Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-234"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.5.3-234"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"I welcome today’s debate and the European Commission’s long-awaited communication on human rights. I particularly welcome the commitment to give real substance to the human rights clauses in our trade and partnership agreements with third countries – something we badly failed to do with Mexico. I also welcome a number of the specific country statements in the draft resolution, including our strong call for the dismantling of paramilitary groups in Columbia. I share our strong statement of support and solidarity for human rights organisations and defenders, who risk their lives daily in conflict situations around the world to defend principles, which we hold dear. I have three specific points I want to raise in the context of the debate. Firstly, whilst I welcome the commitment in the communication to appeal to European enterprises to do more to respect human rights, reflected in paragraphs 55 and 92 of our resolution, I have to say to the Commission that I am disappointed that the Relex DGs appear to have opted out of the draft Green Paper on Corporate Social Responsibility. I ask them to revisit that before it is too late. Words should be followed by action. Secondly, I welcome, and I call for wider attention to, paragraph 108, concerning human rights abuses against disabled people. The organisation Disability Awareness in Action has recorded over 2,000 such abuses within Europe and they should be dealt with by human rights monitoring organisations and by the Commission. Finally, I welcome paragraph 16 which calls for a review of the way we deal with human rights issues in Parliament."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg glæder mig over dagens debat og Kommissionens længe ventede meddelelse om menneskerettighederne. I særdeleshed glæder jeg mig over viljen til at give virkelig substans til bestemmelsen om menneskerettighederne i vores handels- og partnerskabsaftaler med tredjelande - noget, vi sørgeligt nok undlod at gøre over for Mexico. Jeg glæder mig også over en række af udtalelserne om enkelte lande i beslutningsforslaget, herunder vores stærke opfordring til at opløse paramilitære grupper i Colombia. Jeg er enig i vores stærke udtalelse om støtte til og solidaritet med menneskerettighedsorganisationerne og dem, der forsvarer menneskerettighederne, og som daglig risikerer livet i konflikter rundt omkring i verden for at forsvare principper, vi ærer. Der er tre ting, jeg gerne vil nævne i forbindelse med denne forhandling. For det første må jeg sige til Kommissionen, at selv om jeg glæder mig over den udtalte forpligtelse i meddelelsen til at appellere til europæiske virksomheder om at gøre mere for at respektere menneskerettighederne, som kommer til udtryk i punkt 55 og 92 i vores beslutningsforslag, er jeg skuffet over, at generaldirektoraterne for eksterne anliggender synes at have trukket sig ud af udkastet til grønbogen om virksomheders sociale ansvar. Jeg opfordrer dem til at vende tilbage hertil, før det er for sent. Ord bør følges af handling. For det andet glæder jeg mig over og opfordrer til større opmærksomhed omkring punkt 108 om overtrædelse af handicappedes menneskerettigheder. Organisationen Disability Awareness in Action har noteret over 2.000 sådanne overtrædelser i Europa, og de bør tages op af de organisationer, der overvåger menneskerettighederne, og af Kommissionen. Endelig glæder jeg mig over punkt 16, hvori der opfordres til fornyet overvejelse af den måde, hvorpå vi håndterer menneskerettighedsspørgsmål her i Parlamentet."@da1
"Ich begrüße die heutige Aussprache und die lang erwartete Mitteilung der Europäischen Kommission über die Förderung der Menschenrechte. Ich begrüße insbesondere die Verpflichtung, die Menschenrechtsklauseln in unseren Handels- und Partnerschaftsabkommen mit Drittländern mit Leben zu erfüllen, was wir in unserem Abkommen mit Mexiko so sträflich versäumt haben. Außerdem unterstütze ich einige der länderspezifischen Erklärungen im vorgelegten Entschließungsantrag, unter anderem die nachdrückliche Forderung nach der Entwaffnung der paramilitärischen Gruppen in Kolumbien. Ich schließe mich unserem klaren Bekenntnis zur Unterstützung und Solidarität mit den Menschenrechtsorganisationen und den Organisationen an, welche die Menschenrechte verteidigen und in Konfliktsituationen überall auf der Welt täglich ihr Leben aufs Spiel setzen, um die Grundsätze zu verteidigen, die uns wichtig sind. Drei konkrete Punkte möchte ich im Zusammenhang mit dieser Aussprache erwähnen. Erstens: Ich begrüße zwar die in Randnummer 55 und 92 der Mitteilung zum Ausdruck gebrachte Absicht, die europäischen Unternehmen zu stärkerem Engagement in der Frage der Menschenrechte aufzufordern, aber ich möchte die Kommission darauf hinweisen, dass ich enttäuscht darüber bin, dass die Generaldirektionen Relex dem Entwurf des Grünbuchs über die soziale Verantwortung der Unternehmen offensichtlich ihre Zustimmung versagt haben. Ich fordere diese auf, ihre Entscheidung nochmals zu überdenken, bevor es zu spät ist. Den Worten sollten Taten folgen. Zweitens unterstütze ich Randnummer 108 und fordere, dass diesem Absatz über Menschenrechtsverletzungen gegenüber Behinderten mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Organisation „Disability Awareness in Action“ hat über 2 000 solcher Menschenrechtsverletzungen in Europa festgestellt, die von den Organisationen zur Überwachung der Menschenrechte sowie der Kommission verfolgt werden sollten. Abschließend begrüße ich Randnummer 16 und die darin erhobene Forderung, zu überprüfen, wie das Thema der Menschenrechte von uns im Parlament behandelt wird."@de7
"Χαιρετίζω τη σημερινή συζήτηση και την αναμενόμενη εδώ και καιρό ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χαιρετίζω ιδιαίτερα τη δέσμευση να δοθεί πραγματική ουσία στις ρήτρες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις συμφωνίες εμπορίου και εταιρικής σχέσης που συνάπτουμε με τρίτες χώρες - κάτι στο οποίο αποτύχαμε οικτρά στην περίπτωση του Μεξικού. Χαιρετίζω επίσης ορισμένες από τις δηλώσεις για συγκεκριμένες χώρες στο σχέδιο ψηφίσματος, συμπεριλαμβανομένης της πιεστικής έκκλησής μας για εξάρθρωση των παραστρατιωτικών ομάδων στην Κολομβία. Συμφωνώ με την ισχυρή δήλωση υποστήριξης και αλληλεγγύης προς τις οργανώσεις και τους υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που διακινδυνεύουν καθημερινά τη ζωή τους σε καταστάσεις σύγκρουσης σε ολόκληρο τον κόσμο για να προασπίσουν αρχές που θεωρούμε σημαντικές. Θα ήθελα να αναφέρω τρία συγκεκριμένα σημεία σχετικά με τη συζήτηση. Πρώτον, χαιρετίζω μεν τη δέσμευση που περιέχεται στην ανακοίνωση να καλέσουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να κάνουν περισσότερα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 55 και 92 του ψηφίσματός μας, αλλά οφείλω να πω στην Επιτροπή ότι μου προκαλεί απογοήτευση το γεγονός ότι οι ΓΔ που είναι αρμόδιες για τις εξωτερικές σχέσεις φαίνεται ότι προτίμησαν να μην ασχοληθούν με το σχέδιο Πράσινης Βίβλου για την κοινωνική ευθύνη των εταιρειών. Τις καλώ να επανεξετάσουν τη στάση τους προτού να είναι πολύ αργά. Τα λόγια θα πρέπει να συνοδεύονται από έργα. Δεύτερον, χαιρετίζω και ζητώ να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην παράγραφο 108, σχετικά με τις καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η οργάνωση Disability Awareness in Action έχει καταγράψει περισσότερες από 2 000 τέτοιες καταχρήσεις στην Ευρώπη, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τόσο από τις οργανώσεις παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο και από την Επιτροπή. Τέλος, χαιρετίζω την παράγραφο 16 που ζητεί αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε στο Κοινοβούλιο τα θέματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα."@el8
"(EN) Acojo con satisfacción el debate de hoy y la tan esperada comunicación de la Comisión sobre los derechos humanos. Acojo con particular beneplácito el compromiso de dar substancia real a las cláusulas relativas a los derechos humanos en nuestros acuerdos de comercio y asociación con terceros países: algo que dejamos de hacer estrepitosamente con México. También acojo con beneplácito varias de las declaraciones sobre países concretos en el proyecto de resolución, incluido nuestro firme llamamiento para que se desmantelen los grupos paramilitares en Colombia. Comparto nuestra firme declaración de apoyo y solidaridad con las organizaciones y los defensores de los derechos humanos, que arriesgan sus vidas diariamente en situaciones de conflicto en todo el mundo para defender principios que nos son caros. Quiero formular tres observaciones concretas en el marco del debate. En primer lugar, si bien acojo con satisfacción el compromiso que figura en la comunicación de hacer un llamamiento a las empresas europeas para que hagan más por el respeto de los derechos humanos, reflejado en los párrafos 55 y 92 de nuestra resolución, he de decir a la Comisión que me defrauda que las DG que se ocupan de las relaciones económicas exteriores parezcan haberse desentendido del proyecto de Libro Verde sobre la responsabilidad social de las empresas. Les pido que reconsideren su actitud antes de que sea demasiado tarde. A las palabras deben seguir acciones. En segundo lugar, acojo con satisfacción el párrafo 108 -y pido que se le preste una atención más detenida- relativo a las violaciones de los derechos humanos contra los discapacitados. La organización ha registrado más de 2.000 violaciones de esa clase en Europa, de las que deben ocuparse las organizaciones que supervisan los derechos humanos y la Comisión. Por último, acojo con satisfacción el párrafo 16, en el que se pide un examen de la forma como se abordan en el Parlamento las cuestiones relativas a los derechos humanos."@es12
"Pidän myönteisenä tätä keskustelua ja Euroopan komission pitkään odotettua ihmisoikeuskertomusta. Erityisen myönteistä on sitoutuminen siihen, että kolmansien maiden kanssa solmittujen kauppa- ja kumppanuussopimustemme ihmisoikeusartikloille annetaan todellista sisältöä, mikä meiltä jäi Meksikon kohdalla pahasti tekemättä. Pidän myös myönteisinä päätöslauselmaehdotuksen lukuisia tiettyyn valtioon kohdistuvia maalausumia, mukaan lukien voimakas vaatimuksemme Kolumbian puolisotilaallisten ryhmien hajottamisesta. Yhdyn vahvaan tuen ja yhteisvastuullisuuden ilmaukseemme niille ihmisoikeusjärjestöille ja ihmisoikeuksien puolustajille, jotka päivittäin vaarantavat henkensä konfliktitilanteissa ympäri maailmaa puolustaakseen kalliina pitämiämme periaatteita. Haluan tämän keskustelun piirissä nostaa erityisesti esille kolme kohtaa. Ensiksi, vaikka pidän myönteisenä kertomuksessa mainittua sitoutumista vedota eurooppalaisiin yrityksiin, jotta nämä tekisivät enemmän kunnioittaakseen ihmisoikeuksia, mikä heijastuu päätöslauselmaesityksen 55 ja 92 kohdassa, minun on sanottava komissiolle olevani pettynyt siihen, että ulkosuhteista vastaavat pääosastot näyttävät jättäytyvän pois ehdotuksen valmistelusta yritysten sosiaalista vastuuta koskevaksi vihreäksi kirjaksi. Kehotankin niitä tarkastelemaan asiaa uudestaan ennen kuin on liian myöhäistä. Sanojen ja toiminnan pitäisi seurata toisiaan. Toiseksi, pidän myönteisenä ja haluan nostaa laajempaa tarkastelua varten esille 108 kohdan, joka koskee ihmisoikeusloukkauksia vammaisia kohtaan. Disability Awareness in Action -järjestö on kirjannut yli 2 000 tällaista loukkausta Euroopassa, ja ne tulisikin ottaa ihmisoikeuksia tarkkailevien järjestöjen ja komission huomioon kohteeksi. Kolmanneksi, pidän myönteisenä 16 kohtaa, jossa vaaditaan arviota siitä, miten me parlamentissa käsittelemme ihmisoikeuksiin liittyviä asioita."@fi5
"Je me réjouis du débat que nous menons aujourd'hui, ainsi que de la communication tant attendue de la Commission européenne sur les droits de l'homme. Je me réjouis en particulier de l'engagement d'accorder une substance réelle à la clause sur les droits de l'homme dans nos accords commerciaux et de partenariat avec des pays tiers - chose que nous n'avons clairement pas faite avec le Mexique. Je salue également la série de déclarations spécifiques concernant certains pays dans le projet de résolution, y compris l'exhortation à démanteler les groupes paramilitaires en Colombie. Je partage Je partage l'affirmation résolue de notre soutien et de notre solidarité pour les organisations et les défenseurs des droits de l'homme, qui risquent quotidiennement leur vie dans des conflits partout dans le monde, afin de défendre des principes auxquels nous sommes attachés. Je voudrais soulever trois points spécifiques ayant trait au débat. Primo, bien que je me réjouisse de l'engagement de la communication à inviter les entreprises européennes à œuvrer davantage pour le respect des droits de l'homme - comme les paragraphes 55 et 92 de notre résolution le reflètent -, je dois dire à la Commission que je suis déçu que la Direction générale Relex semble s'être retirée du projet de Livre vert sur la responsabilité sociale des entreprises. Je demande que cette décision soit reconsidérée avant qu'il ne soit trop tard. Les paroles devraient être suivies d'actes. Secundo, je demande à ce qu'une attention plus importante soit accordée au paragraphe 108, dont je me réjouis, paragraphe concernant les violations de droits de l'homme envers les personnes handicapées. L'organisation "Disability Awareness in Action" a enregistré plus de 2 000 violations au sein de l'Europe et les organisations d'observation des droits de l'homme, ainsi que la Commission, devraient s'en occuper. Enfin, je me réjouis du paragraphe 16 qui appelle à une révision de la manière dont nous abordons les questions relatives aux droits de l'homme au sein du Parlement."@fr6
"Accolgo con favore la discussione odierna e la tanto attesa comunicazione della Commissione sui diritti umani. Mi compiaccio, in particolare, dell'impegno a dare sostanza concreta alle clausole sui diritti umani nei nostri accordi commerciali e di partenariato con i paesi terzi, cosa che sfortunatamente non siamo riusciti a fare con il Messico. Accolgo con favore anche diverse dichiarazioni nel progetto di risoluzione riguardanti paesi specifici, tra cui la risoluta richiesta di smantellare i gruppi paramilitari in Colombia. Condivido l'energica dichiarazione di sostegno e solidarietà nei confronti delle organizzazioni e dei difensori dei diritti umani, che rischiano ogni giorno la vita in situazioni di conflitto in tutto il mondo per difendere principi a noi cari. Vi sono tre questioni specifiche che vorrei esaminare nel contesto della discussione. In primo luogo, sebbene accolga con favore l'impegno espresso nella comunicazione di invitare le imprese europee a fare di più in materia di rispetto dei diritti umani, che si riflette nei punti 55 e 92 della risoluzione, devo esprimere il mio rammarico alla Commissione per il fatto che le DG Relex sembrano essersi dissociate dal progetto di Libro verde sulle responsabilità sociali corporative. Le invito a riesaminare la questione prima che sia troppo tardi. Le parole dovrebbero essere seguite dall'azione. In secondo luogo, mi compiaccio e richiamo maggiore attenzione sul punto 108, riguardante gli abusi dei diritti umani nei confronti dei disabili. L'organizzazione ha registrato oltre 2000 abusi del genere in Europa, che dovrebbero essere sottoposti all'attenzione delle organizzazioni che vigilano sul rispetto dei diritti umani e della Commissione. Infine, accolgo con favore il punto 16, che prevede una riflessione sulle modalità con cui affrontiamo il tema dei diritti umani in seno al Parlamento."@it9
"I welcome today’s debate and the European Commission’s long-awaited communication on human rights. I particularly welcome the commitment to give real substance to the human rights clauses in our trade and partnership agreements with third countries – something we badly failed to do with Mexico. I also welcome a number of the specific country statements in the draft resolution, including our strong call for the dismantling of paramilitary groups in Columbia. I share our strong statement of support and solidarity for human rights organisations and defenders, who risk their lives daily in conflict situations around the world to defend principles, which we hold dear. I have three specific points I want to raise in the context of the debate. Firstly, whilst I welcome the commitment in the communication to appeal to European enterprises to do more to respect human rights, reflected in paragraphs 55 and 92 of our resolution, I have to say to the Commission that I am disappointed that the Relex DGs appear to have opted out of the draft Green Paper on Corporate Social Responsibility. I ask them to revisit that before it is too late. Words should be followed by action. Secondly, I welcome, and I call for wider attention to, paragraph 108, concerning human rights abuses against disabled people. The organisation Disability Awareness in Action has recorded over 2,000 such abuses within Europe and they should be dealt with by human rights monitoring organisations and by the Commission. Finally, I welcome paragraph 16 which calls for a review of the way we deal with human rights issues in Parliament."@lv10
"Ik juich het huidige debat en de langverwachte mededeling van de Europese Commissie over mensenrechten toe. Ik verwelkom met name de toezegging om concrete inhoud te geven aan de mensenrechtenclausules in onze handels- en partnerschapsovereenkomsten met derde landen. In het geval van Mexico zijn we daarin jammerlijk tekortgeschoten. Ik verwelkom ook een aantal verklaringen over specifieke landen in de ontwerpresolutie, zoals de krachtige oproep om de paramilitaire groepen in Colombia te ontmantelen. Ik onderschrijf ook onze krachtige steun- en solidariteitsbetuiging aan mensenrechtenorganisaties en -activisten die dagelijks, in conflicten over heel de wereld, hun leven in de waagschaal stellen om principes te verdedigen die ons dierbaar zijn. Er zijn drie specifieke punten die ik in de context van dit debat wil behandelen. Ten eerste verwelkom ik de toezegging in de mededeling dat men Europese bedrijven zal aansporen meer te doen voor de eerbiediging van de mensenrechten, zoals tot uiting komt in paragrafen 55 en 92 van onze resolutie. Ik moet de Commissie echter wel zeggen dat ik teleurgesteld ben over het feit dat de DG’s voor buitenlandse betrekkingen zich blijkbaar hebben teruggetrokken uit het ontwerp van het Groenboek over de sociale verantwoordelijkheid van bedrijven. Ik verzoek hun hierop terug te komen voordat het te laat is. Woorden moeten gevolgd worden door daden. Ten tweede verwelkom ik paragraaf 108 betreffende mensenrechtenschendingen tegen gehandicapten en verzoek ik om ruimere aandacht voor deze paragraaf. De Britse organisatie "Disability Awareness in Action" heeft meer dan 2.000 van dergelijke schendingen in Europa vastgesteld en deze moeten worden onderzocht door mensenrechtenorganisaties en door de Commissie. Tenslotte juich ik paragraaf 16 toe waarin wordt opgeroepen tot een herziening van de manier waarop we mensenrechtenkwesties behandelen in het Parlement."@nl2
"Saúdo o debate de hoje e a comunicação da Comissão Europeia, há muito esperada, sobre direitos humanos. Saúdo, em especial, o empenhamento demonstrado em tornar verdadeiramente substantivas nos nossos acordos comerciais e de parceria com países terceiros as cláusulas relativas aos direitos humanos - algo que de facto não conseguimos fazer no caso do México. Saúdo também algumas das declarações feitas na proposta de resolução, especificamente referentes a determinados países, incluindo a nossa firme exigência de desmantelamento dos grupos paramilitares na Colômbia. Partilho da nossa firme declaração de apoio e de solidariedade para com as organizações e os defensores dos direitos humanos, que arriscam a vida diariamente em situações de conflito por todo o mundo, para defenderem princípios que nos são caros. Há três aspectos específicos que desejo abordar no contexto do presente debate. Em primeiro lugar, embora me congratule com o empenhamento manifestado na comunicação em apelar às empresas europeias para que se esforcem mais para respeitarem os direitos humanos, empenhamento que se reflecte nos nºs 55 e 92 da nossa resolução, devo dizer à Comissão que me sinto decepcionado com o facto de as DG Relex terem, ao que parece, optado por não participar no projecto de Livro Verde sobre Responsabilidade Social das Sociedades. Solicito­lhes que revejam a sua posição antes que seja demasiado tarde. Às palavras têm de se seguir os actos. Em segundo lugar, congratulo­me com o nº 108, relativo a violações dos direitos humanos dos deficientes, e solicito que lhe seja prestada maior atenção. A organização “Disability Awareness in Action” (Sensibilização para a Deficiência em Acção) registou mais de 2000 violações desse tipo na Europa. As organizações que controlam o respeito pelos direitos humanos e a Comissão têm de se ocupar daqueles casos. Por último, saúdo o nº 16, que solicita uma avaliação da forma como tratamos das questões relativas aos direitos humanos no Parlamento."@pt11
"Jag välkomnar dagens diskussion och Europeiska kommissionens efterlängtade meddelande om mänskliga rättigheter. Jag välkomnar särskilt åtagandet att ge verklig innebörd till bestämmelserna om mänskliga rättigheter i våra handels- och partnerskapsavtal med tredje land – något som vi misslyckades rejält med när det gäller Mexiko. Jag välkomnar också ett antal av de specifika uttalandena om länder i förslaget till resolution, inklusive vår starka uppmaning om avveckling av de paramilitära grupperna i Colombia. Jag delar vårt starka uttalande om stöd och solidaritet för människorättsorganisationerna och de som försvarar de mänskliga rättigheterna, som riskerar sitt liv dagligen i konfliktsituationer över hela världen för att försvara principer som vi är mycket måna om. Jag har tre specifika punkter som jag vill ta upp när det gäller denna diskussion. Samtidigt som jag välkomnar åtagandet i meddelandet att vädja till europeiska företag att göra mer för att respektera mänskliga rättigheter, vilket återspeglas i punkterna 55 och 92 i vår resolution, måste jag först och främst säga till kommissionen att jag är besviken på att generaldirektoratet för yttre förbindelser verkar ha dragit sig ur grönboken om företagens sociala och miljömässiga ansvar. Jag ber dem att ångra det innan det är för sent. Ord bör följas av handling. För det andra välkomnar jag och uppmanar till en större uppmärksamhet när det gäller punkt 108, angående kränkningar av de mänskliga rättigheterna när det gäller handikappade personer. Organisationen Disability Awareness in Action (ung. Handikappmedvetenhet i aktion) har registrerat över 2 000 sådana övergrepp inom Europa, och de borde hanteras av organisationer som övervakar mänskliga rättigheter och av kommissionen. Jag välkomnar slutligen punkt 16 i vilken det uppmanas till en översyn av det sätt på vilket vi hanterar frågor om mänskliga rättigheter i parlamentet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Howitt (PSE )."10,8,10,3,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph