Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-259"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.6.3-259"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, først en tak til fru Jackson for initiativet til den debat, vi har her i dag. Jeg synes, at klimaændringerne er et af de mest veldokumenterede miljøproblemer, vi overhovedet har, og samtidig den største trussel imod miljøet og imod de kommende generationer her på jorden. Derfor er den amerikanske regerings afvisning af Kyoto-aftalen selvfølgelig også helt uansvarlig. Jeg synes, at vi må konstatere, at Bush og hans regering har vist sig, at være lige nøjagtig så primitive og populistiske, som man kunne have frygtet. Men den holdning i USA bør selvfølgelig kun skærpe Europas ansvar for den globale miljøudvikling, som også hr. Da Silva var inde på. Vi må fastholde Kyoto-aftalen ved konferencen i Haag. Vi må sørge for, at medlemslandene og EU går i spidsen for at få ratificeret protokollen, sådan at den om muligt kan træde i kraft næste år, og i den forbindelse må vi selvfølgelig søge at holde Japan fast på denne løsning. Jeg vil som fru Van Brempt godt advare mod, at man indlader sig på et alt for dårligt forlig, en alt for dårlig aftale med USA. Erfaringen har gang på gang vist, at når så endelig USA har fået en rigtig dårlig aftale, set med vores briller, så løber de alligevel fra den, når aftalen skal gennemføres. Tværtimod skal vi i Europa sørge for at få vores klimaændringsprogram gennemført effektivt. Som flere har været inde på, har vi også problemer her i Europa, bl.a. på transportområdet ser vi en klar negativ udvikling i øjeblikket. Vi skal arbejde for, at USA med den fremtid, vi nu får, ikke får en konkurrencemæssig fordel af at vise den uansvarlighed, som vi hidtil har set. Jeg håber, at Bonn-konferencen alligevel må blive et afgørende skridt i retning af at løse den enorme udfordring, vi alle sammen står over for."@da1,1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Herr Präsident, zunächst möchte ich Frau Jackson für die Initiative zu der Debatte danken, die heute hier stattfindet. Ich halte den Klimawandel für eines der am besten dokumentierten Umweltprobleme überhaupt, doch gleichzeitig stellt er die größte Bedrohung der Umwelt und der kommenden Generation auf der Erde dar. Deshalb ist die Ablehnung des Protokolls von Kyoto durch die amerikanische Regierung natürlich völlig verantwortungslos. Wir müssen meiner Meinung nach feststellen, dass Bush und seine Regierung sich als so primitiv und populistisch erwiesen haben, wie dies zu befürchten war. Aber die Haltung der USA muss natürlich zu einer stärkeren europäischen Verantwortung für die globale Umweltentwicklung führen, was auch Herr Da Silva angesprochen hat. Wir müssen auf der Konferenz in Den Haag am Protokoll von Kyoto festhalten. Wir müssen dafür sorgen, dass die Mitgliedstaaten und die EU das Protokoll als erste ratifizieren, damit es nach Möglichkeit im nächsten Jahr in Kraft treten kann, und in diesem Zusammenhang müssen wir natürlich versuchen, Japan auf diese Lösung zu verpflichten. Wie Frau Van Brempt möchte ich davor warnen, sich auf einen allzu schlechten Vergleich einzulassen, eine allzu schlechte Vereinbarung mit den USA. Die Erfahrung hat immer wieder gezeigt, dass die USA selbst von einer aus unserer Sicht sehr unbefriedigenden Vereinbarung abweichen, wenn diese umgesetzt werden soll. Wir müssen umgekehrt in Europa dafür sorgen, dass wir unser Programm zum Klimawandel effektiv durchführen. Wie von mehreren Rednern angesprochen, haben wir auch in Europa Probleme, u. a. im Bereich Verkehr, wo zur Zeit eine eindeutig negative Entwicklung zu erkennen ist. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass die USA in Bezug auf die zu erwartende künftige Entwicklung durch ihre Verantwortungslosigkeit keine Wettbewerbsvorteile bekommen, wie wir es bisher erlebt haben. Ich hoffe, dass die Bonner Konferenz trotz allem ein entscheidender Schritt zur Lösung der enormen Herausforderung sein wird, der wir alle gegenüberstehen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς ένα ευχαριστώ στην κ. Jackson για την πρωτοβουλία για την παρούσα συζήτηση που διεξάγουμε σήμερα εδώ. Θεωρώ ότι οι κλιματικές αλλαγές είναι ένα από τα πιο άριστα τεκμηριωμένα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και συγχρόνως η μεγαλύτερη απειλή για το περιβάλλον και για τις επόμενες γενιές στον πλανήτη μας. Κατά συνέπεια, η απόρριψη του πρωτοκόλλου του Κυότο από την αμερικανική κυβέρνηση είναι φυσικά εντελώς ανεύθυνη. Θεωρώ ότι αναγκαζόμαστε να διαπιστώσουμε ότι ο κ. Μπους και η κυβέρνησή του απέδειξαν ότι είναι τόσο πρωτόγονοι και λαϊκιστές όσο φοβόμασταν. Όμως αυτή η θέση των ΗΠΑ πρέπει φυσικά μόνο να επιτείνει την ευθύνη της Ευρώπης για την εξέλιξη του παγκόσμιου περιβάλλοντος, όπως ανέφερε και ο κ. Da Silva. Πρέπει να διατηρήσουμε το πρωτόκολλο του Κυότο στη διάσκεψη της Χάγης. Πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε τα κράτη μέλη και η ΕΕ να είναι στην εμπροσθοφυλακή προκειμένου να επικυρωθεί το πρωτόκολλο και ει δυνατόν να τεθεί σε ισχύ του χρόνου. Σε σχέση με αυτό πρέπει φυσικά να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε την Ιαπωνία σύμμαχο σε αυτή τη λύση. Θέλω, όπως η κ. Van Brempt, να προειδοποιήσω ότι ανακατευόμαστε σε μια χειρίστου είδους συνδιαλλαγή με τις ΗΠΑ, μια χειρίστου είδους συμφωνία με τις ΗΠΑ. Η πείρα έχει επανειλημμένες φορές δείξει ότι όταν τελικά οι ΗΠΑ έχουν πετύχει μια πραγματικά κακή συμφωνία, με τα δικά μας μάτια, τότε όταν έρθει η ώρα της εφαρμογής της δεν την τηρούν. Αντιθέτως πρέπει στην Ευρώπη να μεριμνήσουμε ώστε το πρόγραμμά μας για τις κλιματικές αλλαγές να εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Όπως πολλοί ανέφεραν, έχουμε προβλήματα και εδώ στην Ευρώπη, όπως λόγου χάρη στον τομέα μεταφορών όπου βλέπουμε μια σαφέστατα αρνητική εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Πρέπει να εργαστούμε ώστε όπως διαμορφώνεται τώρα το μέλλον οι ΗΠΑ να μην αποκτήσουν ανταγωνιστικά οφέλη επειδή επιδεικνύουν την ανευθυνότητα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Ελπίζω ότι η Διάσκεψη της Βόννης θα αποτελέσει παρ’ όλα αυτά ένα ζωτικό βήμα προς την κατεύθυνση της επίλυσης αυτής της τεράστιας πρόκλησης που αντιμετωπίζουμε."@el8,8
"Mr President, a thank-you first of all to Mrs Jackson for the initiative behind the debate we are having here today. I think that climate change is one of the best documented of any of our environmental problems and, at the same time, the biggest threat to the environment and to future generations here on earth. That is why the US administration’s rejection of the Kyoto protocol is, of course, also completely irresponsible. I think we have to acknowledge that Mr Bush and his administration have shown themselves to be just as primitive and populist as might have been feared. However, that attitude in the United States ought, of course, only to give an edge to Europe’s responsibility for global environmental development, as Mr Da Silva too pointed out. We must stick by the Kyoto Protocol at the conference in The Hague. We must ensure that the Member States and the EU are in the vanguard of efforts to get the Protocol ratified so that it can, if possible, come into force next year. With that in mind, we must naturally try to make Japan stick to this solution. Like Mrs Van Brempt, I would warn against entering into a sub-standard conciliation or agreement with the United States. Experience has shown time and again that when the United States has ended up with what, in our eyes, is a really bad agreement, it fails to honour it when the time comes to implement it. On the contrary, we in Europe must ensure that our climate change programme is implemented effectively. As quite a few people have mentioned, we also have problems here in Europe. At the moment, we are seeing a clear negative trend in the area of transport, for example. We must work to ensure that, given the future we are now confronting, the United States does not obtain a competitive advantage from showing the kind of irresponsibility we have seen so far. I hope that the Bonn conference may nonetheless be a decisive step towards meeting the enormous challenge we are all facing."@en3
"(DA) Señor Presidente, en primer lugar quiero dar las gracias a la Sra. Jackson por la iniciativa de este debate que hoy celebramos. Me parece que los cambios climáticos son uno de los problemas medioambientales mejor documentados a los que nos enfrentamos y al mismo tiempo la mayor amenaza contra el medio ambiente y contra las futuras generaciones sobre la tierra. De ahí que el rechazo del gobierno norteamericano al Protocolo de Kioto sea naturalmente una absoluta irresponsabilidad. Creo que podemos señalar que el Sr. Bush y su gobierno se han mostrado exactamente tan primitivos y populistas como cabía temer. Sin embargo, la postura de los EE.UU. naturalmente sólo debe agudizar la responsabilidad de Europa sobre el desarrollo ambiental global, como también mencionó el Sr. Da Silva. Hemos de aferrarnos al Protocolo de Kioto en la Conferencia de la Haya. Debemos encargarnos de que los países miembros y la UE marchen en cabeza a la hora de ratificar el protocolo para que dentro de lo posible pueda entrar en vigor el próximo año y a este respecto naturalmente hemos de tratar de que Japón cumpla esta solución. Quiero alertar como la Sra. Van Brempt de los peligros de cerrar un pésimo arreglo, un pésimo acuerdo con los EE.UU.. La experiencia nos ha demostrado en repetidas ocasiones que cuando finalmente los EE.UU. han alcanzado un acuerdo bastante malo, visto desde nuestra óptica, éstos de todas formas escapan de éste cuando se va a poner en práctica. Al contrario, debemos tratar en Europa de que nuestro programa en materia de cambio climático sea puesto en marcha de forma eficaz. Como varios han mencionado, también tenemos problemas en Europa, por ejemplo, en el ámbito del transporte vemos un claro desarrollo negativo en la actualidad. Debemos trabajar para que los EE.UU. con el futuro que ahora tenemos, no logren una ventaja competitiva de mostrar la irresponsabilidad que hemos visto hasta la fecha. Espero que la Conferencia de Bonn puede ser de todas formas un paso fundamental hacia la solución del enorme desafío al que todos juntos nos enfrentamos."@es12
"Arvoisa puhemies, haluaisin ensin kiittää jäsen Jacksonia tähän tänään käytävään keskusteluun johtaneesta aloitteesta. Mielestäni ilmastonmuutokset ovat yksi parhaiten dokumentoiduista ympäristöongelmista, joita meillä ylipäänsä on, ja ne ovat samalla suurin uhka, joka koskee ympäristöä ja tulevia sukupolvia täällä maapallolla. Sen vuoksi on tietenkin täysin vastuutonta, että Yhdysvaltain hallitus torjui Kioton pöytäkirjan. Meidän on mielestäni todettava, että presidentti Bush ja hänen hallituksensa ovat osoittautuneet juuri niin alkukantaisiksi ja populistisiksi kuin pelkäsimmekin. Yhdysvaltojen ottaman kannan pitää tietenkin vain merkitä sitä, että Eurooppa ottaa enemmän vastuuta maailmanlaajuisesta ympäristön kehittämisestä, mitä jäsen Da Silvakin käsitteli. Meidän on Haagin konferenssissa pidettävä kiinni Kioton pöytäkirjasta. Meidän on huolehdittava, että jäsenvaltiot ja EU ratifioivat pöytäkirjan ensimmäisinä, jotta se voisi tulla voimaan ensi vuonna, ja tässä asiassa meidän on tietenkin pyrittävä siihen, että Japani pitää kiinni tästä ratkaisusta. Haluaisin jäsen Van Bremptin tavoin varoittaa hyväksymästä liian huonoa sovittelutulosta, liian huonoa sopimusta Yhdysvaltojen kanssa. Kokemus on kerta toisensa jälkeen osoittanut, että kun Yhdysvallat on mielestämme solmimassa omalta kannaltaan erittäin huonoa sopimusta, se luopuu kuitenkin sopimuksesta siinä vaiheessa, kun se pitäisi toteuttaa. Euroopassa meidän on päinvastoin huolehdittava, että toteutamme tehokkaasti ilmastonmuutosohjelman. Kuten monet ovat todenneet, meillä on myös Euroopassa ongelmia, muun muassa liikennealan kehitys on tällä hetkellä selkeästi kielteinen. Meidän on tehtävä töitä, jotta Yhdysvallat ei saavuttaisi tulevaisuudessa meitä parempaa kilpailuasemaa sen vastuuttomuuden ansiosta, jota se on tähän asti osoittanut. Toivon, että Bonnin konferenssi olisi kuitenkin ratkaiseva askel, jonka avulla voisimme selvitä siitä suunnattomasta haasteesta, jonka edessä me kaikki olemme."@fi5
"Monsieur le Président, permettez-moi, en premier lieu, de remercier Mme Jackson pour l'initiative qu'elle a prise en vue de la discussion d'aujourd'hui. Les changements climatiques constituent, selon moi, l'un des problèmes environnementaux les mieux connus et ils représentent également la principale menace à l'encontre de l'environnement et des prochaines générations sur terre. C'est pourquoi le refus du gouvernement américain d'appliquer le protocole de Kyoto est totalement inadmissible. On constate que M. Bush et son gouvernement se sont montrés aussi primitifs et populistes qu'on pouvait le craindre. Mais, comme l'a également signalé M. Da Silva, la position américaine devrait bien sûr nous faire prendre conscience de la responsabilité accrue qu'a l'Europe dans le cadre de l'amélioration de l'environnement. Nous devons conserver le protocole de Kyoto lors de la conférence de La Haye. Nous devons veiller à ce que les États membres et l'UE soient les premiers à ratifier le protocole afin qu'il puisse, si possible, entrer en vigueur l'année prochaine et, à ce propos, nous devons évidemment veiller à ce que le Japon maintienne sa ligne de conduite. À l'instar de Mme Van Brempt, je voudrais vous mettre en garde contre le risque de se laisser tenter par un mauvais compromis, un mauvais accord avec les États-Unis. Les expériences passées nous ont montré que, chaque fois que les États-Unis avaient conclu un mauvais accord pour eux, ils se dérobent au moment où l'accord doit être exécuté. En Europe, nous devons, au contraire, veiller à mettre en œuvre d'une façon efficace notre programme relatif aux changements climatiques. Comme plusieurs intervenants l'ont signalé, nous connaissons également des problèmes en Europe, notamment dans le secteur des transports où nous assistons actuellement à une évolution nettement négative. Nous devrons veiller à ce que, dans les perspectives que nous connaissons, les États-Unis n'accroissent leur compétitivité en faisant preuve d'autant d'irresponsabilité. J'espère que la conférence de Bonn représentera malgré tout un pas décisif dans la voie consistant à résoudre cet énorme défi auquel nous sommes tous confrontés."@fr6
"Signor Presidente, innanzi tutto un grazie alla onorevole Jackson per l’iniziativa del dibattito odierno. Credo che i cambiamenti climatici siano uno dei problemi ambientali meglio documentati che abbiamo e, contemporaneamente, la più grande minaccia contro l’ambiente e contro le future generazioni che abiteranno la terra. Per questo motivo il rifiuto da parte del governo americano del Protocollo di Kyoto è naturalmente assolutamente irresponsabile. Credo che dobbiamo prendere atto del fatto che Bush e il suo governo hanno dimostrato di essere esattamente così primitivi e populisti come si era temuto. La posizione degli Stati Uniti però non può che accrescere la responsabilità dell’Europa nei confronti dello sviluppo ambientale mondiale, come ha ricordato anche l’onorevole Da Silva. Dobbiamo sostenere il Protocollo di Kyoto alla conferenza dell’Aia. Dobbiamo fare in modo che i paesi membri e l’Unione europea si battano in prima linea per ottenere la ratifica del Protocollo affinché auspicabilemente esso possa entrare in vigore l’anno prossimo; a tale riguardo dobbiamo naturalmente cercare di coinvolgere anche il Giappone nel rispetto di questa soluzione. Come la onorevole Van Brempt, vorrei anch’io mettere in guardia contro il rischio di concludere un compromesso di cattiva qualità, un accordo di cattiva qualità con gli Stati Uniti. L’esperienza ha dimostrato ripetutamente che quando infine gli Stati Uniti ottengono un accordo qualitativamente molto scarso, dal nostro punto di vista, poi comunque vengono meno all’accordo al momento della sua attuazione. Al contrario noi in Europa dobbiamo fare in modo di attuare il nostro programma sui cambiamenti climatici in modo efficace. Come ricordato da molti, anche noi in Europa abbiamo problemi, per esempio nel settore dei trasporti assistiamo attualmente ad un’evoluzione chiaramente negativa. Dobbiamo lavorare affinché gli Stati Uniti, con il futuro che ci aspetta, non ottengano un vantaggio competitivo da quell’irresponsabilità alla quale finora abbiamo assistito. Spero che la conferenza di Bonn possa costituire comunque un passo decisivo verso la soluzione di questa enorme sfida alla quale tutti siamo confrontati."@it9
"Mr President, a thank-you first of all to Mrs Jackson for the initiative behind the debate we are having here today. I think that climate change is one of the best documented of any of our environmental problems and, at the same time, the biggest threat to the environment and to future generations here on earth. That is why the US administration’s rejection of the Kyoto protocol is, of course, also completely irresponsible. I think we have to acknowledge that Mr Bush and his administration have shown themselves to be just as primitive and populist as might have been feared. However, that attitude in the United States ought, of course, only to give an edge to Europe’s responsibility for global environmental development, as Mr Da Silva too pointed out. We must stick by the Kyoto Protocol at the conference in The Hague. We must ensure that the Member States and the EU are in the vanguard of efforts to get the Protocol ratified so that it can, if possible, come into force next year. With that in mind, we must naturally try to make Japan stick to this solution. Like Mrs Van Brempt, I would warn against entering into a sub-standard conciliation or agreement with the United States. Experience has shown time and again that when the United States has ended up with what, in our eyes, is a really bad agreement, it fails to honour it when the time comes to implement it. On the contrary, we in Europe must ensure that our climate change programme is implemented effectively. As quite a few people have mentioned, we also have problems here in Europe. At the moment, we are seeing a clear negative trend in the area of transport, for example. We must work to ensure that, given the future we are now confronting, the United States does not obtain a competitive advantage from showing the kind of irresponsibility we have seen so far. I hope that the Bonn conference may nonetheless be a decisive step towards meeting the enormous challenge we are all facing."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, eerst en vooral dank ik mevrouw Jackson omdat zij het initiatief voor dit debat van vandaag heeft genomen. Ik vind dat de klimaatverandering een van de best gedocumenteerde milieuproblemen is maar tevens een van de grootste bedreigingen voor het milieu en de toekomstige generaties. Daarom is de verwerping van het Protocol van Kyoto door de Amerikaanse regering totaal onverantwoord. President Bush en zijn regering hebben bewezen hoe primitief en populistisch ze zijn, net zoals we gevreesd hadden. De houding van de VS moet de verantwoordelijkheid van Europa voor de milieuontwikkeling op wereldniveau juist aanscherpen, zoals de heer Da Silva opmerkte. Wij moeten het Protocol van Kyoto op de conferentie van Den Haag verdedigen. Wij moeten ervoor zorgen dat de lidstaten en de EU het voortouw nemen en het Protocol ratificeren zodat het volgend jaar in werking kan treden. Wij moeten Japan uiteraard overtuigen ons voorbeeld te volgen. Evenals mevrouw Van Brempt wil ook ik ervoor waarschuwen dat we geen al te slecht compromis of afspraak met de VS mogen aanvaarden. Herhaaldelijk hebben wij in het verleden, wanneer er eindelijk met de VS een overeenkomst was bereikt - ook al was die in onze ogen slecht - moeten vaststellen dat de VS toch geen werk maakt van de tenuitvoerlegging. Europa daarentegen moet ervoor zorgen dat het programma inzake klimaatverandering effectief ten uitvoer wordt gebracht. Vele sprekers hebben gewezen op de problemen die wij in Europa hebben. Onder andere in de transportsector zien wij momenteel een negatieve ontwikkeling. Wij moeten er in de huidige situatie voor ijveren dat de VS geen toekomstig concurrentievoordeel halen uit het feit dat zij nu de verantwoordelijkheid niet op zich nemen. Ik hoop dat de conferentie van Bonn toch een stap in de goede richting wordt en de oplossing voor de enorme uitdaging waarvoor wij allemaal staan, een beetje dichterbij brengt"@nl2
"Senhor Presidente, em primeiro lugar quero agradecer à senhora deputada Jackson pela iniciativa que tomou, relativamente ao debate que estamos a ter aqui hoje. Em minha opinião, a questão das alterações climáticas é um dos problemas ambientais mais bem documentados que possuímos e que, ao mesmo tempo, representa a maior ameaça para o ambiente e para as gerações vindouras deste planeta. Consequentemente, a rejeição pelo Governo americano do protocolo de Quioto é um acto absolutamente irresponsável. Penso que devemos constatar que o senhor Bush e o seu governo provaram ser exactamente tão primitivos e populistas como seria de recear. Entretanto, a posição assumida pelos EUA deve, naturalmente, reforçar o sentido de responsabilidade da Europa relativamente ao desenvolvimento global do ambiente, conforme referiu o senhor deputado Moreira da Silva. É necessário manter o Protocolo de Quioto na Conferência que vai ter lugar em Haia. Deveremos assegurar que os Estados­Membros e a UE estejam na frente do processo de ratificação do Protocolo, para que o protocolo possa, se possível, entrar em vigor já no próximo ano e, nesse contexto, devemos, naturalmente, procurar manter o Japão vinculado a esta solução. À semelhança da senhora deputada Van Brempt, também quero advertir contra a aceitação de um acordo demasiado desfavorável com os EUA. A experiência mostrou, repetidamente, que quando os EUA finalmente conseguem um acordo, nada favorável do nosso ponto de vista, mesmo assim quando chega à hora de o cumprir fogem ao compromisso que assumiram. A Europa deverá, pelo contrário, tomar as medidas necessárias para que o programa relativo à alteração do clima seja executado o mais eficazmente possível. Tal como vários oradores referiram, também temos problemas na Europa, por exemplo, na área dos transportes, sendo a evolução presente claramente negativa. Devemos trabalhar para que os EUA, face à evolução prevista, não consigam obter uma vantagem concorrencial devido à sua irresponsabilidade. Espero que a Conferência de Bona possa constituir um passo decisivo em direcção à resolução do enorme desafio que todos enfrentamos."@pt11
"Herr talman! Först ett tack till Jackson för initiativet till den diskussion vi håller här i dag. Jag tycker att klimatförändringarna är ett av de mest väldokumenterade miljöproblemen vi har och samtidigt det största hotet mot miljön och mot kommande generationer här på jorden. Den amerikanska regeringens avvisning av Kyoto-protokollet är därför naturligtvis fullständigt oansvarig. Jag tycker att vi får konstatera att Bush och hans regering har visat sig vara precis så primitiva och populistiska som man hade kunnat befara. Men det faktum att USA intar denna hållning bör naturligtvis bara stärka Europas ansvar för den globala miljöutvecklingen, vilket även Da Silva var inne på. Vi måste hålla fast vid Kyoto-protokollet vid Haag-konferensen. Vi måste se till att medlemsländerna och EU går i spetsen för ratifikationen av protokollet så att det om möjligt kan träda i kraft nästa år, och vi måste i samband med detta naturligtvis även försöka få Japan att hålla fast vid denna lösning. Jag vill precis som Van Brempt varna för att ingå en alltför dålig förlikning, d.v.s. ett alldeles för dåligt avtal, med USA. Historien har gång på gång visat att även när USA har slutit ett ur vår synvinkel dåligt avtal så sviker de när det väl skall infrias. Vi i Europa skall däremot se till att genomföra vårt klimatförändringsprogram på ett effektivt sätt. Som flera har varit inne på har vi också problem här i Europa, bl.a. på transportområdet ser vi för närvarande en klart negativ utveckling. Vi skall arbeta för att USA i framtiden inte skall få någon konkurrensmässig fördel av att visa en sådan oansvarighet som vi hittills har sett. Jag hoppas att Bonnkonferensen trots allt skall bli ett avgörande steg mot en lösning av den enorma utmaning vi alla står inför."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph