Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-157"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.3.3-157"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". I welcome this third annual report by the Governor of the European Central Bank, Mr Duisenberg. I regret, however, that the ECB does not follow the high standards of transparency, accountability and openness set by the Bank of England. The Bank of England was granted operational independence in May 1997 in one of the first acts of the incoming Labour Government. Minutes of meetings of its Monetary Policy Committee, including voting records and reasoning, are now published after about 6 weeks. This boosts market confidence in its decisions and is a great example of open government. It can surely be no coincidence that, since the Labour Government’s brave decision in May 1997, Britain has enjoyed an unprecedented period of economic stability. It can also be no coincidence that the Labour Government’s decision was criticised at the time by the boom-and-bust Tories, who have an outstanding record on economic instability and incompetence. The ECB will not have the full confidence of the market until it becomes more open. Mr Duisenberg will surely face a challenge second to none with the introduction of euro banknotes on 1 January 2002. I welcome the ECB’s decision to distribute euro coins to consumers and larger banknotes to business beforehand. However, I am concerned that shoppers and small and medium-sized enterprises will not have smaller notes in their hands until "e-day" itself. This may well give rise to endless chaos and confusion which should be avoided at all costs. The practical changeover to the euro on 1 January 2002 will clearly be a litmus test for the ECB and I very much hope that it will rise to the challenge. I would very much like to see the ECB follow a policy of openness and transparency similar to the Bank of England. It would be perverse for Britain to go from a position of transparency to one of relative secrecy. Therefore, if Britain is ever going to embrace the euro, the ECB must be seen also to embrace greater openness."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Jeg glæder mig over denne tredje årsberetning fra formanden for Den Europæiske Centralbank, hr. Duisenberg. Men jeg beklager, at Den Europæiske Centralbank ikke følger de høje standarder for gennemskuelighed, ansvarlighed og åbenhed, som den engelske nationalbank, Bank of England, har sat. Bank of England fik selvstændighed i maj 1997 ved en af de første love fra den nye Labour-regering. Protokollerne fra møderne i dens udvalg om pengepolitik, herunder afstemningsresultater og begrundelser, bliver nu offentliggjort efter ca. seks ugers forløb. Det styrker markedets tillid til dens beslutninger og er et fint eksempel på åbenhed i ledelsen. Det kan bestemt ikke være noget tilfælde, at Storbritannien efter Labour-regeringens modige beslutning i maj 1997 har haft en periode med økonomisk stabilitet uden sidestykke. Det kan heller ikke være noget tilfælde, at Labour-regeringens beslutning på daværende tidspunkt blev kritiseret af de højtråbende Konservative, der kunne vise enestående resultater med hensyn til økonomisk ustabilitet og inkompetence. Den Europæiske Centralbank vil ikke få markedets fulde tillid, før den bliver mere åben. Hr. Duisenberg kommer bestemt til at stå over for en enestående udfordring med indførelsen af de nye eurosedler den 1. januar 2002. Jeg glæder mig over Den Europæiske Centralbanks beslutning om på forhånd at sende euromønter rundt til forbrugerne og større pengesedler til erhvervsvirksomheder. Men jeg er bekymret over, at folk på indkøb og i små og mellemstore virksomheder ikke vil få mindre pengesedler i hænde før på selve e-dagen. Det kan godt give anledning til omfattende kaos og forvirring, der for enhver pris bør undgås. Det praktiske skift til euroen den 1. januar 2002 vil helt klart være en lakmusprøve for Den Europæiske Centralbank, og jeg håber meget, at den vil bestå den med glans. Jeg vil meget gerne have, at Den Europæiske Centralbank følger en politik med hensyn til åbenhed og gennemskuelighed, der ligner Bank of Englands. Det ville være tåbeligt af Storbritannien at gå fra en position med gennemskuelighed til en med relativ hemmelighedsfuldhed. Hvis Storbritannien derfor nogensinde skal acceptere euroen, må det også ses, at Den Europæiske Centralbank accepterer større åbenhed."@da1
"Ich begrüße diesen dritten Jahresbericht des Präsidenten der Europäischen Zentralbank, Herrn Duisenberg. Ich bedauere jedoch, dass die EZB nicht die von der Bank von England festgelegten hohen Standards in Bezug auf Transparenz, Rechenschaftspflicht und Offenheit übernommen hat. Eine der ersten Amtshandlungen der neuen Labour-Regierung im Mai 1997 war es, der Bank von England operationelle Unabhängigkeit zu gewähren. Nun wird nach etwa sechs Wochen das Protokoll der Sitzungen des Währungsausschusses mit den Abstimmungslisten sowie den Schlussfolgerungen veröffentlicht. Dies hat das Vertrauen der Märkte in die Entscheidungen der Bank von England enorm gestärkt und ist ein vorbildliches Beispiel einer transparenten Führung. Es ist sicher kein Zufall, dass Großbritannien seit der mutigen Entscheidung der Labour-Regierung im Mai 1997 eine bisher beispiellose Phase wirtschaftlicher Stabilität erlebt. Es ist auch kein Zufall, dass die Entscheidung der Labour-Regierung damals von den Konservativen kritisiert wurde, deren Regierungszeit vor allem von wirtschaftlicher Instabilität und Inkompetenz gekennzeichnet war. Die EZB wird sich das Vertrauen des Marktes nicht erwerben können, wenn sie nicht transparenter arbeitet. Herr Duisenberg hat mit der Einführung der Euro-Banknoten am 1. Januar 2002 eine noch nie dagewesene Herausforderung zu bewältigen. Ich begrüße die Entscheidung der EZB, die Euro-Münzen schon vor dem Stichtag an die Verbraucher auszugeben und die Unternehmen ebenfalls bereits vor der offiziellen Einführung mit größeren Banknoten auszustatten. Ich bin jedoch besorgt darüber, dass die Kunden sowie kleine und mittlere Unternehmen die kleineren Scheine erst am Tag der offiziellen Einführung des Euro erhalten werden. Dies könnte zu chaotischen Zuständen führen, die unbedingt vermieden werden sollten. Die praktische Umstellung auf den Euro am 1. Januar 2002 wird die Stunde der Wahrheit für die EZB sein, und ich hoffe, dass sie dieser Herausforderung gewachsen sein wird. Ich würde es begrüßen, wenn die EZB eine ähnliche Politik der Offenheit und Transparenz verfolgen würde wie die Bank von England. Es wäre falsch, wenn Großbritannien sein System der Transparenz zugunsten eines relativ undurchsichtigen Systems aufgäbe. Daher muss, falls Großbritannien jemals den Euro übernehmen sollte, auch die EZB mehr Transparenz an den Tag legen."@de7
"Χαιρετίζω την τρίτη αυτή ετήσια έκθεση του κ. Duisenberg, Διοικητή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ωστόσο, λυπούμαι διότι η ΕΚΤ δεν ανταποκρίνεται στα υψηλά πρότυπα διαφάνειας, ευθύνης και ανοίγματος που έθεσε η Τράπεζα της Αγγλίας. Η Τράπεζα της Αγγλίας απέκτησε επιχειρησιακή ανεξαρτησία το Μάιο 1997 στο πλαίσιο μιας από τις πρώτες ενέργειες της νέας κυβέρνησης των Εργατικών. Σήμερα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου του αποτελέσματος των ψηφοφοριών και της αιτιολόγησης, δημοσιεύονται ύστερα από 6 περίπου εβδομάδες. Αυτό τονώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς και αποτελεί τρανό παράδειγμα ανοικτής διακυβέρνησης. Φυσικά, δεν αποτελεί σύμπτωση το γεγονός ότι, μετά τη γενναία απόφαση της κυβέρνησης των Εργατικών το Μάιο 1997, η Βρετανία γνωρίζει μια περίοδο οικονομικής σταθερότητας άνευ προηγουμένου. Δεν αποτελεί σύμπτωση ούτε το γεγονός ότι η απόφαση της κυβέρνησης των Εργατικών επικρίθηκε τότε από τους “μαστροχαλαστές” Συντηρητικούς, που έχουν να επιδείξουν πρωτοφανείς επιδόσεις οικονομικής αστάθειας και ανικανότητας. Η ΕΚΤ δεν θα αποκτήσει την πλήρη εμπιστοσύνη της αγοράς, αν δεν γίνει περισσότερο ανοικτή. Ο κ. Duisenberg θα αντιμετωπίσει σίγουρα μία άνευ προηγουμένου πρόκληση με την εισαγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2002. Χαιρετίζω την απόφαση της ΕΚΤ να διανείμει νωρίτερα τα κέρματα ευρώ στους καταναλωτές και τα μεγαλύτερα τραπεζογραμμάτια στις επιχειρήσεις. Ωστόσο, έχω την ανησυχία ότι οι καταναλωτές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα έχουν στα χέρια τους τα μικρότερα τραπεζογραμμάτια παρά μόνο την ίδια την ημέρα της κυκλοφορίας του ευρώ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ατελείωτο χάος και σύγχυση που θα πρέπει να αποφευχθούν πάση θυσία. Η πρακτική μετάβαση στο ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2002 θα είναι σίγουρα η λυδία λίθος για την ΕΚΤ και ελπίζω ιδιαίτερα να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Θα ήθελα πολύ η ΕΚΤ να ακολουθήσει μια πολιτική ανοίγματος και διαφάνειας παρόμοια με την Τράπεζα της Αγγλίας. Δεν θα ήταν φυσιολογικό για τη Βρετανία να περάσει από μια θέση διαφάνειας σε μια θέση σχετικής μυστικότητας. Συνεπώς, αν η Βρετανία υιοθετήσει ποτέ το ευρώ, η ΕΚΤ θα πρέπει επίσης να υιοθετήσει ένα πιο ανοικτό πνεύμα."@el8,8
"(EN) Acojo con beneplácito este tercer informe anual del Gobernador del Banco Central Europeo, Sr. Duisenberg. Sin embargo, lamento que el BCE no aplique los altos niveles de transparencia, rendición de cuentas y apertura impuestas por el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra recibió independencia operativa en mayo de 1997 con uno de los primeros actos del Gobierno laborista entrante. Ahora las actas de las reuniones de su Comité de Política Monetaria -incluidas las actas de las votaciones y las argumentaciones al respecto- se publican seis semanas después. Con ello se estimula la confianza de los mercados en sus decisiones y se da un ejemplo de Gobierno transparente. Desde luego, no puede ser coincidencia que, desde que el Gobierno laborista adoptó su valerosa decisión en mayo de 1997, Gran Bretaña haya gozado de un período de estabilidad económica sin precedentes. Tampoco puede ser coincidencia que la decisión del Gobierno laborista fuera criticada por unos que tienen una destacada ejecutoria en materia de inestabilidad e incompetencia económicas. El BCE no contará con la confianza plena de los mercados hasta que tenga más transparencia. El Sr. Duisenberg va a afrontar, sin lugar a dudas, un reto incomparable con la introducción de los billetes de banco de euros el 1º de enero de 2002. Acojo con satisfacción la decisión del BCE de distribuir por anticipado monedas metálicas de euros a los consumidores y grandes billetes de banco a las empresas. Sin embargo, me preocupa que los tenderos y las pequeñas y medianas empresas no tengan billetes pequeños en sus manos hasta el propio día "e". Eso podría propiciar un caos y una confusión interminables que se deben evitar a toda costa. El paso práctico al euro el 1º de enero de 2002 será claramente una prueba decisiva para el BCE y espero encarecidamente que esté a la altura de dicho reto. Me gustaría mucho que el BCE siguiera una política de apertura y transparencia similar a la del Banco de Inglaterra. Sería perverso que Gran Bretaña pasará de una posición de transparencia a otra de relativo secretismo. Así, pues, para que Gran Bretaña llegue a adoptar alguna vez el euro, el BCE debe también adoptar una mayor transparencia."@es12
"Pidän myönteisenä tätä kolmatta vuosikertomusta, jonka Euroopan keskuspankin pääjohtaja Duisenberg antaa. Valitan kuitenkin sitä, ettei EKP seuraa Englannin keskuspankin asettamia korkeita standardeita oman toimintansa läpinäkyvyydestä, vastuullisuudesta ja avoimuudesta. Englannin keskuspankille myönnettiin toiminnallinen itsenäisyys toukokuussa 1997, mikä oli yksi silloin valtaan nousseen Labour-puolueen hallituksen ensimmäisiä toimia. Englannin keskuspankin rahapoliittisen komitean kokousten pöytäkirjat, myös äänestystulokset ja äänestysselitykset, julkaistaan nykyisin noin kuuden viikon kuluttua. Tämä on lisännyt markkinoiden luottamusta päätöksiin ja on hieno esimerkki avoimesta hallinnosta. Ei toki voi olla sattumaa, että Labour-puolueen hallituksen rohkean päätöksen jälkeen toukokuusta 1997 asti Isossa-Britanniassa on ollut ennennäkemätön taloudellisen vakauden kausi. Ei voi myöskään olla sattumaa, että Labour-puolueen hallituksen päätöstä aikanaan arvostelivat nousua ja tuhoa aiheuttaneet konservatiivit, joilla on poikkeuksellinen taloudellisen epävakauden ja kyvyttömyyden menneisyys takanaan. EKP:lla ei ole markkinoiden täyttä luottamusta, ennen kuin se muuttuu nykyistä avoimemmaksi. Pääjohtaja Duisenberg saa ainutlaatuisen haasteen euroseteleiden käyttöönotosta 1. tammikuuta 2002. Pidän myönteisenä EKP:n päätöstä jakaa etukäteen eurokolikoita kuluttajille ja euroseteleitä yrityksille. Olen kuitenkin huolissani siitä, että kuluttajilla sekä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä ei ole käytössään pienempiä seteleitä ennen itse "euron päivää". Tämä saattaa hyvin aiheuttaa loputonta kaaosta ja sekaannusta, jota tulisi välttää mihin hintaan tahansa. Siirtyminen euroon käytännössä 1. tammikuuta 2002 on selvästi EKP:n varsinainen testi, ja toivon kovasti, että se kykenee vastaamaan haasteeseen. Haluaisin kovasti nähdä EKP:n seuraavan samanlaista avoimuuden ja läpinäkyvyyden politiikkaa kuin Englannin keskuspankki. Olisi Ison-Britannian kannalta nurinkurista siirtyä avoimuuden politiikasta suhteelliseen salailuun. Siksi, jos Iso-Britannia koskaan omaksuu euron, on voitava nähdä, että EKP omaksuu suuremman avoimuuden."@fi5
"Je me réjouis de ce troisième rapport annuel établi par le président de la Banque centrale européenne, M. Duisenberg. Toutefois, je regrette que la BCE ne suive pas les normes élevées de transparence, de responsabilité et d'ouverture établies par la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre s'est vue accorder une indépendance opérationnelle en mai 1997, ce qui a constitué un des premiers actes posés par le gouvernement travailliste entrant. Les procès-verbaux des réunions de son comité de la politique monétaire, y compris les votes, et la motivation de ceux-ci, sont à présent publiés après six semaines environ. Cela renforce la confiance du marché dans ses décisions et cela constitue un exemple brillant de gouvernement ouvert. Ce n'est sûrement pas un hasard si, depuis la décision courageuse du gouvernement travailliste en mai 1997, la Grande-Bretagne a bénéficié d'une période de stabilité économique sans précédent. De même, ce n'est pas un hasard si la décision du gouvernement travailliste a été critiquée à l'époque par les tories, responsables d'une économie en dents de scie, et qui présentent un bilan éloquent en matière d'instabilité et d'incompétence économique. La BCE ne bénéficiera pas de la pleine confiance du marché à moins qu'elle ne s'ouvre davantage. M. Duisenberg devra sûrement relever le plus important des défis avec l'introduction des billets en euro le 1er janvier 2002. Je salue la décision de la BCE de distribuer à l'avance des pièces en euros aux consommateurs et des billets de valeur plus importante aux entreprises. Toutefois, je m'inquiète de ce que les détaillants, ainsi que les petites et moyennes entreprises, ne disposeront pas de billets de plus petite coupure avant le jour "e". Cela pourrait très bien engendrer un chaos et une confusion sans limite, ce qui devrait être évité à tout prix. Le passage pratique à l'euro le 1er janvier 2002 constituera clairement un test décisif pour la BCE et j'espère sincèrement qu'elle relèvera le défi. Je voudrais sincèrement que la BCE mène une politique d'ouverture et de transparence, similaire à celle de la Banque d'Angleterre. Il serait pervers pour la Grande-Bretagne d'abandonner une attitude de transparence pour adopter une attitude de secret relatif. C'est la raison pour laquelle, si jamais la Grande-Bretagne devait adopter l'euro, la BCE doit également montrer qu'elle adopte une attitude de plus grande ouverture."@fr6
". Accolgo con favore la terza relazione annuale del Presidente della Banca centrale europea, signor Duisenberg. Mi rammarico, tuttavia, del fatto che la BCE non segua gli elevati criteri di trasparenza, responsabilità democratica e apertura stabiliti dalla Banca d'Inghilterra. La Banca d'Inghilterra ha ottenuto l'indipendenza operativa nel maggio 1997 con uno dei primi atti legislativi del nuovo governo laburista. I verbali delle riunioni del comitato per la politica monetaria, compresi i risultati delle votazioni e le relative motivazioni, vengono ora pubblicati dopo circa sei settimane. Ciò rafforza la fiducia dei mercati nelle decisioni della Banca e costituisce un ottimo esempio di gestione trasparente. Di sicuro non è una coincidenza che, in seguito alla coraggiosa decisione del governo laburista del maggio 1997, il Regno Unito abbia goduto di un periodo di stabilità economica senza precedenti. Né può essere una coincidenza il fatto che la decisione del governo laburista sia stata all'epoca criticata dai conservatori, avvezzi a fasi di estrema espansione seguite da gravi depressioni, che vantano una lunga esperienza di instabilità e incompetenza economica. La BCE non otterrà la piena fiducia del mercato finché non diventerà più aperta. Il Presidente Duisenberg senza dubbio dovrà affrontare una sfida senza pari con l'introduzione dell'euro il 1° gennaio 2002. Accolgo con favore la decisione della BCE di distribuire in anticipo monete in euro ai consumatori e banconote di grosso taglio alle imprese. Tuttavia, mi preoccupa il fatto che consumatori e piccole e medie imprese non disporranno di banconote di piccolo taglio fino al cosiddetto "e-day". Ciò ha buone probabilità di creare e confusione senza fine, che andrebbero invece evitati a ogni costo. Il passaggio fisico all'euro il 1° gennaio 2002 sarà chiaramente una prova decisiva per la BCE e mi auguro vivamente che si dimostrerà all'altezza della sfida. Sarei molto rassicurato se vedessi la BCE seguire una politica di apertura e trasparenza, analoga a quella della Banca d'Inghilterra. Sarebbe assurdo per il Regno Unito passare da una situazione di trasparenza ad una di relativa segretezza. Pertanto, se il mio paese dovesse mai adottare l'euro, la BCE dovrà dimostrare una maggiore apertura."@it9
". I welcome this third annual report by the Governor of the European Central Bank, Mr Duisenberg. I regret, however, that the ECB does not follow the high standards of transparency, accountability and openness set by the Bank of England. The Bank of England was granted operational independence in May 1997 in one of the first acts of the incoming Labour Government. Minutes of meetings of its Monetary Policy Committee, including voting records and reasoning, are now published after about 6 weeks. This boosts market confidence in its decisions and is a great example of open government. It can surely be no coincidence that, since the Labour Government’s brave decision in May 1997, Britain has enjoyed an unprecedented period of economic stability. It can also be no coincidence that the Labour Government’s decision was criticised at the time by the boom-and-bust Tories, who have an outstanding record on economic instability and incompetence. The ECB will not have the full confidence of the market until it becomes more open. Mr Duisenberg will surely face a challenge second to none with the introduction of euro banknotes on 1 January 2002. I welcome the ECB’s decision to distribute euro coins to consumers and larger banknotes to business beforehand. However, I am concerned that shoppers and small and medium-sized enterprises will not have smaller notes in their hands until "e-day" itself. This may well give rise to endless chaos and confusion which should be avoided at all costs. The practical changeover to the euro on 1 January 2002 will clearly be a litmus test for the ECB and I very much hope that it will rise to the challenge. I would very much like to see the ECB follow a policy of openness and transparency similar to the Bank of England. It would be perverse for Britain to go from a position of transparency to one of relative secrecy. Therefore, if Britain is ever going to embrace the euro, the ECB must be seen also to embrace greater openness."@lv10
"Ik verwelkom dit derde jaarverslag van de voorzitter van de Europese Centrale Bank, de heer Duisenberg. Ik betreur het echter dat de ECB niet voldoet aan dezelfde hoge normen op het gebied van transparantie, aansprakelijkheid en openheid als de nationale bank van Engeland. Een van de eerste beleidsdaden van de labourregering na de machtswisseling was het verlenen van bestuurlijke onafhankelijkheid aan de nationale bank van Engeland in mei 1997. De notulen van de vergaderingen van de commissie monetair beleid van de nationale bank, inclusief uitslagen van stemmingen en motiveringen, worden nu gepubliceerd na ongeveer zes weken. Hierdoor wordt het vertrouwen van de markt in de beslissingen van de nationale bank enorm bevorderd en het is een fantastisch voorbeeld van open bestuur. Het kan zeker geen toeval zijn dat sinds deze moedige beslissing van de labourregering in mei 1997, Groot-Brittannië een periode van ongekende economische stabiliteit heeft doorgemaakt. Het kan ook geen toeval zijn dat de beslissing van de labourregering destijds werd bekritiseerd door de conservatieven, die altijd moord en brand schreeuwen maar zelf een bedroevende staat van dienst hebben als het gaat om economische instabiliteit en incompetentie. De Europese Centrale Bank zal niet het volledige vertrouwen van de markt krijgen zolang het bestuur niet opener wordt. De invoering van eurobiljetten op 1 januari 2002 zal de heer Duisenberg voor een ongekende uitdaging plaatsen. Ik verwelkom de beslissing van de Europese Centrale Bank om vooraf reeds euromunten aan consumenten en grotere bankbiljetten aan bedrijven te verstrekken. Ik ben echter bang dat de consumenten en kleine en middelgrote ondernemingen niet over kleine bankbiljetten zullen beschikken tot "e-day" zelf. Dat kan leiden tot eindeloze chaos en verwarring en dat moeten we tot elke prijs vermijden. De praktische overgang naar de euro op 1 januari 2002 zal duidelijk een lakmoestest worden voor de ECB en ik hoop ten zeerste dat zij de proef zal doorstaan. Ik zou graag zien dat de ECB een zelfde beleid van openheid en transparantie zou nastreven als de nationale bank van Engeland. Engeland zou er slecht aan doen om van een positie van transparantie over te gaan naar een situatie van relatieve geslotenheid. Als Groot-Brittannië zich ooit aansluit bij de euro, kan dat dus alleen als de ECB een grotere openheid nastreeft."@nl2
"Saúdo este terceiro relatório anual do Governador do Banco Central Europeu, Wim Duisenberg. Lamento, porém, que o BCE não siga os elevados padrões de transparência, responsabilidade democrática e abertura estabelecidos pelo Banco de Inglaterra. Em Maio de 1997 foi concedida ao Banco de Inglaterra independência de funcionamento - foi uma das primeiras iniciativas do novo Governo Trabalhista. As actas das reuniões do respectivo Comité de Política Monetária, incluindo os registos e a argumentação das votações, são agora publicadas ao fim de cerca de 6 semanas. Isto aumenta a confiança do mercado nas decisões do Banco e é um extraordinário exemplo de abertura governamental. Não é decerto por coincidência que, desde a corajosa decisão do Governo Trabalhista em Maio de 1997, a Grã­Bretanha desfruta de um período de estabilidade económica sem precedentes. Também não há­de ter sido por coincidência que a decisão do Governo Trabalhista foi criticada na altura pelos especialistas na política do tudo ou nada, que têm um notável historial em matéria de instabilidade económica e incompetência. O BCE não terá a total confiança do mercado enquanto não assumir uma atitude de maior abertura. Wim Duisenberg confrontar­se­á, sem dúvida, com o maior desafio de sempre aquando da introdução das notas em euros, no dia 1 de Janeiro de 2002. Saúdo a decisão do BCE de distribuir antecipadamente moedas em euros aos consumidores e notas de maior valor às empresas. No entanto, preocupa­me o facto de os consumidores e as pequenas e médias empresas só terem na sua mão notas mais pequenas no próprio “dia E”. É bem possível que isto se traduza num caos e numa confusão intermináveis que deveriam ser evitados a todo o custo. A transição para o euro, na prática, a 1 de Janeiro de 2002, vai ser obviamente uma prova de fogo para o BCE; espero sinceramente que ele esteja à altura desse desafio. Gostaria imenso de ver o BCE seguir uma política de abertura e transparência semelhante à do Banco de Inglaterra. Seria perverso para a Grã­Bretanha passar de uma posição de transparência para uma posição de relativo secretismo. Portanto, para que a Grã­Bretanha alguma vez opte pelo euro, o BCE também terá de optar visivelmente por uma maior abertura."@pt11
"Jag välkomnar denna tredje årsrapport från chefen för Europeiska centralbanken, Duisenberg. Jag beklagar emellertid att ECB inte följer de höga normer för insyn, redovisningsskyldighet och öppenhet som Bank of England ställt upp. Bank of England beviljades ett operativt oberoende i maj 1997, i en av den nya Labourregeringens första lagar. Protokoll från sammanträden i dess utskott för valutapolitik, däribland omröstningsregister och resonemang, offentliggörs nu efter ca sex veckor. Detta ökar marknadens tilltro till dess beslut och är ett bra exempel på ett öppet styrelsesätt. Det kan knappast vara ett sammanträffande att Storbritannien, sedan Labourregeringens modiga beslut i maj 1997, har åtnjutit en förut icke skådad period av ekonomisk stabilitet. Det kan inte heller vara ett sammanträffande att Labour-regeringens beslut vid den tiden kritiserades av Tories, med sina starka konjunktursvängningar, som håller ett utomordentligt rekord när det gäller ekonomisk instabilitet och inkompetens. ECB kommer inte att få marknadens fulla förtroende förrän den blir mer öppen. Med införandet av eurosedlar den 1 januari 2002 kommer Duisenberg säkerligen att stå inför en utmaning som kan mäta sig med vilken som helst. Jag välkomnar ECB:s beslut att dela ut euromynt till konsumenterna och större sedlar till affärslivet i förväg. Jag är emellertid övertygad om att konsumenterna och de små- och medelstora företagen inte kommer att ha mindre sedlar i sina händer förrän på själva "e-dagen". Detta kan mycket väl ge upphov till ett oupphörligt kaos och en oupphörlig förvirring som till varje pris bör undvikas. Den praktiska övergången till euron den 1 januari 2002 kommer tydligen att bli ett avgörande prov för ECB och jag hoppas verkligen att ECB kommer att möta denna utmaning. Jag skulle väldigt gärna vilja att ECB följde en politik med öppenhet och insyn som liknar den hos Bank of England. Det vore märkligt om Storbritannien gick från en ståndpunkt med insyn till en med relativ sekretess. Om Storbritannien någonsin skall ta till sig euron, måste ECB därför också anta en större öppenhet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph