Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-124"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.3.3-124"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"La commission de l'industrie a unanimement approuvé le rapport de Mme Mechtild Rothe (PSE, D) sur la position commune du Conseil sur la directive relative à la promotion de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables (SER) dans le marché intérieur. La position commune, adoptée en mars, s'écarte considérablement de la position adoptée en première lecture par le Parlement en novembre dernier, et ce, même si le Conseil a repris un tiers environ des amendements proposés par le Parlement. Le rapporteur s'est employé à dégager un compromis avant la deuxième lecture au PE et a expliqué à la commission que le Conseil avait, lors du trilogue organisé le mardi 19 juin, marqué son accord sur huit des neuf amendements de compromis. Le seul point non résolu réside dans la question de savoir si l'incinération de déchets devrait être considérée comme une source d'énergie renouvelable. Le Conseil entend l'inclure. Les députés soulignent cependant que le soutien apporté aux énergies renouvelables doit être compatible avec les autres objectifs communautaires, notamment celui du 'respect de la hiérarchie du traitement des déchets'. C'est pourquoi, l'incinération de déchets ménagers non triés ne devrait pas être encouragée par cette directive ni par un futur régime de soutien aux sources d'énergie renouvelables. L'un des plus profonds désaccords entre les deux organes législatifs porte sur la question de savoir si les objectifs nationaux en matière d'utilisation des sources d'énergie renouvelables doivent être contraignants ou simplement indicatifs. Le Parlement insistait en novembre sur la nécessité de disposer d'objectifs contraignants, mais le Conseil s'y est opposé. Le compromis stipule que si les États membres n'ont pas accompli de progrès pour atteindre leurs objectifs indicatifs nationaux, la Commission devra présenter des propositions pouvant comporter des objectifs contraignants. Les objectifs indicatifs nationaux devront cadrer avec l'objectif indicatif global de 12 % de la consommation énergétique intérieure brute en 2010 provenant de sources d'énergie renouvelables. Parallèlement, ces dernières devront représenter une part indicative de 22,1 % de la consommation totale d'électricité dans la Communauté. ( )"@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Industriudvalget har enstemmigt vedtaget fru Rothes (PSE-Gruppen, D) betænkning om Rådets fælles holdning om direktivet om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked. Den fælles holdning, der blev vedtaget i marts, adskiller sig væsentligt fra den holdning, der blev vedtaget ved Parlamentets førstebehandling i november, og dette selv om Rådet har gentaget ca. en tredjedel af de ændringsforslag, som Parlamentet foreslog. Ordføreren anstrengte sig for at udarbejde et kompromis inden andenbehandlingen i Parlamentet og forklarede til udvalget, at Rådet under et trepartsmøde tirsdag den 19. juni havde tilkendegivet sin tilslutning til otte af de ni kompromisændringsforslag. Det eneste uafklarede punkt er spørgsmålet om, hvorvidt forbrænding af blandet affald skal anses for en vedvarende energikilde. Rådet mener, den skal betragtes som sådan. Parlamentsmedlemmerne understreger imidlertid, at støtte til vedvarende energikilder skal være i overensstemmelse med andre fællesskabsmål, navnlig overholdelsen af affaldsbehandlingshierarkiet. Derfor bør der ikke inden for rammerne af dette direktiv eller inden for rammerne af en fremtidig støtteordning til fordel for vedvarende energikilder ske fremme af forbrændingen af ikke-separeret kommunalt affald. En af de største uoverensstemmelser mellem de to lovgivende institutioner er spørgsmålet om, hvorvidt de nationale mål for anvendelse af vedvarende energikilder skal være bindende eller kun vejledende. Parlamentet insisterede i november på nødvendigheden af bindende mål, men Rådet var imod dette. Kompromiset fastsætter, at hvis medlemslandene ikke har gjort fremskridt for at nå de vejledende nationale mål, skal Kommissionen fremlægge forslag, der kan indeholde bindende mål. De nationale vejledende mål skal harmonere med det overordnede vejledende mål om, at 12% af bruttoforbruget af intern energi i 2010 skal stamme fra vedvarende energikilder. Parallelt skal disse udgøre en væsentlig del på 22,1% af det totale elforbrug i Fællesskabet. ("@da1
"Der Ausschuss für Industrie hat den Bericht von Frau Rothe (PSE, D) über den Gemeinsamen Standpunkt des Rates über die Richtlinie zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Binnenmarkt einstimmig angenommen. Der im März verabschiedete Gemeinsame Standpunkt unterscheidet sich beträchtlich von dem Standpunkt, den das Parlament im November 2000 gebilligt hatte, und zwar obwohl der Rat etwa ein Drittel der vom Parlament vorgeschlagenen Änderungsanträge übernommen hat. Die Berichterstatterin hat sich um die Durchsetzung eines Kompromisses vor der zweiten Lesung im EP bemüht und dem Ausschuss mitgeteilt, dass der Rat anlässlich des Trilogs am Dienstag, dem 19. Juni, sein Einverständnis zu acht von neun Kompromissänderungsanträgen erklärt hat. Der einzige ungeklärte Punkt ist die Frage, ob die Abfallverbrennung als erneuerbare Energiequelle betrachtet werden kann. Der Rat möchte sie in diese Kategorie einbeziehen. Die Abgeordneten betonen allerdings, dass die Unterstützung für die erneuerbaren Energien mit den anderen Gemeinschaftszielen vereinbar sein muss, insbesondere mit der „Einhaltung der Abfallbehandlungshierarchie“. Aus diesem Grund sollte die Verbrennung von nicht getrennten Haushaltsabfällen weder im Rahmen dieser Richtlinie noch einer künftigen Unterstützungsregelung für erneuerbare Energiequellen gefördert werden. Eine der grundsätzlichsten Unstimmigkeiten zwischen den beiden Legislativorganen bezieht sich auf die Frage, ob die nationalen Ziele im Bereich der Verwendung von erneuerbaren Energiequellen verbindlich oder lediglich Richtwerte sein sollen. Im November hatte das Parlament die dringende Notwendigkeit von verbindlichen Zielvorgaben hervorgehoben, doch der Rat schloss sich dieser Ansicht nicht an. Der Kompromiss sieht vor, dass, falls die Mitgliedstaaten keine Fortschritte bei der Verwirklichung ihrer nationalen Richtziele vorweisen können, die Kommission Vorschläge vorlegen muss, die auch verbindliche Ziele enthalten können. Die nationalen Richtziele müssen in Einklang stehen mit dem globalen Richtziel von 12 % des Bruttoinlandsenergieverbrauchs im Jahr 2010 aus erneuerbaren Energiequellen. Gleichzeitig müssen letztere einem Richtwert von 22,1 % des gesamten Stromverbrauchs in der Gemeinschaft entsprechen."@de7
"Η Επιτροπή Βιομηχανίας ενέκρινε ομόφωνα την έκθεση της κ. Mechtild Rothe (ΕΣΚ, D) σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης οδηγίας που αφορά την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά. Η κοινή θέση, η οποία εγκρίθηκε το Μάρτιο, αποκλίνει σημαντικά από τη θέση που υιοθετήθηκε κατά την πρώτη ανάγνωση από το Κοινοβούλιο τον προηγούμενο Νοέμβριο, παρόλο που το Συμβούλιο ενέκρινε το ένα τρίτο περίπου των τροπολογιών που πρότεινε το Κοινοβούλιο. Η εισηγήτρια προσπάθησε να επιτύχει συμβιβασμό πριν τη δεύτερη ανάγνωση στο ΕΚ και εξήγησε στην επιτροπή ότι κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου που οργανώθηκε την Τρίτη 19 Ιουνίου, το Συμβούλιο ενέκρινε οκτώ από τις εννέα συμβιβαστικές τροπολογίες. Το μόνο σημείο που παρέμεινε εκκρεμές αφορά το κατά πόσον η καύση απορριμμάτων θα πρέπει να θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Το Συμβούλιο επιθυμεί να την περιλάβει. Οι βουλευτές υπογραμμίζουν, εντούτοις, ότι η στήριξη που παρέχεται προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πρέπει να είναι συμβατή με τους υπόλοιπους κοινοτικούς στόχους, και ιδίως με το στόχο του “σεβασμού της ιεραρχίας στην επεξεργασία των απορριμμάτων”. Για το λόγο αυτό, η καύση των μη διαχωρισμένων οικιακών απορριμμάτων δεν πρέπει να ενθαρρυνθεί από την παρούσα οδηγία, ούτε από ένα μελλοντικό καθεστώς στήριξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μια από τις πιο σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των δύο νομοθετικών οργάνων αφορά το αν οι εθνικοί στόχοι χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να είναι δεσμευτικοί ή απλώς ενδεικτικοί. Το Νοέμβριο, το Κοινοβούλιο επέμενε στην ανάγκη να τεθούν δεσμευτικοί στόχοι, αλλά το Συμβούλιο αντιτάχθηκε σε αυτό. Ο συμβιβασμός τάσσει ότι αν τα κράτη μέλη δεν σημειώσουν πρόοδο για την επίτευξη των ενδεικτικών εθνικών τους στόχων, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις που μπορούν να περιέχουν δεσμευτικούς στόχους. Οι ενδεικτικοί εθνικοί στόχοι πρέπει να είναι συμβατοί με το γενικό ενδεικτικό στόχο του 12% της ακαθάριστης εθνικής κατανάλωσης ενέργειας έως το 2010 η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Παράλληλα, οι πηγές αυτές πρέπει να αντιπροσωπεύουν ενδεικτικό ποσοστό 22,1% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Κοινότητα. ("@el8
"The Committee on Industry, External Trade, Research and Energy unanimously approved the report by Mrs Rothe on the Council common position on the directive on the promotion of electricity produced from renewable energy sources (RES) in the internal electricity market. The common position adopted in March differs considerably from the position Parliament adopted at first reading last November, even though the Council has accepted about one third of Parliament’s proposed amendments. The rapporteur went to great lengths to achieve a compromise before the second reading in the EP and explained to the committee that the Council had agreed to eight of the nine compromise amendments during the trialogue held on Tuesday, 19 June. The only outstanding point was whether waste incineration should be regarded as a renewable energy source. The Council wants to include it. Members, however, have pointed out that the support given to renewable energy sources must be compatible with the other Community objectives, in particular the principle of "respect for the waste treatment hierarchy". That is why the incineration of non-separated household waste should not be promoted under this directive and under a future support system for renewable energy sources. Where the two legislative bodies disagreed most profoundly was on the question whether the national targets for the use of renewable energy sources should be mandatory or merely indicative. In November, Parliament called emphatically for mandatory targets, but the Council was opposed. The compromise stipulates that if the Member States have not made progress towards achieving their national indicative objectives, the Commission shall present proposals that may contain mandatory targets. The national indicative targets must be consistent with the global indicative target of 12% of gross national energy consumption by 2010 from renewable energy sources. At the same time, these renewable energy sources must account for a 22.1% indicative share of total Community electricity consumption. ( )"@en3
"(FR) La Comisión de Industria ha aprobado unánimemente el informe de la Sra. Mechtild Rothe (PSE, D) respecto de la posición común del Consejo sobre la directiva relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables (FER) en el mercado interior. La posición común, aprobada en marzo, se aleja considerablemente de la posición aprobada en primera lectura por el Parlamento en noviembre último, a pesar de que el Consejo ha aceptado alrededor de la tercera parte de las enmiendas propuestas por el Parlamento. La ponente se ha esforzado por lograr un compromiso antes de la segunda lectura en el PE y ha manifestado a la Comisión que el Consejo había aceptado, en el diálogo a tres bandas organizado el martes 19 de junio, ocho de las nueve enmiendas de transacción. El único punto por resolver radica en saber si la incineración de residuos debe ser considerada una fuente de energía renovable. El Consejo pretende incluirla. Sin embargo, los diputados hacen hincapié en que el sistema de apoyo a las energías renovables debe ser compatible con los otros objetivos comunitarios, concretamente con el del “respeto de la jerarquía en el tratamiento de los residuos”. Por consiguiente, la incineración de residuos urbanos no separados no debe fomentarse con arreglo a la presente directiva ni en virtud de un futuro régimen de apoyo a las fuentes de energía renovables. Uno de los desacuerdos más profundos entre los dos órganos legislativos guarda relación con la cuestión de saber si los objetivos nacionales en materia de utilización de las fuentes de energía renovables deben ser obligatorios o simplemente indicativos. El Parlamento insistía en noviembre en la necesidad de disponer de objetivos obligatorios, pero el Consejo se opuso a ello. El compromiso establece que si los Estados miembros no han avanzado en la realización de sus objetivos indicativos nacionales, la Comisión deberá presentar propuestas susceptibles de contener objetivos obligatorios. Los objetivos indicativos nacionales deberán ser compatibles con el objetivo indicativo global del 12% del consumo nacional bruto de energía en 2010 generada a partir de fuentes de energía renovables. Paralelamente, estas últimas deberán representar una parte indicativa del 22,1% del consumo total de electricidad en la Comunidad."@es12
"Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta on hyväksynyt yksimielisesti Mechtild Rothen (PSE, D) mietinnön neuvoston yhteisestä kannasta direktiivin antamiseksi sähköntuotannon edistämisestä uusiutuvista energialähteistä sähkön sisämarkkinoilla. Maaliskuussa hyväksytty yhteinen kanta eroaa huomattavasti parlamentin marraskuussa ensimmäisessä käsittelyssä hyväksymästä kannasta, vaikka neuvosto on sisällyttänyt mietintöön noin kolmasosan parlamentin ehdottamista tarkistuksista. Esittelijä on pyrkinyt saamaan aikaan kompromissin ennen toista käsittelyä Euroopan parlamentissa ja on selittänyt valiokunnalle, että neuvosto hyväksyi tiistaina 19. kesäkuuta järjestetyssä kolmikantaneuvottelussa kahdeksan kompromissitarkistusta yhdeksästä. Ainoa ratkaisematon kohta on kysymys siitä, pitäisikö jätteiden polttoa pitää uusiutuvana energialähteenä. Neuvoston tarkoituksena on sisällyttää se uusiutuviin energialähteisiin. Parlamentin jäsenet korostavat kuitenkin, että uusiutuvien energialähteiden tuen on oltava yhteensopiva yhteisön muiden tavoitteiden ja etenkin "jätteidenkäsittelyn hierarkian noudattamista" koskevan tavoitteen kanssa. Siksi tässä direktiivissä tai uusiutuvien energialähteiden tulevassa tukijärjestelmässä ei pitäisi rohkaista lajittelemattomien kotitalousjätteiden polttoa. Eräs kahden lainsäädäntöelimen välisistä syvimmistä erimielisyyksistä koskee kysymystä siitä, pitäisikö kansallisten tavoitteiden uusiutuvien energialähteiden käytön alalla olla sitovia vai pelkästään ohjeellisia. Parlamentti korosti marraskuussa tarvetta ottaa käyttöön sitovia tavoitteita, mutta neuvosto vastusti tätä. Kompromississa säädetään, että jos jäsenvaltiot eivät ole edistyneet kansallisten ohjeellisten tavoitteiden saavuttamisessa, komission on annettava ehdotuksia, jotka voivat sisältää sitovia tavoitteita. Kansallisten ohjeellisten tavoitteiden on oltava johdonmukaisia ohjeellisen kokonaistavoitteen kanssa, jonka mukaan 12 prosenttia kotimaisesta bruttoenergiankulutuksesta vuoteen 2010 mennessä on peräisin uusiutuvista energialähteistä. Näiden viimeksi mainittujen ohjeellisen osuuden on vastaavasti oltava 22,1 prosenttia yhteisön kokonaissähkönkulutuksesta. ( )"@fi5
"La commissione per l'industria ha approvato all'unanimità la relazione della onorevole Rothe (PSE, Germania) sulla posizione comune del Consiglio sulla direttiva riguardante la promozione della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili (FER) nel mercato interno. La posizione comune, approvata a marzo, si allontana in modo considerevole dalla posizione adottata in prima lettura dal Parlamento nello scorso novembre, nonostante che il Consiglio abbia ripreso circa un terzo degli emendamenti proposti dal Parlamento. La relatrice si è adoperata per raggiungere un compromesso prima della seconda lettura in Aula ed ha spiegato alla commissione competente che il Consiglio, in occasione del trilogo organizzato martedì 19 giugno, aveva manifestato il proprio accordo per otto dei nove emendamenti di compromesso. L'unico punto che resta da risolvere è se l'incenerimento dei rifiuti debba essere considerato come fonte energetica rinnovabile. Il Consiglio è favorevole. I deputati sottolineano tuttavia che l'appoggio fornito alle energie rinnovabili deve essere compatibile con gli altri obiettivi comunitari, segnatamente quello del "rispetto della gerarchia nello smaltimento dei rifiuti". Per questa ragione, né questa direttiva né un futuro regime di sostegno delle fonti energetiche rinnovabili dovrebbero incoraggiare l'incenerimento di rifiuti domestici non differenziati. Una delle più profonde divergenze tra i due organi legislativi verte sulla questione del carattere vincolante o semplicemente indicativo degli obiettivi nazionali in materia di utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili. A novembre il Parlamento insisteva sulla necessità di disporre di obiettivi vincolanti, ma il Consiglio vi si è opposto. Il compromesso stabilisce che se gli Stati membri non hanno fatto progressi nel perseguimento dei loro obiettivi indicativi nazionali, la Commissione dovrà presentare proposte che possono prevedere obiettivi vincolanti. Gli obiettivi indicativi nazionali dovranno essere compatibili con l'obiettivo indicativo globale che stabilisce che nel 2010 il 12 per cento del consumo energetico interno lordo dovrà provenire da fonti energetiche rinnovabili. Parallelamente, queste ultime dovranno rappresentare una quota indicativa del 22,1 per cento del consumo totale di elettricità all'interno della Comunità."@it9
"The Committee on Industry, External Trade, Research and Energy unanimously approved the report by Mrs Rothe on the Council common position on the directive on the promotion of electricity produced from renewable energy sources (RES) in the internal electricity market. The common position adopted in March differs considerably from the position Parliament adopted at first reading last November, even though the Council has accepted about one third of Parliament’s proposed amendments. The rapporteur went to great lengths to achieve a compromise before the second reading in the EP and explained to the committee that the Council had agreed to eight of the nine compromise amendments during the trialogue held on Tuesday, 19 June. The only outstanding point was whether waste incineration should be regarded as a renewable energy source. The Council wants to include it. Members, however, have pointed out that the support given to renewable energy sources must be compatible with the other Community objectives, in particular the principle of "respect for the waste treatment hierarchy". That is why the incineration of non-separated household waste should not be promoted under this directive and under a future support system for renewable energy sources. Where the two legislative bodies disagreed most profoundly was on the question whether the national targets for the use of renewable energy sources should be mandatory or merely indicative. In November, Parliament called emphatically for mandatory targets, but the Council was opposed. The compromise stipulates that if the Member States have not made progress towards achieving their national indicative objectives, the Commission shall present proposals that may contain mandatory targets. The national indicative targets must be consistent with the global indicative target of 12% of gross national energy consumption by 2010 from renewable energy sources. At the same time, these renewable energy sources must account for a 22.1% indicative share of total Community electricity consumption. ( )"@lv10
"De Commissie industrie, externe handel, onderzoek en energie heeft unaniem haar goedkeuring gehecht aan het verslag van mevrouw Mechtild Rothe (PSE, D), over het gemeenschappelijk standpunt van de Raad inzake de richtlijn betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne elektriciteitsmarkt. Het in maart goedgekeurd gemeenschappelijk standpunt wijkt aanzienlijk af van het standpunt dat het Parlement in november jongstleden in eerste lezing heeft aangenomen, al heeft de Raad ongeveer eenderde van de door het Parlement voorgestelde amendementen overgenomen. De rapporteur heeft zich de nodige moeite getroost vóór de tweede lezing in het Europees Parlement een compromis te bereiken en heeft de commissie duidelijk gemaakt dat de Raad tijdens de trialoogvergadering van dinsdag 19 juni zijn goedkeuring heeft gehecht aan acht van de negen compromisamendementen. Het enige punt waarvoor nog geen oplossing gevonden is betreft de vraag of verbranding van afval gezien dient te worden als een bron van hernieuwbare energie. De Raad vindt van wel, maar de afgevaardigden hebben benadrukt dat de ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen moet stroken met de andere communautaire doelstellingen, in het bijzonder de ‘eerbiediging van de hiërarchie van de afvalbehandeling’. Daarom mag de verbranding van niet-gescheiden huishoudelijk afval noch via deze richtlijn noch via enig ander toekomstig stelsel ter ondersteuning van hernieuwbare energiebronnen bevorderd worden. Een van de belangrijkste geschilpunten tussen beide wetgevende organen betreft de vraag of de nationale doelstellingen inzake het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bindend of louter indicatief dienen te zijn. Het Parlement heeft er in november op gewezen dat het van belang is te beschikken over bindende streefcijfers, maar de Raad heeft zich daartegen verzet. Het compromis bepaalt dat, mochten de lidstaten geen vorderingen hebben gemaakt ten aanzien van hun nationale indicatieve streefcijfers, de Commissie voorstellen dient voor te leggen waarin ook bindende streefcijfers opgenomen kunnen zijn. De nationale indicatieve streefcijfers dienen verenigbaar te zijn met de algemene indicatieve doelstelling dat 12% van het bruto binnenlands energieverbruik in 2010 afkomstig moet zijn van hernieuwbare energiebronnen. Tevens dient de door deze energiebronnen opgewekte elektriciteit in 2010 een indicatief aandeel van 22,1% te vormen van het totale elektriciteitsverbruik in de Gemeenschap."@nl2
"A Comissão da Indústria, do Comércio Externo, da Investigação e da Energia aprovou por unanimidade o relatório da senhora deputada Mechtild Rothe (PSE, D) referente à posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à promoção da electricidade produzida a partir de fontes renováveis de energia (FRE) no mercado interno da electricidade. A posição comum adoptada em Março afasta­se consideravelmente da posição aprovada em primeira leitura pelo Parlamento em Novembro passado, apesar de o Conselho ter retomado cerca de um terço das alterações propostas pelo Parlamento. A relatora tentou afincadamente conseguir um compromisso antes da segunda leitura no PE e explicou à comissão que o Conselho, no trílogo organizado na terça­feira 19 de Junho, tinha dado o seu acordo sobre oito das nove alterações de compromisso. O único ponto não resolvido reside na questão de saber se a incineração de resíduos deveria ser considerada como uma fonte renovável de energia. O Conselho quer inclui­la. Os deputados realçam no entanto que o apoio dado às energias renováveis deve ser compatível com os outros objectivos comunitários, nomeadamente o do "respeito da hierarquia do tratamento dos resíduos". É por isso que a incineração de resíduos domésticos não separados não deveria ser encorajada por esta directiva nem por um futuro regime de apoio às fontes renováveis de energia. Um dos mais profundos desacordos entre os dois órgãos legislativos incide sobre a questão de saber se os objectivos nacionais em matéria de utilização das fontes renováveis de energia devem ser coercivos ou apenas indicativos. O Parlamento insistia em Novembro sobre a necessidade de dispor de objectivos coercivos, mas o Conselho opôs­se. O compromisso estipula que, se os Estados­Membros não tiverem feito progressos no sentido de atingir os seus objectivos indicativos nacionais, a Comissão deverá apresentar propostas podendo incluir objectivos coercivos. Os objectivos indicativos nacionais deverão jogar com o objectivo indicativo global de 12% do consumo energético interno bruto em 2010 proveniente de fontes renováveis de energia. Paralelamente, estes últimos deverão representar uma parte indicativa de 22,1% do consumo total de electricidade na Comunidade."@pt11
"Utskottet för industrifrågor godkände enhälligt Mechtild Rothes (PSE, D) betänkande om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om främjande av el från förnybara energikällor på den inre marknaden för elektricitet. Den gemensamma ståndpunkten som antogs i mars skiljer sig avsevärt från den ståndpunkt som antogs vid den första behandlingen i parlamentet i november förra året, även om rådet godkände ungefär en tredjedel av de ändringsförslag som parlamentet föreslagit. Föredraganden har försökt finna en kompromiss före den andra behandlingen i parlamentet och förklarade för utskottet att rådet, vid det trepartssammanträde som arrangerades tisdagen den 19 juni, godkände åtta av de nio kompromissändringsförslagen. Den enda punkt som inte lösts är frågan om huruvida avfallsförbränning bör betraktas som en förnybar energikälla. Rådet avser att ta med den. Parlamentsledamöterna betonar emellertid att stödet till den förnybara energin måste vara förenligt med gemenskapens övriga målsättningar, bl. a. den om att respektera hierarkin i hanteringen av avfall. Därför bör förbränning av osorterat hushållsavfall inte uppmuntras av direktivet eller av ett framtida system för stöd till förnybara energikällor. En av de djupaste meningsskiljaktigheterna mellan de två lagstiftningsorganen gäller frågan om huruvida de nationella målsättningarna beträffande användning av förnybara energikällor bör vara tvingande eller bara vägledande. Parlamentet betonade i november behovet av tvingande bestämmelser, men rådet motsatte sig det. Kompromissen innebär att om medlemsstaterna inte gjort några framsteg för att nå sina nationella vägledande målsättningar skall kommissionen lägga fram förslag som kan innehålla tvingande målsättningar. De nationella vägledande målsättningarna skall överensstämma med den globala vägledande målsättningen på 12 procent av den inhemska bruttoenergiförbrukningen år 2010 från förnybara energikällor. Samtidigt bör dessa utgöra en vägledande del om 22,1 procent av den totala elektricitetsförbrukningen i gemenskapen. ( )"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"(Erklärung gekürzt gemäß Artikel 137 GO)"7

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph