Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-273"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Undskyld, kære Bart, hr. formand, jeg er endnu ikke helt klar over arbejdsgangen. Jeg troede, at jeg skulle først skulle høre alle de supplerende spørgsmål og derefter komme med ét samlet svar. Men Deres indlæg om konstitutionelle regioner falder ikke for døve kvindeører, om jeg så må sige. For ikke så længe siden i mit tidligere politiske liv var jeg minister i regeringen i en af de konstitutionelle regioner, så det emne har jeg stor sympati for. De har utvivlsomt også med bekymring hørt premierministeren, så De kan, og nu taler jeg på egne og Belgiens vegne, være sikker på, at vi vil gøre en stor indsats for at få det på dagsordenen, men der er 14 andre medlemsstater, og det er derfor vigtigt, at de konstitutionelle regioner bliver enige indbyrdes."@da1
lpv:translated text
"Jag ber om ursäkt, käre Bart, herr talman. Jag känner ännu inte till precis hur det brukar gå till. Jag trodde att jag skulle lyssna på alla de kompletterande frågorna och sedan ge ett enda kompletterande svar. Men ni har inte hållit er plädering för de konstitutionella regionerna inför döva öron. Jag var för övrigt i ett inte alltför avlägset tidigare politiskt liv minister i styrelsen för en av dessa konstitutionella regioner, så jag sympatiserar sålunda i högsta grad med dessa regioner. Ni har otvivelaktigt lyssnat noga på vår premiärminister, så ni kan – och nu talar jag för mig själv och för Belgien – räkna med att vi kommer att göra vårt bästa för att ta upp detta. Men det finns också fjorton andra medlemsstater, och det kommer således att vara viktigt att de konstitutionella regionerna stämmer av sina fioler mot varandra ordentligt."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Neyts-Uytebroeck."2
lpv:spoken text
"Excuseer, beste Bart, Voorzitter, ik ken de geplogenheden nog niet zo goed. Ik dacht dat ik al de aanvullende vragen zou aanhoren en dan één totaal aanvullend antwoord zou geven. Maar uw pleidooi voor constitutionele regio's valt natuurlijk niet in dovevrouwsoren, als ik dat zo mag zeggen. Ik was in een nog niet zo lang geleden vorig politiek leven overigens minister in de regering van één van die constitutionele regio's, dus heb ik daar alle sympathie voor. U heeft ook ongetwijfeld met zorg geluisterd naar onze eerste minister, dus u kunt - en nu spreek ik in eigen naam en namens België - erop rekenen dat wij ons best zullen doen om dit aan te kaarten. Maar er zijn ook nog veertien andere lidstaten en het zal dus belangrijk zijn dat de constitutionele regio's ook de violen onder elkaar zorgvuldig afstemmen."@nl2
lpv:translated text
"Hyvä Bart, arvoisa puhemies, suokaa anteeksi, en tunne tapoja vielä kovin hyvin. Luulin, että saisin nyt jo kuulla lisäkysymykset ja että antaisin sitten niihin yhden kaiken kattavan lisävastauksen. Mutta vetoomuksenne perustuslaissa tai vastaavassa määriteltyjen alueiden puolesta ei toki kaiu kuuroille korville, mikäli ilmaisuni sallitaan. Olinhan itsekin ei niin kovin kaukaisessa poliittisessa menneisyydessäni yhden perustuslaissa määritellyn alueen hallituksen ministeri; tunnen siis suurta myötämielisyyttä tätä asiaa kohtaan. Kuuntelitte epäilemättä tarkasti pääministeriämme, joten voitte – ja tämän sanon omasta puolestani ja Belgian puolesta – luottaa siihen, että teemme parhaamme saadaksemme tämän asian mukaan keskusteluihin. Unionissa on kuitenkin myös 14 muuta jäsenvaltiota, minkä vuoksi on tärkeää, että perustuslaissa tai vastaavassa määritellyt alueet pyrkivät huolellisesti löytämään yhteisen sävelen myös keskenään."@fi5
lpv:translated text
"Συγνώμη, αγαπητέ Bart, κύριε Πρόεδρε, δεν γνωρίζω ακόμη καλά τις συνήθειες. Νόμιζα ότι εγώ θα ακούσω όλες τις συμπληρωματικές ερωτήσεις και, στη συνέχεια, θα δώσω μία συνολική συμπληρωματική απάντηση. Αλλά η συνηγορία σας για τις συνταγματικές περιφέρειες, φυσικά, δεν απευθύνεται σε αυτιά κουφών, εάν θα μπορούσα να το πω έτσι. Στην όχι και τόσο μακρινή πολιτική μου καριέρα υπήρξα υπουργός στην κυβέρνηση μιας από τις συνταγματικές περιφέρειες, επομένως, έχω κάθε συμπάθεια για το θέμα αυτό. Αναμφίβολα και εσείς ακούσατε με προσοχή τον Πρωθυπουργό μας, επομένως μπορείτε, και τώρα ομιλώ εξ ονόματός μου και εξ ονόματος του Βελγίου, να υπολογίζετε ότι εμείς θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να θέσουμε το θέμα αυτό. Αλλά υπάρχουν, ακόμη 14 κράτη μέλη και, επομένως, θα είναι σημαντικό και οι συνταγματικές περιφέρειες να συντονιστούν προσεκτικά μεταξύ τους."@el8
lpv:translated text
". Mr President, Bart, please accept my apologies, for I am not all that familiar yet with the procedures. I was under the impression that I would listen to all the additional questions first and then respond to them all in one go. But your plea for constitutional regions is, of course, not falling on deaf ears, if I can put it that way. In a previous political life not so long ago, I was, in fact, Minister in the Government of one of those constitutional regions. I therefore identify with your plea entirely. You have also undoubtedly listened carefully to our Prime Minister. You can therefore count on it that I, on my own behalf and on behalf of Belgium, will do my utmost to broach this subject. But there are also fourteen other Member States, and it will therefore be important for the constitutional regions to bring harmony among themselves as well."@lv10
lpv:translated text
"(NL) Excúseme estimado Bart, señor Presidente, aún no conozco los procedimientos perfectamente. Yo pensaba que recibiría todas las preguntas complementarias y que, a continuación, daría una respuesta complementaria global. Pero su alegato en favor de las regiones constitucionales, naturalmente, no va a caer en saco roto. En una vida política anterior yo misma he sido ministra del Gobierno de una de esas regiones constitucionales, así que esta cuestión goza de todas mis simpatías. Sin duda, usted ha estado escuchando atentamente a nuestro primer ministro, por tanto usted puede – y ahora estoy hablando en mi propio nombre y en el de Bélgica – contar con que haremos todo lo que podamos para poner sobre el tapete esta cuestión. Pero aun hay otros catorce Estados miembros; por ello es importante que las regiones constitucionales “afinen cuidadosamente sus violines”, armonizándolos entre ellos."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Mr President, Bart, please accept my apologies, for I am not all that familiar yet with the procedures. I was under the impression that I would listen to all the additional questions first and then respond to them all in one go. But your plea for constitutional regions is, of course, not falling on deaf ears, if I can put it that way. In a previous political life not so long ago, I was, in fact, Minister in the Government of one of those constitutional regions. I therefore identify with your plea entirely. You have also undoubtedly listened carefully to our Prime Minister. You can therefore count on it that I, on my own behalf and on behalf of Belgium, will do my utmost to broach this subject. But there are also fourteen other Member States, and it will therefore be important for the constitutional regions to bring harmony among themselves as well."@en3
lpv:translated text
". Entschuldigen Sie, lieber Bart, Herr Präsident, ich bin mit den Gepflogenheiten noch nicht so recht vertraut. Ich dachte, ich sollte mir zunächst sämtliche Zusatzfragen anhören und sie dann insgesamt beantworten. Aber Ihr Plädoyer für die verfassungsmäßigen Regionen stößt selbstverständlich nicht auf taube Ohren, wenn ich es so ausdrücken darf. In einem noch nicht allzu lang zurückliegenden politischen Leben war ich übrigens Ministerin in der Regierung einer dieser konstitutionellen Regionen, sie genießen also meine uneingeschränkte Sympathie. Da Sie zweifellos auch die Ausführungen unseres Premierministers aufmerksam verfolgt haben, können Sie also – und nun spreche ich in meinem eigenen Namen und in dem Belgiens – sicher sein, dass wir alles daransetzen werden, um dies zur Sprache zu bringen. Aber es gibt auch noch vierzehn weitere Mitgliedstaaten, und deshalb halte ich es nicht für unwichtig, dass die konstitutionellen Regionen die Geigen auch untereinander sorgfältig stimmen."@de7
lpv:translated text
"Peço desculpa, meu caro Bart, Senhor Presidente, não estou ainda totalmente familiarizada com os hábitos. Pensei que iria ouvir já as perguntas complementares e daria depois uma única resposta complementar a todas elas. Mas o seu pleito em defesa das regiões constitucionais, caro colega, não cai, naturalmente, em orelhas moucas, se assim poderei dizer. Numa vida política anterior - não muito remota, aliás -, desempenhei o cargo de Ministro de uma dessa regiões constitucionais. Por consequência, é um assunto que merece toda a minha simpatia. Terá também, seguramente, escutado com toda a atenção as palavras do nosso Primeiro­Ministro, pelo que poderá - e agora falo a título pessoal e em nome da Bélgica - estar certo de que faremos o nosso melhor para abordar esta questão, mas há ainda mais catorze Estados­Membros, motivo pelo qual será importante que as regiões constitucionais acertem também cuidadosamente as agulhas entre si."@pt11
lpv:translated text
"Signor Presidente, caro Bart, chiedo scusa, ma non conosco ancora bene le vostre abitudini. Pensavo di sentire le ulteriori domande e di dare poi un’unica risposta. Ad ogni modo, il suo appello a favore delle regioni costituzionali non cade nel vuoto. Non molto tempo fa, nella mia precedente vita politica, ero ministro del governo di una delle regioni costituzionali. Perciò nutro grande simpatia per queste entità. Lei ha ascoltato con attenzione il nostro Primo ministro; pertanto può – e adesso parlo a titolo personale e a nome del Belgio – essere certo che faremo del nostro meglio per affrontare tale questione, ma ci sono altri quattordici Stati membri; pertanto sarà importante che le regioni costituzionali elaborino una strategia comune."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Veuillez m’excuser, cher Bart, Monsieur le Président, je ne suis pas encore tout à fait habituée aux coutumes. Je pensais pouvoir entendre toutes les questions complémentaires et formuler une seule réponse complémentaire globale. Mais votre plaidoyer en faveur des régions constitutionnelles ne tombe bien évidemment pas dans les oreilles d’une sourde, si je puis m’exprimer ainsi. J’étais, au cours d’une vie politique précédente relativement récente, ministre au sein du gouvernement de l’une des ces régions constitutionnelles. Et, par conséquent, ces régions ont toute ma sympathie. Vous avez sans nul doute écouté très attentivement notre Premier ministre et, dès lors, vous pouvez, je m’exprime maintenant en mon nom ainsi qu’au nom de la Belgique, compter sur le fait que nous ferons de notre mieux pour mettre cette question sur le tapis, mais il y a quatorze autres États membres et, par conséquent, il importe que les régions constitutionnelles accordent précisément leurs violons."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.7.3-273"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph