάσταση είναι ίσως σοβαρότερη σε πολλές υποψήφιες χώρες από ό,τι στα σημερινά κράτη μέλη. Υπογραμμίζουμε επίσης ότι ζητούμε να αναπτυχθεί μία κοινή μέθοδος, έτσι ώστε τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε διάφορους τομείς να είναι συγκρίσιμα. Πιστεύουμε ότι σε περιπτώσεις που διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα θα πρέπει να μπορούμε να παρακολουθούμε την αντιμετώπισή τους με συγκεκριμένα προγράμματα δράσης. Η σημαντικότερη από τις προτάσεις της Επιτροπής είναι αυτή που αφορά μία νέα οδηγία πλαίσιο για την αντιμετώπιση των αποβλήτων από εξορυκτικές δραστηριότητες. Ως εισηγητής θεωρώ, όπως και η Επιτροπή Περιβάλλοντος, ότι είναι σωστή αυτή η προσέγγιση. Χρειαζόμαστε μία ξεχωριστή οδηγία, καθώς ούτε η οδηγία για τα απόβλητα ούτε η οδηγία για τους χώρους διάθεσης αποβλήτων προσφέρονται ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση αποβλήτων από εξορυκτικές δραστηριότητες. Υπογραμμίζουμε επίσης ότι η οδηγία αυτή θα πρέπει να καλύπτει τόσο τα παλαιά απόβλητα όσο και αυτά που παράγονται σήμερα. Η οδηγία αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης μία διάταξη η οποία να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν νομοθεσία για την αποκατάσταση των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιήθηκαν για εξορυκτικές δραστηριότητες. Υπάρχει σήμερα τέτοια νομοθεσία σε αρκετά κράτη μέλη, όχι όμως σε όλα, κυρίως όχι στις υποψήφιες χώρες. Θέλουμε να υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις για την ασφάλεια των φραγμάτων, ζήτημα που αποδεικνύεται σημαντικό σε περιπτώσεις τέτοιων ατυχημάτων. Εξάλλου, θέλουμε να επιβληθεί ρητή απαγόρευση κατά της μεθόδου που εφαρμόστηκε στη Ρουμανία, στο Baia Mare, όπου χρησιμοποιήθηκε κυανίδιο σε ανοικτά φράγματα για την εξόρυξη μεταλλευμάτων. Πρόκειται για μία εξαιρετικά επικίνδυνη μέθοδο η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στο περιβάλλον εφόσον σπάσει ένα φράγμα, όπως συνέβη στη Ρουμανία. Μία τρίτη πρόταση είναι να αναθεωρηθεί η λεγόμενη οδηγία Seveso II. Χρειάζεται να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας προκειμένου να περιλαμβάνει και διατάξεις για τα σχέδια έκτακτης ανάγκης και για πληροφορίες περί των εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Για το ζήτημα αυτό έχει υποβληθεί η μόνη τροπολογία στην έκθεση, η οποία προέρχεται από τη συντηρητική Ομάδα ΕΛΚ-ΕΔ. Στην τροπολογία προτείνεται να περιοριστούν οι υποχρεώσεις που περιλαμβάνει η οδηγία Seveso II και να καλύπτουν αποκλειστικά τις εξορυκτικές δραστηριότητες για την εξόρυξη μεταλλευμάτων. Θεωρώ πρόωρο να κάνουμε μία τέτοια διάκριση πριν καν υποβληθεί η πρόταση της Επιτροπής. Δεν είναι χρήσιμο να κάνουμε έναν τέτοιο περιορισμό τη στιγμή αυτή, αντίθετα θα πρέπει να είμαστε ανοικτοί προκειμένου να καλύπτεται κάθε τύπος εξορυκτικών δραστηριοτήτων από αυτή την οδηγία. Όταν συζητήσαμε αυτό το ζήτημα στην επιτροπή, επικράτησε ευρεία ομοφωνία. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις απόψεις τους και για την υποστήριξη που μου παρείσχαν. Είχαμε επίσης πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή και προσβλέπω με ενδιαφέρον στην πρώτη πρόταση που μας υποσχέθηκε ότι θα υποβάλει, κυρίως αυτή για την αναθεώρηση της οδηγίας Seveso II. Ελπίζουμε να μας ακούσει με προσοχή η Επιτροπή όσον αφορά τις κατευθύνσεις που θέλουμε να ακολουθήσει η πρόταση που θα υποβάλει. Σας ευχαριστώ για την καλή συνεργασία."@el8
". Mr President, the background to this report and the Commission communication with which it deals is a number of extremely serious accidents which have happened in the mining industry in recent years. In 1998, a dam collapsed at a mine in Spain, with very serious ecological consequences, and a similar accident occurred in Romania in 2000. Both these accidents had international environmental consequences. In recent years, we have also seen similar, but less extensive, accidents involving collapsing mine dams, e.g. in Northern Sweden and in Wales. This has led to the EU reviewing its legislation with regard to this type of mining operation. At the same time, we have large amounts of mining waste stored in various places releasing heavy metals and other toxic substances into the environment. The content of this waste and the extent of the problem are also not entirely clear. As such, mining waste is one of our major environmental problems. The safety of mining operations is also a major environmental problem. In its proposal, the Commission presents its thoughts on possible ways of improving EU legislation in this area. In the main, we have decided, in our report, that things are moving in the right direction. However, we have a number of comments on what we believe the more concrete content should be and on what we would like the Commission to propose. We emphasise that, in the event of an accident, the responsibility should lie exclusively with the company, including responsibility for the environmental consequences, and that the mining industry should be included in the future Directive on environmental liability. We would like more research in this area. At the moment, there is a major lack of research into the management of mining waste. We would, therefore, like the techniques currently found in various countries to be developed. We would also like the EU to review its own financing of various projects in this field. With regard to the main proposals, in my report we propose that the study now underway should also take in the candidate countries. The study means going through old mining waste and identifying cases of serious environmental problems. We know that the situation may be more serious in many candidate countries than it is in the present Member States. We also emphasise that we would like a common method to be used so that it will be possible to compare results from different sources. We believe that, in the cases where it is established that there is a major problem, these must also be followed up with actual action plans. The most important element of the Commission’s proposal is the proposal for a new framework directive on mining waste. I, as rapporteur, and the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy, believe that this is the right approach. A special directive is needed, as neither the Directive on Waste nor the Directive on the landfill of waste is especially applicable to the management of mining waste. We also stress that this directive must deal with both old mining waste and existing production. This directive should also contain a provision obliging the Member States to have legislation on the restoration of those locations which have been used for mining operations. Such legislation already exists in a number of Member States but not all, particularly if the candidate countries are included. We would like specific provisions on dam safety which directly address these accidents. In addition, we would like a direct ban on the method used in Baia Mare in Romania, where cyanide was used in open dams for metal extraction. This is an extremely dangerous method which risks seriously damaging the surrounding environment if the dam bursts, as was the case in Romania. A third element of the proposals is that the Seveso II Directive should be reviewed. It is a question of broadening the scope of the directive in order to include requirements for contingency plans and information for mining operations. In this area, there is the one amendment to the report, which comes from the Conservative PPE-DE Group. The amendment proposes that the obligation set out in the Seveso II Directive should be restricted and only cover mining operations concerned with ore processing, i.e. metal extraction. I believe it is too early to set such limitations before the Commission’s proposal has even been tabled. It would be unwise to do this at this point. Instead, options should be kept open for all types of mining operation to be covered by this directive. There was widespread agreement when we discussed this matter in committee. I would like to thank my fellow Members for their comments and for the support I have received. We have also enjoyed excellent cooperation with the Commission and now look forward quite soon to receiving the first proposals that have been promised, especially the revision of the Seveso II Directive. We hope that the Commission will also listen to us regarding the focus of the forthcoming proposals. Thank you for such excellent cooperation."@en3
"(SV) Señor Presidente, el fundamento de este informe y de la comunicación de la Comisión es la ocurrencia de numerosos accidentes muy graves en el sector de la minería en los últimos años. El año 1998 se colapsó el embalse de una mina en España, con consecuencias ecológicas muy graves. Otro accidente similar ocurrió en Rumania en 2000. Ambas catástrofes tuvieron consecuencias medioambientales internacionales. En los últimos años hemos visto romperse otros embalses mineros, pero con menores consecuencias, por ejemplo, en el norte de Suecia y en Gales. Esto ha incitado a la UE a revisar su legislación respecto a este tipo de explotaciones mineras. Al mismo tiempo, hay enormes cantidades de residuos mineros antiguos almacenados en diferentes sitios que contaminan la naturaleza con metales pesados y otras sustancias nocivas. No se sabe mucho acerca de estos residuos ni de la gravedad del problema. Por cierto, los residuos de la minería son uno de nuestros grandes problemas medioambientales. La seguridad de las explotaciones también constituye un problema muy serio. La Comisión desarrolla en su propuesta sus ideas sobre cómo mejorar la legislación en esta materia. En el informe hemos llegado a la conclusión de que esa propuesta está bien orientada. Sin embargo, existen numerosos aspectos que hay que concretar y otros que la Comisión debería haber incluido. Subrayamos que la responsabilidad por los accidentes y sus consecuencias medioambientales debe ser de las empresas mineras y que las explotaciones mineras también deben incluirse en la directiva sobre responsabilidades, la directiva Instamos a que se investigue más en esta materia. Actualmente la investigación sobre manejo de los residuos de la minería presenta grandes deficiencias. Por eso queremos que se desarrollen las técnicas existentes en los diferentes países. También queremos que la UE revise la financiación de diferentes proyectos en este sector. En cuanto a la propuesta de fondo, proponemos en mi informe que el inventario que se está realizando comprenda también a los países candidatos. Este inventario implica que se revisarán los residuos minerales antiguos y se estudiarán los posibles efectos medioambientales. Sabemos que la situación en muchos países candidatos es aún más grave que en los actuales países miembros. Subrayamos también que queremos un método común para comparar los resultados. Opinamos que cuando se descubran problemas habrá que hacer seguimientos con verdaderos planes de acción. Lo más importante de la propuesta de la Comisión es la nueva directiva marco para el manejo de los residuos de la minería. La Comisión de Medio Ambiente y yo, en mi calidad de ponente, opinamos que es la manera adecuada de hacer frente al problema. Se necesita una directiva especial, ya que la directiva sobre residuos y la directiva no son especialmente adecuadas para los residuos de la minería. También destacamos que esta directiva debe comprender tanto los antiguos residuos como los provenientes de la producción actual. Esta directiva debe contener también normas que obliguen a los países miembros a legislar sobre la rehabilitación de las plantas usadas para las explotaciones mineras. Muchos países miembros, pero no todos, ya tienen normas al respecto. Queremos normas especiales sobre seguridad de los embalses mineros como los que han ocasionado estos accidentes. Además, queremos que se prohiba el método usado en Baia Mare, en Rumania, donde se usaba en embalses ácido cianhídrico para la obtención de metales. Este método es extremadamente peligroso y, si el embalse se rompe, puede dañar el ambiente circundante, cosa que ocurrió en Rumania. Una tercera propuesta es que hay que revisar la denominada directiva Seveso II. Se trata de aumentar la autonomía de la directiva para que comprenda también las exigencias sobre planes de emergencia e información en las explotaciones mineras. En esta materia hay una sola enmienda, presentada por el Grupo Conservador PPE-DE. En esta enmienda se propone que la obligación contemplada en la directiva Seveso II debe limitarse y solamente debe contemplar a las explotaciones de minerales, esto es, a la obtención de metales. Opino que es prematuro establecer esta limitación antes de que se haya presentado la propuesta de la Comisión. Sería poco razonable hacerlo en esta oportunidad. Hay que dejar permitir, en cambio, que esta directiva pueda aplicarse a toda clase de explotaciones mineras. Cuando discutimos este asunto en la comisión había gran unidad de criterios. Doy las gracias a los colegas por sus comentarios y su respaldo. También hemos colaborado muy bien con la Comisión y confiamos en que se redactarán pronto las propuestas que nos han prometido, especialmente respecto a la revisión de la directiva Seveso II. Esperamos que la Comisión nos escuche respecto a la orientación de futuras directivas. Gracias por su colaboración."@es12
"Arvoisa puhemies, tämän mietinnön ja siinä käsiteltävän komission tiedonannon lähtökohtana on useita erittäin vakavia onnettomuuksia, joita on sattunut kaivoselinkeinon alalla viime vuosien aikana. Vuonna 1998 kaivospato murtui Espanjassa, ja sillä oli erittäin vakavia ekologisia seurauksia. Toinen vastaava onnettomuus sattui Romaniassa vuonna 2000. Näillä molemmilla onnettomuuksilla oli kansainvälisiä ympäristövaikutuksia. Olemme viime vuosien aikana nähneet vastaavia, joskin pienempiä onnettomuuksia, joissa kaivospadot ovat murtuneet, muun muassa Pohjois-Ruotsissa ja Walesissa. Tämä on johtanut siihen, että EU tarkistaa tällaista kaivostoimintaa koskevaa lainsäädäntöään. Samalla meillä on valtavat määrät vanhaa kaivosjätettä, jota on varastoitu eri paikkoihin ja joista pääsee luontoon raskasmetalleja ja muita myrkkyjä. Emme ole täysin tietoisia siitä, mitä tämä jäte sisältää ja kuinka suuresta ongelmasta on kyse. Kaivosjäte muodostaa siten yhden suurista ympäristöongelmistamme. Kaivostoimintaan liittyvä turvallisuus on myös suuri ympäristöongelma. Ehdotuksessaan komissio selvittää ajatuksiaan siitä, miten EU:n tätä asiaa koskevaa lainsäädäntöä aiotaan parantaa. Mietinnössä olemme pääasiassa tulleet siihen tulokseen, että suuntaus on hyvä. Meillä on kuitenkin useita näkemyksiä siitä, millainen sen konkreettisen sisällön pitäisi mielestämme olla ja mitä haluamme komission ehdottavan. Korostamme, että vastuu onnettomuuksista, myös ympäristövaikutuksista, on yksinomaan yrityksellä, ja että kaivosteollisuus on sisällytettävä odotettuun vastuudirektiiviin direktiiviin. Haluamme lisätä tutkimusta tällä alueella. Nykyään kaivosjätteistä huolehtimista koskevassa tutkimuksessa esiintyy suuria puutteita. Haluamme sen vuoksi, että eri maissa käytössä olevia tekniikoita kehitetään. Lisäksi haluamme, että EU tarkistaa rahoitustaan, joka on suunnattu alueen eri projekteihin. Kun kyse on varsinaisista ehdotuksista, ehdotamme mietinnössäni sitä, että ehdokasvaltioidenkin jätealtaista on laadittava luettelo. Luettelon laatiminen merkitsee vanhan kaivosjätteen läpikäymistä ja sen selvittämistä, missä kaivosjäte aiheuttaa vakavia ympäristöongelmia. Tiedämme, että tilanne on monissa ehdokasvaltioissa ehkä vieläkin vakavampi kuin nykyisissä jäsenvaltioissa. Korostamme myös, että haluamme yhteisen toimintatavan, jotta eri tahoilta saatuja tuloksia voitaisiin vertailla. Olemme sitä mieltä, että silloin kun huomataan, että on pahoja ongelmia, on laadittava niitä koskevia todellisia toimintasuunnitelmia. Komission ehdotuksen tärkein anti on ehdotus kaivosjätteen käsittelyä koskevasta uudesta puitedirektiivistä. Tarvitsemme erityistä direktiiviä, koska jätedirektiivi tai kaatopaikkadirektiivi eivät ole erityisen soveliaita kaivosjätteiden käsittelemiseen. Edelleen korostamme, että tämän direktiivin piiriin on kuuluttava sekä vanha kaivosjäte että olemassa oleva nykyinen tuotanto. Tähän direktiiviin pitää myös sisältyä sääntö, joka velvoittaa jäsenvaltiot siihen, että niillä on oma kaivostoimintaan käytettyjen laitosten ennallistamista koskeva lainsäädäntö. Lähes kaikissa jäsenvaltioissa on jo nykyään tällainen lainsäädäntö, mutta sellainen puuttuu varsinkin ehdokasvaltioista. Haluamme erityisiä patojen turvallisuutta koskevia sääntöjä, jotka liittyvät suoraan näitä onnettomuuksia koskeviin uhkiin. Haluamme lisäksi kieltää suoraan sellaiset menetelmät, joita käytettiin Romaniassa, Baia Maressa, jossa metallin louhinnassa käytettiin syanidia avoimissa altaissa. Kyse on äärimmäisen vaarallisesta menetelmästä, joka uhkaa vakavasti tuhota ympäröivän luonnon, jos pato murtuu, kuten Romaniassa kävi. Ehdotusten kolmantena osana on niin kutsutun Seveso II -direktiivin muuttaminen. Kyse on direktiivin soveltamisalan laajentamisesta siten, että se kattaa suunnitelmat hätätilanteiden varalta ja kaivostoimintaa koskevan tiedon. Mietintöön on tehty yksi ainoa tarkistus, jonka on tehnyt konservatiivinen PPE-DE-ryhmä ja joka koskee tätä asiaa. Tarkistuksessa ehdotetaan, että Seveso II -direktiivin velvoitetta on rajoitettava ja sen pitää kattaa vain malminkäsittelyyn liittyvä kaivostoiminta, toisin sanoen metallin louhinta. Mielestäni on liian aikaista tehdä tällainen rajaus, ennen kuin komissio on edes tehnyt ehdotuksensa. Rajaamisen tekeminen tässä vaiheessa ei olisi järkevää. Sen sijasta tälle direktiiville on annettava mahdollisuus kattaa kaikki kaivostoiminta. Kun käsittelimme tätä asiaa valiokunnassa, siitä oltiin hyvin yksimielisiä. Kiitän kollegoitani näkemyksistä ja siitä tuesta, jota olen saanut. Olemme myös tehneet erittäin hyvää yhteistyötä komission kanssa ja odotamme, että saamme melko pian ensimmäiset luvatut ehdotukset, ja odotamme erityisesti sitä, että Seveso II -direktiiviä muutetaan. Toivomme, että komissio kuuntelee meitä myös silloin, kun kyse on tulevien ehdotusten suunnasta. Kiitos hyvästä yhteistyöstä."@fi5
"Monsieur le Président, le présent rapport ainsi que la communication de la Commission dont il est question ont pour toile de fond plusieurs accidents miniers très graves survenus au cours de ces dernières années. L'année 1998 a vu l'effondrement d'un bassin minier en Espagne avec de terribles conséquences écologiques. Un autre accident similaire s'est produit en Roumanie en 2000. Ces deux accidents ont eu des conséquences sur l'environnement au niveau international. Nous avons également été témoins, au cours de ces dernières années, d'accidents similaires mais à moindre échelle, au cours desquels des bassins se sont effondrés, notamment dans le nord de la Suède et au Pays de Galles. Cela a conduit l'UE à revoir sa législation par rapport à ce type d'activités minières. Parallèlement, nous avons de très grandes quantités de déchets miniers déposés en différents endroits et qui déversent des métaux lourds et autres substances toxiques dans la nature. On ignore en partie les conséquences de ces déchets pour l'environnement et l'étendue du problème. Les déchets miniers constituent donc l'un de nos principaux problèmes écologiques. La sécurité au niveau de l'exploitation des mines en est un autre. Dans sa proposition, la Commission justifie la manière dont elle envisage d'améliorer la législation de l'UE en la matière. En résumé, nous avons fait ressortir dans le rapport que la direction adoptée était bonne. Nous avons cependant émis un certain nombre de points de vue sur ce que, à notre avis, ce rapport doit contenir de façon concrète et ce que nous voulons que la Commission propose. Nous soulignons le fait que la responsabilité de ces accidents incombe exclusivement aux entreprises, y compris les conséquences écologiques, et que l'on doit inclure l'industrie minière dans la directive attendue relative à la responsabilité, la directive dite de . Nous voulons accroître la recherche dans ce secteur. Il y a, à l'heure actuelle, d'importantes lacunes au niveau de la recherche par rapport à la prise en charge des déchets miniers. Nous voulons dès lors que les techniques utilisées à l'heure actuelle dans les différents pays soient développées. Nous souhaitons également que l'UE revoie son propre financement des différents projets du secteur. En ce qui concerne les principales propositions, nous proposons dans le rapport d'inclure aussi dans l'inventaire en cours les pays candidats. L'inventaire implique l'obligation d'examiner les anciens déchets miniers et de déterminer s'ils sont à l'origine de problèmes écologiques graves. Nous savons que la situation est peut-être encore plus grave dans de nombreux pays candidats que dans les États membres actuels. Nous soulignons également notre souhait de dégager une méthode commune qui permette de comparer les résultats en différents endroits. Nous pensons que, dans les cas où l'on s'aperçoit de l'existence de graves problèmes, ceux-ci doivent être suivis par de véritables plans d'action. Le plus important dans la proposition de la Commission concerne la proposition d'une nouvelle directive-cadre sur le traitement des déchets miniers. En tant que rapporteur, je pense, au même titre que la commission de l'environnement, qu'il s'agit d'une approche adéquate. Nous avons besoin d'une directive particulière, car ni la directive sur les déchets, ni la directive sur les ne sont spécialement adaptées au traitement des déchets miniers. Nous soulignons également que cette directive doit traiter à la fois les anciens déchets miniers et la production en cours. Cette directive doit également inclure une règle qui oblige les États membres à avoir une législation en matière de restauration des installations minières qui ont été utilisées pour l'exploitation des mines. À l'heure actuelle, plusieurs pays ont déjà une législation de ce type mais pas tous, en particulier si l'on tient compte des pays candidats. Nous voulons avoir des règles spéciales en matière de sécurité des bassins, qui concernent directement ces risques d'accident. Nous voulons, en outre, une interdiction directe de la technique qui était employée en Roumanie, à Baia Mare, où l'on utilisait du cyanure dans des bassins ouverts d'extraction de métaux. C'est un procédé extrêmement dangereux, qui risque de porter gravement préjudice au milieu environnant en cas de problèmes dans les bassins, ce qui s'est précisément produit en Roumanie. Un troisième volet de la proposition concerne la révision de la directive dite Seveso II. Il y est question d'élargir la portée de la directive de manière à y inclure également la nécessité de disposer de plans de secours et d'informations pour l'exploitation des mines. Dans ce domaine, il n'y a qu'un seul amendement au rapport, lequel émane du groupe conservateur PPE-DE. L'amendement propose que l'obligation envisagée dans la directive Seveso II soit délimitée et implique uniquement les exploitations minières liées au traitement des minerais, c'est-à-dire à l'extraction de métaux. Je pense qu'il est précipité de faire une telle délimitation avant même que la proposition de la Commission ait été présentée. Ce serait peu judicieux de le faire en cette occasion. Au lieu de cela, cette directive doit rester ouverte afin d'inclure tous les types d'exploitations minières. Lorsque nous avons traité cette question en commission, il y régnait une profonde unanimité. Je voudrais remercier mes collègues pour leurs avis et pour le soutien qu'ils m'ont apportés. La coopération avec la Commission a également été excellente et nous attendons maintenant assez rapidement de recevoir les premières propositions promises, et notamment cette révision de la directive Seveso II. Nous espérons que la Commission nous entendra aussi en ce qui concerne l'orientation de la proposition à venir. Je vous remercie pour cette excellente collaboration."@fr6
"Signor Presidente, la ragione di questa relazione, nonché della comunicazione della Commissione su cui essa verte, risiede nel gran numero di incidenti gravi occorsi in ambito minerario negli ultimi anni. Nel 1998 in Spagna si è verificato il cedimento di una diga in una miniera con conseguenze gravissime sul piano ecologico. Un incidente analogo, anche se con conseguenze meno gravi, si è verificato anche in Romania nel 2000. Entrambi questi incidenti hanno avuto un impatto ambientale che è andato ben al di là delle frontiere. Negli ultimi anni abbiamo inoltre assistito ad altri episodi analoghi dovuti sempre al cedimento di dighe minerarie, pur con conseguenze meno rovinose, per esempio nella Svezia settentrionale e in Galles. Ciò ha spinto l’Unione a rivedere la propria legislazione su questo tipo di attività estrattive. Al contempo, vi sono enormi quantitativi di rifiuti di miniera immagazzinati da lungo tempo in diversi luoghi, con rilascio nell’ambiente di metalli pesanti e altre sostanze tossiche. Non se ne conosce con precisione il contenuto, né è nota l’entità del problema. Gli scarti delle attività estrattive rappresentano quindi una delle più pressanti emergenze ambientali. La sicurezza nelle attività minerarie è anche un grave problema di ordine ecologico. Nella sua proposta la Commissione illustra le proprie riflessioni sul miglioramento della legislazione comunitaria in materia. Nella nostra relazione noi abbiamo sostanzialmente condiviso tale impostazione, ma abbiamo una serie di osservazioni in merito alle implicazioni concrete e su quelle che, secondo noi, dovrebbero essere le proposte della Commissione. Noi sottolineiamo che, in caso di incidente, la responsabilità debba ricadere esclusivamente sulla società mineraria, anche per quanto concerne le conseguenze ambientali, e che l’industria estrattiva vada inclusa nella futura direttiva sulla responsabilità ambientale. Chiediamo inoltre più ricerca in questo ambito; oggi vi sono gravi carenze sul fronte della ricerca in materia di gestione dei rifiuti di miniera. Chiediamo pertanto l’ulteriore sviluppo delle tecnologie oggi già esistenti in vari paesi, e che l’Unione riveda il proprio finanziamento dei vari progetti in materia. Per quanto attiene alle proposte più importanti, nella mia relazione noi suggeriamo che la compilazione dell’inventario attualmente in corso venga estesa anche ai paesi candidati all’adesione. Tale inventario richiederebbe di passare in rassegna i vecchi rifiuti di miniera allo scopo di verificare dove causino gravi problemi ambientali. Sappiamo che la situazione è probabilmente più grave in molti paesi candidati che non negli attuali Stati membri. Ribadiamo poi che occorre una metodologia comune che renda possibile il raffronto dei risultati fra zone diverse. E riteniamo che, laddove vengano riscontrati gravi problemi, occorra porvi rimedio con veri programmi di intervento. L’elemento più importante del documento della Commissione consiste nella proposta di una nuova direttiva quadro per la gestione dei rifiuti di miniera. Io come relatore e la commissione per l’ambiente troviamo giustificato un simile approccio. Occorre una direttiva specifica, dal momento che né la direttiva sui rifiuti né la direttiva sulle discariche si rivelano particolarmente adatte alla gestione dei rifiuti di miniera. Sottolineiamo però che questa direttiva dovrà gestire sia i rifiuti di miniera vecchi, sia la produzione attualmente in corso. Questa direttiva dovrebbe contemplare inoltre l’obbligo per gli Stati membri di dotarsi d una legislazione sul risanamento degli impianti in precedenza utilizzati per attività estrattive. Tale legislazione esiste oggi in alcuni Stati membri ma non in tutti, soprattutto nei paesi candidati. Chiediamo ancora norme specifiche sulla sicurezza delle dighe proprio per far fronte a simili rischi di incidente. E chiediamo la messa al bando del metodo utilizzato a Baia Mare, in Romania, dove il cianuro veniva impiegato per le attività estrattive in bacini a cielo aperto. Si tratta di un metodo estremamente pericoloso che rischia di danneggiare gravemente, in caso di cedimento della diga, l’ambiente circostante, come accaduto in Romania. In terzo luogo, le proposte avanzate prevedono la revisione della cosiddetta direttiva Seveso II, allo scopo di estendere il campo di applicazione della direttiva in modo da includervi l’obbligo di piani di emergenza e di informazione intorno alle attività estrattive. In questo ambito è stato presentato un unico emendamento alla relazione, proveniente dal gruppo conservatore PPE-DE. L’emendamento propone che gli obblighi di cui alla direttiva Seveso II siano limitati alla sola attività estrattiva metallurgica. A mio avviso è presto per operare una simile distinzione ancor prima che la Commissione abbia presentato la sua proposta. Farlo ora, in questa occasione, sarebbe avventato. Sarebbe meglio prevedere invece che ogni tipo di attività mineraria possa risultare coperto da questa direttiva. Quando abbiamo trattato la materia in commissione, è emersa una grande unitarietà. Ringrazio i colleghi per i loro pareri e per l’appoggio che mi hanno prestato. Valuto inoltre ottima la collaborazione instaurata con la Commissione e contiamo di poter ricevere a breve le proposte promesse, fra cui la revisione della direttiva Seveso II. Speriamo che la Commissione voglia prestarci ascolto per quanto concerne l’orientamento delle imminenti proposte. Grazie per l’ottima cooperazione."@it9
". Mr President, the background to this report and the Commission communication with which it deals is a number of extremely serious accidents which have happened in the mining industry in recent years. In 1998, a dam collapsed at a mine in Spain, with very serious ecological consequences, and a similar accident occurred in Romania in 2000. Both these accidents had international environmental consequences. In recent years, we have also seen similar, but less extensive, accidents involving collapsing mine dams, e.g. in Northern Sweden and in Wales. This has led to the EU reviewing its legislation with regard to this type of mining operation. At the same time, we have large amounts of mining waste stored in various places releasing heavy metals and other toxic substances into the environment. The content of this waste and the extent of the problem are also not entirely clear. As such, mining waste is one of our major environmental problems. The safety of mining operations is also a major environmental problem. In its proposal, the Commission presents its thoughts on possible ways of improving EU legislation in this area. In the main, we have decided, in our report, that things are moving in the right direction. However, we have a number of comments on what we believe the more concrete content should be and on what we would like the Commission to propose. We emphasise that, in the event of an accident, the responsibility should lie exclusively with the company, including responsibility for the environmental consequences, and that the mining industry should be included in the future Directive on environmental liability. We would like more research in this area. At the moment, there is a major lack of research into the management of mining waste. We would, therefore, like the techniques currently found in various countries to be developed. We would also like the EU to review its own financing of various projects in this field. With regard to the main proposals, in my report we propose that the study now underway should also take in the candidate countries. The study means going through old mining waste and identifying cases of serious environmental problems. We know that the situation may be more serious in many candidate countries than it is in the present Member States. We also emphasise that we would like a common method to be used so that it will be possible to compare results from different sources. We believe that, in the cases where it is established that there is a major problem, these must also be followed up with actual action plans. The most important element of the Commission’s proposal is the proposal for a new framework directive on mining waste. I, as rapporteur, and the Committee on the Environment, Public Health and Consumer Policy, believe that this is the right approach. A special directive is needed, as neither the Directive on Waste nor the Directive on the landfill of waste is especially applicable to the management of mining waste. We also stress that this directive must deal with both old mining waste and existing production. This directive should also contain a provision obliging the Member States to have legislation on the restoration of those locations which have been used for mining operations. Such legislation already exists in a number of Member States but not all, particularly if the candidate countries are included. We would like specific provisions on dam safety which directly address these accidents. In addition, we would like a direct ban on the method used in Baia Mare in Romania, where cyanide was used in open dams for metal extraction. This is an extremely dangerous method which risks seriously damaging the surrounding environment if the dam bursts, as was the case in Romania. A third element of the proposals is that the Seveso II Directive should be reviewed. It is a question of broadening the scope of the directive in order to include requirements for contingency plans and information for mining operations. In this area, there is the one amendment to the report, which comes from the Conservative PPE-DE Group. The amendment proposes that the obligation set out in the Seveso II Directive should be restricted and only cover mining operations concerned with ore processing, i.e. metal extraction. I believe it is too early to set such limitations before the Commission’s proposal has even been tabled. It would be unwise to do this at this point. Instead, options should be kept open for all types of mining operation to be covered by this directive. There was widespread agreement when we discussed this matter in committee. I would like to thank my fellow Members for their comments and for the support I have received. We have also enjoyed excellent cooperation with the Commission and now look forward quite soon to receiving the first proposals that have been promised, especially the revision of the Seveso II Directive. We hope that the Commission will also listen to us regarding the focus of the forthcoming proposals. Thank you for such excellent cooperation."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, de aanleiding tot dit verslag over de mededeling van de Commissie werd gevormd door een aantal ernstige ongelukken dat de afgelopen jaren in de mijnbouw heeft plaatsgevonden. In 1998 brak in Spanje een dam rond een bassin met mijnafval, wat zeer ernstige gevolgen heeft gehad voor het milieu. Een ander soortgelijk ongeluk vond in 2000 plaats in Roemenië. Beide ongelukken hadden grensoverschrijdende gevolgen voor het milieu. De afgelopen jaren zijn er nog meer, vergelijkbare maar minder omvangrijke ongelukken gebeurd met dammen rond bassins, onder meer in Noord-Zweden en Wales. Dit was voor de EU aanleiding om haar wetgeving op het gebied van dergelijke mijnbouwactiviteiten opnieuw onder de loep te nemen. Intussen liggen echter op verschillende plaatsen grote hoeveelheden oud mijnafval opgeslagen waardoor zware metalen en andere gifstoffen in de natuur terechtkomen. De inhoud van dit afval en de omvang van het probleem zijn niet helemaal bekend. Daarom vormt mijnafval een groot milieuprobleem, evenals de veiligheid bij mijnbouwactiviteiten. In haar voorstel zet de Commissie uiteen hoe zij de EU-wetgeving op dit gebied wil verbeteren. In grote lijnen zijn wij in het verslag tot de conclusie gekomen dat wij op de goede weg zijn. Wij hebben echter een aantal standpunten over de voorstellen die de Commissie moet doen en over de concrete inhoud daarvan. Wij onderstrepen in eerste instantie dat de verantwoordelijkheid voor ongelukken en voor het milieueffect daarvan uitsluitend bij het betrokken bedrijf moet liggen. Daarnaast moet de mijnbouwindustrie worden opgenomen in de op handen zijnde aansprakelijkheidsrichtlijn, de richtlijn. Wij willen meer onderzoek op dit gebied. Het onderzoek naar de verwerking van mijnafval gaat momenteel gebukt onder grote tekortkomingen. Daarom willen wij dat de momenteel in de verschillende landen toegepaste technieken verder worden ontwikkeld. Wij willen ook dat de EU de financiering met EU-middelen van verschillende projecten op dit gebied opnieuw onderzoekt. Ik ga kort in op de belangrijkste voorstellen. Wij stellen in mijn verslag voor bij de huidige inventarisatie ook de kandidaat-landen te betrekken. Deze inventarisatie houdt in dat bekeken moet worden waar oud mijnafval ernstige milieuproblemen veroorzaakt. Wij weten dat de situatie in veel kandidaat-landen waarschijnlijk ernstiger is dan in de huidige lidstaten. Wij maken tevens duidelijk dat wij een gemeenschappelijke methode willen waarmee wij de resultaten op verschillende plaatsen met elkaar kunnen vergelijken. Dat wil zeggen dat wanneer grote problemen worden geconstateerd, deze ook aangepakt moeten worden met concrete maatregelen. Het belangrijkste punt in het Commissievoorstel is het voorstel voor een nieuwe kaderrichtlijn inzake de verwerking van mijnafval. Als rapporteur heb ik samen met de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid een echte aanpak voor ogen. Er is een speciale richtlijn nodig, omdat noch de afvalrichtlijn, noch de richtlijn geschikt is voor de verwerking van mijnafval. Wij onderstrepen ook dat deze richtlijn zowel oud mijnafval als de huidige mijnafvalproductie moet behelzen. Deze richtlijn moet ook een bepaling bevatten op grond waarvan de lidstaten verplicht zijn een wetgeving te hebben voor de restauratie van de voor mijnbouwactiviteiten gebruikte installaties. Een aantal lidstaten heeft op dit moment reeds een dergelijke wetgeving, maar dit geldt niet voor alle lidstaten en zeker niet voor alle kandidaat-landen. Met het oog op de bijna-ongelukken willen wij speciale veiligheidsvoorschriften voor de veiligheid van bassins. Wij willen bovendien een rechtstreeks verbod van de in Roemenië, in Baia Mare gehanteerde methode, waar bij de metaalwinning cyanide werd gebruikt in open bassins. Dat is een uiterst gevaarlijke methode die het omringende milieu ernstige schade kan toebrengen als de dam rond het bassin doorbreekt, wat in Roemenië ook is gebeurd. Een derde onderdeel van de voorstellen is het bestuderen van de zogeheten Seveso II-richtlijn. Daarbij gaat het om uitbreiding van het toepassingsgebied van de richtlijn en opneming daarin van noodplannen en voorlichting over mijnbouwactiviteiten. Daarvoor komt in het verslag één amendement voor dat is ingediend door de conservatieve PPE-DE-Fractie. In het amendement wordt voorgesteld de plicht overeenkomstig de Seveso II-richtlijn af te bakenen en alleen van toepassing te laten zijn op mijnbouwactiviteiten die te maken hebben met ertswinning, dat wil zeggen metaalwinning. Ik bedoel hiermee dat het voorbarig is nu al te voorzien in een dergelijke afbakening aangezien nog geen Commissievoorstel op tafel ligt. Het zou onverstandig zijn om dit nu al te doen. Alle soorten mijnbouwactiviteiten moeten juist onder deze richtlijn kunnen vallen. Toen wij deze kwestie in de parlementaire commissie behandelden, bestond er grote eensgezindheid. Ik wil mijn collega's bedanken voor hun standpunten en de steun die ik heb gekregen. Wij hebben ook heel goed samengewerkt met de Commissie en kijken nu uit naar de eerste toegezegde voorstellen voor met name de herziening van de Seveso II-richtlijn. Wij hopen dat de Commissie ook bij de volgende voorstellen naar ons zal luisteren. Bedankt voor de fijne samenwerking."@nl2
". Senhor Presidente, o que motivou este relatório e a Comunicação da Comissão a que se refere foi uma série de acidentes muito graves ocorridos na indústria mineira nos últimos anos. Em 1998, a ruptura de um dique numa mina de Espanha teve consequências ecológicas muito graves. Um acidente do mesmo género ocorreu na Roménia, em 2000. Ambos tiverem impactos ambientais transfronteiriços. Nos últimos anos, têm ocorrido acidentes semelhantes, embora de menor dimensão, também com rupturas de diques, nomeadamente no Norte da Suécia e no País de Gales. Estas circunstâncias levaram a UE a rever a sua legislação relativa a este tipo de explorações mineiras. Acontece, porém, que existem grandes quantidades de resíduos de mineração armazenados em diversos locais, e que libertam na natureza metais pesados e outras substâncias tóxicas. O conteúdo desses resíduos e a dimensão do risco que representam são parcialmente desconhecidos. Os resíduos da actividade mineira constituem, portanto, um dos nossos maiores problemas ambientais. A segurança na própria actividade mineira representa, igualmente, um grande problema ambiental. Na sua proposta, a Comissão apresenta as suas ideias sobre a melhoria da legislação comunitária neste domínio. O relatório conclui que, em traços gerais, essa orientação é positiva. Temos, no entanto, uma série de sugestões sobre o conteúdo concreto que entendemos que a Comissão deverá propor. Salientamos que a responsabilidade pelos acidentes, incluindo as suas consequências ambientais, deve caber às empresas, e que a indústria mineira deve ser abrangida pela futura directiva em matéria de responsabilidade ambiental. Precisamos de mais investigação neste domínio. Actualmente, há grandes carências de investigação relativa ao tratamento dos resíduos mineiros. Por isso, é necessário desenvolver as tecnologias actualmente existentes nos vários países. Pensamos que a UE deve também rever os seus próprios critérios de financiamento de projectos neste domínio. Quanto às propostas principais, o meu relatório defende que o inventário actualmente em curso deve contemplar igualmente os países candidatos Este inventário implica o exame de antigos resíduos mineiros, para avaliar se estão na origem de graves problemas ambientais. Sabemos que a situação, provavelmente, é mais grave nos países candidatos do que nos actuais Estados­Membros. Sublinhamos igualmente a necessidade de um método comum, que permita comparar resultados de diferentes origens. Consideramos que, para os casos em que sejam detectados sérios problemas, devem ser elaborados verdadeiros planos de acção. A proposta mais importante contida na Comunicação refere­se a uma nova directiva­quadro relativa ao tratamento de resíduos mineiros. Tanto eu, enquanto relator, como a Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor, consideramos correcta esta proposta. Torna­se necessária uma nova directiva, uma vez que nem a directiva relativa aos resíduos nem a directiva relativa à deposição de resíduos em aterros são especificamente adequadas ao tratamento de resíduos mineiros. Salientamos igualmente que esta directiva deve abranger tanto os resíduos das actuais explorações mineiras como os resíduos antigos. A directiva deve também conter uma disposição que obrigue os Estados­Membros a terem legislação relativa à recuperação de instalações anteriormente usadas em explorações mineiras. Essa legislação existe em vários Estados­Membros, mas não em todos, e, sobretudo, não existe nos países candidatos. Devemos ter regras específicas relativas às bacias de retenção de resíduos, que tenham em conta os seus riscos potenciais. Importa que seja estritamente proibido o método usado na Roménia, em Baia Mare, em que se utilizava cianeto em bacias a céu aberto, para a lixiviação de metais. Trata­se de um método extremamente perigoso, que implica enormes riscos de destruição ambiental em caso de ruptura de diques, o que de facto aconteceu na Roménia. Uma terceira parte da proposta refere­se à revisão da chamada directiva Seveso II. Trata­se de alargar o âmbito da directiva, de forma a abranger os planos de emergência e a informação sobre a actividade mineira. É a este domínio que se refere a única proposta de alteração ao relatório, apresentada pelo Grupo do Partido Popular Europeu (Democratas­Cristãos) e dos Democratas Europeus. Nesta alteração propõe­se que a directiva Seveso II se restrinja às actividades mineiras de extracção de metais. Considero que é prematuro ponderar uma tal restrição antes da apresentação da proposta da Comissão. Nesta altura, não seria razoável fazê­lo. Em vez disso, deveria ser deixada em aberto a possibilidade de englobar na directiva todo o tipo de explorações mineiras. O tratamento deste assunto na comissão parlamentar foi muito consensual. Agradeço aos colegas os seus pontos de vista e o apoio que me deram. Tivemos também uma excelente cooperação por parte da Comissão e esperamos agora receber rapidamente as primeiras propostas prometidas, nomeadamente a de alteração da directiva Seveso II. Esperamos que a Comissão escute igualmente os nossos pontos de vista relativamente à orientação das próximas propostas. Obrigado pela excelente cooperação."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"Landfill"2
"landfill"1,13,12,6
"landfill-"7
"liability"1,13,5,2,6
"liability-"7
"liability."12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph