Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-136"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
lpv:document identification number
"en.20010704.3.3-136"4
lpv:hasSubsequent
lpv:unclassifiedMetadata
"- Bericht Flesch (A5-0226/2001 ) A5-0226/2001"7
"- Betänkande (A5-0226/2001 ) A5-0226/2001"13
"- Betænkning af Flesch (A5-0226/2001 ) A5-0226/2001"1
"- Informe Flesch (A5-0226/2001 ) A5-0226/2001"12
"- Rapport Flesch (A5-0226/2001 ) A5-0226/2001"6
"- Relazione Flesch (A5-0226/2001 ) A5-0226/2001"9
"- Verslag-Flesch (A5-0226/2001 ) A5-0226/2001"2
"- Έκθεση Flesch (A5-0226/2001 ) A5-0226/2001"8
"Fleschin mietintö (A5-0226/2001 ) A5-0226/2001"5
"av Flesch"13
"­ Relatório Flesch (A5­0226/2001 ) A5­0226/2001"11

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph