Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-212"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.5.3-212"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, ήταν πολύ καλή η εισήγηση, πολύ καλή η ομιλία του Υπουργού του Βελγίου, πολύ καλές οι ομιλίες των Επιτρόπων Patten και Vitorino. Όμως, υπάρχει ένα πρόβλημα. Στην πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια σχιζοφρένεια: ενώ στις εκθέσεις ιδεών, στις προθέσεις και τις διακηρύξεις παίρνουμε άριστα δέκα, στην εφαρμογή δεν περνάμε τη βάση και δείχνουμε και δειλία. Μεγάλη δειλία. Μπορούμε και διεκδικούμε και απαιτούμε από τη Μολδαβία, τη Λεττονία, τη Λιθουανία, από κάποια αφρικανικά κράτη, από κάποιες πρώην αποικίες της Κεντρικής Αμερικής, όταν όμως είδαμε τον κ. Μπους, ποιος είπε, ποιος μίλησε για τη θανατική καταδίκη; Ο κ. Schroeder; O κ. Blair; O κ. Chirac; O κ. Jospin; Kανείς δεν μίλησε! Και αυτή η ανάγκη ρεαλισμού διαπερνάει όλες τις θέσεις μας, ακόμη και αυτή την έκθεση. Και ενώ ο κ. Wuori έχει κάνει μια εξαιρετική έκθεση, εγώ θέλω να τον ρωτήσω: γιατί η τροπολογία 10 κ. Wuori; Γιατί να βγάλουμε από το κείμενο, όσον αφορά την Τουρκία, ότι είναι ανάγκη να γυρίσουν οι Κούρδοι ή να εφαρμόσει για το Κυπριακό την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου; Τί άλλαξε;"@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, det var en glimrende redegørelse, en glimrende tale af Belgiens minister og glimrende taler af de to kommissærer, Patten og Vitorino. Men der er et problem. EU's politik om menneskerettigheder er modsætningsfyldt, for mens vi i fremlægning af ideer, gode hensigter og proklamationer får ug plus, kommer vi ikke ud af starthullerne, når det gælder implementering, og vi fremviser endda fejhed, stor fejhed. Vi fordrer, og vi kræver det af Moldavien, Letland, Litauen, af visse afrikanske lande, af visse tidligere kolonier i Mellemamerika, men da vi stod over for hr. Bush, hvem turde så sige noget, hvem talte om dødsstraf? Hr. Schröder? Hr. Blair? Hr. Chirac? Hr. Jospin? Ingen sagde noget! Og denne mangel på realisme kendetegner alle vores indstillinger, også denne betænkning. Selv om hr. Wuori har udarbejdet en glimrende betænkning, vil jeg gerne spørge ham: Hvorfor ændringsforslag 10, hr. Wuori? Hvorfor skal det i omtalen af Tyrkiet fjernes fra teksten, at kurderne skal kunne vende tilbage, eller at det skal godkende EF-Domstolens dom i Cypern-spørgsmålet? Hvad er ændret?"@da1
"Herr Präsident, die Ausführungen der Berichterstatter waren sehr gut, sehr gut war auch die Rede des belgischen Ministers. Auch die Reden der Kommissare Herr Patten und Herr Vitorino verdienen die Note sehr gut. Aber dennoch gibt es ein Problem. Die Politik der Europäischen Union auf dem Gebiet der Menschenrechte weist ein schizophrenes Merkmal auf: während wir in Abhandlungen, bei Absichtsbekundungen und Erklärungen die Note sehr gut erhalten, schaffen wir bei der Umsetzung noch nicht einmal ein Genügend und verhalten uns zudem auch noch feige, äußerst feige. Was können wir denn von Moldawien, Lettland, Litauen, von irgendeinem afrikanischen Staat, von irgendwelchen ehemaligen Kolonien in Zentralamerika fordern und verlangen? Wer hat denn, als wir Herrn Bush trafen, die Todesstrafe angesprochen, wer hat sie zur Sprache gebracht? Herr Schröder? Herr Blair? Herr Chirac? Herr Jospin? Niemand hat den Mund aufgemacht! Ein solcher Realismus müsste allen unseren Positionen, ja auch diesem Bericht innewohnen. Und obgleich Herr Wuori einen ausgezeichneten Bericht vorgelegt hat, möchte ich ihn fragen: Weshalb denn der Änderungsantrag 10, Herr Wuori? Warum streichen wir im Zusammenhang mit der Türkei den Hinweis, dass die Kurden zurückkehren müssen oder dass in der Zypernfrage das Urteil des Europäischen Gerichtshofes befolgt werden muss? Was hat sich denn geändert?"@de7
"Mr President, the report was excellent, as was the Belgian minister’s speech, as were Commissioner Patten’s and Commissioner Vitorino’s speeches. However, there is one problem. The European Union’s policy on human rights is rather schizophrenic: while we get ten out of ten for reports on ideas, declarations of good intentions, we barely scrape through and we demonstrate cowardice when it comes to applying them. A great deal of cowardice. We can make claims and demands on Moldavia, Latvia, Lithuania, certain African countries, certain former central American colonies, but when Mr Bush was here, who opened their mouth, who said a word about the death penalty? Mr Schroeder? Mr Blair? Mr Chirac? Mr Jospin? No-one said a single word! This pragmatism colours all our positions, even this report. Although Mr Wuori has produced an excellent report, I should like to ask him, why Amendment No 10 Mr Wuori? Why, when it comes to Turkey, delete the passage stating that the Kurds must be allowed to return or that the European Court decision on Cyprus must be applied? What has changed in the meantime?"@en3
"(EL) Señor Presidente, ha sido muy buena la intervención, muy bueno el discurso del Sr. Ministro de Bélgica, muy buenos los discursos de los Comisarios, Sres. Patten y Vitorino. Pero hay un problema. En la política de derechos humanos de la Unión Europea reina cierta esquizofrenia: en la exposición de ideas y en las proclamaciones sacamos sobresaliente diez, pero en la aplicación no llegamos al suficiente y mostramos cobardía, una gran cobardía. Cuando se trata de Moldavia, Letonia, Lituania, de algunos estados africanos, de algunas antiguas colonias de América Central podemos reivindicar y exigir; pero cuando hemos visto a Bush, ¿quién ha hablado, quién ha dicho nada sobre la condena a muerte? ¿El Sr. Schroeder, el Sr. Blair, el Sr.Chirac, el Sr. Jospin? ¡Nadie ha dicho nada! Y esta necesidad de realismo entra en todas nuestras posiciones, incluso en este informe. Y aunque el Sr. Wuori ha llevado a cabo una labor excepcional, yo le quiero preguntar: ¿Por qué la enmienda 10, señor Wuori? ¿Por qué sacar del texto, en relación con Turquía, que es necesario que regresen los kurdos o que Turquía debe dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre Chipre? ¿Qué es lo que ha cambiado?"@es12
"Arvoisa puhemies, esittely sekä Belgian ministerin puhe olivat oikein hyviä, hyviä olivat myös komission jäsenten Pattenin ja Vitorinon puheet. Kuitenkin tässä on ongelma. Euroopan unionin ihmisoikeuspolitiikka on kaksijakoista: kun ajatusten esittämisessä, aikomuksissa ja julistuksissa saamme kiitettävän arvosanan, emme niiden soveltamisessa saa edes välttävää ja olemme jopa arkoja. Hyvin arkoja. Saatamme myös olla vaativaisia Moldovan, Latvian, Liettuan, joidenkin Afrikan valtioiden ja joidenkin Keski-Amerikan entisten siirtomaiden suhteen, mutta puhuiko kukaan kuolemanrangaistuksesta kun tapasimme Bushia? Puhuiko Schroeder, Blair, Chirac vai Jospin? Kukaan ei puhunut siitä! Ja tämä realismin tarve sävyttää kaikkia kannanottojamme, myös tätä mietintöä. Ja vaikka esittelijä Wuori onkin tehnyt erinomaisen mietinnön, niin haluan kuitenkin kysyä, miksi siinä on tarkistus 10, arvoisa esittelijä Wuori. Miksi tekstistä on otettava pois Turkkia koskeva kohta, että kurdien on palattava tai että Turkin on noudatettava Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöstä Kyproksen asioissa? Mitä se on muuttanut?"@fi5
"Monsieur le Président, le rapport était très bon, très bon le discours du ministre belge, très bons les discours des commissaires Patten et Vitorino. Mais il y a un problème. La politique de l’Union européenne en matière de droits de l’homme se caractérise par une schizophrénie ; alors que dans les exposés théoriques, les intentions et les déclarations nous recevons 10 sur 10, pour ce qui est de l’application nous ne dépassons pas la moyenne et faisons preuve de lâcheté. D’une grande lâcheté. Nous pouvons avoir des revendications et des exigences à l’égard de la Moldavie, de la Lettonie, de la Lituanie, de certains États africains, de quelques anciennes colonies d’Amérique centrale, mais lorsque nous avons vu M. Bush, qui a parlé de la peine de mort ? M. Schroeder ; M. Blair ? M. Chirac ? M. Jospin ? Personne n’a parlé ! Et cette nécessité de réalisme imprègne toutes nos positions et jusqu’au présent rapport. Et alors que M. Wuori a rédigé un rapport remarquable, je veux lui demander : pourquoi l’amendement 10, M. Wuori ? Pourquoi retirer du texte, en ce qui concerne la Turquie, qu’il est impératif que les Kurdes reviennent ou que soit appliqué, à propos de la question chypriote, l’arrêt de la Cour de justice européenne ? Qu’est-ce qui a changé ?"@fr6
"Signor Presidente, la presentazione è stata ottima e altrettanto si può affermare degli interventi del Ministro belga e dei Commissari Patten e Vitorino. Peccato ci sia un problema. La politica dell’UE sui diritti dell’uomo è affetta da schizofrenia: pur superando a pieni voti la prova teorica – buone intenzioni e proclami – nella pratica non prendiamo la sufficienza. Al contrario, ci dimostriamo molto vili. Come possiamo rivendicare e pretendere il rispetto dei diritti dell’uomo in Moldavia, Lettonia, Lituania, in vari Stati africani e in talune ex colonie dell’America centrale, mentre il Presidente Bush si esprime a favore della pena di morte? Schroeder, Blair, Chirac, Jospin e compagnia non sono intervenuti! Questo bisogno di realismo pervade tutte le nostre posizioni e persino questa relazione. Malgrado la sua relazione sia eccellente, vorrei sapere dall’onorevole Wuori i motivi dell’emendamento n. 10. Perché, parlando di Turchia, si vuole togliere dal testo il riferimento alla necessità del ritorno dei curdi o all’applicazione della sentenza della Corte di giustizia relativa a Cipro? Che cosa è cambiato?"@it9
"Mr President, the report was excellent, as was the Belgian minister’s speech, as were Commissioner Patten’s and Commissioner Vitorino’s speeches. However, there is one problem. The European Union’s policy on human rights is rather schizophrenic: while we get ten out of ten for reports on ideas, declarations of good intentions, we barely scrape through and we demonstrate cowardice when it comes to applying them. A great deal of cowardice. We can make claims and demands on Moldavia, Latvia, Lithuania, certain African countries, certain former central American colonies, but when Mr Bush was here, who opened their mouth, who said a word about the death penalty? Mr Schroeder? Mr Blair? Mr Chirac? Mr Jospin? No-one said a single word! This pragmatism colours all our positions, even this report. Although Mr Wuori has produced an excellent report, I should like to ask him, why Amendment No 10 Mr Wuori? Why, when it comes to Turkey, delete the passage stating that the Kurds must be allowed to return or that the European Court decision on Cyprus must be applied? What has changed in the meantime?"@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, dat was een prachtige inleiding, een prachtige toespraak van de Belgische minister en dat waren ook prachtige redevoeringen van de commissarissen Patten en Vitorino. Toch klopt er iets niet. Het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie is enigszins schizofreen. Voor onze ideeënverslagen, onze intenties en verkondigingen krijgen wij geheid een tien met een griffel, maar voor de toepassing daarvan halen wij zelfs geen voldoende. Bovendien zijn wij laf, heel laf zelfs. Het kost ons niet de geringste moeite om eisen te stellen aan Moldavië, Letland en Litouwen, aan het een of andere Afrikaanse land, of aan de een of andere voormalige kolonie in Midden-Amerika. Heeft iemand echter met een woord gerept over de doodstraf toen Bush hier was? Heeft iemand daar iets over gezegd? Schroeder soms, of Blair, of Chirac of Jospin? Niemand heeft de mond open gedaan! De noodzaak van realisme loopt als een rode draad door al onze besluiten heen, zelfs door dit verslag. De heer Wuori heeft een uitstekend verslag geschreven, maar, mijnheer Wuori, waarom staat amendement 10 hierin? Waarom schrappen wij de tekst met betrekking tot Turkije, waarin staat dat de Koerden moeten terugkeren naar hun gebied, of dat Turkije wat Cyprus betreft, het besluit van het Europees Hof van de rechten van de mens moet toepassen? Wat is er plotseling veranderd?"@nl2
"Senhor Presidente, foi muito boa a introdução, foi muito bom o discurso do Ministro da Bélgica, foram muito bons os discursos dos Comissários Chris Patten e António Vitorino. Mas há um problema. Na política de direitos humanos da União Europeia existe uma esquizofrenia: enquanto ao nível da exposições de ideias, das intenções e das declarações obtemos um dez de excelente, ao nível da aplicação não ultrapassámos a média e demos provas de cobardia. Uma grande cobardia. Podemos fazer reivindicações e exigências à Moldávia, à Letónia, à Lituânia, a alguns países africanos, a algumas antigas colónias da América Central, mas quando vimos o Sr. Bush, quem é que se pronunciou, quem é que falou sobre a pena de morte? Ο Sr. Schroeder? O Sr. Blair? O Sr. Chirac? O Sr. Jospin? Ninguém falou! E essa necessidade de realismo perpassa todas as nossas posições, inclusive este relatório. E embora o senhor deputado Wuori tenha elaborado um excelente relatório, quero perguntar­lhe: porquê a alteração 10, Senhor Deputado Wuori? Porquê retirarmos do texto referente à Turquia que é necessário que os curdos regressem ou que seja aplicado o acórdão do Tribunal Europeu sobre a questão cipriota? O que é que mudou?"@pt11
"Herr talman! Det var ett mycket bra anförande, ett mycket bra tal av den belgiska ministern och mycket bra tal av kommissionsledamöterna Patten och Vitorino. Det föreligger emellertid ett problem. När det gäller Europeiska unionens politik för de mänskliga rättigheterna finns en schizofreni: I betänkandena där idéer framförs, i föresatserna och förklaringarna får vi mycket väl godkänt men när det gäller tillämpningen får vi underkänt och vi visar till och med feghet. Stor feghet. Vi kan fördöma och ställa krav på Moldavien, Lettland, Litauen, vissa afrikanska stater och vissa före detta kolonier i Centralamerika, men när vi träffade Bush, vem sade något om dödsstraffet? Sade Schröder något? Blair? Chirac? Jospin? Ingen sade något! Detta behov av realism genomsyrar alla våra ställningstaganden, till och med detta betänkande. Och trots att Wuori har utarbetat ett utmärkt betänkande vill jag fråga honom: Wuori, varför finns ändringsförslag 10? Varför skulle vi ta bort från texten, angående Turkiet, att kurderna måste återvända eller att landet måste tillämpa Europadomstolens beslut när det gäller Cypern? Vad har förändrats?"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph