Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-138"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Denne betænkning drejer sig om et forslag til forordning om internettopdomænet ".EU". Kommissionens forslag opfylder de krav, der blev formuleret under Det Europæiske Råds møde i Lissabon (23.-24. marts 2000). Det Europæiske Råds møde i Stockholm (23.-24. marts 2001) gentog det samme ønske ved at bekræfte, at "Rådet sammen med Kommissionen vil træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at topdomænenavnet ".EU" snarest muligt stilles til rådighed for brugerne". Denne formulering kan forekomme en smule ukultiveret og behøver en smule forklaring. Denne bstemmelse skal være en generel bestemmelse, der angiver en ramme for oprettelsen af ".EU" som domænenavn. Dette domænenavn skal både have kontrakt med Kommissionen og med ICANN ( ). Jeg erindrer om, at ICANN blev oprettet i oktober 1998 med det formål at sætte en stopper for det amerikanske monopol for forvaltning af internettet. Denne private nonprofitorganisation beskæftiger sig med fire nøgleområder på internettet, herunder systemet for internetdomænenavne ( ) og tildeling af Internet Protokol-adresser. ICANN består af en styrelse på 19 medlemmer. Organisationens direktører og eksterne medlemmer vælges ud fra geografisk afbalancerede kriterier. ICANN omfatter fire rådgivende udvalg, heraf GAC (det mellemstatslige rådgivende udvalg), hvor Kommissionen og medlemslandene deltager. EU har til min store glæde besluttet at gå mere aktivt ind i denne organisation for at kunne spille en afgørende rolle i den internationale forvaltning af internettet og for at styrke ICANN's neutralitet. I samme forbindelse bør EU, hvis det ønsker at gøre sig gældende i cyberspace, oprette et domænenavn i lighed med medlemslandene. De nationale områder genkendes på internettet ved hjælp af domænenavne som ".uk" eller ".be". En sådan oprettelse er en afgørende faktor i fremskyndelsen af udviklingen af e-økonomien og e-handlen i Europa. Det har derfor været vigtigt for mig at anerkende det gode stykke arbejde, som ordføreren har udført."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
"DNS Domain Name System"1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Detta betänkande gäller ett förslag till förordning om inrättande av ”.EU” som toppdomännamn på Internet. Kommissionens förslag motsvarar de krav som formulerades vid rådet i Lissabon (23-24 mars 2000). Europeiska rådet i Stockholm (23-24 mars 2001) upprepade samma önskemål genom att bekräfta att rådet, tillsammans med kommissionen, kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att toppdomännamnet ”.EU” ställs till användarnas förfogande så snart som möjligt. Denna formulering kan förefalla något barbarisk och kräver några förklaringar. Förordningen skall vara en handling av allmän karaktär som fastställer en ram för att skapa ett register '.EU'. Detta register borde skriva avtal med såväl kommissionen som ICANN ( ). Jag erinrar om att ICANN inrättades i oktober 1998 i syfte att bemöta den amerikanska hegemonin i förvaltningen av Internet. Detta privata företag utan vinstintresse hanterar fyra nyckelsektorer på Internet, däribland DNS (system för domännamn) och tilldelningen av utrymme för Internetprotokolladresser. ICANN består av en ledningskommitté på 19 medlemmar. Dess direktörer och externa ledamöter väljs utifrån kriterier om geografisk balans. ICANN omfattar slutligen 4 rådgivande kommittéer, däribland GAC (regeringskommittén) där Europeiska kommissionen och medlemsstaterna deltar. Europeiska unionen har till min stora tillfredsställelse beslutat att satsa helhjärtat på detta organ för att spela en avgörande roll i den internationella förvaltningen av Internet och förstärka ICANN:s neutralitet. Om Europeiska unionen i samma anda vill göra sig gällande i cyberrymden, måste den skapa ett domännamn i likhet med sina medlemsstater. De nationella territorierna känns igen på Internet med hjälp av domännamn som '.-uk' eller '.be'. Ett sådant skapande skulle utgöra en avgörande faktor för att påskynda utvecklingen och den elektroniska ekonomin och handeln i Europa. Det föreföll mig därför viktigt att godkänna det goda arbete som utförts av föredraganden."@sv13
lpv:translated text
"Dit verslag heeft betrekking op een voorstel voor een verordening betreffende de invoering van het “.EU”-topniveaudomein voor internet. Het voorstel van de Commissie komt tegemoet aan de doelstellingen die zijn geformuleerd tijdens de Raad van Lissabon (23-24 maart 2000). De Raad van Stockholm (23-24 maart 2001) heeft die doelstellingen herhaald en bevestigd dat “de Raad samen met de Commissie de nodige maatregelen (zal) nemen om ervoor te zorgen dat het “.EU”-topniveaudomein zo snel mogelijk bereikbaar wordt voor de gebruikers.” Deze formulering kan enigszins rudimentair lijken en behoeft derhalve enige uitleg. Deze verordening is bedoeld als een algemene wetstekst waarmee een kader gecreëerd wordt voor de oprichting van een “.EU”-register. Dit register zou contracten moeten sluiten met zowel de Commissie als de ICANN ( ). Ik wil u erop wijzen dat de ICANN in oktober 1998 in het leven is geroepen teneinde tegenwicht te bieden aan de Amerikaanse hegemonie op het gebied van het internetbeheer. Deze particuliere onderneming zonder winstoogmerk houdt zich met vier sleutelsectoren van internet bezig, waaronder het DNS ( systeem voor domeinnamen) en de toewijzing van Internet Protocol-adressen. De raad van bestuur van de ICANN bestaat uit 19 leden. De bestuursleden en externe leden worden gekozen op basis van criteria die zijn gericht op geografisch evenwicht. De organisatie telt voorts 4 raadgevende comités, waaronder het GAC ( raadgevend comité van de regeringen), waarin de Europese Commissie en de lidstaten zitting hebben. Het stemt me uiterst tevreden dat de Europese Unie besloten heeft zich actiever in te zetten voor deze instelling teneinde een doorslaggevende rol te spelen in het internationaal beheer van internet en de neutraliteit van de ICANN te versterken. Vanuit dezelfde optiek dient de Europese Unie, wil ze een rol van betekenis spelen in cyberspace, een domeinnaam te creëren naar het voorbeeld van de lidstaten. De verschillende nationale staten zijn op internet herkenbaar aan domeinnamen als ‘.uk’ of ‘.be’. Invoering van een soortgelijke domeinnaam voor de Unie zou een cruciale factor zijn om de ontwikkeling van e-business en e-commerce in Europa te versnellen. Derhalve heb ik het van belang geacht steun te verlenen aan het goede werk dat is verricht door mevrouw de rapporteur."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"domain name system"2
lpv:unclassifiedMetadata
"governmental advisory committee"2
lpv:translated text
"Tämä mietintö koskee ehdotusta asetukseksi .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta Internetin nimijärjestelmässä. Komission ehdotus vastaa Lissabonin Eurooppa-neuvostossa (23.–24. maaliskuuta 2000) esitettyihin vaatimuksiin. Tukholman Eurooppa-neuvosto (23.–24. maaliskuuta 2001) toisti saman toiveen vahvistamalla seuraavaa: "Neuvosto toteuttaa yhdessä komission kanssa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että . aluetunnus saadaan käyttöön mahdollisimman pian." Tämä sanamuoto saattaa kuulostaa hieman karkealta ja edellyttää joitakin selityksiä. Tämä asetus on luonteeltaan yleinen säädös, jossa määrätään .eu-rekisterin toteuttamista koskevasta järjestelmästä. Rekisterin on määrä tehdä sopimuksia sekä komission että Internetin nimi- ja osoitejärjestelmää hallinnoivan järjestön (ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) kanssa. Muistutan, että ICANN perustettiin lokakuussa 1998, jotta voitaisiin vastata Yhdysvaltojen ylivaltaan Internetin hallinnassa. Tämä voittoa tavoittelematon yksityinen yritys huolehtii Internetin neljästä avainalasta, joihin kuuluu DNS (aluenimijärjestelmä) ja Internet-protokollan osoitealueiden myöntäminen. ICANN:in johtokomiteassa on 19 jäsentä. Sen johtajat ja ulkoiset jäsenet valitaan maantieteellisten tasapainoperusteiden mukaan. ICANN:iin kuuluu lopuksi neljä neuvoa-antavaa komiteaa, muun muassa GAC (hallitusten komitea), johon Euroopan komissio ja jäsenvaltiot osallistuvat. Olen hyvin tyytyväinen, että Euroopan unioni on päättänyt osallistua enemmän tämän elimen toimintaan määräävän aseman saavuttamiseksi Internetin kansainvälisessä hallinnassa ja ICANN:in puolueettomuuden vahvistamiseksi. Samalla tavoin, jos Euroopan unioni haluaa vahvistaa asemaansa verkkoavaruudessa, sen on luotava jäsenvaltioitaan varten aluetunnus. Siten kansalliset alueet löytyvät Internetissä aluetunnusten, kuten ".uk" tai ".be", avulla. Tällaisten aluetunnusten luominen olisi määräävä tekijä sähköisen talouden ja kaupankäynnin kehittämisen nopeuttamiseksi Euroopassa. Minusta on siten näyttänyt tärkeältä hyväksyä esittelijän suorittama hyvä työ."@fi5
lpv:translated text
"Η έκθεση αφορά πρόταση κανονισμού σχετικά με την υλοποίηση του τομέα ανωτάτου επιπέδου “.EU” στο Διαδίκτυο. Η πρόταση της Επιτροπής ανταποκρίνεται στα αιτήματα που διατυπώθηκαν κατά το Συμβούλιο της Λισαβόνας (23-24 Μαρτίου 2000). Το Συμβούλιο της Στοκχόλμης (23-24 Μαρτίου 2001) επανέλαβε την ίδια επιθυμία διακηρύσσοντας ότι “το Συμβούλιο θα λάβει τα αναγκαία μέτρα, μαζί με την Επιτροπή, για να εξασφαλίσει ότι ο τομέας ανώτατου επιπέδου “.EU” θα είναι διαθέσιμος στους χρήστες το συντομότερο δυνατόν”. Αυτή η διατύπωση μπορεί να μοιάζει κάπως βαρβαρίζουσα και απαιτεί κάποιες εξηγήσεις. Ο παρών κανονισμός αποτελεί πράξη γενικού χαρακτήρα που θεσπίζει το πλαίσιο για τη σύσταση ενός μητρώου “.EU”. Το εν λόγω μητρώο θα συνάψει συμβάσεις τόσο με την Επιτροπή όσο και με το ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – Σώμα του Διαδικτύου για την εκχώρηση ονομάτων και αριθμών). Σας υπενθυμίζω ότι το ICANN συνεστήθη τον Οκτώβριο 1998 με στόχο να αντιμετωπιστεί η αμερικανική ηγεμονία στη διαχείριση του Διαδικτύου. Αυτή η μη κερδοσκοπική ιδιωτική εταιρεία ασχολείται με τέσσερις καίριας σημασίας τομείς του Διαδικτύου, μεταξύ των οποίων το DNS (σύστημα ονομάτων τομέων) και την εκχώρηση χώρου διευθύνσεων Internet Protocol. Το ICANN αποτελείται από 19-μελή διευθυντική επιτροπή. Οι διευθυντές του και τα εξωτερικά του μέλη επιλέγονται με βάση κριτήρια γεωγραφικής ισορροπίας. Τέλος, το ICANN περιλαμβάνει 4 συμβουλευτικές επιτροπές, μεταξύ των οποίων η Κυβερνητική Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε, προς μεγάλη μου ικανοποίηση, να συμμετάσχει περισσότερο ενεργά σε αυτό το όργανο, ούτως ώστε να παίξει αποφασιστικό ρόλο στη διεθνή διαχείριση του Διαδικτύου και να ενισχύσει την ουδετερότητα του ICANN. Στην ίδια οπτική, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιθυμεί να επιβληθεί στον κυβερνοχώρο, πρέπει να δημιουργήσει ένα όνομα τομέα όπως τα κράτη μέλη της. Έτσι, τα εθνικά εδάφη αναγνωρίζονται στο Διαδίκτυο μέσω ονομάτων τομέων, όπως “.uk” ή “.be”. Η δημιουργία ενός τέτοιου ονόματος θα αποτελούσε καθοριστικό παράγοντα για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής οικονομίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη. Έκρινα λοιπόν ότι είναι σημαντικό να επικυρώσουμε την καλή δουλειά που πραγματοποίησε η εισηγήτρια."@el8
lpv:translated text
"This report is about a proposal for a regulation on the Internet Top Level Domain ‘.EU’. The Commission proposal is a response to the instructions of the Lisbon Council (23–24 March 2000). The Stockholm Council (23–24 March 2001) confirmed that "the Council will take the necessary measures, together with the Commission, to ensure that the .EU top-level domain is available to users as soon as possible." This wording may sound a little far-fetched and need some explanation. The regulation is meant to be a general act laying down a framework for the creation of an ‘.EU’ registry. This registry should enter into contracts both with the Commission and with ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Let me remind you that ICANN was created in October 1998 in order to stand up to American hegemony in Internet running. This private, non-profit-making company is concerned with four key Internet sectors, including DNS (domain name systems) and allocating Internet Protocol addresses. ICANN has a Policy Advisory Board of 19 members. Its external directors and members are appointed on a geographically balanced basis. ICANN also has four advisory committees, including the GAC (Governmental Advisory Committee) to which the European Commission and the Member States belong. To my great satisfaction, the European Union has decided to devote more attention to this body so as to play a decisive part in the international running of the Internet and to make ICANN more neutral. In the same context, if the European Union wishes to exist in cyberspace, it will have to create a domain name like its Member States. Then the national territories will be able to recognise each other on the Internet by means of domain names such as ‘.uk’ or ‘.be’. That would certainly be a factor in speeding up the development of the e-economy and e-commerce in Europe. I therefore felt it important to endorse the good work done by the rapporteur."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
"(Internet Corporation for Assigned Names and"7
lpv:translated text
"(FR) Este informe se refiere a una propuesta de reglamento relativa al dominio de nivel superior de Internet '.EU'. La propuesta de la Comisión responde al deseo formulado en el Consejo de Lisboa (23-24 de marzo de 2000). El Consejo de Estocolmo (23-24 de marzo de 2001) reiteró dicho deseo, afirmando que “el Consejo adoptará, con la Comisión, las medidas necesarias para garantizar que el nombre de dominio de nivel superior .EU se ponga a disposición de los usuarios lo antes posible”. Esta formulación puede parecer algo compleja y requiere algunas explicaciones. Dicho reglamento es un acto de carácter general que establece un marco para la creación de un registro '.EU'. Este registro deberá estipular contratos tanto con la Comisión como con la ICANN . Les recuerdo que la ICANN se creó en octubre de 1998 con la finalidad de contrarrestar la hegemonía norteamericana en la gestión de Internet. La referida sociedad privada con fines no lucrativos se ocupa de cuatro sectores claves de Internet, entre los que se encuentran el DNS (sistemas de nombres de dominios) y la atribución de espacios de direcciones . La ICANN está constituida por un comité de dirección de 19 miembros. Sus directores y miembros externos se eligen con criterios de equilibrio geográfico. La ICANN comprende, finalmente, cuatro comités consultivos, entre los que figura el GAC (Comité Asesor Gubernamental), en el que participan la Comisión Europea y los Estados miembros. La Unión Europea ha decidido, para mi gran satisfacción, implicarse más en el seno de este órgano, a fin de desempeñar un papel determinante en la gestión internacional de Internet y de reforzar la neutralidad de la INCANN. Desde este punto de vista, si la Unión Europea desea afirmarse en el ciberespacio, ésta debe crear un nombre de dominio a semejanza de sus Estados miembros. Así, los territorios nacionales se reconocen en Internet a través de nombres de dominio tales como '.uk' o '.be'. Dicha creación constituiría un factor determinante de aceleración del desarrollo de la economía y del comercio electrónico en Europa. He creído, pues, importante validar el buen trabajo efectuado por la Sra. Ponente."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Internet Protocol"12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"This report is about a proposal for a regulation on the Internet Top Level Domain ‘.EU’. The Commission proposal is a response to the instructions of the Lisbon Council (23–24 March 2000). The Stockholm Council (23–24 March 2001) confirmed that "the Council will take the necessary measures, together with the Commission, to ensure that the .EU top-level domain is available to users as soon as possible." This wording may sound a little far-fetched and need some explanation. The regulation is meant to be a general act laying down a framework for the creation of an ‘.EU’ registry. This registry should enter into contracts both with the Commission and with ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Let me remind you that ICANN was created in October 1998 in order to stand up to American hegemony in Internet running. This private, non-profit-making company is concerned with four key Internet sectors, including DNS (domain name systems) and allocating Internet Protocol addresses. ICANN has a Policy Advisory Board of 19 members. Its external directors and members are appointed on a geographically balanced basis. ICANN also has four advisory committees, including the GAC (Governmental Advisory Committee) to which the European Commission and the Member States belong. To my great satisfaction, the European Union has decided to devote more attention to this body so as to play a decisive part in the international running of the Internet and to make ICANN more neutral. In the same context, if the European Union wishes to exist in cyberspace, it will have to create a domain name like its Member States. Then the national territories will be able to recognise each other on the Internet by means of domain names such as ‘.uk’ or ‘.be’. That would certainly be a factor in speeding up the development of the e-economy and e-commerce in Europe. I therefore felt it important to endorse the good work done by the rapporteur."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
"(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)"12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Este relatório diz respeito a uma proposta de regulamento relativa ao domínio de topo "EU na Internet". A proposta da Comissão corresponde aos pedidos formulados no Conselho de Lisboa (23­24 de Março de 2000). O Conselho de Estocolmo (23­24 de Março de 2001) reiterou o mesmo desejo, afirmando que "o Conselho, juntamente com a Comissão, tomará as medidas necessárias para garantir que o nome de domínio de topo EU seja posto à disposição dos utilizadores o mais rapidamente possível". Esta formulação pode parecer um pouco bárbara e pede algumas explicações. Este regulamento pretende ser um acto de carácter geral destinado a aprovar um quadro para a criação de um registo "EU". Esse registo deveria adjudicar contratos quer com a Comissão quer com a ICANN ( ). Recordo que a ICANN foi criada em Outubro de 1998 com o objectivo de fazer face à hegemonia americana na gestão da Internet. Esta sociedade privada sem fins lucrativos abrange quatro sectores­chave da Internet, entre os quais o DNS (sistemas de nomes de domínios) e a atribuição dos espaços de endereços Internet Protocol. A ICANN é constituída por um comité directivo de 19 membros. Os seus directores e membros externos são escolhidos com base em critérios de equilíbrio geográfico. A ICANN compreende ainda 4 comités consultivos, entre os quais o GAC (comité dos governos) em que participam a Comissão Europeia e os Estados­Membros. A União Europeia decidiu, para minha grande satisfação, investir mais no seio deste órgão, de forma a desempenhar um papel determinante na gestão internacional da Internet e a reforçar a neutralidade da ICANN. Dentro da mesma óptica, se a União Europeia deseja afirmar­se no ciberespaço, tem de criar um nome de domínio a exemplo dos seus Estados­Membros. De facto, os territórios nacionais reconhecem­se na Internet através de nomes de domínio tais como "uk" ou "be". Tal criação constituiria um factor determinante de aceleração do desenvolvimento da economia e do comércio electrónicos na Europa. Por conseguinte, pareceu­me importante validar o excelente trabalho realizado pela senhora relatora."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Numbers)"7
lpv:translated text
"Questa relazione riguarda una proposta di regolamento relativa al dominio di primo livello '.EU'. La proposta della Commissione risponde alle richieste formulate in occasione del Consiglio di Lisbona (23-24 marzo 2000). Il Consiglio di Stoccolma (23-24 marzo 2001) ha ribadito lo stesso auspicio affermando che "il Consiglio adotterà, insieme alla Commissione, le misure necessarie a garantire che il dominio di primo livello sia disponibile per tutti gli utenti quanto prima". Tale formulazione può sembrare un po' barbara e necessita di alcune spiegazioni. Questo regolamento vuole essere un atto a carattere generale che definisce un quadro per la creazione di un registro '.EU'. Tale registro dovrebbe concludere contratti sia con la Commissione sia con l'ICANN ( ). Ricordo che l'ICANN è stata creata nell'ottobre 1998 per far fronte all'egemonia americana nella gestione di . Questa società privata senza scopo di lucro si occupa di quattro settori chiave di tra cui il DNS (sistema dei nomi di dominio) e l'assegnazione di spazi per gli indirizzi IP. L'ICANN è costituita da un comitato di direzione di cui fanno parte 19 membri. I direttori ed i membri esterni sono scelti secondo criteri di equilibrio geografico. L'ICANN comprende infine quattro comitati di consulenza, tra cui il GAC ) di cui fanno parte la Commissione europea e gli Stati membri. L'Unione europea ha deciso, con mia grande soddisfazione, di investire di più in seno a quest'organo per poter rivestire un ruolo determinante nella gestione internazionale di e rafforzare la neutralità dell'ICANN. Nella stessa ottica, se l'Unione europea auspica di affermarsi nel ciberspazio, deve creare un nome di dominio come hanno fatto i suoi Stati membri, i cui territori nazionali si riconoscono su mediante nomi di dominio quali '.uk.' o '.be'. Una simile iniziativa costituirebbe un fattore determinante per l'accelerazione dello sviluppo dell'economia e del commercio elettronici in Europa. Mi è quindi parso importante convalidare il buon lavoro eseguito dalla relatrice."@it9
lpv:spoken text
". - Ce rapport concerne une proposition de règlement relative au domaine Internet de premier niveau '. EU'. La proposition de la Commission répond aux demandes formulées lors du Conseil de Lisbonne (23-24 mars 2000). Le Conseil de Stockholm (23-24 mars 2001) a réitéré le même souhait en affirmant que "le Conseil prendra, avec la Commission, les mesures nécessaires pour garantir que le nom de domaine de premier niveau .EU soit mis à la disposition des utilisateurs dans les meilleurs délais." Cette formulation peut sembler un peu barbare et nécessite quelques explications. Ce règlement se veut un acte à caractère général arrêtant un cadre pour la création d'un registre '.EU'. Ce registre devrait passer des contrats tant avec la Commission qu'avec l'ICANN ( ). Je vous rappelle que l'ICANN a été créée en octobre 1998 dans le but de faire face à l'hégémonie américaine dans la gestion de l'Internet. Cette société privée à but non lucratif s'occupe de quatre secteurs clés de l'Internet, parmi lesquels le DNS (systèmes de noms de domaines) et l'attribution des espaces d'adresses Internet Protocol. L'ICANN est constituée d'un comité de direction de 19 membres. Ses directeurs et membres externes sont choisis sur des critères d'équilibre géographique. L'ICANN comprend enfin 4 comités consultatifs, dont le GAC (comité des gouvernements) auquel participent la Commission européenne et les États membres. L'Union européenne a décidé, à ma grande satisfaction, de s'investir plus au sein de cet organe afin de jouer un rôle déterminant dans la gestion internationale de l'Internet et de renforcer la neutralité de l’ICANN. Dans la même optique, si l'Union européenne souhaite s'affirmer dans le cyberspace, elle doit créer un nom de domaine à l'instar de ses États membres. Ainsi, les territoires nationaux se reconnaissent sur l'Internet au moyen de noms de domaine tels que '.uk' ou '.be'. Une telle création constituerait un facteur déterminant d'accélération du développement de l'économie et du commerce électroniques en Europe. Il m'a donc paru important de valider le bon travail effectué par Mme le rapporteur."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"(Governmental Advisory Committee"9
lpv:translated text
"Dieser Bericht befasst sich mit dem Vorschlag für eine Verordnung zur Einführung des Internetbereichs oberster Stufe „.EU“. Der Vorschlag der Kommission entspricht den Forderungen des Rates von Lissabon (23./24. März 2000). Der Rat von Stockholm (23./24. März 2001) hat denselben Wunsch zum Ausdruck gebracht, indem er bekräftigt, dass „der Rat mit der Kommission die erforderlichen Maßnahmen treffen wird, um sicherzustellen, dass .EU als Internetbereich oberster Stufe Nutzern so bald wie möglich zur Verfügung steht.“ Diese Formulierung klingt möglicherweise etwas ungelenk und erfordert einige Erläuterungen. Diese Verordnung soll einen allgemeinen Rechtsakt zur Festlegung eines Rahmens für die Schaffung eines „.EU“-Registers darstellen. Das Register sollte sowohl mit der Kommission als auch mit der ICANN Verträge abschließen. Ich erinnere Sie daran, dass die ICANN im Oktober 1998 gegründet wurde, um sich der amerikanischen Hegemonie in der Internet-Verwaltung entgegenzusetzen. Diese privatrechtliche Non-Profit-Organisation arbeitet in vier Schlüsselbereichen des Internet, darunter die DNS (Bereichsnamensysteme) und die Vergabe von IP-Adressen. An der Spitze der ICANN steht ein Direktorium mit 19 Mitgliedern. Dessen Direktoren und externe Mitglieder werden nach Kriterien der geografischen Ausgewogenheit ausgewählt. Außerdem umfasst die ICANN vier Beratungsausschüsse, darunter auch den GAC (Beratungsausschuss der Regierungen), in dem die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten vertreten sind. Zu meiner großen Zufriedenheit hat die Europäische Union beschlossen, sich stärker in dieses Organ einzubringen, um eine entscheidende Rolle in der internationalen Internet-Verwaltung zu spielen und die Neutralität der ICANN zu stärken. Dementsprechend muss sich die Europäische Union, wenn sie ihre Präsenz im Cyberspace bekräftigen möchte, nach dem Vorbild ihrer Mitgliedstaaten einen eigenen Bereichsnamen zulegen. Derzeit kann man die nationalen Hoheitsgebiete im Internet an ihren jeweiligen Bereichsnamen, wie etwa „.uk“ oder „.be“, erkennen. Eine derartige Neuerung würde einen entscheidenden Faktor zur Beschleunigung der Entwicklung der Wirtschaft und des elektronischen Handels in Europa darstellen. Somit war es meines Erachtens wichtig, die Tätigkeit der Berichterstatterin gebührend anzuerkennen."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.3.3-138"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph