Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-318"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.8.3-318"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, γίνεται λόγος για βοήθεια σε μια χώρα που υπέστη τρομερές καταστροφές με τους εγκληματικούς βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ, με σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από δύο χρόνια. Σε πρόσφατη επίσκεψή μας στην Γιουγκοσλαβία ενημερωθήκαμε από εκπροσώπους της Σερβικής Βουλής ότι μόνο οι υλικές ζημιές ξεπερνούν τα 100 δισεκατομμύρια δολλάρια, χωρίς να υπολογίσουμε τις απώλειες σε ζωές και τον όλεθρο που υπέστη το φυσικό περιβάλλον, όχι μόνο στην Γιουγκοσλαβία αλλά σε ολόκληρο τη Βαλκανική, με τις δεκάδες χιλιάδες βόμβες απεμπλουτισμένου ουρανίου που ρίχθηκαν εκεί. Έρχεται σήμερα το Συμβούλιο να προτείνει να δοθεί στην Γιουγκοσλαβία μακροοικονομική βοήθεια του γελοίου ύψους μερικών εκατοντάδων εκατομμυρίων, και αυτά είναι σίγουρο ότι αποτελούν τα τριάκοντα αργύρια της προδοσίας στους υποτελείς του Βελιγραδίου, που με επαίσχυντο τρόπο, παρά την αντίθετη απόφαση των δυο Κοινοβουλίων της χώρας και του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου, παρέδωσαν τον πρώην Πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας, τον δημοκρατικά εκλεγμένο σε 4 εκλογικές αναμετρήσεις, σε ένα δικαστήριο που στήθηκε με εντολή των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για να δικάσει όσους αντιστέκονται στην νέα τάξη πραγμάτων. Το έγκλημα ουσιαστικά του Μιλόσεβιτς είναι ότι δεν έσκυψε το κεφάλι στο ΝΑΤΟ. Άλλοι, Τούτσμαν, Ιζετμπέκοβιτς κλπ, πραγματικοί εγκληματίες, που έσκυψαν το κεφάλι, ήταν αθώοι. Η Ιστορία, κύριε Πρόεδρε, θα απαντήσει. Και είμαι βέβαιος ότι θα θεωρήσει τη σημερινή απόφαση σαν μια από τις πιο άσχημες στιγμές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, der er tale om hjælp til et land, der har været ude for forfærdelige ødelæggelser for to år siden gennem NATO's bombardementer, der blev bifaldet af EU. Ved vores besøg i Jugoslavien for nyligt blev vi orienteret af repræsentanter for det serbiske parlament om, at alene de materielle skader løber op på over 100 milliarder dollars, og så har man ikke medregnet tabet af menneskeliv og ødelæggelsen af miljøet - ikke kun i Jugoslavien, men på hele Balkan - som følge af de tusindvis af bomber af forarmet uran, der blev kastet over området. Så kommer Rådet i dag og foreslår, at man giver Jugoslavien makrofinansiel bistand på det latterlige beløb af nogle hundreder millioner, og det er sikkert, at de skal opleves som Judas' 30 sølvpenge til Beograds lakajer, som på en skammelig måde og i modstrid med landets to parlamenters og den højeste forfatningsdomstols beslutning har udleveret Jugoslaviens tidligere præsident, som blev demokratisk valgt ved fire valgrunder, til en domstol, der er nedsat efter ordre fra USA og NATO for at dømme dem, der gør modstand mod den nye tingenes orden. Milosevics egentlige forbrydelse er, at han ikke bøjede hovedet for NATO. Andre, såsom Tudman, Izetbegovic osv., de virkelige forbrydere, der bøjede hovedet, var de uskyldige? Historien vil give svaret, hr. formand. Men jeg er sikker på, at den vil anse vores afgørelse i dag for et af de forfærdeligste øjeblikke i Europa-Parlamentets historie."@da1
"Herr Präsident, es geht um die Finanzhilfe für ein Land, das vor zwei Jahren durch die kriminellen Bombardements der NATO mit Zustimmung der Europäischen Union furchtbar zerstört worden ist. Bei unserem kürzlichen Besuch in Jugoslawien haben uns Vertreter des serbischen Parlaments gesagt, dass allein die materiellen Schäden 100 Milliarden Dollar übersteigen, ganz zu schweigen von den Verlusten an Menschenleben und der Beschädigung der natürlichen Umwelt nicht nur in Jugoslawien, sondern auf dem gesamten Balkan durch Zehntausende von Bomben mit abgereichertem Uran, die dort abgeworfen wurden. Heute schlägt der Rat eine makroökonomische Hilfe für Jugoslawien in Höhe von lächerlichen ein paar hundert Millionen vor, ein Betrag, der den dreißig Silberstücken entsprechen dürfte, die für den Verrat an die Handlanger in Belgrad gezahlt wurden, die ungeachtet des Beschlusses der beiden Kammern des Parlaments und des Obersten Verfassungsgerichts auf schändliche Weise den bei vier Wahlgängen demokratisch gewählten Ex-Präsidenten Jugoslawiens an ein Gericht auslieferten, das auf Weisung der USA und der NATO geschaffen wurde, um all diejenigen zu verurteilen, die sich der Neuen Weltordnung widersetzen. Milosevics Verbrechen bestand im Grunde darin, vor der NATO nicht zurückgewichen zu sein. Andere wie Tudjman und Izebegovic, tatsächlich Kriminelle, die sich unterworfen haben, waren unschuldig. Die Geschichte, Herr Präsident, wird die Antwort geben. Und ich bin sicher, sie wird die heutige Entscheidung als einen der schwärzesten Momente des Europäischen Parlaments bezeichnen."@de7
"Mr President, this debate is about assistance for a country which was flattened two years ago by the criminal NATO bombings, which were supported by the European Union. During our recent visit to Yugoslavia, delegates from the Serbian parliament informed us that material damage alone ran into over USD 100 billion, not counting the livestock lost and the damage to the natural environment, not just in Yugoslavia but in the Balkans as a whole, as a result of the tens of thousands of depleted uranium bombs dropped there. Then along comes the Council with a proposal to give Yugoslavia macro-financial assistance to the ridiculous tune of a few hundred million – no doubt the thirty pieces of silver for the subordinates in Belgrade who, in the most disgraceful manner and despite a decision to the contrary by the country’s parliament and supreme constitutional court, handed the former president of Yugoslavia, who was democratically elected in four elections, to a court set up on the orders of the USA and ΝΑΤΟ in order to try anyone who resists the new order. The basic crime which Milosevic committed was to refuse to kow-tow to ΝΑΤΟ. The real criminals, such as Tutzman, Izetbegovic etc., who did kow-tow, were acquitted. But history will have the last word. I am certain that it will judge today’s decision to be one of the ugliest moments in the life of the European Parliament."@en3
"(EL) Señor Presidente, se habla de ayudar a un país que hace dos años sufrió desastres terribles por los bombardeos de la OTAN, con la opinión conforme de la Unión Europea. En una reciente visita que realizamos a Yugoslavia algunos miembros del Parlamento serbio nos informaron de que sólo los daños materiales superan los 100.000 millones de dólares, sin calcular las pérdidas en vidas humanas y la catástrofe del medio ambiente, no sólo en Yugoslavia, sino en toda la Península Balcánica, por culpa de las decenas de miles de bombas de uranio empobrecido que arrojaron allí. Y ahora nos viene el Consejo y nos propone que demos a Yugoslavia una ayuda macroeconómica de la ridícula cantidad de unos cientos de millones; y está seguro de que dicha cantidad constituye las treinta monedas de plata de la traición para los vasallos de Belgrado, quienes de forma bochornosa, a pesar de la decisión contraria de los dos Parlamentos del país y del Tribunal Supremo Constitucional, han entregado al anterior Presidente de Yugoslavia, elegido democráticamente en cuatro elecciones, a un tribunal montado por orden de los Estados Unidos y de la OTAN para juzgar a cuantos se oponen al nuevo orden. El crimen básico de Milosevic es que no ha bajado la cabeza ante la OTAN. Otros, Toudjman, Izetbekovic, etc verdaderos criminales que sí que la han bajado, ahora son inocentes. Señor Presidente, la historia contestará. Y estoy seguro la decisión de hoy la va a considerar como uno de los peores momentos del Parlamento Europeo."@es12
"Arvoisa puhemies, on puhe avusta maalle, joka kaksi vuotta sitten kärsi valtavaa tuhoa NATOn tuomittavien pommitusten vuoksi, Euroopan unionin myötätuella. Äskettäisellä vierailullamme Jugoslaviaan saimme kuulla Serbian parlamentin edustajilta, että pelkästään aineelliset vahingot ylittävät sata miljardia dollaria, ilman että mukaan luetaan ihmishenkien menetykset sekä luonnon kärsimä tuho, jonka kymmenettuhannet sinne pudotetut köyhdytettyä uraania sisältävät pommit ovat aiheuttaneet, eikä ainoastaan Jugoslaviassa vaan koko Balkanilla. Nyt neuvosto ehdottaa, että Jugoslavialle annetaan makrotaloudellista apua naurettavat muutama sata miljoonaa dollaria, ja aivan varmasti nämä päätyvät Belgradin petollisille vasalleille, jotka häpeällisellä tavalla, maan kahden parlamentin ja korkeimman perustuslakituomioistuimen päinvastaisesta päätöksestä huolimatta luovuttivat Jugoslavian entisen neljissä vaaleissa demokraattisesti valitun presidentin tuomioistuimeen, joka on perustettu Yhdysvaltojen ja NATOn toimeksiannosta, jotta uutta maailmanjärjestystä vastustavat saataisiin tuomiolle. Milo�evi�in varsinainen rikos on se, ettei hän taipunut NATOn edessä. Viattomia olivat muut, varsinaiset rikolliset, kuten Tudjman ja Izetbegovi�, jotka alistuivat NATOlle. Arvoisa puhemies, historia opettaa meitä vielä. Ja olen varma, että tämänpäiväistä päät�stä tullaan pitämään yhtenä Euroopan parlamentin mustimmista hetkistä."@fi5
"Monsieur le Président, il est question d’aide à un pays qui a subi de terribles destructions dues aux bombardements criminels de l’OTAN, opérés avec l’avis conforme de l’Union européenne voici deux ans. Lors d’une visite que nous avons effectuée récemment en Yougoslavie, des représentants du parlement serbe nous ont appris que les seuls dégâts matériels dépassent 100 milliards de dollars, sans compter les pertes en vies humaines et le désastre causé au milieu naturel non seulement en Yougoslavie mais dans l’ensemble des Balkans, avec les dizaines de milliers de bombes à uranium appauvri qui y ont été lancées. Le Conseil vient aujourd’hui proposer d’accorder à la Yougoslavie une aide macrofinancière d’un montant dérisoire de quelques centaines de millions, dont il est certain qu’ils représentent les trente deniers de la trahison remis aux vassaux de Belgrade qui, d’une manière ignominieuse et malgré la décision contraire des deux chambres et de la cour constitutionnelle suprême du pays, ont livré l’ancien président de la Yougoslavie, démocratiquement élu à quatre reprises, à un tribunal mis en place sur l’ordre des États-Unis et de l’OTAN pour juger tous ceux qui s’opposent au nouvel ordre établi. Le crime de Milosevic est en fait de n’avoir pas courbé la tête devant l’OTAN. D’autres comme Tudjman, Izetbekovic, etc., authentiques criminels, qui ont courbé la tête, étaient innocents. L’histoire, Monsieur le Président, répondra. Et je suis certain qu’elle considérera la décision d’aujourd’hui comme l’un des moments les plus honteux du Parlement européen."@fr6
"Signor Presidente, si parla di assistenza ad un paese che due anni fa ha subito i terribili danni causati dai criminosi bombardamenti della NATO con la connivenza dell’Unione europea. In una nostra recente visita in Iugoslavia, abbiamo appreso da rappresentanti del parlamento serbo che i soli danni materiali ammonterebbero a 100 miliardi di dollari, senza calcolare le perdite umane e la distruzione dell’ambiente naturale, non solo in Iugoslavia ma nell’intera regione balcanica, a causa del lancio di decine di migliaia di bombe all’uranio impoverito. Oggi il Consiglio ci propone di concedere alla Iugoslavia un’assistenza macrofinanziaria per un importo irrisorio di poche centinaia di milioni, che indubbiamente corrispondono ai trenta denari del tradimento dei vassalli di Belgrado che, in modo vergognoso e malgrado il parere contrario delle due camere parlamentari iugoslave e dell’alta corte costituzionale, hanno consegnato l’ex Presidente iugoslavo – democraticamente eletto in quattro consultazioni elettorali – ad un tribunale costituito su mandato di USA e NATO per giudicare quanti si oppongano al nuovo ordine delle cose. In sostanza, il crimine di Milosevic è di non aver piegato la testa di fronte alla NATO. Altri personaggi, veri criminali come Tudjman, Izebekovic, eccetera, hanno piegato la testa e vengono considerati innocenti. La Storia, signor Presidente, ci darà la risposta; sono certo che definirà la decisione odierna come uno dei momenti più bui del Parlamento europeo."@it9
"Mr President, this debate is about assistance for a country which was flattened two years ago by the criminal NATO bombings, which were supported by the European Union. During our recent visit to Yugoslavia, delegates from the Serbian parliament informed us that material damage alone ran into over USD 100 billion, not counting the livestock lost and the damage to the natural environment, not just in Yugoslavia but in the Balkans as a whole, as a result of the tens of thousands of depleted uranium bombs dropped there. Then along comes the Council with a proposal to give Yugoslavia macro-financial assistance to the ridiculous tune of a few hundred million – no doubt the thirty pieces of silver for the subordinates in Belgrade who, in the most disgraceful manner and despite a decision to the contrary by the country’s parliament and supreme constitutional court, handed the former president of Yugoslavia, who was democratically elected in four elections, to a court set up on the orders of the USA and ΝΑΤΟ in order to try anyone who resists the new order. The basic crime which Milosevic committed was to refuse to kow-tow to ΝΑΤΟ. The real criminals, such as Tutzman, Izetbegovic etc., who did kow-tow, were acquitted. But history will have the last word. I am certain that it will judge today’s decision to be one of the ugliest moments in the life of the European Parliament."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, hier is sprake van hulp aan een land waar twee jaar geleden enorme verwoestingen werden aangericht met de criminele bombardementen van de NAVO. De Europese Unie had daar instemming mee betuigd. Wij hebben kortgeleden een bezoek gebracht aan Joegoslavië en daar gesproken met vertegenwoordigers van het Servisch parlement. Zij zeiden ons dat alleen de materiële schade al meer dan 100 miljard dollar bedraagt, zonder de verliezen aan mensenlevens en de enorme milieuschade meegerekend, die niet alleen in Servië maar in heel de Balkan werd veroorzaakt door de tienduizenden bommen met verarmd uranium. Nu doet de Raad ons een voorstel voor macro-economische hulp aan Joegoslavië, en wel voor het belachelijk lage bedrag van enkele honderden miljoenen euro. Het lijdt geen twijfel dat dit de Judaspenningen zijn voor de onderdanige handlangers in Belgrado die op zulk een verachtelijke wijze - in weerwil van het negatieve besluit van de twee kamers van de volksvertegenwoordiging en het hoge constitutionele hof - de voormalige president van Joegoslavië, de tijdens vier verkiezingen democratisch gekozen president, hebben uitgeleverd aan een rechtbank die in opdracht van de VS en de NAVO werd opgericht om degenen te veroordelen die zich verzetten tegen de nieuwe orde. De misdaad van Milosevic was dat hij weigerde het hoofd te buigen voor de NAVO. Anderen, zoals Tutsjman, Izetbecovich, echte misdadigers, hebben hun hoofd wel gebogen, en zij waren onschuldig. De geschiedenis zal hierop antwoorden, mijnheer de Voorzitter, en ik ben er zeker van dat de geschiedenis het besluit van vandaag als een van de zwartste bladzijden in de annalen van het Europees Parlement zal opnemen."@nl2
"Senhor Presidente, o que está em causa é a ajuda a um país que há dois anos sofreu terríveis catástrofes em consequência dos bombardeamentos criminosos da NATO, apoiados pelo parecer favorável da União Europeia. Numa visita que fizemos recentemente à Jugoslávia fomos informados por representantes do Parlamento Sérvio que só os danos materiais ultrapassam os 100 mil milhões de dólares, sem contarmos com as perdas de vidas humanas e com os danos causados no ambiente natural, não só na Jugoslávia mas em toda a região dos Balcãs, pelas dezenas de milhar de bombas de urânio enriquecido que ali foram lançadas. Vem hoje o Conselho propor que seja concedida à Jugoslávia uma ajuda macrofinanceira no montante ridículo de algumas centenas de milhões, um valor que seguramente corresponde aos trinta dinheiros da traição pagos aos vassalos de Belgrado que, de forma vergonhosa, não obstante a decisão em contrário dos dois parlamentos do país e do Supremo Tribunal Constitucional, entregaram o antigo Presidente da Jugoslávia, democraticamente eleito em 4 actos eleitorais, a um tribunal constituído a mando dos EUA e da NATO para julgar aqueles que se opõem à nova ordem mundial. No fundo, o crime de Milosevic foi o não ter baixado a cabeça perante a NATO. Outros Tudjman, Isetbekovic, etc., verdadeiros criminosos, que baixaram a cabeça, ficaram impunes. A História, Senhor Presidente, é que há­de dar a resposta. E tenho a certeza de que irá considerar a decisão de hoje como um dos momentos mais vergonhosos do Parlamento Europeu."@pt11
"Herr talman! Det talas om hjälp till ett land som för två år sedan drabbades av en fruktansvärd förstörelse genom Natos brottsliga bombningar med Europeiska unionens samtycke. Vid vårt besök nyligen i Jugoslavien informerades vi av företrädare för det serbiska parlamentet om att bara de materiella skadorna överstiger 100 miljarder dollar, utan beaktande av liv som har gått förlorade och den totala förstörelse som naturen drabbades av, inte bara i Jugoslavien utan på hela Balkan med de tiotusentals bomber med utarmat uran som fälldes där. Rådet föreslår i dag att makroekonomiskt stöd skall ges till Jugoslavien till det löjliga beloppet av några hundra miljoner, pengar som förvisso utgör förräderiets trettio silverpenningar för Belgrads vasaller vilka på ett skamligt sätt trots motsatt beslut av två parlamentsförsamlingar i landet och av den högsta författningsdomstolen utlämnade Jugoslaviens före detta president, demokratiskt vald vid fyra valtillfällen, till en domstol som upprättats på order av USA och Nato för att döma dem som gör motstånd mot den nya världsordningen. Milosevics brott är i själva verket att han inte böjde sig för Nato. Andra, som böjde sig, exempelvis Tudjman och Izetbegovic vilka är verkliga brottslingar, betraktas som oskyldiga. Historien, herr talman, kommer att ge svar. Och jag är säker på att dagens beslut kommer att anses vara ett av Europaparlamentets värsta ögonblick."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph