Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-155"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.3.3-155"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Η συζητούμενη έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αφορά το 2ο έτος λειτουργίας της μετά την έναρξη της τρίτης φάσης της ΟΝΕ. Ακριβώς γι' αυτόν το λόγο, η κριτική προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πεπραγμένα της ΕΚΤ θα έπρεπε να είναι πιο αυστηρή και πιο απαιτητική, γιατί υπάρχουν αποτελέσματα που είναι σε βάρος των εργαζομένων και γιατί υποστηρίζει τη στενότερη διασύνδεση των γενικών προσανατολισμών οικονομικής πολιτικής με τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλισης. Στο όνομα της καταπολέμησης του πληθωρισμού και της αυστηρής τήρησης του Συμφώνου Σταθερότητας, “μαστίγιου” κατά των εργαζομένων, η ΕΚΤ κινεί το μηχανισμό κυρώσεων προκειμένου να επιτευχθεί η περίφημη σταθερότητα τιμών, αδιαφορώντας για τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που προκαλούν οι αποφάσεις της. Διακηρύσσει τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής μισθών, δηλαδή την ευελιξία και την αβεβαιότητα της εργασίας. Πιέζει για γενίκευση των ιδιωτικοποιήσεων προκειμένου να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα και την ανταμοιβή του κεφαλαίου. Δεν λέει όμως τίποτα για την κερδοσκοπία και τις “κομπίνες” στις χρηματιστηριακές αγορές, αφού η πολιτική της ΕΚΤ, με τις μειώσεις επιτοκίων κάνει ότι μπορεί για να τις ενισχύσει. Γιατί έως τώρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυξάνει ή μειώνει τα επιτόκιά της, ακολουθώντας την πολιτική των αμερικανικών επιτοκίων με στόχο τη χρηματοδότηση κερδοσκοπικών σχεδίων. Θα μας πει ο κύριος Duisenberg αν υιοθετεί την άποψη του ομολόγου του κ. Greenspan ότι “ο νέος κύκλος ανάπτυξης θα πρέπει να στηριχθεί σε μια πιο μεγάλη κερδοφορία των τεράστιων κεφαλαίων που διαθέτουν οι επιχειρήσεις, των οποίων η αποδοτικότητα είναι το ζητούμενο για την στήριξη των χρηματιστηριακών τιμών και την εκκίνηση ενός νέου κύκλου επενδύσεων”; Μάλλον συμφωνεί, αφού μας είχε πει ότι “το εκτελεστικό συμβούλιο της ΕΚΤ συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στους μισθούς καθώς και τις τάσεις στην εγχώρια και εξωτερική ζήτηση” και, παρά το πετρελαϊκό σοκ, οι αυξήσεις στους μισθούς ήταν μετριασμένες, παράγοντα που χαρακτήρισε ως “πολύ θετικό”, τονίζοντας ότι το 2002 ο πληθωρισμός θα περιοριστεί στο 2% λόγω “της μετρίασης των μισθολογικών αμοιβών”, τα κέρδη βέβαια των μονοπωλίων θα τραβάνε την “ανηφόρα”. Εμείς τι να πούμε περισσότερο. Τα λέει όλα η έκθεση και ο διοικητής της ΕΚΤ. Για την έντονα αρνητική φιλελεύθερη πολιτική, που οδηγεί τις οικονομίες σε ύφεση και που αυτό που επαγγέλλεται για τους εργαζόμενους είναι μεγαλύτερη ανεργία, γκρέμισμα των εργατικών κατακτήσεων και ένα εγγυημένο επίπεδο φτώχειας, αφού η ευημερία προορίζεται για το μεγάλο κεφάλαιο, για να γίνεται όλο και πιο ισχυρό. Είμαστε αντίθετοι λοιπόν με τη στήριξη της πολιτικής της ΕΚΤ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί είναι μια πολιτική που γεννά περισσότερη φτώχεια για τους πολλούς, τους εργαζόμενους, και περισσότερα κέρδη και προνόμια για τους λίγους, που είναι τα ευρωπαϊκά μονοπώλια. Είναι μια πολιτική ανισότητας και μεγαλύτερης εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Γι’ αυτό οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ καταψηφίζουμε αυτή την έκθεση και πιστεύουμε ότι το μαζικό λαϊκό κίνημα με τους αγώνες και τη πάλη του θα ανατρέψει αυτή τη αντιλαϊκή, βάρβαρη και απάνθρωπη πολιτική."@el8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Den betænkning om Den Europæiske Centralbank, som vi drøfter, handler om dens andet driftsår efter starten på tredje fase af ØMU'en. Netop derfor burde Europa-Parlamentets kritiske vurdering af ECB's forhandlinger være endnu strengere og mere krævende, for der er tale om resultater, der er til skade for lønmodtagerne, og den støtter en tættere forbindelse mellem de generelle retningslinjer for finanspolitikken og stabilitets- og konvergensprogrammerne. I inflationsbekæmpelsens navn og af hensyn til en nøje overholdelse af stabilitetspagten, denne "svøbe" for lønmodtagerne, påbegynder ECB sanktionsmaskineriet for at opnå den ønskede prisstabilitet og tager ikke hensyn til de økonomiske og sociale følger, som dens beslutninger medfører. Den proklamerer en modernisering af lønpolitikken, det vil sige smidighed og uvished omkring arbejdet. Den presser på for at gøre privatiseringer almindelige for at fremme konkurrenceevnen og kapitalens indtjening. Men den siger intet om spekulation og "fiduser" på de finansielle markeder, eftersom ECB's politik med sine rentenedsættelser gør, hvad den kan, for at fremme disse ting. Indtil videre hæver eller sænker Den Europæiske Centralbank nemlig sin rente i takt med den amerikanske rentepolitik for at finansiere spekulative planer. Vil hr. Duisenberg fortælle os, om han går ind for sin kollega, hr. Greenspans synspunkt, når denne udtaler: "Den nye udviklingsrunde skal støtte sig på en større indtjening for de uhyre store værdier, som virksomhederne ligger inde med, og hvis rentabilitet er ønskværdig for at styrke de finansielle priser og starte en ny investeringsrunde"? Han er sikkert enig, eftersom han har fortalt os, at "ECB's forretningsråd fortsætter med at følge lønudviklingen og tendenserne i den indenlandske og udenlandske efterspørgsel", og til trods for oliechokket har lønstigningerne været beskedne, en faktor, som han karakteriserer som "meget positiv", idet han betoner, at inflationen i 2002 vil begrænse sig til 2% på grund af "den beskedne lønfremgang", mens monopolernes profitter naturligvis vil tage en "optur". Hvad skal vi sige mere? Betænkningen og ECB's chef siger det hele. Om den voldsomt negative, liberale politik, som fører økonomierne til stagnation, og som kun kan stille lønmodtagerne over for større arbejdsløshed, ødelæggelse af deres erobringer og en garanteret fattigdomsgrænse i udsigt, eftersom velstanden kun er beregnet for storkapitalen, så den kan vokse sig endnu stærkere. Vi er modstandere af Europa-Parlamentets støtte til ECB's politik, for det er en politik, der skaber mere fattigdom for de mange, for lønmodtagerne, og større profitter og privilegier for de få, nemlig de europæiske monopoler. Det er en politik, der skaber ulighed og større udnyttelse af lønmodtagerne. Derfor stemmer medlemmerne fra Grækenlands Kommunistparti imod denne betænkning, og vi er sikre på, at den folkelige massebevægelse med dens kampe og slag vil omstyrte denne folkefjendske, barbariske og umenneskelige politik."@da1
". Der zur Debatte stehende Bericht der Europäischen Zentralbank betrifft das zweite Jahr ihrer Tätigkeit seit dem Beginn der dritten Stufe der WWU. Gerade deshalb sollte das Europäische Parlament strengere und anspruchsvollere Kritik an der Arbeit der EZB üben, weil Ergebnisse zu verzeichnen sind, die zu Lasten der Arbeitnehmer gehen, und weil die Bank für eine engere Verknüpfung der wirtschaftspolitischen Grundzüge mit den Stabilitäts- und Konvergenzprogrammen eintritt. Im Namen der Bekämpfung der Inflation und der gewissenhaften Einhaltung des Stabilitätspakts, der „Peitsche“ gegen die Arbeitnehmer, setzt die EZB den Sanktionsmechanismus in Gang, um so die berühmt-berüchtigte Preisstabilität zu erreichen, wobei ihr die wirtschaftlichen und sozialen Folgen dieser Entscheidungen gleichgültig sind. Sie proklamiert die Modernisierung der Einkommenspolitik, das heißt die Flexibilität und Unsicherheit der Arbeit. Sie drängt auf eine generelle Einführung der Privatisierungen, um so den Wettbewerb fördern und die Kapitalerträge steigern zu können. Sie sagt jedoch nichts zu den Spekulationen und den „Machenschaften“ auf den Finanzmärkten, zumal sie mit ihrer Politik der Zinssenkungen alles unternimmt, um diese zu stärken. Bislang hat die Europäische Zentralbank nämlich ihre Zinsen stets im Gefolge der US­Zinspolitik erhöht bzw. gesenkt, um auf diese Weise spekulative Pläne finanzieren zu können. Wird uns denn Herr Duisenberg sagen, ob er die Auffassung seines Kollegen Greenspan teilt, dem zufolge „der neue Wachstumszyklus von größeren Gewinnen für das Großkapital in den Unternehmen getragen werden muss, denn die Rentabilität dieses Großkapitals ist ausschlaggebend für die Stützung der Preise auf den Finanzmärkten und für den Beginn eines neuen Investitionszyklus“. Wahrscheinlich stimmt er ihm zu, denn uns hat er gesagt, das Direktorium der EZB werde die Entwicklung der Löhne sowie die Trends bei der Inlands- und Auslandsnachfrage auch weiterhin verfolgen. Trotz der Ölkrise blieben die Lohnsteigerungen mäßig ­ eine seiner Meinung nach „äußerst positive“ Entwicklung, wobei die Inflationsrate, wie er betonte, dank „der Zurückhaltung bei den Löhnen und Gehältern“ 2002 auf 2 % begrenzt werden wird. Die Gewinne der Monopole werden selbstverständlich „steigen“. Was sollen wir dem noch hinzufügen? In dem Bericht und den Ausführungen des Präsidenten der EZB ist bereits alles gesagt. Es ist alles gesagt über die ausgesprochen negative liberale Politik, die die Volkswirtschaften in die Rezession treibt und den Arbeitnehmern eine höhere Arbeitslosigkeit, den Abbau ihrer sozialen Errungenschaften und ein garantiertes Niveau an Armut in Aussicht stellt, da der Wohlstand dem Großkapital vorbehalten bleibt, damit es immer noch stärker wird. Wir sind folglich dagegen, dass das Europäische Parlament die Politik der EZB unterstützt, weil diese Politik mehr Armut für Viele, nämlich die Arbeitnehmer, und mehr Gewinne und Privilegien für Wenige, nämlich die europäischen Monopole, mit sich bringt. Es handelt sich um eine Politik der Ungleichheiten und der schärferen Ausbeutung der Arbeitnehmer. Deshalb stimmen wir, die Europaabgeordneten der Kommunistischen Partei Griechenlands, gegen den Bericht in der Überzeugung, dass die massive Volksbewegung mit ihrem Kampf und ihrem Einsatz diese volksfeindliche, grausame und unmenschliche Politik zu Fall bringen wird."@de7
". The report by the European Central Bank under discussion covers its 2nd year in operation following the start of the third stage of EMU. This is precisely why the European Parliament needs to be even stricter and more demanding in its criticism of the ECB’s annual report, because there are results which hit the workers and because it supports closer links between the general guidelines to economic policy and the stability and convergence programmes. On the pretext of fighting inflation and adhering strictly to the Stability Pact, that ‘plague’ on the workers, the ECB has activated the sanctions mechanism in order to achieve that wonder of wonders, price stability, while ignoring the economic and social impact of its decisions. It announces that wage policy is to be modernised, for which read flexible and insecure labour, and it is pushing for privatisation across the board in order to promote the competitiveness of and reward big business. But it says nothing about speculation and "scams" on the money markets, given that its policy of cutting interest rates does everything it can to support them. So far, the European Central Bank has raised or lowered its interest rates in line with US interest rates in a bid to fund speculation. Will Mr Duisenberg tell us if he subscribes to the views of his counterpart, Mr Greenspan, who feels that the new growth cycle should be based on greater returns from the huge amount of capital at the disposal of companies whose performance is what will shore up stock prices and trigger a new round of investments? He probably agrees because he has told us that the executive board of the ECB is continuing to monitor wage developments and trends in domestic and foreign demand and that, despite the oil crisis, wage increases were moderate, which he described as highly positive, stressing that inflation will be kept to 2% in 2002 thanks to wage restraint, while the monopolies’ profits will, of course, keep on rising. What else can we say? The report and the governor of the ECB say it all. They have told us about the acutely negative liberal policy which pushes economies into recession and what they have announced for the workers is greater unemployment, the abolition of everything they have fought for and a guaranteed level of poverty, given that prosperity is reserved for big business, which is getting bigger by the day. We are therefore against the European Parliament’s supporting the policy of the ECB, because it is a policy which generates more poverty for the many, i.e. for the workers, and more profit for the few, i.e. for the European monopolies. It is a policy of inequality and increased exploitation of the workers. That is why the MEPs of the Communist Party of Greece voted against the report and we believe that the people will unite in their fight to overturn this anti-grass roots, barbaric and inhumane policy."@en3
"(EL) El debatido informe sobre el Banco Central Europeo se refiere al segundo año de su funcionamiento tras el comienzo de la tercera fase de la UEM. Precisamente por esta razón, el enfoque crítico del Parlamento Europeo en lo realizado por el Banco Central Europeo debería ser más estricto y exigente, porque hay consecuencias que perjudican a los trabajadores y porque apoya la conexión más estrecha de las orientaciones generales de la política económica mediante los programas de estabilidad y de convergencia. En nombre de la lucha contra la inflación y el estricto mantenimiento del pacto de estabilidad, del "látigo" contra el trabajador, el Banco Central Europeo mueve el mecanismo de sanciones con el fin de lograr la famosa estabilidad en los valores, con una total indiferencia ante las consecuencias económicas y sociales causadas por sus decisiones. Declara la modernización de la política salarial, es decir, la flexibilidad y la incertidumbre sobre el empleo. Presiona para generalizar las privatizaciones con vistas a fomentar la competitividad y el rendimiento del gran capital. Sin embargo no dice nada sobre la especulación y las estratagemas en los mercados de valores, puesto que la política del Banco Central Europeo, reduciendo los intereses, es hacer todo lo posible para fomentarlas. Porque hasta ahora, el Banco Central Europeo aumenta o reduce sus intereses siguiendo la política de los intereses americanos para financiar los proyectos especulativos. El Sr. Duisemberg nos dirá si hace suya la opinión de su homólogo, el Sr. Greenspan de que "el nuevo ciclo de desarrollo deberá estar apoyado en una mayor madurez económica de los tremendos capitales de que disponen las empresas, cuya rentabilidad es lo que se exige para apoyar los valores de bolsa y el comienzo de un nuevo ciclo de inversiones". Seguramente está de acuerdo puesto que nos ha dicho que "el Consejo Ejecutivo del Banco Central Europeo continúa supervisando los cambios en los sueldos así como las tendencias en la demanda interior y exterior" y, a pesar del del petróleo, los aumentos salariales han sido moderados, factor que ha sido caracterizado de "muy positivo", subrayando que en 2002 la inflación se va a limitar al 2% "gracias a la moderación en los pagos salariales", por supuesto los beneficios de los monopolios aguantarán la "cuesta arriba". ¿Qué más podemos decir? El informe y el Gobernador del Banco Central Europeo lo dicen todo. Sobre la política liberal, tremendamente negativa, que lleva a las economías a la depresión económica y que lo que anuncia para los trabajadores es un paro mayor, el derrumbamiento de las conquistas de los trabajadores y un nivel de pobreza garantizado, ya que el bienestar está predestinado para el gran capital, para que cada vez sea más poderoso. Así pues, estamos en contra de que el Parlamento Europeo apoye la política del Banco Central Europeo, porque es una política que genera más pobreza para la mayoría, para los trabajadores, y mayores beneficios y privilegios para los menos, que son los monopolios europeos. Es una política de desigualdad y de mayor explotación de los trabajadores. Por estas razones los diputados al Parlamento Europeo del Partido Comunista de Grecia votamos en contra del informe y creemos que el movimiento social de masas con su lucha va a derrocar esta política antipopular, bárbara e inhumana."@es12
"Käsiteltävänä oleva mietintö Euroopan keskuspankista koskee sen toista toimintavuotta EMU:n kolmannen vaiheen alkamisen jälkeen. Juuri tästä syystä Euroopan parlamentin kriittinen suhtautuminen EKP:n tuloksiin pitäisi olla tiukempi ja vaativampi, koska jotkut tulokset saavutetaan työtätekevien kustannuksella ja koska se kannattaa laajojen talouspoliittisten suuntaviivojen ja vakaus- ja kasvuohjelmien liittämistä läheisemmin yhteen. Inflaation vastaisen taistelun ja vakaussopimuksen, tuon työtätekevien ruoskan, tiukan noudattamisen nimissä EKP käyttää sanktiojärjestelmää saavuttaakseen paljon puhutun hintojen vakauden, välittämättä vähääkään päätöstensä aiheuttamista taloudellisista ja yhteiskunnallisista seurauksista. Se julistaa palkkapolitiikan uudenaikaistamista, siis työn joustavuutta ja epävarmuutta. Se painostaa lisäämään yksityistämistä, jotta kilpailukykyä ja pääoman tuottoa voitaisiin edistää. Mietinnössä ei kuitenkaan mainita mitään keinottelusta ja vehkeilystä arvopaperimarkkinoilla, koska EKP:n politiikka ohjauskorkoa alentamalla tekee kaikkensa vahvistaakseen niitä. Tähän astihan Euroopan keskuspankki on nostanut tai alentanut ohjauskorkoaan seuraamalla Yhdysvaltojen ohjauskorkoa, tarkoituksena rahoittaa keinottelusuunnitelmia. Duisenberg kertonee meille, hyväksyykö hän kollegansa Greenspanin mielipiteen, että "uuden kehityskauden on tukeuduttava yritysten käytössä olevien valtavien pääomien suurempaan tuottoon, tavoitteena on näiden yritysten kannattavuus osakkeiden hintojen tukemiseksi ja uusien sijoitusten liikkeelle saattamiseksi". Hän on pikemminkin samaa mieltä, koska on sanonut, että "EKP:n neuvosto seuraa edelleen palkkojen kehitystä sekä kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän suuntauksia" ja, öljykriisistä huolimatta, palkkojen korotukset ovat olleet maltillisia, mitä hän on luonnehtinut "hyvin myönteiseksi" ja korostanut, että vuonna 2002 inflaatio pysyy kahden prosentin rajoissa "maltillisten palkkojen" ansiosta, "nousukausi" on tosin monopolien voittojen ansiota. Mitä meillä on tähän enää lisättävää? Kaikki sanotaan mietinnössä ja sen sanoo EKP:n johtaja. Voimakkaan kielteinen liberalistinen politiikka, joka vie talouden lamaan ja joka lupaa työtätekeville enemmän työttömyyttä, mitätöi työväen saavutukset ja takaa köyhyyden, kun taas hyvinvointi on varattu suurpääomalle, jotta se vahvistuisi edelleen. Vastustamme siis Euroopan parlamentin tukea EKP:n politiikalle, koska se on politiikkaa, joka köyhdyttää yhä enemmän suuria kansanjoukkoja ja työtätekeviä sekä suo enemmän voittoa ja etuoikeuksia harvoille, joita ovat Euroopan monopolit. Se on epäsuhtaista ja työtätekeviä riistävää politiikkaa. Tämän vuoksi me Kreikan kommunistisen puolueen Euroopan parlamentin jäsenet äänestämme tätä mietintöä vastaan ja uskomme, että valtava kansanliike saa kumottua taistelullaan tämän kansanvastaisen, raakalaismaisen ja epäinhimillisen politiikan."@fi5
"Le rapport de la Banque centrale européenne à l’examen concerne sa deuxième année d’activité depuis le lancement de la troisième phase de l’UEM. Précisément pour cette raison, l’approche critique, par le Parlement européen, du compte rendu de la BCE, devrait être plus sévère et plus exigeante, car il y a des résultats obtenus aux dépens des travailleurs et parce qu’elle soutient une connexion plus étroite des grandes orientations de politique économique et des programmes de stabilité et de convergence. Au nom de la lutte contre l’inflation et du strict respect du pacte de stabilité - "fouet" utilisé contre les travailleurs -, la BCE met en branle le mécanisme des sanctions dans le but d’obtenir la fameuse stabilité des prix, sans se soucier des répercussions économiques et sociales qu’entraînent ses décisions. Elle annonce la modernisation de la politique salariale, autrement dit la flexibilité et la précarité du travail. Elle pousse à la généralisation des privatisations en vue de promouvoir la compétitivité et la rétribution du capital. Mais elle ne dit rien sur la spéculation et les "combines" des marchés boursiers, puisque la politique de la BCE, en recourant à la baisse des taux d’intérêt, fait tout son possible pour les renforcer. Car jusqu’à présent la Banque centrale européenne augmente ou baisse ses taux d’intérêt en suivant la politique des taux d’intérêt américains dans le but de financer des projets spéculatifs. M. Duisenberg nous dira-t-il s’il fait sien le point de vue de son homologue M. Greenspan selon lequel "le nouveau cycle de croissance devra reposer sur une rémunération accrue des énormes capitaux dont disposent les entreprises, dont le rendement est recherché en vue de soutenir les valeurs boursières et le démarrage d’un nouveau cycle d’investissements" ? Sans doute est-il d’accord, puisqu’il nous avait dit que "le conseil des gouverneurs de la BCE continue de suivre l’évolution des salaires ainsi que les tendances de la demande intérieure et extérieure", et malgré le choc pétrolier, les augmentations des salaires ont été modérées, facteur qu’il a jugé "très positif " en soulignant qu’en 2002 l’inflation se limitera à 2 % en raison de la "modération salariale", avec une "envolée" des profits des monopoles. Que dire de plus ? Le rapport et le président de la BCE disent tout. Politique libérale fortement préjudiciable qui conduit les économies à la récession. Mesures annoncées concernant les travailleurs qui signifient davantage de chômage, démantèlement des conquêtes ouvrières et seuil de pauvreté garanti, puisque la prospérité est destinée au grand capital pour qu’il devienne toujours plus puissant. Nous sommes par conséquent opposés au soutien que le Parlement européen accorde à la politique de la BCE, car c’est une politique qui génère davantage de pauvreté pour le grand nombre, pour les travailleurs, et davantage de profits et de privilèges pour le petit nombre, à savoir les monopoles européens. C’est une politique d’inégalité et d’exploitation accrue des travailleurs. C’est pourquoi, en tant que députés européens du PCG, nous votons contre le rapport et sommes convaincus que le mouvement populaire de masse, par ses luttes et son combat, mettra à bas cette politique antisociale, barbare et inhumaine."@fr6
"Il rapporto della Banca centrale europea, oggetto di discussione, concerne il secondo anno di funzionamento dopo l’avvio della terza fase dell’UEM. Proprio per questo motivo, l’approccio critico del Parlamento europeo all’operato della BCE dovrebbe essere più rigoroso ed esigente perché taluni suoi effetti vanno a scapito dei lavoratori e perché il rapporto sostiene un più stretto legame tra gli orientamenti generali della politica economica e i programmi di stabilità e convergenza. Nel nome della lotta all’inflazione e di un rigoroso rispetto del Patto di stabilità – vero e proprio flagello per i lavoratori – la BCE gestisce il meccanismo sanzionatorio in modo da conseguire la famosa stabilità dei prezzi, infischiandosene delle conseguenze economiche e sociali causate dalle sue decisioni. Nella relazione si sancisce l’ammodernamento della politica salariale, cioè della flessibilità e dell’incertezza del lavoro, e si preme a favore di un’estensione delle privatizzazioni volta a promuovere la competitività e la redditività del capitale. Non si dice nulla delle speculazioni e delle nelle borse europee in quanto la politica della BCE, mediante la riduzione dei tassi d’interesse, fa tutto il possibile per incrementarle. Perché la BCE ha sinora aumentato o ridotto i tassi d’interesse seguendo la politica americana dei tassi volta a finanziare i progetti speculativi? Il Presidente Duisenberg ci dirà forse se sposa o no le tesi del suo omologo Greenspan, secondo il quale “il nuovo ciclo di sviluppo deve essere sostenuto da una maggiore redditività dei grandi capitali a disposizione delle imprese, la cui remunerabilità è essenziale per sostenere i titoli di borsa e per segnare l’avvio di un nuovo ciclo di investimenti? Indubbiamente sarà d’accordo, visto che afferma che “il consiglio direttivo della BCE segue continuamente l’andamento dei salari e le tendenze della domanda interna ed esterna”; malgrado la crisi petrolifera, gli aumenti salariali sono stati moderati, fatto questo da lui considerato “molto positivo”, tenuto conto che nel 2002 l’inflazione rimarrà sul 2 percento “in ragione del freno alle retribuzioni”, mentre invece i profitti dei monopoli saranno in continua ascesa. Che altro c’è da aggiungere a quanto ci dicono il rapporto e il governatore della BCE? Mi riferisco alla politica liberale fortemente negativa, che porta le economie alla recessione e che riserva ai lavoratori più disoccupazione, soppressione dei diritti lavorativi acquisiti e un livello garantito di povertà, visto che il benessere è destinato al grande capitale, che diventerà sempre più potente. Siamo perciò contrari al sostegno alla politica della BCE da parte del Parlamento europeo, in quanto si tratta di una politica che crea maggiore povertà per i più, cioè i lavoratori, e maggiori profitti e privilegi per i pochi, ovvero i monopoli europei. E’ una politica fondata sulla disparità e sul maggiore sfruttamento dei lavoratori. Pertanto noi eurodeputati iscritti al partito greco KKE votiamo contro la relazione, convinti che il movimento popolare di massa, con le sue lotte, rovescerà questa politica antipopolare, barbara e disumana."@it9,9
". The report by the European Central Bank under discussion covers its 2nd year in operation following the start of the third stage of EMU. This is precisely why the European Parliament needs to be even stricter and more demanding in its criticism of the ECB’s annual report, because there are results which hit the workers and because it supports closer links between the general guidelines to economic policy and the stability and convergence programmes. On the pretext of fighting inflation and adhering strictly to the Stability Pact, that ‘plague’ on the workers, the ECB has activated the sanctions mechanism in order to achieve that wonder of wonders, price stability, while ignoring the economic and social impact of its decisions. It announces that wage policy is to be modernised, for which read flexible and insecure labour, and it is pushing for privatisation across the board in order to promote the competitiveness of and reward big business. But it says nothing about speculation and "scams" on the money markets, given that its policy of cutting interest rates does everything it can to support them. So far, the European Central Bank has raised or lowered its interest rates in line with US interest rates in a bid to fund speculation. Will Mr Duisenberg tell us if he subscribes to the views of his counterpart, Mr Greenspan, who feels that the new growth cycle should be based on greater returns from the huge amount of capital at the disposal of companies whose performance is what will shore up stock prices and trigger a new round of investments? He probably agrees because he has told us that the executive board of the ECB is continuing to monitor wage developments and trends in domestic and foreign demand and that, despite the oil crisis, wage increases were moderate, which he described as highly positive, stressing that inflation will be kept to 2% in 2002 thanks to wage restraint, while the monopolies’ profits will, of course, keep on rising. What else can we say? The report and the governor of the ECB say it all. They have told us about the acutely negative liberal policy which pushes economies into recession and what they have announced for the workers is greater unemployment, the abolition of everything they have fought for and a guaranteed level of poverty, given that prosperity is reserved for big business, which is getting bigger by the day. We are therefore against the European Parliament’s supporting the policy of the ECB, because it is a policy which generates more poverty for the many, i.e. for the workers, and more profit for the few, i.e. for the European monopolies. It is a policy of inequality and increased exploitation of the workers. That is why the MEPs of the Communist Party of Greece voted against the report and we believe that the people will unite in their fight to overturn this anti-grass roots, barbaric and inhumane policy."@lv10
"Het verslag van de Europese Centrale Bank heeft betrekking op het tweede activiteitenjaar na het begin van de derde fase van de EMU. Juist daarom zou het Europees Parlement een kritischere houding hebben moeten aannemen ten aanzien van de activiteiten van de ECB. Het had veeleisender moeten zijn. Bepaalde resultaten zijn namelijk zeer nadelig voor de werknemers. Ook wil men een nauwere band leggen tussen de algemene richtsnoeren voor economisch beleid en de stabiliteits- en convergentieprogramma’s. In naam van de inflatiebestrijding en de strikte naleving van het Stabiliteitspact - de “zweep” over de rug van de werknemers - brengt de ECB het sanctiemechanisme op gang teneinde de beroemde prijsstabiliteit te kunnen bereiken. Daarbij trekt zij zich niets aan van de economische en sociale gevolgen van haar besluiten. Zij zegt dat het loonbeleid moet worden gemoderniseerd. Dat betekent dus meer flexibiliteit en minder zekerheid wat de banen betreft. Ook dringt zij aan op algemene privatisering ter versterking van het mededingingsvermogen en de kapitaalopbrengst. De ECB zwijgt echter over de speculatie en combines op de effectenbeurzen. De ECB werkt deze met haar besluiten tot rentevoetverlaging zelfs in de hand. In navolging van het Amerikaanse rentevoetenbeleid verhoogt en verlaagt de Europese Centrale Bank de rentevoeten om speculatieve plannen te kunnen financieren. Zal de heer Duisenberg ons zeggen of hij het eens is met zijn ambtgenoot, de heer Greenspan, volgens welke “een nieuwe ronde van economische groei moet zijn gegrondvest op grotere winstgevendheid van het enorme kapitaal dat in handen is van de ondernemingen, waarvan de rentabiliteit moet worden versterkt om de beursprijzen te ondersteunen en een nieuwe investeringsronde in te luiden”? Hoogstwaarschijnlijk is hij het daar mee eens. Hij zei ons immers dat: “de Raad van Bestuur van de ECB de loonontwikkelingen en de trends in de interne en buitenlandse vraag op de voet blijft volgen”. Ook zei hij dat ondanks de aardolieschok de loonsverhogingen gematigd waren, hetgeen hij als een zeer gunstige factor beschouwde. Daarbij onderstreepte hij dat in 2002 dankzij de “loonmatiging” de inflatie beperkt zal blijven tot 2% en de winst van de monopolies - natuurlijk - omhoog zal gaan. Wat moeten wij daar nog aan toevoegen? Het verslag van de ECB en haar president spreken boekdelen. Zij maken geen geheim van het zeer negatieve liberale beleid, waardoor een economische recessie zal ontstaan, de werkloosheid onder de werknemers zal toenemen, hun verworvenheden zullen worden afgebroken en hen zekere armoede zal worden gegarandeerd. De welvaart zal namelijk voorbehouden blijven aan het steeds sterker wordend groot kapitaal. Wij willen niet dat het Europees Parlement steun geeft aan het beleid van de ECB. Dit beleid leidt alleen maar tot meer armoede onder de grote massa, onder de werknemers, en tot grotere winst en voorrechten voor een kleine groep, voor de Europese monopolies. Dit is een beleid van ongelijke behandeling en uitbuiting van de werknemers. Daarom hebben de afgevaardigden van de Communistische Partij van Griekenland tegen dit verslag gestemd. De massale volksbeweging zal zich hier tegen verzetten en ons inziens dit barbaarse en onmenselijke beleid omver werpen."@nl2
"O relatório do Banco Central Europeu em debate diz respeito ao segundo ano de funcionamento do Banco após o arranque da terceira fase da UEM. Justamente por esse motivo, a abordagem crítica do Parlamento Europeu à actuação do BCE deveria ser mais rigorosa e mais exigente, porque alguns dos resultados foram alcançados à custa dos trabalhadores e porque o Banco defende uma ligação mais estreita entre as orientações gerais de política económica e os programas de estabilidade e convergência. Em nome do combate à inflação e do estrito cumprimento do Pacto de Estabilidade, um "chicote" contra os trabalhadores, o BCE põe a funcionar o regime de sanções para conseguir assegurar a famosa estabilidade dos preços, indiferente às repercussões económicas e sociais das suas decisões. Proclama a modernização da política salarial, ou seja, a flexibilidade e a incerteza do trabalho. Exerce pressões no sentido da generalização das privatizações a fim de promover a competitividade e a remuneração do capital. Mas não diz nada sobre a especulação e as "negociatas" nos mercados bolsistas, já que com a sua política, através das reduções dos juros, faz o que pode para os reforçar. Porque até este momento o Banco Central Europeu aumenta ou reduz os seus juros de acordo com a política de juros americana, tendo como objectivo o financiamento de planos especulativos. Será que o Presidente Duisenberg nos vai dizer se aprova a opinião do seu homólogo o senhor Greenspan que considera que o novo ciclo de desenvolvimento deverá apoiar­se numa maior lucratividade dos vultuosos capitais das empresas, cuja rentabilidade se pretende assegurar a fim de sustentar os valores das bolsas e o arranque de um novo ciclo de investimentos? Em grande parte até concorda, já que nos tinha dito que a Comissão Executiva do BCE continua a acompanhar a evolução dos salários bem como as tendências na procura interna e externa, e no entanto, não obstante o choque petrolífero, os aumentos salariais foram moderados, um factor que classificou como "muito positivo", salientando que em 2002 a inflação ficará reduzida aos 2% por causa "da moderação salarial", sendo que com certeza os lucros dos monopólios evidentemente suportarão a "subida". Que mais podemos dizer? O relatório e o administrador do BCE dizem tudo. Sobre a política liberal profundamente negativa, que conduz as economias ao abrandamento e que promete aos trabalhadores mais desemprego, aniquilação das conquistas laborais e um nível garantido de pobreza, uma vez que o bem­estar se destina ao grande capital, para que se torne cada vez mais poderoso. Nestas condições, opomo­nos a que o Parlamento Europeu dê o seu apoio à política do BCE, porque é uma política que gera mais pobreza para a maioria, os trabalhadores, e mais lucros e privilégios para uma minoria, os monopólios europeus. É uma política de desigualdade que aumenta a exploração dos trabalhadores. Por estes motivos, nós, os eurodeputados do Partido Comunista da Grécia, votamos contra este relatório, convictos de que o movimento popular de massas, com as suas acções e a sua luta, irá aniquilar esta política antipopular, cruel e desumana."@pt11
"Betänkandet om Europeiska centralbanken (ECB) som är under diskussion rör dess andra verksamhetsår efter det att den tredje etappen av EMU har påbörjats. Av just denna anledning borde Europaparlamentet inta en strängare och mer krävande hållning i sin kritik av ECB:s förehavanden eftersom resultat föreligger som är till nackdel för arbetstagarna och banken stöder en närmare anknytning mellan den ekonomiska politikens allmänna inriktning och stabilitets- och konvergensprogrammen. Med föregiven anledning att bekämpa inflationen och att strikt iaktta stabilitetspakten – en "plåga" som drabbar arbetstagarna – sätter ECB igång sanktionssystemet för att lyckas med den omtalade prisstabiliteten och visar därmed likgiltighet för de ekonomiska och sociala följder som bankens beslut orsakar. ECB tillkännager att lönepolitiken skall moderniseras vilket innebär flexibilitet och osäkerhet inom arbetslivet. ECB trycker på för en allmän privatisering, vilken skall gynna konkurrensen och kapitalets vinster. Banken säger dock inget om spekulation och "fiffel" inom finansmarknaden eftersom ECB med den förda räntesänkningspolitiken gör vad den kan för att befordra denna utveckling. Det sagda beror på att Europeiska centralbanken hittills har höjt eller sänkt sina räntor genom att följa den amerikanska räntepolitiken med målsättning att finansiera planer gällande spekulation. Duisenberg kommer att tala om för oss huruvida han antar sin kollega Greenspans uppfattning att grunden för den nya perioden av tillväxt bör vara en ökad lönsamhet när det gäller de mycket stora tillgångar som företagen förfogar över vilkas avkastning är det som behövs till stöd för aktiekurserna och för att få igång en ny period av investeringar. Förmodligen instämmer han eftersom han har sagt till oss att ECB:s styrelse fortsätter att följa löneutvecklingen samt tendenserna avseende efterfrågan inom och utanför EU och att löneökningarna, trots oljeprischocken, var måttfulla, något han beskrev som "mycket positivt", och underströk att år 2002 kommer inflationen att begränsas till 2 procent på grund av sänkta löner; det är alltså monopolföretagens vinster som kommer att utvecklas. Vad skall vi säga utöver detta? Allt är sagt i betänkandet och av chefen för ECB. Inget lämnas osagt om den ytterst negativa avregleringspolitiken som leder ekonomierna till nedgång, och det som utlovas för arbetstagarna är en ökande arbetslöshet, nedmontering av det arbetstagarna har byggt upp och en garanterad fattigdomsnivå medan välfärden tar sikte på det stora kapitalet för att detta skall bli allt starkare. Vi är alltså negativa till det stöd som Europaparlamentet ger ECB:s politik eftersom den ger upphov till ökad fattigdom för de flesta och för arbetstagarna, medan större vinster och privilegier kommer ett fåtal tillgodo, det vill säga de europeiska monopolen. Det är en politik för ojämlikhet och ökad exploatering av arbetstagarna. Av dessa skäl röstade Greklands kommunistiska partis Europaparlamentariker nej till detta betänkande och vi tror att den folkliga massrörelsen med sin kamp kommer att bringa denna barbariska och omänskliga politik mot folket på fall."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"combine"9
"shok"12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph