Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-300"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.7.3-300"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Madame Izquierdo Rojo, nous avons été collègues à la commission institutionnelle au cours de la législature précédente. C'est donc un grand plaisir pour moi de pouvoir répondre à la question que vous avez judicieusement posée. Comme indiqué dans des réponses précédentes à des questions portant sur le même sujet, le Conseil partage totalement les préoccupations de l'honorable parlementaire concernant la situation désastreuse dans laquelle se trouvent de larges couches de la population afghane, et tout particulièrement la situation désastreuse que connaissent les femmes et les enfants. Étant donné les difficultés en Afghanistan sur les plans humanitaire et politique, en raison notamment de l'attitude négative dans laquelle persistent les taliban, tant à l'égard de l'ONU qu'à l'égard des femmes, le Conseil n'est pas tout à fait convaincu que la création d'une commission internationale sur l'Afghanistan, en coordination avec les Nations unies, serait de nature à vraiment améliorer la situation des femmes sur le terrain. Le Conseil examinera néanmoins avec attention les avantages et les inconvénients qui pourraient découler de la création d'une telle commission, dès lors que cette question sera soulevée dans le cadre de l'ONU et pour autant que les modalités d'une telle proposition aient été minutieusement étudiées. Entre temps, le Conseil poursuivra les actions qu'il a définies pour venir en aide aux femmes afghanes. À cet égard, le Conseil renvoie également l'honorable parlementaire aux réponses qu'il a déjà apportées à des questions antérieures sur le même sujet. Il s'agit plus précisément des questions,,,et, plus récemment, de la question."@fr6
lpv:translated text
"Fru Izquierdo Rojo, vi var kolleger i den institutionelle kommission i den foregående valgperiode. Det er mig derfor en stor ære at kunne svare på det meget fornuftige spørgsmål, De har stillet. Som det fremgår af de foregående svar, der drejer sig om samme emne, deler Rådet fuldt ud det ærede parlamentsmedlems bekymringer over den katastrofale situation, som store dele af den afghanske befolkning befinder sig i, og navnlig kvinder og børn. På grund af de humanitære og politiske vanskeligheder i Afghanistan og navnlig på grund af den negative attitude, som talebanerne fastholder over for både FN og med hensyn til kvinder, er Rådet ikke helt overbevist om, at oprettelsen af en international kommission om Afghanistan i samarbejde med FN virkelig vil kunne forbedre situationen for kvinderne i området. Rådet vil ikke desto mindre omhyggeligt undersøge, hvilke fordele og ulemper der kan være ved oprettelsen af en sådan kommission, så snart dette spørgsmål rejses inden for rammerne af FN, og for så vidt som metoderne til et sådant forslag er blevet omhyggeligt undersøgt. I mellemtiden vil Rådet forfølge de aktioner, som det har indledt for at komme de afghanske kvinder til hjælp. I denne forbindelse henviser Rådet ligeledes det ærede parlamentsmedlem til de svar, det allerede har givet på tidligere spørgsmål om samme emne. Det drejer sig mere præcist om spørgsmål,,,og senest spørgsmål."@da1
"Frau Izquierdo Rójo, wir waren in der vorangegangenen Legislaturperiode Kolleginnen im institutionellen Ausschuss. Deshalb ist es eine große Freude für mich, Ihre Frage beantworten zu können. Wie bereits in früheren Antworten auf Fragen zu den gleichen Themen zum Ausdruck kam, teilt der Rat voll und ganz die Besorgnis der Frau Abgeordneten hinsichtlich der verheerenden Situation breiter Schichten der afghanischen Bevölkerung, vor allem der katastrophalen Situation der Frauen und Kinder. Angesichts der Schwierigkeiten in Afghanistan auf humanitärem und politischem Gebiet, vor allem aufgrund der negativen Haltung, in der die Taliban sowohl gegenüber der UNO als auch gegenüber den Frauen verharren, ist der Rat nicht ganz überzeugt, dass die Einsetzung eines internationalen Afghanistan-Ausschusses in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen geeignet wäre, die Situation der Frauen vor Ort tatsächlich zu verbessern. Dessen ungeachtet wird der Rat die Vor- und Nachteile genau abwägen, die sich aus der Einsetzung eines solchen Ausschusses ergeben könnten, sobald diese Frage im Rahmen der UNO auf die Tagesordnung gesetzt wird und sofern die Modalitäten eines solchen Vorschlags sorgfältig geprüft wurden. Inzwischen wird der Rat die von ihm festgelegten Aktionen zur Unterstützung der afghanischen Frauen fortsetzen. Diesbezüglich verweist der Rat die Frau Abgeordnete auch auf die Antworten, die er bereits auf frühere Anfragen zum gleichen Thema gegeben hat. Es handelt sich dabei um die Fragen,,,sowie in jüngster Zeit um die Frage."@de7
"Κυρία Izquierdo Rójo, υπήρξαμε συνάδελφοι στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων κατά τη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας. Με μεγάλη ευχαρίστηση, λοιπόν, θα απαντήσω στην ορθότατη ερώτηση που μου θέσατε. Όπως αναφέρουν οι απαντήσεις που έχουν ήδη δοθεί σε ερωτήσεις για το ίδιο θέμα, το Συμβούλιο συμμερίζεται πλήρως τις ανησυχίες της αξιότιμης βουλευτού σχετικά με την άθλια κατάσταση στην οποία βρίσκεται μεγάλη μερίδα του αφγανικού πληθυσμού, και συγκεκριμένα με την άθλια κατάσταση των γυναικών και των παιδιών. Έχοντας υπόψη τις δυσκολίες στο Αφγανιστάν, τόσο σε ανθρωπιστικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, λόγω κυρίως της αρνητικής στάσης των Ταλιμπάν, τόσο έναντι του ΟΗΕ όσο και έναντι των γυναικών, το Συμβούλιο δεν έχει πεισθεί πλήρως ότι η σύσταση διεθνούς επιτροπής για το Αφγανιστάν, σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, θα συνέβαλε πράγματι στη βελτίωση της θέσης των γυναικών επιτόπου. Το Συμβούλιο θα εξετάσει πάντως με προσοχή τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που απορρέουν ενδεχομένως από τη δημιουργία μιας τέτοιας επιτροπής, όταν το ζήτημα αυτό τεθεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ και υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι μιας τέτοιας πρότασης θα εξετασθούν ενδελεχώς. Στο μεταξύ, το Συμβούλιο θα συνεχίσει να προβαίνει στις ενέργειες τις οποίες έχει αποφασίσει με σκοπό την παροχή βοήθειας προς τις γυναίκες του Αφγανιστάν. Όσον αφορά το θέμα αυτό, το Συμβούλιο παραπέμπει επίσης την αξιότιμη βουλευτή στις απαντήσεις που έχει ήδη δώσει σε προηγούμενες ερωτήσεις για το ίδιο θέμα. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις ερωτήσεις,,,και, προσφάτως, για την ερώτηση."@el8
"Mrs Izquierdo Rójo, we were fellow members of the Committee on Constitutional Affairs during the previous legislative period. It is therefore a great pleasure for me to be able to reply to the question that you have so judiciously raised. As I pointed out in my previous replies to questions on the same subject, the Council entirely shares the honourable Member’s concern about the disastrous position in which large sections of the Afghan population now find themselves, and in particular the disastrous position of women and children. In view of the difficulties in Afghanistan at humanitarian and political levels, and in particular in view of the negative attitude which the Taleban persist in taking, both as regards the UN and as regards women, the Council is not entirely convinced that the setting up of an international Afghanistan committee in coordination with the UN, would be likely to really improve the situation of women in Afghanistan. Nevertheless, the Council will examine closely the advantages and disadvantages to which such a committee might give rise, as soon as this issue is raised within the UN, and provided that the rules for putting such a proposal into practice have been studied in minute detail. In the meantime, the Council will be continuing the projects which it has decided on with the aim of helping Afghan women. On that point, the Council would also refer the honourable Member to the replies which it has already given to previous questions on the same subject, and in particular to Questions,,,and, more recently, Question."@en3
"(FR) Señora Izquierdo Rojo, fuimos compañeras en la Comisión de Asuntos Institucionales en el curso de la anterior legislatura. Por tanto, es un gran placer para mí poder responder a la pregunta tan atinada que ha formulado. Como se señaló en les respuestas anteriores a las preguntas sobre el mismo tema, el Consejo comparte totalmente las preocupaciones de la señora diputada relativas a la desastrosa situación en la que se encuentran amplias capas de la población afgana, y muy especialmente la desastrosa situación que experimentan las mujeres y los niños. Habida cuenta de las dificultades en el Afganistán tanto en el plano humanitario como político, debido especialmente a la actitud negativa en la que persisten los talibán, tanto con respecto a la ONU como a las mujeres, el Consejo no está totalmente convencido de que la creación de una Comisión Internacional sobre el Afganistán, en coordinación con las Naciones Unidas, tendría la capacidad de mejorar realmente la situación de las mujeres sobre el terreno. No obstante, el Consejo examinará con atención las ventajas e inconvenientes que podrían derivarse de la creación de dicha comisión, habida cuenta de que esta cuestión se planteará en el marco de la ONU, siempre y cuando se hayan estudiado minuciosamente las modalidades de tal propuesta. Entre tanto, el Consejo continuará las acciones que ha definido para ayudar a las mujeres afganas. A este respecto, el Consejo remite igualmente a la señora diputada a las respuestas que ya dio a preguntas anteriores sobre el mismo tema. Se trata precisamente de las preguntas,,,y, más recientemente, la pregunta."@es12
"Jäsen Izquierdo Rójo, olimme viime vaalikaudella kollegoja perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnassa. Näin ollen olen erittäin iloinen voidessani vastata kysymykseenne, jonka esititte aivan oikeutetusti. Kuten vastauksista samasta aiheesta esitettyihin kysymyksiin on käynyt ilmi, neuvosto yhtyy täysin parlamentin jäsenen huoleen siitä katastrofaalisesta tilanteesta, jossa suurin osa afgaaniväestöstä elää, sekä erityisesti naisten ja lasten katastrofaalisesta tilanteesta. Kun otetaan huomioon Afganistanin humanitaariset ja poliittiset ongelmat, jotka johtuvat etenkin talibanien jatkuvasta kielteisestä suhtautumisesta sekä YK:hon että naisiin, neuvosto ei ole täysin vakuuttunut, että Afganistanin kysymystä tutkivan kansainvälisen komission perustaminen yhteistyössä YK:n kanssa voisi käytännössä parantaa naisten asemaa. Neuvosto aikoo kuitenkin tutkia tarkoin tällaisen komission perustamisen hyvät ja huonot puolet heti, kun kysymystä käsitellään YK:ssa ja kunhan kyseisen ehdotuksen soveltamistavat on huolellisesti tutkittu. Tällä välin komissio aikoo jatkaa afgaaninaisten tukemiseksi suunnittelemiaan toimia. Neuvosto kehottaa parlamentin jäsentä tutustumaan myös vastauksiin, jotka se on antanut samasta aiheesta aiemmin esitettyihin kysymyksiin, etenkin kysymyksiin,,,sekä tuoreimpaan kysymykseen."@fi5
"Onorevole Izquierdo Rojo, siamo state colleghe in seno alla commissione istituzionale durante la precedente legislatura. E' quindi per me un grande piacere poter rispondere all'interrogazione che lei ha saggiamente formulato. Come precedentemente affermato in risposte a domande che vertevano sul medesimo argomento, il Consiglio condivide appieno le preoccupazioni della onorevole parlamentare per la disastrosa situazione in cui si trovano ampie fasce della popolazione afgana, e in modo particolare per la disastrosa situazione in cui versano donne e bambini. In considerazione delle difficoltà presenti in Afganistan a livello politico e umanitario, soprattutto a causa dell'atteggiamento negativo che i talibani continuano a mostrare sia verso l'ONU sia verso le donne, il Consiglio non è pienamente convinto che la creazione di una commissione internazionale sull'Afganistan, in collaborazione con le Nazioni Unite, possa veramente migliorare la situazione delle donne nel paese. Tuttavia esso analizzerà con attenzione i vantaggi e gli inconvenienti che potrebbero derivare dall'istituzione di tale commissione, dal momento che la questione sarà affrontata in seno all'ONU e perché intende garantire un'attenta analisi delle modalità di tale proposta. Nel frattempo, il Consiglio continuerà a portare avanti le iniziative da esso promosse per aiutare le donne afgane. A questo proposito, si rinvia la onorevole parlamentare anche alle risposte già date a interrogazioni precedenti sullo stesso tema. Si tratta più precisamente delle interrogazioni,,,e, più recentemente, dell'interrogazione."@it9
"Mrs Izquierdo Rójo, we were fellow members of the Committee on Constitutional Affairs during the previous legislative period. It is therefore a great pleasure for me to be able to reply to the question that you have so judiciously raised. As I pointed out in my previous replies to questions on the same subject, the Council entirely shares the honourable Member’s concern about the disastrous position in which large sections of the Afghan population now find themselves, and in particular the disastrous position of women and children. In view of the difficulties in Afghanistan at humanitarian and political levels, and in particular in view of the negative attitude which the Taleban persist in taking, both as regards the UN and as regards women, the Council is not entirely convinced that the setting up of an international Afghanistan committee in coordination with the UN, would be likely to really improve the situation of women in Afghanistan. Nevertheless, the Council will examine closely the advantages and disadvantages to which such a committee might give rise, as soon as this issue is raised within the UN, and provided that the rules for putting such a proposal into practice have been studied in minute detail. In the meantime, the Council will be continuing the projects which it has decided on with the aim of helping Afghan women. On that point, the Council would also refer the honourable Member to the replies which it has already given to previous questions on the same subject, and in particular to Questions,,,and, more recently, Question."@lv10
". Mevrouw Izquierdo Rójo, wij zijn tijdens de vorige zittingsperiode collega’s geweest in de institutionele commissie. Het is me dus een waar genoegen te kunnen antwoorden op de vraag die u terecht heeft gesteld. Zoals de Raad reeds in vorige antwoorden op vragen over hetzelfde onderwerp heeft aangegeven, deelt hij de bezorgdheid van de geachte afgevaardigde over de desastreuze situatie waarin grote delen van de Afghaanse bevolking, en met name vrouwen en kinderen verkeren. Aangezien in Afghanistan de humanitaire en politieke situatie zeer moeilijk is, vooral vanwege de negatieve houding waarin de Taliban volhardt ten opzichte van de VN en ten opzichte van vrouwen, is de Raad er niet helemaal van overtuigd dat een internationale commissie voor Afghanistan, in samenwerking met de Verenigde Naties, de situatie van vrouwen ter plaatse echt kan verbeteren. De Raad zal het voor en tegen van de instelling van een dergelijke commissie niettemin bestuderen zodra deze kwestie in het kader van de VN aan de orde wordt gesteld, en op voorwaarde dat de details van een dergelijk voorstel grondig worden bestudeerd. In de tussentijd zal de Raad de vastgestelde activiteiten voor hulp aan de Afghaanse vrouwen voortzetten. Op dit punt verwijst de Raad de geachte afgevaardigde naar de antwoorden die hij reeds op eerdere vragen over hetzelfde onderwerp heeft gegeven. Het gaat daarbij meer specifiek om de vragen,,,en, meer recentelijk, vraag."@nl2
"Senhora Deputada Izquierdo Rójo, fomos colegas na Comissão dos Assuntos Constitucionais na legislatura anterior. É por conseguinte com grande prazer que respondo à pergunta que tão judiciosamente apresentou. Tal como foi referido nas respostas anteriores às perguntas relativas ao mesmo assunto, o Conselho partilha totalmente das preocupações da senhora deputada sobre a situação desastrosa em que se encontram largas camadas da população afegã e, muito especialmente, a situação desastrosa que as mulheres e crianças vivem. Dadas as dificuldades no Afeganistão a nível humanitário e político, nomeadamente devido à atitude negativa, teimosamente adoptada pelos talibãs, tanto em relação à ONU como em relação às mulheres, o Conselho não está completamente convencido de que a criação de uma Comissão Internacional sobre o Afeganistão, em coordenação com as Nações Unidas, seja a solução indicada para melhorar a situação das mulheres no terreno. Não obstante, o Conselho examinará com atenção as vantagens e os inconvenientes que poderão decorrer da criação de uma tal Comissão, desde que essa questão seja levantada no quadro da ONU e na medida em que as modalidades de uma tal proposta tenham sido minuciosamente estudadas. Entretanto, o Conselho prosseguirá com as acções que definiu com vista a prestar auxílio às mulheres afegãs. Relativamente a essa questão, o Conselho remete também a senhora deputada para as respostas já dadas a perguntas anteriores sobre o mesmo assunto. Trata­se mais precisamente das perguntas,,,e, mais recentemente, da pergunta."@pt11
"Fru Izquierdo Rójo! Vi var kolleger i utskottet för konstitutionella frågor under den föregående mandatperioden. Det är därför ett stort nöje för mig att kunna besvara den fråga som ni så klokt ställt. Såsom framgår av de tidigare svaren på frågor som gäller samma ärende instämmer rådet fullständigt i den oro som den ärade parlamentsledamoten framför, när det gäller den katastrofala situation som stora delar av den afghanska befolkningen befinner sig i, och särskilt den katastrofala situationen för kvinnor och barn. Med tanke på svårigheterna på det humanitära och politiska planet, bl. a. på grund av talibanernas fortsatt negativa attityd, både gentemot FN och mot kvinnorna, är rådet inte fullständigt övertygat om att inrättandet av en internationell kommission om Afghanistan, i samordning med Förenta nationerna, verkligen skulle kunna förbättra kvinnornas situation på fältet. Rådet kommer emellertid att uppmärksamt granska för- och nackdelar som skulle kunna uppstå på grund av inrättandet av en sådan kommission, så snart denna fråga tas upp inom ramen för FN, såvitt villkoren för ett sådant förslag granskats minutiöst. Under tiden kommer rådet att fortsätta de åtgärder det fastställt för att hjälpa de afghanska kvinnorna. I det hänseendet hänvisar rådet även den ärade parlamentsledamoten till svaren som redan lämnats på tidigare frågor i samma ärende. Det gäller närmare bestämt frågorna,,,och nyligen frågan."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph