Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-229"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.5.3-229"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, le rapport annuel sur les droits de l'homme dans le monde cerne bien les enjeux actuels. Mais l'Union européenne doit affirmer plus nettement sa démarche sur trois points. Tout d'abord, l'histoire rappelle la difficulté de faire respecter les droits de l'homme dans les pays où le développement économique n'existe pas ou est très faible. Cette évidence doit être davantage mise en relief. Cela implique que nous mettions en place une méthodologie du développement global regroupant des critères convergents autour d'un principe que j'appellerai "principe d'évolution". Ensuite, le rapport pointe du doigt un certain nombre de pays qui ne respectent pas les droits de l'homme. Afin de ne pas tomber dans le piège du "deux poids, deux mesures" et pour que l'Europe soit crédible dans sa démarche, nous devons davantage insister sur l'indivisibilité des droits de l'homme à l'intérieur et à l'extérieur des frontières d'un État. Enfin, nous devons prendre conscience de la responsabilité particulière des pays qui ont atteint un niveau important de démocratie et de développement et qui, au lieu d'être un exemple, continuent cyniquement à bafouer les droits de l'homme. Les pays développés doivent devenir un exemple pour les pays en voie de développement, et pas le contraire. Notre action se situe dans la durée. Nous devons affirmer haut et fort que les droits de l'homme sont une valeur universelle et non une valeur de circonstance. Sur cette base, l'Europe doit impérativement réfléchir à la création d'une ingénierie des droits de l'homme qui tienne compte de notre volonté politique. La crédibilité de l'Europe est à ce prix."@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, den årlige betænkning om menneskerettighederne i verden indkredser fint, hvad der står på spil i øjeblikket. Men EU bør slå sin holdning fast på tre punkter. For det første viser historien, hvor vanskelige vilkår menneskerettighederne har i lande, hvor den økonomiske udvikling ikke findes eller er meget svag. Dette faktum skal der sættes mere fokus på. Dette medfører, at vi skal iværksætte en metode til en global udvikling, der skal samle de konvergerende kriterier om et princip, jeg vil kalde "udviklingsprincippet". Dernæst peger betænkningen fingre ad et vist antal lande, der ikke respekterer menneskerettighederne. For ikke at komme til at være partisk, og for at Europas handlinger skal være troværdige, skal vi i højere grad insistere på menneskerettighedernes ukrænkelighed både inden for og uden for en stats grænser. Endelig skal vi være bevidste om det særlige ansvar, der hviler på lande, som har opnået et højt niveau af demokrati og udvikling, og som i stedet for at foregå med et godt eksempel kynisk fortsætter med at tilsidesætte menneskerettighederne. De udviklede lande skal foregå med et godt eksempel for udviklingslandene og ikke omvendt. Vi skal understrege bestandigheden. Vi skal kort og præcist fastslå, at menneskerettighederne er en universel værdi og ikke en belejlig værdi. På dette grundlag må Europa nødvendigvis overveje oprettelsen af en rådgivende virksomhed inden for menneskerettighederne, der tager vores politiske vilje i betragtning. Det er prisen for Europas troværdighed."@da1
"Herr Präsident, der Jahresbericht über die Menschenrechte thematisiert die gegenwärtigen Schwerpunktfragen. In drei Punkten muss die Europäische Union jedoch ihr Vorgehen deutlicher präzisieren. Zunächst lehrt uns die Geschichte, wie schwer es ist, den Menschenrechten in Ländern Achtung zu verschaffen, die wirtschaftlich nicht oder nur sehr wenig entwickelt sind. Das muss deutlicher herausgestellt werden. Dazu gehört, dass wir eine Methodik für die globale Entwicklung konzipieren, die konvergierende Kriterien um ein Prinzip zusammenfasst, das ich das „Evolutionsprinzip“ nennen würde. Dann zeigt der Bericht mit dem Finger auf einige Länder, die die Menschenrechte nicht einhalten. Um nicht Gefahr zu laufen, dass wir „mit zweierlei Maß messen“, und um Europa in seinem Handeln Glaubwürdigkeit zu verleihen, müssen wir stärker auf die Unteilbarkeit der Menschenrechte innerhalb und außerhalb der Grenzen eines Staates hinweisen. Schließlich müssen wir uns der besonderen Verantwortung der Länder bewusst sein, die ein hohes Niveau an Demokratie und Entwicklung erreicht haben und dennoch, anstatt beispielgebend zu wirken, die Menschenrechte weiterhin mit Füßen treten. Die entwickelten Länder müssen zu einem Beispiel für die Entwicklungsländer werden, nicht umgekehrt. Unser Handeln ist auf Dauer angelegt. Wir müssen klar und deutlich sagen, dass die Menschenrechte ein universeller Wert und nicht ein Gelegenheitswert sind. Auf dieser Grundlage muss Europa unbedingt darüber nachdenken, die Menschenrechte so auszugestalten, wie es unserem politischen Willen entspricht. Es geht um die Glaubwürdigkeit Europas."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο σκιαγραφεί με ακρίβεια τις σύγχρονες προκλήσεις. Όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διατυπώσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τις προθέσεις της σε τρία σημεία. Πρώτον, η ιστορία μας διδάσκει ότι είναι πολύ δύσκολος ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες όπου η οικονομική ανάπτυξη είναι ανύπαρκτη ή ανεπαίσθητη. Την πραγματικότητα αυτή οφείλουμε να τη συνειδητοποιήσουμε πλήρως. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να σχεδιάσουμε μια μεθοδολογία παγκόσμιας ανάπτυξης, η οποία να περιλαμβάνει κριτήρια που να συγκλίνουν προς μια αρχή την οποία θα ονομάσω “αρχή της εξέλιξης”. Κατόπιν, η έκθεση υποδεικνύει αρκετές χώρες οι οποίες δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προκειμένου να μην πέσουμε στην παγίδα της γνωστής τακτικής “δύο μέτρα και δύο σταθμά” και προκειμένου η Ευρώπη να διατηρήσει την αξιοπιστία της, οφείλουμε να επιμείνουμε περισσότερο στον αδιαίρετο χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων των κρατών. Τέλος, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε την ιδιαίτερη ευθύνη των χωρών οι οποίες έχουν φθάσει σε υψηλό επίπεδο δημοκρατίας και ανάπτυξης και οι οποίες, αντί να συνιστούν παράδειγμα, εξακολουθούν με κυνισμό να καταστρατηγούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι αναπτυγμένες χώρες οφείλουν να αποτελέσουν παράδειγμα για τις αναπτυσσόμενες χώρες, και όχι το αντίθετο. Η δράση μας εντάσσεται σε μακροχρόνιο πλαίσιο. Οφείλουμε να φωνάξουμε δυνατά ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα συνιστούν παγκόσμια και όχι περιστασιακή αξία. Βάσει αυτού, η Ευρώπη οφείλει οπωσδήποτε να εξετάσει το ενδεχόμενο της σύστασης μιας υπηρεσίας αρμόδιας για τα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία θα λαμβάνει υπόψη την πολιτική μας βούληση. Εκεί θα κριθεί η αξιοπιστία της Ευρώπης."@el8
"Mr President, the annual report on human rights in the world shows a good grasp of what is currently at stake. However, the European Union must state more clearly the action it intends to take in three areas. First of all, history shows us how difficult it is to ensure that human rights are respected in countries where economic development does not exist or is extremely poor. This evidence should be given greater emphasis. This means that we should create a global-development methodology, bringing together converging criteria, centred around a principle which I shall refer to as the ‘evolutionary principle’. Secondly, the report points the finger at a number of countries which do not respect human rights. If we are to avoid falling into the trap of having one law for the rich and another for the poor, and in order to ensure that any action taken by Europe has credibility, we should place greater emphasis on the inseparability of human rights within and outside the boundaries of a state. Finally, we must acknowledge the special responsibility of those countries which have achieved a high level of democracy and development but which, instead of setting an example, cynically continue to disregard human rights. The developed countries must set an example to the developing countries, and not the other way round. Our action will be on a long-term basis. We must insist, loudly and clearly, that human rights are a universal value and do not depend on circumstances. With that in mind, it is absolutely essential that Europe should think about setting up a programme of project study and development in the area of human rights, which will take our political will into account. That is the price that Europe will have to pay in order to gain credibility."@en3
"(FR) Señor Presidente, el informe anual sobre los derechos humanos en el mundo delimita efectivamente los elementos que se encuentran en juego hoy día. Sin embargo, la Unión Europea debe afirmar con mayor claridad su enfoque en tres puntos. Ante todo, la historia recuerda la dificultad de hacer respetar los derechos humanos en los países donde el desarrollo económico no existe o es muy débil. Esta evidencia debe ponerse más de relieve. Ello implica el establecimiento de una metodología del desarrollo global que reúna criterios convergentes alrededor de un principio que yo llamaría "principio de evolución". A continuación, el informe señala con el dedo un determinado número de países que no respetan los derechos humanos. Con el fin de no caer en la trampa de "dos pesos, dos medidas" y para la credibilidad del enfoque de Europa, debemos insistir más en la indivisibilidad de los derechos humanos en el interior y el exterior de las fronteras de un Estado. Por último, debemos tomar consciencia de la responsabilidad particular de los países que han alcanzado un nivel importante de democracia y desarrollo y que, en lugar de ser un ejemplo continúan burlando cínicamente los derechos humanos. Los países desarrollados deben convertirse en un ejemplo para los países en vías de desarrollo, y no lo contrario. Nuestra acción se sitúa en la duración. Debemos afirmar alto y fuerte que los derechos humanos son un valor universal y no un valor de circunstancia. Sobre esta base, Europa debe imperativamente reflexionar en la creación de una ingeniería de los derechos humanos que tenga en cuenta nuestra voluntad política. La credibilidad de Europa tiene ese precio."@es12
"Arvoisa puhemies, maailman ihmisoikeuksista vuosittain laadittavassa mietinnössä kartoitetaan hyvin nykyisiä haasteita. Euroopan unionin on kuitenkin tuotava aiempaa selkeämmin esiin toimintaansa kolmella alalla. Historia on ensinnäkin osoittanut vaikeuden noudattaa ihmisoikeuksia maissa, joissa ei tapahdu talouskehitystä tai joissa se on hyvin vähäistä. Tätä tosiasiaa on korostettava selkeästi, mikä edellyttää, että kehitämme kokonaisvaltaiseen kehitykseen pyrkivän strategian, jossa lähentymiskriteerit liitetään sellaiseen periaatteeseen, jota voitaisiin kutsua "kehitysperiaatteeksi". Mietinnössä mainitaan myös joukko maita, joissa ei kunnioiteta ihmisoikeuksia. Meidän on aiempaa voimakkaammin vaadittava ihmisoikeuksien näkyvyyttä valtionrajojen sisällä ja ulkopuolella, jotta emme sortuisi puolueellisuuteen ja jotta Euroopan toiminta olisi uskottavaa. Meidän on myös tiedostettava niiden maiden erityisvastuu, jotka ovat edenneet merkittävästi demokratiassa ja kehityksessä, mutta jotka suhtautuvat edelleen kyynisesti ihmisoikeuksiin ja pilkkaavat niitä sen sijasta, että toimisivat esimerkkinä muille. Kehittyneiden maiden on näytettävä esimerkkiä kehitysmaille, ei toisin päin. Toimintamme on oltava pitkäjänteistä. Meidän on voimakkaasti tuotava esiin, että ihmisoikeudet ovat maailmanlaajuisia, ei tilannesidonnaisia arvoja. Euroopan on tältä pohjalta ehdottomasti harkittava sellaisen ihmisoikeuksia koskevan taitotiedon kehittämistä, jossa otetaan huomioon poliittinen tahtomme. Euroopan uskottavuus riippuu tästä."@fi5
"( Signor Presidente, la relazione annuale sui diritti dell'uomo nel mondo delinea bene le sfide attuali. Tuttavia l'Unione europea deve affermare con maggiore chiarezza come intende procedere su tre punti. In primo luogo, la storia ricorda la difficoltà di fare rispettare i diritti umani nei paesi in cui lo sviluppo economico è inesistente o alquanto scarso. Tale ovvietà deve essere messa maggiormente in rilievo. A tal fine è necessario introdurre una metodologia di sviluppo globale che raggruppi i criteri convergenti attorno a un principio che chiamerò "principio di evoluzione". Quindi la relazione punta il dito su un certo numero di paesi che non rispettano i diritti umani. Per non cadere nella trappola del "due pesi, due misure" e dare credibilità all'operato dell'Europa, dobbiamo insistere di più sull'indivisibilità dei diritti dell'uomo all'interno e all'esterno dei confini degli Stati. Infine dobbiamo prendere coscienza della particolare responsabilità dei paesi con un alto livello di democrazia e di sviluppo che, invece di essere d'esempio, continuano cinicamente a violare i diritti umani. I paesi sviluppati devono diventare un esempio per i paesi in via di sviluppo e non il contrario. La nostra azione è a lungo termine. Dobbiamo affermare chiaro e forte che i diritti dell'uomo sono un valore universale e non un valore di circostanza. Partendo da questo presupposto l'Europa deve assolutamente riflettere sulla creazione di un'architettura dei diritti umani che tenga conto della nostra volontà politica. La credibilità dell'Europa ha questo prezzo."@it9
"Mr President, the annual report on human rights in the world shows a good grasp of what is currently at stake. However, the European Union must state more clearly the action it intends to take in three areas. First of all, history shows us how difficult it is to ensure that human rights are respected in countries where economic development does not exist or is extremely poor. This evidence should be given greater emphasis. This means that we should create a global-development methodology, bringing together converging criteria, centred around a principle which I shall refer to as the ‘evolutionary principle’. Secondly, the report points the finger at a number of countries which do not respect human rights. If we are to avoid falling into the trap of having one law for the rich and another for the poor, and in order to ensure that any action taken by Europe has credibility, we should place greater emphasis on the inseparability of human rights within and outside the boundaries of a state. Finally, we must acknowledge the special responsibility of those countries which have achieved a high level of democracy and development but which, instead of setting an example, cynically continue to disregard human rights. The developed countries must set an example to the developing countries, and not the other way round. Our action will be on a long-term basis. We must insist, loudly and clearly, that human rights are a universal value and do not depend on circumstances. With that in mind, it is absolutely essential that Europe should think about setting up a programme of project study and development in the area of human rights, which will take our political will into account. That is the price that Europe will have to pay in order to gain credibility."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, het jaarverslag over de mensenrechten in de wereld geeft duidelijk aan wat op het spel staat. De Europese Unie moet zich echter op drie punten duidelijker laten gelden. Om te beginnen herinnert de geschiedenis ons eraan hoe moeilijk het is om naleving van de mensenrechten af te dwingen in landen met hoegenaamd geen economische groei. Deze waarheid moet meer op de voorgrond treden. Dat betekent dat wij een globale ontwikkelingsmethodiek moeten opstellen die convergentiecriteria koppelt aan een principe dat ik het “evolutieprincipe” zou willen noemen. Verder wijst het verslag een aantal landen aan dat de mensenrechten schendt. Om niet de fout te maken “met twee maten te meten” en opdat Europa geloofwaardig is in zijn optreden, moeten wij meer de nadruk leggen op de ondeelbaarheid van de mensenrechten binnen en buiten de grenzen van een lidstaat. Ten slotte moeten wij ons bewust zijn van de speciale verantwoordelijkheid die rust op landen met een hoog niveau van democratie en ontwikkeling, landen die in plaats van als voorbeeld te dienen doodgemoedereerd doorgaan met het schenden van de mensenrechten. De ontwikkelde landen moeten een voorbeeld zijn voor de ontwikkelingslanden, en niet omgekeerd. Ons optreden moet ingegeven worden door standvastigheid. Wij moeten luid en duidelijk kenbaar maken dat mensenrechten een universele waarde en geen pragmatisch concept vormen. Daarom ook moet Europa nadenken over een benadering van de mensenrechten waarin onze politieke bereidheid wordt meegewogen. De geloofwaardigheid van Europa staat hierbij op het spel."@nl2
"Senhor Presidente, o relatório anual sobre os direitos do Homem no mundo define bem as questões actualmente em jogo. Mas a União Europeia tem de afirmar mais claramente a sua atitude em três pontos. Em primeiro lugar, a História recorda a dificuldade de fazer respeitar os direitos humanos nos países onde o desenvolvimento económico não existe ou é muito fraco. Esta evidência tem de ser mais realçada. O que implica que ponhamos em prática uma metodologia do desenvolvimento global que agrupe critérios convergentes em torno de um princípio a que eu chamaria "princípio de evolução". Em seguida, o relatório aponta para um certo número de países que não respeitam os direitos humanos. Para não cairmos na armadilha do "dois pesos, duas medidas", e para que a Europa seja credível na sua atitude, temos de insistir mais na indivisibilidade dos direitos humanos no interior e no exterior das fronteiras de um Estado. Por fim, temos de tomar consciência da responsabilidade especial dos países que atingiram um nível importante de democracia e desenvolvimento e que, em vez de constituírem um exemplo, continuam cinicamente a ignorar os direitos humanos. Os países desenvolvidos devem tornar­se um exemplo para os países em vias de desenvolvimento, e não o inverso. A nossa acção desenvolve­se no tempo. Temos de afirmar alto e bom som que os direitos do Homem constituem um valor universal e não um valor de circunstância. Nesta base, a Europa tem obrigatoriamente de reflectir na criação de uma engenharia dos direitos do Homem que tenha em linha de conta a nossa vontade política. A credibilidade da Europa tem esse preço."@pt11
"Herr talman! Årsrapporten om de mänskliga rättigheterna i världen ringar på ett bra sätt in de nuvarande utmaningarna. Men Europeiska unionen bör tydligare bekräfta sina åtgärder på tre punkter. Till att börja med erinrar historien om svårigheten att se till att mänskliga rättigheter respekteras i länder där ekonomisk utveckling inte förekommer eller är mycket svag. Denna självklarhet måste framhävas ytterligare. Det innebär att vi inrättar en metod för global utveckling som omfattar sammanlöpande kriterier kring något jag vill kalla "utvecklingsprincip". Vidare pekar man i betänkandet på ett antal länder som inte respekterar de mänskliga rättigheterna. För att inte falla i fällan med två olika måttstockar och för att Europa skall vara trovärdigt i sitt agerande måste vi ytterligare betona de mänskliga rättigheternas odelbarhet innanför och utanför en stats gränser. Vi måste avslutningsvis bli medvetna om det särskilda ansvaret hos de länder som uppnått en hög nivå av demokrati och utveckling och som i stället för att föregå med gott exempel fortsätter att kränka de mänskliga rättigheterna. De utvecklade länderna måste föregå med gott exempel för utvecklingsländerna, och inte tvärtom. Våra åtgärder är varaktiga. Vi måste högt och tydligt bekräfta att de mänskliga rättigheterna är ett universellt värde och inte ett värde som beror på omständigheter. På denna grund måste Europa absolut fundera över att inrätta en ingenjörsvetenskap för de mänskliga rättigheterna där hänsyn tas till vår politiska vilja. Det är priset för Europas trovärdighet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph