Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-305"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg vil gerne takke rådsformanden for hendes villighed til at fortsætte ud over tidsfristen og besvare ekstra spørgsmål. Jeg ønsker hende alt godt under formandskabet og håber, at hendes forhold til medlemmerne vil være lige så åbent og ligefremt, som det har været her til eftermiddag. Specifikt hvad angår mit tillægsspørgsmål, hersker der stor bekymring om de rådgivende udvalg for læger i medlemsstaterne og i særdeleshed i mit eget land, Irland, når det gælder at sikre minimumsstandarder for uddannelse og kvalifikationer for læger og andre inden for det medicinske område. Efterhånden som vi bevæger os hen imod udvidelsen af EU med tiltrædelse af nye medlemsstater og udvider bevægelsesfriheden til lande uden for ansøgerlandene for at afhjælpe mangelen på medicinsk personale i hele EU, mener vi, at eksperter på dette område fra de nuværende medlemsstater må inddrages i enhver sådan konsultationsproces."@da1
lpv:translated text
"Haluaisin kiittää puheenjohtajaa hänen halukkuudestaan ylittää määräaika ja vastata ylimääräisiin kysymyksiin. Toivotan hänelle menestystä puheenjohtajuuskauden aikana ja toivon, että hänen suhteensa jäseniin ovat yhtä avoimia ja suoria kuin tänä iltapäivänä. Lisäkysymykseni osalta jäsenvaltioissa, ja erityisesti omassa maassani Irlannissa, ollaan erityisen huolestuneita lääketieteellisistä komiteoista lääkäreiden ja muiden terveydenhoitoalalla toimivien ihmisten koulutuksen ja tutkintojen vähimmäisvaatimusten varmistamiseksi. Koska kuljemme kohti Euroopan unionin laajentumista ja saamme uusia jäsenvaltioita ja koska laajennamme liikkumisvapauteen liittyviä mahdollisuuksia myös muihin kuin ehdokasvaltioihin Euroopan unionin terveydenhoitoalan henkilöstön puutteen korjaamiseksi, katsomme, että nykyisten jäsenvaltioiden alan asiantuntijat tulisi ottaa mukaan tällaiseen neuvotteluprosessiin."@fi5
lpv:translated text
"Ik wil de fungerend voorzitter bedanken voor haar bereidheid om over de tijdslimiet te gaan en aanvullende vragen te accepteren. Ik wens haar het beste toe tijdens het voorzitterschap en hoop dat haar relatie met de afgevaardigden even open en direct zal zijn als vanmiddag. Dan nu mijn aanvullende vraag. Er heerst in de lidstaten en in het bijzonder in mijn eigen land, Ierland, grote bezorgdheid over de rol van medische adviesraden bij de waarborging van minimumnormen op het gebied van onderwijs en kwalificaties voor artsen en ander personeel in de medische sector. Nu de uitbreiding en de toetreding van nieuwe lidstaten dichterbij komen, en we de mogelijkheden van vrij verkeer ook uitbreiden tot niet-kandidaat-landen om de tekorten aan medisch personeel in de Europese Unie op te vangen, zijn we van mening dat bij ieder raadplegingsproces over dit vraagstuk deskundigen van de huidige lidstaten betrokken moeten worden."@nl2
lpv:translated text
"I should like to thank the President-in-Office for her willingness to go over time and take extra questions. I wish her well during the presidency and hope that her relationship with the Members will be as open and blunt as it has been this afternoon. Specifically on my supplementary, there is a major concern about the medical councils in the Member States and, in particular, for my own country, Ireland, with regard to ensuring minimum standards of training and qualification for doctors and other people in the medical profession. As we move towards enlargement of the European Union, with the accession of new Member States, and extend freedom of movement opportunities to countries outside of the accession countries to deal with shortfalls of medical personnel across the European Union, we consider that experts in the field from the existing Member States must be included in any such consultation process."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου που ήταν πρόθυμη να υπερβεί το χρόνο και να δεχθεί περαιτέρω ερωτήσεις. Της εύχομαι κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια της Προεδρίας και ελπίζω ότι οι σχέσεις της με τους βουλευτές θα είναι το ίδιο ανοικτές και ειλικρινείς όσο ήταν σήμερα το απόγευμα. Όσον αφορά τη συμπληρωματική μου ερώτηση, υπάρχει μεγάλη ανησυχία σχετικά με τα ιατρικά συμβούλια στα κράτη μέλη και, ειδικότερα, στη δική μου χώρα, την Ιρλανδία, ως προς τη διασφάλιση ελάχιστων προδιαγραφών εκπαίδευσης και προσόντων για τους ιατρούς και τα υπόλοιπα άτομα που εξασκούν ιατρικά επαγγέλματα. Καθώς οδεύουμε προς τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προσχώρηση νέων κρατών μελών, και την επέκταση των δυνατοτήτων ελεύθερης κυκλοφορίας σε χώρες πέραν των υποψήφιων προς ένταξη χωρών για την αντιμετώπιση της έλλειψης ιατρικού προσωπικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρούμε ότι οι εμπειρογνώμονες του κλάδου από τα υφιστάμενα κράτη μέλη πρέπει να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε τέτοια διαδικασία διαβούλευσης."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Jag skulle vilja tacka den tjänstgörande ordföranden för hennes villighet att dra över på tiden och ta emot extra frågor. Jag önskar henne lycka till under ordförandeskapet och hoppas att hennes relationer med ledamöterna kommer att vara lika öppna och rättframma som de har varit i eftermiddag. Särskilt angående min följdfråga finns det en stor oro angående medlemsstaternas läkarråd och i synnerhet i mitt eget land, Irland, när det gäller att garantera minimistandarder för utbildning och behörighet för läkare och andra människor inom sjukvårdsyrket. När vi går mot en utvidgning av Europeiska unionen, med anslutningen av nya medlemsstater, och utvidgar möjligheterna med fri rörlighet till länder utanför kandidatländerna för att hantera bristen på sjukvårdspersonal inom Europeiska unionen, anser vi att experter inom området från de befintliga medlemsstaterna måste inkluderas i alla sådana samrådsförfaranden."@sv13
lpv:spoken text
"I should like to thank the President-in-Office for her willingness to go over time and take extra questions. I wish her well during the presidency and hope that her relationship with the Members will be as open and blunt as it has been this afternoon. Specifically on my supplementary, there is a major concern about the medical councils in the Member States and, in particular, for my own country, Ireland, with regard to ensuring minimum standards of training and qualification for doctors and other people in the medical profession. As we move towards enlargement of the European Union, with the accession of new Member States, and extend freedom of movement opportunities to countries outside of the accession countries to deal with shortfalls of medical personnel across the European Union, we consider that experts in the field from the existing Member States must be included in any such consultation process."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(EN) Quiero agradecer a la Presidenta en ejercicio que esté dispuesta a sobrepasar el tiempo y a aceptar más preguntas. Le deseo lo mejor para su Presidencia y espero que su relación con los diputados sea tan abierta y franca como lo ha sido esta tarde. Por lo que respecta concretamente a mi pregunta suplementaria, existe una gran preocupación acerca de los consejos médicos en los Estados miembros y, en particular, en mi propio país, Irlanda, por lo que se refiere a garantizar unos niveles mínimos de formación y cualificación de los médicos y otros profesionales del sector. Según avanzamos hacia la ampliación de la Unión Europea, con la adhesión de nuevos Estados miembros, y extendemos las posibilidades que ofrece la libertad de circulación a otros países que no son candidatos a la adhesión para hacer frente a los déficits de personal médico de un lado a otro de la Unión Europea, consideramos que en cada proceso de consulta se deben incluir expertos en este campo procedentes de los actuales Estados miembros."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Gostaria de agradecer à senhora Presidente em exercício do Conselho a sua boa vontade, ao ultrapassar o seu tempo e ao aceitar que lhe colocássemos ainda algumas perguntas complementares. Desejo­lhe o maior dos sucessos com a sua Presidência e espero que a sua relação com os deputados seja sempre tão aberta e informal como tem sido esta tarde. Na minha pergunta complementar, gostaria de me referir concretamente à grande preocupação que existe em relação aos conselhos consultivos sobre formação médica nos Estados­Membros, e em particular no meu país, a Irlanda, no que se prende com a garantia dos critérios mínimos para a formação e qualificação de médicos e outros profissionais de saúde. Na perspectiva do alargamento da União Europeia, com a adesão de novos Estados, e num contexto em que as oportunidades de liberdade de circulação são tornadas extensivas a cidadãos oriundos de países não pertencentes a esse círculo de países candidatos por forma a suprirem faltas de pessoal médico em toda a União Europeia, parece­nos importante que especialistas nesta área, oriundos dos actuais Estados­Membros, tomem parte em qualquer processo de consulta neste domínio."@pt11
lpv:translated text
"Ich danke der Ratspräsidentin für ihre Bereitschaft, jetzt zu überziehen und zusätzliche Fragen zu beantworten. Ich wünsche ihr für den Ratsvorsitz alles Gute und hoffe, dass ihre Beziehung zu den Mitgliedern so offen und direkt sein wird, wie es heute Nachmittag der Fall war. In meiner Zusatzfrage habe ich bereits angesprochen, dass die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit die Ärztebeiräte in den Mitgliedstaaten und insbesondere in meinem Heimatland Irland ihre Beiträge zur Festlegung von Mindestanforderungen für die Aus- und Weiterbildung von Ärzten und anderem Personal im medizinischen Bereich leisten können. Vor dem Hintergrund der Erweiterung der Europäischen Union mit dem Beitritt neuer Mitgliedstaaten und der Ausweitung der Freizügigkeit auf Länder außerhalb der Beitrittsländer sind wir der Auffassung, dass zur Beseitigung von Engpässen beim medizinischen Personal in der Europäischen Union Experten aus der Praxis aus den bestehenden Mitgliedstaaten in einen solchen Konsultationsprozess einbezogen werden müssen."@de7
lpv:translated text
"Vorrei ringraziare il Presidente in carica del Consiglio per la sua disponibilità a continuare oltre il tempo previsto e ad accettare altre domande. Le auguro ogni bene nello svolgimento del suo mandato e spero che il suo rapporto con l'Assemblea sarà sempre aperto e sincero come lo è stato questo pomeriggio. Passo ora alla mia domanda complementare: i consigli medici e la garanzia delle norme minime che disciplinano la formazione e la qualificazione dei medici e del personale che esercita la professione medica destano molta preoccupazione negli Stati membri e in modo particolare nel mio paese, l'Irlanda. Con lo sviluppo del processo di ampliamento dell'Unione europea che prevede l'adesione di nuovi Stati membri e con l'estensione della libertà di circolazione a paesi che non rientrano fra i paesi candidati all'adesione per porre rimedio alla carenza di personale medico nell'Unione, riteniamo che gli esperti del settore provenienti dagli attuali Stati membri debbano poter contribuire al processo di consultazione."@it9
lpv:translated text
"Je voudrais remercier la présidente en exercice pour avoir accepté de dépasser le temps imparti et répondre à des questions complémentaires. Je lui souhaite tous mes vœux de réussite pour la durée de la présidence et j'espère que les relations qu'elle entretiendra avec les parlementaires seront aussi ouvertes et directes que cet après-midi. En ce qui concerne ma question complémentaire en particulier, un soucis majeur est apparu eu égard aux conseils médicaux au sein des États membres et, notamment pour mon propre pays, l'Irlande, quant à la garantie de normes minimales de formation et de qualification pour les médecins et autres personnes faisant partie de la profession médicale. Tandis que nous approchons de l'élargissement de l'Union européenne, avec l'adhésion de nouveaux États membres, et que nous étendons les opportunités en matière de libre circulation aux pays autres que les pays candidats à l'adhésion - et ce dans le but de faire face à la carence de personnel médical au sein de l'Union européenne -, nous considérons que des experts en la matière provenant des États membres doivent être inclus dans tout processus de consultation de ce type."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.7.3-305"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph