Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-145"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.3.3-145"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". - En janvier 2001, la présidence suédoise de l'Union européenne avait annoncé modestement trois priorités : environnement, élargissement et emploi. Six mois plus tard, lors du Conseil de Göteborg, le constat est à l'échec. Dans le domaine de l'emploi, cette période a été marquée par une vague de licenciements massifs dans de grands groupes transnationaux qui dégagent des millions d'euros de profit comme Marks [amp] Spencer ou Danone. L'UE a une nouvelle fois fait preuve de son incapacité à contrebalancer la dictature des marchés et des actionnaires, par exemple en instaurant une taxe sur les mouvements spéculatifs (du type "taxe Tobin"), en renforçant les droits de contrôle des salariés et des citoyens sur l'économie, ou encore en légiférant à l'échelle de l'Europe pour interdire les licenciements. Dans le domaine de l'élargissement, la seule perspective offerte aux pays candidats est l'absorption pure et simple de leur économie dans le marché unique. À aucun moment les populations ne seront consultées, ni sur le contenant ni sur le contenu de leur adhésion. Pourtant, le "non" irlandais démontre à nouveau que l'Europe ne peut se construire sans les peuples autour d'un projet démocratique, politique et social. Enfin, au niveau international, l'Union européenne a montré qu'elle n'arrive pas à peser positivement sur la résolution des conflits, notamment en imposant à Israël une paix juste et durable en Palestine. La présidence suédoise restera surtout marquée par les provocations policières qui ont émaillé le sommet de Göteborg. À la nécessaire remise à plat des projets européens, les gouvernements ont opposé pour la première fois, de leur bunker, la violence d'armes à feu contre des manifestants. Il faut d'urgence une autre Europe : celle de la démocratie et du progrès social. C'est la raison pour laquelle nous votons contre la résolution commune."@fr6
lpv:translated text
"I januar 2001 fremlagde det svenske formandskab for EU beskedent tre prioriteter, nemlig miljø, udvidelse og beskæftigelse. Seks måneder senere ved Det Europæiske Råds møde i Göteborg er resultatet skuffende. Angående beskæftigelsen har denne periode været præget af en bølge af massive afskedigelser i store tværnationale virksomheder, som realiserer millioner af euro i overskud som Marks [amp] Spencer eller Danone. EU har endnu en gang bevist sin inkompetence til at modstå markedernes og aktionnærernes diktatur, f.eks. ved at indføre en afgift på spekulationsbevægelser (a la Tobin-afgiften), ved at øge mulighederne for kontrol af lønmodtagerne og borgerne angående økonomien eller ved på europæiske plan at lovgive for at forbyde afskedigelser. Angående udvidelsen vil jeg gerne sige, at det eneste perspektiv, der gives til ansøgerlandene, er, at deres økonomi på en enkel og simpel måde bliver opslugt af det indre marked. På intet tidspunkt bliver befolkningerne adspurgt, hverken om indholdet eller omfanget af deres indmeldelse. Det irske nej viser dog endnu en gang, at Europa ikke kan byggges op om et demokratisk, politisk og socialt projekt uden indbyggerne. Endelig har EU på internationalt plan vist, at den ikke har positiv indflydelse på løsning af konflikter, særligt ved at forpligte Israel til en retfærdig og varig fred i Palæstina. Det svenske formandskab er især præget af politiets provokationer, som prydede mødet i Göteborg. Ved den nødvendige nærmere undersøgelse af de europæiske projekter modsatte regeringerne sig - fra deres bunker - for første gang volden med skydevåben mod demonstranterne. Vi skal hurtigt have et andet Europa med demokrati og social fremgang. Det er grunden til, at vi stemmer mod det fælles beslutningsforslag."@da1
"Im Januar 2001 hatte die schwedische Präsidentschaft der Europäischen Union ganz bescheiden die drei Prioritäten Umwelt, Erweiterung und Beschäftigung verkündet. Sechs Monate später, beim Gipfel von Göteborg, können wir keine Erfolge feststellen. Im Beschäftigungssektor waren die letzten Monate geprägt von einer enormen Entlassungswelle bei den großen transnationalen Konzernen, die Millionen Euro Gewinne erzielen, wie etwa Marks [amp] Spencer oder Danone. Die EU hat uns wieder einmal vorgeführt, dass sie unfähig ist, der Diktatur der Märkte und Aktionäre etwas entgegenzusetzen, wie beispielsweise die Einführung einer Steuer auf spekulative Kapitalbewegungen (in der Art der „Tobin“-Steuer), die Stärkung der Kontrollrechte der Arbeitnehmer und Bürger im Wirtschaftssektor oder neue Rechtsvorschriften auf europäischer Ebene zum Verbot von Entlassungen. Hinsichtlich der Erweiterung stellt sich den Beitrittsländern nur die Perspektive des völligen Aufgehens ihrer Volkswirtschaften im Binnenmarkt. Die Bürger werden zu keinem Zeitpunkt weder über die Rahmenbedingungen noch über die inhaltliche Ausgestaltung ihres Beitritts befragt. Das irische Nein beweist jedoch erneut, dass Europa nur zusammen mit den Bürgern und in Verbindung mit einem demokratischen, politischen und sozialen Projekt aufgebaut werden kann. Auf internationaler Ebene schließlich hat die Europäische Union gezeigt, dass es ihr nicht gelingt, die Lösung von Konflikten positiv zu beeinflussen, insbesondere indem sie Israel zu einem gerechten und dauerhaften Frieden mit Palästina bewegt. Der schwedische Vorsitz wird uns vor allem aufgrund der polizeilichen Provokationen, die den Gipfel von Göteborg geprägt haben, im Gedächtnis bleiben. Auf die Forderung nach der notwendigen Erneuerung der europäischen Vorhaben haben die Regierungen erstmals, von ihren abgeschotteten Verhandlungsräumen aus, mit Waffengewalt auf die Demonstranten reagiert. Wir brauchen dringend ein anderes Europa: das der Demokratie und des sozialen Fortschritts. Aus all diesen Gründen stimmen wir gegen die gemeinsame Entschließung."@de7
"Τον Ιανουάριο 2001, η σουηδική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε εξαγγείλει με ταπεινοφροσύνη τρεις προτεραιότητες: περιβάλλον, διεύρυνση και απασχόληση. Έξι μήνες αργότερα, κατά το Συμβούλιο του Γκέτεμποργκ, η διαπίστωση είναι ότι απέτυχε. Στον τομέα της απασχόλησης, αυτή η περίοδος σηματοδοτήθηκε από ένα κύμα μαζικών απολύσεων σε μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους που αποφέρουν κέρδη εκατομμυρίων ευρώ, όπως η Marks [amp] Spencer ή η Danone. Η ΕΕ απέδειξε για άλλη μια φορά την ανικανότητά της να αντισταθμίσει τη δικτατορία των αγορών και των μετόχων, για παράδειγμα θεσμοθετώντας φόρο επί των κερδοσκοπικών πράξεων (του τύπου “φόρος Tobin”), ενισχύοντας τα δικαιώματα ελέγχου των μισθωτών και των πολιτών επί της οικονομίας, ή ακόμα και νομοθετώντας σε ευρωπαϊκή κλίμακα για την απαγόρευση των απολύσεων. Στον τομέα της διεύρυνσης, η μόνη προοπτική που προσφέρεται στις υποψήφιες χώρες είναι η απλή απορρόφηση της οικονομίας τους από την ενιαία αγορά. Σε κανένα στάδιο δεν θα ζητηθεί η γνώμη των πληθυσμών, τόσο για το περιέχον όσο και για το περιεχόμενο της ένταξής τους. Εντούτοις, το ιρλανδικό “όχι” αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να οικοδομηθεί χωρίς τους λαούς γύρω από ένα δημοκρατικό, πολιτικό και κοινωνικό σχέδιο. Τέλος, στο διεθνές επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε ότι δεν καταφέρνει να βαρύνει θετικά στην επίλυση των συγκρούσεων, ιδίως επιβάλλοντας στο Ισραήλ μια δίκαιη και μόνιμη ειρήνη για την Παλαιστίνη. Η σουηδική Προεδρία χαρακτηρίστηκε κυρίως από τις αστυνομικές προκλήσεις που σημάδεψαν τη Σύνοδο Κορυφής του Γκέτεμποργκ. Στην απαραίτητη επανεξέταση των ευρωπαϊκών σχεδίων, οι κυβερνήσεις αντέταξαν για πρώτη φορά, μέσα από το οχυρό τους, τη βία των πυροβολισμών εναντίον των διαδηλωτών. Χρειαζόμαστε επειγόντως μια άλλη Ευρώπη: την Ευρώπη της δημοκρατίας και της κοινωνικής προόδου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα καταψηφίσουμε το κοινό ψήφισμα."@el8
"In January 2001, the Swedish presidency of the European Union modestly announced three priorities: the environment, enlargement and employment. Six months later, with the Gothenburg Council, we have to acknowledge failure. In employment, this period was marked by a huge wave of redundancies in large transnational groups that are making millions of euros in profits, like Marks [amp] Spencer and Danone. The EU has once again proved unable to counterbalance the dictatorship of the markets and shareholders, for example by introducing a tax on speculation – such as the ‘Tobin tax’ – by strengthening employees’ and citizens’ rights of economic control or by introducing European-level legislation banning redundancies. In relation to enlargement, the only prospect opened to the candidate countries is quite simply for their economy to be absorbed into the single market. At no moment will the people concerned be consulted on either the contents or the implications of accession. Yet the Irish ‘no’ vote shows once again that Europe cannot be built without the people and without their support for a democratic, political and social project. Finally, at international level, the European Union has shown itself unable to make a positive contribution to resolving conflicts, notably by imposing a just and lasting peace in Palestine on Israel. The Swedish presidency will be marked mainly by the provocative police actions that punctuated the Gothenburg summit. Instead of embarking as they should on a thorough review of the European projects, the governments, from their bunker, have for the first time turned to violence and fired on the demonstrators. We urgently need a different Europe: a Europe based on democracy and social progress. That is why we voted against the joint motion for a resolution."@en3
"(FR) En enero de 2001, la Presidencia sueca de la Unión Europea había anunciado modestamente tres prioridades: medio ambiente, ampliación y empleo. Seis meses después, en el Consejo de Gotemburgo, el balance resulta un fracaso. En el ámbito del empleo este período ha estado marcado por una ola de despidos masivos en grandes grupos transnacionales que obtienen millones de euros de beneficios, como o . La UE ha demostrado una vez más su incapacidad para contrarrestar la dictadura de los mercados y de los accionistas, creando, por ejemplo, un impuesto sobre los movimientos especulativos (del tipo “impuesto Tobin”), reforzando los derechos de control de los asalariados y de los ciudadanos sobre la economía o incluso legislando en el plano europeo para prohibir los despidos. La única perspectiva que se ofrece en el ámbito de la ampliación a los países candidatos es la absorción pura y simple de su economía en el mercado único. Las poblaciones no serán consultadas en ningún momento ni sobre el continente ni sobre el contenido de su adhesión. Sin embargo, el “no” irlandés demuestra nuevamente que Europa no puede construirse sin los pueblos, en torno a un proyecto democrático, político y social. Finalmente, en el plano internacional, la Unión Europea ha demostrado que no logra tener un peso positivo en la solución de los conflictos, al no poder imponer a Israel una paz justa y permanente en Palestina. La Presidenta sueca quedará marcada sobre todo por las provocaciones policiales que salpicaron la Cumbre de Gotemburgo. A la necesaria revisión de los proyectos europeos, los gobiernos han opuesto por primera vez, desde su búnker, la violencia de armas de fuego contra manifestantes. Es necesario, de inmediato, construir otra Europa: la de la democracia y del progreso social. Por esta razón nosotros votamos contra la resolución común."@es12
"Euroopan unionin puheenjohtajavaltio Ruotsi ilmoitti tammikuussa 2001 vaatimattomasti kolme ensisijaista aihetta: ympäristö, laajentuminen ja työllisyys. Göteborgin Eurooppa-neuvostossa todettiin kuusi kuukautta myöhemmin, että tässä oli epäonnistuttu. Työllisyyden alalla tätä ajanjaksoa ovat leimanneet joukkoirtisanomisten aallot suurissa ylikansallisissa ryhmittymissä, joiden voitot ovat miljoonia euroja, kuten Marks [amp] Spencer tai Danone. Euroopan unioni on jälleen kerran osoittanut olevansa kykenemätön tasapainottamaan markkinoiden ja osakkeenomistajien diktatuuria esimerkiksi ottamalla käyttöön (Tobinin veron kaltaisen) veron, jolla estetään keinottelutarkoituksessa tehdyt valuutansiirrot, vahvistamalla taloutta koskevia palkansaajien ja kansalaisten valvontaoikeuksia tai säätämällä lakeja Euroopan tasolla irtisanomisten kieltämiseksi. Laajentumisen alalla ehdokasvaltioille tarjottu ainoa mahdollisuus on niiden talouden sisällyttäminen yksinkertaisesti yhtenäismarkkinoihin. Kansojen mielipidettä ei kysytä missään vaiheessa niiden liittymisen sisällöstä. Irlannin kieltävä ääni on kuitenkin osoittanut jälleen kerran, että Eurooppaa ei voida rakentaa ilman demokraattisen, poliittisen ja sosiaalisen hankkeen ympärille kokoontuneita kansoja. Lopuksi Euroopan unioni on osoittanut kansainvälisellä tasolla, ettei se pysty myönteisesti vaikuttamaan konfliktien ratkaisemiseen etenkin määräämällä Israelin oikeudenmukaiseen ja kestävään rauhaan Palestiinassa. Puheenjohtajavaltio Ruotsin toimikautta ovat leimanneet ennen kaikkea poliisien provokaatiot, jotka olivat tyypillisiä Göteborgin huippukokoukselle. Hallitukset vastustivat eurooppalaisten hankkeiden välttämätöntä uudistamista bunkkeristaan ensimmäisen kerran väkivaltaisesti suuntaamalla ampuma-aseet mielenosoittajia vastaan. Tarvitsemme kiireellisesti toisenlaisen Euroopan: demokratian ja sosiaalisen kehityksen Euroopan. Äänestämme siksi yhteistä päätöslauselmaa vastaan."@fi5
". Nel gennaio 2001, la Presidenza svedese dell'Unione europea aveva annunciato con modestia tre priorità: ambiente, allargamento ed occupazione. Sei mesi dopo, al Consiglio di Göteborg, se ne constata il fallimento. A proposito dell'occupazione, questo periodo è stato contrassegnato da un'ondata di licenziamenti in massa da parte dei grandi gruppi internazionali, come o che registrano utili per milioni di euro. L'Unione europea ha nuovamente dato prova d'incapacità a controbilanciare la dittatura dei mercati e degli azionisti, ad esempio instaurando una tassa sui movimenti speculativi (del tipo "tassa Tobin"), rafforzando il diritto di controllo dei lavoratori dipendenti e dei cittadini sull'economia, oppure emanando leggi a livello europeo per impedire i licenziamenti. Nell'ambito dell'allargamento, l'unica prospettiva offerta ai paesi candidati è l'assorbimento puro e semplice della loro economia nel mercato unico. Le popolazioni non saranno mai consultate, né sul contenitore né sul contenuto della loro adesione. E tuttavia, il "no" irlandese dimostra ancora una volta che l'Europa senza i popoli non può costruirsi intorno ad un progetto democratico, politico e sociale. Infine, a livello internazionale, l'Unione europea ha dimostrato di non riuscire ad influire positivamente sulla soluzione dei conflitti, per esempio imponendo ad Israele un pace giusta e duratura in Palestina. La Presidenza svedese sarà soprattutto ricordata per le provocazioni della polizia che hanno caratterizzato il Vertice di Göteborg. Alla necessità di rimettere in discussione i progetti europei, i governi hanno contrapposto per la prima volta, dal loro la violenza delle armi da fuoco contro i manifestanti. Abbiamo urgente bisogno di un'altra Europa: quella della democrazia e del progresso sociale. Per questo motivo votiamo contro la risoluzione comune."@it9
"In January 2001, the Swedish presidency of the European Union modestly announced three priorities: the environment, enlargement and employment. Six months later, with the Gothenburg Council, we have to acknowledge failure. In employment, this period was marked by a huge wave of redundancies in large transnational groups that are making millions of euros in profits, like Marks [amp] Spencer and Danone. The EU has once again proved unable to counterbalance the dictatorship of the markets and shareholders, for example by introducing a tax on speculation – such as the ‘Tobin tax’ – by strengthening employees’ and citizens’ rights of economic control or by introducing European-level legislation banning redundancies. In relation to enlargement, the only prospect opened to the candidate countries is quite simply for their economy to be absorbed into the single market. At no moment will the people concerned be consulted on either the contents or the implications of accession. Yet the Irish ‘no’ vote shows once again that Europe cannot be built without the people and without their support for a democratic, political and social project. Finally, at international level, the European Union has shown itself unable to make a positive contribution to resolving conflicts, notably by imposing a just and lasting peace in Palestine on Israel. The Swedish presidency will be marked mainly by the provocative police actions that punctuated the Gothenburg summit. Instead of embarking as they should on a thorough review of the European projects, the governments, from their bunker, have for the first time turned to violence and fired on the demonstrators. We urgently need a different Europe: a Europe based on democracy and social progress. That is why we voted against the joint motion for a resolution."@lv10
"In januari 2001 gaf het Zweedse voorzitterschap van de Europese Unie in alle bescheidenheid aan zich te zullen richten op drie prioriteiten: milieu, uitbreiding en werkgelegenheid. Een halfjaar later, bij de Raad van Göteborg, moesten we vaststellen dat van een succesvol beleid op die terreinen geen sprake is geweest. Wat de werkgelegenheid betreft, stond de afgelopen periode in het teken van een ware golf van ontslagen bij grote internationale concerns als Marks [amp] Spencer en Danone, terwijl deze bedrijven toch miljoenenwinsten behalen. Eens te meer heeft de EU er blijk van gegeven niet in staat te zijn tegenwicht te bieden aan de dictatuur van de vrije markt en de aandeelhouders, bijvoorbeeld door een belastingheffing op speculatieve kapitaalbewegingen in te voeren (naar het voorbeeld van de “Tobin-belasting”), of door de controlerende bevoegdheden van werknemers en burgers op economisch terrein te versterken, of door, ten slotte, Europese regelgeving in te voeren teneinde ontslagen te verbieden. Wat de uitbreiding betreft, dient vastgesteld te worden dat de kandidaat-landen geen andere keuze wordt gelaten dan hun economie simpelweg volledig te laten opgaan in de interne markt. De bevolking wordt niets gevraagd, op geen enkel moment, noch over de inhoudelijke kant van de toetreding, noch over de wijze waarop die gestalte moet krijgen. Het Ierse “nee” laat echter eens te meer zien dat Europa niet opgebouwd kan worden als een democratisch, politiek en sociaal project zonder de volkeren daarbij te betrekken. Op internationaal niveau ten slotte heeft de Europese Unie aangetoond niet bij machte te zijn een positieve bijdrage te leveren aan de oplossing van conflicten. Zo had ze met name Israël moeten dwingen in de Palestijnse gebieden een rechtvaardige en duurzame vrede tot stand te brengen. Het Zweedse voorzitterschap zal vooral in de herinnering blijven vanwege de provocaties van de politie tijdens de Top van Göteborg. In plaats van de Europese plannen in de ijskast te zetten - want dat is wat nodig is - hebben de regeringen, voor de eerste maal, vanuit hun bunker het besluit genomen vuurwapens in te zetten tegen demonstranten. Er is dringend een ander Europa nodig, een Europa van democratie en sociale vooruitgang. Daarom stemmen wij tegen de gezamenlijke ontwerpresolutie."@nl2
"Em Janeiro de 2001, a Presidência sueca da União Europeia tinha anunciado modestamente três prioridades: ambiente, alargamento e emprego. Seis meses mais tarde, no Conselho de Gotemburgo, constata­se o fracasso. A nível do emprego, o período foi marcado por uma vaga de despedimentos maciços em grandes grupos transnacionais que fazem milhões de euros de lucro, como a Marks [amp] Spencer e a Danone. A UE deu mais uma vez provas da sua incapacidade de contrabalançar a ditadura dos mercados e dos accionistas, através por exemplo da instauração de uma taxa sobre os movimentos especulativos (do tipo "taxa Tobin"), do reforço dos direitos de controlo dos trabalhadores e dos cidadãos sobre a economia, ou ainda da legislação à escala da Europa para proibir os despedimentos. A nível do alargamento, a única perspectiva oferecida aos países candidatos é a da absorção pura e simples da sua economia pelo mercado único. Em nenhum momento as populações serão consultadas, nem sobre o continente nem sobre o conteúdo da sua adesão. No entanto, o "não" irlandês demonstra mais uma vez que a Europa não pode ser construída sem os povos, em torno de um projecto democrático, político e social. Por fim, a nível internacional, a União Europeia demonstrou que não consegue pesar positivamente na resolução dos conflitos, nomeadamente impondo a Israel uma paz justa e duradoura na Palestina. A Presidência sueca ficará sobretudo marcada pelas provocações policiais que abrilhantaram a Cimeira de Gotemburgo. Ao necessário repensar dos projectos europeus, os governos opuseram pela primeira vez, do seu a violência das armas de fogo contra os manifestantes. Precisamos urgentemente de outra Europa: a Europa da democracia e do progresso social. Eis a razão por que votamos contra a resolução comum."@pt11
"I januari 2001 aviserade det svenska ordförandeskapet för Europeiska unionen blygsamt tre prioriteringar: miljö, utvidgning och sysselsättning. Sex månader senare, vid Europeiska rådet i Göteborg, kan man konstatera att man misslyckats. På sysselsättningsområdet kännetecknades perioden av en våg av massiva avskedanden i stora transnationella koncerner som skaffar sig miljoner euro i vinst, såsom Marks [amp] Spencers eller Danone. EU har än en gång visat prov på sin oförmåga att motverka marknadernas och aktieägarnas diktatur, exempelvis genom att inrätta en skatt på spekulativa transaktioner (av typen "Tobinskatt"), genom att förstärka de anställdas och medborgarnas rätt till kontroll över ekonomin eller genom att lagstifta på europeisk nivå för att förbjuda avskedandena. När det gäller utvidgningen är det enda framtidsperspektiv som erbjuds kandidatländerna att deras ekonomi helt enkelt absorberas i den gemensamma marknaden. Inte i något fall kommer befolkningen att tillfrågas, vare sig om behållaren eller innehållet i anslutningen. Irlands "nej" visar på nytt att Europa inte kan byggas utan folket kring ett demokratiskt, politiskt och socialt projekt. På internationell nivå har avslutningsvis Europeiska unionen visat att den inte lyckats att positivt påskynda konfliktlösningen, bl. a. genom att införa en rättvis och hållbar fred för Israel i Palestina. Det svenska ordförandeskapet kommer framför allt att kännetecknas av polisprovokationerna som dekorerade toppmötet i Göteborg. Den nödvändiga omprövningen av de europeiska projekten besvarade regeringarna för första gången från sin bunker med våld, genom att använda eldvapen mot demonstranter. Det krävs snarast ett annat Europa: ett demokratiskt Europa och sociala framsteg. Vi kommer därför att rösta emot den gemensamma resolutionen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Danone,"9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph