Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-188"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"De værdier, som den europæiske konstruktion er baseret på, er universelle. For at forsvare disse værdier skal vi tilstræbe sammenhæng og gennemskuelighed. Jeg foreslår, at vi ser nærmere på den måde, som Unionen fastsætter, organiserer og evaluerer dialogen om menneskerettighederne med tredjelande på. Vi skal endvidere sætte alt ind på at forstærke sammenhængen mellem vores initiativer, holdninger og optræden. Kun en stærk Union kan overbevise det internationale samfund om at fortsætte den verdensomspændende udvidelse af de bestående internationale instrumenter. Vi skal desuden behandle Rådets forslag om at undersøge, om der kan udarbejdes en fælles strategi om menneskerettigheder. At forsvare de universelle værdier bedre betyder også, at der inden for de kompetente organisationer skal arbejdes så tæt som muligt sammen med tredjelande. I de internationale fora såsom FN, OSCE og Europarådet skal Unionen protestere imod systematiske og organiserede krænkelser af de mest grundlæggende menneskerettigheder. I EU koordineres de af Unionen forsvarede holdninger nært, men denne koordination kan forbedres. Med hensyn til det nye Udvalg om Menneskerettigheder for 2002, skal vi føre permanent samråd med vores traditionelle partnere. På den tredje verdenskonference om bekæmpelse af racisme, som finder sted om kort tid i Durban, kan vi for første gang bevise, hvor enige vi er. Som rådsformand vil jeg gøre alt for, at EU bidrager aktivt til, at konferencen bliver en succes. Vi må ikke lade denne enestående mulighed glippe. Tragiske misforhold såsom slaveri, menneskehandel eller kolonialisme skal fordømmes klart. Vi skal tage ved lære, så sådanne tragedier ikke gentager sig. Derfor slår EU til lyd for, at det handlingsprogram, som skal vedtages i Durban, tilpasses foranstaltninger for en målrettet bekæmpelse af racisme. Gennem en sammenhængende og målrettet optræden skal vi overbevise alle stater om uden forbehold at ratificere og helt anvende konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder. Vi skal tilstræbe, at de principper, der er anerkendt på det område, anvendes overalt i verden, og at staterne overholder deres forpligtelser. FN's særlige møde om barnets rettigheder i september i New York er en ekstra mulighed for Unionen til at gøre sine værdier gældende. Det særlige møde finder sted lige efter verdenstopmødet for børn, som er grundlaget for konventionen om barnets rettigheder. I den henseende skal EU-landene iværksætte alt for at ratificere de to seneste protokoller om barnets rettigheder hurtigst muligt. Det drejer sig om en protokol om børn i væbnede konflikter og en protokol om seksuelt misbrug af børn. En sammenhængende optræden fra Unionens side er en absolut nødvendighed, især når det skal undersøges, om lande, som modtager ulandshjælp, respekterer menneskerettighederne. En politik, som er baseret på menneskerettighederne, kræver en streng fremgangsmåde. Vi skal imidlertid være tålmodige og fleksible samt tage hensyn til landets politiske og økonomiske kontekst, for hvem straffer vi, hvis vi er meget nøjeregnende med anvendelsen af klausulen om respekt for menneskerettighederne og derved sætter vigtige ting såsom sundhed, undervisning, transport, retsstaten og den forvaltningsmæssige organisation eller revisionen af domstolene på spil? Til de værdier, som Unionen forsvarer inden for rammerne af politikken om menneskerettigheder, hører en værdi, som vi jævnligt forsvarer, nemlig afskaffelse af dødsstraffen. Denne værdi skal anvendes i alle demokratier. Den form for straf er utålelig og uacceptabel, fordi den krænker den vigtigste rettighed, retten til livet. Afskaffelsen af dødsstraffen indgår i De 15's adfærdsretningslinjer, som Belgien helt sikkert vil tage vare på. Dødsstraffen må under ingen omstændigheder pålægges mindreårige på gerningstidspunktet, gravide kvinder eller psykisk handicappede. Under vores formandskab vil vi sørge for, at dette emne systematisk er med i den politiske dialog, som vi fører med tredjelandene."@da1
lpv:translated text
"De värden som den europeiska konstruktionen är baserad på är universella. För att försvara dessa värden måste vi till fullo sträva efter enhetlighet och öppenhet. Jag föreslår att vi koncentrerar oss på vilket sätt unionen bestämmer, organiserar och utvärderar dialogen om mänskliga rättigheter med tredjeländer. Vi måste också göra allt för att förstärka enhetligheten i våra initiativ, i våra ståndpunkter och i vårt agerande. Det är enbart en stark union som kommer att kunna övertyga världssamfundet om att fortsätta den världsomfattande spridningen av de befintliga internationella instrumenten. Vi måste samtidigt koncentrera oss på förslaget från rådet om det går att utarbeta en gemensam strategi i fråga om mänskliga rättigheter. Att bättre försvara de allmängiltiga värdena innebär också att ett så nära samarbete som möjligt med tredjeländer måste ske inom de behöriga internationella organisationerna. I sådana internationella forum som Förenta nationerna, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa och Europarådet måste unionen protestera mot systematiska och organiserade kränkningar av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Inom unionen själv äger ett nära samordningsarbete rum i fråga om de ståndpunkter som Europeiska unionen försvarar, men denna samordning skulle kunna förbättras ytterligare. I fråga om sammansättningen för 2002 av den nya kommissionen för de mänskliga rättigheterna kommer vi att behöva föra ständiga överläggningar med våra traditionella partner. På den tredje världskonferensen mot rasism som inom kort kommer att äga i Durban kommer vi för första gången att kunna ge ett bevis på vår enighet. Som ordförande för rådet kommer jag att göra allt för att Europeiska unionen aktivt skall bidra till att den konferensen blir lyckad. Vi får inte låta detta unika tillfälle gå förbi. Tragiska missförhållanden, som slaveriet, människohandeln eller kolonialismen, måste utan omsvep fördömas. Vi måste dra lärdom av dem så att sådana tragedier inte återupprepas. Därför vill Europeiska unionen att det handlingsprogram som kommer att antas i Durban skall koncentreras på åtgärder för en ändamålsenlig kamp mot rasismen. Via ett sammanhängande och ändamålsenligt agerande skall vi övertyga alla stater om att utan förbehåll ratificera och fullständigt tillämpa konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Vi måste sträva efter att de erkända principerna på det området tillämpas överallt i världen och att staterna uppfyller sina förpliktelser. Förenta nationernas extra sammanträde om barnets rättigheter i New York i september kommer för unionen att vara ytterligare en möjlighet att göra deras värden gällande. Detta extra sammanträde äger rum i kölvattnet efter världstoppmötet för barn som ligger till grund för konventionen om barnets rättigheter. I det avseendet måste Europeiska unionens länder göra allt för att så snabbt som möjligt ratificera de två nya protokollen om barnets rättigheter. Det handlar om ett protokoll om barn i väpnade konflikter och ett protokoll om sexuell exploatering av barn. Ett sammanhängande agerande från unionens sida är en absolut nödvändighet, företrädesvis då man skall undersöka om länder som åtnjuter utvecklingshjälp respekterar de mänskliga rättigheterna. Att föra en politik som baseras på de mänskliga rättigheterna kräver ett strikt tillvägagångssätt. Ändå måste vi visa prov på tålamod och flexibilitet och ta hänsyn till landets politiska och ekonomiska sammanhang, för vem är det egentligen vi straffar om vi noggrant tillämpar klausulen om respekt för de mänskliga rättigheterna och följaktligen äventyrar sådana viktiga frågor som hälsa, undervisning, transport, rättsstaten, den administrativa organisationen eller återinrättande av domstolar? Till de värden som unionen förespråkar inom ramen för sin politik för de mänskliga rättigheterna hör ett värde som vi försvarar regelbundet, nämligen avskaffande av dödsstraffet. Detta värde måste tillämpas i alla demokratier. Detta straff går inte att tolerera, och det är oacceptabelt eftersom det kränker den allra väsentligaste rättigheten, nämligen rätten till liv. Avskaffandet av dödsstraffet utgör en del av handlingslinjerna för de femton medlemsstaterna, handlingslinjer som Belgien absolut kommer att försvara. Inte i något fall får dödsstraff utdömas då det handlar om personer som var minderåriga vid brottstillfället, gravida kvinnor eller förståndshandikappade. Vi kommer under vårt ordförandeskap att vaka över att denna fråga systematiskt kommer upp i den politiska dialog som vi kommer att föra med tredjeländer."@sv13
lpv:translated text
"Arvot, joille Eurooppa rakentuu, ovat yleismaailmallisia. Puolustaaksemme niitä arvoja meidän on pyrittävä kaikin keinoin johdonmukaisuuteen ja avoimuuteen. Ehdotan, että paneudumme tarkemmin tapaan, jolla unioni määrittelee, järjestää ja arvioi ihmisoikeuksista kolmansien maiden kanssa käymäänsä vuoropuhelua. Meidän on myös tehtävä kaikkemme vahvistaaksemme aloitteidemme, kannanottojemme ja esiintymisemme johdonmukaisuutta. Vain vahva unioni pystyy vakuuttamaan kansainvälisen yhteisön siitä, että olemassa olevien kansainvälisten sopimusten vaikutusalan laajentamista koko maailmaan on jatkettava. Meidän on lisäksi aloitettava työ sen neuvoston ehdotuksen parissa, jonka tarkoituksena on selvittää, voidaanko yhteisölle kehitellä oma ihmisoikeusstrategia. Yleismaailmallisten arvojen puolustaminen entistä paremmin tarkoittaa myös, että toimivaltaisissa kansainvälisissä järjestöissä on tehtävä kolmansien maiden kanssa niin tiivistä yhteistyötä kuin mahdollista. Unionin on kansainvälisillä foorumeilla, kuten Yhdistyneissä Kansakunnissa, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä ja Euroopan neuvostossa protestoitava ihmisen perusoikeuksien järjestelmällisiä ja järjestäytyneitä loukkauksia vastaan. Unionin sisällä Euroopan unionin puolustamat näkökohdat on koordinoitu hyvin, mutta koordinointia voisi parantaakin. Meidän pitää jatkuvasti neuvotella perinteisten kumppaniemme kanssa uuden ihmisoikeustoimikunnan kokoamisesta vuoteen 2002 mennessä. Piakkoin Durbanissa pidettävässä kolmannessa rasisminvastaisessa maailmankonferenssissa meidän pitäisi kyetä todistamaan yksimielisyytemme ensimmäisen kerran. Neuvoston puheenjohtajana teen voitavani, jotta Euroopan unioni olisi aktiivisesti mukana luomassa onnistunutta konferenssia. Emme saa jättää tätä ainutlaatuista tilaisuutta käyttämättä. Traagiset väärinkäytökset, kuten orjuus, ihmiskauppa ja kolonialismi on tuomittava kaunistelematta. Meidän on opittava niistä, jotta nämä tragediat eivät toistuisi. Siksi Euroopan unioni haluaa, että Durbanissa hyväksyttävässä toimintaohjelmassa keskitytään toimenpiteisiin, joiden avulla rasismia voidaan torjua tuloksellisesti. Meidän on johdonmukaisesti ja tuloshakuisesti esiintymällä vakuutettava kaikki valtiot siitä, että niiden täytyy ratifioida ja soveltaa täydessä mitassaan kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta. Meidän on pyrittävä siihen, että tällä alueella tunnustettuja periaatteita sovelletaan kaikkialla maailmassa ja että valtiot noudattavat sitoumuksiaan. Yhdistyneiden Kansakuntien syyskuussa New Yorkissa pidettävä lasten asiain erityisistunto on unionin kannalta lisätilaisuus toteuttaa arvojaan todellisuudessa. Erityisistunto on sen lapsiasiain huippukokouksen seurantakokous, johon lapsen oikeuksien yleissopimus perustuu. Sikäli Euroopan unionin jäsenvaltioiden on tehtävä voitavansa, jotta ne voisivat ratifioida mahdollisimman pian kaksi uudehkoa lapsen oikeuksia koskevaa pöytäkirjaa. Kyse on lapsia aseellisissa selkkauksissa ja lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevista pöytäkirjoista. On aivan välttämätöntä, että unioni esiintyy johdonmukaisesti, erityisesti silloin, kun on selvitettävä, kunnioittavatko kehitysapua saavat maat ihmisoikeuksia. Ihmisoikeuksiin perustuva politiikka edellyttää ankaraa lähestymistapaa. Silti meidän on oltava kärsivällisiä ja joustavia ja otettava huomioon kulloisenkin maan poliittinen ja taloudellinen tilanne, sillä ketä me oikeastaan rankaisemme, jos sovellamme ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevaa ehtoa pilkulleen ja saatamme samalla sellaiset olennaiset kysymykset kuin terveyden, opetuksen, liikenteen, oikeusvaltion, hallintojärjestelmän ja oikeusistuinten uudelleenperustamisen horjuvalle pohjalle. Niihin arvoihin, joita unioni ajaa ihmisoikeuspolitiikassaan, kuuluu myös yksi säännöllisesti puolustamamme arvo, nimittäin kuolemanrangaistuksen poistaminen. Tätä arvoa kaikkien demokratioiden pitäisi kunnioittaa. Kuolemanrangaistusta ei voi sietää eikä hyväksyä, koska se loukkaa ihmisen tärkeintä oikeutta, oikeutta elämään. Kuolemanrangaistuksen poistaminen on osa unionin toimintamallia, jota Belgia aikoo vakaasti toteuttaa. Missään tapauksessa kuolemaan ei saa tuomita tekohetkellä alaikäisiä nuoria, raskaana olevia naisia tai kehitysvammaisia. Meidän pitää valvoa, että tämä aihe otetaan puheenjohtajakaudellamme järjestelmällisesti esiin siinä poliittisessa vuoropuhelussa, jota käymme kolmansien maiden kanssa."@fi5
lpv:spoken text
"De waarden waarop de Europese constructie gebaseerd is, zijn universeel. Om die waarden te verdedigen, moeten wij ten volle streven naar samenhang en transparantie. Ik stel voor dat we ons buigen over de manier waarop de Unie de dialoog over de mensenrechten met derde landen vastlegt, organiseert en evalueert. We moeten ook alles in het werk stellen om de samenhang van onze initiatieven, van onze standpunten en van ons optreden te versterken. Enkel een sterke Unie zal de internationale gemeenschap ervan kunnen overtuigen de wereldwijde verbreiding van de bestaande internationale instrumenten voort te zetten. We moeten ons tevens buigen over het voorstel van de Raad om na te gaan of er een gemeenschappelijke strategie inzake de mensenrechten kan worden uitgewerkt. De universele waarden beter verdedigen betekent ook dat binnen de bevoegde internationale organisaties zo nauw mogelijk met derde landen moet worden samengewerkt. In de internationale fora zoals de Verenigde Naties, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa en de Raad van Europa moet de Unie protesteren tegen systematische en georganiseerde schendingen van de meest fundamentele rechten van de mens. Binnen de Unie zelf worden de door de Europese Unie verdedigde standpunten nauw gecoördineerd, maar die coördinatie zou nog kunnen worden verbeterd. Wat de samenstelling van de nieuwe Commissie van de rechten van de mens voor 2002 betreft, zullen wij permanent overleg met onze traditionele partners moeten voeren. Op de derde Wereldconferentie ter bestrijding van het racisme die binnenkort in Durban plaatsvindt, zullen wij voor het eerst het bewijs van onze eensgezindheid kunnen leveren. Als voorzitter van de Raad zal ik alles in het werk stellen opdat de Europese Unie actief tot het welslagen van die conferentie zal bijdragen. Wij mogen deze unieke gelegenheid niet laten voorbijgaan. Tragische misstanden, zoals de slavernij, de mensenhandel of het kolonialisme moeten onomwonden worden veroordeeld. Wij moeten er lering uit trekken, opdat dergelijke tragedies zich niet herhalen. Daarom wil de Europese Unie dat het actieprogramma dat in Durban moet worden aangenomen, wordt toegespitst op maatregelen voor een doeltreffende strijd tegen het racisme. Via een samenhangend en doeltreffend optreden moeten wij alle staten ervan overtuigen om zonder voorbehoud het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen te ratificeren en volledig toe te passen. Wij moeten ernaar streven dat de op dat vlak erkende principes overal ter wereld worden toegepast en dat de staten hun verbintenissen nakomen. De speciale vergadering van de Verenigde Naties over de rechten van het kind in september in New York zal voor de Unie een bijkomende gelegenheid zijn om haar waarden te laten gelden. Die speciale vergadering vindt plaats in het kielzog van de Wereldtop voor kinderen die aan de basis ligt van het Verdrag van de rechten van het kind. In dat opzicht moeten de landen van de Europese Unie alles in het werk stellen om zo snel mogelijk de twee recente protocols over de rechten van het kind te ratificeren. Het gaat om een protocol over kinderen in gewapende conflicten en een protocol over seksuele uitbuiting van kinderen. Een samenhangend optreden van de Unie is een absolute noodzaak, voornamelijk als moet worden nagegaan of landen die ontwikkelingshulp genieten, de mensenrechten eerbiedigen. Een beleid voeren dat gebaseerd is op de mensenrechten, vereist een strikte aanpak. Toch moeten wij geduld en flexibiliteit aan de dag leggen en rekening houden met de politieke en economische context van het land, want wie straffen wij eigenlijk als wij nauwgezet de clausule van de eerbiediging van de mensenrechten toepassen en aldus essentiële kwesties zoals gezondheid, onderwijs, transport, de rechtsstaat, de administratieve organisatie of de herinrichting van de rechtbanken op de helling plaatsen. Tot de waarden die de Unie in het kader van haar beleid voor de mensenrechten voorstaat, behoort een waarde die wij op regelmatige basis verdedigen, te weten de afschaffing van de doodstraf. Deze waarde moet in alle democratieën worden toegepast. Deze straf is onduldbaar en onaanvaardbaar omdat ze het meest essentiële recht aantast, te weten het recht op leven. De afschaffing van de doodstraf maakt deel uit van de gedragslijnen van de Vijftien, gedragslijnen die België vast en zeker zal uitdragen. In geen geval mag de doodstraf worden opgelegd aan minderjarigen op het ogenblik van de daad, aan zwangere vrouwen of aan geestelijk gehandicapten. Wij zullen erover waken dat dit thema tijdens ons voorzitterschap systematisch aan bod komt in de politieke dialoog die we met derde landen zullen voeren."@nl2
lpv:translated text
"Οι αξίες στις οποίες βασίζεται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι καθολικές. Για να υπερασπιστούμε αυτές τις αξίες, πρέπει εμείς να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για συνέπεια και διαφάνεια. Προτείνω να εξετάσουμε τον τρόπο, με τον οποίο η Ένωση ορίζει, διοργανώνει και αξιολογεί το διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις τρίτες χώρες. Πρέπει, επίσης, να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ενισχύσουμε τη συνέπεια των πρωτοβουλιών μας, των απόψεών μας και της συμπεριφοράς μας. Μόνο μία ισχυρή Ένωση μπορεί να πείσει τη διεθνή κοινότητα να συνεχίσει την παγκόσμια εξάπλωση των υφιστάμενων διεθνών οργάνων. Πρέπει εμείς να μελετήσουμε την πρόταση του Συμβουλίου για να εξετασθεί κατά πόσο μπορούμε να επεξεργαστούμε μια κοινοτική στρατηγική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η υπεράσπιση των καθολικών αξιών σημαίνει ότι και στο εσωτερικό των αρμόδιων διεθνών οργανώσεων πρέπει να συνεργαζόμαστε με τρίτες χώρες όσο το δυνατόν στενότερα. Σε διεθνή φόρα, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και το Συμβούλιο της Ευρώπης, πρέπει η Ένωση να διαμαρτύρεται εναντίον των συστηματικών και οργανωμένων παραβιάσεων των θεμελιωδέστερων δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στο ίδιο το εσωτερικό της Ένωσης ελάχιστος συντονισμός υπάρχει για στις θέσεις που υπερασπίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτός ο συντονισμός θα μπορούσε να βελτιωθεί. Όσον αφορά τη δημιουργίας της νέας Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου το 2002, πρέπει να πραγματοποιούμε διαρκείς διαβουλεύσεις με τους παραδοσιακούς εταίρους μας. Στην 3η Παγκόσμια Διάσκεψη για την καταπολέμηση του ρατσισμού, η οποία σύντομα θα πραγματοποιηθεί στο Durban, πρέπει εμείς, για πρώτη φορά, να αποδείξουμε την ενότητά μας. Ως Προεδρεύων του Συμβουλίου θα καταβάλω όλες τις προσπάθειες, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλει ενεργά στην επιτυχία αυτής της διάσκεψης. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή τη μοναδική ευκαιρία. Τραγικές παραβιάσεις, όπως η δουλεία, το εμπόριο ανθρώπων και η αποικιακή πολιτική, πρέπει να καταδικαστούν αυστηρά. Πρέπει να λάβουμε μαθήματα από αυτό, έτσι ώστε παρόμοιες τραγωδίες να μην επαναληφθούν. Για αυτό, επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση το πρόγραμμα δράσης, το οποίο πρέπει να εγκριθεί στο Durban, να καταμεριστεί σε μέτρα για μία αποτελεσματικότερη καταπολέμηση του ρατσισμού. Μέσω μιας συνεπούς και αποτελεσματικής συμπεριφοράς, πρέπει να πείσουμε όλα τα κράτη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν πλήρως και χωρίς επιφυλάξεις τη Συνθήκη σχετικά με την απαγόρευση όλων των μορφών διακρίσεων εναντίον των γυναικών. Πρέπει να προσπαθήσουμε, ώστε οι αναγνωρισμένες αρχές σε αυτό το πλαίσιο να εφαρμοστούν παντού στον κόσμο και τα κράτη να σεβαστούν τις δεσμεύσεις τους. Η ειδική συνεδρίαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, πρέπει να αποτελέσει για την Ένωση μία συμπληρωματική ευκαιρία, ώστε να επιβάλει τις αξίες της. Αυτή η ειδική συνεδρίαση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής για τα παιδιά, η οποία βρίσκεται στη βάση της Συνθήκης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Από αυτή την άποψη, πρέπει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταβάλουν κάθε προσπάθεια, ώστε να επικυρωθούν το συντομότερο δυνατό τα δύο πρόσφατα πρωτόκολλα για τα δικαιώματα του παιδιού. Πρόκειται για ένα πρωτόκολλο για τα παιδιά στις ένοπλες συγκρούσεις και ένα πρωτόκολλο για τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Μία συνεπής συμπεριφορά εκ μέρους της Ένωσης αποτελεί απόλυτη ανάγκη, κυρίως, εάν πρέπει να εξεταστεί εάν οι χώρες, οι οποίες λαμβάνουν αναπτυξιακή βοήθεια, σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εφαρμογή μιας πολιτικής, η οποία βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, απαιτεί μία αυστηρή προσέγγιση. Εντούτοις, πρέπει να επιδείξουμε υπομονή και ευελιξία και να λάβουμε υπόψη μας το πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο της χώρας, γιατί ποιον κυρώνουμε εμείς πραγματικά εάν εφαρμόσουμε αυστηρά τη ρήτρα του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αν ουσιαστικά θέματα, όπως είναι η υγεία, η εκπαίδευση, οι μεταφορές, το κράτος δικαίου, η διοικητική οργάνωση ή η μεταρρύθμιση των δικαστηρίων, τα παραμερίζουμε. Μεταξύ των αξιών, οι οποίες προβάλλονται στο πλαίσιο της πολιτικής μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ανήκει και μία αξία, την οποία εμείς τακτικά υπερασπιζόμαστε, δηλαδή η κατάργηση της θανατικής ποινής. Αυτή η αξία πρέπει να γίνεται σεβαστή σε όλες τις δημοκρατίες. Αυτή η ποινή είναι απαράδεκτη και μη ανεκτή, επειδή θίγει το θεμελιωδέστερο δικαίωμα, δηλαδή το δικαίωμα στη ζωή. Η κατάργηση της θανατικής ποινής αποτελεί μέρος των κανόνων συμπεριφοράς των 15, που το Βέλγιο σίγουρα πρόκειται να διαδώσει. Σε καμία περίπτωση, η θανατική ποινή δεν πρέπει να εκτελείται, σε περίπτωση ανήλικων, κατά τη στιγμή του εγκλήματος, εγκύων γυναικών ή πνευματικά καθυστερημένων ατόμων. Θα φροντίσουμε σχετικά, ώστε αυτό το θέμα, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, να τίθεται συστηματικά στον πολιτικό διάλογο, τον οποίο θα πραγματοποιούμε σε τρίτες χώρες."@el8
lpv:translated text
"The values on which European integration is based are universal. To defend those values, we must do our utmost to maintain coherence and transparency. I propose that we concentrate on the way in which Europe records, organises and evaluates the dialogue with third countries on human rights. We must also do everything in our power to strengthen the coherence of our initiatives, our positions and our actions. Only a strong Europe will be able to persuade the international community to continue the worldwide distribution of the existing international instruments. We must also give our attention to the Council’s proposal to examine whether a common strategy on human rights can be worked out. Defending universal values more robustly means having to work within the competent international organisations as closely as possible with third countries. In international forums like the United Nations, the Organisation for Security and Cooperation in Europe and the Council of Europe the Union must protest against systematic and organised violations of the most fundamental human rights. In the Union itself the positions defended by the European Union are closely coordinated, but that coordination could be improved still further. As far as the composition of the new Human Rights Commission for 2002 is concerned, we shall have to consult continuously with our traditional partners. At the third World Conference on Combating Racism, which will shortly take place in Durban, we shall have the first opportunity to provide proof of our unanimity. As President of the Council I shall do my utmost to ensure that the European Union contributes actively to the success of that conference. We must not pass up this unique opportunity. Tragic abuses, such as slavery, human trafficking or colonialism must be condemned in no uncertain terms. We must learn the necessary lessons, so that such tragedies are not repeated. That is why the European Union wants the programme of action approved at Durban to be focused on measures for an effective battle against racism. Through coherent and effective action we must persuade all states to ratify unreservedly and implement in full the Treaty on the banning of all forms of discrimination against women. We must strive to ensure that the principles recognised through the world in that area are applied and that states meet their obligations. The special session of the United Nations on the rights of the child to be held in New York in September will be an extra opportunity for the Union to assert its values. That special session is taking place in the wake of the World Summit on children on which the Treaty on the rights of the child id based. In that respect the European Union must do its utmost to ratify as soon as possible the two recent protocols on the rights of the child. These are a protocol on children in armed conflicts and a protocol on the sexual exploitation of children. Coherent action by the Union is an absolute necessity, especially when examining whether countries enjoying development help respect human rights. Conducting a policy based on human right requires a strict approach. Nevertheless, we must show patience and flexibility and take account of the political and economic context of the country, for whom are punishing if we apply the clause on respect for human rights closely and in so doing jeopardise essential matters like health, education, transport, the rule, the constitutional state, administrative organisation or the reorganisation of the courts. One of the values that the Union advocates as part of its policy on human rights, is a value that we defend regularly, namely the abolition of the death penalty. This value must apply in all democracies. This punishment is intolerable and unacceptable because it attacks the most essential right, namely the right to life. The abolition of the death penalty is part of the code of conduct of the Fifteen, a code of conduct that Belgium will most definitely proclaim. In no case must the death penalty be imposed on those who are minors at the time the act was committed, on pregnant women or the mentally handicapped. We shall monitor to make sure that this theme comes up systematically in the political dialogue we conduct with third countries."@lv10
lpv:translated text
"(NL) La construcción europea se fundamenta en valores universales. Para defender estos valores hemos de aspirar a la máxima cohesión y transparencia. Propongo que reflexionemos acerca de la forma en que la Unión define, organiza y evalúa el diálogo sobre los derechos humanos con terceros países. Del mismo modo hemos de hacer todo lo posible por reforzar la coherencia de nuestras iniciativas, nuestros puntos de vista y nuestra actuación. Sólo una Unión fuerte puede convencer a la comunidad internacional de la necesidad de propagar los instrumentos internacionales existentes a través de todo el mundo. Debemos detenernos asimismo en la propuesta del Consejo en el sentido de que hemos de averiguar si cabe la posibilidad de elaborar una estrategia común en materia de derechos humanos. La defensa de los valores universales requiere igualmente que dentro de las organizaciones internacionales se colabore lo más estrechamente posible con los terceros países. Es importante que la Unión proteste contra la violación sistemática y organizada de los derechos humanos fundamentales en foros internacionales tales como las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y el Consejo de Europa. Aunque dentro de la Unión los puntos de vista adoptados por la Unión Europea se coordinen estrechamente, el procedimiento de coordinación es aún susceptible de mejora. En lo que a la composición de la nueva Comisión de los Derechos Humanos para el año 2002 se refiere tendremos que abrir un diálogo permanente con nuestros socios tradicionales. En la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo que se celebrará en breve en Durban podremos dar por primera vez una prueba de nuestra unanimidad. Como Presidente del Consejo haré todo cuanto esté a mi alcance para que la Unión Europea contribuya activamente al éxito de la conferencia. No podemos dejar escapar esta oportunidad. Debemos expresar nuestra más firme repulsa ante situaciones tan trágicas como la esclavitud, el tráfico de seres humanos o el colonialismo. Hemos de aprender nuestra lección a fin de que estas tragedias no se repitan. Por eso, la Unión Europea es partidaria de que el programa de acciones adoptado en Durban se centre en la elaboración de medidas que nos ayuden a combatir eficazmente el racismo. A través de una actuación coherente y eficaz hemos de persuadir a todos los Estados de la necesidad de ratificar incondicionalmente y aplicar a la letra la Convención sobre la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer. Hemos de conseguir que los principios reconocidos en este ámbito se lleven a la práctica en todo el mundo y que los países cumplan los compromisos adquiridos. En la conferencia especial de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño que se celebrará en Nueva York en el mes de septiembre la Unión tendrá otra oportunidad para hacer valer sus valores. Dicha conferencia especial sigue las huellas de la Cumbre Mundial en favor de la Infancia que sentó las bases para la Convención sobre los Derechos del Niño. Desde este punto de vista los países de la Unión Europea deben hacer todo lo posible por ratificar cuanto antes dos protocolos recientes sobre los derechos de la infancia. Se trata de un protocolo sobre niños en conflictos armados y otro sobre el abuso sexual de niños. Es absolutamente necesario que la Unión actúe de forma coherente, especialmente a la hora de averiguar si los países que reciben ayuda al desarrollo respetan los derechos humanos. Una política basada en los derechos humanos requiere un planteamiento estricto. Por otra parte, también tenemos que ser pacientes y flexibles, además de que no podemos perder de vista el contexto político y económico de los diferentes países porque ¿a quién castigamos al aplicar minuciosamente la cláusula de respeto de los derechos humanos, haciendo peligrar cuestiones tan fundamentales como la salud, la educación, el transporte, el Estado de derecho, la organización administrativa o la reestructuración de los tribunales? Entre los valores que propugna la Unión en el marco de su política en materia de derechos humanos figura un principio que defendemos constantemente, a saber, la abolición de la pena de muerte. Es un valor que ha de aplicarse en todas las democracias. Este castigo es intolerable e inaceptable puesto que atenta contra el derecho más fundamental, es decir, el derecho a la vida. La abolición de la pena de muerte forma parte de las normas de conducta de los Quince. Pueden estar seguros de que Bélgica las proclamará a los cuatro vientos. En ningún caso puede imponerse la pena de muerte a personas menores de edad en el momento del acto que se pretende así castigar, a mujeres embarazadas o a discapacitados mentales. Procuraremos que durante nuestra Presidencia este tema se plantee sistemáticamente en el diálogo político mantenido con los terceros países."@es12
lpv:translated text
"Os valores em que a construção europeia assenta são universais. Para defendermos esses valores, teremos de empenhar­nos por inteiro na coesão e na transparência. Proponho que nos debrucemos sobre a forma pela qual a União estabelece, organiza e avalia o diálogo com países terceiros sobre os direitos humanos. Teremos igualmente de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para aumentar a coesão das nossas iniciativas, das nossas posições e da nossa actuação. Só uma União forte poderá convencer a comunidade internacional a prosseguir com o alargamento mundial dos instrumentos internacionais existentes. Ao mesmo tempo, temos de debruçar­nos sobre a proposta do Conselho no sentido de apurar se será possível desenvolver uma estratégia comum em matéria de direitos humanos. Defender melhor os valores universais significa também que, dentro das organizações internacionais competentes, haverá que cooperar tão estreitamente quanto possível com países terceiros. Nos fóruns internacionais, como a ONU Unidas, a OSCE e o Conselho da Europa, a União tem de protestar contra as violações sistemáticas e estruturadas dos direitos humanos mais fundamentais. Dentro da própria União, as posições defendidas pela UE são coordenadas de forma estrita, mas essa coordenação poderia ainda ser melhorada. No que diz respeito à composição da Comissão anual sobre os Direitos Humanos para 2002, teremos de travar um diálogo permanente com os nossos parceiros tradicionais. Na terceira Conferência Mundial contra o Racismo, que terá recentemente lugar em Durban, poderemos pela primeira vez dar prova da nossa unanimidade. Na qualidade de Presidente em exercício do Conselho, farei tudo o que estiver ao meu alcance no sentido de que a União Europeia possa contribuir de forma activa para que essa conferência seja bem sucedida. Não podemos perder esta oportunidade única. Trágicos abusos, como a escravatura, o tráfico de seres humanos ou o colonialismo têm de ser condenados de forma inequívoca. Teremos de retirar daí ensinamentos para evitar que tais tragédias se repitam. Por isso mesmo, a União Europeia quer que o programa de acção que deverá ser aprovado em Durban se concentre no desenvolvimento de medidas em prol de uma luta eficaz contra o racismo. Por via de uma acção coesa e eficaz, teremos de persuadir todos os Estados a ratificarem sem reservas a Convenção sobre a eliminação de todas as formas de discriminação das mulheres e a aplicarem a mesma. Temos de envidar esforços no sentido de que os princípios reconhecidos nesse domínio sejam aplicados em todos os pontos do mundo e de que os Estados honrem os seus compromissos. A Conferência extraordinária da Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, que terá lugar em Setembro, em Nova Iorque, será uma oportunidade adicional para a União fazer prevalecer os seus valores. Essa conferência vem na esteira da Cimeira Mundial sobre as Crianças, que está na base da Convenção sobre os Direitos da Criança. Nesse âmbito, os países da União Europeia deverão envidar todos os esforços no sentido de ratificarem com a maior rapidez possível os dois recentes protocolos sobre os direitos da criança. Trata­se de um protocolo relativo à participação de crianças em conflitos armados e de um protocolo sobre a exploração sexual de crianças. Uma actuação coesa por parte da União é um factor fundamental, sobretudo se houver que indagar se os países beneficiários da ajuda ao desenvolvimento respeitam os direitos humanos. Conduzir uma política baseada nos direitos humanos exige uma abordagem rigorosa. No entanto, temos de demonstrar paciência e flexibilidade e de ter em conta o contexto político e económico dos países em causa, pois quem estaremos nós a castigar se aplicarmos escrupulosamente a cláusula relativa ao respeito dos direitos humanos e, consequentemente, pusermos em perigo outras questões fundamentais, como a saúde, a educação, os transportes, o Estado de direito, a organização administrativa ou a reforma dos tribunais? Entre os valores que a União Europeia defende no quadro da sua política de direitos humanos, há um valor que defendemos regularmente, designadamente a abolição da pena de morte, um princípio que deve ser respeitado em todas as democracias. A pena de morte é uma pena inadmissível e inaceitável, uma vez que atropela o direito mais fundamental, a saber, o direito à vida. A abolição da pena capital faz parte das linhas de conduta dos Quinze, linhas essas que a Bélgica seguramente propagará. Em circunstância alguma a pena de morte deverá ser imposta a menores no momento do acto, a mulheres grávidas ou a deficientes mentais. Zelaremos por que este tema seja abordado de forma sistemática durante a nossa Presidência, no quadro do diálogo político que iremos travar com países terceiros."@pt11
lpv:translated text
"The values on which European integration is based are universal. To defend those values, we must do our utmost to maintain coherence and transparency. I propose that we concentrate on the way in which Europe records, organises and evaluates the dialogue with third countries on human rights. We must also do everything in our power to strengthen the coherence of our initiatives, our positions and our actions. Only a strong Europe will be able to persuade the international community to continue the worldwide distribution of the existing international instruments. We must also give our attention to the Council’s proposal to examine whether a common strategy on human rights can be worked out. Defending universal values more robustly means having to work within the competent international organisations as closely as possible with third countries. In international forums like the United Nations, the Organisation for Security and Cooperation in Europe and the Council of Europe the Union must protest against systematic and organised violations of the most fundamental human rights. In the Union itself the positions defended by the European Union are closely coordinated, but that coordination could be improved still further. As far as the composition of the new Human Rights Commission for 2002 is concerned, we shall have to consult continuously with our traditional partners. At the third World Conference on Combating Racism, which will shortly take place in Durban, we shall have the first opportunity to provide proof of our unanimity. As President of the Council I shall do my utmost to ensure that the European Union contributes actively to the success of that conference. We must not pass up this unique opportunity. Tragic abuses, such as slavery, human trafficking or colonialism must be condemned in no uncertain terms. We must learn the necessary lessons, so that such tragedies are not repeated. That is why the European Union wants the programme of action approved at Durban to be focused on measures for an effective battle against racism. Through coherent and effective action we must persuade all states to ratify unreservedly and implement in full the Treaty on the banning of all forms of discrimination against women. We must strive to ensure that the principles recognised through the world in that area are applied and that states meet their obligations. The special session of the United Nations on the rights of the child to be held in New York in September will be an extra opportunity for the Union to assert its values. That special session is taking place in the wake of the World Summit on children on which the Treaty on the rights of the child id based. In that respect the European Union must do its utmost to ratify as soon as possible the two recent protocols on the rights of the child. These are a protocol on children in armed conflicts and a protocol on the sexual exploitation of children. Coherent action by the Union is an absolute necessity, especially when examining whether countries enjoying development help respect human rights. Conducting a policy based on human right requires a strict approach. Nevertheless, we must show patience and flexibility and take account of the political and economic context of the country, for whom are punishing if we apply the clause on respect for human rights closely and in so doing jeopardise essential matters like health, education, transport, the rule, the constitutional state, administrative organisation or the reorganisation of the courts. One of the values that the Union advocates as part of its policy on human rights, is a value that we defend regularly, namely the abolition of the death penalty. This value must apply in all democracies. This punishment is intolerable and unacceptable because it attacks the most essential right, namely the right to life. The abolition of the death penalty is part of the code of conduct of the Fifteen, a code of conduct that Belgium will most definitely proclaim. In no case must the death penalty be imposed on those who are minors at the time the act was committed, on pregnant women or the mentally handicapped. We shall monitor to make sure that this theme comes up systematically in the political dialogue we conduct with third countries."@en3
lpv:translated text
"I valori su cui si basa la costruzione europea sono universali. Per tutelare tali valori dobbiamo mirare alla massima coesione e trasparenza. Propongo di studiare il modo in cui l’Unione definisce, organizza e valuta il dialogo sui diritti dell’uomo. Dobbiamo fare il possibile per rafforzare la coerenza delle nostre iniziative, delle nostre posizioni e del nostro intervento. Soltanto un’Unione forte potrà convincere la comunità internazionale a continuare a diffondere su scala mondiale gli strumenti internazionali esistenti. Allo stesso tempo dobbiamo esaminare la proposta del Consiglio tesa ad accertare se si possa elaborare una strategia comune in materia di diritti dell’uomo. Tutelare meglio i valori universali significa anche che bisogna collaborare nella maniera più stretta possibile con i paesi terzi all’interno delle organizzazioni internazionali competenti. Nei consessi internazionali quali l’ONU, l’OSCE e il Consiglio d’Europa, l’Unione deve protestare contro le violazioni sistematiche ed organizzate dei diritti fondamentali dell’uomo. All’interno dell’Unione i punti di vista sostenuti dall’Unione europea vengono già coordinati, ma tale coordinamento potrebbe venir ulteriormente migliorato. Per quanto riguarda la composizione della nuova commissione per i diritti dell’uomo per il 2002, dovremo condurre una concertazione permanente con i nostri tradizionali. In occasione della terza Conferenza mondiale sulla lotta contro il razzismo, che si svolgerà tra breve a Durban, potremo fornire per la prima volta la prova della nostra unanimità. In veste di Presidente del Consiglio farò il possibile affinché l’Unione europea contribuisca in maniera fattiva alla riuscita della predetta Conferenza. Non possiamo lasciarci sfuggire questa opportunità unica. Situazioni tragiche, quali la schiavitù, la tratta di esseri umani o il colonialismo, devono venir condannate senza mezzi termini. Dobbiamo saper trarre i dovuti insegnamenti affinché tragedie analoghe non debbano ripetersi. Perciò l’Unione europea vuole che il programma d’azione che sarà adottato a Durban s’incentri su misure più decise per promuovere una lotta efficace contro il razzismo. Con un’azione coerente e mirata dobbiamo convincere tutti gli Stati a ratificare senza riserve e ad applicare completamente la Convenzione relativa alla messa al bando di tutte le forme di discriminazione contro le donne. Dobbiamo puntare a che i principi riconosciuti in materia vengano applicati in tutto il mondo e gli Stati rispettino i propri impegni. La conferenza speciale delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo che verrà organizzata a New York nel prossimo mese di settembre rappresenterà per l’Unione un’ulteriore occasione per portare avanti i propri valori. Tale conferenza si svolgerà sulla scia del vertice mondiale per il fanciullo che è alla base della Convenzione dei diritti del fanciullo. In tal senso gli Stati membri dell’Unione europea devono fare il possibile per ratificare quanto prima i due protocolli sui diritti del fanciullo. Si tratta in particolare di un protocollo sui bambini coinvolti nei conflitti armati e di un protocollo sullo sfruttamento sessuale dei bambini. Un intervento coerente dell’Unione rappresenta una soprattutto quando si deve valutare se i paesi che beneficiano di aiuti allo sviluppo rispettino i diritti dell’uomo. Per condurre una politica basata sui diritti dell’uomo è necessario un approccio rigoroso. Ciononostante dobbiamo dare prova di pazienza e flessibilità tenendo conto del contesto politico ed economico del paese interessato, perché dobbiamo valutare chi puniamo se applichiamo rigidamente la clausola del rispetto dei diritti dell’uomo e cerchiamo così di ripristinare aspetti fondamentali quali sanità, istruzione, trasporti, Stato di diritto, organizzazione amministrativa o giudiziaria. Tra i valori che l’Unione sostiene nel quadro della propria politica in materia di diritti dell’uomo, ce n’è uno a favore del quale ci battiamo regolarmente, vale a dire l’abolizione della pena capitale. Tale valore dev’essere applicato in tutte le democrazie. Si tratta di una pena intollerabile ed inaccettabile, perché intacca il diritto più fondamentale, ossia quello alla vita. L’abolizione della pena capitale fa parte delle linee di condotta dei Quindici, linee che il Belgio porterà avanti con la massima decisione. In nessun caso è possibile comminare la pena di morte a persone che al momento in cui hanno commesso il fatto erano minorenni, a donne incinte o a disabili mentali. Dobbiamo vigilare affinché durante la nostra Presidenza questo tema venga affrontato sistematicamente nel quadro del dialogo politico che condurremo con paesi terzi."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Das europäische Aufbauwerk gründet sich auf universelle Werte. Bei deren Verteidigung müssen Kohärenz und Transparenz unser vorrangiges Ziel sein. Wir sollten uns, so meine Empfehlung, mit der Frage befassen, wie die Union den Dialog mit Drittländern über die Menschenrechte gestaltet, durchführt und bewertet. Ebenso gilt es, alles daran zu setzen, um unsere Initiativen, unsere Positionen und unsere Aktionen kohärenter zu gestalten. Nur eine starke Union wird die Völkergemeinschaft davon überzeugen können, die bestehenden internationalen Instrumente weltweit weiter zu verbreiten. Gleichzeitig müssen wir uns mit dem Vorschlag des Rates beschäftigen, die Möglichkeit der Erarbeitung einer gemeinsamen Strategie zum Schutz der Menschenrechte zu prüfen. Wirksamerer Schutz der universellen Werte heißt auch, dass im Rahmen der einschlägigen internationalen Organisationen so eng wie möglich mit Drittländern zusammengearbeitet werden muss. In internationalen Gremien wie den Vereinten Nationen, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa oder dem Europarat muss die Union gegen systematische und organisierte Verletzungen der grundlegendsten Menschenrechte Protest erheben. Innerhalb der Union selbst werden die europäischen Positionen eng koordiniert; diese Koordination ist allerdings noch verbesserungsbedürftig. Bezüglich der Zusammensetzung der neuen Menschenrechtskommission werden wir bis zum Jahr 2002 ständige Konsultationen mit unseren traditionellen Partnern zu führen haben. Auf der dritten Weltkonferenz gegen Rassismus, die demnächst in Durban stattfindet, werden wir erstmals unsere Geschlossenheit unter Beweis stellen können. Als Ratspräsident werde ich alle Anstrengungen unternehmen, damit die Europäische Union einen aktiven Beitrag zum Erfolg dieser Konferenz leistet. Diese einmalige Gelegenheit dürfen wir nicht ungenutzt lassen, um bestehende Missstände wie Sklaverei, Menschenhandel oder Kolonialismus entschieden anzuprangern. Wir müssen die entsprechenden Lehren daraus ziehen, damit sich solche Tragödien nicht wiederholen. Deshalb möchte die Europäische Union, dass das in Durban zu verabschiedende Aktionsprogramm auf Maßnahmen zur wirksamen Bekämpfung des Rassismus ausgerichtet wird. Durch ein kohärentes und effizientes Vorgehen müssen wir alle Staaten überzeugen, das Übereinkommen zur Beseitigung jeglicher Form von Diskriminierung von Frauen zu ratifizieren und in allen Teilen anzuwenden. Wir müssen darum bemüht sein, dass die diesbezüglich anerkannten Grundsätze weltweit zur Anwendung gelangen und die Staaten die von ihnen eingegangenen Verpflichtungen erfüllen. Die Sonderkonferenz der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes, die im September in New York stattfindet, wird der Union eine weitere Gelegenheit bieten, den von ihr vertretenen Grundsätzen zum Durchbruch zu verhelfen. Diese Sondertagung ist eine Nachfolgekonferenz des Kinderweltgipfels, der den Anstoß für die Kinderrechtskonvention gegeben hat. Diesbezüglich müssen die Länder der Europäischen Union alles daran setzen, schnellstmöglich die beiden jüngsten Protokolle betreffend die Rechte des Kindes zu ratifizieren, nämlich das Protokoll über die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Auseinandersetzungen sowie das Protokoll zum Schutz vor sexueller Ausbeutung von Kindern. Ein geschlossenes Handeln der Union ist unbedingt erforderlich, insbesondere dann, wenn es zu prüfen gilt, ob Länder, denen Entwicklungshilfe gewährt wird, die Menschenrechte einhalten. Eine auf den Menschenrechten beruhende Politik zu betreiben, erfordert eine konsequente Haltung. Wir müssen jedoch Geduld und Flexibilität zeigen und den politischen und wirtschaftlichen Realitäten des Landes Rechnung tragen, denn wen bestrafen wir im Grunde genommen, wenn wir die Menschenrechtsklausel strikt anwenden und damit solche Kernfragen wie Gesundheit, Bildung, Verkehr, Rechtsstaat, Verwaltungsaufbau und Umgestaltung der Justiz hintanstellen? Zu den von der Union im Rahmen ihrer Menschenrechtspolitik vertretenen Werten gehört ein von uns regelmäßig verteidigter Grundsatz, nämlich die Abschaffung der Todesstrafe. Dieses Prinzip muss in sämtlichen Demokratien gelten. Die Todesstrafe ist insofern inakzeptabel und unzulässig, als damit das elementarste Recht, nämlich das Recht auf Leben, angetastet wird. Die Abschaffung der Todesstrafe gehört zu den Leitlinien der Fünfzehn, an denen Belgien unbeirrbar festhalten wird. Keinesfalls darf die Todesstrafe gegen Personen, die beim Begehen der Tat minderjährig waren, gegen schwangere Frauen oder geistig behinderte Menschen verhängt werden. Wir werden darüber wachen, dass dieses Thema während unseres Vorsitzes in dem politischen Dialog mit Drittländern systematisch angesprochen wird."@de7
lpv:translated text
"Les valeurs sur lesquelles repose la construction européenne sont universelles. Si nous voulons préserver ces valeurs, nous devons constamment tendre vers la cohésion et la transparence. Je propose que nous nous penchions sur la manière dont l’Union établit, organise et évalue le dialogue avec les pays tiers sur la question des droits de l’homme. En outre, nous devons tout mettre en œuvre pour renforcer la cohérence de nos initiatives, de nos positions et de nos interventions. Seule une Union forte sera à même de convaincre la communauté internationale de poursuivre le processus de mondialisation des instruments internationaux existants. Nous devons également nous pencher sur la proposition du Conseil afin d’étudier s’il est possible de dégager une stratégie commune concernant les droits de l’homme. Une meilleure défense des valeurs universelles implique également que les organisations internationales compétentes engagent une collaboration aussi étroite que possible avec les pays tiers. Dans les forums internationaux tels que les Nations unies, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ainsi que le Conseil de l’Europe, l’Union se doit d’émettre des protestations contre les violations systématiques et organisées des droits de l’homme les plus fondamentaux. Au sein même de l’Union, les positions défendues par celle-ci font l’objet d’une coordination poussée. Cependant, cette coordination pourrait encore être optimisée. En ce qui concerne la composition de la nouvelle commission des droits de l’homme pour 2002, nous devrons nous concerter en permanence avec nos partenaires habituels. À l’occasion de la troisième conférence mondiale contre le racisme qui se tiendra d’ici peu à Durban, nous pourrons, pour la première fois, fournir la preuve de notre union. En ma qualité de président du Conseil, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que l’Union européenne participe activement à la réussite de cette conférence. Nous ne devons pas laisser passer cette occasion unique qui s’offre à nous. Des abus tragiques, tels que l’esclavage, la traite des êtres humains ainsi que le colonialisme doivent être condamnés sans détours. Nous devons en tirer des enseignements afin que des tragédies similaires ne se répètent pas à l’avenir. C’est pourquoi l’Union européenne souhaite que le programme d’action devant être adopté à Durban s’oriente sur des mesures efficaces de lutte contre le racisme. Par une intervention cohérente et ciblée, nous devons convaincre tous les États de ratifier sans réserve et de mettre pleinement en œuvre la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Nous devons tendre à ce que les principes reconnus sur ce plan soient appliqués dans le monde entier et à ce que les États respectent leurs engagements. L’assemblée extraordinaire des Nations unies consacrée aux droits de l’enfant qui se tiendra à New York en septembre constituera pour l’Union une occasion supplémentaire de faire prévaloir ses valeurs. Cette assemblée extraordinaire se réunit dans le sillage du sommet mondial pour l’enfance qui est à la base de la Convention sur les droits de l’enfant. Dans cette perspective, les États de l’Union européenne doivent tout mettre en œuvre pour que soit ratifiée dans les plus brefs délais les deux protocoles récents sur les droits de l’enfant. Il s’agit d’un protocole concernant l’implication des enfants dans les conflits armés et d’un protocole concernant l’exploitation sexuelle des enfants. La cohérence des actions de l’Union est une nécessité absolue, surtout s’il convient d’examiner si les États jouissant d’aide au développement respectent les droits de l’homme. Mener une politique qui repose sur les droits de l’homme exige une approche stricte. Nous devons, toutefois, faire preuve de patience et de flexibilité et tenir compte du contexte économique et politique du pays, car, qui punissons-nous, en fin de compte, lorsque nous appliquons scrupuleusement la clause de respect des droits de l’homme et que, ce faisant, nous mettons en péril des questions essentielles telles que la santé, l’enseignement, le transport, l’État de droit, l’organisation administrative ou la réorganisation des tribunaux ? Parmi les valeurs défendues par l’Union dans le cadre de sa politique en faveur des droits de l’homme, on retrouve une valeur que nous défendons régulièrement, à savoir l’abolition de la peine de mort. Cette valeur doit être appliquée dans toutes les démocraties. Cette peine est intolérable et inacceptable car elle constitue une atteinte au droit le plus essentiel, le droit à la vie. L’abolition de la peine de mort fait partie intégrante du code de conduite des quinze, code de conduite que la Belgique répercutera indubitablement. En aucun cas la peine de mort ne peut être appliquée aux enfants qui étaient mineurs au moment des faits, aux femmes enceintes ou aux handicapés mentaux. Nous veillerons à ce qu’au cours de notre présidence, ce thème soit systématiquement abordé dans le dialogue politique que nous engagerons avec les pays tiers."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.5.3-188"4
lpv:hasSubsequent

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph