Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-246"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.6.3-246"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"President-in-Office, ladies and gentlemen, I would like on behalf of the Commission to thank Mrs Jackson for raising such an important issue in the House. As the President-in-Office has already said, in Gothenburg, the heads of state and government confirmed that the European Community and the Member States are determined to meet their commitments under the Kyoto Protocol. The Union’s summit reaffirmed the European Union’s aim of bringing the Protocol into force by 2002 and asked the Commission to prepare a proposal for ratification before the end of 2001. Regrettably, the Bush administration continues to oppose the Kyoto Protocol. At the European Union/United States Summit in Gothenburg, President Bush acknowledged the science underlying climate change and the global importance of this issue. The United States has indicated that while they will participate actively in the resumed COP6 in Bonn, their basic position, opposing the Protocol has not changed. We will build upon this indication that the United States does not intend to obstruct the Kyoto process. To facilitate this, we have agreed that there will be further high-level contacts with the United States on this subject. The resumed COP6 in July will pick up the threads of the conference in The Hague and try and bring the negotiations to a successful conclusion. To achieve this, the European Union will take a positive attitude while, at the same time, being realistic about what can be achieved. The new consolidated texts by the Chairman of COP6, Mr Pronk, are clear and concise and provide a good basis for the Bonn negotiations. However, the texts still contain a number of important sticking points for the European Union, notably on funding for developing countries, compliance and supplementarity. These need to be resolved. In the end, we will strive for an overall package where compromises on one side are balanced out by gains on the other. We must also take into account the specific importance of Japan and Russia for the entry into force of the Protocol. The Commission welcomes the strong interest of the European Parliament in the global problem of climate change and the participation of Members of the European Parliament in the Community delegation to the resumed COP6. As in The Hague, the Commission and Council, the President-in-Office has explained, have proposed that the European Parliament be represented by eight Members. In accordance with the institutional rules for their participation, the Members can attend plenary meetings, and the Commission will regularly provide information on those negotiations which are not open to observers on a regular basis to all Members of the European Parliament present at COP6."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand for Rådet, mine damer og herrer, jeg vil på Kommissionens vegne gerne takke fru Jackson for at have rejst et så vigtigt spørgsmål under plenarmødet. Som rådsformanden allerede har sagt, bekræftede stats- og regeringscheferne i Göteborg, at det europæiske fællesskab og medlemsstaterne er fast besluttede på at indfri deres forpligtelser i henhold til Kyoto-aftalen. Unionens topmøde bekræftede endnu en gang dens mål, nemlig at sætte denne protokol i kraft i 2002, og anmodede Kommissionen om at udarbejde et forslag til ratifikation før udgangen af 2001. Desværre modsætter Bush-regeringen sig fortsat Kyoto-aftalen. På topmødet mellem EU og USA i Göteborg anerkendte præsident Bush de videnskabelige data, der tyder på klimaændringer, og den globale betydning af dette spørgsmål. USA har sagt, at selv om landet vil deltage aktivt i det genoptagne COP6 i Bonn, har deres grundlæggende holdning om at modsætte sig protokollen ikke ændret sig. Vi vil bygge på udtalelsen om, at USA ikke agter at stille sig i vejen for Kyoto-processen. For at lette dette er vi gået ind på, at der skal være yderligere kontakter på højt plan med USA om dette spørgsmål. Det genoptagne COP6 i juli vil lægge sig i forlængelse af konferencen i Haag og forsøge at bringe forhandlingerne til en succesrig afslutning. For at nå dette vil Fællesskabet indtage en positiv holdning, samtidig med at man er realistisk med hensyn til, hvad der kan nås. De nye konsoliderede tekster af formanden for COP6, hr. Pronk, er klare, præcise og giver et godt grundlag for forhandlingerne i Bonn. Men teksterne indeholder stadig en række vigtige punkter, som EU må stå fast på, i særdeleshed med hensyn til finansiel bistand til udviklingslandene, samt bestemmelser om overholdelse og om supplementaritet. Det er nødvendigt at løse disse problemer. I sidste instans vil vi stræbe efter en samlet pakke, hvor kompromiser på den ene side bliver afbalanceret af gevinster på den anden. Vi må også tage hensyn til Japans og Ruslands særlige betydning for protokollens ikrafttræden. Kommissionen glæder sig over Parlamentets stærke interesse for det globale problem med klimaændringer og for deltagelse af medlemmerne af Parlamentet i Fællesskabets delegation til det genoptagne COP6. Som i Haag har Kommissionen og Rådet, efter hvad rådsformanden har forklaret, foreslået, at Parlamentet bliver repræsenteret af otte medlemmer. I overensstemmelse med institutionelle regler for deres deltagelse kan medlemmerne deltage i plenarmøder, og Kommissionen vil løbende give oplysninger om de forhandlinger, der ikke regelmæssigt er åbne for observatører, til alle medlemmer af Parlamentet, der er til stede ved COP6."@da1
"Herr Ratspräsident, meine Damen und Herren, ich möchte Frau Jackson im Namen der Kommission dafür danken, dass Sie in dieser Sitzung ein so wichtiges Thema zur Sprache gebracht hat. Wie der Ratspräsident bereits sagte, haben die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Göteborg bekräftigt, dass die Europäische Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten entschlossen sind, ihre Verpflichtungen aus dem Kyoto-Protokoll einzuhalten. Auf dem Gipfeltreffen wurde das Ziel der Europäischen Union, bis 2002 das Inkrafttreten des Protokolls zu erreichen, bestätigt. Die Kommission wurde aufgefordert, bis Ende 2001 einen Vorschlag für die Ratifizierung vorzubereiten. Doch bedauerlicherweise lehnt die Bush-Administration das Kyoto-Protokoll nach wie vor ab. Auf dem Gipfeltreffen Europäische Union/Vereinigte Staaten von Amerika in Göteborg erkannte Präsident Bush die wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Klimaänderung und die globale Bedeutung dieses Themas an. Die Vereinigten Staaten haben ihre aktive Teilnahme an der Fortsetzung der 6. Konferenz der Vertragsparteien (COP-6) in Bonn zugesagt, jedoch gleichzeitig darauf hingewiesen, dass sich an ihrer grundlegenden Haltung nichts geändert hat und sie das Protokoll weiterhin ablehnen. Wir gehen deshalb davon aus, dass es nicht in der Absicht der USA liegt, den Prozess von Kyoto zu blockieren. Damit sich daran nichts ändert, haben wir vereinbart, die Gespräche über dieses Thema mit den Vereinigten Staaten auf hochrangiger Ebene fortzusetzen. Auf der COP-6 im Juli sollen die auf der Konferenz in Den Haag besprochenen Themen wieder aufgegriffen werden, und die Teilnehmer werden versuchen, die Verhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Um dies zu erreichen, wird die Europäische Union eine positive Haltung einnehmen und gleichzeitig im Hinblick auf die möglichen Ergebnisse realistisch bleiben. Die neuen konsolidierten Texte des Vorsitzenden der COP-6, Herrn Pronk, sind klar und präzise und bieten eine gute Grundlage für die Verhandlungen in Bonn. Dennoch enthalten die Dokumente eine Reihe wichtiger Punkte, die für die Europäische Union problematisch sind, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung für die Entwicklungsländer, die Einhaltung der Verpflichtungen und die Ergänzung durch nationale Maßnahmen. Diese Punkte müssen noch geklärt werden. Wir werden uns am Ende um ein Gesamtpaket bemühen, bei dem Kompromisse auf der einen durch Gewinne an anderer Stelle aufgewogen werden. Wir müssen darüber hinaus die wichtige Rolle berücksichtigen, die Japan und Russland für das Inkrafttreten des Protokolls spielen. Die Kommission begrüßt das große Interesse des Europäischen Parlaments am weltweiten Problem der Klimaänderung und die Beteiligung der Mitglieder des Europäischen Parlaments an der Gemeinschaftsdelegation zur COP-6. Wie der Ratspräsident erklärte, wurde von der Kommission und vom Rat vorgeschlagen, dass das Europäische Parlament wie in Den Haag mit acht Mitgliedern vertreten sein soll. Die Abgeordneten können entsprechend den institutionellen Bestimmungen über ihre Beteiligung an den Plenarsitzungen teilnehmen, und die Kommission wird alle Mitglieder des Europäischen Parlaments, die auf der COP-6 vertreten sein werden, regelmäßig über die Verhandlungen informieren, zu denen Beobachter keinen Zugang haben."@de7
"Κύριε Προεδρεύοντα, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα εκ μέρους της Επιτροπής να ευχαριστήσω την κ. Jackson για το ότι έθεσε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα στη σύνοδο της Ολομέλειας. Όπως ήδη είπε ο ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, στο Γκέτεμποργκ, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επιβεβαίωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα κράτη μέλη είναι αποφασισμένα να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν δυνάμει του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Η Σύνοδος Κορυφής της Ένωσης επανεπιβεβαίωσε το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τεθεί το Πρωτόκολλο σε ισχύ μέχρι το 2002 και ζήτησε από την Επιτροπή να προετοιμάσει μια πρόταση επικύρωσης πριν από τα τέλη του 2001. Δυστυχώς, η κυβέρνηση Μπους συνεχίζει να αντιτίθεται στο Πρωτόκολλο του Κυότο. Στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ηνωμένων Πολιτειών στο Γκέτεμποργκ, ο πρόεδρος Μπους αναγνώρισε ότι η επιστήμη δίδει έμφαση στην αλλαγή του κλίματος και την παγκόσμια σημασία αυτού του θέματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δήλωσαν μεν ότι θα συμμετέχουν ενεργά στην επόμενη σύνοδο της 6ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών στη Βόννη, αλλά η βασική τους θέση ενάντια στο Πρωτόκολλο δεν έχει αλλάξει. Θα βασιστούμε σ' αυτήν την ένδειξη, ότι δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να παρακωλύσουν τη διαδικασία του Κυότο. Για να διευκολύνουμε αυτό, συμφωνήσαμε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω επαφές υψηλού επιπέδου με τις Ηνωμένες Πολιτείες γι' αυτό το θέμα. Η επόμενη σύνοδος της 6ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών, η οποία θα λάβει χώρα τον Ιούλιο, θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε η διάσκεψη της Χάγης και θα προσπαθήσει να οδηγήσει τις διαπραγματεύσεις σε αίσιο πέρας. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσει θετική στάση, ενώ συγχρόνως θα είναι ρεαλιστική σε σχέση με το τι είναι δυνατό να επιτύχει. Τα νέα κωδικοποιημένα κείμενα του Προέδρου της 6ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών, κ. Pronk, είναι σαφή και συνεκτικά και αποτελούν μια καλή βάση για τις διαπραγματεύσεις της Βόννης. Ωστόσο, τα κείμενα εξακολουθούν να περιέχουν ορισμένα σημαντικά σημεία εμπλοκής για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα όσον αφορά τη χρηματοδότηση για τις αναπτυσσόμενες χώρες, τη συμμόρφωση και την συμπληρωματικότητα. Αυτά τα θέματα πρέπει να επιλυθούν. Τελικά, θα αγωνιστούμε για ένα συνολικό πακέτο όπου οι υποχωρήσεις προς τη μία κατεύθυνση θα αντισταθμίζονται από οφέλη προς την άλλη. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ειδική σημασία της Ιαπωνίας και της Ρωσίας για την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου. Η Επιτροπή χαιρετίζει το έντονο ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το συνολικό πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και τη συμμετοχή βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινοτική αντιπροσωπεία για την επόμενη σύνοδο της 6ης Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών. Ο ασκών την προεδρία εξήγησε ότι, όπως στη Χάγη, η Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν προτείνει την εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 8 βουλευτές. Σύμφωνα με τους θεσμικούς κανόνες για τη συμμετοχή τους, οι βουλευτές μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις της ολομέλειας, ενώ η Επιτροπή θα ενημερώνει σε τακτά διαστήματα για τις διαπραγματεύσεις που δεν είναι ανοικτές στους παρατηρητές, όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα παρίστανται στην 6η Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών."@el8
"(EN) Señora Presidenta en ejercicio, Señorías, quisiera agradecer, en nombre de la Comisión, a la Sra. Jackson que haya planteado una cuestión tan importante en el Pleno. Como ya ha dicho la Presidenta en ejercicio, en Gotemburgo los Jefes de Estado o de Gobierno confirmaron que la Comunidad Europea y los Estados miembros están decididos a cumplir sus compromisos conforme al Protocolo de Kyoto. En la Cumbre de la Unión se reafirmó el objetivo de la Unión Europea de hacer entrar en vigor el Protocolo en 2002 y se pidió a la Comisión que preparara una propuesta de ratificación antes del final de 2001. Lamentablemente, el Gobierno del Sr. Bush sigue oponiéndose al Protocolo de Kyoto. En la Cumbre Unión Europea/Estados Unidos de Gotemburgo, el Presidente Bush reconoció los fundamentos científicos subyacentes al cambio climático y la importancia de esa cuestión para el mundo. Los Estados Unidos han indicado que, si bien participarán activamente en la reanudación de la COP6 en Bonn, su posición básica de oposición al Protocolo no ha cambiado. Tendremos en cuenta esa indicación de que los EE.UU. no se proponen obstaculizar el proceso de Kyoto. Para facilitarlo, hemos acordado que haya otros contactos de alto nivel con los Estados Unidos a ese respecto. La reanudación de la COP6 en julio recogerá los cabos sueltos de la conferencia de La Haya e intentará lograr una conclusión positiva de las negociaciones. Para lograrlo, la Unión Europea adoptará una actitud positiva sin por ello dejar de mostrarse realista sobre lo que se puede lograr. Los nuevos textos consolidados por el Presidente de la COP6, Sr. Pronk, son claros y concisos y constituyen una base válida para las negociaciones de Bonn. Sin embargo, en los textos siguen figurando varios escollos importantes para la Unión Europea, en particular en relación con la financiación para los países en desarrollo, el cumplimiento y la complementaridad. Hay que superarlos. Al final, lucharemos por un plan global en el que los compromisos, por una parte, queden equilibrados por los beneficios, por otra. También debemos tener en cuenta la importancia específica del Japón y Rusia para la entrada en vigor del Protocolo. La Comisión acoge con beneplácito el profundo interés del Parlamento Europeo en el problema mundial del cambio climático y la participación de los diputados al Parlamento Europeo en la delegación de la Comunidad que asistirá a la reanudación de la COP6. Como en La Haya, la Comisión y el Consejo han propuesto, según ha explicado la Presidenta en ejercicio, que el Parlamento Europeo esté representado por ocho diputados. De conformidad con las normas institucionales para su participación, los diputados pueden asistir a las sesiones plenarias y la Comisión facilitará periódicamente información a todos los diputados al Parlamento Europeo presentes en la COP6 sobre las negociaciones en las que no puedan participar observadores."@es12
"Arvoisa puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, haluaisin komission puolesta kiittää Jacksonia, että hän on ottanut esille näin tärkeän kysymyksen täysistunnossa. Kuten puheenjohtaja on jo todennut, Göteborgissa valtion ja hallitusten päämiehet vahvistivat, että Euroopan yhteisö ja jäsenvaltiot ovat päättäneet toteuttaa Kioton pöytäkirjaan merkityt sitoumuksensa. Unionin huippukokouksessa vahvistettiin Euroopan unionin tavoite saattaa pöytäkirja voimaan vuoteen 2002 mennessä ja pyydettiin komissiota laatimaan ratifiointia koskeva ehdotus ennen vuoden 2001 loppua. Bushin hallinto vastustaa valitettavasti edelleen Kioton pöytäkirjaa. Göteborgissa pidetyssä Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen huippukokouksessa presidentti Bush tunnusti ilmastonmuutoksen tieteellisen pohjan ja tämän kysymyksen maailmanlaajuisen tärkeyden. Yhdysvallat on todennut, että vaikka se osallistuu aktiivisesti Bonnissa pidettävään kuudennen konferenssin toiseen osaan, sen pöytäkirjan vastustamista koskeva perusasenne ei ole muuttunut. Me tulkitsemme tätä siten, että Yhdysvallat ei aio estää Kioton prosessia. Tämän helpottamiseksi olemme sopineet, että Yhdysvaltoihin pidetään korkean tason yhteyksiä tämän aiheen osalta. Heinäkuussa pidettävässä kuudennen konferenssin toisessa osassa jatketaan siitä, mihin Haagin konferenssi päättyi, ja yritetään saattaa neuvottelut onnistuneesti päätökseen. Tämän saavuttamiseksi Euroopan unioni suhtautuu myönteisesti ja samalla realistisesti siihen, mitä voidaan saavuttaa. Kuudennen konferenssin puheenjohtaja Pronkin uudet konsolidoidut tekstit ovat selkeät ja yksityiskohtaiset ja tarjoavat hyvän perustan Bonnissa pidettäviä neuvotteluja varten. Euroopan unionin kannalta teksti sisältää kuitenkin edelleen lukuisia tärkeitä ongelmakohtia, etenkin kehitysmaiden rahoitus, pöytäkirjan noudattaminen ja täydentävyys. Nämä kysymykset on ratkaistava. Lopuksi pyrimme kokonaispakettiin, jossa muualla saavutetut edut tasapainottavat muualla tehtyjä kompromisseja. Meidän on myös otettava huomion Japanin ja Venäjän erityismerkitys pöytäkirjan voimaantulon kannalta. Komissio suhtautuu myönteisesti Euroopan parlamentin osoittamaan suureen kiinnostukseen ilmastonmuutosta koskevaan maailmanlaajuiseen ongelmaan ja Euroopan parlamentin jäsenten osallistumiseen yhteisön valtuuskuntaan kuudennen konferenssin toisessa osassa. Puheenjohtaja on selittänyt, että komissio ja neuvosto ovat ehdottaneet, että Euroopan parlamenttia edustaa kahdeksan jäsentä, kuten Haagissa. Heidän osallistumistaan koskevien institutionaalisten sääntöjen mukaan jäsenet voivat osallistua täysmittaisiin kokouksiin, ja komissio antaa kaikille kuudennessa konferenssissa läsnä oleville Euroopan parlamentin jäsenille säännöllisesti tietoa niistä neuvotteluista, joihin tarkkailijoita ei päästetä."@fi5
"Madame la Présidente en exercice, Mesdames et Messieurs, au nom de la Commission, je voudrais remercier Mme Jackson pour avoir abordé une question si importante en séance plénière. Comme l'a déjà dit la présidente en exercice, les chefs d'État et de gouvernement ont confirmé à Göteborg que la Communauté européenne et les États membres sont déterminés à respecter leurs engagements au titre du protocole de Kyoto. Le sommet de l'Union a réaffirmé l'objectif de l'Union européenne consistant à ce que le protocole entre en vigueur d'ici 2002 et a demandé à la Commission de préparer une proposition de ratification avant la fin de 2001. Malheureusement, l'administration Bush continue à s'opposer au protocole de Kyoto. Lors du sommet Union européenne/États-Unis à Göteborg, le président Bush a reconnu les faits scientifiques qui sous-tendent le changement climatique et l'importance mondiale de cette question. Les États-Unis ont indiqué que s'ils participent activement à la reprise de la CP6 à Bonn, leur position de base, à savoir l'opposition au protocole, n'a pas changé. Nous en déduirons que les États-Unis n'ont pas l'intention de faire obstacle au processus de Kyoto. Afin de faciliter cette situation, nous avons convenu qu'il y aurait en la matière des contacts supplémentaires avec les États-Unis, et ce à haut niveau. La CP6, qui reprendra au mois de juillet, suivra les orientations de la conférence de La Haye et tentera de mener les négociations à une conclusion heureuse. Afin de réaliser cet objectif, l'Union européenne adoptera une attitude positive, tout en demeurant réaliste, dans le même temps, quant à ce qui peut être obtenu. Les nouveaux textes consolidés rédigés par le président de la CP6, M. Pronk, sont clairs et concis et fournissent une base de qualité pour les négociations de Bonn. Toutefois, les textes contiennent encore un nombre important de pierres d'achoppement pour l'Union européenne, notamment en ce qui concerne le financement en faveur des pays en développement, le respect des engagements, ainsi que la complémentarité. Ces problèmes doivent être résolus. À terme, nous nous efforcerons d'élaborer un paquet global équilibrant compromis et bénéfices. Il nous faut également tenir compte de l'importance spécifique du Japon et de la Russie en ce qui concerne l'entrée en vigueur du protocole. La Commission se réjouit du vif intérêt manifesté par le Parlement européen au problème global du changement climatique, ainsi que de la participation de députés du Parlement européen, au sein de la délégation de la Communauté, à la reprise de la CP6. Comme ils l'ont fait à La Haye, la Commission et le Conseil - la présidente en exercice l'a expliqué - ont proposé que le Parlement européen soit représenté par huit députés. Conformément aux règles institutionnelles qui régissent leur participation, les députés peuvent assister aux réunions plénières et la Commission fournira régulièrement des informations à tous les députés du Parlement européen présents à la CP6 sur les négociations qui ne sont pas accessibles aux observateurs de manière permanente."@fr6
"Signor Presidente in carica del Consiglio, onorevoli parlamentari, a nome della Commissione vorrei ringraziare la onorevole Jackson per aver sollevato una questione di estrema importanza in seduta plenaria. Come ha già affermato il Presidente in carica del Consiglio, a Göteborg i Capi di Stato e di governo hanno confermato che la Comunità europea e gli Stati membri sono determinati a rispettare gli impegni assunti nel quadro del Protocollo di Kyoto. Il Vertice dell'Unione europea ha ribadito l'intenzione dell'Unione europea di far entrare in vigore il Protocollo entro il 2002 e ha chiesto alla Commissione di preparare una proposta per la ratifica entro la fine del 2001. Purtroppo, l'amministrazione Bush continua a respingere il Protocollo di Kyoto. In occasione del Vertice tra Unione europea e Stati Uniti a Göteborg, il Presidente Bush ha riconosciuto gli aspetti scientifici del cambiamento climatico e l'importanza globale della questione. Gli Stati Uniti hanno affermato che, sebbene intendano partecipare attivamente alla COP6 a Bonn, la loro posizione di base, avversa al Protocollo, non è mutata. Ci baseremo su questa indicazione secondo cui gli Stati Uniti non intendono ostacolare il processo di Kyoto. Al fine di agevolarlo, abbiamo deciso di intrattenere ulteriori contatti ad alto livello con gli Stati Uniti sull'argomento. Con la ripresa della COP6 in luglio si tireranno le somme della Conferenza dell'Aia e si cercherà di portare i negoziati ad una valida conclusione. A tal fine, l'Unione europea assumerà un atteggiamento positivo e al tempo stesso realistico in merito ai risultati che si possono conseguire. I nuovi testi consolidati del Presidente della COP6, signor Pronk, sono chiari e concisi e costituiscono una buona base per i negoziati di Bonn. Tuttavia, tali testi contengono ancora importanti punti d'arresto per l'Unione europea, segnatamente i finanziamenti per i paesi in via di sviluppo, la conformità e la supplementarità. Questi problemi vanno risolti. In definitiva, ci batteremo per un pacchetto generale in cui i compromessi da un lato siano controbilanciati dai vantaggi dall'altro. Dobbiamo anche tenere conto dell'importanza specifica del Giappone e della Russia per l'entrata in vigore del Protocollo. La Commissione si compiace del profondo interesse manifestato dal Parlamento nei confronti del problema globale del cambiamento climatico e della partecipazione dei parlamentari europei alla delegazione della Comunità alla COP6. Il Presidente in carica del Consiglio ha spiegato che la Commissione e il Consiglio hanno proposto che, come all'Aia, il Parlamento sia rappresentato da otto deputati. In conformità delle norme istituzionali relative alla loro partecipazione, i deputati possono presenziare alle riunioni plenarie mentre la Commissione fornirà regolarmente a tutti i parlamentari presenti alla COP6 informazioni in merito ai negoziati ai quali non sono ammessi osservatori."@it9
"President-in-Office, ladies and gentlemen, I would like on behalf of the Commission to thank Mrs Jackson for raising such an important issue in the House. As the President-in-Office has already said, in Gothenburg, the heads of state and government confirmed that the European Community and the Member States are determined to meet their commitments under the Kyoto Protocol. The Union’s summit reaffirmed the European Union’s aim of bringing the Protocol into force by 2002 and asked the Commission to prepare a proposal for ratification before the end of 2001. Regrettably, the Bush administration continues to oppose the Kyoto Protocol. At the European Union/United States Summit in Gothenburg, President Bush acknowledged the science underlying climate change and the global importance of this issue. The United States has indicated that while they will participate actively in the resumed COP6 in Bonn, their basic position, opposing the Protocol has not changed. We will build upon this indication that the United States does not intend to obstruct the Kyoto process. To facilitate this, we have agreed that there will be further high-level contacts with the United States on this subject. The resumed COP6 in July will pick up the threads of the conference in The Hague and try and bring the negotiations to a successful conclusion. To achieve this, the European Union will take a positive attitude while, at the same time, being realistic about what can be achieved. The new consolidated texts by the Chairman of COP6, Mr Pronk, are clear and concise and provide a good basis for the Bonn negotiations. However, the texts still contain a number of important sticking points for the European Union, notably on funding for developing countries, compliance and supplementarity. These need to be resolved. In the end, we will strive for an overall package where compromises on one side are balanced out by gains on the other. We must also take into account the specific importance of Japan and Russia for the entry into force of the Protocol. The Commission welcomes the strong interest of the European Parliament in the global problem of climate change and the participation of Members of the European Parliament in the Community delegation to the resumed COP6. As in The Hague, the Commission and Council, the President-in-Office has explained, have proposed that the European Parliament be represented by eight Members. In accordance with the institutional rules for their participation, the Members can attend plenary meetings, and the Commission will regularly provide information on those negotiations which are not open to observers on a regular basis to all Members of the European Parliament present at COP6."@lv10
"Mevrouw de fungerend voorzitter van de Raad, dames en heren, ik zou namens de Commissie mevrouw Jackson ervoor willen bedanken dat zij dit belangrijke onderwerp aan de orde heeft gesteld in de plenaire vergadering. Zoals de fungerend voorzitter reeds heeft gezegd, hebben de staatshoofden en regeringsleiders in Göteborg bevestigd dat de Europese Gemeenschap en de lidstaten vastbesloten zijn om hun verbintenissen met betrekking tot het Protocol van Kyoto na te komen. De regeringsleiders hebben op de Top ook het doel van de Europese Unie om het Protocol in 2002 in werking te laten treden opnieuw bevestigd en de Commissie verzocht een ratificatievoorstel uit te werken voor het einde van 2001. Helaas blijft de regering-Bush gekant tegen het Protocol van Kyoto. Op de Top tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten in Göteborg heeft president Bush de wetenschappelijke verklaring van de klimaatverandering en het mondiale belang van dit vraagstuk erkend. De Verenigde Staten hebben ook aangegeven dat hoewel ze actief zullen deelnemen aan de hervatting van COP6 in Bonn, hun basisstandpunt, namelijk de afwijzing van het Protocol, niet gewijzigd is. We zullen voortbouwen op deze aanwijzing dat de Verenigde Staten niet van plan zijn om het Kyoto-proces te dwarsbomen. Om deze verstandhouding te bevorderen, hebben we afgesproken om met de Verenigde Staten contacten op hoog niveau te blijven onderhouden over dit onderwerp. Op de hervattingszitting van COP6 in juli zullen we de draad oppakken van de conferentie in Den Haag en proberen de onderhandelingen tot een goed einde te brengen. Om dat te bereiken, zal de Europese Unie zich positief opstellen, maar tezelfdertijd ook realistisch blijven over de mogelijke resultaten. De nieuwe teksten, die werden geconsolideerd door de voorzitter van COP6, de heer Pronk, zijn duidelijk en beknopt en vormen een goede basis voor de onderhandelingen in Bonn. Niettemin bevatten ze een aantal belangrijke knelpunten voor de Europese Unie, met name wat betreft de financiering voor de ontwikkelingslanden, de naleving en supplementariteit. Deze problemen moeten worden opgelost. Uiteindelijk zullen we streven naar een totaalpakket waarin compromissen aan de ene kant worden gecompenseerd door winsten aan de andere kant. We moeten ook rekening houden met het bijzondere belang van Japan en Rusland voor de inwerkingtreding van het Protocol. De Commissie is verheugd over de grote belangstelling van het Europees Parlement voor het mondiale probleem van de klimaatverandering en over de deelname van leden van het Europees Parlement aan de communautaire delegatie voor de hervatting van COP6. Zoals de fungerend voorzitter heeft uitgelegd, hebben de Commissie en de Raad voorgesteld om het Parlement te laten vertegenwoordigen door acht afgevaardigden, net zoals in Den Haag. Overeenkomstig de institutionele regels voor hun deelname, kunnen de afgevaardigden plenaire vergaderingen bijwonen en zal de Commissie aan alle leden van het Parlement die op COP6 aanwezig zijn regelmatig informatie verschaffen over de onderhandelingen die niet toegankelijk zijn voor waarnemers."@nl2
"Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhores Deputados, em nome da Comissão gostaria de agradecer à senhora deputada Jackson por ter abordado uma questão tão importante nesta sessão plenária. Como o senhor Presidente em exercício já afirmou, em Gotemburgo os Chefes de Estado e de Governo confirmaram que a Comunidade Europeia e os Estados­Membros estão decididos a honrar os compromissos assumidos nos termos do Protocolo de Quioto. A cimeira da União reafirmou o propósito da União Europeia de fazer o Protocolo entrar em vigor até 2002 e solicitou à Comissão que prepare uma proposta para ser ratificada antes do fim de 2001. Lamentavelmente, a Administração Bush continua a opor­se ao Protocolo de Quioto. Na cimeira realizada em Gotemburgo entre a União Europeia e os Estados Unidos, o Presidente Bush reconheceu os dados científicos subjacentes às alterações climáticas e a importância global desta questão. Os Estados Unidos comunicaram que, sendo embora sua intenção participar activamente na segunda parte da Sexta Conferência das Partes (COP­6) que vai decorrer em Bona, a sua posição de base de oposição ao Protocolo de Quioto não mudou. Desenvolveremos a nossa acção com base nesta indicação de que os Estados Unidos não tencionam fazer obstrução ao processo de Quioto. Para facilitar isso mesmo, acordámos em que haverá mais contactos de alto nível com os Estados Unidos sobre este assunto. A continuação da COP­6, em Julho, pegará nos diversos fios da conferência de Haia e tentará encaminhar as negociações para uma conclusão coroada de êxito. Para o conseguir, a União Europeia tomará uma atitude positiva, conservando­se, porém, ao mesmo tempo, realista acerca do que é possível alcançar. Os novos textos consolidados da autoria do Presidente da COP­6, o Senhor Ministro Pronk, são claros e concisos e proporcionam uma boa base para as negociações de Bona. No entanto, os textos ainda contêm vários motivos de discórdia que são importantes para a União Europeia, principalmente no que diz respeito ao financiamento para os países em desenvolvimento, ao cumprimento e à complementaridade. Estas questões precisam de ser resolvidas. Acabaremos por nos esforçar por chegar a um pacote global onde as cedências, por um lado, sejam contrabalançadas por ganhos, do outro. Temos de levar também em consideração a importância específica do Japão e da Rússia para a entrada em vigor do Protocolo. A Comissão congratula­se com o forte interesse do Parlamento Europeu no problema global das alterações climáticas e com a participação de deputados do Parlamento Europeu na delegação comunitária à continuação da COP­6. Tal como aconteceu em Haia, a Comissão e o Conselho propuseram, como explicou o Senhor Presidente em exercício do Conselho, que o Parlamento Europeu seja representado por oito deputados. De acordo com as normas institucionais para a sua participação, os deputados podem assistir às reuniões plenárias e a Comissão fornecerá periódica e regularmente informações a todos os deputados do Parlamento Europeu presentes na COP­6 sobre as negociações que não estejam abertas a observadores."@pt11
"Herr tjänstgörande ordförande, mina damer och herrar! På kommissionens vägnar skulle jag vilja tacka fru Jackson för att hon tog upp en så viktig punkt vid plenarsammanträdet. Som den tjänstgörande ordföranden redan har sagt, bekräftade stats- och regeringscheferna i Göteborg att Europeiska gemenskapen och medlemsstaterna är beslutna att uppfylla sina åtaganden enligt Kyoto-protokollet. Vid unionens toppmöte bekräftades Europeiska unionens mål att protokollet skall träda i kraft senast 2002 och kommissionen uppmanades att förbereda ett förslag till ratificering före slutet av 2001. Bushadministrationen fortsätter tyvärr att motsätta sig Kyoto-protokollet. Vid toppmötet mellan Europeiska unionen och USA i Göteborg, erkände president Bush den vetenskap som ligger bakom klimatförändringarna, samt denna frågas globala vikt. USA har antytt att även om de kommer att delta aktivt i den återupptagna sjätte konferensen om klimatförändringar i Bonn, har deras grundläggande ståndpunkt som motståndare till protokollet inte förändrats. Utifrån denna antydning kommer vi att anta att USA inte har för avsikt att hindra Kyoto-processen. För att underlätta detta, har vi kommit överens om att ytterligare kontakter på hög nivå med USA kommer att äga rum i denna fråga. Vid den återupptagna sjätte konferensen om klimatförändringar i juli kommer man att ta upp trådarna från Haagkonferensen och försöka föra förhandlingarna till en lyckad avslutning. För att uppnå detta kommer Europeiska unionen att inta en positiv inställning medan den samtidigt är realistisk när det gäller vad som kan uppnås. De nya konsoliderade texterna från ordföranden för konferensen om klimatförändringar, Pronk, är tydliga och koncisa och utgör en bra grund för förhandlingarna i Bonn. Texterna innehåller dock fortfarande ett antal viktiga punkter för Europeiska unionen där man kört fast, särskilt angående finansiering för utvecklingsländer, uppfyllande och komplementaritet. Dessa måste lösas. I slutändan kommer vi att sträva efter ett allomfattande paket där kompromisser å ena sidan uppvägs av förtjänster å andra sidan. Vi måste också beakta den specifika betydelse som Japan och Ryssland har för protokollets ikraftträdande. Kommissionen välkomnar Europaparlamentets stora intresse för det globala problemet med klimatförändringar och Europaparlamentsledamöternas delaktighet i gemenskapens delegation för den återupptagna sjätte konferensen om klimatförändringar. Liksom i Haag, har kommissionen och rådet, som den tjänstgörande ordföranden har förklarat, föreslagit att Europaparlamentet skall företrädas av åtta ledamöter. I enlighet med de institutionella reglerna för deras medverkan kan ledamöterna närvara vid parlamentssammanträden, och kommissionen kommer regelbundet att tillhandahålla information till alla Europaparlamentets ledamöter som närvarar vid sjätte konferensen om klimatförändringar om de förhandlingar som inte regelbundet är öppna för observatörer."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Vitorino,"8,10,12,3

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph