Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-068"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. formand for Rådet, hr. kommissær Patten, jeg vil gerne indlede med at give udtryk for min tilfredshed med og mine lykønskninger til den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og kommissær Patten, fordi jeg synes, at vi i forsøget på at løse denne konflikt jo viser den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiks profil for første gang. Hr. Patten har talt om det ansvar, vi har i regionen. Hr. kommissær, jeg vil gerne gå et skridt videre og sige, hvad der gik galt. I dette konkrete tilfælde er der efter min mening to ting, der ikke har fundet sted, men som står i resolution 1244, nemlig på den ene side afvæbningen af UCK i Kosovo og på den anden side opløsningen af UCK i Kosovo. Ingen af delene har fundet sted. Tværtimod! Man har givet UCK strukturer, som den ikke havde tidligere. Synden har også et navn, for FN's generalsekretærs udsending - Bernard Kouchner hedder manden - har undladt at gøre det. Det må vi også sige åbent her. Derfor tilbyder vi ikke kun vores hjælp til konfliktløsning, vi er derimod også forpligtet til at udbedre de fejl, vi har begået. Jeg bifalder, at NATO er parat til at yde en indsats. Afvæbningen af UCK-terroristerne tillader mig at kalde dem det, de også er: terrorister og kriminelle og ikke oprørere! Disse UCK-terrorister skal afvæbnes, og NATO tilbyder at hjælpe. Jeg spørger mig selv, hvorfor vi nu skal sende yderligere 3.000 soldater derhen under de velkendte betingelser, når vi allerede kunne have afvæbnet disse kriminelle i Kosovo og opløst deres organisationer. NATO må med sin permanente tilstedeværelse under ingen omstændigheder - og her er jeg fuldstændig enig med fru Pack og de andre talere - foretage en opdeling af landet langs etniske grænser og cementere denne spaltning gennem tilstedeværelsen og den gode vilje til at hjælpe. NATO skal indsættes i Makedonien med en helt konkret opgave, nemlig den ene opgave at foretage afvæbningen."@da1
lpv:translated text
". Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen Patten, haluaisin ensin esittää tyytyväisyyteni sekä myös onnitteluni yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle ja komission jäsen Pattenille, sillä YUTP:n ääriviivat ovat mielestäni hahmottumassa tämän konfliktin ratkaisuyrityksen myötä. Komission jäsen Patten puhui vastuustamme Makedonian kysymyksessä. Arvoisa komission jäsen, haluaisin mennä askelen pitemmälle ja kertoa, mikä meni pieleen. Tässä tapauksessa jäi minun mielestäni toteutumatta kaksi päätöslauselmassa 1244 mainittua asiaa: Kosovon UCK:n aseista riisuminen ja Kosovon UCK:n lakkauttaminen. Kumpaakaan näistä ei ole tehty. UCK:lle on päinvastoin luotu rakenteita, joita sillä ei aikaisemmin ollut! Syyllinen on kyllä selvillä, sillä YK:n pääsihteerin valtuutettu ei täyttänyt velvollisuuksiaan – Bernard Kouchner on miehen nimi. Tämä tosiasia meidän on sanottava ääneen. Emme voi siksi vain tarjota apuamme konfliktin ratkaisussa, vaan olemme myös velvollisia korjaamaan virheemme. NATOn toimintavalmius on ilahduttavaa. UCK:n terroristien aseistariisuminen oikeuttaa minut kutsumaan heitä heidän oikealla nimellään: he ovat terroristeja ja rikollisia eivätkä mitään kapinallisia! Nämä UCK:n terroristit on riisuttava aseista, ja NATO on tarjoutunut tekemään sen. Ihmettelen vain, miksi meidän pitää lähettää alueelle näissä olosuhteissa nyt 3 000 uutta sotilasta, kun olisimme voineet riisua nämä rikolliset aseista jo Kosovossa ja lakkauttaa heidän järjestönsä. Olen jäsen Packin ja muiden puhujien kanssa samaa mieltä siitä, ettei NATOn jatkuva läsnäolo saa missään tapauksessa johtaa maan jakamiseen etnisten rajojen mukaan eikä se saa läsnäolollaan ja vain hyvää tarkoittaen auttaa vahvistamaan tätä jakautumista. NATOlla on oltava Makedoniassa aivan konkreettinen tehtävä, nimittäin ainoastaan aseista riisuminen."@fi5
lpv:translated text
". Herr talman, herr rådsordförande, kommissionär Patten! Jag skulle först och främst vilja uttrycka min tillfredsställelse med och även mina gratulationer till den höge representanten för GUSP och kommissionär Patten, eftersom jag anser att vi i försöket att lösa denna konflikt visar upp en första kontur av vår gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Herr Patten talade om det ansvar som vi har i regionen. Herr kommissionär, jag skulle vilja gå ett steg längre och säga vad som har gjorts fel. I det här konkreta fallet är det som jag ser det två saker som inte har skett och som står med i resolution 1244. För det första att avväpna UCK i Kosovo och för det andra att upplösa UCK i Kosovo. Ingen av dessa båda saker har gjorts. Tvärtom! Man har gett UCK strukturer som organisationen tidigare inte hade. Synden har också ett namn, för företrädaren för FN:s generalsekreterare – Bernard Kouchner heter han – har försummat det. Det måste vi också säga öppet här. Därför erbjuder vi inte bara våra tjänster i fråga om konfliktlösning, utan vi är skyldiga att rätta till de fel som vi har gjort. Jag välkomnar Natos beredskap. Avväpnandet av UCK-terrorister tillåter mig att kalla dem vad de också är: Terrorister och kriminella och inte rebeller! Dessa UCK-terrorister måste avväpnas, och Nato erbjuder sig att göra detta. Jag undrar varför vi nu skall skicka ytterligare 3 000 soldater på de kända villkoren om vi hade kunnat avväpna dessa kriminella redan i Kosovo och upplösa deras organisationer. Inte i något fall – och där håller jag med Pack och de andra talarna helt och hållet – får Nato genom sin långvariga närvaro genomföra en delning av landet längs etniska gränser och hjälpa till att cementera denna delning genom sin närvaro och goda vilja. Nato måste sättas in i Makedonien med ett mycket konkret uppdrag, och det enbart för att genomföra avväpningen."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Raad, mijnheer Patten, in de eerste plaats wil ik uiting geven aan mijn voldoening en de Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB en commissaris Patten feliciteren. Ik vind immers dat we in deze poging om het conflict op te lossen, een eerste aanzet van ons GBVB laten zien. De heer Patten had het over onze verantwoordelijkheid in de regio. Mijnheer Patten, ik wil een stap verder gaan en zeggen wat verkeerd is gegaan. In dit concrete geval zijn volgens mij twee dingen niet gebeurd, die nochtans in resolutie 1244 staan, namelijk de ontwapening en de ontbinding van het UCK in Kosovo. Geen van beide is gebeurd. Integendeel, het UCK heeft structuren gekregen die het vroeger niet had. De zonde heeft ook een naam. De vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN - Bernard Kouchner heette die man - heeft dat verzuimd. Wij moeten dat hier ook duidelijk zeggen. Daarom bieden wij niet alleen onze goede diensten aan om het conflict op te lossen, maar moeten wij ook de fouten corrigeren die wij hebben gemaakt. Ik begroet de bereidheid van de NAVO. De ontwapening van de UCK-terroristen stelt mij in staat hen te noemen wat zij zijn: terroristen en criminelen, geen rebellen! De UCK-terroristen moeten worden ontwapend en de NAVO bied zich daarvoor aan. Ik stel mij de vraag waarom wij nu 3000 extra soldaten onder de bekende voorwaarden naar Macedonië moeten sturen, terwijl wij die criminelen reeds in Kosovo hadden kunnen ontwapenen en hun organisatie hadden kunnen ontbinden. In geen geval - en op dat punt ben ik het volledig eens met mevrouw Pack en de andere sprekers - mag de NAVO door haar aanwezigheid op lange termijn een opdeling van het land volgens etnische grenzen in de hand werken en die opdeling door haar aanwezigheid en goede wil helpen consolideren. De NAVO moet in Macedonië met een zeer concrete opdracht worden belast, namelijk ontwapening."@nl2
lpv:translated text
"Mr President, Mr President-in-Office, Commissioner Patten, I should firstly like to express my satisfaction and also congratulate the High Representative of the CFSP and Commissioner Patten, because I think that in our attempts to resolve this conflict we are actually revealing the form which our CFSP will take. Commissioner Patten spoke of the responsibility which we have in the region. Commissioner, I should like to go a step further and say what mistakes have been made. In this specific case there are two things which, in my view, have not happened and which are nevertheless contained in Resolution 1244: firstly to disarm the KLA in Kosovo and secondly to disband the KLA in Kosovo. Neither have been done. Quite the opposite! The KLA has been given organisational structures which it did not have before. The sin also bears a name, because it was the Special Representative of the UN Secretary-General – Bernard Kouchner is his name – who failed to do this. We need to state this openly here. That is why it is not enough to offer our good services for conflict resolution; we also have a duty to put right the mistakes which we have made. I welcome the fact that NATO is on standby. The disarmament of the KLA terrorists allows me to recognise them for what they are: terrorists and criminals and not rebels! These KLA terrorists must be disarmed and NATO is offering to do this. I wonder why we should now send an additional 3 000 soldiers there, under the conditions with which we are all familiar, when we could have disarmed these criminals and disbanded their organisations back in Kosovo. Under no circumstances – and here I fully agree with Mrs Pack and the other speakers – must a long-term NATO presence engender the division of the country along ethnic lines and under no circumstances must NATO entrench that split by its presence and its willingness to help. NATO must be deployed in the Former Yugoslav Republic of Macedonia with a very specific mission, namely disarmament."@lv10
lpv:translated text
". Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, Επίτροπε κύριε Patten, καταρχάς θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίηση και τα συγχαρητήριά μου στον Ύπατο Εκπρόσωπο για την ΚΕΠΠΑ και στον Επίτροπο Patten, γιατί πιστεύω ότι στην προσπάθειά μας να επιλύσουμε αυτή τη διένεξη δείχνουμε και τα πρώτα στοιχεία της ΚΕΠΠΑ. Ο κ. Patten μίλησε για την ευθύνη που έχουμε στην περιοχή. Κύριε Επίτροπε, θέλω να προχωρήσω ένα βήμα παραπέρα και να αναφέρω τα λάθη που έγιναν. Κατά τη γνώμη μου στην προκείμενη περίπτωση δεν έγιναν δύο πράγματα, τα οποία υπάρχουν στο ψήφισμα 1244. Το ένα είναι ο αφοπλισμός του UCK στο Κοσσυφοπέδιο και το δεύτερο η διάλυση του UCK στο Κοσσυφοπέδιο. Δεν έγινε τίποτα από τα δύο. Αντίθετα μάλιστα! Δώσαμε στον UCK δομές, τις οποίες δεν τις είχε. Η αμαρτία έχει όνομα, γιατί ο εντεταλμένος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ – Bernard Kouchner ονομάζεται - απέτυχε να το κάνει. Πρέπει να το πούμε ανοιχτά εδώ. Γι' αυτό το λόγο δεν προσφέρουμε μόνο τις καλές υπηρεσίες μας για την επίλυση της διαμάχης, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να διορθώσουμε και τα λάθη που κάναμε. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την ετοιμότητα του ΝΑΤΟ. Ο αφοπλισμός των τρομοκρατών του UCK μου επιτρέπει να τους αποκαλέσω αυτό που ακριβώς είναι: τρομοκράτες και εγκληματίες και όχι αντάρτες! Αυτοί οι τρομοκράτες του UCK πρέπει να αφοπλιστούν και το ΝΑΤΟ προσφέρεται γι' αυτό το σκοπό. Αναρωτιέμαι γιατί πρέπει να στείλουμε τώρα εκεί 3 000 ακόμη στρατιώτες υπό τις γνωστές συνθήκες, αφού μπορούσαμε να αφοπλίσουμε αυτούς τους εγκληματίες στο Κοσσυφοπέδιο και να διαλύσουμε τις οργανώσεις τους. In keinem Fall - und da bin ich mit Frau Pack und den anderen Rednern vollkommen einverstanden - darf die NATO durch Dauerpräsenz eine Trennung des Landes entlang ethnischer Grenzen vornehmen und diese Spaltung durch die Präsenz und den guten Willen zu helfen zementieren.Σε καμία περίπτωση – και σα αυτό το σημείο συμφωνώ πλήρως με την κ. Pack και τους άλλους ομιλητές - δεν πρέπει το ΝΑΤΟ να προχωρήσει με τη διαρκή του παρουσία σε διχοτόμηση της χώρας κατά μήκος εθνικών συνόρων και να παγιώσει αυτή τη διχοτόμηση με την παρουσία του και την καλή θέληση. Το ΝΑΤΟ πρέπει να εμπλακεί στη Μακεδονία με μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή: να πραγματοποιήσει τον αφοπλισμό."@el8
lpv:spoken text
". - Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissar Patten! Ich möchte an erster Stelle meine Genugtuung und auch meine Gratulationen dem Hohen Repräsentanten der GASP und dem Kommissar Patten aussprechen, weil ich finde, dass wir in dem Versuch, diesen Konflikt zu lösen, doch die ersten Profile unserer GASP aufzeigen. Herr Patten hat von der Verantwortung gesprochen, die wir in der Region haben. Herr Kommissar, ich möchte einen Schritt weitergehen und sagen, was falsch gemacht wurde. In diesem konkreten Fall sind meines Erachtens zwei Sachen nicht geschehen, die doch in der Resolution 1244 drinstehen. Einmal die UCK im Kosovo zu entwaffnen und zweitens die UCK im Kosovo aufzulösen. Beides ist nicht gemacht worden. Im Gegenteil! Man hat der UCK Strukturen gegeben, die sie vorher nicht hatte. Die Sünde hat auch einen Namen, denn der Beauftragte des Generalsekretärs der UNO - Bernard Kouchner heißt der Mann - hat das versäumt. Das müssen wir auch hier offen sagen. Deswegen bieten wir nicht nur unsere guten Dienste zur Konfliktlösung an, sondern wir sind verpflichtet, die Fehler zu korrigieren, die wir gemacht haben. Ich begrüße die Bereitschaft der NATO. Die Entwaffnung der UCK-Terroristen erlaubt mir, sie so zu nennen, wie sie auch sind: Terroristen und Kriminelle und nicht Rebellen! Diese UCK-Terroristen müssen entwaffnet werden, und die NATO bietet sich dafür an. Ich frage mich, warum wir jetzt 3.000 zusätzliche Soldaten unter den bekannten Bedingungen dorthin schicken sollen, wenn wir diese Kriminellen schon im Kosovo hätten entwaffnen und ihre Organisationen hätten auflösen können. In keinem Fall - und da bin ich mit Frau Pack und den anderen Rednern vollkommen einverstanden - darf die NATO durch Dauerpräsenz eine Trennung des Landes entlang ethnischer Grenzen vornehmen und diese Spaltung durch die Präsenz und den guten Willen zu helfen zementieren. Die NATO muss in Mazedonien mit einem ganz konkreten Auftrag eingesetzt werden, nämlich nur, die Entwaffnung vorzunehmen."@de7
lpv:translated text
"Mr President, Mr President-in-Office, Commissioner Patten, I should firstly like to express my satisfaction and also congratulate the High Representative of the CFSP and Commissioner Patten, because I think that in our attempts to resolve this conflict we are actually revealing the form which our CFSP will take. Commissioner Patten spoke of the responsibility which we have in the region. Commissioner, I should like to go a step further and say what mistakes have been made. In this specific case there are two things which, in my view, have not happened and which are nevertheless contained in Resolution 1244: firstly to disarm the KLA in Kosovo and secondly to disband the KLA in Kosovo. Neither have been done. Quite the opposite! The KLA has been given organisational structures which it did not have before. The sin also bears a name, because it was the Special Representative of the UN Secretary-General – Bernard Kouchner is his name – who failed to do this. We need to state this openly here. That is why it is not enough to offer our good services for conflict resolution; we also have a duty to put right the mistakes which we have made. I welcome the fact that NATO is on standby. The disarmament of the KLA terrorists allows me to recognise them for what they are: terrorists and criminals and not rebels! These KLA terrorists must be disarmed and NATO is offering to do this. I wonder why we should now send an additional 3 000 soldiers there, under the conditions with which we are all familiar, when we could have disarmed these criminals and disbanded their organisations back in Kosovo. Under no circumstances – and here I fully agree with Mrs Pack and the other speakers – must a long-term NATO presence engender the division of the country along ethnic lines and under no circumstances must NATO entrench that split by its presence and its willingness to help. NATO must be deployed in the Former Yugoslav Republic of Macedonia with a very specific mission, namely disarmament."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente, Senhor Presidente do Conselho, Senhor Comissário Chris Patten, em primeiro lugar gostaria de expressar a minha satisfação e as minhas felicitações ao Alto Representante da PESC e ao senhor Comissário Patten, pois creio que, na tentativa de solucionar este conflito, estamos a mostrar os primeiros sinais do perfil da nossa PESC. O senhor Comissário falou da responsabilidade que temos na região. Senhor Comissário, vou adiantar­se e dizer­lhe já o que foi mal feito. Neste caso concreto, não aconteceram, quanto a mim, duas coisas que fazem parte da Resolução 1244. em primeiro lugar, desarmar o UCK e, em segundo lugar, extinguir o UCK no Kosovo. Nenhuma destas coisas foi feita, antes pelo contrário. Foram dadas ao UCK estruturas de que este não dispunha antes. O pecado tem um nome e o nome é o do representante do Secretário­Geral das Nações Unidas - Bernard Kouchner -, que não fez um bom trabalho. Temos de o dizer claramente. É por esta razão que não oferecemos apenas os nossos bons ofícios com vista à resolução do conflito, temos a obrigação de corrigir os erros que cometemos. Saúdo a disponibilidade da NATO. O desarmamento dos terroristas permite­me designá­los por aquilo que são: terroristas e criminosos e não rebeldes! São estes terroristas que têm de ser desarmados e a NATO oferece­se para tal. Pergunto a mim mesmo por que temos agora de enviar para lá mais 3 000 soldados, nas condições conhecidas, quando, ainda no Kosovo, podíamos ter desarmado aqueles criminosos e acabado com as suas organizações. Em caso algum - e neste ponto concordo plenamente com a senhora deputada Pack e os restantes oradores - poderá a NATO, através da sua presença permanente, levar a cabo uma divisão do país ao longo de supostas fronteiras étnicas, acabando por consolidar esta cisão através da sua presença e da boa­vontade de ajudar. Na Macedónia, a missão muito concreta a atribuir à NATO é unicamente a de realizar o desarmamento."@pt11
lpv:translated text
"Signor Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, Commissario Patten, vorrei anzitutto esprimere la mia soddisfazione e congratularmi con l’Alto rappresentante per la PESC ed il Commissario Patten, in quanto ritengo che, nel tentativo di risolvere questo conflitto, la nostra politica di sicurezza comune si vada a poco a poco delineando. Il Commissario Patten ha parlato della responsabilità di cui siamo investiti nella regione. Signor Commissario, vorrei spingermi oltre e far rilevare dove si è sbagliato. Nella fattispecie concreta, si sono tralasciati due interventi contemplati nella risoluzione 1244: in primo luogo, disarmare l’UCK nel Kosovo e, in secondo luogo, scioglierlo. Non si è proceduto né in un senso, né nell'altro. Al contrario, si sono date all’UCK strutture che prima non aveva. Questo errore ha anche un nome, in quanto è l’incaricato del Segretario generale dell’ONU, Bernard Kouchner, il responsabile dell’omissione. Dobbiamo dirlo apertamente anche in questa sede. Perciò non possiamo limitarci ad offrire i nostri servigi per la soluzione del conflitto, bensì siamo tenuti a rimediare agli errori commessi. Mi compiaccio della disponibilità della NATO. Il disarmo dei terroristi dell’UCK mi consente di dar loro la denominazione che meritano: terroristi e criminali, non ribelli! Sono terroristi che devono essere disarmati, e la NATO è disposta ad assumersi questo compito. Mi chiedo perché si debbano inviare ora nella regione altri 3 000 soldati, nelle circostanze note, mentre avremmo potuto disarmare questi criminali e scioglierne l’organizzazione già in Kosovo. La presenza costante della NATO non deve in alcun modo - su questo concordo pienamente con la onorevole Pack e gli altri deputati - creare una divisione del paese lungo i confini etnici e la NATO non deve consacrare questa scissione con la sua presenza e la buona volontà di prestare aiuto. Essa deve intervenire in Macedonia con un mandato ben concreto, ossia soltanto procedere al disarmo."@it9
lpv:translated text
"Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Commissaire Patten, je voudrais dans un premier temps exprimer ma satisfaction et mes félicitations au Haut Représentant de la PESC et au commissaire Patten, car je trouve que, dans nos tentatives en vue de résoudre ce conflit, nous avons en effet mis en valeur les premiers traits de notre PESC. M. Patten a parlé de la responsabilité que nous avons dans la région. Monsieur le Commissaire, je voudrais faire un pas de plus et dire ce qui a été mal fait. Dans ce cas concret, deux aspects qui figurent pourtant dans la résolution 1244 n'ont à mon sens pas été réalisés. Premièrement, le désarmement de l'UCK et, deuxièmement, sa dissolution. Ces deux objectifs n'ont pas été atteints. Bien au contraire ! On a donné à l'UCK des structures dont elle ne disposait pas jusqu'ici. Le péché a également un nom, car c'est le Haut Représentant du Secrétaire général des Nations unies - il s'appelle Bernard Kouchner - qui a failli à sa tâche sur ces deux questions. Nous devons le dire ouvertement. C'est la raison pour laquelle nous n'offrons pas uniquement nos bons services en vue de résoudre des conflits, mais que nous sommes également contraints de corriger les erreurs que nous avons faites. Je salue la disponibilité de l'OTAN. Le désarmement des terroristes de l'UCK me permet de les appeler par leur vrai nom : des terroristes et des criminels, et non des rebelles ! Ces terroristes de l'UCK doivent être désarmés, et l'OTAN s'offre à nous pour y parvenir. Je me demande pourquoi nous devons à présent envoyer 3 000 soldats supplémentaires là-bas dans les conditions que nous connaissons, alors que nous aurions déjà pu désarmer ces criminels au Kosovo et dissoudre leurs organisations. En aucun cas - et je rejoins entièrement Mme Pack et les autres orateurs sur cette question -, l'OTAN ne peut par sa présence durable entreprendre une séparation du pays le long de la frontière ethnique et cimenter ce clivage par sa présence et sa bonne volonté d'aider. L'OTAN doit être utilisée en Macédoine avec une mission concrète, à savoir uniquement procéder au désarmement."@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.2.3-068"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:translated text
". – (DE) Señor Presidente, Señor Presidente del Consejo, señor Comisario Patten, en primer lugar quiero expresar mi satisfacción y también mis felicitaciones al Alto Representante de la PESC y al Comisario Patten pues me parece que en los intentos realizados por solucionar este conflicto se reflejan las primeras señales de nuestra PESC. El Sr. Patten ha hablado de la responsabilidad que tenemos en la región. Señor Comisario, yo quiero ir un paso más allá y decir qué es lo que se ha hecho mal. En mi opinión, en este caso concreto no han ocurrido dos cosas que figuran en la resolución 1244. Por un lado, desarmar a la UCK en Kosovo y, en segundo lugar, disolver la UCK en Kosovo. Ninguna de las dos cosas se ha llevado a cabo. Por el contrario, se han dado a la UCK unas estructuras que antes no tenía. El pecado tiene nombre y apellidos, pues el enviado del Secretario General de la ONU – Bernard Kouchner se llama este hombre – no ha hecho ninguna de esas dos cosas. Tenemos que decirlo aquí abiertamente. Por ello, no sólo ofrecemos nuestros buenos servicios para la solución del conflicto sino que además estamos obligados a corregir los errores que hemos cometido. Saludo la disposición de la OTAN. El desarme de los terroristas de la UCK, permítanme que los califique así pues es lo que son: terroristas y no rebeldes, es asunto prioritario. Estos terroristas de la UCK tienen que ser desarmados y la OTAN se ofrece a ello. Me pregunto porqué tenemos que enviar ahora allí a 3.000 soldados adicionales bajo las condiciones conocidas cuando ya en Kosovo podríamos haber desarmado a estos criminales y disuelto sus organizaciones. En ningún caso –y en esto coincido plenamente con la Sra. Pack y otros oradores- la OTAN debe llevar a cabo mediante una presencia permanente una separación del país a lo largo de fronteras étnicas y cimentar esta división mediante su presencia con la buena voluntad de ayudar. La OTAN debe intervenir en Macedonia con un mandato muy concreto, sólo el de llevar a efecto el desarme."@es12,12
lpv:translated text
". – (DE) Señor Presidente, Señor Presidente del Consejo, señor Comisario Patten, en primer lugar quiero expresar mi satisfacción y también mis felicitaciones al Alto Representante de la PESC y al Comisario Patten pues me parece que en los intentos realizados por solucionar este conflicto se reflejan las primeras señales de nuestra PESC. El Sr. Patten ha hablado de la responsabilidad que tenemos en la región. Señor Comisario, yo quiero ir un paso más allá y decir qué es lo que se ha hecho mal. En mi opinión, en este caso concreto no han ocurrido dos cosas que figuran en la resolución 1244. Por un lado, desarmar a la UCK en Kosovo y, en segundo lugar, disolver la UCK en Kosovo. Ninguna de las dos cosas se ha llevado a cabo. Por el contrario, se han dado a la UCK unas estructuras que antes no tenía. El pecado tiene nombre y apellidos, pues el enviado del Secretario General de la ONU – Bernard Kouchner se llama este hombre – no ha hecho ninguna de esas dos cosas. Tenemos que decirlo aquí abiertamente. Por ello, no sólo ofrecemos nuestros buenos servicios para la solución del conflicto sino que además estamos obligados a corregir los errores que hemos cometido. Saludo la disposición de la OTAN. El desarme de los terroristas de la UCK, permítanme que los califique así pues es lo que son: terroristas y no rebeldes, es asunto prioritario. Estos terroristas de la UCK tienen que ser desarmados y la OTAN se ofrece a ello. Me pregunto porqué tenemos que enviar ahora allí a 3.000 soldados adicionales bajo las condiciones conocidas cuando ya en Kosovo podríamos haber desarmado a estos criminales y disuelto sus organizaciones. En ningún caso –y en esto coincido plenamente con la Sra. Pack y otros oradores- la OTAN debe llevar a cabo mediante una presencia permanente una separación del país a lo largo de fronteras étnicas y cimentar esta división mediante su presencia con la buena voluntad de ayudar. La OTAN debe intervenir en Macedonia con un mandato muy concreto, sólo el de llevar a efecto el desarme."@es12,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph