Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-285"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.7.3-285"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - Cher collègue, voilà ce que je puis vous dire en guise de réponse quant à la façon dont nous organisons nos travaux : vous n'êtes, sans aucun doute, pas sans savoir, précisément en vertu du protocole auquel vous avez fait référence, qu'un certain nombre de Conseils des ministres vont être présidés par des ministres de gouvernements régionaux et/ou communautaires. Cela a déjà été le cas du Conseil informel du tourisme qui s'est tenu le week-end dernier à Bruges, et ce sera également le cas, entre autres, du Conseil de l'éducation, du Conseil sur la recherche scientifique et de quelques autres encore. Vous pouvez ainsi voir comment nous résolvons ce genre de question. En ce qui concerne un accès éventuel à la Cour de justice, je sais qu'il s'agit d'une demande des régions constitutionnelles. J'ai parfois l'impertinence de me demander si elles sont bien conscientes de l'étendue et des conséquences possibles d'une réponse positive à leurs questions. Vous l'avez indiqué vous-même, si les régions avaient directement accès à la Cour de justice en cas de litige concernant les compétences, il me paraît à peu près inévitable que la Cour sera appelée un jour ou l'autre à se prononcer sur l'ordonnancement constitutionnel intérieur des États membres eux-mêmes. Je vous donne ceci comme sujet de réflexion. Répondre à votre question ne m'est pas possible. La question est très délicate, très controversée. Une réponse serait tout à fait prématurée. Mais je vous demanderai, si je puis me le permettre, de réfléchir à la réflexion que je viens de vous soumettre."@fr6
lpv:translated text
"Kære kollega, her er mit svar med hensyn til den måde, vi organiserer vores arbejde på. De er uden tvivl klar over, at netop i henhold til protokollen, som De henviste til, vil kun et vist antal ministerråd blive ledet af ministre fra regionale regeringer. Dette var allerede tilfældet i forbindelse med det uformelle Råd (turisme), der blev afholdt i weekenden i Brugge, og det vil ligeledes være tilfældet bl.a. i forbindelse med Rådet (uddannelse), Rådet (forskning) og flere andre. Som De kan se, er det sådan, vi løser denne type spørgsmål. Hvad angår en eventuel adgang til Domstolen, ved jeg, at det drejer sig om en anmodning fra de konstitutionelle regioner. Jeg har sommetider den frækhed at spørge mig selv, om de er bevidste om omfanget og de mulige konsekvenser af et positivt svar på deres spørgsmål. Som De selv har antydet, forekommer det mig uundgåeligt, at Domstolen - hvis regionerne får direkte adgang til Domstolen i tilfælde af tvister om kompetence - før eller siden vil blive bedt om at udtale sig om den interne konstitutionelle struktur i medlemsstaterne. Dette er et emne til overvejelse. Jeg kan ikke svare på Deres spørgsmål. Spørgsmålet er meget følelsesmæssigt og kontroversielt. Det er alt for tidligt at komme med et svar. Men jeg vil tillade mig at bede Dem om at overveje de elementer, jeg netop har fremført."@da1
"Werter Herr Kollege, hinsichtlich der Art und Weise, wie wir unsere Arbeiten organisieren, kann ich Ihnen Folgendes sagen: Sie wissen sicher, dass gemäß dem Protokoll, auf das Sie sich beziehen, bei einigen Ministertagungen Minister von Regierungen der Regionen und/oder Gemeinschaften den Vorsitz führen werden. Das war bereits der Fall beim informellen Rat Fremdenverkehr letztes Wochenende in Brügge und wird unter anderem auch beim Rat der Bildungsminister, beim Rat der Forschungsminister und noch einigen anderen Ratstagungen so sein. So können Sie also sehen, wie wir diese Fragen lösen. Was den eventuellen Zugang zum Gerichtshof betrifft, so weiß ich, dass es sich dabei um eine Forderung der konstitutionellen Regionen handelt. Da frage ich mich allerdings manchmal, ob sie sich der Tragweite und der möglichen Konsequenzen einer positiven Antwort auf ihre Anfragen bewusst sind. Sie haben es ja selbst gesagt, wenn die Regionen im Falle von Kompetenzstreitigkeiten direkten Zugang zum Gerichtshof hätten, scheint es mir unvermeidlich, dass der Gerichtshof sich früher oder später zur inneren konstitutionellen Ordnung der Mitgliedstaaten selbst äußern müsste. Das gebe ich Ihnen zu bedenken. Ich kann Ihre Frage nicht beantworten. Die Frage ist äußerst heikel und kontrovers. Eine Antwort wäre vollkommen verfrüht. Aber ich bitte Sie doch, wenn Sie gestatten, über die Überlegung, die ich geäußert habe, nachzudenken."@de7
"Αγαπητέ συνάδελφε, ακούστε την απάντηση που έχω να σας δώσω σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουμε τις εργασίες μας: ασφαλώς γνωρίζετε ότι, δυνάμει ακριβώς του πρωτοκόλλου στο οποίο αναφερθήκατε, σε ορισμένα Συμβούλια Υπουργών θα προεδρεύσουν οι Υπουργοί των περιφερειακών και/ή κοινοτικών κυβερνήσεων. Αυτό συνέβη ήδη κατά το άτυπο Συμβούλιο Τουρισμού που έλαβε χώρα το περασμένο σαββατοκύριακο στην Μπρυζ, και αυτό θα γίνει επίσης, μεταξύ άλλων, στο Συμβούλιο Παιδείας, στο Συμβούλιο Επιστημονικής Έρευνας και σε ορισμένα άλλα ακόμη. Βλέπετε λοιπόν πώς επιλύουμε αυτού του είδους τα ζητήματα. Όσον αφορά την ενδεχόμενη πρόσβαση στο Δικαστήριο, γνωρίζω ότι αποτελεί πάγιο αίτημα των συνταγματικών περιφερειών. Τολμώ ορισμένες φορές να αναρωτηθώ εάν έχουν πλήρη συνείδηση της έκτασης και των ενδεχόμενων συνεπειών μιας θετικής απάντησης στα αιτήματά τους. Το είπατε και εσείς, εάν οι περιφέρειες έχουν απευθείας πρόσβαση στο Δικαστήριο σε περίπτωση αντιδικίας για θέματα αρμοδιοτήτων, θα είναι αναπόφευκτο, νομίζω, κάποια στιγμή να κληθεί το Δικαστήριο να αποφανθεί σχετικά με την εσωτερική συνταγματική τάξη των ίδιων των κρατών μελών. Σας το λέω αυτό και σας ζητώ να το σκεφθείτε. Δεν μπορώ να απαντήσω στην ερώτησή σας. Το θέμα είναι ιδιαίτερα λεπτό, ιδιαίτερα πολύπλοκο. Είναι ακόμη νωρίς για να δοθεί απάντηση. Θα σας ζητήσω, όμως, εάν μου επιτρέπετε, να το σκεφθείτε."@el8
"Mr Ortuondo Larrea, I shall tell you what I can in reply to your question about how we organise our work. I am sure that you are not unaware, precisely because of the protocol to which you referred, that a certain number of Councils of Ministers will be presided over by ministers of regional and/or community governments. This has already happened in the case of the informal Tourism Council which took place last weekend in Bruges, and it will also happen in the case of the Education and Scientific Research Councils, and some of the other Councils too. You can see, then, how we deal with questions of this type. As far as the possibility of access to the Court of Justice is concerned, I know that this is something that the constitutional regions are asking for. Sometimes I have the impertinence to wonder whether they are fully aware of the scope and the possible consequences of a positive reply to their requests. You yourself have pointed out that if the regions had direct access to the Court of Justice in disputes about competence, it would seem almost inevitable that the Court would one day be called upon to give a ruling on the internal constitutional organisation of the Member States themselves. I would ask you to think about that. It is not possible for me to reply to your question. It is a very delicate question, and a very controversial one. Any reply would be quite premature. However, if you will permit me I would like to ask you think about what I have just said."@en3
"(FR) Señoría, esto es lo que puedo decirle a manera de respuesta en lo relativo a la manera en que organizamos nuestros trabajos: sin duda alguna, usted sabe que precisamente en virtud del protocolo al que hizo referencia, un determinado número de Consejos de Ministros van a ser presididos por los ministros de gobiernos regionales y/o comunitarios. Esto ya se ha hecho en el caso del Consejo informal sobre turismo que tuvo lugar el pasado fin de semana en Brujas, y se repetirá entre otros, en el caso del Consejo de educación, el Consejo sobre la investigación científica y otros más todavía. De este modo, puede usted observar cómo resolvemos este tipo de cuestión. En lo relativo a un posible acceso al Tribunal de Justicia, sé que se trata de una petición de las regiones constitucionales. A veces tengo la impertinencia de preguntarme si están efectivamente conscientes del alcance y las posibles consecuencias de una respuesta positiva a sus preguntas. Lo señaló usted mismo, si las regiones tuvieran directamente acceso al Tribunal de Justicia en caso de litigio relativo a las competencias, me parece casi inevitable que el Tribunal tenga un día u otro que pronunciarse sobre la planificación constitucional interior de los propios Estados miembros. Se lo dejo como tema de reflexión. No me es posible responder a su pregunta. La cuestión es sumamente delicada, muy controvertida. Una respuesta sería totalmente prematura. Sin embargo, le pediría, si me lo permite, ahondar en la reflexión que acabo de sugerirle."@es12
". Hyvä kollega, vastauksen asemasta voin todeta teille työskentelytavastamme seuraavaa: tiedätte epäilemättä juuri mainitsemanne pöytäkirjan perusteella, että alueellisten ja/tai yhteisöjen hallitusten ministerit tulevat toimimaan joidenkin neuvostojen puheenjohtajina. Tämä pätee myös viime viikonloppuna Brüggessa pidettyyn epäviralliseen matkailuneuvostoon, ja näin toimitaan myös muun muassa koulutusneuvoston, tieteellistä tutkimusta käsittelevän neuvoston ja muutamien muiden neuvostojen kohdalla. Näin ollen tulette näkemään, miten ratkaisemme tämäntyyppisiä kysymyksiä. Mahdollisuudesta turvautua EY:n tuomioistuimeen tiedän, että kyse on perustuslaissa määriteltyjä alueita koskevasta vaatimuksesta. Toisinaan rohkenen ihmetellä, ovatko noiden alueiden edustajat kovinkaan tietoisia myönteisen vastauksen merkityksestä ja mahdollisista seurauksista. Jos alueet voisivat kääntyä toimivaltakiistoissa suoraan EY:n tuomioistuimen puoleen, siitä seuraisi käsittääkseni väistämättä, että – ja olette itsekin todenneet tämän – tuomioistuinta pyydetään jossakin vaiheessa ottamaan kantaa jäsenvaltioiden sisäiseen perustuslakijärjestelmään. Tämä asia vaatii siis mielestäni harkintaa, joten en voi vastata kysymykseenne. Ongelma on erittäin hankala ja kiistanalainen, ja vastauksen antaminen olisi aivan liian ennenaikaista. Rohkenen kuitenkin pyytää teitä harkitsemaan mielipiteitäni."@fi5
"Onorevole parlamentare, ecco la risposta che posso darle in merito al modo in cui organizziamo la nostra attività: sicuramente lei sarà a conoscenza, proprio in virtù del protocollo al quale ha fatto riferimento, del fatto che alcuni Consigli dei ministri saranno presieduti da ministri di governi regionali e/o comunitari. E' ciò che si è verificato per il Consiglio informale "turismo", tenutosi a Bruges lo scorso fine settimana, e ciò che si verificherà per il Consiglio "istruzione", il Consiglio "ricerca scientifica" e alcuni altri ancora. Come può vedere, ecco il modo in cui risolviamo questo tipo di problemi. Per quanto riguarda un eventuale ricorso alla Corte di giustizia, so che si tratta di un'istanza delle regioni costituzionali. Talvolta ho la presunzione di chiedermi se esse siano ben consapevoli della portata e delle possibili conseguenze di una risposta positiva alle loro richieste. Come lei stesso ha suggerito, se le regioni avessero direttamente accesso alla Corte di giustizia in caso di controversie in materia di competenza, quasi inevitabilmente la Corte sarebbe, prima o poi, chiamata a pronunciarsi sull'ordinamento costituzionale interno degli stessi Stati membri. Le do quindi uno spunto di riflessione. Mi è impossibile rispondere alla sua domanda. La questione è molto delicata, molto controversa. Una risposta sarebbe del tutto prematura. Ma, se mi consente, le chiederò di riflettere sul punto che ho appena sollevato."@it9
"Mr Ortuondo Larrea, I shall tell you what I can in reply to your question about how we organise our work. I am sure that you are not unaware, precisely because of the protocol to which you referred, that a certain number of Councils of Ministers will be presided over by ministers of regional and/or community governments. This has already happened in the case of the informal Tourism Council which took place last weekend in Bruges, and it will also happen in the case of the Education and Scientific Research Councils, and some of the other Councils too. You can see, then, how we deal with questions of this type. As far as the possibility of access to the Court of Justice is concerned, I know that this is something that the constitutional regions are asking for. Sometimes I have the impertinence to wonder whether they are fully aware of the scope and the possible consequences of a positive reply to their requests. You yourself have pointed out that if the regions had direct access to the Court of Justice in disputes about competence, it would seem almost inevitable that the Court would one day be called upon to give a ruling on the internal constitutional organisation of the Member States themselves. I would ask you to think about that. It is not possible for me to reply to your question. It is a very delicate question, and a very controversial one. Any reply would be quite premature. However, if you will permit me I would like to ask you think about what I have just said."@lv10
"Geachte collega, ik kan u het volgende zeggen over de wijze waarop we onze werkzaamheden inrichten. Juist vanwege de verklaring waaraan u refereerde, weet u ongetwijfeld dat een aantal ministerraden voorgezeten zal worden door ministers uit regionale en/of communautaire regeringen. Dit is reeds het geval geweest bij de informele Toerismeraad die vorig weekend heeft plaatsgehad in Brugge, en zal ook weer het geval zijn bij de Onderwijsraad, de Raad voor het wetenschappelijk onderzoek en nog enkele anderen. U ziet dus hoe we dergelijke kwesties aanpakken. Wat betreft een eventueel beroep op het Hof van Justitie weet ik dat de constitutionele regio’s gevraagd hebben om de mogelijkheid daartoe. Ik vraag me soms wel eens af of ze zich goed bewust zijn van de mogelijke gevolgen van een positief antwoord op hun vragen. U heeft zelf al aangegeven dat als de regio’s zich rechtstreeks zouden moeten kunnen richten tot het Hof van Justitie bij geschillen omtrent bevoegdheden. Het lijkt dan welhaast onvermijdelijk dat het Hof vroeg of laat wordt verzocht zich uit te spreken over de constitutionele constellatie van de lidstaten zelf. Ik geef u dit als stof tot nadenken. Ik kan geen antwoord geven op uw vraag. De kwestie is zeer complex en zeer controversieel. Een antwoord zou op dit moment absoluut voorbarig zijn. Maar ik zou u toch willen vragen na te denken over wat ik u zojuist heb gezegd."@nl2
"Caro colega, eis o que posso dizer­lhe, à laia de resposta, quanto à forma como organizamos os nossos trabalhos: estará com certeza a par, precisamente em virtude do protocolo a que se referiu, que alguns Conselhos de Ministros vão ser presididos por ministros dos governos regionais e/ou comunitários. Isso já sucedeu no Conselho informal "Turismo", que se realizou no último fim­de­semana em Bruges, e será o caso, entre outros, do Conselho "Educação", do Conselho "Investigação Científica" e ainda de outros. Assim, poderá ver como estamos a resolver esse género de questões. No que se refere a um eventual acesso ao Tribunal de Justiça, sei que se trata de uma reivindicação das regiões constitucionais. Tenho por vezes a impertinência de me perguntar se estas estarão conscientes da extensão e das possíveis consequências de uma resposta positiva às suas questões. O próprio senhor deputado o referiu, se as regiões tivessem acesso directamente ao Tribunal de Justiça em caso de litígio sobre as competências, parece­me difícil evitar que o Tribunal venha a ser chamado, mais tarde ou mais cedo, a pronunciar­se sobre o ordenamento constitucional interno dos próprios Estados­Membros. Proponho­lhe que reflicta sobre esta questão. Não me é possível responder à sua pergunta, pois trata­se de um assunto muito delicado e altamente controverso. Qualquer resposta seria efectivamente prematura. Contudo, solicitar­lhe­ia, se a tal me posso permitir, que ponderasse sobre a reflexão que acabo de lhe propor."@pt11
"Kära kollega! Det här är vad jag kan säga som svar när det gäller hur vi organiserar arbetet: ni är definitivt inte ovetande om att ett antal ministerråd, just enligt det protokoll som ni hänvisat till, kommer att ledas av ministrar från regionala regeringar eller regeringar från gemenskapen. Det var redan fallet med det informella rådet (turism) som ägde rum förra veckan i Brügge, och det blir även fallet bl. a. med rådet (utbildning) rådet (forskning) och ytterligare några andra. På så sätt kan ni se hur vi löser detta slag av frågor. När det gäller eventuellt tillträde till EG-domstolen vet jag att det rör sig om en begäran från regionerna med grundlagsfäst ställning. Jag frågar mig ibland irrelevant om de verkligen är medvetna om omfattningen av de möjliga konsekvenserna av ett positivt svar på deras frågor. Ni nämnde det själv, om regionerna hade direkt tillträde till EG-domstolen vid tvister rörande befogenheter, förefaller det mig i stort sett oundvikligt att domstolen en dag tvingas uttala sig om det inre konstitutionella systemet i medlemsstaterna. Jag ger er det som ett diskussionsämne. Att besvara er fråga är inte möjligt. Frågan är mycket känslig, mycket kontroversiell. Ett svar skulle vara fullständigt förhastat. Men jag ber er att, om ni tillåter, fundera över den diskussionspunkt jag just nämnt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph