Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-067"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, jeg vil gerne fortælle Dem, at vores gruppe med et overvældende flertal er for en enheds- og demokratiseringsproces i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og især for sikringen af de folks rettigheder, der bor der, ja, for alle borgere. Vi har sagt det tidligere, men det virker ikke, som om de har nogen tillid til os. Jeg må så spørge mig selv, hvorfor områdets indbyggere ikke har tillid til EU. Nogle kolleger har nævnt forskellige eksempler: UCK's våben, transport af partisanere i busser med klimaanlæg under NATO-kortege for at kunne fortsætte krigen i andre områder, hr. Léotards erklæringer … Er der tale om en brøler eller om en beregnende udtalelse? Og nu har vi hørt Dem, hr. rådsformand, kræve en sådan hørte jeg det - med partisanerne, for at vi kan nå frem til en politisk løsning. Er det ikke de samme personer, som hr. Robertson indtil for få dage siden kaldte forbrydere? Men hvor er hr. Robertson blevet af? Vi har hørt Dem påberåbe Dem hr. Badinter. Hvad er hr. Badinters indstilling? Hvis jeg husker rigtigt, har pressen skrevet, at hr. Badinter har udtalt: "ikke nogen stat med adskilte nationaliteter". Støtter De det? Vi har også hørt hr. Patten sige "ikke nogen penge, hvis der ikke findes en politisk løsning". Vi er altså afhængige af partisanernes politiske vilje. Man kan ikke sidestille de to parter. Beklager. EU og NATO har andre grunde, deres egne grunde, til ikke at blive involveret, så de skal støtte den legitime regering og sige "Find så ud af det sammen". Man kan ikke sidestille dem. Jeg har været i Skopje for at diskutere ikke med partisanerne, men med de lokale, officielle, albanske partier, som fortalte mig: "Vi ønsker ikke, at disse store spørgsmål skal afgøres ved simpelt flertal". Det har ikke nogen betydning, om det er en vicepræsident, der udtrykker dette veto, eller om det er en procedure i forfatningen, der kræver det. Hvis vi går i den retning, er vi på vej mod statens opløsning. Det er altså nødvendigt, at EU yder en mere solid og mere troværdig støtte til en enheds- og demokratiseringsproces - de to ting hører nemlig sammen - i denne stat, ellers kommer vi til at opleve endnu en fiasko med vores politik på Balkan. Det vil så ikke være første gang!"@da1
lpv:unclassifiedMetadata
""contact minimum""1
lpv:translated text
"Herr talman! Jag skulle vilja säga er att vår grupp helt stöder att FYROM hålls samman och demokratiseras och att vi framför allt stöder att rättigheterna säkras för alla människor, alla medborgare, som lever där. Vi har sagt det tidigare men det verkar som om dessa människor inte alls har förtroende för oss. Och jag ställer mig frågan varför de boende i regionen inte har förtroende för Europeiska unionen. Mina kolleger har tagit fram exempel – UCK:s vapen, förflyttningen av gerillan i luftkonditionerade bussar och med eskort av Nato för att fortsätta kriget i andra områden, därtill Léotards förklaringar... Handlar det om en blunder eller om en medveten förklaring? Och nu hörde vi av er, herr rådsordförande, att ni efterfrågar en minsta kontakt – det var så jag uppfattade det – med gerillan för att vi skall nå en politisk lösning. Är det inte dessa som Robertson tills för några få dagar sedan kallade brottslingar? Vart tog Robertson vägen? Vi hörde att ni åberopade Badinter. Vad anser Badinter? Om jag minns rätt av uppgifter från pressen sade Badinter nej till en stat med två åtskilda etniska grupper. Stöder ni det? Vi har hört Patten säga nej till pengar om ingen politisk lösning nås. Vi är således beroende av gerillans politiska vilja. De två sidorna är inte jämförbara. Jag beklagar. Av andra, egna skäl vill inte Europeiska unionen och Nato ingripa till stöd för den lagliga regeringen utan säger "ni får själva komma överens". De är inte jämförbara. Jag var i Skopje och diskuterade, inte med gerillan utan med de officiella albanska partierna där och de sade till mig "vi vill inte tillämpa principen om majoritet i de stora frågorna". Det saknar betydelse om denna vetorätt skall utövas av någon vicepresident eller om det på annat sätt föreskrivs i författningen. Om vi går vidare i den riktningen går vi vidare mot en upplösning av staten. Det krävs alltså ett fastare, allvarligare och mer pålitligt stöd från Europeiska unionen för sammanhållning och demokratisering – vilka åtföljer varandra – av detta land. Annars kommer vi att få ännu ett misslyckande i fråga om vår politik på Balkan. Det blir inte första gången!"@sv13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, haluaisin sanoa teille, että ryhmämme on ylivoimaisesti FYROM:in yhtenäisyyden ja demokratisoinnin puolesta ja ennen kaikkea kaikkien siellä asuvien ihmisten, kaikkien kansalaisten oikeuksien turvaamisen puolesta. Olemme sanoneet sen usein, mutta ilmeisesti meihin ei luoteta ollenkaan. Ja ihmettelenkin, mikseivät alueen asukkaat luota Euroopan unioniin. Kollegat ovat esittäneet esimerkkejä, kuten UCK:n aseet, sissien kuljetukset ilmastoiduissa busseissa NATOn saattamina, jotta he voisivat jatkaa sotaa muilla alueilla, Léotardin julistukset jne. Onkohan kyseessä jokin kömmähdys vai harkittu julistus? Ja nyt saimme kuulla teidän, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, pyrkivän sissien kanssa "vähimmäiskontaktiin" – näin sen kuulin – päästäksemme poliittiseen ratkaisuun. Eikö Robertson juuri muutama päivä sitten kutsunut näitä rikollisiksi? Mihin hän on hävinnyt? Kuulimme teidän vetoavan Badinteriin. Mitkä ovat hänen kantansa? Mikäli muistan lukeneeni lehdistä oikein, Badinter ei kannata kahden erillisen kansakunnan valtiota. Tuetteko te sitä? Komission jäsen Patten kuului sanovan, ettei rahaa anneta ennen poliittisen ratkaisun löytymistä. Olemme siis riippuvaisia sissien poliittisesta tahdosta. Nämä kaksi osapuolta eivät ole tasasuhtaiset. Se on valitettavaa. Omista syistään sissit eivät halua Euroopan unionin ja NATOn puuttuvan asioihin laillisen hallituksen tukemiseksi ja kehottavat näitä selvittämään asiat keskenään. Se ei ole tasapuolista. Kävin Skopjessa ja keskustelin siellä, en suinkaan sissien, vaan laillisten albaanipuolueiden kanssa, ja minulle sanottiin, etteivät he halua enemmistöperiaatetta suurissa kysymyksissä. Sillä ei ole merkitystä, aikooko joku varapresidentti käyttää tätä veto-oikeutta vai säädetäänkö sille joku muu menettelytapa perustuslaissa. Tämä suunta johtaa valtion hajoamiseen. Euroopan unionilta tarvitaan siis lujempaa, vakavampaa ja uskottavampaa tukea tämän valtion yhtenäisyydelle ja demokratisoinnille – nämähän kulkevat käsi kädessä. Muussa tapauksessa epäonnistumme jälleen kerran Balkanilla, eikä se olisi ensimmäinen kerta!"@fi5
lpv:translated text
"Mijnheer de Voorzitter, de overgrote meerderheid van mijn fractie is voor de eenheid en de democratisering van de FYROM, en vooral voor de waarborging van de rechten van alle inwoners, van alle burgers. Dat hebben wij al vaker gezegd, maar naar het schijnt vertrouwt men ons niet. Ik vraag mij werkelijk af waarom de inwoners van dit gebied de Europese Unie niet vertrouwen. De collega’s hebben voorbeelden genoemd: de wapens van de UCK, het vervoer van rebellen met geklimatiseerde bussen en onder NAVO-begeleiding opdat zij de oorlog elders kunnen voortzetten, en de verklaring van de heer Léotard. Was die verklaring trouwens een miskleun of doorgestoken kaart? Nu dringt u, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, aan op een zo hoorde ik dat tenminste - met de rebellen, opdat de aanzet kan worden gegeven tot een politieke oplossing. Was het niet de heer Robertson die deze rebellen enkele dagen geleden nog misdadigers noemde? Waar is die mijnheer Robertson trouwens gebleven? Ik heb u ook horen spreken over de heer Badinter. Wat zijn de standpunten van de heer Badinter? Als ik mij goed herinner heeft de heer Badinter gezegd: “Geen staat met twee afzonderlijke etnische groepen”; dat stond tenminste in de krant. Ondersteunt u dat? Wij hoorden van de heer Patten: “Geen geld als geen politieke oplossing wordt gevonden”; met andere woorden, wij zijn afhankelijk van de politieke wil van de rebellen. Het spijt mij, maar er is geen symmetrie tussen beide partijen. De Europese Unie en de NAVO hebben hun eigen redenen om zich niet in dit conflict te mengen en de wettige regering te hulp te snellen, en daarom zeggen zij dat beide partijen het zelf maar moeten uitzoeken. Er is geen symmetrie. Ik ben in Skopje geweest en heb daar niet met de rebellen, maar met de officiële Albanese partijen gesproken en die zeiden dat zij “geen meerderheidsbeginsel willen als het om belangrijke vraagstukken gaat”. Of dit vetorecht nu wordt uitgeoefend door een vice-president of via een andere grondwettelijke procedure, doet er weinig toe; als men die weg inslaat, zal het land binnen de kortste keren uiteenvallen. Daarom moet de steun van de Europese Unie aan de eenheid en de democratisering van dit land sterker, serieuzer en geloofwaardiger worden. Dat zijn namelijk twee dingen die samengaan. Anders zullen wij voor de zoveelste keer de plank misslaan in de Balkan!"@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, I should like to assure you that our group is overwhelmingly in favour of the unity and democratisation of the FYROM and, more importantly, in favour of safeguarding rights for everyone living there, for all its citizens. We have said as much on previous occasions, but they appear not to trust us. And I wonder why the people living in this area do not trust the European Union. My fellow members have cited several examples: KLA weapons, extremists being transported by air-conditioned bus under NATO escort so that they can continue to wage war in other areas, the declaration made by Mr Leotard – was that a faux pas or a calculated declaration? And now we hear you, Mr President-in-Office, calling for a minimum of contact – that is what I heard – with the extremists so as to find a political solution. Are these not the people whom Mr Robertson was calling criminals just a few days ago? How come we have lost Mr Robertson? We have heard you quoting Mr Badinter. What are Mr Badinter’s views? If I remember correctly from what I have read in the papers, Mr Badinter said no to a state of two separate ethnic groups. Do you support that? We have heard Mr Patten say no to more money unless there is a political settlement. In other words, we are depending on the political will of the extremists. There is no symmetry between the two sides. More is the pity. For reasons which they know best, they do not want the European Union or NATO to get involved in supporting the legitimate government and they are telling them: "sort it out amongst yourselves". There is no symmetry. I was in Skopje and I had discussions not with the extremists but with the official Albanian parties there and they told me they do not want majority voting on major issues. Whether or not this veto will be exercised by a vice-president or whether the constitution will make provision for some other procedure for this is irrelevant. If we move in this direction, we are moving towards the dissolution of the state. We therefore need more stable, more serious, more reliable support from the European Union for the unity and democratisation – and they go hand in hand – of this country. Otherwise we shall fail yet again in our policy in the Balkans. It will not be the first time!"@lv10
lpv:spoken text
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω ότι η ομάδα μας είναι συντριπτικά υπέρ της ενότητας και του εκδημοκρατισμού της ΠΓΔΜ, και κυρίως υπέρ της εξασφάλισης των δικαιωμάτων σε όλους τους ανθρώπους που ζουν εκεί, σε όλους τους πολίτες. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά φαίνεται ότι δεν μας έχουν καμία εμπιστοσύνη. Και αναρωτιέμαι γιατί οι κάτοικοι της περιοχής δεν έχουν εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέφεραν συνάδελφοι παραδείγματα, τα όπλα του UÇK, τη μεταφορά των ανταρτών με κλιματιζόμενα λεωφορεία και υπό την συνοδεία του ΝΑΤΟ για να συνεχίσουν τον πόλεμο σε άλλες περιοχές, τις δηλώσεις του κ. Léotard... Πρόκειται για γκάφα ή για υπολογισμένη δήλωση; Και τώρα ακούσαμε από εσάς, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, να ζητάτε ένα “contact minimum” ­ έτσι το άκουσα ­ με τους αντάρτες για να προχωρήσουμε σε πολιτική λύση. Δεν είναι αυτοί που ο κ. Robertson αποκαλούσε μέχρι πριν από λίγες μέρες εγκληματίες; Πού χάθηκε ο κ. Robertson; Σας ακούσαμε να επικαλείστε τον κ. Badinter. Ποιες είναι οι θέσεις του Badinter; Αν θυμάμαι καλά από τον τύπο, ο κ. Badinter είπε “όχι κράτος δύο ξεχωριστών εθνοτήτων”. Το υποστηρίζετε; Ακούσαμε τον κ. Patten να λέει “όχι χρήματα αν δεν βρεθεί πολιτική λύση”. Δηλαδή εξαρτώμεθα από την πολιτική βούληση των ανταρτών. Δεν υπάρχει συμμετρία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Λυπάμαι. Για άλλους λόγους, δικούς τους, δεν θέλουν να ανακατευθούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ ώστε να στηρίξουν την νόμιμη κυβέρνηση και λένε “βρέστε τα μεταξύ σας”. Δεν υπάρχει συμμετρία. Ήμουνα στα Σκόπια και συζήτησα όχι με τους αντάρτες, αλλά με τα εκεί επίσημα αλβανικά κόμματα και μου είπαν “δεν θέλουμε την αρχή της πλειοψηφίας στα μεγάλα θέματα”. Δεν έχει σημασία εάν αυτό το βέτο θα το ασκεί κάποιος αντιπρόεδρος ή αν θα προβλέπεται γι' αυτό κάποια άλλη διαδικασία στο Σύνταγμα. Αν πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, πάμε προς την διάλυση του κράτους. Χρειάζεται λοιπόν πιο στέρεη, πιο σοβαρή, πιο αξιόπιστη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενότητα και τον εκδημοκρατισμό ­ μαζί πάνε αυτά ­ αυτού του κράτους. Αλλιώς θα έχουμε άλλη μια αποτυχία στην πολιτική μας στα Βαλκάνια. Δεν θα είναι η πρώτη φορά!"@el8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(EL) Señor Presidente, quisiera decirle que mi Grupo está plenamente a favor de la unidad y de la democratización de la Ex República Yugoslava de Macedonia y, principalmente, a favor de garantizar los derechos a cuantos viven allí, a todos sus ciudadanos. Ya lo hemos dicho, pero parece que no nos tienen ninguna confianza. Y me pregunto por qué los habitantes de la región no tienen confianza en la Unión Europea. Mis señores colegas han puesto ejemplos, las armas del UCK, el traslado de los rebeldes en autobuses con aire acondicionado y con acompañamiento de la OTAN para continuar la guerra en otras regiones, las declaraciones del Sr. Léotar… ¿Se trata de una metedura de pata o de una declaración calculada? Y ahora le oímos a usted, señor Presidente del Consejo, pedir un "contact minimum" - así lo he escuchado - con los rebeldes para encontrar una solución política. ¿No son los mismos que, hasta hace poco, el Sr. Robertson trataba de criminales? ¿Dónde se ha metido el Sr. Robertson? Le hemos escuchado apelar al Sr. Badinter. ¿Cuál es la postura de Badinter? Si recuerdo bien lo publicado en la prensa, el Sr. Badinter había dicho "no un Estado de dos grupos étnicos distintos". ¿Lo apoya usted? Hemos escuchado al Sr. Patten decir "no enviemos dinero si no se encuentra una solución política". Es decir, dependemos de la voluntad política de los rebeldes. No hay simetría entre las dos partes. Lo lamento; por razones que ellos conocen no quieren que la Unión Europea y la OTAN se mezclen para apoyar un gobierno legitimo y dicen "entiéndanse ustedes". No hay simetría. He estado en Skopie y no he hablado con los rebeldes, sino con los partidos albaneses oficiales allí y me han dicho "no queremos el principio de la mayoría en los grandes temas". No importa si ejerce el veto un vicepresidente o si para esto prevé algún procedimiento la Constitución. Si vamos en esta dirección, llegamos a la partición del Estado. Así pues es necesario un apoyo más sólido, más serio, más fidedigno que la Unión Europea para la unidad y la democratización de este Estado - estas cosas van juntas. De otra forma vamos a sufrir otro fracaso en nuestra política en los Balcanes. ¡ Y no es la primera vez!"@es12,12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr President, I should like to assure you that our group is overwhelmingly in favour of the unity and democratisation of the FYROM and, more importantly, in favour of safeguarding rights for everyone living there, for all its citizens. We have said as much on previous occasions, but they appear not to trust us. And I wonder why the people living in this area do not trust the European Union. My fellow members have cited several examples: KLA weapons, extremists being transported by air-conditioned bus under NATO escort so that they can continue to wage war in other areas, the declaration made by Mr Leotard – was that a faux pas or a calculated declaration? And now we hear you, Mr President-in-Office, calling for a minimum of contact – that is what I heard – with the extremists so as to find a political solution. Are these not the people whom Mr Robertson was calling criminals just a few days ago? How come we have lost Mr Robertson? We have heard you quoting Mr Badinter. What are Mr Badinter’s views? If I remember correctly from what I have read in the papers, Mr Badinter said no to a state of two separate ethnic groups. Do you support that? We have heard Mr Patten say no to more money unless there is a political settlement. In other words, we are depending on the political will of the extremists. There is no symmetry between the two sides. More is the pity. For reasons which they know best, they do not want the European Union or NATO to get involved in supporting the legitimate government and they are telling them: "sort it out amongst yourselves". There is no symmetry. I was in Skopje and I had discussions not with the extremists but with the official Albanian parties there and they told me they do not want majority voting on major issues. Whether or not this veto will be exercised by a vice-president or whether the constitution will make provision for some other procedure for this is irrelevant. If we move in this direction, we are moving towards the dissolution of the state. We therefore need more stable, more serious, more reliable support from the European Union for the unity and democratisation – and they go hand in hand – of this country. Otherwise we shall fail yet again in our policy in the Balkans. It will not be the first time!"@en3
lpv:translated text
"Herr Präsident, die meisten Mitglieder unserer Fraktion sind für die Einheit und die Demokratisierung der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien sowie vor allem für die Wahrung der Rechte aller Menschen, die dort leben, sämtlicher Bürger. Das sagen wir nicht zum ersten Mal, aber scheinbar bringen sie uns keinerlei Vertrauen entgegen. Und ich frage mich, weshalb die Bewohner dieser Region kein Vertrauen in die Europäische Union haben. Einige Kolleginnen und Kollegen haben Beispiele genannt: die Waffen der UÇK, die Beförderung der Rebellen mit klimatisierten Bussen unter dem Schutz der NATO, damit sie ihren Kampf in anderen Gebieten fortsetzen können, die Erklärungen von Herrn Léotard…War das nun ein Versehen oder Berechnung? Und nun erfahren wir von Ihnen, Herr Ratspräsident, dass Sie einen minimalen Kontakt, einen „contact minimum“ – so habe ich es zumindest gehört – mit den Rebellen fordern, um eine politische Lösung zu erreichen. Sind das nicht diejenigen, die Herr Robertson noch vor wenigen Tagen als Kriminelle bezeichnete? Wo ist denn Herr Robertson abgeblieben? Sie haben sich jetzt, wie wir vernommen haben, auf Herrn Badinter berufen. Welche Position vertritt denn Herr Badinter? Wenn ich die Pressemeldungen richtig in Erinnerung habe, so hat sich Herr Badinter „gegen einen Staat zweier verschiedener Völker“ ausgesprochen. Unterstützen Sie diese Aussage? Herr Patten wiederum hat gerade verlauten lassen: „Keine Finanzhilfe ohne eine politische Lösung“. Das heißt, wir sind vom politischen Willen der Rebellen abhängig. Von einer Symmetrie zwischen beiden Seiten kann keine Rede sein. Es tut mir leid. Aus anderen, eigennützigen Erwägungen lehnen sie eine Einmischung der Europäischen Union und der NATO ab, damit sie die rechtmäßige Regierung unterstützen und die Betroffenen auffordern können: „Regelt die Angelegenheit unter Euch“. Von Symmetrie nichts zu sehen. Ich war in Skopje und habe dort nicht mit den Rebellen, sondern mit den offiziellen albanischen Parteien gesprochen, und die sagten mir: „Wir wollen kein Mehrheitsprinzip bei den entscheidenden Fragen“. Es spielt keine Rolle, ob irgendein Vizepräsident dieses Vetorecht geltend macht oder ob dafür irgendein anderes Verfahren in der Verfassung vorgesehen wird. Wenn wir diese Richtung einschlagen, bewegen wir uns auf die Auflösung des Staates zu. Erforderlich ist also eine entschlossenere, seriösere, glaubwürdigere Unterstützung seitens der Europäischen Union für die Einheit und die Demokratisierung – beides geht Hand in Hand – dieses Staates. Anderenfalls hätten wir ein neuerliches Scheitern unserer Politik auf dem Balkan zu verzeichnen. Das wäre ja nicht das erste Mal!"@de7
lpv:translated text
"Senhor Presidente, gostaria de lhe dizer que o nosso grupo é esmagadoramente a favor da unidade e da democratização da ARJM, e acima de tudo a favor da garantia dos direitos a todas as pessoas que ali vivem, a todos os cidadãos. Temo­lo dito repetidas vezes, mas parece que não confiam nada em nós. E pergunto a mim mesmo por que razão os habitantes da região não confiam na União Europeia. Houve colegas que apontaram exemplos, as armas do UCK, o transporte dos rebeldes em autocarros climatizados e sob a escolta da ΝΑΤΟ para continuarem a guerra noutras regiões, as declarações do senhor Léotard... Trata­se de uma gafe ou de uma declaração calculada? E agora ouvimos Vossa Excelência dizer, Senhor Presidente do Conselho, que vão procurar estabelecer um " " - foi assim que eu ouvi - com os rebeldes, a fim de se avançar para uma solução política. Não são os mesmos que até há poucos dias o senhor Robertson chamava de criminosos? Onde é que o senhor Robertson se perdeu? Ouvimos Vossa Excelência evocar o senhor Badinter. Quais são as posições de Badinter? Se bem me lembro do que dizia a imprensa, o senhor Badinter afirmou "não a um país com duas etnias separadas". Vossa Excelência apoia­o? Ouvimos Chris Patten dizer "não há dinheiro sem uma solução política". Ou seja, estamos dependentes da vontade política dos rebeldes. Não existe simetria entre os dois lados. Lamento. Por outras razões, muito próprias, não querem que a União Europeia e a ΝΑΤΟ se imiscuam para apoiarem o Governo legítimo e dizem "metam­se nos vossos assuntos". Não há simetria. Estive em Skopje e, em vez de discutir com os rebeldes, discuti com os partidos albaneses oficiais ali existentes, que me disseram "não queremos o princípio da maioria para as grandes questões". Não importa se o veto vai ser exercido por um vice­presidente ou se será previsto na Constituição um outro processo qualquer. Se formos nessa direcção, vamos para a dissolução do Estado. Assim, é necessário um apoio mais firme, mais sério, mais credível por parte da União Europeia para assegurar a unidade e a democratização - que andam de mãos dadas - deste Estado. De outra forma, teremos mais um fracasso na nossa política nos Balcãs. Não será a primeira vez!"@pt11
lpv:translated text
"Signor Presidente, vorrei segnalarle che il mio gruppo si schiera compatto a favore dell’unità e della democratizzazione della FYROM e soprattutto della garanzia dei diritti per tutte le persone che vivono in quel paese. L’abbiamo già ribadito, ma a quanto pare non si fa molto affidamento sulle nostre parole. Mi chiedo perché gli abitanti della regione non abbiano fiducia nell’Unione europea. Alcuni onorevoli colleghi hanno citato vari esempi: le armi dell’UCK, il trasporto dei ribelli su climatizzati scortati dalla NATO per consentire loro di proseguire la guerra in altre regioni, le dichiarazioni del signor Léotard… Si tratta di una o di una dichiarazione ben calcolata? Oggi, signor Presidente in carica del Consiglio, lei ci parla di un “ ” con i ribelli – è questa l’espressione che ho udito – in modo da trovare una soluzione politica. Questi ribelli non sono forse quelli che fino a poco tempo fa Lord Robertson definiva criminali? Dov’è finito Lord Robertson? Lei ha fatto il nome del signor Badinter ed io vorrei sapere quali sono le posizioni di quest’ultimo. Se ricordo bene quanto riportato dalla stampa, il signor Badinter avrebbe detto “no ad uno Stato con due etnie separate”; lei lo appoggia? Il Commissario Patten ha detto “niente soldi senza soluzione politica”: in altre parole, dipenderemmo dalla volontà politica dei ribelli. Mi rattrista questa mancanza di simmetria tra le due parti. Per loro ragioni soggettive, l’Unione europea e la NATO non vogliono immischiarsi e schierarsi a sostegno del governo legittimo, ma preferiscono che le due parti trovino da sole un accordo. Non c’è simmetria. Tempo fa, nel corso di una mia visita a Skopje, ho avuto modo di discutere non con i ribelli, ma con i partiti albanesi ufficiali, i quali mi hanno detto: “non vogliamo l’applicazione del principio della maggioranza nelle questioni importanti”. Non importa se il veto sarà esercitato da un vicepresidente o ai sensi di un’altra procedura prevista dalla costituzione. Con queste premesse ci si avvia verso la distruzione dello Stato. Da parte dell’Unione europea serve quindi un sostegno più fermo, serio e credibile a favore dell’unità e della democrazia dello Stato – due fattori che vanno sempre in coppia. In caso contrario, assisteremo al fallimento della nostra politica nei Balcani e non sarà certo la prima volta!"@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"(EL) Señor Presidente, quisiera decirle que mi Grupo está plenamente a favor de la unidad y de la democratización de la Ex República Yugoslava de Macedonia y, principalmente, a favor de garantizar los derechos a cuantos viven allí, a todos sus ciudadanos. Ya lo hemos dicho, pero parece que no nos tienen ninguna confianza. Y me pregunto por qué los habitantes de la región no tienen confianza en la Unión Europea. Mis señores colegas han puesto ejemplos, las armas del UCK, el traslado de los rebeldes en autobuses con aire acondicionado y con acompañamiento de la OTAN para continuar la guerra en otras regiones, las declaraciones del Sr. Léotar… ¿Se trata de una metedura de pata o de una declaración calculada? Y ahora le oímos a usted, señor Presidente del Consejo, pedir un "contact minimum" - así lo he escuchado - con los rebeldes para encontrar una solución política. ¿No son los mismos que, hasta hace poco, el Sr. Robertson trataba de criminales? ¿Dónde se ha metido el Sr. Robertson? Le hemos escuchado apelar al Sr. Badinter. ¿Cuál es la postura de Badinter? Si recuerdo bien lo publicado en la prensa, el Sr. Badinter había dicho "no un Estado de dos grupos étnicos distintos". ¿Lo apoya usted? Hemos escuchado al Sr. Patten decir "no enviemos dinero si no se encuentra una solución política". Es decir, dependemos de la voluntad política de los rebeldes. No hay simetría entre las dos partes. Lo lamento; por razones que ellos conocen no quieren que la Unión Europea y la OTAN se mezclen para apoyar un gobierno legitimo y dicen "entiéndanse ustedes". No hay simetría. He estado en Skopie y no he hablado con los rebeldes, sino con los partidos albaneses oficiales allí y me han dicho "no queremos el principio de la mayoría en los grandes temas". No importa si ejerce el veto un vicepresidente o si para esto prevé algún procedimiento la Constitución. Si vamos en esta dirección, llegamos a la partición del Estado. Así pues es necesario un apoyo más sólido, más serio, más fidedigno que la Unión Europea para la unidad y la democratización de este Estado - estas cosas van juntas. De otra forma vamos a sufrir otro fracaso en nuestra política en los Balcanes. ¡ Y no es la primera vez!"@es12,12
lpv:translated text
"Monsieur le Président, je voudrais vous dire que notre groupe est, dans sa majorité écrasante, en faveur de l’unité et de la démocratisation de l’ARYM, et notamment pour que les droits de l’homme soient garantis à tous ceux qui y vivent, à tous les citoyens. Nous l’avons déjà dit, mais il semble qu’ils n’aient aucune confiance en nous. Et je me demande pourquoi les habitants de la région n’ont pas confiance en l’Union européenne. Des collègues ont cité des exemples, les armes de l’UCK, le transfert des rebelles dans des autocars climatisés et sous escorte de l’OTAN afin qu’ils poursuivent la guerre dans d’autres régions, les propos de M. Léotard... S’agit-il d’une gaffe ou d’une déclaration calculée ? Et maintenant, nous venons de vous entendre demander, Monsieur le Président du Conseil, un "contact minimum" - ce sont les termes que j’ai entendus - avec les rebelles pour avancer vers une solution politique. Ne sont-ce pas ces gens que M. Robertson qualifiait de criminels voici à peine quelques jours ? Où est passé M. Robertson ? Nous vous avons entendu invoquer M. Badinter. Quelles sont les positions de M. Badinter ? Si je me souviens bien, d’après la presse, M. Badinter a déclaré "pas d’État de deux ethnies séparées". Vous le soutenez ? Nous avons entendu M. Patten déclarer "pas d’argent si l’on ne trouve pas de solution politique". En d’autres termes, nous dépendons de la volonté politique des rebelles. Il n’y a pas de balance égale entre les deux camps. Je le déplore. Pour des raisons différentes, qui leur sont propres, ni l’Union européenne ni l’OTAN ne veulent intervenir pour soutenir le gouvernement légal et ils disent "arrangez-vous entre vous". Il n’y a pas de balance égale. J’étais à Skopje et je me suis entretenu, non pas avec les rebelles, mais avec les partis albanais officiels du pays qui m’ont dit : "nous ne voulons pas du principe de la majorité sur les grandes questions". Peu importe si ce droit de veto sera exercé par un vice-président ou si une autre procédure sera prévue à cet effet dans la constitution. Si nous nous engageons dans cette voie, nous courons à la désintégration de l’État. Il faut donc un soutien plus ferme, plus sérieux, plus crédible de la part de l’Union européenne en faveur de l’unité et de la démocratisation - elles vont de pair - de cet État. Sinon, nous essuierons un autre échec de notre politique dans les Balkans. Ce ne sera pas la première fois !"@fr6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.2.3-067"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph