Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-347"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.10.3-347"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mag ik eerst een klein deel van mijn kostbare spreektijd gebruiken om u te feliciteren met het geweldige werk dat u heeft gedaan in het bemiddelingscomité voor de overnamerichtlijn. Ik heb de fractiediscipline van mijn delegatie getrotseerd om u te steunen, maar het heeft niet mogen baten. Op een paar punten verschillen wij nog van mening met de rapporteur. In de eerste plaats vinden wij zijn definitie van uitbesteding aan de krappe kant. Hij wil uitbesteding beperken tot tijdelijke taken en taken met een technisch karakter. In de praktijk zal het daar inderdaad vaak om gaan, maar wij vinden dat te beperkt. Een slagvaardige Commissie heeft behoefte aan flexibiliteit. De vraag is: wat is het meest efficiënt, wat werkt het meest kostenbesparend? Die vraag moet centraal staan en dat moeten wij nu niet als Europees Parlement gaan dichttimmeren. En ten tweede, er is al aan gerefereerd, wordt door de heer Bourlanges voorgesteld om een minimumpercentage op te nemen voor het aantal Commissieambtenaren dat in zo'n agentschap werkzaam moet zijn. Uiteraard zal een percentage Commissieambtenaren in zo'n agentschap werkzaam moeten zijn, maar het lijkt ons niet verstandig om daar een percentage voor te noemen. Dat zal per agentschap verschillen al naar gelang de aard van het agentschap en van het werk van het agentschap. Mijnheer Bourlanges zei in de commissie: de socialisten zijn toch voor de rechten van de werknemers? Ik zou zeggen: de EVP is toch voorstander van het afschaffen van overbodige regeltjes en voor vrijheid? En tot slot zou ik de Commissie willen vragen naar haar mening over het amendement van de heer Ellis op dit verslag. Ik wil ook de rapporteur feliciteren met het verslag dat vandaag voorligt. Hij heeft een heel constructieve houding aangenomen in de Commissie begrotingscontrole en ik wil hem ook feliciteren voor de geweldige manier waarop hij heeft samengewerkt met de rapporteur van de Begrotingscommissie, een voortreffelijke samenwerking die navolging verdient. Onze fractie steunt het voorstel van de Europese Commissie van harte. Wij steunen ook het verslag van de heer Bourlanges. Wij zijn van mening dat het voorstel van de Commissie een belangrijk onderdeel is in het hervormingsprogramma dat na 1999 in gang is gezet. Het voorstel beoogt het uitbesteden van bepaalde taken in een duidelijk omlijnd kader te doen plaatsvinden en een einde te maken aan de bestuurlijke chaos van de technische assistentiebureaus. De Commissie begrotingscontrole heeft wel het voorstel van de Europese Commissie op een aantal punten aangescherpt. Mevrouw Theato heeft er al aan gerefereerd. Ten eerste, de bepaling over de zetel van de agentschappen. In de tekst wordt nu gesproken over het openen van bijkantoren voor agentschappen. Volgens ons amendement wordt deze verwijzing geschrapt. Het kan alleen nog scherper. De heer Mulder heeft een goed amendement ingediend en ik wil u, mijnheer Bourlanges, in overweging geven om het amendement van de heer Mulder als aanvulling op uw amendement aan te nemen zodat niet hoeft te worden gekozen tussen één van de twee. Ten tweede zijn de bepalingen over financiële audit en controle aangescherpt. De verplichting is opgenomen om jaarlijks met een verslag te komen. Ik denk dat dat een belangrijke verbetering is. Ten derde pleiten wij voor één financieel reglement voor alle agentschappen en niet een financieel reglement per agentschap. Anders zijn wij bang dat wij op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer zien. En tot slot vinden wij dat OLAF dezelfde bevoegdheden moet hebben ten aanzien van de agentschappen als ten aanzien van de Europese Commissie."@nl2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Indledningsvis vil jeg gerne bruge en lille del af min kostbare taletid på at lykønske Dem med det udmærkede arbejde, De har lavet i Forligsudvalget med direktivet om overtagelsestilbud. Jeg trodsede gruppedisciplinen i min delegation for at støtte Dem, men det har ikke hjulpet. Vi er uenige med ordføreren på en række punkter. For det første mener vi, at hans definition af uddelegering er for stram. Han vil begrænse uddelegeringen til midlertidige opgaver og opgaver af teknisk art. I praksis vil det ofte vedrøre sådanne sager, men det er alt for begrænset. En slagfærdig Kommission har brug for fleksibilitet. Spørgsmålet er, hvad der er mest effektivt, og hvad der er mest omkostningsbesparende. Det spørgsmål skal stå centralt, og det skal Parlamentet ikke fasttømre nu. For det andet, og det er der allerede refereret til, foreslog hr. Bourlanges at medtage en minimumsprocentdel for antallet af kommissionstjenestemænd, som arbejder i sådan et forvaltningsorgan. Der skal naturligvis arbejde en procentdel kommissionstjenestemænd i sådan et forvaltningsorgan, men det er ikke klogt at nævne en procentdel. Det vil afhænge af forvaltningsorganets karakter og arbejde. Hr. Bourlanges spurgte i udvalget, om socialdemokrater ikke støtter arbejdstagernes rettigheder. Fra min side kan jeg spørge, om PPE-DE-Gruppen ikke er tilhænger af at afskaffe overflødige regler og tilhænger af frihed? Endelig vil jeg gerne høre Kommissionens mening om hr. Ellis' ændringsforslag til betænkningen. Jeg vil endvidere gerne lykønske ordføreren med den foreliggende betænkning. Han har haft en meget konstruktiv holdning i Budgetkontroludvalget, og jeg vil ligeledes gerne lykønske ham med den gode måde, som han har samarbejdet med ordføreren for Budgetudvalget på. Et udmærket samarbejde, som fortjener efterligning. Vores gruppe støtter Kommissionens forslag fuldt ud. Vi støtter endvidere Bourlanges-betænkningen. Vi mener, at Kommissionens forslag er en vigtig del af reformprogrammet, som blev iværksat efter 1999. Formålet med forslaget er at lade uddelegeringen af opgaver finde sted inden for en klart afgrænset ramme og sætte en stopper for det forvaltningsmæssige kaos i Kontoret for Faglig Bistand. Budgetkontroludvalget har imidlertid skærpet Kommissionens forslag på en række punkter, hvilket fru Theato allerede har refereret til. For det første fastsættelsen af forvaltningsorganernes mandat. I teksten tales der om oprettelse af ekstra kontorer for forvaltningsorganerne. Ifølge vores ændringsforslag fjernes denne henvisning. Det kan skærpes endnu mere. Hr. Mulder har stillet et godt ændringsforslag, og jeg anmoder Dem, hr. Bourlanges, om at medtage hr. Mulders ændringsforslag som tillæg til Deres ændringsforslag, så vi ikke skal vælge mellem de to. For det andet er bestemmelserne om finansielle revisioner og kontroller blevet skærpet. Pligten til at forelægge en årlig rapport er medtaget. Jeg mener, at det er en vigtig forbedring. For det tredje slår vi til lyd for én finansiel ordning for alle forvaltningsorganer og ikke et finansielt regelsæt for hvert enkelt forvaltningsorgan. Ellers er vi bange for, at vi på et givet tidspunkt ikke kan se skoven for bare træer. Endelig mener vi, at OLAF skal have de samme beføjelser med hensyn til forvaltningsorganerne som med hensyn til Kommissionen."@da1
"Zunächst möchte ich meine kostbare Redezeit kurz dazu nutzen, Ihnen zu Ihrer gewaltigen Arbeit, die Sie im Vermittlungsausschuss für die Übernahmerichtlinie geleistet haben, zu gratulieren. Obgleich ich mich nicht der Fraktionsdisziplin meiner Delegation gebeugt habe, um Sie zu unterstützen, hat alles nicht geholfen. In einigen Punkten gehen wir mit dem Berichterstatter noch nicht konform. Zunächst ist seine Definition für Vergabe unserer Meinung nach ziemlich eng gefasst. Er möchte die Vergabe auf zeitlich begrenzte Aufgaben sowie auf Aufgaben technischer Natur beschränken. In der Praxis wird es tatsächlich oft darauf hinauslaufen, gleichwohl halten wir es für zu restriktiv. Eine schlagkräftige Kommission muss flexibel sein. Es stellt sich die Frage: was ist am wirksamsten, womit lassen sich die meisten Kosten einsparen? Diese Frage muss im Mittelpunkt stehen, und das müssen wir jetzt als Europäisches Parlament offen lassen. Und zweitens schlägt Herr Bourlanges, wie bereits erwähnt, vor, einen Mindestanteil für die Zahl von Kommissionsbeamten aufzunehmen, die in eine solche Agentur abgestellt werden müssen. Selbstverständlich muss ein Prozentsatz von Kommissionsbeamten in einer solchen Agentur tätig sein, wir aber halten es nicht für sinnvoll, dafür einen Anteil vorzugeben. Der dürfte in den einzelnen Agenturen je nach der Art und der Tätigkeit der Agentur unterschiedlich sein. Herr Bourlanges sagte im Ausschuss: die Sozialisten sind doch für die Rechte der Arbeitnehmer? Ich würde sagen: die EVP tritt doch für die Abschaffung überflüssiger Vorschriften und für Freiheit ein? Abschließend möchte ich von der Kommission wissen, was sie von dem Änderungsantrag von Herrn Ellis zu diesem Bericht hält. Ich möchte auch den Berichterstatter zu dem heute vorliegenden Bericht beglückwünschen. Er hat eine recht konstruktive Haltung im Ausschuss für Haushaltskontrolle eingenommen, und auch ihm gelten meine Glückwünsche zu seiner phantastischen Zusammenarbeit mit dem Berichterstatter des Haushaltsausschusses, eine vortreffliche Zusammenarbeit, die zur Nachahmung empfohlen sei. Unsere Fraktion unterstützt den Vorschlag der Europäischen Kommission uneingeschränkt. Ebenso findet der Bericht von Herrn Bourlanges unsere Unterstützung. Unserer Meinung nach stellt der Kommissionsvorschlag einen wichtigen Bestandteil in dem Reformprogramm dar, das nach 1999 auf den Weg gebracht worden ist. Der Vorschlag sieht vor, bestimmte Aufgaben in einem klar umrissenen Rahmen zu vergeben und dem Verwaltungschaos in den Büros für technische Hilfe ein Ende zu setzen. Der Ausschuss für Haushaltskontrolle hat gleichwohl den Vorschlag der Europäischen Kommission in einigen Punkten verschärft. Frau Theato ist bereits darauf eingegangen. Erstens, die Bestimmung über den Sitz der Agenturen. In dem Text ist jetzt von der Einrichtung von Antennen für Agenturen die Rede. Unserem Änderungsantrag zufolge soll dieser Verweis gestrichen werden. Es geht nur noch verschärfter. Herr Mulder hat einen sinnvollen Änderungsantrag eingereicht, und ich möchte Ihnen, Herr Bourlanges, zu bedenken geben, den Änderungsantrag von Herrn Mulder ergänzend zu Ihrem Änderungsantrag zu übernehmen, so dass wir uns nicht zwischen beiden entscheiden müssen. Zweitens wurden die Bestimmungen betreffend Audit und Finanzkontrolle verschärft. Die Verpflichtung, einen jährlichen Bericht vorzulegen, wurde aufgenommen. Das halte ich für eine wesentliche Verbesserung. Drittens befürworten wir eine gemeinsame Haushaltsordnung sämtlicher Agenturen, anstatt eine Haushaltsordnung pro Agentur. Andernfalls, so befürchten wir, werden wir irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und abschließend sind wir der Meinung, dass OLAF gegenüber den Agenturen über die gleichen Kompetenzen wie gegenüber der Europäischen Kommission verfügen muss."@de7
"Επιτρέψτε μου, αρχικά, να χρησιμοποιήσω ένα μικρό μέρος του πολύτιμου χρόνου ομιλίας μου για να σας συγχαρώ για την εξαιρετική εργασία που πραγματοποιήσατε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών όσον αφορά την οδηγία για τις εξαγορές. Παραβίασα τη κομματική πειθαρχία της αντιπροσωπείας μου για να σας υποστηρίξω, αλλά αυτό δεν επιτρέπεται να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Σε μία σειρά από σημεία, οι απόψεις μας διαφέρουν από εκείνες του εισηγητή. Πρώτον, θεωρούμε τον ορισμό του για την υπεργολαβία ιδιαίτερα περιοριστικό. Επιθυμεί να περιορίσει την υπεργολαβία στα προσωρινά καθήκοντα και στα καθήκοντα με τεχνικό χαρακτήρα. Στην πραγματικότητα, συχνά πρόκειται για αυτό, αλλά θεωρούμε ότι ο ορισμός είναι ιδιαίτερα περιοριστικός. Μία δυναμική Επιτροπή έχει ανάγκη από ευκαμψία. Το ερώτημα είναι: τι είναι περισσότερο αποτελεσματικό, τι λειτουργεί με τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση δαπανών; Αυτό το ερώτημα πρέπει να έχει κεντρική θέση και εμείς δεν πρέπει τώρα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το απαντήσουμε οριστικά. Και δεύτερον, και ήδη αυτό αναφέρθηκε, προτείνεται από τον κ. Bourlanges να οριστεί ένα ελάχιστο ποσοστό συνόλου υπαλλήλων της Επιτροπής, οι οποίοι πρέπει να δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους οργανισμούς. Βεβαίως, πρόκειται ένα ποσοστό υπαλλήλων της Επιτροπής να πρέπει να δραστηριοποιείται σε τέτοιους οργανισμούς, αλλά δεν μας είναι κατανοητό γιατί πρέπει να οριστεί ένα ποσοστό σχετικά. Αυτό μπορεί να διαφέρει ανά οργανισμό ανάλογα με τη φύση του οργανισμού και από τα καθήκοντά του. Ο κ. Bourlanges είπε στην Επιτροπή: είναι οι σοσιαλιστές υπέρ των δικαιωμάτων των εργαζομένων; Εγώ θα του απαντήσω: είναι το ΕΛΚ υπέρ της κατάργησης των υπερβολικών κανόνων και της ελευθερίας; Τέλος, θα ήθελα να ζητήσω τη γνώμη της Επιτροπής για την τροπολογία του κ. Ellis στην έκθεση αυτή. Θα επιθυμούσα, επίσης, να συγχαρώ και τον εισηγητή για την έκθεση που εξετάζεται σήμερα. Έλαβε μία ιδιαίτερα εποικοδομητική στάση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και θα ήθελα να τους συγχαρώ και για τον εξαιρετικό τρόπο, με τον οποίο αυτός συνεργάστηκε με τον εισηγητή της Επιτροπής Προϋπολογισμών, μία εξαιρετική συνεργασία, η οποία πρέπει να συνεχιστεί. Η Ομάδα μας υποστηρίζει θερμά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υποστηρίζουμε, επίσης, την έκθεση του κ. Bourlanges. Έχουμε την άποψη ότι η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, το οποίο επιβλήθηκε μετά το 1999. Η πρόταση σκοπεύει να τοποθετήσει σε ένα σαφές ενιαίο πλαίσιο την υπεργολαβία συγκεκριμένων καθηκόντων και να θέσει τέρμα στο διοικητικό χάος των γραφείων τεχνικής βοήθειας. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ενίσχυσε μία σειρά από σημεία στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κ. Theato αναφέρθηκε ήδη σε αυτό. Πρώτον, ο καθορισμός της έδρας των εκτελεστικών οργανισμών. Τώρα στο κείμενο γίνεται αναφορά στο άνοιγμα υποκαταστημάτων για τους οργανισμούς. Σύμφωνα με την τροπολογία μας, αυτή η αναφορά ενισχύεται. Δεν μπορεί παρά να ενισχυθεί. Ο κ. Mulder υπέβαλε μία καλή τροπολογία και θα επιθυμούσα, κύριε Bourlanges, να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αποδεχθείτε την τροπολογία του κ. Mulder ως συμπληρωματική της τροπολογίας σας, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να επιλέξετε ανάμεσα στις δύο. Δεύτερον, οι διατάξεις για το χρηματοοικονομικό λογιστικό έλεγχο και τον έλεγχο ενισχύθηκαν. Συμπεριλήφθηκε η υποχρέωση για τη σύνταξη ετησίως μιας έκθεσης. Θεωρώ ότι αυτή είναι μία σημαντική βελτίωση. Τρίτον, συνηγορούμε υπέρ ενός χρηματοοικονομικού νομικού κανονισμού για όλους τους εκτελεστικούς οργανισμούς και όχι ενός χρηματοοικονομικού κανονισμού ανά οργανισμό. Διαφορετικά, φοβόμαστε ότι μία δεδομένη στιγμή θα χάσουμε το δάσος, εξαιτίας των δέντρων. Τέλος, θεωρούμε ότι η OLAF πρέπει να έχει τις ίδιες αρμοδιότητες έναντι των οργανισμών, όπως έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής."@el8
"May I first of all use up a small proportion of my valuable speaking time to congratulate you on the excellent work you have done in the Conciliation Committee with regard to the Takeover Directive? I have stood up to the group discipline of my delegation to support you, but to no avail. We still beg to differ with the rapporteur on a number of points. Firstly, his definition of externalisation is rather skimpy. He would like to restrict externalisation to temporary tasks and tasks of a technical nature. In practice, it is true that that will often be the nature of those tasks, but we find it too restricted. A decisive Commission needs flexibility. The question is what is most efficient, what is most cost-effective? That question should be central, and we as European Parliament should not plug that opening. And secondly, this has already been mentioned, Mr Bourlanges proposes to include a minimum percentage for the number of Commission officials who need to work in such an agency. Needless to say, a certain percentage of Commission officials will need to work in such an agency, but it appears inappropriate in our view to place a figure on that percentage. That will differ for each agency according to the nature and work of the agency. Mr Bourlanges said in the committee: surely the Socialists are in favour of workers’ rights? I would say: surely, the PPE is in favour of abolishing unnecessary rules and in favour of freedom? And finally, I should like to ask the Commission its opinion on the amendments tabled by Mr Ellis to this report. I should also like to congratulate the rapporteur on the report that is before us today. He has adopted a very constructive attitude in the Committee on Budgetary Control and I should also like to congratulate him on the excellent working relationship with the rapporteur of the Committee on Budgets. It is first-class teamwork, which deserves to be emulated. Our group gives its unqualified support to the proposal of the European Commission. We also back the report by Mr Bourlanges. We are of the opinion that the Commission proposal forms a key component in the reform programme that was set in motion after 1999. The proposal aims to externalise certain tasks in a clearly defined framework and end the administrative chaos of the technical assistance offices. The Committee on Budgetary Control did tighten the proposal of the European Commission on a number of scores, as Mrs Theato has already mentioned. Firstly, the location of the registered office of the agencies. The text now refers to opening branch offices for agencies. According to our amendment, this reference is being deleted. There is still room for improvement. Mr Mulder has tabled a sound amendment and I should like you, Mr Bourlanges, to consider adopting Mr Mulder’s amendment as a supplement to your amendment, so that we do not need to choose between the two. Secondly, the provisions on financial audit and control are being tightened. The obligation has been included to produce a report annually. That is a major improvement in my view. Thirdly, we call for one Financial Regulation for all agencies, as opposed to a different Financial Regulation for each agency. If not, we fear that we will no longer see the wood for the trees. And finally, OLAF’s powers relating to agencies and relating to the European Commission should be the same in our opinion."@en3
"(NL) Permítanme usar una pequeña parte de mi valioso tiempo para felicitarle por el magnífico trabajo que ha llevado a cabo en el comité de mediación en favor de la directiva de traspaso. He hecho frente a la disciplina de mi Grupo para apoyarle, pero no ha servido de nada. Aun hay un par de puntos sobre los que disentimos del ponente. En primer lugar, nos parece que su definición de “adjudicación” no está muy elaborada. Pretende limitar la adjudicación a tareas temporales de carácter técnico. Efectivamente, en la práctica será así a menudo, pero nos parece demasiado limitado. Una Comisión dinámica necesita flexibilidad. La cuestión es: ¿qué método es el más eficiente y cuál es el que más ahorra en costes? Esta cuestión debe tener prioridad y este Parlamento Europeo no debe darla ahora por zanjada. Y, en segundo lugar, algo a lo que ya se ha hecho referencia, el Sr. Bourlanges propone adoptar un porcentaje mínimo para el número de funcionarios de la Comisión que deben trabajar en tales agencias. Por supuesto, deberá haber un porcentaje de funcionarios de la Comisión que tendrán que trabajar en tales agencias, pero no nos parece sensato fijar un porcentaje para ello. El porcentaje diferirá según cada agencia en función de la naturaleza de cada una de ellas y del tipo de trabajo que lleve a cabo. ¿No ha dicho el Sr. Bourlanges en la comisión que los socialistas están a favor de los trabajadores? Yo diría: ¿no es el PPE partidario de la libertad y de la supresión de las normas superfluas? Y para terminar, quisiera preguntar a la Comisión cuál es su opinión sobre la enmienda a este informe del Sr. Ellis. También quiero felicitar al ponente por el informe que se discute hoy. Ha adoptado una postura muy constructiva en la Comisión de Control Presupuestario; a este respecto le quiero felicitar por la magnífica colaboración con el ponente de la Comisión de Presupuestos, una colaboración excelente que merece que se imite. Nuestro Grupo apoya de corazón la propuesta de la Comisión Europea. También apoyamos el informe del Sr. Bourlanges. Somos de la opinión que la propuesta de la Comisión es una parte importante del programa de reformas que se puso en marcha después de 1999. La propuesta aspira a adjudicar determinadas tareas para que se lleven a cabo dentro un marco claramente definido y que se ponga punto final al caos en la gestión de las oficinas de asistencia técnica. La Comisión de Control Presupuestario ha enfatizado una serie de puntos de la propuesta de la Comisión Europea. La Sra. Theato ya se ha referido a ello. En primer lugar, la ubicación de la sede de las agencias. En el texto se habla de la apertura de oficinas secundarias para las agencias. Según nuestra enmienda, esta referencia se ha eliminado. Sólo que se puede enfatizar aun más. El Sr. Mulder ha presentado una buena enmienda; Sr. Bourlanges, yo quiero que usted considere la adopción de la enmienda del Sr. Mulder como un complemento a la suya propia, de tal manera que no se tenga que escoger entre una de las dos. En segundo lugar, las disposiciones sobre la auditoría y control financieros. Se ha incluido la obligación de elaborar un informe anual, cuestión que yo considero como una gran mejora. En tercer lugar, abogamos por la existencia de un reglamento financiero para todas las agencias y no un reglamento financiero por cada agencia. Si no se hace así, nos tememos que en un momento determinado los árboles no nos dejen ver el bosque. Y, para terminar, nos parece que la OLAF debe tener las mismas competencias tanto con respecto a las agencias como con respecto a la Comisión Europea."@es12
"Saanen aluksi käyttää pienen osan arvokkaasta puheajastani onnitellakseni teitä sovittelukomiteassa yritysostotarjouksia koskevan direktiivin hyväksi tekemästänne valtavasta työstä. Olen uhmannut ryhmäkuria tukeakseni teitä, mutta siitä ei ollut apua. Joissakin kohdissa olemme vielä eri mieltä kuin esittelijä. Ennen kaikkea pidämme hänen alihankinnan määritelmäänsä melko tiukkana. Hän tahtoo rajoittaa alihankinnan väliaikaisiin tai teknisiin toimiin. Käytännössä niistä on tosiaan usein kyse, mutta meistä määritelmä on liian rajattu. Toimintakykyinen komissio tarvitsee joustavuutta. Kysymys kuuluu: mikä on tehokkainta, miten selvitään pienimmin kustannuksin? Tämän kysymyksen on oltava tärkeimmällä sijalla, eikä meidän Euroopan parlamentissa pidä mennä sitä estämään. Ja toiseksi: kuten on jo lyhyesti kerrottu, esittelijä Bourlanges ehdottaa vähimmäismäärää, joka tällaisen viraston henkilöstöstä pitäisi olla virkamiehiä. Ilman muuta tällaisten virastojen henkilöstöstä osan on oltava komission virkamiehiä, mutta meistä ei ole järkevää määritellä jotakin tiettyä vähimmäismäärää. Niissä on eroja virastoittain sen mukaan, millainen virasto on kyseessä ja mitä tehtäviä sillä on. Esittelijä Bourlanges kysyi valiokunnassa: eikös sosialistien pitäisi puolustaa työntekijöiden etuja? Minä sanoisin: eikös PPE:n pitäisi olla turhien sääntöjen poistamisen ja vapauden puolella? Lopuksi kysyisin vielä komission mielipidettä jäsen Ellisin tähän mietintöön tekemästä tarkistuksesta. Haluan onnitella myös tänään käsiteltävänä olevan mietinnön esittelijää. Hän on omaksunut hyvin rakentavan kannan talousarvion valvontavaliokunnassa, ja haluan onnitella häntä myös suurenmoisesta yhteistyöstä budjettivaliokunnan esittelijän kanssa, oivallisesta yhteistyöstä, josta pitäisi ottaa esimerkkiä. Ryhmämme tukee Euroopan komission ehdotusta lämpimästi. Tuemme myös esittelijä Bourlangesin mietintöä. Olemme sitä mieltä, että komission ehdotus on tärkeä osa vuoden 1999 jälkeen käynnistettyä uudistusohjelmaa. Ehdotuksen tarkoituksena on saada tiettyjen tehtävien alihankinta toteutetuksi selvästi määritellyissä rajoissa ja lopettaa teknisen avun toimistojen hallinnollinen hullunmylly. Talousarvion valvontavaliokunta on vielä terävöittänyt Euroopan komission ehdotusta joissakin kohdin. Jäsen Theato esitteli näitä asioita jo lyhyesti. Ensinnäkin virastojen kotipaikka. Tekstissä mainitaan nyt virastojen paikallistoimistojen avaaminen. Meidän tarkistuksessamme tämä viittaus poistetaan. Pitäisi olla vieläkin tiukempi. Jäsen Mulder esitti hyvää tarkistusta ja pyydän teitä, esittelijä Bourlanges, harkitsemaan, ettekö hyväksyisi jäsen Mulderin tarkistusta oman tarkistuksenne täydennykseksi, jotta ei tarvitsisi valita ainoastaan toista näistä molemmista. Toiseksi varainhoidon tarkastusta ja valvontaa koskevia määräyksiä on tiukennettu. On otettu mukaan velvoite laatia vuosittainen kertomus. Minusta tämä on tärkeä parannus. Kolmanneksi ajamme yhteistä varainhoitoasetusta kaikille virastoille emmekä erillistä varainhoitoasetusta joka virastolle. Muussa tapauksessa pelkäämme, että metsää ei enää jossakin vaiheessa nähdä puilta. Ja lopuksi olemme sitä mieltä, että OLAFilla pitää olla suhteessa toimeenpanovirastoihin sama toimivalta kuin suhteessa Euroopan komissioon."@fi5
"Permettez-moi, avant tout, d’utiliser un peu de mon précieux temps de parole pour vous féliciter de votre travail remarquable au sein du comité de consultation concernant la directive sur les offres. J’ai bravé la discipline de groupe de ma délégation pour vous soutenir, mais en vain. Nous divergeons encore d’opinion avec le rapporteur sur certains points. Premièrement, nous trouvons sa définition de l’externalisation un peu restreinte. Il veut limiter l’externalisation à des tâches temporaires et à des tâches à caractère technique, ce qui sera, en effet, souvent le cas dans la pratique, mais nous trouvons que c’est trop limité. Une Commission dynamique a besoin de flexibilité. La question est de savoir ce qui est le plus efficace, ce qui permet le mieux de réduire les coûts. Cette question doit occuper une place centrale, et le Parlement européen ne doit pas bloquer ce processus. Deuxièmement, on l’a souligné précédemment, M. Bourlanges propose d’incorporer un seuil minimum pour le nombre de fonctionnaires de la Commission inclus dans le personnel de ce type d’agences. Il va de soi qu’un certain nombre de fonctionnaires de la Commission devront faire partie du personnel de ces agences, mais il ne nous semble pas responsable de fixer un pourcentage. Celui-ci variera d’une agence à l’autre selon sa nature et ses activités. M. Bourlanges a demandé, au sein de la commission, si les socialistes étaient quand même pour les droits des travailleurs. Je demanderai à mon tour : le PPE est-il pour la suppression des réglementations superflues et pour la liberté ? Enfin, je sollicite l’avis de la Commission sur l’amendement de M. Ellis concernant ce rapport. Je tiens également à féliciter le rapporteur pour le rapport qui nous est soumis aujourd’hui. Il a adopté une attitude très constructive au sein de la commission du contrôle budgétaire et je tiens à le féliciter aussi pour sa formidable collaboration avec le rapporteur de la commission des budgets. C’est là un exemple digne d’être suivi. Notre groupe soutient de tout cœur la proposition de la Commission européenne. Nous soutenons également le rapport de M. Bourlanges. Selon nous, la proposition de la Commission constitue une partie importante du programme de réforme lancé après 1999. L’objectif de la proposition est d’inscrire l’externalisation de certaines tâches dans un cadre bien défini et de mettre fin au chaos administratif des bureaux d’assistance technique. La commission du contrôle budgétaire a toutefois reformulé certains points de la proposition de la Commission européenne. Mme Theato y a déjà fait référence. En premier lieu, la disposition relative aux sièges des agences. Le texte parle à présent de l’ouverture d’antennes pour certaines agences. Conformément à notre amendement, cette référence est supprimée. Mais on peut aller plus loin. M. Mulder a introduit un bon amendement et je voudrais, Monsieur Bourlanges, vous soumettre l’idée d’adopter l’amendement de M. Mulder en complément du vôtre afin d’éviter de devoir choisir entre les deux. En deuxième lieu, les dispositions relatives à l’audit et au contrôle financiers ont été reformulées, par l’insertion de l’obligation de rédiger un rapport annuel. C’est là une amélioration importante, selon moi. En troisième lieu, nous plaidons pour un même règlement financier applicable à toutes les agences au lieu d’un règlement financier par agence. Si ce n’est pas le cas, nous craignons qu’à un moment donné, les arbres ne cachent la forêt. Enfin, nous estimons que l’OLAF doit disposer des mêmes compétences à l’égard des agences qu’à l’égard de la Commission européenne."@fr6
"Innanzitutto vorrei utilizzare una piccola parte del prezioso tempo di parola a mia disposizione per congratularmi per l’eccellente lavoro da lei svolto nell’ambito del comitato di conciliazione sulla direttiva sulle acquisizioni. All’interno della delegazione ho sfidato la disciplina politica del mio gruppo per darle il mio appoggio, ma purtroppo non è servito a nulla. Su alcuni punti non condividiamo l’opinione del relatore. Innanzitutto, riteniamo che la sua definizione di affidamento sia troppo limitata. Egli vuole restringere l’affidamento a compiti temporanei di carattere tecnico. Nella realtà ciò avverrà spesso, ma pensiamo che questa definizione sia troppo limitata. Una Commissione efficiente ha bisogno di flessibilità. La domanda è: qual è il sistema più efficiente, qual è il sistema che permette il maggior risparmio a livello di costi? Tale questione deve rivestire un ruolo essenziale; il Parlamento europeo non deve precludere alcuna strada al riguardo. Secondo, come già riferito, l’onorevole Bourlanges propone di fissare una percentuale minima per il numero di funzionari della Commissione che devono operare nelle agenzie. E’ ovvio che nelle agenzie dovrà operare una certa quantità di funzionari della Commissione, ma non riteniamo opportuno fissare tale percentuale, in quanto essa differirà a seconda del tipo di l’agenzia e del lavoro che essa effettua. L’onorevole Bourlanges ha chiesto in seno alla commissione se i socialisti sostengono davvero i diritti dei lavoratori. Rispondo: ma il gruppo PPE-DE è sul serio favorevole all’abolizione delle norme superflue e fautore della libertà? Infine vorrei sapere qual è il parere della Commissione sull’emendamento presentato dall’onorevole Ellis sulla relazione. Voglio anche complimentarmi con il relatore per il documento in esame quest’oggi. Egli ha assunto un atteggiamento molto costruttivo in seno alla commissione per il controllo dei bilanci; inoltre mi congratulo con lui per la proficua collaborazione portata avanti con il relatore della commissione per i bilanci, cooperazione che merita di avere un seguito. Il nostro gruppo dà pieno appoggio alla proposta della Commissione europea. Sosteniamo anche la relazione Bourlanges. Riteniamo che la proposta della Commissione rappresenti un’importante parte del programma di riforme avviato dopo il 1999. La proposta mira a che l’affidamento di determinati compiti avvenga in un quadro ben definito e a porre fine al caos amministrativo delle agenzie di assistenza tecnica. La commissione per il controllo dei bilanci ha specifica meglio la proposta della Commissione europea su alcuni punti, come già ricordato dalla onorevole Theato. Primo: la disposizione in merito alla sede delle agenzie. Adesso nel testo si parla di aprire antenne operative per le agenzie. Con il nostro emendamento tale riferimento viene soppresso. Si può soltanto essere più severi. L’onorevole Mulder ha presentato un emendamento valido; propongo all’onorevole Bourlanges di accogliere l’emendamento dell’onorevole Mulder quale integrazione al suo emendamento, per cui non occorre scegliere tra i due. Secondo: sono state inasprite le disposizioni in materia di e controllo finanziario. E’ stato recepito l’obbligo di presentare una relazione annua. Penso che si tratti di un importante miglioramento. Terzo: siamo favorevoli all’adozione di un unico regolamento finanziario per tutte le agenzie e non all’introduzione di un regolamento finanziario per ciascuna di esse. Temiamo che, in caso contrario, ad un certo punto si perda di vista il quadro generale. Infine, siamo del parere che OLAF debba avere nei confronti delle agenzie le stesse competenze che ha nei confronti della Commissione europea."@it9
"May I first of all use up a small proportion of my valuable speaking time to congratulate you on the excellent work you have done in the Conciliation Committee with regard to the Takeover Directive? I have stood up to the group discipline of my delegation to support you, but to no avail. We still beg to differ with the rapporteur on a number of points. Firstly, his definition of externalisation is rather skimpy. He would like to restrict externalisation to temporary tasks and tasks of a technical nature. In practice, it is true that that will often be the nature of those tasks, but we find it too restricted. A decisive Commission needs flexibility. The question is what is most efficient, what is most cost-effective? That question should be central, and we as European Parliament should not plug that opening. And secondly, this has already been mentioned, Mr Bourlanges proposes to include a minimum percentage for the number of Commission officials who need to work in such an agency. Needless to say, a certain percentage of Commission officials will need to work in such an agency, but it appears inappropriate in our view to place a figure on that percentage. That will differ for each agency according to the nature and work of the agency. Mr Bourlanges said in the committee: surely the Socialists are in favour of workers’ rights? I would say: surely, the PPE is in favour of abolishing unnecessary rules and in favour of freedom? And finally, I should like to ask the Commission its opinion on the amendments tabled by Mr Ellis to this report. I should also like to congratulate the rapporteur on the report that is before us today. He has adopted a very constructive attitude in the Committee on Budgetary Control and I should also like to congratulate him on the excellent working relationship with the rapporteur of the Committee on Budgets. It is first-class teamwork, which deserves to be emulated. Our group gives its unqualified support to the proposal of the European Commission. We also back the report by Mr Bourlanges. We are of the opinion that the Commission proposal forms a key component in the reform programme that was set in motion after 1999. The proposal aims to externalise certain tasks in a clearly defined framework and end the administrative chaos of the technical assistance offices. The Committee on Budgetary Control did tighten the proposal of the European Commission on a number of scores, as Mrs Theato has already mentioned. Firstly, the location of the registered office of the agencies. The text now refers to opening branch offices for agencies. According to our amendment, this reference is being deleted. There is still room for improvement. Mr Mulder has tabled a sound amendment and I should like you, Mr Bourlanges, to consider adopting Mr Mulder’s amendment as a supplement to your amendment, so that we do not need to choose between the two. Secondly, the provisions on financial audit and control are being tightened. The obligation has been included to produce a report annually. That is a major improvement in my view. Thirdly, we call for one Financial Regulation for all agencies, as opposed to a different Financial Regulation for each agency. If not, we fear that we will no longer see the wood for the trees. And finally, OLAF’s powers relating to agencies and relating to the European Commission should be the same in our opinion."@lv10
"Antes de mais, permita­me que utilize uma pequena parcela do meu precioso tempo de uso da palavra para felicitar Vossa Excelência pelo excelente trabalho que realizou no Comité de Conciliação para a directiva relativa às ofertas públicas de aquisição. Desafiei a disciplina partidária do meu grupo para o apoiar, mas em vão. Há ainda determinados pontos em que discordamos do relator. Em primeiro lugar, achamos que a sua definição de subcontratação é um pouco limitada. O relator quer limitar a subcontratação às tarefas temporárias e de natureza técnica. Na prática, será realmente muitas vezes esse o caso, mas consideramos essa definição demasiado limitada. Uma Comissão dinâmica precisa de flexibilidade. A questão reside em saber o que é que é mais eficiente, o que é que pode gerar maior economia de custos. Essa questão deve ser central e, enquanto Parlamento Europeu, não devemos trancar agora essa possibilidade. E, em segundo lugar, como já aqui foi dito, o senhor deputado Bourlanges propõe estabelecer uma percentagem mínima de funcionários destacados pela Comissão que devem trabalhar numa agência de execução. É evidente que terá de haver uma percentagem de funcionários destacados pela Comissão a trabalhar nessas agências, mas não nos parece sensato definir uma percentagem nesse domínio. Essa percentagem variará de agência para agência, em função da natureza da agência e do trabalho que a mesma desenvolve. Na comissão, o senhor deputado Bourlanges perguntou: não serão os Socialistas a favor dos direitos dos trabalhadores? Eu perguntaria: não será o PPE­DE a favor da abolição de pequenas regras supérfluas e a favor da liberdade? E, por último, gostaria de perguntar à Comissão o que pensa da alteração apresentada pelo senhor deputado Elles ao presente relatório. Quero também felicitar o relator pelo relatório que analisamos hoje. O relator assumiu uma postura muito construtiva na Comissão do Controlo Orçamental e quero felicitá­lo também pela forma excelente como cooperou com o relator da Comissão dos Orçamentos. Foi uma cooperação excelente, que deveria servir de exemplo. O nosso grupo apoia sinceramente a proposta da Comissão Europeia. Apoiamos igualmente o relatório do senhor deputado Bourlanges. Somos de opinião que a proposta da Comissão constitui um importante elemento do programa de reformas que foi lançado depois de 1999. A proposta visa assegurar que a subcontratação de determinadas tarefas seja feita num quadro jurídico claramente definido e pôr fim ao caos administrativo dos gabinetes de assistência técnica. A Comissão do Controlo Orçamental agravou efectivamente alguns pontos da proposta da Comissão Europeia. A senhora deputada Theato aludiu a esse facto. Em primeiro lugar, a disposição relativa à sede das agências de execução. No texto fala­se agora da criação de antenas operacionais para estas agências. De acordo com a nossa alteração, esta referência é suprimida. Poderá apenas ser mais agravada. O senhor deputado Mulder apresentou uma boa alteração e, Senhor Deputado Bourlanges, gostaria de lhe sugerir que adoptasse a alteração do senhor deputado Mulder como complemento à sua alteração, para que não seja necessário fazer uma escolha entre as duas. Em segundo lugar, as disposições respeitantes à auditoria e ao controlo financeiro são agravadas. Foi incluída a obrigatoriedade de apresentar um relatório anual. Penso que isso representa uma importante melhoria. Em terceiro lugar, defendemos um único regulamento financeiro para todas as agências e não um regulamento financeiro para cada uma delas. De contrário, receamos que, a dado momento, não consigamos ver as árvores por causa do bosque. E, por último, entendemos que as competências que o OLAF detém em relação à agência de execução devem ser análogas às que lhe são atribuídas em relação aos serviços da Comissão Europeia."@pt11
"Tillåt mig först att använda en liten del av min dyrbara talartid till att gratulera er till era utmärkta insatser i förlikningskommittén för direktivet om övertagandebud. Jag har gått emot gruppdisciplinen i min delegation för att kunna ge er mitt stöd, men det hjälpte inte. På några punkter delar vi inte föredragandens åsikt. För det första anser vi att hans definition av utläggning lite väl snäv. Han vill begränsa detta koncept till tillfälliga uppgifter och uppgifter av teknisk natur. I praktiken kommer det mycket riktigt ofta att handla om just detta, men vi anser att det är en för begränsad definition. En slagfärdig kommission behöver flexibilitet. Frågan är: Vad är mest effektivt, och vad är mest kostnadssparande? Denna fråga måste stå i centrum, och vi får nu inte som europeiskt parlament formulera frågan på ett sådant sätt att det inte finns något utrymme för förändring. Och för det andra, vilket redan har berörts, föreslår Bourlanges att fastställa en procentsats för minimiantalet kommissionstjänstemän som måste finnas vid ett sådant kontor. Naturligtvis kommer ett visst antal procent kommissionstjänstemän att arbeta vid ett sådant kontor, men vi tycker inte att det verkar förståndigt att fastställa en viss procentsats för detta. Detta kommer att variera mellan kontoren beroende på typen av kontor och kontorets verksamhet. Bourlanges uttryckte sig så här i utskottet: socialister är väl ändå för arbetstagarnas rättigheter? Jag skulle vilja säga så här: PPE-gruppen är väl ändå förespråkare av avskaffandet av överflödiga små regler och för frihet? Och slutligen skulle jag vilja fråga kommissionen om kommissionens åsikt om Ellis ändringsförslag till detta betänkande. Jag vill också gratulera föredraganden till det betänkande som vi har framför oss i dag. Han har förhållit sig mycket konstruktiv i budgetkontrollutskottet, och jag vill också berömma honom för hans enastående sätt att samarbeta med föredraganden från budgetutskottet. Det var ett utmärkt samarbete som förtjänar att upprepas. Vår grupp stöder eftertryckligen förslaget från Europeiska kommissionen. Vi stöder också betänkandet från Bourlanges. Vi är av den uppfattningen att kommissionens förslag utgör en viktig del av det reformprogram som sattes igång efter 1999. Förslaget syftar till att skapa en tydligt definierad ram för att lägga ut vissa uppgifter på entreprenad och att få ett slut på det administrativa kaoset med de kontoren för tekniskt stöd. Budgetkontrollutskottet har dock skärpt Europeiska kommissionens förslag på ett antal punkter. Theato har redan refererat till detta. För det första gäller det frågan var kontoren skall ha sina säten. I texten talas det nu om att öppna filialer för kontoren. Enligt vårt ändringsförslag skall denna hänvisning strykas. Det kan bara bli tydligare. Mulder har lämnat in ett bra ändringsförslag, och jag vill be er, herr Bourlanges, att fundera över om ni kan anta Mulders ändringsförslag som komplement till ert ändringsförslag så att man inte behöver välja ett av de två förslagen. För det andra har bestämmelserna om ekonomisk revision och kontroll skärpts. Man har infört en skyldighet att avlägga en rapport varje år. Jag tror att det är en viktig förbättring. För det tredje förordar vi att ha en och samma ekonomiska stadga för alla kontor och inte en ekonomisk stadga per kontor. Annars är vi rädda att vi inte längre kommer att kunna se skogen för alla träd. Och slutligen anser vi att OLAF måste ha samma befogenheter i förhållande till kontoren som i förhållande till Europeiska kommissionen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Van Hulten (PSE ) –"12
"Van Hulten (PSE ). -"2

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph