Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-337"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.9.3-337"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr talman! Denna debatt om EU:s egna medel och om EU-skatt känner vi ju igen. Den återkommer årligen. Positionerna är väl kända, och på något sätt förefaller det ganska onödigt att upprepa debatt och beslut år efter år. Bortsett från den rent principiella frågeställningen kan man undra om det verkligen är just högre och nya skatter som EU:s medlemsländer och EU:s medborgare behöver allra bäst. Vi är alla högt beskattade. Vissa av medlemsländerna tillhör de högst beskattade i hela världen jag kommer själv från ett av dem. Om man ser till dessa länder, är det knappast de som haft den högsta ekonomiska tillväxten under det senaste decenniet. Visserligen talas det i betänkandet om att skatten inte skall öka. Det är emellertid ett teoretiskt resonemang som har väldigt litet med praktisk verklighet att göra. Jag tror också att man kan säga att om man inför en skatt, särskilt som i detta fall en helt ny skattenivå, kommer med säkerhet också skatten att öka. Det blir i det närmaste oundvikligt. Jag lägger också märke till att föredraganden vill "förstärka banden mellan unionen och dess medborgare". Det är ju synnerligen behjärtansvärt och angeläget, men det bör som jag ser det ske på ett helt annat sätt. Jag är tveksam till om medborgarna skulle uppleva att banden till EU stärks genom att de får högre skatter än vad de redan har."@sv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, denne forhandling om EU's egne midler og om en EU-skat nikker vi jo genkendende til. Den er årligt tilbagevendende. De forskellige holdninger er velkendte, og på sin vis er det helt unødvendigt at gentage debatten og beslutningsprocessen år efter år. Bortset fra den rent principielle problemstilling kan man spørge sig selv, om det virkelig er netop nye og højere skatter, som Unionens medlemslande og borgere har mest brug for. Vi er alle højt beskattede. Visse af medlemslandene er blandt de højest beskattede i hele verden - jeg kommer selv fra et af dem. Hvis man ser på disse lande, er det ikke dem, der har haft den største økonomiske vækst i det seneste årti. I betænkningen står der godt nok, at skatten totalt set ikke skal øges. Det er imidlertid et teoretisk ræsonnement, der har meget lidt med virkeligheden at gøre. Jeg tror også, at man kan sige, at hvis man indfører en skat, og især som i dette tilfælde et helt nyt skatteniveau, så vil skatten med garanti også stige. Det bliver på det nærmeste uundgåeligt. Jeg har også lagt mærke til, at ordføreren vil "styrke båndene mellem Unionen og dens borgere". Det er jo særdeles anbefalelsesværdigt og vigtigt, men efter min mening bør det ske på en helt anden måde. Jeg stiller mig tvivlende over for, om borgerne ville synes, at båndene til EU blev styrket, hvis de fik højere skatter, end de allerede har."@da1
"Herr Präsident! Wir kennen ja bereits diese alljährlich immer wiederkehrende Debatte über die Eigenmittel der EU und über eine EU-Steuer. Die Positionen sind klar, und es erscheint mir daher irgendwie unnütz, diese Aussprache und die Beschlüsse Jahr für Jahr zu wiederholen. Abgesehen von den rein prinzipiellen Fragen, sollte doch überlegt werden, ob die Mitgliedstaaten und Bürgerinnen und Bürger der EU gerade höhere oder neue Steuern am nötigsten brauchen. Wir müssen alle hohe Steuern zahlen. Einige der Mitgliedstaaten gehören zu den Ländern mit den höchsten Steuersätzen der Welt - ich selbst stamme aus einem solchen Land. Betrachtet man diese Länder, so muss man feststellen, dass sie nicht zu denen gezählt werden können, die im Verlauf des vergangenen Jahrzehnts das höchste wirtschaftliche Wachstum zu verzeichnen gehabt haben. Zwar wird in dem Bericht davon gesprochen, dass die Steuern nicht steigen sollen. Das ist jedoch eine theoretische Argumentation, die sehr wenig mit der praktischen Wirklichkeit zu tun hat. Wenn man eine Steuer einführt, wird die Steuerlast mit Sicherheit auch steigen - insbesondere wenn es sich, wie in diesem Fall, um ein vollkommen neues Steuerniveau handelt. Das wird nicht zu umgehen sein. Ich habe auch zur Kenntnis genommen, dass der Berichterstatter, Herr Costa Neves, „eine engere Verbindung zwischen der Union und ihren Bürgern herstellen will. Ein ausgesprochen wichtiges und begrüßenswertes Anliegen, wobei ich jedoch der Meinung bin, dass das auf ganz andere Weise geschehen muss. Ich bin skeptisch, ob die Bürgerinnen und Bürger eine noch höhere Steuerbelastung als eine engere Verbindung zur EU erleben würden."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κάτι μας θυμίζει αυτή η συζήτηση για τους ίδιους πόρους και τη φορολογία της ΕΕ. Κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται. Οι θέσεις όλων είναι ήδη γνωστές, και φαίνεται εντελώς περιττό να επαναλαμβάνεται αυτή η συζήτηση και οι σχετικές αποφάσεις κάθε χρόνο. Πέρα από τα ζητήματα αρχών, διερωτάται κανείς αν αυτό που χρειάζονται τα κράτη μέλη και οι πολίτες της ΕΕ είναι ακριβώς υψηλότεροι και νέοι φόροι. Καταβάλλουμε όλοι μας πολύ υψηλούς φόρους. Σε ορισμένα από τα κράτη μέλη υπάρχει η υψηλότερη φορολογία στον πλανήτη – εγώ ο ίδιος προέρχομαι από ένα τέτοιο κράτος. Αν δούμε τα κράτη αυτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για τα κράτη με τη μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία. Βέβαια η έκθεση αναφέρει ότι η φορολογία δεν θα πρέπει να αυξηθεί. Πρόκειται όμως για μία θεωρητική πρόταση η οποία ελάχιστη σχέση έχει με την πραγματικότητα. Πιστεύω επίσης ότι μπορούμε να πούμε ότι εφόσον επιβληθεί ένας φόρος, ιδιαίτερα όπως σε αυτή την περίπτωση όπου δημιουργείται ένα εντελώς νέο επίπεδο φορολογίας, αναμφίβολα θα αυξηθούν και οι φόροι που πληρώνουν οι πολίτες. Είναι σχεδόν αναπόφευκτο κάτι τέτοιο. Παρατηρώ επίσης ότι ο εισηγητής θέλει “να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ της Ένωσης και των πολιτών της”. Καλός και άγιος βέβαια ο στόχος αυτός, θα πρέπει όμως, πιστεύω, να επιτευχθεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο. αμφιβάλω αν οι πολίτες νιώσουν ότι ενισχύονται οι δεσμοί τους με την ΕΕ εφόσον αυτή τους επιβάλει φόρους υψηλότερους από αυτούς που ήδη καταβάλλουν."@el8
"Mr President, this debate on the EU’s own resources and on EU tax is familiar to us all. It comes around every year. The positions are well known, and in a way it seems quite unnecessary to repeat the debate and decisions year after year. Apart from the questions of pure principle, one might wonder whether higher and new taxes are what EU Member States and EU citizens really need. We are all highly taxed. Certain Member States have some of the highest taxation levels in the world – I myself come from one such country. If we look at them, it is hardly these countries which have experienced the greatest economic growth in the last decade. Of course the report talks about tax not increasing. However this is a theoretical proposition which has very little to do with practical reality. I also believe it is the case that if a tax is introduced, particularly a new tax level as in this case, taxation will also increase. It is almost inevitable. I would also like to mention the fact that the rapporteur says he is seeking to strengthen the link between the Union and its citizens’. This is no doubt admirable and important, but in my view it should happen in a completely different manner. I am very doubtful whether people would feel any stronger connection with the EU through having to pay higher taxes than they do already."@en3
"(SV) Señor Presidente, este debate sobre los recursos propios de la UE y sobre un impuesto comunitario no es nuevo. Se repite todos los años. Las posturas son bien conocidas y parece bastante innecesario repetir el debate y las decisiones todos los años. Dejando de lado la cuestión de fondo, podemos preguntarnos si realmente lo que más necesitan los ciudadanos y los países miembros de la UE son precisamente nuevos y más altos impuestos. Todos pagamos altos impuestos. Algunos países miembros tienen las tasas de impuestos más altas del mundo, yo soy de uno de esos países. Si nos fijamos en esos países, no son los que han tenido el mayor crecimiento económico en los últimos decenios. Es cierto que en el informe se dice que la carga impositiva no aumentará. Sin embargo, éste es un razonamiento teórico, sin arraigo en la realidad. Creo también que se puede decir que si se establece un impuesto, especialmente en este caso en que se crea un nuevo nivel impositivo, con seguridad aumentará la carga fiscal total. Será inevitable. Compruebo también que el ponente quiere “fortalecer las relaciones entre la Unión y sus ciudadanos”. Es muy loable e interesante, pero, en mi opinión, debe hacerse de otra manera. Dudo de que los ciudadanos sientan que las relaciones con la UE son más estrechas porque pagan impuestos más altos."@es12
"Arvoisa puhemies, tämä keskustelu EU:n omista varoista ja eurooppalaisesta verosta on hyvin tuttu. Se toistuu vuosittain. Kannat ovat hyvin tiedossa, ja jotenkin vaikuttaa melko turhalta toistaa tämä keskustelu ja nämä päätökset vuodesta toiseen. Lukuun ottamatta täysin periaatteellista kysymyksenasettelua, voidaan pohtia, tarvitsevatko EU:n jäsenvaltiot ja EU:n kansalaiset kaikkein eniten juuri entistä korkeampia ja uusia veroja. Me kaikki maksamme korkeita veroja. Tiettyjen jäsenvaltioiden verotus on maailman korkeimpia – kotimaani kuuluu niihin maihin. Jos näitä maita tarkastellaan, niiden talouskasvu ei ole ollut kaikkein parhaimpia edellisen vuosikymmenen aikana. Mietinnössä puhutaan kylläkin siitä, että vero ei aiheuta lisäkustannuksia veronmaksajalle. Kyseessä on kuitenkin teoreettinen pohdiskelu, jolla on hyvin vähän tekemistä käytännön todellisuuden kanssa. Uskoakseni voidaankin sanoa, että jos jokin vero otetaan käyttöön, varsinkin jos kyse on täysin uudesta verotustasosta kuten tässä, verotuksen taso nousee varmasti. Sitä on lähes mahdoton välttää. Kiinnitän huomiota myös siihen, että esittelijä haluaa "vahvistaa unionin ja sen kansalaisten välistä yhteyttä". Sehän on erittäin kannatettava ja tärkeää, mutta mielestäni sen pitää tapahtua aivan toisin. Suhtaudun erittäin epäilevästi siihen, että kansalaisten mielestä heidän ja EU:n väliset yhteydet vahvistuisivat, jos he maksaisivat korkeampia nykyistä korkeampia veroja."@fi5
"Monsieur le Président, ce débat sur les ressources propres de l'Union et les taxes de l'UE n'est pas nouveau. Il revient chaque année. Les positions sont bien connues et, d'une certaine façon, il semble tout à fait inutile de répéter ce débat et les décisions prises d'année en année. Abstraction faite des problèmes de principe, on peut se demander si de nouvelles taxes et des taxes plus élevées sont réellement ce dont ont le plus besoin les États membres et les citoyens de l'UE. Nous sommes tous fortement taxés. Certains États membres sont parmi les pays les plus fortement taxés au monde - et je viens précisément de l'un d'eux. Si l'on examine la situation de ces pays, on ne peut pas vraiment dire que ce sont eux qui ont connu la croissance économique la plus forte au cours de la dernière décennie. Certes, il est dit dans le rapport que le des taxes n'augmentera pas. Mais il s'agit là d'un raisonnement théorique, qui n'a quasiment rien à voir avec la réalité. Je pense aussi que l'on peut dire que si l'on introduit une taxe, et plus précisément, dans le cas présent, un niveau de taxe tout à fait nouveau, il est certain que les taxes augmenteront. C'est quasiment inéluctable. Je constate également que le rapporteur veut "renforcer le lien entre l'Europe et ses citoyens". C'est quelque chose de tout à fait intéressant et indispensable, mais j'estime que cela doit se faire d'une toute autre manière. Je doute que les citoyens estiment que le lien avec l'UE sera renforcé si on leur impose des taxes encore plus élevées."@fr6
"Signor Presidente, questa discussione sulle risorse proprie dell’Unione e sulla tassazione comunitaria l’abbiamo già ascoltata. Ricorre ogni anno. Le posizioni sono ben note e pare in un certo senso inutile ripetere la stessa discussione e le stesse decisioni anno dopo anno. A prescindere dal principio in sé, è lecito chiedersi se nuove e più salate imposte siano davvero ciò di cui gli Stati membri e i cittadini dell’Unione abbiano bisogno sopra ogni cosa. Siamo già tutti pesantemente tassati. Alcuni Stati membri sono fra i più tassati del mondo – e uno di questi è il mio. Questi paesi, peraltro, non sono propriamente quelli che hanno registrato, nell’ultimo decennio, la crescita economica più elevata. Certo, la relazione afferma che nel complesso le tasse non dovrebbero aumentare. Ma si tratta di un ragionamento teorico che poco ha a che vedere con la realtà dei fatti. Credo inoltre di poter affermare che, con l’introduzione di una nuova imposta – e segnatamente, come nel caso di specie, di un nuovo livello di imposizione – la pressione fiscale aumenterà certamente. Mi pare praticamente inevitabile. Prendo inoltre atto che il relatore intende rafforzare “il legame fra l’Unione e i suoi cittadini”. Obiettivo certo lodevole e auspicabile, ma a mio avviso da perseguire con ben altri mezzi. Sono estremamente scettico sul fatto che il cittadino percepirebbe come rafforzato il legame con l’Unione europea se dovesse pagare ancora più tasse di quante non ne paghi già."@it9
"Mr President, this debate on the EU’s own resources and on EU tax is familiar to us all. It comes around every year. The positions are well known, and in a way it seems quite unnecessary to repeat the debate and decisions year after year. Apart from the questions of pure principle, one might wonder whether higher and new taxes are what EU Member States and EU citizens really need. We are all highly taxed. Certain Member States have some of the highest taxation levels in the world – I myself come from one such country. If we look at them, it is hardly these countries which have experienced the greatest economic growth in the last decade. Of course the report talks about tax not increasing. However this is a theoretical proposition which has very little to do with practical reality. I also believe it is the case that if a tax is introduced, particularly a new tax level as in this case, taxation will also increase. It is almost inevitable. I would also like to mention the fact that the rapporteur says he is seeking to strengthen the link between the Union and its citizens’. This is no doubt admirable and important, but in my view it should happen in a completely different manner. I am very doubtful whether people would feel any stronger connection with the EU through having to pay higher taxes than they do already."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, dit debat over de eigen middelen van de EU en een EU-belasting is ons bekend. Het wordt ieder jaar gevoerd. De standpunten zijn welbekend, en het lijkt mij nogal overbodig om ieder jaar opnieuw dezelfde debatten en besluiten te voeren en te nemen. Afgezien van de puur principiële vraagstelling kan men zich afvragen of de EU-lidstaten en de EU-burgers echt gebaat zijn bij hogere en nieuwe belastingen. Onze belastingen zijn hoog. Een aantal lidstaten heeft de hoogste belasting ter wereld; ik kom zelf uit één ervan. Deze hebben echter het afgelopen decennium niet de grootste economische groei doorgemaakt. In het verslag staat weliswaar dat de belasting in haar niet hoger zal worden, maar dat is een theoretische redenering die erg weinig met de realiteit te maken heeft. Ik denk dat bij de invoering van een nieuwe belasting, vooral als het, zoals in dit geval, gaat om een heel nieuw belastingniveau, de belasting ongetwijfeld hoger wordt. Dat is vrijwel onvermijdelijk. Ik lees ook dat de rapporteur "de band tussen de Unie en haar burgers wil verstevigen". Dat is een zeer behartigenswaardig en belangrijk streven, maar dat moet mijns inziens op een heel andere manier gebeuren. Ik betwijfel het of de burgers een sterkere band met de EU krijgen als zij meer belasting moeten gaan betalen."@nl2
"Senhor Presidente, já conhecemos bem este debate sobre os recursos próprio da UE e o imposto comunitário. Todos os anos regressa. As posições são bem conhecidas e, de certo modo, parece desnecessário regressar ao mesmo debate ano após ano. Independentemente das questões puramente de princípio, poder­se­á perguntar se aquilo que, neste momento, os Estados­Membros e os cidadãos da UE mais precisam é de impostos novos e mais elevados. Todos nós já somos altamente tributados. Alguns dos Estados­Membros encontram­se entre os que cobram impostos mais elevados em todo o mundo - o meu é um deles. Se olharmos para esses países, verificaremos que não são os que registaram maior crescimento económico no último decénio. É certo que o relatório afirma que os impostos não serão aumentados. No entanto, este é um raciocínio teórico, que tem muito pouco a ver com a realidade prática. Perante a introdução de um novo imposto, especialmente quando se trata, como neste caso, de uma nova instância fiscal, pode dizer­se com grande margem de segurança que a carga fiscal vai aumentar. É quase inevitável. Registo igualmente a intenção do relator de que os "cidadãos europeus devem ser mais estreitamente associados às actividades da União”. Trata­se de um objectivo louvável e oportuno, mas que deve ser alcançado por outros caminhos. Tenho dúvidas de que os cidadão se iriam sentir mais estreitamente associados às actividades da União por terem de pagar impostos mais elevados do que os que já hoje pagam."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"fort"6
"insgesamt"7
"totaliteit"2
"totalt"13
"συνολική"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph