Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-257"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, verden har brug for et kraftigt politisk signal. Kyoto-aftalen må ikke blive et tomt løfte. Der er nu brug for politisk lederskab for at overbevise verden. I den forbindelse skal vi være fleksible. For det første skal vi med hensyn til USA og Japan afskaffe vores understregning af . Vi skal tilstræbe en videnskabelig baseret fremgangsmåde over for problemet. For det andet er der udviklingslandene. Klimaændringerne har store følgevirkninger i udviklingslandene. I Bangladesh, Indien, Indonesien og østaterne konfronteres man med følgevirkningerne. En åbenhjertig holdning over for udviklingslandene og en fond, som muliggør ændringer, er meget nødvendig. Vi skal tage hensyn til, at, hvis USA ikke deltager, er incitamentet for udviklingslandene faktisk bortfaldet, for netop USA ville realisere en stor del af sine pligter uden for landet. EU skal nu overtage den rolle og gøre mere for udviklingslandene. Udviklingslandene skal naturligvis på langt sigt også medtages i et system om CO2-reduktioner, men så på grundlag af lige emissionsrettigheder. For det tredje skal vi love os selv, at vi gør noget ved og ikke fremmer atomenergi. Vi skal nu hurtigt i gang med et troværdigt og pålideligt system for handlen med emissionsrettigheder, og der skal i Europa endvidere fastsættes en undersøgelsesdagsorden for at muliggøre overgangen til en CO2-fattig økonomi. Hr. formand, EU-delegationen viste sig ikke fra sin bedste side i Haag. Manglende beslutsomhed og uenighed bidrog til fejlslaget i Haag. Parlamentsmedlemmer kan spille en rolle, hvis de accepteres som observatører ved delegationsmøderne. I Haag handlede vi, som rådsformanden sagde, helt i kulisserne, og vi lamenterede. Men det hjalp slet ikke. Derfor skal vi nu godkendes som observatører i delegationen, og vi mener, at det kan styrke enheden inden for EU."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"domestic action"1,2,7,12,9,11
lpv:translated text
"Herr talman! Världen behöver en stark politisk signal. Kyoto får inte förbli ett tomt löfte. Nu krävs det politiskt ledarskap för att övertyga världen. Här måste vi visa oss flexibla. För det första i förhållande till Förenta staterna och Japan. Vi måste göra oss av med vår fokusering på nationella insatser. Vi måste sträva mot en vetenskapligt grundad syn på problemet med sänkor. För det andra i förhållande till utvecklingsländerna. Klimatförändringar har avsevärda konsekvenser för utvecklingsländerna. I Bangladesh, Indien, Indonesien och örikena är följderna kännbara. Det finns ett stort behov av en generös hållning visavi utvecklingsländerna och en fond för att möjliggöra anpassningar. Vi måste räkna med att om Förenta staterna inte deltar så försvinner incitamentet för utvecklingsländerna att delta, för just Förenta staterna ville fullgöra en stor del av sina förpliktelser "utanför dörren". Europeiska unionen måste nu överta den rollen och börja göra mer för utvecklingsländerna. Naturligtvis måste också utvecklingsländerna på lång sikt ingå i ett system för koldioxidminskning, men då skall det ske på grundval av likvärdiga utsläppsrätter. För det tredje måste vi lova oss själva att vi ser till att arbeta med nationella insatser, och att vi inte främjar kärnenergi. Vi måste nu snabbt börja arbetet med ett trovärdigt och tillförlitligt system för handel med utsläppsrätter. Och vi måste inom Europa fastställa en forskningsagenda för att möjliggöra övergången till en koldioxidfattig ekonomi. Herr talman! EU-delegationen visade sig inte från sin bästa sida i Haag. Obeslutsamhet och oenighet bidrog till misslyckandet i Haag. Parlamentsledamöter kan spela en roll om de tillåts att delta som observatörer under delegationssamtalen. I Haag jublade och klagade vi ordentligt i kulisserna, såsom rådets ordförande uttryckte det, men inget av detta hjälpte. Därför vill vi nu tillåtas att ingå i delegationen som observatörer, och vi tror att detta kan förstärka enigheten inom Europeiska unionen."@sv13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, maailma tarvitsee voimakasta poliittista signaalia. Kioto ei saa jäädä pelkäksi tyhjäksi lupaukseksi. Maailman vakuuttamiseen tarvitaan nyt poliittista johtajuutta. Meidän on silloin osoitettava, että olemme joustavia. Ensinnäkin Yhdysvalloista ja Japanista. Meidän on lakattava korostamasta kansallisia toimia. Meidän on pyrittävä lähestymään nieluongelmaa tieteelliseltä pohjalta. Toiseksi kehitysmaista. Ilmastonmuutoksilla on suuria vaikutuksia kehitysmaissa. Bangladeshissa, Intiassa, Indonesiassa ja saarivaltioissa seuraukset tuntuvat. Tarvitaan kipeästi suurpiirteistä näkemystä kehitysmaiden kohdalla ja rahastoa, joka mahdollistaa muutokset. Meidän on otettava huomioon, että jos Yhdysvallat ei ole mukana, kehitysmaiden mukanaoloon kannustava tekijä oikeastaan poistuu, sillä juuri Yhdysvallat halusi toteuttaa suuren osan velvoitteistaan oman maan ulkopuolella. Euroopan unionin on nyt otettava tuo rooli ja tehtävä enemmän kehitysmaiden hyväksi. Tietenkin kehitysmaatkin on ajan mittaan otettava mukaan hiilidioksidin vähentämisen järjestelmään, mutta tasa-arvoisten päästöoikeuksien pohjalta. Kolmanneksi meidän on luvattava itsellemme, että toteutamme kansalliset toimet, emmekä edistä ydinenergian käyttöä. Meidän on nyt nopeasti saatettava alkuun uskottava ja luotettava päästöoikeuksien kaupan järjestelmä; lisäksi meidän on määriteltävä Euroopalle tutkimussuunnitelma, jonka avulla siirtyminen vähäisen hiilidioksidin talouteen tulee mahdolliseksi. Arvoisa puhemies, EU:n valtuuskunta ei näyttänyt parhaimpia puoliaan Haagissa. Päättämättömyys ja erimielisyydet aiheuttivat osaltaan Haagin epäonnistumisen. Parlamentin jäsenet voivat vaikuttaa asiaan, jos heidän annetaan olla tarkkailijoina mukana valtuuskunnan neuvotteluissa. Haagissa lauloimme pelkästään kulisseissa, niin kuin neuvoston puheenjohtaja asian ilmaisi, ja valitimme, mutta ei se mitään auttanut. Siksi haluamme nyt, että meidän sallitaan olla mukana valtuuskunnassa tarkkailijoina, ja meistä se voi vahvistaa Euroopan unionin sisäistä yhtenäisyyttä."@fi5
lpv:spoken text
"Voorzitter, de wereld heeft een krachtig politiek signaal nodig. Kyoto mag geen loze belofte blijven. Politiek leiderschap is nu nodig om de wereld te overtuigen. Wij moeten ons daarbij flexibel tonen. Ten eerste ten opzichte van de Verenigde Staten en Japan. We moeten af van onze nadruk op . We moeten streven naar een benadering van het probleem. Ten tweede ten opzichte van de ontwikkelingslanden. Klimaatveranderingen hebben grote gevolgen in de ontwikkelingslanden. In Bangladesh, India, Indonesië en de eilandstaten worden de gevolgen gevoeld. Een ruimhartige opstelling ten opzichte van ontwikkelingslanden en een fonds dat aanpassingen mogelijk maakt zijn hard nodig. We moeten er rekening mee houden dat als de Verenigde Staten niet meedoen de prikkel voor de ontwikkelingslanden om mee te doen eigenlijk wegvalt, want juist de Verenigde Staten wilden een groot deel van hun verplichtingen buiten de deur realiseren. De Europese Unie moet nu die rol overnemen en meer voor de ontwikkelingslanden gaan doen. Natuurlijk moeten de ontwikkelingslanden op termijn ook in een stelsel van CO2-reducties opgenomen worden, maar dan op basis van gelijke emissierechten. Ten derde moeten we onszelf beloven dat we werk maken van en dat we kernenergie niet promoten. We moeten nu snel aan de slag met een geloofwaardig en betrouwbaar stelsel voor de handel in emissierechten, en we moeten binnen Europa een onderzoeksagenda vaststellen om de overstap op een CO2-arme economie mogelijk te maken. Voorzitter, de EU-delegatie heeft zich in Den Haag niet van haar beste kant getoond. Besluiteloosheid en onenigheid droegen bij aan de mislukking van Den Haag. Parlementariërs kunnen een rol spelen wanneer zij als waarnemers worden toegelaten bij de delegatiebesprekingen. Wij hebben in Den Haag volop, zoals de Raadsvoorzitter het uitdrukte, gezongen in de coulissen en we hebben gelamenteerd, maar het heeft allemaal niet geholpen. We willen daarom nu als waarnemers toegelaten worden in de delegatie en we denken dat dat de eenheid binnen de Europese Unie kan versterken."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
"domestic action,"2
lpv:translated text
"Mr President, the world needs a powerful, political signal. Kyoto should not remain an empty pledge. Political leadership is now required to win over the world. We need to display the necessary flexibility in this respect. First of all, with regard to the United States and Japan. We have to abandon the emphasis on domestic action. We must work towards a science-based approach of the ‘sinks’ problem. Secondly, with regard to the developing countries, climate changes impact greatly on the developing countries. The effects are being felt in Bangladesh, India, Indonesia and the island states. We desperately need a warm-hearted approach to developing countries, and a fund that allows for adjustments being made. We must realise that if the United States does not take part, the incentive for the developing countries will actually be taken away, for it is precisely the United States that wanted to realise a large proportion of their duties outside of the US. The European Union now has to assume this role, and do more for the developing countries. Needless to say, the developing countries will in time need to be included in system of CO2 reductions, but then on the basis of equal emission rights. Thirdly, we must commit ourselves to taking domestic action seriously and not to promoting nuclear energy. We must now take swift action and launch a credible and reliable system for the trade in emission rights, and within Europe, we must set up a research agenda to make the transition to a low-CO2 economy possible. Mr President, the EU delegation did not show itself to its best advantage in The Hague. Indecisiveness and dissension contributed to the failure of The Hague. Parliamentarians could play a role if they gain permission to attend the delegation meetings as observers. As the President-in-Council stated a moment ago, we sang and lamented behind the scenes, but to no avail. Therefore, we now want to be admitted in the delegation as observers, and we believe that this can strengthen the unity within the European Union."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"domestic action"1,2,7,12,9,11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, ο κόσμος έχει ανάγκη από ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Το Κυότο δεν επιτρέπεται να μείνει μία ανεκπλήρωτη υπόσχεση. Χρειάζεται τώρα πολιτική καθοδήγησης για να πειστεί ο κόσμος. Πρέπει σε αυτό να φανούμε ευέλικτοι. Πρώτον, έναντι των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας. Πρέπει να εγκαταλείψουμε την επιμονή μας για εσωτερική δράση. Πρέπει να στραφούμε σε μία προσέγγιση του προβλήματος των συλλεκτών βάσει της επιστήμης. Δεύτερον, έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών. Οι κλιματικές αλλαγές έχουν μεγάλες συνέπειες για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στο Μπαγκλαντές, την Ινδία, την Ινδονησία και τα νησιωτικά κράτη, οι συνέπειες γίνονται ήδη αισθητές. Χρειάζεται, οπωσδήποτε, μία επιεικής στάση έναντι των αναπτυσσόμενων χωρών και ένα ταμείο, το οποίο θα καταστήσει δυνατές τις προσαρμογές. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι εάν οι ΗΠΑ δεν συνεργαστούν, τότε το κίνητρο για τις αναπτυσσόμενες χώρες να συνεργαστούν εκλείπει, επειδή ακριβώς οι ΗΠΑ επιθυμούσαν ένα μεγάλο μέρος των υποχρεώσεών τους να το εκτελέσουν στο εξωτερικό της χώρας τους. Επομένως, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει τώρα αυτό το ρόλο και να πράξει περισσότερα για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Φυσικά, πρέπει οι αναπτυσσόμενες χώρες μακροπρόθεσμα να ενταχθούν στο σύστημα της μείωσης των εκπομπών CO2, αλλά αυτό βάσει ισότιμων δικαιωμάτων εκπομπών. Τρίτον, πρέπει να υποσχεθούμε στον εαυτό μας ότι θα πραγματοποιήσουμε εργασία στο θέμα της εσωτερικής δράσης και ότι δεν θα προωθήσουμε την πυρηνική ενέργεια. Πρέπει τώρα, γρήγορα, να κινηθούμε με ένα αξιόπιστο και έμπιστο σύστημα για το εμπόριο των δικαιωμάτων εκπομπών, και πρέπει στο εσωτερικό της Ευρώπης να ορίσουμε μία ημερήσια διάταξη για την έρευνα, προκειμένου να καταστήσουμε δυνατή μία οικονομία με περιορισμένες εκπομπές CO2. Κύριε Πρόεδρε, η αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Χάγη δεν έδειξε την καλύτερη πλευρά της. Η έλλειψη αποφασιστικότητας και ενότητας συνέβαλαν στην αποτυχία της Χάγης. Οι κοινοβουλευτικοί μπορούν να διαδραματίσουν ένα ρόλο με το να τους επιτραπεί να παραστούν ως παρατηρητές στις διαπραγματεύσεις της αντιπροσωπείας. Στη Χάγη τραγουδήσαμε στους διαδρόμους και παραπονεθήκαμε έντονα, όπως η Πρόεδρος του Συμβουλίου το τόνισε, αλλά αυτό δεν βοήθησε καθόλου. Για αυτό, πρέπει τώρα ως παρατηρητές να μπορέσουμε να λάβουμε μέρος στην αντιπροσωπεία και νομίζουμε ότι αυτό θα ενισχύσει την ενότητα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης."@el8
lpv:translated text
"Herr Präsident! Die Welt braucht ein eindeutiges politisches Signal. Kyoto darf kein leeres Versprechen bleiben. Politische Führung ist nunmehr gefragt, um die Welt zu überzeugen. Dabei müssen wir Flexibilität beweisen. Erstens gegenüber den USA und Japan. Wir dürfen es nicht bei belassen. Wir müssen eine Lösung für das Problem anstreben. Zweitens gegenüber den Entwicklungsländern. Klimaänderungen wirken sich in den Entwicklungsländern verheerend aus. Bangladesch, Indien, Indonesien und die Inselstaaten bekommen die Folgen zu spüren. Eine großherzige Einstellung gegenüber den Entwicklungsländern sowie die Einsetzung eines Fonds, der Anpassungen unterstützt, sind unabdingbar. Wir sollten berücksichtigen, dass bei einem Ausstieg der USA der Anreiz für die Entwicklungsländer zum Mitziehen im Grunde fehlt, denn gerade die USA wollten einen Großteil ihrer Verpflichtungen vor ihrer Haustür einlösen. Die Europäische Union muss nunmehr diese Rolle übernehmen und sich stärker für die Entwicklungsländer engagieren. Selbstverständlich sollten die Entwicklungsländer in absehbarer Zeit auch in ein CO2-Reduktionssystem aufgenommen werden, dann aber auf der Grundlage gleicher Emissionsrechte. Drittens müssen wir uns selbst das Versprechen geben, dass wir in Sachen ans Werk gehen und Kernenergie nicht fördern. Wir müssen nun rasch ein glaubwürdiges und zuverlässiges System für den Handel mit Emissionsrechten schaffen und in Europa eine Untersuchungsagenda festlegen, um einer CO2-armen Wirtschaft den Weg zu ebnen. Herr Präsident, die EU-Delegation hat sich in Den Haag nicht von ihrer besten Seite gezeigt. Unentschlossenheit und Uneinigkeit trugen zum Scheitern von Den Haag bei. Parlamentarier können dann eine Rolle spielen, wenn sie bei den Treffen der Delegation als Beobachter zugelassen werden. Wir haben in Den Haag, wie es die Frau Ratspräsidentin ausgedrückt hat, hinter den Kulissen laut gesungen, und wir haben lamentiert, aber alles hat nicht geholfen. Wir wollen deshalb jetzt als Beobachter in die Delegation einbezogen werden, weil wir unserer Meinung nach so die Geschlossenheit innerhalb der Europäischen Union stärken können."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, o Mundo precisa de um sinal forte. Quioto não pode ficar­se por uma promessa vã. É agora necessária liderança política para persuadir o Mundo. Nesse contexto, temos de mostrar­nos flexíveis. Em primeiro lugar, face aos Estados Unidos e ao Japão. Temos de pôr de parte a nossa insistência na . Temos de procurar uma abordagem de base científica para o problema dos sumidouros. Em segundo lugar, face aos países em vias de desenvolvimento. As mudanças climáticas têm efeitos graves nesses países. Esse efeitos fazem­se sentir no Bangladesh, na Índia, na Indonésia e nos Estados insulares. Uma postura compassiva face aos países em vias de desenvolvimento e um fundo que viabilize ajustamentos são factores urgentemente necessários. Não podemos perder de vista que, se os Estados Unidos não participarem, o estímulo para os países em vias de desenvolvimento o fazerem irá, na realidade, desaparecer, pois eram precisamente os Estados Unidos que pretendiam realizar grande parte dos seus compromissos no exterior do seu território. A União Europeia terá de assumir agora esse papel e de fazer mais em prol dos países em vias de desenvolvimento. Claro está que, a prazo, esses países deverão também ser abrangidos por um regime de reduções de CO2, mas com base em direitos de emissão iguais. Em terceiro lugar, temos de prometer a nós próprios que iremos empenhar­nos na e que não iremos promover a energia nuclear. Teremos de começar a trabalhar sem demora num regime credível e fiável em matéria de transacção de emissões de gases com efeito de estufa e, dentro da Europa, teremos de definir uma agenda de investigação que viabilize a transição para uma economia pobre em CO2. Senhor Presidente, a delegação da UE não revelou a sua melhor faceta em Haia. A falta de determinação e a discórdia contribuíram para o fracasso da Conferência de Haia. Os parlamentares poderão desempenhar um papel positivo se forem autorizados a tomar parte nas negociações da delegação na qualidade observadores. Em Haia - como o senhor Presidente do Conselho o exprimiu -, cantámos a plenos pulmões e lamentámo­nos nos bastidores, mas tudo isso de nada serviu. Por isso mesmo, queremos agora ser admitidos na delegação como observadores e pensamos que isso poderá contribuir para reforçar a unidade no seio da UE."@pt11
lpv:translated text
"Mr President, the world needs a powerful, political signal. Kyoto should not remain an empty pledge. Political leadership is now required to win over the world. We need to display the necessary flexibility in this respect. First of all, with regard to the United States and Japan. We have to abandon the emphasis on domestic action. We must work towards a science-based approach of the ‘sinks’ problem. Secondly, with regard to the developing countries, climate changes impact greatly on the developing countries. The effects are being felt in Bangladesh, India, Indonesia and the island states. We desperately need a warm-hearted approach to developing countries, and a fund that allows for adjustments being made. We must realise that if the United States does not take part, the incentive for the developing countries will actually be taken away, for it is precisely the United States that wanted to realise a large proportion of their duties outside of the US. The European Union now has to assume this role, and do more for the developing countries. Needless to say, the developing countries will in time need to be included in system of CO2 reductions, but then on the basis of equal emission rights. Thirdly, we must commit ourselves to taking domestic action seriously and not to promoting nuclear energy. We must now take swift action and launch a credible and reliable system for the trade in emission rights, and within Europe, we must set up a research agenda to make the transition to a low-CO2 economy possible. Mr President, the EU delegation did not show itself to its best advantage in The Hague. Indecisiveness and dissension contributed to the failure of The Hague. Parliamentarians could play a role if they gain permission to attend the delegation meetings as observers. As the President-in-Council stated a moment ago, we sang and lamented behind the scenes, but to no avail. Therefore, we now want to be admitted in the delegation as observers, and we believe that this can strengthen the unity within the European Union."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"domestic action"1,2,7,12,9,11
lpv:unclassifiedMetadata
"domestic action"1,2,7,12,9,11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, il mondo ha bisogno di un forte segnale politico. Kyoto non deve rimanere una promessa vuota. E’ necessaria una politica per convincere il mondo. In tale contesto dobbiamo dar prova di flessibilità. In primo luogo nei confronti degli Stati Uniti e del Giappone. Dobbiamo smettere di porre grande enfasi sulla ; dobbiamo puntare su un cosiddetto approccio scientifico al problema dei . In secondo luogo nei confronti dei paesi in via di sviluppo. I cambiamenti climatici hanno gravi ripercussioni sui PVS. Bangladesh, India, Indonesia e Stati insulari hanno avuto modo di sperimentarne gli effetti. Sono estremamente necessari sia un atteggiamento comprensivo verso i paesi in via di sviluppo sia un fondo che renda possibili eventuali adeguamenti. Dobbiamo tener conto del fatto che, se gli Stati Uniti non cooperano, verrà a mancare per i paesi in via di sviluppo lo stimolo a partecipare, perché proprio gli USA volevano realizzare gran parte dei loro impegni esteri. Adesso l’Unione europea deve assumere su di sé tale ruolo e fare di più per i PVS. Come ovvio a lungo termine anche i paesi in via di sviluppo dovranno venir inquadrati in un sistema di riduzione delle emissioni di CO2, ma sulla base di pari diritti di emissione. In terzo luogo dobbiamo promettere a noi stessi che ci impegneremo nella che non promuoveremo l’energia nucleare; dobbiamo intervenire rapidamente con un sistema credibile ed affidabile per il commercio dei diritti di emissione; inoltre dobbiamo fissare all’interno dell’Europa un’agenda in materia di ricerca per rendere possibile il passaggio ad un’economia che generi poche emissioni di CO2. Signor Presidente, all’Aia la delegazione dell’Unione europea non si è mostrata dal suo lato migliore. Indecisione e mancanza d’intesa hanno contribuito al fallimento dell’Aia. I parlamentari possono svolgere un ruolo se verranno ammessi, in qualità di osservatori, ai colloqui delle delegazioni. Come ha ricordato la signora Presidente del Consiglio, all’Aia abbiamo agito dietro le quinte e ci siamo lamentati, ma tutto ciò non è servito a nulla. Per questo motivo adesso vogliamo essere associati alla delegazione in veste di osservatori; riteniamo che ciò possa servire a rafforzare l’intesa all’interno dell’Unione europea."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"domestic action"1,2,7,12,9,11
lpv:translated text
"Monsieur le Président, le monde a besoin d’un signal politique fort. Kyoto ne peut rester une promesse veine. Une ascendance politique est aujourd’hui nécessaire pour convaincre le monde du bien-fondé de notre action. Nous devons, pour y parvenir, nous monter flexibles. Premièrement, à l’égard des États-Unis et du japon. Nous devons cesser de mettre l’accent sur les actions domestiques. Nous devons tendre à une approche scientifique du problème des puits. Deuxièmement, à l’égard des pays en développement. Les changements climatiques ont des conséquences importantes dans les pays en développement. Les effets de ces changements se font sentir au Bangladesh, en Inde, en Indonésie ainsi que dans les États insulaires. Il s’avère indispensable d’adopter une attitude indulgente envers les pays en développement et de prévoir un fonds permettant de mettre en œuvre les adaptations qui s’imposent. Nous devons tenir compte du fait que le refus de participation des États-Unis entraînera la démotivation des pays en développement, car l’objectif des États-Unis était de mettre en œuvre un part importante de leurs obligations à l’extérieur des frontières américaines. L’Union européenne se doit, aujourd’hui, de reprendre ce rôle et d’en faire davantage pour les pays en développement. Il va sans dire, qu’à terme, les pays en développement devront eux aussi être intégrés à un système de réduction des émissions de CO2, mais sur la base de droits d’émissions identiques. Troisièmement, nous devons nous engager à prendre des mesures nationales. À ne pas promouvoir l’énergie nucléaire. Nous devons rapidement nous mettre au travail pour élaborer un système crédible et fiable sur le plan des échanges de droits d’émission des gaz à effet de serre. En outre, il convient que nous définissions au sein de l’Europe un programme de recherche qui nous permette de passer à une économie à faible émission de CO2. Monsieur le Président, la délégation de l’UE ne s’est pas montrée sous son meilleure jour à La Haye. L’irrésolution et les dissensions ont participé à l’échec de La Haye. Les parlementaires peuvent jouer un rôle en tant qu’observateurs au cours des négociations des délégations. Pour reprendre l’expression fort à propos de la présidente du Conseil, notre rôle s’est borné à nous faire entendre et à nous lamenter dans les coulisses de La Haye. En vain. C’est pourquoi nous souhaitons être admis au sein de la délégation en tant qu’observateurs, ce qui, selon nous, permettrait de renforcer le cohésion au sein de l’Union européenne."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
"domestic action"1,2,7,12,9,11
lpv:translated text
"(NL) Señor Presidente, el mundo necesita una señal clara. El Protocolo de Kioto no debe ser una promesa vacía de contenido. Ahora se necesita un liderazgo político para convencer al mundo, y nosotros nos debemos mostrar flexibles al respecto. En primer lugar, con respecto a los Estados Unidos y a Japón. Debemos abandonar nuestro énfasis en la y aspirar a un enfoque del problema . En segundo lugar, con respecto a los países en desarrollo. Los cambios climáticos tienen grandes repercusiones en los países en desarrollo. En Bangla Desh, India, Indonesia y los Estados isleños ya se están notando estas repercusiones. Se necesitan con urgencia una actitud indulgente hacia los países en desarrollo y la creación de un fondo que haga posible la consecución de las adaptaciones correspondientes. Tenemos que tener en cuenta que si los Estados Unidos no colaboran, los países en desarrollo carecerán el estímulo necesario para colaborar, ya que precisamente los Estados Unidos pretendían cumplir con sus obligaciones fuera de casa. La Unión Europea debe tomar ahora ese cometido y hacer más por los países en desarrollo. Naturalmente, en el futuro, los países en desarrollo deberán formar parte del sistema de reducciones de CO2, pero con los mismos derechos de emisión. En tercer lugar, nos debemos proponer el desarrollo de la y no promover la energía nuclear. Nos debemos poner en acción con rapidez poniendo en práctica un sistema creíble y digno de confianza sobre el comercio de los derechos de emisión y debemos elaborar una agenda de investigación para hacer posible el paso a una economía basada en la emisión reducida de CO2. Señor Presidente, la delegación de la UE no ha mostrado precisamente su mejor cara en La Haya. La indecisión y el desacuerdo colaboraron al fracaso de La Haya. Los parlamentarios podrán representar algún papel si se les permite el acceso como observadores a las conversaciones de las delegaciones. En La Haya, tal como ha dicho el presidente del Consejo, hemos permanecido por completo en segundo plano y nos hemos estado quejando, pero eso no sido de ninguna ayuda en absoluto. Ahora, en nuestra calidad de observadores, queremos que se nos permita el acceso a la delegación; creemos que eso reforzará la unidad dentro de la Unión Europea."@es12
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.6.3-257"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph