Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-208"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.5.3-208"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, last month we witnessed the remarkable sight of Bulgaria, an ex-communist country, electing the party by its former King, Simeon II, to office, having removed all legal barriers to his entry, ironically in preparation for EU membership. I have always believed that the great benefit of enlargement of EU to the east is to anchor these countries in a climate of peace, prosperity and an institutional respect for democracy and fundamental human rights. However, spare a thought for Simeon’s unfortunate Italian cousin, Prince Victor Emmanuel of Savoy and his son Philibert, who are not only formally barred from standing from public office in their country, a founder Member of the EU unlike Bulgaria, but have nurtured the dream since childhood of being allowed to enter the territory of the country of which they are citizens both by birth and descent. In the past, I have spoken with concern in this house on the Charter of Fundamental Rights with regard to the attempt to make binding its new controversial, social and economic rights, as opposed to the civil and political rights enshrined in the much respected 1950 European Convention of Human Rights. The EU Treaty right to freedom of movement and establishment also enjoys universal support, and yet is so clearly breached by Italy’s 13th so-called transitional constitutional article, which exiles in perpetuity the male descendants of the House of Savoy from their own country. There is no derogation afforded to Italy to discriminate on the grounds of sex or birth with regard to freedom of movement of all its citizens, other on the basis of threats posed to public security or health. It is frankly ludicrous if the Republic of Italy feels threatened by one old man and his son wanting to return home. I therefore call once again on this House to show compassion and non-selective respect for human rights by joining me in supporting my Amendment No 7 calling on the Italian Parliament to honour the commitment by the last government of Italy to put a speedy end to this cruel and anomalous situation, and align its constitution with the right of all EU citizens to move around the Union freely. I congratulate Mr Cornillet, in this respect, on his report in what is a very difficult area."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, i sidste måned var vi vidner til det bemærkelsesværdige syn, at Bulgarien, et tidligere kommunistisk land, valgte det parti, der blev ledet af dets tidligere konge, Simeon II, efter at alle juridiske barrierer for hans adgang til landet var blevet fjernet, ironisk nok som indledende forberedelse til medlemskab af EU. Jeg har altid ment, at den store fordel ved udvidelsen af EU for Østeuropa er at forankre disse lande i et klima af fred, velstand og en institutionel respekt for demokratiet og de grundlæggende menneskerettigheder. Men send lige en tanke til Simeons uheldige italienske fætter, fyrst Victor Emmanuel af Savoyen og hans søn Philibert, der ikke bare formelt er blevet udelukket fra at blive valgt til offentlige embeder i deres land, som er et af de oprindelige medlemmer af EU i modsætning til Bulgarien, men som siden barndommen har næret en drøm om at få lov til at drage ind i det land, som de er borgere i både i kraft af fødsel og afstamning. Tidligere har jeg talt med bekymring her i Parlamentet om chartret om grundlæggende rettigheder med hensyn til forsøget på at gøre dets nye kontroversielle sociale og økonomiske rettigheder bindende i modsætning til de borgerlige rettigheder og politiske rettigheder, der er indbefattede i den højt respekterede europæiske menneskerettighedskonvention af 1950. Den traktatsikrede ret i EU til fri bevægelighed og etablering nyder også almindelig støtte og bliver alligevel groft overtrådt af Italiens 13. såkaldte midlertidige konstitutionelle artikel, som i al evighed sender de mandlige efterkommere af Savoyen-slægten i eksil fra deres eget land. Italien har ikke fået nogen undtagelse til at diskriminere på grund af køn eller fødsel med hensyn til fri bevægelighed for alle borgere bortset fra tilfælde, hvor de måtte udgøre en trussel mod den offentlige sikkerhed og sundhed. Det er virkelig latterligt, hvis Republikken Italien føler sig truet af en gammel mand og hans søn, der gerne vil hjem. Jeg opfordrer derfor igen her i Parlamentet til at vise barmhjertighed og en ikke-selektiv respekt for menneskerettighederne ved sammen med mig at støtte ændringsforslag 7, der opfordrer det italienske parlament til at opfylde den forpligtelse, Italiens sidste regering påtog sig til hurtigt at gøre ende på denne grusomme og usædvanlige situation og at få sin forfatning på linje med alle EU-borgeres ret til frit at bevæge sig rundt i Unionen. Jeg komplimenterer hr. Cornillet for hans betænkning i denne forbindelse på dette meget vanskelige område."@da1
"Herr Präsident, im vergangenen Monat wurden wir Zeuge einer bemerkenswerten Wahl in Bulgarien, bei der ein ehemals kommunistisches Land die Partei seines früheren Königs, Simeon II, gewählt hat. Alle rechtlichen Hürden für dessen Einreise waren pikanterweise gerade im Zuge der Vorbereitungen auf den EU-Beitritt aus dem Weg geräumt worden. Ich habe immer die Auffassung vertreten, dass der große Nutzen der EU-Erweiterung für die osteuropäischen Länder darin besteht, diese Länder in einem Klima des Friedens, des Wohlstands und der von den Institutionen her gegebenen Achtung der Demokratie und der Grundrechte des Menschen zu verankern. Wir sollten jedoch auch an den bedauernswerten Cousin von Simeon in Italien, Prinz Viktor Emmanuel von Savoyen und dessen Sohn Philibert denken, denen nicht nur die Kandidatur um ein öffentliches Amt in ihrem Land, das im Gegensatz zu Bulgarien zu den Gründerstaaten der EU gehört, offiziell verboten ist, sondern die sich auch seit ihrer Kindheit nichts sehnlicher wünschen, als in das Land reisen zu können, deren Bürger sie aufgrund ihrer Geburt und ihrer Herkunft sind. Ich habe bereits in der Vergangenheit in diesem Haus mit Besorgnis über die Charta der Grundrechte und das Bestreben gesprochen, den neuen, umstrittenen sozialen und wirtschaftlichen Rechten dieser Charta Rechtsverbindlichkeit zu verleihen. Diese Rechte stehen den zivilen und politischen Rechten gegenüber, die in der seit 1950 bestehenden und allseits geachteten Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten verankert sind. Die im EU-Vertrag festgeschriebene Freizügigkeit und das Niederlassungsrecht genießen ebenfalls allgemeine Unterstützung, und doch verstößt Artikel 13 der italienischen Verfassung, der so genannte Übergangsartikel, der den männlichen Nachkommen des Hauses Savoyen die Einreise in ihr Land verwehrt, so eindeutig gegen dieses Recht. Italien wurde keine Ausnahmeregelungen gewährt, und deshalb darf das Land die Freizügigkeit seiner Bürger nicht aufgrund des Geschlechts oder der Herkunft einschränken, außer wenn die öffentliche Sicherheit oder Gesundheit dadurch gefährdet wäre. Es ist absurd, dass die Italienische Republik sich durch einen alten Mann und dessen Sohn bedroht fühlen sollte, die nach Hause zurückkehren wollen. Ich fordere dieses Hohe Haus deshalb erneut auf, Mitgefühl zu zeigen und deutlich zu machen, dass die Menschenrechte ohne Ansehen der Person geachtet werden, indem Sie den vor mir eingebrachten Änderungsantrag 7 unterstützen. Darin wird das italienische Parlament aufgefordert, die Zusage der italienischen Vorgängerregierung einzuhalten, dieser grausamen und nicht normalen Situation rasch ein Ende zu bereiten, und die italienische Verfassung so zu ändern, dass alle Bürger der EU sich in der Union frei bewegen können. Ich gratuliere Herr Cornillet in dieser Hinsicht zu seinem Bericht über ein sehr schwieriges Thema."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, τον προηγούμενο μήνα γίναμε μάρτυρες του αξιοσημείωτου θεάματος της Βουλγαρίας, πρώην κομμουνιστικής χώρας, η οποία εξέλεξε στην κυβέρνηση το κόμμα του οποίου ηγείται ο πρώην βασιλιάς της χώρας Συμεών ο 2ος, έχοντας απομακρύνει όλα τα νομικά εμπόδια για την είσοδό του, ενώ η χώρα ετοιμάζεται - τι ειρωνεία της τύχης – να γίνει μέλος της ΕΕ. Πάντοτε πίστευα ότι το μεγάλο όφελος της διεύρυνσης της ΕΕ προς ανατολάς θα είναι η παγίωση στις εν λόγω χώρες ενός κλίματος ειρήνης, ευημερίας και θεσμικού σεβασμού για τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, ας σκεφθούμε για λίγο τον άτυχο ιταλό εξάδελφό του Συμεών, τον πρίγκιπα Βίκτορα Εμμανουήλ της Σαβοΐας, και τον γιο του Φιλιβέρτο, στους οποίους όχι μόνο απαγορεύεται να θέσουν υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα στη χώρα τους, η οποία, σε αντίθεση με τη Βουλγαρία, αποτελεί ιδρυτικό μέλος της ΕΕ, αλλά από την παιδική τους ηλικία τρέφουν το όνειρο να τους επιτραπεί η είσοδος στην επικράτεια της χώρας της οποίας είναι πολίτες λόγω γέννησης και καταγωγής. Κατά το παρελθόν, έχω εκφράσει την ανησυχία μου ενώπιον του Σώματος για το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όσον αφορά την απόπειρα να καταστούν δεσμευτικά τα νέα διαφιλονικούμενα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα που περιέχει, έναντι των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων που έχουν καθιερωθεί στην αξιοσέβαστη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1950. Το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης και εγκατάστασης που προβλέπει η Συνθήκη για την ΕΕ χαίρει επίσης παγκόσμιας υποστήριξης, αλλά παρά ταύτα παραβιάζεται τόσο ξεκάθαρα από το λεγόμενο 13ο μεταβατικό συνταγματικό άρθρο της Ιταλίας, το οποίο καταδικάζει τους άρρενες απογόνους του Οίκου της Σαβοΐας σε αιώνια εξορία από την ίδια τους τη χώρα. Η Ιταλία δεν έχει το δικαίωμα να προβαίνει κατά παρέκκλιση σε διακρίσεις λόγω φύλου ή γέννησης όσον αφορά την ελευθερία μετακίνησης όλων των πολιτών της, παρά μόνον εάν απειλείται η δημόσια ασφάλεια ή υγεία. Είναι ειλικρινά κωμικό να νιώθει η Ιταλική Δημοκρατία ότι απειλείται από έναν ηλικιωμένο άνθρωπο και το γιο του που θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Καλώ λοιπόν για μια ακόμα φορά το Σώμα να δείξει συμπάθεια και μη επιλεκτικό σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υποστηρίξει μαζί μου την τροπολογία μου αριθ. 7 που καλεί το ιταλικό κοινοβούλιο να τιμήσει τη δέσμευση της τελευταίας ιταλικής κυβέρνησης να θέσει γρήγορα τέρμα σε αυτή τη βάρβαρη και ανώμαλη κατάσταση, και να ευθυγραμμίσει το σύνταγμα της χώρας με το δικαίωμα όλων των πολιτών της ΕΕ να μετακινούνται ελεύθερα στο εσωτερικό της Ένωσης. Επ' αυτού, συγχαίρω τον κ. Cornillet, για την έκθεσή του που αφορά έναν πολύ δύσκολο τομέα."@el8
"(EN) Señor Presidente, el mes pasado presenciamos el notable espectáculo de Bulgaria, país ex comunista, eligiendo al partido encabezado por su antiguo Rey, Simeón II, para que ocupe el poder, tras eliminar todos los obstáculos para su entrada, en preparación -resulta irónico- para su adhesión a la UE. Siempre he creído que el gran beneficio de la ampliación de la UE al Este es el de incardinar esos países en un clima de paz, prosperidad y respeto institucional de la democracia y los derechos humanos fundamentales. Sin embargo, pensemos por un momento en el infortunado primo italiano de Simeón, el príncipe Víctor Manuel de Saboya, y su hijo Filiberto, que no sólo están privados oficialmente de la posibilidad de ocupar cargos públicos en su país, miembro fundador de la UE, a diferencia de Bulgaria, sino que, además, han abrigado desde la infancia el sueño de que se les permita entrar en el territorio del país del que son ciudadanos por nacimiento y por ascendencia. En el pasado, he hablado con preocupación en esta Asamblea de la Carta de Derechos Fundamentales respecto del intento de hacer vinculantes sus nuevos y polémicos derechos económicos y sociales, por oposición a los derechos civiles y políticos consagrados en el muy respetado Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. El derecho a la libre circulación y establecimiento -reconocido en el Tratado de la UE- goza también de apoyo universal y, sin embargo, es violado con toda claridad por la llamada 13ª disposición transitoria constitucional de Italia, que exilia a perpetuidad de su propio país a los descendientes masculinos de la Casa de Saboya. Italia no disfruta de una excepción para discriminar por razones de sexo o nacimiento en materia de libre circulación de todos sus ciudadanos, salvo que constituyan una amenaza para la seguridad o la salud pública, cosa francamente ridícula, en caso de que la República de Italia se sienta amenazada por un anciano y su hijo que desean regresar a su país. Así, pues, pido una vez más a esta Asamblea que demuestre compasión y respeto no selectivo de los derechos humanos sumándoseme al apoyo de mi enmienda nº 7, en la que se pide al Parlamento italiano que cumpla el compromiso del último gobierno de Italia de poner rápidamente fin a esa cruel y anómala situación y alinee su constitución con el derecho de todos los ciudadanos a circular libremente por la Unión. Felicito al Sr. Cornillet a ese respecto por su informe sobre un sector muy difícil."@es12
"Arvoisa puhemies, viime kuussa todistimme mieleenpainuvia kuvia Bulgariasta, entisestä kommunistisesta maasta, missä vaaleilla johtoon valittiin entisen kuninkaan Simeon II:n johtama puolue, sen jälkeen kun oikeudelliset esteet hänen paluulleen oli poistettu ironisesti osana valmistautumista EU:n jäsenyyteen. Olen aina uskonut, että suurin hyöty EU:n itälaajentumisesta on siinä, että nämä valtiot sidotaan lujasti rauhaan, vaurauteen ja kansanvaltaan ja ihmisoikeuksien institutionaalisen kunnioituksen ilmapiiriin. Kuitenkin, ajatelkaamme hetki Simeonin epäonnista italialaista serkkua, Savoijin prinssi Victor Emmanuelia ja hänen poikaansa Philibertia; - heitä ei ole vain muodollisesti kielletty asettumasta ehdolle julkiseen virkaan omassa maassaan, EU:n perustajavaltiossa, toisin kuin Bulgaria, vaan he ovat myös lapsuudesta asti vaalineet unelmaa, että heidän sallittaisiin palata sen valtion alueelle, jonka kansalaisia he ovat niin syntymänsä kuin sukunsakin kautta. Olen aikaisemmin tuonut parlamentin keskustelussa esille huolestumiseni siitä, miten perusoikeuskirjan kohdalla on yritetty tehdä sitoviksi sen uusia ja kiistanalaisia määräyksiä, jotka koskevat taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia, vastakohtana niille kansalais- ja poliittisille oikeuksille, jotka on kirjoitettu suuresti arvostettuun vuoden 1950 Euroopan ihmisoikeussopimukseen. EU:n perustamissopimuksessa oleva oikeus vapaasti liikkua ja oleskella nauttii myös yleistä tukea, ja kuitenkin sitä selkeästi rikkoo Italian perustuslain niin kutsuttu 13. väliaikainen artikla, joka määrää Savoijin hallitsijasuvun miespuoliset jälkeläiset elinikäiseen maanpakoon omasta maastaan. Italialle ei ole sallittu mitään poikkeusta syrjiä sukupuolen tai syntyperän perusteella mitä tulee kaikkien kansalaistensa liikkumisvapauteen, muutoin kuin sillä perusteella, että on olemassa uhka yleiselle turvallisuudelle tai kansan terveydelle. On suoranaisen naurettavaa, jos Italian tasavalta tuntee olevansa uhattuna yhden vanhan miehen ja hänen poikansa halutessa palata kotiin. Siksi pyydän jälleen kerran parlamentin jäseniä osoittamaan myötätuntoa ja valikoimatonta ihmisoikeuksien kunnioitusta tukemalla ehdotustani tarkistukseksi 7, jossa Italian parlamenttia kehotetaan kunnioittamaan edellisen hallituksen sitoumusta saattaa nopeaan päätökseen nykyinen julma ja outo tilanne ja saattaa Italian perustuslaki yhteneväksi sen kanssa, että kaikilla Euroopan unionin kansalaisilla on oikeus vapaasti liikkua unionin alueella. Haluan onnitella esittelijä Cornillet'ta hänen mietinnöstään tästä hyvin vaikeasta asiasta."@fi5
"Monsieur le Président, le mois dernier, nous avons été les témoins d'un événement remarquable en Bulgarie, un ancien pays communiste, à savoir l'arrivée au pouvoir d'un parti dirigé par l'ancien roi de ce pays, Siméon II, la Bulgarie ayant levé toutes les entraves légales qui empêchaient son retour au pays, en préparation - quelle ironie - à l'adhésion à l'Union européenne. J'ai toujours cru que le bénéfice principal de l'élargissement de l'UE à l'Est était d'ancrer ces pays dans un climat de paix, de prospérité, ainsi que de respect institutionnel pour la démocratie et les droits fondamentaux. Toutefois, ayons une pensée pour le malheureux cousin de Siméon, le prince Victor Emmanuel de Savoie et son fils Philibert, qui, non seulement se voient refuser officiellement l'autorisation de prétendre à une fonction officielle dans leur pays, membre fondateur de l'UE, au contraire de la Bulgarie, mais ont également nourri depuis l'enfance le rêve d'être autorisés à réintégrer le territoire du pays dont ils sont citoyens par la naissance et l'origine. Par le passé, j'ai pris la parole au sein de cette Assemblée pour parler de la Charte des droits fondamentaux et de la tentative de rendre contraignants ses nouveaux droits sociaux et économiques sujets à controverse, contrairement aux droits civils et politiques consacrés dans la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, convention bénéficiant d'un grand respect. Le droit à la liberté de circulation et d'établissement contenu dans le traité UE bénéficie également d'un soutien universel, et, cependant, celui-ci est clairement bafoué par ce qu'on appelle la 13e disposition constitutionnelle transitoire, qui force à l'exil permanent les descendants mâles de la maison de Savoie. En dehors des cas de menace pesant sur la sécurité ou la santé publique, l'Italie ne s'est vue accorder aucune dérogation à la liberté de circulation, quels que soient les citoyens visés, en vue de se livrer à une quelconque discrimination sur la base du sexe ou de la naissance. Si la République italienne se sent menacée par un vieil homme et son fils désireux de rentrer chez eux, c'est franchement ridicule. Dès lors, j'en appelle une fois de plus à cette Assemblée pour qu'elle fasse preuve de compassion et qu'elle respecte les droits de l'homme de manière non sélective, en se joignant à moi pour soutenir l'amendement 7 que j'ai introduit, invitant le parlement italien à honorer l'engagement du précédent gouvernement italien à mettre un terme à cette situation cruelle et anormale dans les plus brefs délai et à aligner sa constitution sur le droit de tous les citoyens de l'UE à se déplacer librement au sein de l'Union. À cet égard, je félicite M. Cornillet pour son rapport dans ce qui constitue un domaine très difficile."@fr6
"Signor Presidente, il mese scorso abbiamo osservato con meraviglia la Bulgaria, un ex paese comunista, eleggere il partito guidato dall'ex sovrano del paese, Simeone II, dopo aver eliminato tutti gli ostacoli giuridici al suo ingresso nel paese, per ironia della sorte in preparazione dell'adesione all'Unione europea. Ho sempre creduto che il maggior vantaggio dell'allargamento ad est dell'Unione fosse quello di ancorare tali paesi ad un clima di pace e prosperità nonché al rispetto istituzionale della democrazia e dei diritti umani fondamentali. Tuttavia, vi invito a pensare allo sfortunato cugino italiano di Simeone, il principe Vittorio Emanuele di Savoia e a suo figlio Filiberto, i quali non solo non possono ricoprire uffici pubblici nel loro paese, uno Stato membro fondatore dell'Unione europea diversamente dalla Bulgaria, ma fin dall'infanzia coltivano il sogno di poter entrare nel territorio del paese di cui sono cittadini per nascita e per discendenza. In passato, sono intervenuto in quest'Aula sulla Carta dei diritti fondamentali e ho espresso la mia perplessità riguardo al tentativo di rendere vincolanti i nuovi e controversi diritti sociali ed economici, rispetto ai diritti civili e politici enunciati nella pregevole Convenzione europea dei diritti umani del 1950. Anche il diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento sancito dal Trattato sull'Unione europea gode di un sostegno universale, eppure è chiaramente violato dal cosiddetto tredicesimo articolo provvisorio della c.0ostituzione italiana, che esilia a perpetuità i discendenti maschi di casa Savoia dal loro paese. Non sono previste deroghe che consentano all'Italia di compiere discriminazioni basate sul sesso o sulla nascita per quanto riguarda la libertà di circolazione di tutti i suoi cittadini, salvo quelle dovute a pericoli per la sicurezza o la salute pubblica. E' francamente ridicolo che la Repubblica italiana si senta minacciata da un uomo anziano e da suo figlio che vogliono tornare a casa. Invito quindi l'Assemblea a mostrare compassione e rispetto indiscriminato per i diritti umani e a sostenere il mio emendamento n. 7, che invita il Parlamento italiano ad onorare l'impegno assunto dal governo precedente di porre rapidamente fine a questa situazione anomala e crudele e a riconoscere nella propria costituzione il diritto di tutti i cittadini dell'Unione europea di spostarsi liberamente all'interno dell'Unione. Al riguardo, mi congratulo con l'onorevole Cornillet per la sua relazione su un argomento molto complesso."@it9
"Mr President, last month we witnessed the remarkable sight of Bulgaria, an ex-communist country, electing the party by its former King, Simeon II, to office, having removed all legal barriers to his entry, ironically in preparation for EU membership. I have always believed that the great benefit of enlargement of EU to the east is to anchor these countries in a climate of peace, prosperity and an institutional respect for democracy and fundamental human rights. However, spare a thought for Simeon’s unfortunate Italian cousin, Prince Victor Emmanuel of Savoy and his son Philibert, who are not only formally barred from standing from public office in their country, a founder Member of the EU unlike Bulgaria, but have nurtured the dream since childhood of being allowed to enter the territory of the country of which they are citizens both by birth and descent. In the past, I have spoken with concern in this house on the Charter of Fundamental Rights with regard to the attempt to make binding its new controversial, social and economic rights, as opposed to the civil and political rights enshrined in the much respected 1950 European Convention of Human Rights. The EU Treaty right to freedom of movement and establishment also enjoys universal support, and yet is so clearly breached by Italy’s 13th so-called transitional constitutional article, which exiles in perpetuity the male descendants of the House of Savoy from their own country. There is no derogation afforded to Italy to discriminate on the grounds of sex or birth with regard to freedom of movement of all its citizens, other on the basis of threats posed to public security or health. It is frankly ludicrous if the Republic of Italy feels threatened by one old man and his son wanting to return home. I therefore call once again on this House to show compassion and non-selective respect for human rights by joining me in supporting my Amendment No 7 calling on the Italian Parliament to honour the commitment by the last government of Italy to put a speedy end to this cruel and anomalous situation, and align its constitution with the right of all EU citizens to move around the Union freely. I congratulate Mr Cornillet, in this respect, on his report in what is a very difficult area."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, vorige week waren we getuige van een opmerkelijke gebeurtenis in Bulgarije. In dit ex-communistische land werd de partij van de vroegere koning Simeon II verkozen nadat eerste alle legale obstakels voor zijn terugkomst waren verwijderd. Dit was ironisch genoeg een onderdeel van de voorbereiding van het EU-lidmaatschap. Ik heb altijd geloofd dat het grote voordeel van de EU-uitbreiding voor Oost-Europa erin bestond deze landen te verankeren in een klimaat van vrede, welvaart en institutioneel respect voor de democratie en de fundamentele mensenrechten. Laten we echter ook even stilstaan bij het lot van zijn ongelukkige Italiaanse neef, Victor Emmanuel van Savoye en zijn zoon Filibert, voor wie niet alleen een formeel verbod geldt om zich kandidaat te stellen voor een overheidsambt in hun land, dat in tegenstelling tot Bulgarije een oprichtend lid is van de EU, maar die ook sinds hun kinderjaren de droom koesteren om het grondgebied te betreden van het land waarvan zij burgers zijn door geboorte en afkomst. In het verleden heb ik mijn bezorgdheid geuit in het Parlement over het Handvest van de grondrechten en de poging om de controversiële economische en sociale rechten van het Handvest bindend te maken, in tegenstelling tot de burgerrechten en politieke rechten die zijn vastgelegd in het alom gerespecteerde Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens van 1950. Het in het EU-Verdrag verankerde recht van vrij verkeer en vrije vestiging geniet eveneens universele erkenning, en toch wordt het geschonden door artikel 13 van de Italiaanse grondwet, een zogenaamde overgangsbepaling die bepaalt dat de mannelijke afstammelingen van het Huis van Savoye voor eeuwig zijn verbannen uit hun eigen land. Italië werd geen enkele uitzondering toegestaan om te discrimineren op grond van geslacht of geboorte met betrekking tot het vrij verkeer van al zijn burgers. Discriminatie is enkel toegestaan bij bedreigingen voor de openbare veiligheid of de volksgezondheid, maar het is eerlijk gezegd belachelijk als de Republiek Italië zich bedreigd voelt door één oude man en zijn zoon die naar huis wil terugkeren. Daarom doe ik nogmaals een oproep tot het Parlement om medeleven te tonen en blijk te geven van een niet-selectieve eerbiediging van de mensenrechten door mijn amendement 7 te steunen, waarin het Italiaans parlement wordt opgeroepen de toezegging na te komen die de vorige Italiaanse regering heeft gedaan om snel een einde te maken aan deze wrede en abnormale situatie en haar grondwet aan te passen aan het recht van alle EU-burgers om zich vrij te verplaatsen in de Unie. In dit opzicht feliciteer ik de heer Cornillet met zijn verslag over dit zeer moeilijke onderwerp."@nl2
"Senhor Presidente, o mês passado assistimos a algo de notável na Bulgária, um antigo país comunista, que elegeu o partido liderado pelo seu antigo rei, Simeão II, para assumir o poder, tendo eliminado todas as barreiras jurídicas à entrada do antigo monarca no país, ironicamente na fase de preparação para a adesão à UE. Sempre estive convencido de que o grande benefício do alargamento da UE a Leste é ancorar esses países a um clima de paz, prosperidade e a um respeito institucional pela democracia e pelos direitos humanos fundamentais. No entanto, pensem por um momento no infortunado primo italiano de Simeão, o príncipe Victor Emmanuel de Sabóia, e no seu filho Philibert, que não só estão formalmente impedidos de se candidatarem a cargos públicos no seu país, que é membro fundador da UE, coisa que não acontece com a Bulgária, mas que desde crianças alimentam o sonho de serem autorizados a entrar no território do país de que são cidadãos, tanto por nascimento como por ascendência. No passado, falei com preocupação nesta assembleia sobre a Carta dos Direitos Fundamentais, no que respeita à tentativa de tornar vinculativos os seus novos e polémicos direitos sociais e económicos, em oposição aos direitos civis e políticos consagrados na tão respeitada Convenção Europeia dos Direitos do Homem, de 1950. O direito à liberdade de circulação e de estabelecimento, que consta do Tratado da UE, também goza de apoio universal, e, no entanto, é tão claramente violado pelo chamado 13º artigo constitucional transitório de Itália, que exila a título perpétuo do seu próprio país os descendentes do sexo masculino da Casa de Sabóia. Não foi concedida a Itália nenhuma derrogação que lhe permita fazer discriminações, com base no sexo ou no nascimento, no que respeita à liberdade de circulação de todos os seus cidadãos, a não ser tendo como fundamento ameaças à segurança ou à saúde públicas. É francamente caricato que a República Italiana se sinta ameaçada pelo facto de um velho e de o seu filho quererem voltar ao seu país. Portanto, apelo uma vez mais a esta assembleia para que demonstre compaixão e respeito não selectivo pelos direitos humanos e se junte a mim no apoio à minha alteração 7, que apela ao parlamento italiano para que honre o compromisso assumido pelo último Governo de Itália de pôr rapidamente fim a esta situação cruel e anómala e alinhe a sua Constituição pelo direito de todos os cidadãos da UE de circularem livremente em toda a União. Sob este aspecto, felicito o senhor deputado Cornillet pelo seu relatório num domínio que é de enorme dificuldade."@pt11
"Herr talman! Förra månaden bevittnade vi den märkliga situationen att Bulgarien, som är ett före detta kommunistland, valde det parti som leds av landets förra kung, Simeon II, till att styra landet, efter att ha avlägsnat alla rättsliga hinder för hans tillträde, ironiskt nog som en förberedelse inför ett EU-medlemskap. Jag har alltid ansett att de stora fördelarna med EU:s utvidgning österut är att förankra dessa länder i ett klimat med fred, välstånd och en institutionell respekt för demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter. Men tänk på Simeons stackars italienske kusin, prins Victor Emmanuel av Savojen och hans son Philibert, som inte bara är formellt utestängda från att kandidera till ett offentligt ämbete i sitt land, en av EU:s grundande medlemmar, till skillnad från Bulgarien, men som sedan barnsben har närt en dröm om att få beträda det lands territorium inom vilket de är medborgare både till födseln och till härkomsten. Jag har tidigare talat med oro i denna kammare om stadgan för de grundläggande rättigheterna med hänsyn till försöket att göra dess nya kontroversiella, sociala och ekonomiska rättigheter bindande, till skillnad från de medborgerliga och politiska rättigheter som finns i den mycket respekterade europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna från 1950. Rätten till fri rörlighet och etableringsfrihet i EU-fördraget har också ett globalt stöd, och överträds ändå så tydligt genom Italiens trettonde så kallade konstitutionella övergångsartikel, enligt vilken huset Savojens manliga ättlingar för evigt landsförvisas från deras eget land. Italien har inte beviljats något undantag för att diskriminera utifrån kön eller födsel när det gäller fri rörlighet för alla dess medborgare, andra utifrån hot mot den allmänna säkerheten eller hälsan. Det är uppriktigt sagt skrattretande om Republiken Italien känner sig hotat av en gammal man och hans son som vill återvända hem. Jag uppmanar därför återigen denna kammare att visa medkänsla och en allomfattande respekt för de mänskliga rättigheterna genom att ansluta er till mig och stödja mitt ändringsförslag 7 som uppmanar det italienska parlamentet att respektera den förra italienska regeringens åtagande att inom kort sätta stopp för denna grymma och abnorma situation, och anpassa dess författning efter rätten för alla EU:s medborgare att röra sig fritt inom unionen. I detta hänseende gratulerar jag Cornillet till hans betänkande om vad som är ett mycket komplicerat område."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph