Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-117"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
lpv:unclassifiedMetadata
"Jeg giver derfor min fulde støtte til den aftale, der er opnået, og følgelig også til det fælles udkast, som Forligsudvalget har vedtaget, om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv på selskabsrettens område vedrørende overtagelsestilbud, hvis formål er at fastlægge en række harmoniserede bestemmelser for, hvilken procedure der skal gælde i så tilfælde, og som sikrer en tilsvarende beskyttelse af alle aktionærer."1
lpv:translated text
lpv:translated text
". Parlamentets och rådets direktiv, som rör bolagens rättigheter i samband med offentliga erbjudanden syftar till att harmonisera medlemsstaternas lagstiftning när det gäller bolag som lyder under ett lands lagstiftning och som blir föremål för ett erbjudande, då deras egendom (lös egendom, värdepapper) blir förhandlad på en reglerad marknad. Det huvudsakliga syftet är att skydda minoritetsaktieägarnas intressen och, som en effekt av harmoniseringen, skydda dessa intressen då ett offentligt erbjudande innebär ett gränsöverskridande. Man vill alltså, genom att definiera en princip om lika behandling av alla aktieägare, skapa minimikrav för att alla aktieägare skall kunna uttala sig och ta ställning till erbjudandet, med förbehåll för, genom regler för offentliggörande av erbjudandet och tidsfristen för antagandet, att bolaget samtidigt bedriver verksamhet under samma tid."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Därför ger jag mitt fulla stöd till den uppnådda överenskommelsen och följaktligen till det gemensamma förslaget, som godkänts av förlikningskommittén, till Europaparlamentets och rådets direktiv om uppköpserbjudanden, som syftar till att upprätta några gemensamma harmoniserade regler för att göra förfarandet mer enhetligt och se till att alla aktieägare får samma skydd."13
lpv:unclassifiedMetadata
"Annan siksi täyden tukeni saavutetulle yksimielisyydelle ja siten sovittelukomitean hyväksymälle Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteiselle direktiiviluonnokselle, joka koskee julkisia yritysostotarjouksia. Tällä tavoin siinä luodaan yhdenmukaistetut säännöt, joilla säädellään menettelyjä ja taataan kaikille arvopaperien haltijoille yhtäläinen suoja."5
lpv:translated text
". Parlamentin ja neuvoston yritysoikeuden alaan kuuluvassa direktiivissä julkisista yritysostotarjouksista pyritään yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden lainsäädäntöä sellaisissa tapauksissa, jossa jonkin jäsenvaltion lainsäädännön piiriin kuuluvasta yrityksestä, jonka arvopaperit irtaimisto tai osakkeet on hyväksytty kaupankäynnin kohteiksi säännellyillä markkinoilla, tehdään julkinen yritysostotarjous. Direktiivin pääasiallisena tavoitteena on suojella vähemmistöosakkaiden etuja, mikä onnistuu yhdenmukaistamisen seurauksena myös silloin, kun ostotarjous on rajat ylittävä. Määrittämällä periaate, jonka nojalla kaikkia osakkaita kohdellaan yhtäläisesti, pyritään siis luomaan vähimmäisedellytykset sille, että kaikki arvopaperien haltijat voisivat sanoa mielipiteensä esitetystä tarjouksesta ja arvioida sen sanamuotoja. Tarjousasiakirjaa ja hyväksymisaikarajoja koskevien sääntöjen avulla turvataan samalla, että yrityksellä on edellytykset jatkaa toimintaansa tänä aikana."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Met deze richtlijn van het Parlement en de Raad inzake het vennootschapsrecht betreffende overnamebiedingen proberen we te komen tot een harmonisatie van de wetgeving in de verschillende lidstaten voor het geval waarin een overnamebod wordt gedaan op een vennootschap die onder de wet van één lidstaat is opgericht, en het vermogen van zo’n vennootschap (effecten, aandelen) op de gereglementeerde markt worden gebracht. De richtlijn is er eerst en vooral op gericht de belangen van de minderheidsaandeelhouders te beschermen, hetgeen bij grensoverschrijdende overnames alleen door harmonisatie kan worden bereikt. Door uit te gaan van het beginsel dat alle aandeelhouders een gelijke behandeling moeten krijgen, hopen we zo de garantie te scheppen dat alle aandeelhouders zich kunnen uitspreken over het uitgebrachte bod. Bovendien moeten er regels gelden voor de aankondiging van het overnamebod en de termijnen voor aanvaarding, opdat de onderneming tijdens de gehele periode kan blijven functioneren. Daarom geef ik mijn onvoorwaardelijke steun aan het bereikte akkoord, en dus ook aan de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake het vennootschapsrecht betreffende overnamebiedingen, waarmee een geheel aan geharmoniseerde regels voor dit type overnames wordt beoogd. De bedoeling is dat alle aandeelhouders op gelijke wijze beschermd worden."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Η οδηγία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον τομέα του εταιρικού δικαίου, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (ΔΠΕ) αποσκοπεί να εναρμονίσει τις νομοθεσίες των κρατών μελών στην περίπτωση που οι εταιρείες οι οποίες υπόκεινται στη νομοθεσία ενός κράτους μέλους αποτελούν αντικείμενο ΔΠΕ, εφόσον οι αξίες τους (τίτλοι, μετοχές) είναι διαπραγματεύσιμες σε μία ρυθμισμένη αγορά. Ο βασικός στόχος της είναι η προστασία των συμφερόντων των μειοψηφούντων μετόχων και, μέσω της εναρμόνισης, η προστασία αυτών των συμφερόντων όταν η ΔΠΕ έχει διασυνοριακό χαρακτήρα. Επιδιώκεται έτσι, με τον καθορισμό της αρχής της ισότιμης μεταχείρισης όλων των μετόχων, να δημιουργηθούν οι ελάχιστες προϋποθέσεις ώστε όλοι οι μέτοχοι να μπορούν να εκφράζονται και να αξιολογούν τους όρους της υποβληθείσας προσφοράς, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα, με κανόνες σχετικά με την ανακοίνωση της προσφοράς και με χρονικές προθεσμίες για την περίοδο αποδοχής, συνθήκες που επιτρέπουν τη λειτουργία της επιχείρησης κατά την περίοδο αυτή. Επομένως, υποστηρίζω πλήρως τη συμφωνία που επιτεύχθηκε και, κατά συνέπεια, το κοινό σχέδιο, το οποίο ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής, για την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς, το οποίο με τον τρόπο αυτό καλύπτει ένα σύνολο εναρμονισμένων κανόνων που ρυθμίζουν τη διαδικασία και διασφαλίζουν την ίση προστασία όλων των μετόχων."@el8
lpv:translated text
". The Parliament and Council Directive on the subject of company law concerning takeover bids is designed to harmonise Member State legislation in cases where companies governed by the law of one Member State are subject to a takeover bid, with their assets, i.e. property and shares, admitted to trading on a regulated market. The main purpose of the directive is to protect the interests of minority shareholders, and, by means of harmonisation, to protect these interests when the takeover bid is of a cross-border nature. By defining a principle for the equal treatment of all shareholders, the directive therefore seeks to establish minimum conditions for all shareholders to state their views and to study the terms of any bid made. At the same time, it seeks to ensure, by means of regulations on making the bid and time limits on the acceptance period, that the company remains operational during this period. I therefore give my full support to the agreement that has been reached and, consequently, to the joint project, adopted by the Conciliation Committee, for a European Parliament and Council directive on takeover bids, which thereby seeks to create a set of harmonised rules that will add rigour to the process and ensure equal protection for all shareholders."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
". Die Richtlinie des Parlaments und des Rates auf dem Gebiet des Gesellschaftsrechts betreffend Übernahmeangebote zielt auf die Harmonisierung der Gesetzgebungen der Mitgliedstaaten für den Fall ab, dass die dem Gesetz eines Mitgliedstaates unterliegenden Unternehmen Übernahmeangeboten ausgesetzt und ihre Vermögenswerte (Sachwerte, Aktien) zur Verhandlung auf einem regulierten Markt zugelassen sind. Ihr Hauptanliegen ist der Schutz der Interessen der Kleinaktionäre und im Zuge der Harmonisierung der Schutz dieser Interessen, wenn die Übernahmeangebote grenzüberschreitenden Charakter tragen. Durch die Festlegung eines Grundsatzes der Gleichbehandlung aller Aktionäre sollen Mindestbedingungen geschaffen werden, damit sich alle Aktionäre zu dem unterbreiteten Angebot äußern und sich darüber ein Urteil bilden können, wobei gleichzeitig durch Vorschriften zur Angebotsunterbreitung und der zeitlichen Befristung des Beschlusszeitraums sichergestellt werden soll, dass das Unternehmen in dieser Zeit betriebsfähig bleibt."@de7
lpv:translated text
". The Parliament and Council Directive on the subject of company law concerning takeover bids is designed to harmonise Member State legislation in cases where companies governed by the law of one Member State are subject to a takeover bid, with their assets, i.e. property and shares, admitted to trading on a regulated market. The main purpose of the directive is to protect the interests of minority shareholders, and, by means of harmonisation, to protect these interests when the takeover bid is of a cross-border nature. By defining a principle for the equal treatment of all shareholders, the directive therefore seeks to establish minimum conditions for all shareholders to state their views and to study the terms of any bid made. At the same time, it seeks to ensure, by means of regulations on making the bid and time limits on the acceptance period, that the company remains operational during this period. I therefore give my full support to the agreement that has been reached and, consequently, to the joint project, adopted by the Conciliation Committee, for a European Parliament and Council directive on takeover bids, which thereby seeks to create a set of harmonised rules that will add rigour to the process and ensure equal protection for all shareholders."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
"Ich stimme deshalb der erzielten Vereinbarung und folglich dem gemeinsamen Entwurf der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend Übernahmeangebote, der vom Vermittlungsausschuss angenommen wurde, uneingeschränkt zu, der auf diese Weise auf eine Reihe von harmonisierten Vorschriften abzielt, die den Prozess disziplinieren und den gleichen Schutz für alle Aktionäre sicherstellen."7
lpv:translated text
"(PT) La directiva del Parlamento y del Consejo, en materia de derecho de sociedades, relativa a las ofertas públicas de adquisición (OPA) va encaminada a armonizar las legislaciones de los Estados miembros en el caso de que las sociedades sujetas a la ley de un Estado miembro sean objeto de una OPA, estando sus valores (mobiliarios, acciones) admitidos a negociación en un mercado reglamentado. Su objetivo principal es la protección de los intereses de los accionistas minoritarios y, por efecto de la armonización, la protección de dichos intereses cuando la OPA reviste naturaleza transfronteriza. Se pretende así -mediante la formulación de un principio de trato equivalente de todos los accionistas- crear las condiciones mínimas para que todos los accionistas puedan pronunciarse y apreciar los términos de la oferta presentada y al mismo tiempo salvaguardar, mediante normas para el anuncio de la oferta y de límites temporales para el período de aceptación, el mantenimiento por parte de la empresa de condiciones de funcionamiento durante ese período. Por eso, presto mi apoyo total al acuerdo alcanzado y, por consiguiente, al proyecto común adoptado por el Comité de Conciliación, de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las ofertas públicas de adquisición, encaminado al establecimiento, así, de un conjunto de normas armonizadas que disciplinen el proceso y garanticen la protección equivalente de todos los accionistas."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"La direttiva del Parlamento e del Consiglio in materia diritto societario, relativa alle offerte pubbliche di acquisizione (OPA) è volta ad armonizzare le legislazioni degli Stati membri nel caso in cui una società disciplinata dalla legge di uno Stato membro sia oggetto di un’OPA e i suoi titoli (valori mobiliari ed azioni) siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato. L’obiettivo principale è la tutela degli interessi degli azionisti di minoranza e in particolare, mediante l’armonizzazione, la tutela di tali interessi quando l’OPA assume carattere transfrontaliero. Si intende in tal modo, attraverso la definizione di un principio di parità di trattamento per tutti gli azionisti, creare le condizioni minime affinché tutti gli azionisti possano pronunciarsi e valutare i termini dell’offerta presentata, garantendo allo stesso tempo, mediante norme per l’annuncio dell’offerta e limiti temporali per il periodo di accettazione, il mantenimento delle condizioni di funzionamento dell’impresa durante il periodo in questione. Do pertanto pieno appoggio all’accordo raggiunto e, di conseguenza, al progetto comune, adottato dal Comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle offerte pubbliche di acquisto, volto ad introdurre una serie di norme armonizzate che disciplinino la materia e garantiscano pari tutela a tutti gli azionisti."@it9
lpv:spoken text
". A Directiva do Parlamento e do Conselho, em matéria de direito das sociedades, relativa às ofertas públicas de aquisição (OPA) destina­se a harmonizar as legislações dos Estados membros no caso de as sociedades sujeitas à lei de um Estado membro serem objecto de uma OPA, encontrando­se os seus valores (mobiliários, acções) admitidos à negociação num mercado regulamentado. O seu principal objectivo é a protecção dos interesses dos accionistas minoritários e, por efeito da harmonização, a protecção desses interesses quando a OPA assume natureza transfronteiriça. Pretende­se, assim, através da definição de um princípio de tratamento equivalente de todos os accionistas, criar as condições mínimas para que todos os accionistas possam pronunciar­se e apreciar os termos da oferta apresentada, salvaguardando, ao mesmo tempo, através de regras para o anúncio da oferta e de limites temporais para o período de aceitação, que a empresa mantém condições de funcionamento durante este período."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
"Marques (PPE­DE ),"11
lpv:unclassifiedMetadata
"Dou, por isso, o meu total apoio ao acordo alcançado e, consequentemente, ao projecto comum, adoptado pelo Comité de Conciliação, de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às ofertas públicas de aquisição, o qual visa desta forma a existência de um conjunto de regras harmonizadas que disciplinem o processo e assegurem a protecção equivalente de todos os accionistas."11
lpv:translated text
"La directive du Parlement et du Conseil en matière de droit des sociétés, relative aux offres publiques d'acquisition (OPA), vise à harmoniser les législations des États membres lorsque des sociétés soumises à la loi d'un État membre font l'objet d'une OPA et que leurs titres (valeurs mobilières, actions) sont admis à la cote sur un marché réglementé. Son principal objectif est la protection des intérêts des actionnaires minoritaires et, du fait de l'harmonisation, la protection de ces intérêts lorsque l'OPA possède une nature transfrontalière. Ainsi, à travers la définition d'un principe de traitement équivalent de tous les actionnaires, on vise à créer les conditions minimales afin que tous les actionnaires puissent se prononcer et apprécier les termes de l'offre présentée, tout en permettant à l'entreprise de fonctionner pendant la période de l'offre, grâce à des règles concernant l'annonce de l'offre et les délais de la période de son acceptation. C'est pourquoi j'apporte tout mon soutien à l'accord et dès lors au projet commun adopté par le comité de conciliation, de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux offres publiques d'acquisition, qui vise ainsi l'existence d'un ensemble de règles harmonisées régissant le processus et assurant une protection équivalente à tous les actionnaires."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.3.3-117"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph