Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-225"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.5.3-225"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, ante todo quiero felicitar al Sr. Wuori y al Sr. Cornillet por sus informes y por el excelente trabajo que han realizado. Sin embargo, debo lamentar que el Sr. Wuori, en su informe, no haga ninguna referencia a la situación de uno de los derechos fundamentales más vulnerado y, al mismo tiempo, más olvidado: el derecho a la educación, a adquirir la formación básica indispensable para salir del subdesarrollo y la pobreza en que tantos niños y adultos se ven condenados a vivir porque no se les garantiza el ejercicio de este derecho fundamental. En efecto, según datos de Unicef, 130 millones de niños no han asistido nunca a la escuela y otros 150 millones han iniciado la escuela primaria, pero la han abandonado antes de finalizar el proceso de alfabetización. En el África subsahariana, además, la cifra de los niños no escolarizados va en aumento, en vez de reducirse. Ello a pesar de los objetivos fijados en la Conferencia Mundial sobre Educación para todos de Jomtien, en 1990, o en el Foro Mundial de la Educación que se celebró en Dakar en 2000. Ante esta realidad, no podemos permanecer insensibles, ni tampoco silenciar la falta de voluntad política de la Unión Europea y de sus Estados miembros a la hora de traducir en dotaciones presupuestarias la retórica de las grandes declaraciones. Si decimos defender los derechos humanos, también debemos defender con todas sus consecuencias el derecho a la educación. Con el mismo ahínco con el que defendemos el derecho a la vida o el derecho a la no discriminación o el derecho a la libertad de expresión. Porque, no lo olvidemos, los derechos humanos son indivisibles, inalienables y universales."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil indlede med at lykønske hr. Wuori og hr. Cornillet med deres betænkninger og det fremragende arbejde, som de har udført. Alligevel må jeg beklage, at hr. Wuori i sin betænkning ikke henviser til en af de mest krænkede og samtidig mest oversete grundlæggende rettigheder: retten til uddannelse, retten til at få den grunduddannelse, som er nødvendig for at komme ud af den underudvikling og fattigdom, som både børn og voksne er henvist til at leve i, fordi de ikke sikres denne grundlæggende rettighed. Ifølge UNICEF's oplysninger er der faktisk 130 millioner børn, som aldrig har gået i skole, og 150 millioner andre, som er startet i grundskole, men er gået ud af den, før de fik lært at læse og skrive. I Afrika syd for Sahara stiger antallet af børn, som ikke går i skole, i stedet for at falde. Det sker til trods for de mål, som blev fastsat på Verdenskonferencen om Uddannelse til Alle i Jomtien i 1990 og på i Dakar i 2000. Det kan vi ikke lade gå upåagtet hen, og vi kan heller ikke fortie EU's og medlemsstaternes manglende politiske vilje, når retorikken i de store erklæringer skal omsættes til budgetbevillinger. Hvis vi siger, at vi forsvarer menneskerettighederne, bør vi også forsvare retten til uddannelse med alt, hvad det indebærer. Med den samme iver som den, hvormed vi forsvarer retten til livet, retten til ikke-forskelsbehandling og retten til ytringsfrihed. For vi må ikke glemme, at menneskerettighederne er udelelige, umistelige og universelle."@da1
"Herr Präsident, ich möchte vor allem Herrn Wuori und Herrn Cornillet zu ihren Berichten und der von ihnen geleisteten ausgezeichneten Arbeit beglückwünschen. Bedauern muss ich aber, dass Herr Wuori in seinem Bericht nicht auf die Lage bei einem der am häufigsten verletzten und zugleich am meisten vergessenen Grundrechte eingegangen ist: dem Recht auf Bildung, auf den Erwerb einer Grundbildung, die unabdingbar ist, um der Unterentwicklung und der Armut zu entgehen, in der so viele Kinder und Erwachsene zu leben verdammt sind, weil ihnen die Ausübung dieses Grundrechts verwehrt ist. Nach Angaben von Unicef haben 130 Millionen Kinder nie eine Schule besucht und weitere 150 Millionen Kinder zwar den Grundschulbesuch begonnen, ihn aber vor Abschluss des Alphabetisierungsprozesses abgebrochen. Im subsaharischen Afrika nimmt außerdem die Zahl nicht eingeschulter Kinder zu statt ab – und das ungeachtet der 1990 von der Weltkonferenz von Jomtien unter dem Motto „Bildung für alle“ oder der vom Weltbildungsforum in Dakar im Jahr 2000 beschlossenen Ziele. Angesichts dieser Lage können wir nicht gleichgültig bleiben und auch nicht verschweigen, dass es der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten an politischem Willen mangelt, wenn es darauf ankommt, die Rhetorik der großen Erklärungen in Haushaltsmittel umzusetzen. Wenn wir von der Verteidigung der Menschenrechte sprechen, müssen wir mit aller Konsequenz auch das Recht auf Bildung verteidigen, und zwar mit dem gleichen Nachdruck, mit dem wir das Recht auf Leben, auf Nichtdiskriminierung und auf freie Meinungsäußerung vertreten. Vergessen wir nicht, dass die Menschenrechte unteilbar, unveräußerlich und universell sind."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ τον κ. Wuori και τον κ. Cornillet για τις εκθέσεις τους και για το θαυμάσιο έργο που επιτέλεσαν. Ωστόσο, πρέπει να εκφράσω τη λύπη μου που ο κ. Wuori στην έκθεσή του δεν κάνει καμία αναφορά στην κατάσταση ενός από τα θεμελιώδη δικαιώματα που παραβιάζεται περισσότερο και παράλληλα παραμένει περισσότερο στη λήθη: το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στην απόκτηση της απαραίτητης βασικής κατάρτισης για την έξοδο από την υπανάπτυξη και τη φτώχια, στις οποίες τόσα παιδιά και ενήλικες είναι καταδικασμένοι να ζουν, γιατί δεν τους εξασφαλίζεται η άσκηση αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος. Όντως σύμφωνα με στοιχεία της Unicef, 130 εκατομμύρια παιδιά δεν έχουν πάει ποτέ στο σχολείο και άλλα 150 εκατομμύρια άρχισαν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά την εγκατέλειψαν πριν ολοκληρώσουν τη διαδικασία του αλφαβητισμού. Στην περιοχή της Αφρικής νοτίως της Σαχάρας, επιπλέον, το ποσοστό των παιδιών που δεν έχουν πάει σχολείο αυξάνεται αντί να μειώνεται. Και αυτό πέρα από τους στόχους που καθορίστηκαν στη Διεθνή Διάσκεψη “Εκπαίδευση για όλους” του Jomtien το 1990 ή στο Παγκόσμιο Φόρουμ για την Εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στο Ντακάρ το 2000. Ενώπιον αυτής της πραγματικότητας δεν μπορούμε να παραμένουμε αναίσθητοι ούτε να αποσιωπούμε την έλλειψη πολιτικής βούλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της την ώρα της μετάφραση της ρητορικής των μεγάλων δηλώσεων σε χρηματοδοτικές πιστώσεις. Αν λέμε ότι υπερασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε θα πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην εκπαίδευση με όλες του τις συνέπειες. Θα πρέπει να το υπερασπιστούμε με το ίδιο σθένος με το οποίο υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα στη ζωή ή το δικαίωμα στη μη διάκριση ή το δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Γιατί, ας μην το ξεχνάμε, τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιαίρετα, αναφαίρετα και καθολικά."@el8
"Mr President, I would first of all like to congratulate Mr Wuori and Mr Cornillet on their reports and the excellent work they have done. However, I regret that Mr Wuori’s report does not refer to the situation of one of the most violated fundamental rights and the most forgotten: the right to education, to receiving essential basic training as a means for escaping the underdevelopment and poverty which so many children and adults are condemned to living in because they are not guaranteed this fundamental right. In fact, according to Unicef data, 130 million children have never been to school and a further 150 million have started primary education but have left it before becoming fully literate. In sub-Saharan Africa, furthermore, the figure for children not attending school is increasing, rather than decreasing. This is in spite of the objectives set by the World Conference on Education for All at Jomtien, in 1990, or at the World Education Forum which took place in Dakar in 2000. Given this situation, we cannot close our eyes, nor ignore the lack of political will of the European Union and its Member States when it comes to translating the rhetoric of great declarations into budgetary contributions. If we say we are going to defend human rights, we must also defend the right to education at all costs. With the same vigour with which we defend the right to life or the right to non-discrimination or the right to freedom of expression. Let us not forget that human rights are indivisible, inalienable and universal."@en3
"Arvoisa puhemies, haluan aivan ensiksi onnitella jäsen Wuorta ja jäsen Cornillet'ta heidän mietinnöistään ja loistavasta työstään. Minun on kuitenkin pahoiteltava, että jäsen Wuori ei ole mietinnössään viitannut millään tavalla yhteen haavoittuvimmista ja samalla unohdetuimmista perusoikeuksista: oikeuteen kouluttautua, saada peruskoulutus, joka on välttämätön siitä alikehityksestä ja köyhyydestä irrottautumiseksi, joka on monen lapsen ja aikuisen kohtalo, koska heille ei ole taattu tätä perusoikeutta. Todellakin, Unicefin tietojen mukaan 130 miljoonaa lasta ei ole milloinkaan käynyt koulua, kun taas 150 miljoonaa on aloittanut peruskoulun, mutta jättänyt sen kesken ennen kuin on oppinut lukemaan. Sitä paitsi Saharan eteläpuolisissa Afrikan maissa koulua käymättömien lasten lukumäärä on lisääntymään päin sen sijaan, että se alenisi. Näin on Jomtienissa vuonna 1990 pidetyssä Koulutusta kaikille -maailmankonferenssissa tai Dakarissa vuonna 200 järjestetyssä Maailman koulutusfoorumissa asetetuista tavoitteista huolimatta. Näiden tosiasioiden edessä emme voi pysyä tunteettomina emmekä myöskään vaieta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden osoittamasta poliittisen tahdon puutteesta silloin, kun sen pitäisi muuttaa talousarviomäärärahoiksi suurisanaiset julistuksensa. Mikäli sanomme, että puolustamme ihmisoikeuksia, meidän on puolustettava oikeutta koulutukseen kaikkine siihen liittyvine seurauksineen, ja yhtä kiihkeästi kuin puolustamme oikeutta elää tai oikeutta syrjimättömyyteen tai sananvapauteen. Emme nimittäin saa unohtaa, että ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja ihmisille erottamattomasti kuuluvia yleismaailmallisia oikeuksia."@fi5
"Monsieur le Président, je voudrais avant tout féliciter MM. Wuori et Cornillet pour leur rapport et pour l'excellent travail qu'ils ont réalisé. Cependant, je ne peux que regretter que M. Wuori, dans son rapport, ne fasse pas référence à la situation d'un des droits fondamentaux auquel il est encore plus porté atteinte et qui est également le plus souvent oublié : le droit à l'éducation, à acquérir la formation de base indispensable pour sortir du sous-développement et de la pauvreté auxquels tant d'enfants et d'adultes sont condamnés car nous ne leur garantissons pas l'exercice de ce droit fondamental. En effet, selon des données de l'Unicef, 130 millions d'enfants ne sont jamais allés à l'école et 150 millions d'autres ont commencé l'école primaire mais ont abandonné avant la fin du processus d'alphabétisation. En Afrique subsaharienne, le nombre des enfants non scolarisés augmentent au lieu de diminuer. Et ce, malgré les objectifs fixés par la conférence mondiale sur l'éducation pour tous de Jomtien, en 1990, ou lors du forum mondial de l'éducation qui s'est tenu à Dakar en 2000. Nous ne pouvons ni rester insensibles face à cette réalité ni passer sous silence le manque de volonté politique de l'Union européenne et de ses États membres au moment de traduire en enveloppes budgétaires la rhétorique des grandes déclarations. Si nous décidons de défendre les droits de l'homme, nous devons également défendre, avec toutes les conséquences que cela comporte, le droit à l'éducation. Avec le même acharnement avec lequel nous défendons le droit à la vie, le droit à la non-discrimination ou le droit à la liberté d'expression. Car, ne l'oublions pas, les droits de l'homme sont indivisibles, inaliénables et universels."@fr6
"Signor Presidente, vorrei innanzi tutto complimentarmi con gli onorevoli Wuori e Cornillet per le relazioni e l'eccellente lavoro che hanno realizzato. Tuttavia, mi rammarico del fatto che l'onorevole Wuori, nella sua relazione, non faccia alcun riferimento alla situazione di uno dei diritti fondamentali più violati e, allo stesso tempo, più dimenticati: il diritto all'istruzione, ad acquisire la formazione di base indispensabile per uscire dal sottosviluppo e dalla povertà in cui tanti bambini e tanti adulti si vedono condannati a vivere perché l'esercizio di questo diritto fondamentale non viene loro garantito. Infatti, secondo dati UNICEF, 130 milioni di bambini non hanno mai frequentato la scuola ed altri 150 milioni hanno cominciato la scuola elementare, ma l'hanno lasciata prima di portare a termine il processo di alfabetizzazione. Nell'Africa subsahariana, inoltre, il numero di bambini non scolarizzati sta aumentando, invece di diminuire. Questo nonostante gli obiettivi fissati dalla Conferenza mondiale "Istruzione per tutti" di Jomtien, del 1990, o dal Foro mondiale sull'istruzione tenutosi a Dakar nel 2000. Di fronte a questa realtà, non possiamo restare insensibili, né passare sotto silenzio la mancanza di volontà politica dell'Unione europea e dei suoi Stati membri quando si tratta di tradurre in stanziamenti di bilancio la retorica delle grandi dichiarazioni. Se diciamo di difendere i diritti umani, dobbiamo anche difendere, con tutte le conseguenze che questo comporta, il diritto all'istruzione. Con lo stesso impegno con cui difendiamo il diritto alla vita o il diritto alla non discriminazione o il diritto alla libertà d'espressione. Perché, non dimentichiamolo, i diritti umani sono indivisibili, inalienabili e universali."@it9
"Mr President, I would first of all like to congratulate Mr Wuori and Mr Cornillet on their reports and the excellent work they have done. However, I regret that Mr Wuori’s report does not refer to the situation of one of the most violated fundamental rights and the most forgotten: the right to education, to receiving essential basic training as a means for escaping the underdevelopment and poverty which so many children and adults are condemned to living in because they are not guaranteed this fundamental right. In fact, according to Unicef data, 130 million children have never been to school and a further 150 million have started primary education but have left it before becoming fully literate. In sub-Saharan Africa, furthermore, the figure for children not attending school is increasing, rather than decreasing. This is in spite of the objectives set by the World Conference on Education for All at Jomtien, in 1990, or at the World Education Forum which took place in Dakar in 2000. Given this situation, we cannot close our eyes, nor ignore the lack of political will of the European Union and its Member States when it comes to translating the rhetoric of great declarations into budgetary contributions. If we say we are going to defend human rights, we must also defend the right to education at all costs. With the same vigour with which we defend the right to life or the right to non-discrimination or the right to freedom of expression. Let us not forget that human rights are indivisible, inalienable and universal."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, om te beginnen feliciteer ik de heer Wuori en de heer Cornillet met hun verslagen en het uitstekende werk dat zij hebben verricht. Ik betreur evenwel dat de heer Wuori in zijn verslag geen gewag maakt van de situatie van een van de meest geschonden en tegelijkertijd vaakst vergeten grondrechten: het recht op onderwijs, het recht op een degelijke basisopleiding om te ontkomen aan de onderontwikkeling en de armoede waarin zovele kinderen en volwassenen noodgedwongen moeten leven omdat zij dit grondrecht niet kunnen uitoefenen. Uit gegevens van Unicef blijkt dat 130 miljoen kinderen nooit school hebben gelopen en dat 150 miljoen kinderen wel basisonderwijs hebben genoten maar de schoolbanken reeds voor de voleinding van het alfabetiseringsproces hebben verlaten. In de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara neemt het aantal ongeschoolde kinderen niet af. Integendeel, het neemt zelfs nog toe, ondanks de Wereldconferentie voor onderwijs van 1990 in Jomtien en het in Dakar in 2000 gehouden Wereldforum voor onderwijs. Wij mogen voor deze realiteit niet onverschillig blijven. Wij mogen evenmin het gebrek aan politieke wil van de Europese Unie en haar lidstaten doodzwijgen. Als het erop aankomt, zijn wij immers niet bereid om de mooie beloften uit onze verheven verklaringen om te zetten in financiële steun. Als wij beloven de mensenrechten te beschermen, moeten wij consequent zijn en ook het recht op onderwijs waarborgen. Wij moeten daarbij dezelfde ijver aan de dag leggen als bij de bescherming van het recht op leven, het recht op gelijke behandeling of het recht op vrije meningsuiting. Laten we niet vergeten dat de mensenrechten, ondeelbaar en onvervreemdbaar zijn en een universeel karakter hebben."@nl2
"Senhor Presidente, antes de mais desejo felicitar os senhores deputados Matti Wuori e Thierry Cornillet pelos seus relatórios e pelo excelente trabalho que realizaram. Devo no entanto lamentar que o senhor deputado Wuori, no seu relatório, não faça qualquer referência à situação de um dos direitos fundamentais mais frequentemente violados, ao mesmo tempo que é o mais esquecido: o direito à educação, a adquirir a formação básica indispensável para sair do subdesenvolvimento e da pobreza a que tantas crianças e adultos estão condenados a viver, por não lhes ser garantido o exercício deste direito fundamental. Com efeito, de acordo com dados da UNICEF, 130 milhões de crianças nunca frequentaram a escola e outros 150 milhões iniciaram os estudos primários tendo abandonado o ensino antes de concluir o processo de alfabetização. Inclusivamente na África subsariana, o número de crianças não escolarizadas está a aumentar, em vez de diminuir, apesar dos objectivos fixados na Conferência Mundial sobre Educação para Todos realizada em Jomtien, em 1990, ou no Foro Mundial da Educação, que teve lugar em Dakar em 2000. Perante esta realidade não podemos ficar insensíveis, nem sequer silenciar a falta de vontade política da União Europeia e dos seus Estados­Membros demonstrada ao traduzir em dotações orçamentais a retórica contida nas grandes declarações. Se afirmamos defender os direitos humanos, devemos igualmente defender com todas as suas consequências o direito à educação. Com a mesma veemência com que defendemos o direito à vida ou o direito à não discriminação ou o direito à liberdade de expressão. Porque, não esqueçamos, os direitos humanos são indivisíveis, inalienáveis e universais."@pt11
"Herr talman! Först och främst vill jag gratulera Wuori och Cornillet till deras betänkanden och tacka för det fantastiska arbete de har genomfört. Jag beklagar dock att Wuori i sitt betänkande inte nämner situationen för en av de mänskliga rättigheter som kränks allra mest, och som samtidigt är den mest bortglömda: rätten till utbildning, till att få den grundutbildning man behöver för att ta sig ur den underutveckling och fattigdom som så många barn och vuxna är dömda till att leva i, eftersom de inte garanteras utövandet av denna grundläggande rättighet. Enligt uppgifter från Unicef har till exempel 130 miljoner barn aldrig gått i skolan och ytterligare 150 miljoner har påbörjat grundskolan, men de har slutat innan de har lärt sig läsa och skriva. I de afrikanska länderna söder om Sahara ökar dessutom siffrorna för barn som inte går i skolan i stället för att minska. Detta trots de mål som fastställdes vid Världskonferensen utbildning för alla i Jomtien år 1990 och i Världsforumet för utbildning som ägde rum i Dakar år 2000. Vi kan inte fortsätta att vara likgiltiga inför denna verklighet, och vi får inte heller tysta ned det faktum att den politiska viljan i Europeiska unionen och i medlemsstaterna brister när man skall omsätta retoriken i de storslagna förklaringarna i budgetmedel. Om vi säger oss försvara de mänskliga rättigheterna måste vi även försvara rätten till utbildning i alla dess aspekter. Med samma iver som vi försvarar rätten till liv, avskaffandet av all slags diskriminering eller uttrycksfriheten. Vi får nämligen inte glömma bort att de mänskliga rättigheterna är odelbara, oförytterliga och universella."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"World Education Forum"1

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph