Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-338"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.9.3-338"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, señora Comisaria, queridos colegas, debatir conjuntamente sobre el sistema de recursos propios y sobre el próximo presupuesto ante la conciliación refuerza la idea de que ingresos y gastos son dos caras de la misma moneda. Aquí se ha pedido autonomía fiscal y codecisión para ingresos y gastos, pero antes hay que alcanzar una adecuada y justa financiación de las políticas comunitarias y ya sabemos que se difiere en el sistema más eficaz para lograrlo. Tarde o temprano habrá que alcanzar un acuerdo con vocación de permanencia, pero antes habrá que debatir y despejar los temas seleccionados en el Consejo de Niza. Parece un ejercicio inútil hablar de una nueva filosofía de recursos propios sin haber despejado antes incógnitas fundamentales. No es muy prudente empezar la casa por el tejado. En todo caso, argumentar con el tema de los saldos netos -como se ha hecho- no va en la dirección correcta, sino que, por muchos motivos, contribuye a socavar los principios de la Unión. Hoy la cuestión es saber si la nueva decisión sobre recursos propios avanza efectivamente hacia una mayor equidad, transparencia y tiene más en cuenta la capacidad contributiva de los Estados miembros. Pues bien, está claro que la reducción progresiva del tipo máximo de referencia del recurso IVA contribuye a corregir los aspectos regresivos del sistema vigente. Las contribuciones de los Estados miembros vía cuarto recurso e IVA deben guardar proporción con su contribución al PIB comunitario como elemento clave para salvaguardar la equidad del sistema. Por ello, no debemos cejar en el empeño de avanzar por este camino. La propuesta también contiene aspectos negativos nada desdeñables. El mantenimiento, aun con la modificación del sistema de cálculo, de la llamada corrección de desequilibrios presupuestarios a favor del Reino Unido, confirma un procedimiento que choca frontalmente con la deseada transparencia y simplicidad. Quiero señalar, de cara al presupuesto 2002, que el informe Costa Neves -y felicito al ponente por su trabajo- proporciona los elementos necesarios para una buena negociación. Creo que hay margen para llegar a acuerdos finales con el Consejo. Pido que la Comisión cumpla con su compromiso de proponer el instrumento y la financiación adecuados para atender las consecuencias del fracaso del acuerdo de pesca con Marruecos, lo cual significa también que las ayudas puedan utilizarse en proyectos de actividad económica alternativos en las zonas afectadas."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, fru kommissær, kære kolleger, at forhandle under ét om systemet med egne indtægter og det kommende budget inden forligsforhandlingen styrker idéen om, at indtægter og udgifter er to sider af samme sag. Her er der blevet anmodet om fiskal autonomi og fælles beslutningsprocedure for indtægter og udgifter, men først skal der opnås en passende og rimelig finansiering af fællesskabspolitikkerne, og vi ved allerede, at der er uenighed om, hvilket system der er bedst for at opnå det. Før eller siden skal der indgås en vedvarende aftale, men først skal de emner, som blev fastlagt på Rådet i Nice, diskuteres og afklares. Det er nyttesløst at tale om en ny filosofi for egne indtægter uden forinden at have afdækket de grundlæggende uklarheder. Det er ikke klogt at starte med taget, når huset skal bygges. At argumentere med spørgsmålet om nettosaldi - som det er sket - er i hvert fald ikke den rigtige vej, tværtimod bidrager det af mange årsager til at undergrave Unionens principper. I dag gælder det om at finde ud af, om den nye beslutning om egne indtægter rent faktisk skaber større retfærdighed og gennemsigtighed og tager mere højde for medlemsstaternes bidragsevne. Det er klart, at den gradvise reduktion af den maksimale momsindkrævningssats bidrager til at rette op på de regressive aspekter ved det eksisterende system. Medlemsstaternes bidrag via den fjerde indtægt og momsindtægten skal stå i et rimeligt forhold til deres bidrag til Fællesskabets BNP som et grundlæggende element til sikring af systemets retfærdighed. Derfor må vi ikke opgive vores forsæt om at fortsætte ad denne vej. Forslaget har også negative aspekter, som ikke bør undervurderes. Bibeholdelsen, selv med ændringen af beregningssystemet, af den såkaldte udligning af budgetmæssige skævheder til fordel for Det Forenede Kongerige bekræfter en procedure, som støder frontalt sammen med ønsket om gennemsigtighed og forenkling. Hvad angår 2002-budgettet, vil jeg sige, at Costa Neves-betænkningen - og jeg lykønsker ordføreren med hans arbejde - leverer de ting, der er nødvendige for en god forhandling. Jeg mener, at der er spillerum til at opnå endelige aftaler med Rådet. Jeg anmoder om, at Kommissionen opfylder sit løfte om at levere det instrument og den finansiering, der skal til for at dæmme op for følgerne af sammenbruddet i forhandlingerne om fiskeriaftalen med Marokko, og det betyder også, at støtten skal kunne anvendes til alternative projekter, der kan skabe økonomisk aktivitet i de berørte områder."@da1
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die gemeinsame Aussprache über das Eigenmittelsystem und über den nächsten Haushalt vor der Vermittlung stärkt den Gedanken, dass Einnahmen und Ausgaben zwei Seiten derselben Medaille sind. Hier wurden Steuerautonomie und Mitentscheidung bei Einnahmen und Ausgaben gefordert, aber vorher muss eine angemessene und gerechte Finanzierung der Gemeinschaftspolitiken erreicht werden, und wir wissen bereits, dass es über das wirksamste System zu ihrer Erreichung unterschiedliche Auffassungen gibt. Früher oder später muss eine dauerhafte Einigung erzielt werden, zuvor jedoch müssen die im Rat von Nizza ausgewählten Themen diskutiert und klargestellt werden. Es ist wahrscheinlich eine nutzlose Übung, von einer neuen Eigenmittelphilosophie zu sprechen, ohne vorher wichtige Unbekannte ausgeräumt zu haben. Den Hausbau mit dem Dach zu beginnen, ist nicht sehr klug. Auf jeden Fall geht eine Argumentation mit dem Thema der Nettosalden – wie sie vorgenommen wurde – nicht in die richtige Richtung, sondern trägt aus vielen Gründen zur Unterhöhlung der Prinzipien der Union bei. Heute geht es darum zu ermitteln, ob die neue Entscheidung über Eigenmittel wirklich zu einer größeren Gerechtigkeit und Transparenz führt und die Beitragskraft der Mitgliedstaaten stärker berücksichtigt. Nun, es ist klar, dass die progressive Senkung des maximalen MwSt.-Abrufsatzes dazu beiträgt, die regressiven Aspekte des bestehenden Systems zu korrigieren. Die Beiträge der Mitgliedstaaten über die vierte Einnahme und die Mehrwertsteuer müssen mit ihrem Beitrag zum BSP der Gemeinschaft als Schlüsselelement zur Wahrung der Gerechtigkeit des Systems im Verhältnis stehen. Deshalb dürfen wir nicht zögern in unseren Bemühungen, diesen Weg fortzusetzen. Der Vorschlag enthält auch nicht zu übersehende negative Aspekte. Die wenn auch mit einer Änderung des Berechnungssystems beibehaltene so genannte Korrektur von Haushaltsungleichgewichten zugunsten Großbritanniens ist die Bestätigung für ein Verfahren, das im frontalen Widerspruch zur erwünschten Transparenz und Vereinfachung steht. Ich möchte mit Blick auf den Haushalt 2002 darauf hinweisen, dass der Bericht Costa Neves – und ich beglückwünsche den Berichterstatter zu seiner Arbeit – die erforderlichen Elemente für eine gute Verhandlung liefert. Ich glaube, es gibt einen Spielraum, um abschließende Vereinbarungen mit dem Rat zu erzielen. Ich bitte die Kommission, ihrer Verpflichtung nachzukommen und das zweckmäßige Instrument und die angemessene Finanzierung vorzuschlagen, um den Auswirkungen des gescheiterten Fischereiabkommens mit Marokko Rechnung zu tragen, was auch bedeutet, dass die Beihilfen für alternative Projekte der Wirtschaftstätigkeit in den betroffenen Regionen verwendet werden können."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η κοινή συζήτηση σχετικά με το σύστημα ιδίων πόρων και τον επόμενο προϋπολογισμό ενώπιον της συνδιαλλαγής ενισχύει την ιδέα ότι τα έσοδα και τα έξοδα είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Εδώ έχει ζητηθεί φορολογική αυτονομία και συναπόφαση για τα έσοδα και τα έξοδα, ωστόσο, θα πρέπει προηγουμένως να επιτευχθεί μία επαρκής και δίκαιη χρηματοδότηση των κοινοτικών πολιτικών και ήδη γνωρίζουμε ότι για να επιτευχθεί αυτό χρειάζεται ένα αποτελεσματικότερο σύστημα. Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να επιτευχθεί μία μόνιμη συμφωνία, ωστόσο, προηγουμένως θα πρέπει να συζητήσουμε και να ξεδιαλύνουμε τα θέματα που επιλέχθηκαν στο Συμβούλιο της Νίκαιας. Φαίνεται πως είναι άσκοπο να συζητούμε για μία νέα φιλοσοφία ιδίων πόρων χωρίς να έχουμε προηγουμένως ξεδιαλύνει κάποιους θεμελιώδεις αγνώστους παράγοντες. Δεν είναι πολύ φρόνιμο να αρχίζουμε το σπίτι από την οροφή. Εν πάση περιπτώσει, η χρήση των καθαρών υπολοίπων ως επιχείρημα για το θέμα, όπως έχει γίνει, δεν είναι λανθασμένη αλλά για πολλούς λόγους συμβάλλει στην υπονόμευση των αρχών της Ένωσης. Σήμερα το ζήτημα που τίθεται είναι να γνωρίζουμε αν η νέα απόφαση σχετικά με τους ιδίους πόρους προχωρεί όντως προς τη μεγαλύτερη ισότητα και διαφάνεια και αν λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η ικανότητα συνεισφοράς των κρατών μελών. Είναι λοιπόν σαφές ότι η σταδιακή μείωση του μέγιστου τύπου αναφοράς του πόρου ΦΠΑ συμβάλλει στη διόρθωση των αναδρομικών πτυχών του ισχύοντος συστήματος. Οι συνεισφορές των κρατών μελών μέσω ενός τέταρτου πόρου και του ΦΠΑ θα πρέπει να είναι ανάλογες με τη συνεισφορά τους στο κοινοτικό ΑΕγχΠ ως βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της ισότητας του συστήματος. Για αυτόν τον λόγο δεν θα πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας στην προσπάθεια να επιτύχουμε προόδους προς αυτή την κατεύθυνση. Η πρόταση επίσης περιέχει αρνητικές πτυχές που δεν είναι καθόλου αμελητέες. Η διατήρηση, ακόμη και με την τροποποίηση του συστήματος υπολογισμού της αποκαλούμενης διόρθωσης των δημοσιονομικών ανισορροπιών υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου, επιβεβαιώνει μία διαδικασία που έρχεται σε κατά μέτωπο σύγκρουση με την επιθυμητή διαφάνεια και απλούστευση. Θα ήθελα ενώπιον του προϋπολογισμού του 2002 να επισημάνω ότι η έκθεση Costa Neves - και συγχαίρω τον εισηγητή για το έργο του - παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία για μία καλή διαπραγμάτευση. Πιστεύω πως έχουμε το περιθώριο να φτάσουμε σε τελικές συμφωνίες με το Συμβούλιο. Ζητώ από την Επιτροπή να τηρήσει τη δέσμευσή της να παρέχει επαρκή μέτρα και χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της αποτυχίας της αλιευτικής συμφωνίας με το Μαρόκο, κάτι που σημαίνει επίσης ότι οι ενισχύσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εναλλακτικά έργα οικονομικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές."@el8
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, to jointly debate the system of own resources and the next budget at the point of conciliation reinforces the idea that income and expenditure are two sides of the same coin. There have been calls here for fiscal autonomy and codecision for income and expenditure, but first we must achieve suitable and fair funding of Community policies and we already know that there are differing opinions about the most efficient system for achieving it. Sooner or later we will have to reach a permanent agreement, but first we will have to debate and clarify the issues selected at the Nice Council. It seems a pointless exercise to talk about a new philosophy for own resources without having cleared up the fundamental unknown factors first. It is not very prudent to begin building a house from the roof. In any event, to use the argument of the issue of net balances – as has been done – does not move in the right direction, but, for many reasons, contributes to undermining the principles of the Union. The question today is whether the new decision on own resources effectively makes progress towards greater equity and transparency and takes more account of the Member States’ tax capacity. It is clear that the gradual reduction of the maximum reference rate for the VAT resource contributes to correcting the regressive aspects of the system in force. The Member States’ contributions via the fourth resource or VAT must be proportionate with their contribution to the Community GDP as a key element of safeguarding the equity of the system. Therefore we must keep up our efforts in this direction. The proposal also has some negative aspects, which are far from negligible. The maintenance, albeit with a modification of the calculation system, of the so-called correction of budgetary imbalances in favour of the United Kingdom, confirms that this procedure is totally contrary to the desired transparency and simplicity. With regard to the 2002 budget, I would like to point out that the Costa Neves report – and I congratulate the rapporteur on his work – provides the necessary elements for a good negotiation. I believe that there is a margin for reaching final agreements with the Council. I would ask the Commission to fulfil its commitment to propose a suitable instrument and funding to deal with the failure of the fishing agreement with Morocco, which also means that the aid can be used in projects for alternative economic activity in the regions affected."@en3
"Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, yhteiskeskustelun järjestäminen omien varojen järjestelmästä ja seuraavasta talousarviosta neuvottelua silmällä pitäen vahvistaa ajatusta, että tulot ja menot ovat kolikon kaksi eri puolta. Täällä on pyydetty verotusautonomiaa ja yhteispäätösmenettelyä tuloja ja menoja koskevissa asioissa, mutta niitä ennen on kyettävä rahoittamaan riittävästi ja oikeudenmukaisesti yhteisön politiikat, ja tiedämme kyllä, että mielipiteet tehokkaimmasta tavasta sen toteuttamiseksi poikkeavat toisistaan. Ennemmin tai myöhemmin on päästävä pysyvään yksimielisyyteen, mutta sitä ennen on keskusteltava Nizzan Eurooppa-neuvostossa valittuja aiheita ja ratkaistava ne. Tuntuu hyödyttömältä puhua uudesta omia varoja koskevasta ajattelumallista ilman, että ensin on ratkaistu tuntemattomat suureet. Ei ole oikein viisasta alkaa rakentaa taloon ensiksi kattoa. Joka tapauksessa nettosaldoista käydyt väittelyt eivät vie keskustelua oikeaan suuntaan, vaan rapauttavat monestakin syystä unionin periaatteita. Juuri nyt kysymys kuuluu, edistetäänkö omia varoja koskevalla uudella päätöksellä todellakin tasapuolisuuden ja avoimuuden lisääntymistä ja otetaanko sen avulla paremmin huomioon jäsenvaltioiden maksuosuusmahdollisuudet. On toki selvää, että alv-varojen enimmäisverokannan jatkuvan supistamisen avulla voidaan korjata nykyisen järjestelmän näkökohtia. Jäsenvaltioiden pitää maksaa osuutensa neljänsien varojen ja alv-varojen kautta samassa suhteessa kuin osuutensa yhteisön BKT:hen, mikä on tärkeä asia järjestelmän tasapuolisuuden kannalta. Emme siis saa lannistua pyrkimyksissämme edistää tätä asiaa. Ehdotus sisältää myös kielteisiä eikä lainkaan väheksyttäviä näkökohtia. Se, että niin kutsuttu talousarvion epätasapainon korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi säilytetään, vaikka laskentatapaa muutetaankin, todistaa menettelystä, joka rikkoo räikeästi avoimuuden ja yksinkertaisuuden tavoitetta. Haluan tehdä vuoden 2002 talousarviota ajatellen tiettäväksi, että Costa Nevesin onnittelen esittelijää hänen työstään mietinnössä tuodaan esille onnistuneeseen neuvotteluun tarvittavia näkökohtia. Uskon, että meidän on mahdollista päästä lopullisiin sopimuksiin neuvoston kanssa. Pyydän, että komissio täyttää lupauksensa laatia ehdotuksen sellaisesta välineestä ja rahoituksesta, joilla voidaan asianmukaisesti hoitaa Marokon kalastussopimuksen epäonnistumisen seuraukset, mikä tarkoittaa myös, että tukia voidaan käyttää myös vaihtoehtoisen taloudellisen toiminnan edistämiseen kärsineillä alueilla."@fi5
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, avoir une discussion commune sur le système de ressources propres et sur le prochain budget avant la conciliation renforce l'idée que revenus et dépenses sont les deux côtés de la même pièce. On a demandé ici une autonomie fiscale et la codécision pour les revenus et les dépenses, mais il faut auparavant arriver à un financement juste et adéquat des politiques communautaires et nous savons bien que nous n'appliquons pas le système le plus efficace pour y parvenir. Il faudra tôt ou tard parvenir à un accord à vocation permanente mais il faudra auparavant débattre et dégager les sujets choisis lors du Conseil de Nice. Il semble inutile de parler d'une nouvelle philosophie des ressources propres sans avoir dégagé auparavant les inconnues essentielles. Il n'est pas très prudent de mettre la charrue avant les bœufs. En tout cas, argumenter avec le sujet des soldes nets - comme cela a été fait - ne va pas dans la bonne direction, loin s'en faut. Cela contribue, pour de nombreuses raisons, à miner les principes de l'Union. Aujourd'hui, la question est de savoir si la nouvelle décision sur les ressources propres va effectivement vers une plus grande équité, une plus grande transparence et si elle tient davantage compte de la capacité contributive des États membres. Maintenant, il est clair que la réduction progressive du taux d'appel maximal de la ressource TVA contribue à corriger les aspects régressifs du système en vigueur. Les contributions des États membres via la quatrième ressource et la TVA doivent rester proportionnelles à leur contribution au PIB communautaire, en tant qu'élément essentiel pour préserver l'équité du système. C'est pourquoi nous ne devons pas renoncer à poursuivre sur cette voie. La proposition contient également des aspects négatifs non négligeables. Le maintien, même avec la modification du système de calcul, de la soi-disant correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume Uni, confirme une procédure qui va absolument à l'encontre de la transparence et de la simplicité souhaitées. Je tiens à signaler, en vue du budget 2002, que le rapport Costa Neves - et je félicite le rapporteur pour son travail - fournit les éléments nécessaires à une bonne négociation. Je crois qu'il y a une marge suffisante pour parvenir à des accords finaux avec le Conseil. Je demande que la Commission respecte son engagement de proposer l'instrument et le financement adéquats pour assumer les conséquences de l'échec de l'accord de pêche avec le Maroc, ce qui signifie également que les aides peuvent être utilisées dans des projets d'activité économique alternatifs dans les régions concernées."@fr6
"Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, il fatto che stiamo affrontando una discussione congiunta sul sistema delle risorse proprie e sul prossimo bilancio, in vista della conciliazione, rafforza l’idea che entrate e spese siano due facce della stessa medaglia. Si chiede autonomia fiscale e codecisione per entrate e uscite, ma innanzitutto occorre predisporre un adeguato ed equo finanziamento delle politiche comunitarie e già sappiamo che non siamo d’accordo sul metodo più efficace per ottenerlo. Presto o tardi si dovrà raggiungere un accordo definitivo, ma a priori sarà necessario discutere e chiarire i temi emersi in occasione del Consiglio di Nizza. Mi sembra un esercizio inutile parlare di una nuova filosofia delle risorse proprie senza aver prima risolto le incognite fondamentali. Non è molto prudente costruire una casa cominciando dal tetto. In ogni caso, introdurre l’argomento dei saldi netti, come è stato fatto, non porta certo nella direzione corretta, bensì contribuisce, per molti motivi, a minare i principi dell’Unione. Oggi è importante sapere se la nuova decisione sulle risorse proprie procede davvero verso una maggiore equità e trasparenza e tiene maggiormente conto della capacità contributiva degli Stati membri. E’ dunque chiaro che la progressiva riduzione del tasso massimo di riferimento della risorsa IVA contribuisce a correggere gli aspetti regressivi del sistema vigente. I contributi degli Stati membri relativi alla quarta risorsa e all'IVA devono rispettare la proporzione rispetto al loro contributo al PIL comunitario come elemento chiave per salvaguardare l’equità del sistema. Pertanto, dobbiamo insistere nell’impegno a procedere in questa direzione. La proposta contiene anche alcuni aspetti negativi non trascurabili. Il mantenimento della cosiddetta correzione degli squilibri di bilancio a favore del Regno Unito, pur con la modifica del sistema di calcolo, conferma un procedimento che contrasta nettamente con la trasparenza e la semplicità cui aspiriamo. In vista del bilancio 2002, desidero segnalare che la relazione Costa Neves – e approfitto dell'occasione per congratularmi con il relatore per il suo lavoro – presenta gli elementi necessari per un buon negoziato. Ritengo che vi sia un margine utile per raggiungere un accordo definitivo con il Consiglio. Chiedo alla Commissione di rispettare il suo impegno di proporre lo strumento e il finanziamento adeguati per rimediare alle conseguenze del fallimento dell’accordo di pesca con il Marocco, cosa che implica la possibilità di utilizzare gli aiuti anche per progetti di attività economica alternativi nelle zone interessate."@it9
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, to jointly debate the system of own resources and the next budget at the point of conciliation reinforces the idea that income and expenditure are two sides of the same coin. There have been calls here for fiscal autonomy and codecision for income and expenditure, but first we must achieve suitable and fair funding of Community policies and we already know that there are differing opinions about the most efficient system for achieving it. Sooner or later we will have to reach a permanent agreement, but first we will have to debate and clarify the issues selected at the Nice Council. It seems a pointless exercise to talk about a new philosophy for own resources without having cleared up the fundamental unknown factors first. It is not very prudent to begin building a house from the roof. In any event, to use the argument of the issue of net balances – as has been done – does not move in the right direction, but, for many reasons, contributes to undermining the principles of the Union. The question today is whether the new decision on own resources effectively makes progress towards greater equity and transparency and takes more account of the Member States’ tax capacity. It is clear that the gradual reduction of the maximum reference rate for the VAT resource contributes to correcting the regressive aspects of the system in force. The Member States’ contributions via the fourth resource or VAT must be proportionate with their contribution to the Community GDP as a key element of safeguarding the equity of the system. Therefore we must keep up our efforts in this direction. The proposal also has some negative aspects, which are far from negligible. The maintenance, albeit with a modification of the calculation system, of the so-called correction of budgetary imbalances in favour of the United Kingdom, confirms that this procedure is totally contrary to the desired transparency and simplicity. With regard to the 2002 budget, I would like to point out that the Costa Neves report – and I congratulate the rapporteur on his work – provides the necessary elements for a good negotiation. I believe that there is a margin for reaching final agreements with the Council. I would ask the Commission to fulfil its commitment to propose a suitable instrument and funding to deal with the failure of the fishing agreement with Morocco, which also means that the aid can be used in projects for alternative economic activity in the regions affected."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, een gecombineerd debat over het stelsel van eigen middelen en over de behandeling van de volgende begroting in de komende bemiddeling versterkt de idee dat inkomsten en uitgaven twee kanten van dezelfde medaille zijn. Het Parlement heeft verzocht om fiscale autonomie en medebeslissing over inkomsten en uitgaven, maar eerst moeten we zorgen voor een adequate en rechtvaardige financiering van de communautaire beleidsvormen en zoals we weten, verschilt men van mening over het meest efficiënte systeem om dat te bereiken. Vroeg of laat zullen we een akkoord moeten bereiken met een permanent karakter, maar eerst moeten we debatteren en opheldering verschaffen over de thema's die behandeld zijn op de Europese Raad van Nice. Het is zinloos om te praten over een nieuwe filosofie inzake eigen middelen als men niet eerst klaarheid brengt in een aantal fundamentele onduidelijkheden. Men moet het paard niet achter de wagen spannen. Argumenteren over de netto saldo's, zoals men hier heeft gedaan, is in ieder geval niet de juiste weg, maar draagt in vele opzichten bij tot ondermijning van de beginselen van de Unie. Waar het vandaag om gaat, is de vraag of het nieuwe besluit over de eigen middelen daadwerkelijk zorgt voor meer billijkheid en transparantie en meer rekening houdt met de bijdragecapaciteit van de lidstaten. Welnu, het is duidelijk dat dankzij de progressieve vermindering van het maximum opdrachtpercentage voor de BTW de regressieve aspecten van het huidige stelsel gecorrigeerd kunnen worden. De bijdragen van de lidstaten langs de vierde middelenbron en de BTW moeten evenredig blijven met hun bijdrage aan het communautair BNP. Dit is een essentieel element om de billijkheid van het stelsel te waarborgen. Daarom moeten we ook absoluut in die richting blijven werken. Het voorstel bevat ook enkele belangrijke negatieve aspecten. De handhaving van de zogenoemde correctie van de begrotingsonevenwichtigheden ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk, zij het met een wijziging van het rekeningenstelsel, betekent de bevestiging van een procedure die lijnrecht ingaat tegen de gewenste transparantie en eenvoud. Met betrekking tot de begroting 2002 wil ik opmerken dat het verslag van de heer Costa Neves, die ik feliciteer met zijn werk, de vereiste elementen bevat voor een goede onderhandeling. Ik denk dat het de nodige marge biedt om tot definitieve akkoorden te komen met de Raad. Ik verzoek de Commissie haar toezegging van adequate instrumenten en financiering voor het opvangen van de gevolgen van de mislukking van het visserijakkoord met Marokko na te komen. Dit betekent ook dat de steun gebruikt kan worden voor projecten ter bevordering van alternatieve economische activiteiten in de getroffen gebieden."@nl2
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, caros colegas, fazer uma discussão conjunta sobre o sistema de recursos próprios e sobre o orçamento para o próximo exercício na perspectiva do processo de concertação reforça a ideia de que receitas e despesas são duas faces da mesma moeda. Solicitámos autonomia fiscal e co­decisão para receitas e despesas, mas antes disso importa assegurar um financiamento adequado e justo das políticas comunitárias, e estamos conscientes de que divergimos quanto ao sistema mais eficaz para o conseguir. Mais tarde ou mais cedo será necessário alcançar um acordo com carácter permanente, mas antes disso será preciso debater e resolver os temas seleccionados no Conselho de Nice. Afigura­se um exercício inútil falar de uma nova filosofia de recursos próprios sem antes ter resolvido incógnitas fundamentais. Não é muito prudente começar a casa pelo telhado. De todas as formas, alegar o tema dos saldos líquidos - como se fez - não é o mais indicado; antes, por variados motivos, contribui para debilitar os princípios da União. A questão que se coloca hoje é saber se a nova decisão sobre recursos próprios permite avançar, de facto, em direcção a uma maior equidade e transparência e se tem mais em conta a capacidade contributiva dos Estados­Membros. Ora, está claro que a redução progressiva da taxa máxima de referência do recurso IVA contribui para corrigir os aspectos regressivos do sistema vigente. As contribuições dos Estados­Membros via quarto recurso e IVA devem ser proporcionais à contribuição para o PIB comunitário, o que é fundamental para salvaguardar a equidade do sistema. Devemos, pois, mostrar­nos empenhados em seguir por este caminho. A proposta contém também aspectos negativos bastante significativos. A manutenção, ainda que com a modificação do sistema de cálculo, da chamada correcção final dos desequilíbrios orçamentais a favor do Reino Unido, confirma um processo que vai ao arrepio da almejada transparência e simplicidade. Desejo salientar, na perspectiva do orçamento para 2002, que o relatório Costa Neves - e felicito o relator pelo seu trabalho - faculta os elementos necessários a uma boa negociação. Penso que existe margem suficiente para alcançar acordos finais com o Conselho. Insto a Comissão a cumprir o seu compromisso de propor o instrumento e o financiamento adequados para compensar os efeitos do fracasso do acordo de pesca com Marrocos, o que significa também que as ajudas podem ser utilizadas em projectos alternativos de actividade económica nas regiões afectadas."@pt11
"Herr talman, fru kommissionär, kära kolleger! Att ha en gemensam debatt om systemet för egna medel och om budgeten för 2002 inför medlingsförfarandet förstärker tanken att inkomster och utgifter är två sidor av samma mynt. Man har begärt självständig skattepolitik och medbeslutanderätt när det gäller inkomster och utgifter, men innan vi kommer dithän måste vi uppnå en lämplig och rättvis finansiering av gemenskapens politikområden och vi vet redan att vi har skilda åsikter om vilket system som är det mest effektiva för att uppnå detta. Förr eller senare måste vi nå ett varaktigt avtal, men innan dess måste vi diskutera och reda ut de frågor som särskilt betonades vid Europeiska rådet i Nice. Det förefaller mig lönlöst att tala om en ny filosofi för de egna medlen utan att innan ha rett ut vissa grundläggande frågetecken. Det är inte särskilt klokt att börja bygga huset från taket. Hur som helst, att använda nettosaldon som argument – vilket har gjorts – är inte ett förslag i rätt riktning, det bidrar snarare – av många skäl – till att undergräva unionens principer. Vad vi försöker ta reda på i dag är om det nya beslutet om de egna medlen är en effektiv väg mot större rättvisa och öppenhet och om medlemsstaternas kapacitet att bidra beaktas i högre grad. Nåväl, det står klart att den progressiva minskningen av den maximala mervärdeskattesatsen bidrar till att korrigera de regressiva aspekterna av det system som är i kraft. Medlemsstaternas bidrag via den fjärde resursen och momsmedlen bör stå i proportion till deras andel av gemenskapens BNI, eftersom detta är en grundläggande faktor för att systemet skall vara rättvist. Det är därför viktigt att vi inte ger vika och att vi fortsätter på den vägen. Förslaget innehåller även negativa aspekter som är riktigt allvarliga. Att upprätthålla den så kallade korrigeringen av obalanserna i budgeten till fördel för Förenade kungariket är, även om man ändrar beräkningssystemet, ett förfarande som frontalkrockar med den eftersträvade öppenheten och enkelheten. Inför budgeten för år 2002 vill jag påpeka att Costa Neves betänkande – och jag gratulerar föredraganden till hans arbete – har de egenskaper som är nödvändiga för en god förhandling. Enligt min åsikt finns det goda marginaler för att komma till ett slutligt avtal med rådet. Jag uppmanar kommissionen att uppfylla sitt löfte att föreslå nödvändiga instrument och lämplig finansiering för att ta itu med konsekvenserna av misslyckandet med fiskeavtalet med Marocko, vilket även innebär att stöden skall kunna användas i alternativa projekt för ekonomisk verksamhet i de drabbade områdena."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph