Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-232"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.5.3-232"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, είναι πραγματικά λυπηρό, στην Ευρώπη του 21ου αιώνα, να υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα καταστρατήγησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως περιγράφονται στην εξαιρετική έκθεση Cornillet. Βασική προϋπόθεση σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην πράξη και όχι μόνο στις διακηρύξεις είναι η σθεναρή υπεράσπισή τους απέναντι στις αντιδραστικές και σκοταδιστικές δυνάμεις που απεχθάνονται και εμποδίζουν το διάλογο, την ελευθερία της σκέψης και της συνείδησης. Επιτέλους, η Ένωση θα πρέπει να βρει τις πολιτικές και τα μέσα που θα εξαλείψουν κάθε μορφή διάκρισης με βάση το φύλο, την εθνική καταγωγή, το χρώμα, τη θρησκεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Καμιά πολιτισμική παράδοση δεν νομιμοποιείται να είναι πάνω από το θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των φύλων. Επείγει να εξαλείψουμε την ξενοφοβία, τον φονταμενταλισμό, τη ρατσιστική βία, να πατάξουμε τα φαινόμενα δουλείας, σωματεμπορίας, σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών και παιδιών, που στιγματίζουν τον πολιτισμό μας. Ακόμη, χρειάζεται να δημιουργήσουμε τους μηχανισμούς παρακολούθησης και εφαρμογής του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αλλά και να ενισχύσουμε ηθικά και οικονομικά τις οργανώσεις που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και το Διεθνές Συμβούλιο Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, det er virkeligt sørgeligt, at der i det 21. århundredes Europa skal være så alvorlige problemer med omgåelse af menneskerettighederne, som det beskrives i hr. Cornillets glimrende betænkning. En grundlæggende forudsætning for respekt for menneskerettighederne i praksis og ikke kun i proklamationer er et kraftigt forsvar af dem mod de reaktionære og mørke kræfter, som afskyr og forhindrer dialog, frie tanker og samvittighed. Nu er det på tide, at EU udtænker politikker og foranstaltninger, som fjerner enhver form for forskelsbehandling på grundlag af køn, national herkomst, farve, religion eller seksuel orientering. Man kan ikke legitimere, at nogen kulturel tradition står over de grundlæggende menneskerettigheder og ligestillingen mellem kønnene. Det haster med at fjerne fremmedhadet, fundamentalismen, den racistiske vold, at bekæmpe fænomener som slaveri, menneskehandel og seksuel udnyttelse af kvinder og børn, som er en skamplet for vores kultur. Desuden skal vi skabe apparater til at overvåge og implementere chartret om borgernes grundlæggende rettigheder og at give moralsk og økonomisk støtte til de organisationer, der kæmper for menneskerettighederne, såsom FN's Højkommissariat for Flygtninge og Internationalt Rehabiliteringsråd for Torturofre."@da1
"Herr Präsident, es ist wirklich bedauerlich, dass im Europa des 21. Jahrhunderts noch derartig eklatante Verstöße gegen die Menschenrechte vorkommen, wie sie in dem ausgezeichneten Bericht von Herrn Cornillet beschrieben werden. Die Hauptvoraussetzung für die Achtung der Menschenrechte in der Praxis und nicht nur in den Erklärungen bildet ihre entschlossene Verteidigung vor den reaktionären und obskuren Kräften, denen der Dialog sowie Gedanken- und Gewissensfreiheit zuwider sind und denen sie Hindernisse in den Weg legen. Die Union muss endlich die politischen Mittel und Wege finden, die jegliche Form der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der ethnischen Abstammung, der Hautfarbe, der Religion oder der sexuellen Neigung ausschalten. Keine kulturelle Tradition ist legitimiert, sich über die grundlegenden Menschenrechte und die Gleichberechtigung der Geschlechter hinwegzusetzen. Wir müssen der Fremdenfeindlichkeit, dem Fundamentalismus, der Rassengewalt unverzüglich ein Ende bereiten und die Sklaverei, den Menschenhandel sowie die sexuelle Ausbeutung von Frauen und Kindern, die eine Schande für unsere Zivilisation darstellen, bekämpfen. Außerdem müssen wir die zur Verfolgung und Umsetzung der Charta der Grundrechte erforderlichen Mechanismen schaffen, gleichzeitig aber auch die Organisationen, die sich für die Menschenrechte einsetzen, wie das Amt des Hohen Kommissars der UN für Flüchtlinge und der Internationale Rat zur Rehabilitation von Folteropfern, moralisch und finanziell unterstützen."@de7
"Mr President, it is a tragedy, in the Europe of the 21st century, that there are so many serious problems with violations of human rights, as we have heard in Mr Cornillet’s excellent report. If human rights are to be respected in practice rather than merely in declarations, we need to defend them vigorously against the hated dark, reactionary forces which hamper dialogue and freedom of thought and conscience. The Union should, once and for all, find policies and ways and means of wiping out all forms of discrimination based on sex, ethnic origin, colour, religion or sexual orientation. No cultural tradition can gain recognition if it puts itself above fundamental human rights and equality of the sexes. We urgently need to wipe out xenophobia, fundamentalism and racial violence and to crush phenomena such as slavery, trafficking in human beings and the sexual exploitation of women and children which stigmatise our civilisation. We also need to create the mechanisms needed to monitor and apply the Charter of Fundamental Rights and to give moral and financial support to organisations fighting for human rights, such as the United Nations High Commissioner for Refugees and the International Rehabilitation Council for Torture Victims."@en3
"(EL) Señor Presidente, en la Europa del siglo XXI es realmente lamentable que haya problemas de violación de los derechos humanos tan graves como los que describe el excepcional informe Cornillet. Una condición básica del respeto de los derechos humanos en la práctica, y no sólo en las declaraciones, es su firme defensa frente a las fuerzas reaccionarias y obscuras que detestan y que dificultan el diálogo, la libertad de opinión y de conciencia. La Unión deberá encontrar, de una vez por todas, las políticas y los medios que hagan desaparecer toda discriminación por motivos de sexo, raza u origen étnico, religión o convicción, discapacidad, edad u orientación sexual. Ninguna tradición cultural está legitimada para estar por encima de los derechos humanos fundamentales y sobre la igualdad entre los sexos. Debemos eliminar urgentemente la xenofobia, el fundamentalismo, la violencia racial, debemos suprimir los fenómenos de esclavitud, de trata de seres humanos, se explotación sexual de niños y de mujeres, que dejan su estigma en nuestra civilización. Todavía debemos crear nuestros mecanismos de seguimiento y de aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales, y también ayudar moral y económicamente a las organizaciones que luchan por los derechos humanos, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura."@es12
"Arvoisa puhemies, on todella valitettavaa, että 2000-luvun Euroopassa on niin vakavia ongelmia ihmisoikeuksien kiertämisessä, kuten Cornillet'n erinomaisessa mietinnössä on kuvattu. Ihmisoikeuksien kunnioituksen perusedellytys käytännössä, eikä ainoastaan julistuksissa, on se, että ne voimallisesti vastustavat taantumuksellisia ja valistusta vastustavia voimia, jotka ovat vihamielisiä ja estävät vuoropuhelua sekä ajatuksen ja omantunnon vapautta. Onhan unionin kuitenkin löydettävä politiikat ja keinot, joilla hävitetään kaikenlainen sukupuoleen, kansalliseen alkuperään, ihonväriin, uskontoon tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä. Ei ole oikeutta asettaa mitään kulttuuriperintöä ihmisten perusoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon yläpuolelle. Meidän on mitä pikimmin hävitettävä muukalaisviha, fundamentalismi, rotuväkivalta, meidän on tuhottava sellaiset ilmiöt kuin orjuus ja ihmiskauppa, naisten ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, jotka lyövät kulttuuriimme häpeäleiman. Meidän on edelleen luotava perusoikeuskirjan täytäntöönpano- ja seurantajärjestelmä, mutta meidän on myös vahvistettava moraalisesti ja taloudellisesti järjestöjä, jotka taistelevat ihmisoikeuksien puolesta, kuten Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutettu sekä kidutuksen uhrien kuntoutuksen kansainvälinen neuvosto."@fi5
"Monsieur le Président, il est vraiment déplorable, dans l’Europe du XXIe siècle, qu’il existe tant de problèmes graves de violation des droits de l’homme tels qu’ils sont décrits dans le remarquable rapport Cornillet. Le préalable essentiel du respect des droits de l’homme dans la pratique et pas seulement dans les déclarations est de les défendre avec vigueur face aux forces réactionnaires et obscurantistes qui répugnent au dialogue, à la liberté d’opinion et de conscience et qui les entravent. L’Union devra bien, à la fin, trouver les politiques et les moyens qui élimineront toute forme de discrimination liée au sexe, à l’origine ethnique, à la couleur de la peau, à la religion ou à l’orientation sexuelle. Aucune tradition culturelle n’est fondée à transcender les droits de l’homme fondamentaux et l’égalité des sexes. Il est urgent d’éradiquer la xénophobie, le fondamentalisme, la violence raciste, de réprimer les phénomènes d’esclavage, de traite des êtres humains, d’exploitation sexuelle des femmes et des enfants, qui sont une insulte à notre civilisation. De plus, il faut créer les mécanismes de suivi et d’application de la Charte des droits fondamentaux, mais aussi renforcer moralement et financièrement les organisations qui militent pour les droits de l’homme, comme le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le Conseil international de réhabilitation des victimes de tortures."@fr6
"Signor Presidente, è davvero increscioso che nell’Europa del XXI secolo il problema della violazione dei diritti dell’uomo sia assai grave, come descritto nell’ottima relazione Cornillet. Il presupposto fondamentale per il rispetto dei diritti dell’uomo – nei fatti e non solo a parole – è la loro tenace difesa rispetto alle forze reazionarie e oscurantiste che detestano e ostacolano il dialogo e la libertà di pensiero e di coscienza. L’Unione europea deve finalmente trovare le giuste misure e politiche per metter fine ad ogni forma di discriminazione dovuta al genere, l’origine etnica, il colore, la religione o l’orientamento sessuale. Nessuna tradizione culturale sarà mai legittimata a porsi al di sopra dei diritti umani fondamentali e della parità tra i sessi. E’ urgente metter fine alla xenofobia, al fondamentalismo e alla violenza razzista, nonché debellare i fenomeni di schiavitù, tratta di esseri umani e sfruttamento sessuale di donne e bambini, che flagellano la nostra civiltà. Occorre inoltre creare opportuni sistemi di seguito e applicazione della Carta dei diritti fondamentali, nonché assistere, dal punto di vista morale ed economico, le organizzazioni che si battono per i diritti dell’uomo, come l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e il Consiglio internazionale per la riabilitazione delle vittime della tortura."@it9
"Mr President, it is a tragedy, in the Europe of the 21st century, that there are so many serious problems with violations of human rights, as we have heard in Mr Cornillet’s excellent report. If human rights are to be respected in practice rather than merely in declarations, we need to defend them vigorously against the hated dark, reactionary forces which hamper dialogue and freedom of thought and conscience. The Union should, once and for all, find policies and ways and means of wiping out all forms of discrimination based on sex, ethnic origin, colour, religion or sexual orientation. No cultural tradition can gain recognition if it puts itself above fundamental human rights and equality of the sexes. We urgently need to wipe out xenophobia, fundamentalism and racial violence and to crush phenomena such as slavery, trafficking in human beings and the sexual exploitation of women and children which stigmatise our civilisation. We also need to create the mechanisms needed to monitor and apply the Charter of Fundamental Rights and to give moral and financial support to organisations fighting for human rights, such as the United Nations High Commissioner for Refugees and the International Rehabilitation Council for Torture Victims."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, het is inderdaad treurig dat, zoals in het uitstekende verslag van de heer Cornillet staat, aan het begin van de 21ste eeuw de mensenrechten nog steeds op zulk grote schaal worden geschonden. Als wij eerbiediging van mensenrechten willen garanderen met niet alleen woorden maar daden, moeten wij aan een fundamentele voorwaarde voldoen: dan moeten wij de mensenrechten beschermen tegen reactionaire en obscure krachten, krachten die wars zijn van dialoog, van vrijheid van gedachten en geweten. Het is hoog tijd dat de Unie beleidsvormen en middelen krijgt om elke vorm van discriminatie op grond van geslacht, etnische afkomst, huidskleur, godsdienst of seksuele geaardheid te kunnen bestrijden. Geen enkele culturele traditie mag boven de fundamentele mensenrechten en de gelijkheid tussen man en vrouw worden geplaatst. Er moet zo snel mogelijk een eind worden gemaakt aan vreemdelingenhaat, fundamentalisme en rassengeweld. Wij moeten de strijd aanbinden tegen slavernij, mensenhandel en seksuele uitbuiting van vrouwen en kinderen. Deze zijn een schandvlek voor onze beschaving. Ook moeten wij mechanismen in het leven roepen voor de toepassing van het Handvest van de grondrechten en het toezicht daarop. Afgezien daarvan moeten wij echter ook morele en economische steun geven aan de organisaties die zich inzetten voor de mensenrechten, zoals het Hoge Commissariaat van de VN en de Internationale Raad voor de rehabilitatie van de slachtoffers van foltering."@nl2
"Senhor Presidente, é verdadeiramente lamentável que, na Europa do século XXI, existam problemas tão graves de violação dos direitos humanos como os que vêm descritos no excelente relatório Cornillet. Uma condição essencial para que os direitos humanos sejam respeitados na prática e não apenas nas declarações é a sua defesa inabalável contra as forças reaccionárias e obscurantistas que abominam e impedem o diálogo, a liberdade de pensamento e a liberdade de consciência. A União deverá encontrar finalmente as políticas e os meios para acabar com todas as formas de discriminação em razão do sexo, da origem étnica, da cor, da religião ou da orientação sexual. Nenhuma tradição cultural está acima dos direitos humanos fundamentais e da igualdade dos sexos. É urgente acabarmos com a xenofobia, com o fundamentalismo, com a violência racial, é imperioso combatermos os fenómenos de escravatura, de tráfico de seres humanos, de exploração sexual de mulheres e crianças, que estigmatizam a nossa cultura. Além disso, é necessário criarmos mecanismos para acompanhar e pôr em prática a Carta dos Direitos Fundamentais, e precisamos de apoiar moral e economicamente as organizações de defesa dos direitos humanos tais como o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados e o Conselho Internacional para a Indemnização das Vítimas de Tortura."@pt11
"Herr talman! Det är verkligen sorgligt att det i 2000-talets Europa förekommer så allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som beskrivs i Cornillets utmärkta betänkande. En grundläggande förutsättning för respekt för de mänskliga rättigheterna i praktiken och inte bara i förklaringarna är ett kraftfullt försvar av dessa gentemot de reaktionära och dunkla krafter som avskyr och förhindrar dialog samt tanke- och samvetsfrihet. Unionen måste äntligen finna den politik och de medel som skall utplåna allt slags diskriminering grundad på kön, etnisk härkomst, hudfärg, religion eller sexuell läggning. Det kan inte legaliseras att någon kulturell tradition ställer sig över de grundläggande mänskliga rättigheterna och jämställdheten mellan könen. Det brådskar att vi utplånar främlingsfientlighet, fundamentalism och rasistiskt våld samt att vi slår ner på företeelser som slaveri, människohandel och sexuell exploatering av kvinnor och barn, företeelser som är en skamfläck för vår kultur. Därtill måste vi skapa system för att stadgan om de mänskliga rättigheterna skall följas och tillämpas, samt moraliskt och ekonomiskt stärka de organisationer som kämpar för de mänskliga rättigheterna såsom FN:s flyktingkommissariat och Rådet för rehabilitering av tortyroffer."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph