Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-223"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, indledningsvis vil jeg gerne lykønske hr. Wuori med hans betænkning, som omfatter mange emner, lige fra våbenhandel, homoseksualitet og mindretals rettigheder til asyl, børnearbejde og dødsstraf. Der er måske for mange emner. Vi skal i fremtiden stille flere prioriteringer og i højere grad tilpasse sådan en betænknings timing til Menneskerettighedskommissionens årlige møde i Genève. Det er i hvert fald positivt, at der fokuseres meget på pressen og ytringsfriheden. Journalister forfølges og myrdes stadigvæk overalt i verden, og især den seneste udvikling i Rusland er i den forbindelse meget foruroligende. Uafhængige journalister angribes, fyres og udelukkes sågar fysisk. Den uafhængige tv-station NTV blev overtaget af statsvirksomheden Gazprom, som også tvang et prominent dagblad til at lukke. Jeg støtter især hr. Wuoris idé om at udpege en særlig repræsentant fra Parlamentet, som skal følge de specifikke overtrædelser af menneskerettighederne, som vi debatterer og stemmer om hver måned. For signaleringen af krænkelser er én ting, kontrollen, optræden og især anmodninger til Rådet og Kommissionen om at foretage sig noget med det, er en anden ting. Tillad mig at sige, at det svenske formandskab har skuffet os en del i den henseende. Den belgiske regerings assertive optræden i Pinochet-sagen, men også i Centralafrika, vækker store forventninger hos tilhængerne af en mere aktiv EU-menneskerettighedspolitik. Især nu, hvor USA blev stemt ud af FN-menneskerettighedskommissionen, skal Europa spille en pionerrolle. Hvis Rådet og Kommissionen tager skridt i retning af en mere konsekvent og sammenhængende menneskerettighedspolitik, vil man bestemt finde en overbevist forbundsfælle i Parlamentet."@da1
lpv:translated text
"Herr talman! Jag skulle först vilja lyckönska kollega Wuori till hans betänkande, ett mycket uttömmande betänkande som går från vapenhandel, homosexualitet och minoritetsrättigheter till asyl, barnarbete och dödsstraffet. Det kanske rentav är för uttömmande. Kanske borde vi i framtiden göra fler prioriteringar och bättre samordna tidpunkten för ett sådant betänkande med det årliga sammanträdet för kommissionen för mänskliga rättigheter i Genève. Det är i varje fall positivt att mycket uppmärksamhet ägnas åt pressen och yttrandefriheten. Journalister förföljs och mördas fortfarande överallt i världen, och den senaste tidens utveckling i Ryssland är i sammanhanget mycket oroväckande. Oberoende journalister blir anfallna, avskedade och till och med fysiskt eliminerade. Den oberoende TV-stationen NTV övertogs av det helstatliga företaget Gazprom som också tvingade en framstående dagstidning att stänga. Jag välkomnar framför allt kollega Wuoris idé om att utse en särskild företrädare från parlamentet som skall följa upp de specifika kränkningar av de mänskliga rättigheterna som vi debatterar och röstar om här varje månad. För det är en sak att påpeka kränkningar, men att se till att det görs något åt dem, och framför allt att också uppmana rådet och kommissionen att sätta i gång med något, det är en annan sak. Tillåt mig att säga att det svenska ordförandeskapet i någon mån gjorde oss besvikna i detta ärende. Den belgiska regeringens självsäkra agerande i Pinochet-frågan, men även i Centralafrika, väcker mycket höga förväntningar hos förespråkarna för en mer proaktiv politik beträffande mänskliga rättigheter från Europeiska unionens sida. I synnerhet nu när Förenta staterna har röstats bort från FN:s kommission för mänskliga rättigheter måste Europa gå i spetsen. Om rådet och kommissionen verkligen tar steg i riktning mot en mer konsekvent och en mer sammanhängande politik för mänskliga rättigheter, då kommer de helt klart att finna en övertygad bundsförvant i Europaparlamentet."@sv13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, aluksi haluaisin onnitella kollega Wuorta hänen mietinnöstään, sangen perinpohjaisesta mietinnöstä, jossa puututaan niin asekauppaan, homoseksuaalisuuteen ja vähemmistöjen oikeuksiin kuin turvapaikka-asioihin, lapsityöhön ja kuolemanrangaistukseen. Ehkä mietintö on jopa hiukan liian perinpohjainen. Ehkä meidän pitäisi tulevaisuudessa asettaa useampia ensisijaisia tavoitteita ja sovittaa tällaiset mietinnöt paremmin yhteen ihmisoikeuskomitean vuosittaisen Geneven kokouksen kanssa. Myönteistä on joka tapauksessa, että lehdistöön ja sananvapauteen kiinnitetään paljon huomiota. Toimittajia vainotaan ja murhataan edelleen kaikkialla maailmassa, ja erityisesti Venäjän viimeaikainen kehitys on ollut tässä suhteessa hyvin huolestuttavaa. Riippumattomien toimittajien kimppuun hyökätään, heidät erotetaan tai jopa fyysisesti eliminoidaan. Riippumattoman TV-aseman NTV:n otti haltuunsa valtionyhtiö Gazprom, joka pakotti myös huomattavan päivälehden lopettamaan toimintansa. Olen erityisen innostunut kollega Wuoren ajatuksesta, että nimettäisiin parlamentin erityisedustaja, jonka tehtävänä olisi niiden ihmisoikeusloukkausten jatkoseuranta, joista me täällä kuukausittain keskustelemme ja äänestämme. Sillä loukkauksien merkille paneminen on yksi asia, niiden valvominen, toimiin ryhtyminen ja erityisesti neuvoston ja komission rohkaiseminen ryhtymään johonkin on kokonaan toinen. Sallinette minun sanoa, että tässä asiassa Ruotsin puheenjohtajakausi oli joltinenkin pettymys. Belgian hallituksen itsevarma esiintyminen Pinochetin asiassa ja samoin Keski-Afrikassa herättää suuria odotuksia Euroopan unionin ennakoivan ihmisoikeuspolitiikan puolustajien keskuudessa. Euroopan on otettava edelläkävijän rooli varsinkin nyt, kun Yhdysvallat äänestettiin ulos YK:n ihmisoikeuskomiteasta. Jos neuvosto ja komissio tosiaankin ottavat joitakin askeleita entistä johdonmukaisemman ja yhtenäisemmän ihmisoikeuspolitiikan suuntaan, ne saavat Euroopan parlamentista varmasti vakaumuksellisen liittolaisen."@fi5
lpv:spoken text
"Voorzitter, ik zou eerst collega Wuori willen gelukwensen met zijn verslag, een zeer exhaustief verslag gaande van wapenhandel, homoseksualiteit en rechten van minderheden tot asiel, kinderarbeid en de doodstraf. Misschien zelfs iets té exhaustief. Wellicht moeten we in de toekomst meer prioriteiten stellen en moeten we de timing van een dergelijk verslag beter afstemmen op de jaarlijkse bijeenkomst van de Mensenrechtencommissie in Genève. Positief is in elk geval dat veel aandacht wordt besteed aan de pers en de meningsvrijheid. Journalisten worden overal ter wereld nog altijd vervolgd en vermoord, en met name de recente ontwikkelingen in Rusland zijn daarbij erg verontrustend. Onafhankelijke journalisten worden aangevallen, ontslagen en zelfs fysiek geëlimineerd. Het onafhankelijke televisiestation NTV werd overgenomen door het staatsbedrijf Gazprom dat ook een prominent dagblad dwong tot sluiting. Ik juich vooral de idee toe van collega Wuori om een speciale vertegenwoordiger van het Parlement aan te wijzen die de specifieke mensenrechtenschendingen waarover we hier elke maand debatteren en stemmen verder volgt. Want het signaleren van schendingen is één zaak, erop toezien, er iets mee doen en met name de Raad en de Commissie ook aanmoedigen om er iets mee aan te vangen, is een andere zaak. Sta mij toe te zeggen dat het Zweeds voorzitterschap ons terzake enigszins heeft ontgoocheld. Het assertief optreden van de Belgische regering in de zaak Pinochet, maar ook in Centraal-Afrika, wekt zeer hoge verwachtingen bij de pleitbezorgers van een pro-actiever mensenrechtenbeleid van de Europese Unie. Vooral nu de Verenigde Staten uit de VN-Commissie voor de mensenrechten werden gestemd, moet Europa een voortrekkersrol spelen. Als de Raad en de Commissie inderdaad stappen zetten in de richting van een meer consequente en een meer coherente mensenrechtenpolitiek, dan zullen zij in het Europees Parlement zeker een overtuigde bondgenoot vinden."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα, αρχικά, να συγχαρώ το συνάδελφο Wuori για την έκθεσή του, μία εξαιρετικά εξαντλητική έκθεση για το εμπόριο όπλων, την ομοφυλοφιλία και τα δικαιώματα των μειονοτήτων για άσυλο, την παιδική εργασία και τη θανατική ποινή. Πιθανόν, μάλιστα, λίγο υπερβολικά εξαντλητική. Πιθανόν, πρέπει εμείς στο μέλλον να θέτουμε περισσότερες προτεραιότητες και πρέπει να συντονίζουμε το χρονοδιάγραμμα μιας τέτοιας έκθεσης καλύτερα με την ετήσια συνάντηση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γενεύη. Εν πάση περιπτώσει, είναι θετικό το γεγονός ότι δίνεται μεγάλη προσοχή στον Τύπο και στην έκφραση γνώμης. Οι δημοσιογράφοι εξακολουθούν σε όλον τον κόσμο να καταδιώκονται και να δολοφονούνται και, συγκεκριμένα, οι πρόσφατες εξελίξεις στη Ρωσία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές. Ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι δέχονται επιθέσεις, απολύονται και, ακόμη, θανατώνονται. Ο ανεξάρτητος τηλεοπτικός σταθμός NTV εξαγοράστηκε από την κρατική επιχείρηση Gazprom, η οποία ανάγκασε σε κλείσιμο και μία εξέχουσα ημερήσια εφημερίδα. Επιδοκιμάζω, κυρίως, την ιδέα του συναδέλφου Wuori για τον ορισμό ενός ειδικού εκπροσώπου του Κοινοβουλίου, ο οποίος θα παρακολουθεί τις ιδιαίτερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τις οποίες συζητάμε και ψηφίζουμε εδώ κάθε μήνα. Επειδή η επισήμανση των παραβιάσεων είναι μία υπόθεση, ενώ ο έλεγχος και η ενεργοποίηση, αλλά και η ενθάρρυνση του Συμβουλίου και της Επιτροπής, προκειμένου να αναλάβουν σχετικά κάποια πρωτοβουλία, είναι μία άλλη υπόθεση. Επιτρέψτε μου να πω ότι η σουηδική Προεδρία στο σημείο αυτό, εν μέρει, μας απογοήτευσε. Η προβεβλημένη συμπεριφορά της βελγικής κυβέρνησης στην υπόθεση Πινοσέτ, αλλά και στην Κεντρική Αφρική δημιουργεί υψηλές προσδοκίες στους υποστηρικτές μιας προορατικής πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίως, τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείστηκαν με ψηφοφορία από την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των ΗΕ, η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει ένα ηγετικό ρόλο. Εάν το Συμβούλιο και η Επιτροπή πραγματικά πραγματοποιούν βήματα προς την κατεύθυνση μιας περισσότερο συνεπούς και περισσότερο συνεχούς πολιτικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε θα βρουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έναν πιστό εταίρο."@el8
lpv:translated text
"Mr President, I should first like to congratulate Mr Wuori on his report, a very exhaustive report ranging from arms dealing, homosexuality and the rights of minorities to asylum, child labour and capital punishment. Perhaps indeed a little too exhaustive. Perhaps in future we should prioritise more and coordinate the timing of such a report better with the annual meeting of the Human Rights Commission in Geneva. One positive point at least is that attention is paid to the press and to press freedom. Journalists are still being persecuted and murdered all over the world and the recent developments in Russia are particularly disturbing. Independent journalists are attacked, dismissed and even physically eliminated. The independent television station NTV was taken over by the state corporation Gazprom, which also forced a prominent daily newspaper to close. I particularly welcome Mr Wuori’s idea of nominating a special parliamentary representative to follow up the specific violations of human rights on which we debate and vote here every month. Identifying violations is one thing, monitoring them and doing something about them and especially encouraging the Council and the Commission to take up the matter is another. Allow me to say that the Swedish presidency somewhat disappointed us on this point. The assertive action of the Belgian government in the Pinochet case, but also in Central Africa, awakens high expectations among those arguing for a more pro-active human rights policy in the European Union. Especially now that the United States has been voted off the United Nations Human Rights Commission, Europe must play a leading role. If the Council and the Commission really do take steps in the direction of a more consistent and more coherent human rights policy, they will definitely find a convinced ally in the European Parliament."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, I should first like to congratulate Mr Wuori on his report, a very exhaustive report ranging from arms dealing, homosexuality and the rights of minorities to asylum, child labour and capital punishment. Perhaps indeed a little too exhaustive. Perhaps in future we should prioritise more and coordinate the timing of such a report better with the annual meeting of the Human Rights Commission in Geneva. One positive point at least is that attention is paid to the press and to press freedom. Journalists are still being persecuted and murdered all over the world and the recent developments in Russia are particularly disturbing. Independent journalists are attacked, dismissed and even physically eliminated. The independent television station NTV was taken over by the state corporation Gazprom, which also forced a prominent daily newspaper to close. I particularly welcome Mr Wuori’s idea of nominating a special parliamentary representative to follow up the specific violations of human rights on which we debate and vote here every month. Identifying violations is one thing, monitoring them and doing something about them and especially encouraging the Council and the Commission to take up the matter is another. Allow me to say that the Swedish presidency somewhat disappointed us on this point. The assertive action of the Belgian government in the Pinochet case, but also in Central Africa, awakens high expectations among those arguing for a more pro-active human rights policy in the European Union. Especially now that the United States has been voted off the United Nations Human Rights Commission, Europe must play a leading role. If the Council and the Commission really do take steps in the direction of a more consistent and more coherent human rights policy, they will definitely find a convinced ally in the European Parliament."@en3
lpv:translated text
"Herr Präsident! Zunächst möchte ich den Kollegen Wuori zu seinem Bericht, einen recht erschöpfenden Bericht über Waffenhandel, Homosexualität und Rechte von Minderheiten bis hin zu Asyl, Kinderarbeit und Todesstrafe beglückwünschen. Womöglich ist er sogar etwas zu erschöpfend. Vielleicht sollten wir künftig eher Prioritäten setzen und das Timing eines solchen Berichts besser auf die jährlich stattfindende Menschenrechtskommission in Genf abstimmen. Erfreulich finde ich jedenfalls, dass er der Presse und der Meinungsfreiheit breiten Raum widmet. Nach wie vor werden in aller Welt Journalisten verfolgt und ermordet, und vornehmlich die jüngsten Entwicklungen in Russland geben Anlass zu ernster Sorge. Unabhängige Journalisten werden angegriffen, entlassen und sogar aus dem Weg geräumt. Der unabhängige Fernsehsender NTV wurde von dem staatlichen Konzern Gazprom übernommen, der auch schon die Einstellung einer angesehenen Zeitung erzwungen hat. Ich begrüße besonders den Gedanken des Kollegen Wuori, einen speziellen Vertreter des Parlaments zu benennen, der die speziellen Menschenrechtsverletzungen, über die wir hier Monat für Monat diskutieren und abstimmen, weiter verfolgt. Denn die Aufdeckung von Verletzungen ist das eine, sie zu überwachen, damit etwas zu tun und insbesondere auch den Rat und die Kommission aufzufordern, dagegen vorzugehen, ist das andere. Gestatten Sie mir den Hinweis, dass uns der schwedische Vorsitz in dieser Hinsicht einigermaßen enttäuscht hat. Das entschlossene Auftreten der belgischen Regierung im Fall Pinochet, aber auch in Zentralafrika, weckt bei den Verfechtern einer aktiveren Menschenrechtspolitik der Europäischen Union sehr hohe Erwartungen. Gerade jetzt, da die USA ihren Sitz in der UN-Menschenrechtskommission verloren haben, muss Europa eine Vorreiterrolle übernehmen. Wenn sich der Rat und die Kommission wirklich in Richtung einer konsequenteren und kohärenteren Menschenrechtspolitik bewegen, dann werden sie im Europäischen Parlament mit Sicherheit einen überzeugten Verbündeten finden."@de7
lpv:translated text
"(NL) Señor Presidente, en primer lugar quisiera felicitar a nuestro colega por su exhaustivo informe, que trata desde el comercio de armas, la homosexualidad y los derechos de las minorías hasta el asilo, el trabajo infantil y la pena de muerte. Quizás sea un tanto demasiado exhaustivo. En el futuro tal vez tengamos que establecer más prioridades y hacer coincidir tales informes con la reunión anual en Ginebra de la Comisión de Derechos Humanos. En cualquier caso, es bueno que se preste mucha atención a la prensa y a la libertad de opinión. Los periodistas aún sufren persecución y son asesinados en todo el mundo, siendo altamente preocupantes, en particular, los últimos acontecimientos en Rusia, donde se ataca a los periodistas independientes, se les despide e, incluso, se les hace desaparecer físicamente. La emisora independiente NTV ha sido absorbida por la empresa estatal Gazprom, la cual también ha forzado a un prominente periódico a cerrar. Aplaudo sobre todo la idea de nuestro colega Sr. Wuori de designar un representante especial del Parlamento que vigile las violaciones específicas de los derechos humanos sobre los cuales debatimos y votamos mensualmente aquí. Porque denunciar las violaciones es un asunto, pero estar vigilantes ante ellas, actuar al respecto y, especialmente, animar al Consejo y a la Comisión a que tomen iniciativas es otro asunto. Permítame decir que la Presidencia sueca nos ha desilusionado un poco en esta materia. La firme actuación del Gobierno de Bélgica en el caso Pinochet y, también, en África Central, ha creado grandes esperanzas entre los que abogan por una política de derechos humanos de la Unión Europea más pro-activa. Sobre todo ahora, que los Estados Unidos han sido eliminados por votación de la Comisión de derechos humanos de la ONU, Europa debe desempeñar un papel pionero. Si el Consejo y la Comisión dan los pasos necesarios para conseguir una política de derechos humanos más consecuente y más coherente, encontrarán en el Parlamento Europeo a un socio convencido."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, innanzitutto mi congratulo con il collega Wuori per l’esauriente relazione che va dal commercio di armi, all’omosessualità e ai diritti delle minoranze, all’asilo, al lavoro minorile e alla pena di morte. Forse essa è addirittura fin troppo esaustiva. Forse in futuro dovremo fissare più priorità e conciliare meglio i tempi di una simile relazione in funzione della riunione annuale della Conferenza sui diritti dell’uomo di Ginevra. Ad ogni modo è positivo che si rivolga grande attenzione alla libertà di stampa e di opinione. In tutte le parti del mondo i giornalisti vengono tuttora perseguitati e uccisi; particolare preoccupazione al riguardo destano i recenti sviluppi verificatisi in Russia. Giornalisti indipendenti vengono aggrediti, licenziati e persino eliminati fisicamente. La stazione televisiva indipendente NTV è stata rilevata dall’azienda statale che ha costretto alla chiusura anche un autorevole quotidiano. Accolgo con particolare favore l’idea formulata dal collega Wuori di nominare un rappresentante speciale del Parlamento che segua l’evolversi delle violazioni dei diritti dell’uomo in merito alle quali discutiamo e votiamo ogni mese, perché segnalare le violazioni è una cosa, ma vigilare, fare qualcosa e, soprattutto, esortare Consiglio e Commissione a intraprendere un’azione è ben altra cosa. Consentitemi di dire che la Presidenza svedese ci ha piuttosto deluso a questo proposito. L’atteggiamento concreto del governo belga nel caso Pinochet, ma anche in Africa centrale, desta grandi aspettative nei fautori di una politica più attiva a favore dei diritti dell’uomo da parte dell’Unione europea. Soprattutto adesso che gli Stati Uniti non sono stati riconfermati tra i membri della commissione dell’ONU per i diritti dell’uomo, l’Europa deve svolgere un ruolo di . Se Consiglio e Commissione compiranno effettivamente dei passi in direzione di una politica più coerente e conseguente in materia di diritti dell’uomo, troveranno certamente un fedele alleato nel Parlamento europeo."@it9
lpv:translated text
"Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de felicitar o colega Wuori pelo relatório que apresentou, um documento muito exaustivo que abrange temas que vão do tráfico de armas à homossexualidade, passando pelo direito de asilo das minorias, pelo trabalho infantil e pela pena de morte. Talvez seja até demasiado exaustivo. É provável que, futuramente, tenhamos de definir mais prioridades e de sintonizar melhor o de um relatório desta natureza com a reunião anual da Comissão dos Direitos do Homem em Genebra. Um factor positivo é, para todos os efeitos, a grande atenção que o relatório consagra à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão. Os jornalistas continuam a ser perseguidos e assassinados em todo o mundo, e, nomeadamente, os recentes desenvolvimentos nesse âmbito que se verificam na Rússia são particularmente preocupantes. Os jornalistas independentes são aí atacados, despedidos e até mesmo fisicamente eliminados. A estação de televisão independente NTV foi adquirida pela empresa pública que obrigou um jornal proeminente a encerrar as portas. Aplaudo sobretudo a ideia avançada pelo senhor deputado Wuori de designar um representante do Parlamento que acompanhe complementarmente as violações específicas dos direitos humanos que aqui debatemos e votamos todos os meses. É que, assinalar as violações é uma coisa; vigiar e fazer alguma coisa a esse respeito e encorajar também o Conselho e a Comissão a desenvolverem iniciativas nesse domínio, é outra. Permita­me observar que, neste ponto, a Presidência sueca nos desapontou um pouco. A conduta assertiva do Governo belga, tanto no caso Pinochet como na África Central, suscita elevadas expectativas junto dos defensores de uma política comunitária de direitos humanos mais pró­activa. Sobretudo agora que o escrutínio afastou os Estados Unidos da Comissão dos Direitos do Homem das Nações Unidas, cabe à Europa desempenhar um papel pioneiro. Se o Conselho e a Comissão derem realmente passos conducentes a uma política de direitos humanos mais coesa e mais consequente, encontrarão sem dúvida um aliado convicto no Parlamento Europeu."@pt11
lpv:translated text
"Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord féliciter mon collègue M. Wuori pour son rapport, un document très exhaustif concernant la vente d’armes, l’homosexualité et le droit d’asile des minorités, le travail des enfants et la peine de mort. Ce rapport est peut-être même un peu trop exhaustif. Il serait probablement souhaitable qu’à l’avenir, nous définissions davantage de priorités et que nous fassions concorder dans une plus large mesure le timing d’un tel rapport et celui de la session annuelle de la commission des droits de l’homme à Genève. Quoi qu’il en soit, l’attention accordée à la presse et à la liberté d’expression constitue un point positif. Partout dans le monde, des journalistes sont encore persécutés et assassinés. L’évolution récente en Russie, entre autres, est extrêmement préoccupante. Des journalistes indépendants sont agressés, congédiés, voire éliminés physiquement. La chaîne de télévision indépendante NTV a été rachetée par l’entreprise publique Gazprom, qui a également contraint à la fermeture un quotidien de premier plan. Je souscris de manière particulièrement enthousiaste à l’idée de mon collègue M. Wuori de désigner un représentant spécial du Parlement chargé du suivi des cas de violation des droits de l’homme spécifiques dont nous débattons et sur lesquels nous nous prononçons tous les mois au sein de cet hémicycle. Car dénoncer l’existence de violations est une chose, mais exercer une surveillance, prendre des mesures et encourager, entre autres, le Conseil et la Commission à intervenir en est une autre. Permettez-moi de dire que la présidence suédoise nous a, sur ce point, quelque peu déçue. L’attitude du gouvernement belge, qui a su s’imposer dans l’affaire Pinochet, mais également en Afrique centrale, fait naître des attentes très importantes auprès des défenseurs d’une politique des droits de l’homme de l’Union européenne qui soit davantage proactive. Et ce, d’autant plus que les États-Unis ayant été exclus par vote de la Commission des Nations unies pour les droits de l’homme, l’Europe se voit investie d’un rôle pionnier. Si le Conseil et la Commission prennent des mesures allant dans le sens d’une politique davantage conséquente et cohérente en matière des droits de l’homme, ils trouveront à coup sûr dans le Parlement européen un allié convaincu."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.5.3-223"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph