Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-062"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.2.3-062"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the situation in the Former Yugoslav Republic of Macedonia remains, as the minister has just said, a matter of intense concern to all of us. In the three months since I last discussed this matter with honourable Members, there has been a steady deterioration in the security situation, a growing polarisation of political opinion and an exponential rise in the number of refugees and internally displaced persons. When the foreign minister of FYROM reports to the Political and Security Committee of the Council in Brussels on Friday, she will be in a position to speak about substantial progress, because the alternative is frankly too awful to contemplate. It is not too late to avoid catastrophe, but it requires the courage of every citizen of the Former Yugoslav Republic of Macedonia to pull back from the brink. It requires those with influence in Kosovo over the rebels to pull them back from the brink and it requires the continued stand for moderation exemplified by the government in Tirana to whom I pay unreserved tribute for their contribution. There cannot be a solely military solution. There has to be a political settlement and it cannot come soon enough. The violence in front of the Parliament in Skopje just over a week ago, without exaggeration, brought matters to the very brink of the abyss. It is welcome that in the last week there has not been a further serious deterioration in the security situation, and it is welcome, as Minister Michel has just said, that the political dialogue pioneered by President Trajkovski has been resumed. I want to pay tribute to the President’s efforts, I want to pay tribute to the President’s calm decency in the face of this crisis. As honourable Members will know, the European Union has been intensively involved, from the outset, in efforts to contain and extinguish this conflict. All of us who have some responsibility for this region are acutely conscious of the danger that a descent into civil war in the Former Yugoslav Republic of Macedonia would pose, not just for the community there, that would be bad enough, but for the region as a whole. Working with NATO, working with the OSCE, working with the United States, we will leave no stone unturned in the search for an end to this conflict and an agreed way forward based on dialogue and political settlement. One feature of this crisis, has been the very close cooperation between the relevant international organisations and bodies involved, not drawn from any manual or textbook, but because we know how vital it is that we tackle this problem in a united and coherent fashion. We have not yet succeeded in bringing the conflict to an end, but we are absolutely clear that it is only by working together and working with the democratically elected government in Skopje that we will succeed in doing so. The leading role on behalf of the European has, of course, rightly been taken by my friend and colleague, High Representative Javier Solana. He has been to Skopje on countless occasions and I have accompanied him on a number of those visits as well as making visits on my own. He has worked, and is working, tirelessly for a peaceful solution, ably supported on the ground in Skopje by the outgoing presidency ambassador, Mark Dickinson, and by the head of the commission delegation, José Pinto Texeira. I want to pay a particularly warm tribute to him for his courage and steadfastness and wise advice. A week ago, as the minister has said, the General Affairs Council appointed Mr Léotard as the European Union’s resident envoy, in Skopje, under the authority of Mr Solana. I met Mr Léotard last week and promised him the full support of the European Commission in his work. We stand ready to do all we can, anywhere and at any time. Mr Léotard is initially locating himself in the Commission’s delegation office in Skopje. As honourable Members know, in April the Former Yugoslav Republic of Macedonia signed a stabilisation and association agreement with the European Union. That agreement includes important commitments by the government in Skopje about respect for human rights, including the rights of minorities. It is essential that those commitments should be honoured, and we all want to see early results in the inter-ethnic dialogue. That is the only route to a lasting political solution. The European Commission is providing very substantial support, EUR 42 million under CARDS in 2001. Much of it will specifically help with the implementation of projects which will assist the Albanian as well as the Macedonian Slav community. For example, the EUR 5 million we have delivered for the South-East Europe Albanian language university at Tetovo, funds for the census and funds for local government reform and the implementation of small-scale local infrastructure projects, which make a visible difference to people’s lives and communities. We have made it very clear, and I want to repeat this point today, that we will be ready to come forward with substantial assistance for the Former Yugoslav Republic of Macedonia as soon as a political agreement is reached between the parties. I hope that all involved will regard that as a serious incentive to work intensively and constructively with Mr Léotard and Mr Pardew, the United States representative, in the coming days. Let it also be an incentive to extend the cease-fire and to halt the military activities on both sides which are costing so much politically, financially and in human lives. I just want to underline this point. This Parliament would not take kindly to proposals from the Commission, or from anyone, to spend more money supporting reconstruction and development, supporting the budget in the Former Yugoslav Republic of Macedonia, if at the same time money was being spent, which frankly no one really has, on more bombs and more rockets, and if there was not a clear prospect of a political settlement and continuing cease-fire."@en3
lpv:translated text
"Hr. formand, situationen i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er, som ministeren lige har sagt, fortsat noget, der giver anledning til intens bekymring for os alle. I de tre måneder, siden jeg sidst drøftede denne sag med de ærede medlemmer, er der sket en stadig forværring af sikkerhedssituationen, en voksende polarisering af de politiske opfattelser og en dramatisk stigning i antallet af flygtninge og internt fordrevne. Når udenrigsministeren fra Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien aflægger rapport til Rådets Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité i Bruxelles på fredag, vil hun kunne tale om betydelige fremskridt, for alternativet er ærlig talt for skrækkeligt at tænke på. Det er ikke for sent at undgå en katastrofe, men det kræver mod af enhver borger i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien at trække sig tilbage fra afgrunden. Det kræver, at de, der har indflydelse på rebellerne i Kosovo, får dem trukket tilbage fra afgrunden, og det kræver fortsat indsats for dæmpnning, sådan som regeringen i Tirana har ydet, og jeg vil gerne udtrykke min største anerkendelse for dens bidrag. Der kan ikke findes nogen ren militær løsning. Der skal indgås et politisk forlig, og det kan ikke ske for hurtigt. Volden uden for parlamentet i Skopje for godt en uge siden bragte uden overdrivelse situationen til afgrundens rand. Det er glædeligt, at der i den sidste uge ikke er sket nogen yderligere alvorlig forværring af sikkerhedssituationen, og som hr. Michel lige har sagt, er det glædeligt, at den politiske dialog, som præsident Trajkovski tog initiativ til, er blevet genoptaget. Jeg vil gerne udtrykke min anerkendelse af præsidentens bestræbelser, jeg vil gerne hylde hans rolige og anstændige opførsel midt i denne krise. Som de ærede medlemmer sikkert ved, har EU fra begyndelsen været intenst involveret i bestræbelserne på at inddæmme og standse denne konflikt. Alle vi, der har ansvar for denne region, er yderst opmærksomme på den fare, som en borgerkrig i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ville udgøre, ikke blot for folk dér, det ville være slemt nok, men for hele regionen. I samarbejde med NATO, OSCE og USA vil vi ikke lade noget været uforsøgt under bestræbelserne for at få gjort en ende på denne konflikt og opnå enighed om en vej frem, der er baseret på dialog og politiske forlig. Et træk ved denne krise har været det meget tætte samarbejde mellem de relevante internationale organisationer og organer, ikke på basis af nogen manual eller lærebog, men fordi vi ved, hvor afgørende det er, at vi tackler dette problem på en fælles og sammenhængende måde. Vi har endnu ikke haft held til at få gjort en ende på konflikten, men vi er helt på det rene med, at det kun er ved at arbejde sammen og ved samarbejde med den demokratisk valgte regering i Skopje, at vi kan få held til at gøre dette. Den ledende rolle på Europas vegne er naturligvis med rette blevet udfyldt af min ven og kollega, den højtstående repræsentant Javier Solana. Han har ved utallige lejligheder været i Skopje, og jeg har ledsaget ham på nogle af disse besøg og også selv aflagt besøg. Han har arbejdet og arbejder fortsat utrætteligt for en fredelig løsning, og han får god støtte lokalt i Skopje af det afgående formandskabs ambassadør, Mark Dickinson, og af lederen af Kommissionens delegation, José Pinto Texeira. Jeg vil gerne i særdeleshed udtrykke min uforbeholdne anerkendelse over for ham for hans mod og urokkelighed og kloge råd. For en uge siden udpegede Rådet (almindelige anliggender), som ministeren har sagt, hr. Léotard som EU's udsending i Skopje, under hr. Solana. Jeg mødte hr. Léotard i sidste uge og lovede ham Kommissionens fulde støtte til hans arbejde. Vi er parat til at gøre alt, hvad vi kan, hvor som helst og når som helst. Til en begyndelse flytter hr. Léotard ind i kontorerne hos Kommissionens delegation i Skopje. Som de ærede medlemmer vil vide, undertegnede Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i april en stabilitets- og associeringsaftale med EU. Denne aftale indbefatter vigtige forpligtelser for regeringen i Skopje med hensyn til respekt for menneskerettighederne, herunder minoritetsrettigheder. Det er af afgørende betydning, at man opfylder disse forpligtelser, og vi ønsker alle at se hurtige resultater af dialogen mellem de etniske grupper. Det er den eneste vej til en varig politisk løsning. Kommissionen giver meget omfattende støtte, 42 millioner euro under Cards i 2001. Meget af dette vil specifikt bidrage til gennemførelsen af projekter, der skal hjælpe albanerne såvel som det slavo-makedonske samfund. F.eks. de 5 millioner euro, vi har givet til det albanske sproguniversitet for Sydøsteuropa i Tetovo, midler til folketælling og til reformer af lokalregeringen og gennemførelse af små lokale infrastrukturprojekter, der gør en synlig forskel for befolkningens og lokalsamfundenes liv. Vi har gjort det meget klart, og det vil jeg gerne gentage her i dag, at vi er parat til at give betydelig støtte til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, så snart der er nået en politisk aftale mellem parterne. Jeg håber, at alle involverede vil betragte dette som en seriøs tilskyndelse til at arbejde intensivt og konstruktivt med hr. Léotard og hr. Pardew, USA's repræsentant, i de kommende dage. Lad det også bidrage til at forlænge våbenstilstanden og standse de militære aktiviteter på begge sider, hvilket koster så meget politisk, økonomisk og med hensyn til menneskeliv. Dette vil jeg gerne understrege. Parlamentet vil ikke tage godt imod forslag fra Kommissionen eller fra nogen andre om at bruge flere penge til støtte for genopbygning og udvikling og for budgettet i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, hvis man samtidig bruger penge på flere bomber og raketter, hvilket der dog ikke er nogen, der har gjort, og hvis der ikke er klar udsigt til en aftale om fortsat våbenstilstand."@da1
". Herr Präsident, wie der Minister bereits sagte, bereitet uns allen die Situation in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien große Sorgen. In den drei Monaten, die seit meinem letzten Bericht vor den Damen und Herren Abgeordneten dieses Hauses vergangen sind, hat sich die Sicherheitslage kontinuierlich verschlechtert, das politische Meinungsbild ist zunehmend von Polarisierung geprägt, und die Zahl der Flüchtlinge und Binnenflüchtlinge ist exponentiell gestiegen. Wenn die Außenministerin der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien dem Ausschuss des Rates für politische und Sicherheitsfragen am Freitag in Brüssel Bericht erstattet, wird sie sichtbare Fortschritte vorweisen müssen, weil die Alternative so düster ist, dass wir besser nicht darüber nachdenken. Es ist noch nicht zu spät, eine Katastrophe zu vermeiden, aber das erfordert den Mut aller Bürger der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, einem drohenden Krieg eine klare Absage zu erteilen. Diejenigen, die im Kosovo Einfluss auf die Rebellen ausüben können, müssen sie zum Rückzug auffordern, und alle Beteiligten müssen unter allen Umständen Zurückhaltung üben, so wie die Regierung in Tirana, deren Beitrag ich an dieser Stelle ausdrücklich würdigen möchte. Eine rein militärische Lösung kann es nicht geben. Eine politische Lösung ist unumgänglich, und sie muss möglichst schnell erreicht werden. Die Gewalt vor dem Parlament in Skopje vor gut einer Woche hat das Land an den Rand des Abgrunds getrieben, wie wir ohne Übertreibung feststellen können. Es ist erfreulich, dass sich die Sicherheitslage in der vergangenen Woche nicht wesentlich verschlechtert hat. Begrüßenswert ist auch, wie Herr Michel sagte, dass der politische Dialog auf Initiative von Präsident Trajkovski wieder aufgenommen worden ist. Ich möchte die Bemühungen des Präsidenten würdigen und ihm für seine ruhige und besonnene Haltung in dieser Krise danken. Wie die Damen und Herren Abgeordneten wissen, hat sich die Europäische Union von Anfang an intensiv an den Bemühungen um eine Eindämmung und Lösung dieses Konflikts beteiligt. Alle, die in irgendeiner Weise Verantwortung für diese Region tragen, wissen sehr genau, wie gefährlich ein Abgleiten in einen Bürgerkrieg in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien nicht nur für das Land selbst, das wäre schon schlimm genug, sondern für die gesamte Region wäre. Wir werden mit der NATO, der OSZE, den Vereinigten Staaten zusammenarbeiten und nichts unversucht lassen, was diesem Konflikt ein Ende setzen und eine Einigung auf der Grundlage eines Dialogs und einer politischen Lösung ermöglichen könnte. Bemerkenswert bei dieser Krise ist die enge Zusammenarbeit aller einschlägigen internationalen Organisationen und Gremien, die nicht nach Vorgaben aus irgendeinem Lehr- oder Handbuch erfolgt, sondern in dem Wissen, dass ein gemeinsamer und kohärenter Ansatz zur Lösung dieses Problems wichtig ist. Bisher ist es uns noch nicht gelungen, diesen Konflikt zu lösen, aber uns ist klar, dass eine Lösung nur durch unsere gemeinsamen Bemühungen und die Zusammenarbeit mit der demokratisch gewählten Regierung in Skopje möglich sein wird. Die führende Rolle im Namen Europas hat natürlich mein Freund und Kollege, der Hohe Vertreter Javier Solana, übernommen. Er war unzählige Male in Skopje. Ich habe ihn auf etlichen dieser Reisen begleitet, war aber auch mehrmals allein in Skopje. Er hat sich unermüdlich für eine friedliche Lösung eingesetzt und verfolgt dieses Ziel unbeirrt weiter. Tatkräftig unterstützt wird er dabei vor Ort von Botschafter Mark Dickinson, sowie vom Leiter der Kommissionsdelegation, José Pinto Texeira. Ich möchte ihm herzlich für seinen Mut und seine Standhaftigkeit sowie für seinen klugen Rat danken. Wie der Minister bereits erwähnte, wurde Herr Léotard vergangene Woche vom Rat „Allgemeine Angelegenheiten“ zum ständigen Gesandten der Europäischen Union in Skopje ernannt, der Herrn Solana untersteht. Ich habe letzte Woche mit Herrn Léotard gesprochen und ihm die volle Unterstützung der Europäischen Kommission bei seiner Arbeit zugesagt. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, überall und zu jeder Zeit. Herr Léotard wird zunächst im Büro der Kommissionsdelegation in Skopje untergebracht sein. Wie Ihnen bekannt ist, wurde im April ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen zwischen der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien und der Europäischen Union unterzeichnet. In diesem Abkommen hat sich die Regierung in Skopje unter anderem zur Achtung der Menschenrechte und der Minderheitenrechte verpflichtet. Diese Verpflichtungen müssen eingehalten werden, und wir erwarten schon bald Fortschritte im Dialog zwischen den verschiedenen Volksgruppen. Dies ist der einzige Weg zu einer dauerhaften politischen Lösung. Die Europäische Kommission leistet beträchtliche Unterstützung und hat 2001 im Rahmen von CARDS 42 Mio. EUR bereitgestellt. Ein großer Teil dieser Summe ist speziell für die Durchführung von Projekten vorgesehen, durch die sowohl die albanische als auch die slawische Bevölkerung in Mazedonien unterstützt werden sollen. Dazu zählen zum Beispiel die 5 Mio. EUR, die wir für die albanischsprachige Südosteuropa-Universität in Tetovo, für die Volkszählung, die Reform der lokalen Gebietskörperschaften und die Durchführung kleiner lokaler Infrastrukturprojekte bereitgestellt haben, mit denen die Situation der Menschen und Gemeinden spürbar verbessert werden kann. Wir haben klar gesagt, und ich möchte diesen Punkt heute wiederholen, dass wir die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien tatkräftig unterstützen werden, sobald eine politische Einigung zwischen den Parteien erreicht worden ist. Ich hoffe, dass alle Beteiligten dies in den nächsten Tagen als starken Anreiz für eine intensive und konstruktive Zusammenarbeit mit Herrn Léotard und Herrn Pardew, dem Vertreter der USA, betrachten werden. Vielleicht kann dies auch ein Anreiz dafür sein, den Waffenstillstand zu verlängern und die militärischen Aktivitäten auf beiden Seiten einzustellen, die großen politischen Schaden anrichten, viel Geld verschlingen und viele Menschenleben fordern. Ich möchte diesen Punkt ausdrücklich betonen. Dieses Parlament wird Vorschläge der Kommission oder von anderer Seite zur Aufstockung der Finanzmittel für den Wiederaufbau und die Entwicklung sowie zur Unterstützung des Haushalts der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien nicht befürworten, wenn gleichzeitig Geld, das niemand hat, für mehr Bomben und Raketen ausgegeben wird und wenn keine konkrete Aussicht auf eine politische Lösung und einen dauerhaften Waffenstillstand besteht."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συνεχίζει να αποτελεί, όπως μόλις είπε ο Υπουργός, θέμα έντονης ανησυχίας για όλους μας. Στη διάρκεια των τριών μηνών που πέρασαν από την τελευταία φορά που συζήτησα αυτό το θέμα με τους αξιότιμους βουλευτές, παρατηρείται μια σταθερή επιδείνωση της κατάστασης της ασφάλειας, μια αυξανόμενη πόλωση των πολιτικών απόψεων και μια επιταχυνόμενη αύξηση του αριθμού των προσφύγων και των εσωτερικώς εκτοπισθέντων ατόμων. Όταν η Υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ εμφανιστεί ενώπιον της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες την Παρασκευή, θα είναι σε θέση να μιλήσει για σημαντική πρόοδο, διότι η εναλλακτική λύση είναι πραγματικά μια πολύ φρικτή προοπτική. Δεν είναι πολύ αργά για την αποφυγή της καταστροφής, αλλά ο κάθε πολίτης της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας πρέπει να δείξει το απαιτούμενο σθένος για να απομακρυνθεί από το χείλος του γκρεμού. Όσοι στο Κοσσυφοπέδιο επηρεάζουν τους επαναστάτες, πρέπει να τους απομακρύνουν από το χείλος του γκρεμού και απαιτείται συνεχής προσπάθεια για μετριοπάθεια, κατά το εξαιρετικό παράδειγμα της κυβέρνησης των Τιράνων στην οποία θέλω να αποτίσω φόρο τιμής για τη συμβολή της. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνο στρατιωτική λύση. Πρέπει να υπάρξει πολιτικός διακανονισμός το συντομότερο δυνατό. Η βία μπροστά από το Κοινοβούλιο των Σκοπίων πριν από μια εβδομάδα έφερε τα πράγματα, χωρίς υπερβολή, στο χείλος της αβύσσου. Είναι θετικό ότι την τελευταία εβδομάδα δεν έχει επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση της ασφάλειας και είναι θετικό, όπως μόλις είπε ο Υπουργός Michel, ότι έχει ξαναρχίσει ο πολιτικός διάλογος τον οποίο προωθεί ο Πρόεδρος Τραϊκόφσκι. Θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στις προσπάθειες του Προέδρου, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στην ήρεμη αξιοπρέπεια που επιδεικνύει ο Πρόεδρος μπροστά σ’ αυτήν την κρίση. Όπως θα γνωρίζουν οι αξιότιμοι βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε, ευθύς εξαρχής, προσπάθειες για τον έλεγχο και την κατάσβεση αυτής της σύγκρουσης. Όλοι όσοι από εμάς έχουμε κάποια ευθύνη γι’ αυτήν την περιοχή, έχουμε απόλυτη επίγνωση του κινδύνου που θα συνεπαγόταν η διολίσθηση της κατάστασης προς έναν εμφύλιο πόλεμο στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όχι μόνο για την εκεί κοινότητα, γεγονός αρκετά άσχημο από μόνο του, αλλά και για την όλη περιοχή. Σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ, σε συνεργασία με την ΟΑΣΕ, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα κινήσουμε γη και ουρανό στην προσπάθεια να δώσουμε τέλος σ’ αυτή τη σύγκρουση και να χαράξουμε έναν συμπεφωνημένο δρόμο προς τα εμπρός, με βάση τον διάλογο και τον πολιτικό διακανονισμό. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της κρίσης ήταν η πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων διεθνών οργανισμών και φορέων, την οποία δεν εμπνευστήκαμε από κάποιο εγχειρίδιο ή βοήθημα, αλλά επειδή γνωρίζουμε πόσο ζωτική σημασία έχει το να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα ενωμένοι και με συνέπεια. Δεν έχουμε επιτύχει ακόμα τον τερματισμό της σύγκρουσης, αλλά είναι απόλυτα σαφές ότι μόνον εάν εργαστούμε από κοινού και εάν συνεργαστούμε με τη δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση των Σκοπίων θα επιτύχουμε το στόχο μας. Τον ηγετικό ρόλο από ευρωπαϊκής πλευράς έχει αναλάβει φυσικά, όπως πρέπει, ο φίλος και συνάδελφός μου, Ύπατος Εκπρόσωπος Χαβιέ Σολάνα. Έχει μεταβεί στα Σκόπια άπειρες φορές, και σε ορισμένες από αυτές τις επισκέψεις τον έχω συνοδεύσει και εγώ, ενώ έχω επίσης επισκεφθεί και μόνος μου την περιοχή. Έχει εργαστεί και συνεχίζει να εργάζεται ακούραστα για την εξεύρεση μιας ειρηνικής λύσης, έχοντας επιτόπου στα Σκόπια την αποτελεσματική υποστήριξη του πρέσβη της απερχόμενης προεδρίας Mark Dickinson, καθώς και του επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Επιτροπής José Pinto Texeira, στον οποίο θέλω να αποτίσω έναν ιδιαίτερα θερμό φόρο τιμής για το σθένος, την αποφασιστικότητα και τη σοφή καθοδήγησή του. Πριν από μια εβδομάδα, όπως είπε ο Υπουργός, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων όρισε τον κ. Léotard μόνιμο απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια, υπό τις εντολές του κ. Σολάνα. Συνάντησα τον κ. Léotard την προηγούμενη εβδομάδα, και του υποσχέθηκα την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο έργο του. Είμαστε έτοιμοι να πράξουμε ό,τι μπορούμε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Ο κ. Léotard έχει εγκατασταθεί προς το παρόν στο γραφείο της αντιπροσωπείας της Επιτροπής στα Σκόπια. Όπως γνωρίζουν οι αξιότιμοι βουλευτές, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας υπέγραψε τον Απρίλιο συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης των Σκοπίων σχετικά με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι εν λόγω δεσμεύσεις, και επιθυμούμε όλοι να δούμε γρήγορα αποτελέσματα στον διάλογο μεταξύ των διαφόρων εθνοτήτων. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για διαρκή πολιτική λύση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει πολύ ουσιαστική υποστήριξη, ύψους 42 εκατομμυρίων ευρώ, στα πλαίσια του προγράμματος CARDS για το 2001. Ένα μεγάλο μέρος της θα βοηθήσει συγκεκριμένα την υλοποίηση σχεδίων συνδρομής προς την αλβανική, αλλά και τη σλαβομακεδονική κοινότητα. Παράδειγμα αποτελούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ που έχουμε προσφέρει για το αλβανόφωνο πανεπιστήμιο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Τέτοβο, τα κονδύλια για την απογραφή και τα κονδύλια για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης και την εκτέλεση μικρής κλίμακας σχεδίων τοπικών υποδομών, που δημιουργούν ορατή διαφορά στη ζωή και τις κοινότητες των ανθρώπων. Έχουμε καταστήσει ιδιαίτερα σαφές, και θέλω να επαναλάβω αυτό το σημείο σήμερα, ότι θα είμαστε έτοιμοι να προτείνουμε ουσιαστική βοήθεια για την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ευθύς μόλις επιτευχθεί πολιτική συμφωνία μεταξύ των μερών. Ελπίζω ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη θα θεωρήσουν σημαντικό αυτό το κίνητρο, προκειμένου να συνεργαστούν εντατικά και εποικοδομητικά με τον κ. Léotard και με τον κ. Pardew, τον εκπρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, τις προσεχείς ημέρες. Ελπίζω επίσης να αποτελέσει κίνητρο για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και τη διακοπή των στρατιωτικών δραστηριοτήτων και από τις δύο πλευρές, που έχουν τόσο μεγάλο τίμημα τόσο από πολιτικής και οικονομικής πλευράς, όσο και από πλευράς ανθρώπινων ζωών. Θέλω απλά να υπογραμμίσω το ακόλουθο σημείο. Αυτό το Κοινοβούλιο δεν θα δεχόταν αδιαμαρτύρητα μια πρόταση από την Επιτροπή ή οποιονδήποτε άλλο να δαπανήσει περισσότερα χρήματα για τη στήριξη της ανασυγκρότησης και της ανάπτυξης, για τη στήριξη του προϋπολογισμού της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, εάν συγχρόνως δαπανούνταν χρήματα, τα οποία ειλικρινά κανείς δεν διαθέτει πραγματικά, για περισσότερες βόμβες και περισσότερα βλήματα και εάν δεν υπήρχε μια σαφής προοπτική πολιτικού διακανονισμού και συνέχισης της κατάπαυσης του πυρός."@el8
"(EN) Señor Presidente, la situación en la Antigua República Yugoslava de Macedonia sigue siendo, como acaba de decir el ministro, un motivo de intensa preocupación para todos nosotros. En los tres meses transcurridos desde que examiné por última vez ese asunto con Sus Señorías, ha habido un continuo deterioro en la situación en materia de seguridad, una polarización cada vez mayor de la opinión política y un aumento exponencial del número de refugiados y personas desplazadas en el interior. Cuando la ministra de Asuntos Exteriores de la ARYM informe el viernes al Comité Político y de Seguridad del Consejo en Bruselas, estará en condiciones de hablar de avances substanciales, porque la otra opción es demasiado espantosa -la verdad sea dicha- como para tenerla en cuenta. No es demasiado tarde para evitar la catástrofe, pero, para que la Antigua República Yugoslava de Macedonia deje de estar al borde del abismo, es necesario el valor de cada uno de sus ciudadanos. Es necesario que quienes tienen influencia en Kosovo sobre los rebeldes los hagan retirarse del abismo y es necesaria la permanente posición de moderación ejemplificada por el Gobierno de Tirana, al que rindo un homenaje sin reservas por su contribución. No puede haber sólo una solución militar. Tiene que haber una solución política y cuanto antes mejor. La violencia delante del Parlamento en Skopje hace poco más de una semana creó una situación, sin exagerar, al borde mismo del abismo. Es digno de beneplácito que en la última semana no haya habido un deterioro aún mayor de la situación en materia de seguridad y que, como acaba de decir el ministro Sr. Michel, se haya reanudado el diálogo político promovido por el presidente Trajkovski. Quiero rendir un homenaje a las gestiones del Presidente, quiero rendir un homenaje a la tranquila decencia del Presidente ante esta crisis. Como saben Sus Señorías, la Unión Europea ha participado intensamente, desde el comienzo, en las gestiones encaminadas a contener y poner fin al conflicto. Todos los que tenemos alguna responsabilidad en relación con esa región somos profundamente conscientes del peligro que una caída en la guerra civil en la Antigua República Yugoslava de Macedonia plantearía no sólo para la comunidad de ese país, cosa que sería suficientemente grave, sino también para toda la región. En colaboración con la OTAN, con la OSCE, con los Estados Unidos, no dejaremos piedra sobre piedra en la búsqueda de un fin para ese conflicto y una forma acordada de avanzar basada en el diálogo y la solución política. Un rasgo de esta crisis ha sido la estrecha colaboración entre las organizaciones y los órganos internacionales pertinentes participantes, no inspirada en manual o libro de texto alguno, sino debida a que sabemos lo decisivo que es que abordemos este problema con unión y coherencia. Aún no hemos logrado poner fin al conflicto, pero no nos cabe la menor duda de que sólo cooperando juntos y con el Gobierno democráticamente elegido de Skopje lo lograremos. El papel principal en nombre de la Unión Europea lo ha desempeñado, natural y atinadamente, mi amigo y colega Alto Representante Javier Solana, que ha estado innumerables veces en Skopje y a quien yo he acompañado en algunas de esas visitas, además de hacer otras por mi cuenta. Ha trabajado y trabaja incansablemente en pro de una solución pacífica, hábilmente apoyado en el terreno en Skopje por el actual embajador de la Presidencia, Mark Dickinson, y por el jefe de la delegación de la Comisión, José Pinto Texeira. Quiero rendirle un tributo particularmente cálido por su valor, perseverancia y prudente asesoramiento. Hace una semana, como ha dicho el ministro, el Consejo de Asuntos Generales nombró al Sr. Léotard enviado residente de la Unión Europea en Skopje, a las órdenes del Sr. Solana. La semana pasada me reuní con el Sr. Léotard y le prometí el apoyo pleno de la Comisión Europea a su labor. Estamos dispuestos a hacer todo lo que podamos, en cualquier sitio y en cualquier momento. El Sr. Léotard se ha instalado inicialmente en la oficina de la delegación de la Comisión en Skopje. Como saben Sus Señorías, en abril la Antigua República Yugoslava de Macedonia firmó un acuerdo de asociación y estabilización con la Unión Europea. En dicho acuerdo figuran importantes compromisos por parte del Gobierno de Skopje en materia de respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías. Es esencial que se cumplan dichos compromisos y todos queremos que haya pronto resultados en el diálogo interétnico. Ésa es la única vía para una solución política duradera. La Comisión Europea está prestando en 2001 un apoyo muy substancial -42 millones de euros- con cargo a CARDS. Gran parte de ella contribuirá concretamente a la ejecución de proyectos de asistencia a las comunidades albanesa y macedonia eslava. Por ejemplo, los cinco millones de euros que hemos entregado para la universidad de la europa sudoriental de lengua albanesa en Tetovo, fondos para el censo y fondos para la reforma de la administración local y la ejecución de proyectos locales de infraestructuras en pequeña escala, que benefician visiblemente a la vida de la gente y las comunidades. Hemos dicho con toda claridad -y quiero repetirlo hoy- que estaremos dispuestos a acudir con asistencia substancial para la Antigua República Yugoslava de Macedonia en cuanto se llegue a un acuerdo político entre las partes. Espero que todos los interesados lo consideren un incentivo serio para cooperar intensa y constructivamente con el Sr. Léotard y el Sr. Pardew, el representante de los Estados Unidos, en los próximos días. Debe ser también un incentivo para prorrogar el cese del fuego y detener las actividades militares por ambas partes que tanto están costando política y financieramente y en vidas humanas. Simplemente quiero subrayar esta observación. Este Parlamento no acogería bien propuestas de la Comisión o de cualquier otra instancia encaminada a destinar más fondos para apoyar la reconstrucción y el desarrollo, a apoyar el presupuesto de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, si al mismo tiempo se destinaran unos fondos que -la verdad sea dicha- nadie tiene para más bombas y más cohetes y si no existiera una clara perspectiva de solución política y continuidad del cese del fuego."@es12
"Arvoisa puhemies, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian tilanne on edelleen, kuten ministeri juuri totesi, suuri huolen aihe meille kaikille. Niinä kolmena kuukautena sen jälkeen, kun viimeksi käsittelimme tätä asiaa, turvallisuustilanne on tasaisesti huonontunut, poliittinen mielipide on jakautunut kahtia ja pakolaisten ja kotinsa jättämään joutuneiden määrä on kasvanut moninkertaiseksi. Kun FYROMin ulkoministeri raportoi neuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiselle komitealle Brysselissä perjantaina, hänellä on mahdollisuus puhua merkittävästä edistyksestä, koska vaihtoehto on suoraan sanoen liian kauhea ajateltavaksi. Ei ole liian myöhäistä välttää katastrofia, mutta se vaatii kaikkien entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kansalaisten rohkeutta vetäytyä kuilun reunalta. Se edellyttää kaikkien niiden, joilla on vaikutusvaltaa Kosovon kapinallisiin, vetävän heidät takaisin kuilun reunalta, ja se edellyttää Tiranan hallituksen maltillisen kannan jatkumista; hallituksen panoksesta haluan antaa varauksettoman kiitokseni. Ei voi olla puhtaasti sotilaallista ratkaisua. Täytyy olla poliittinen ratkaisu, eikä se voi syntyä liian aikaisin. Kuten arvoisat jäsenet tietävät, Euroopan unioni on ollut alusta asti intensiivisesti mukana yrityksissä rajata ja lopettaa tämä konflikti. Kaikki me, jotka olemme jollain tavoin vastuussa tästä alueesta, olemme syvästi tietoisia vaarasta, jota sisällissotaan suistuminen entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa merkitsisi ei vain tuolle yhteisölle, mikä sinänsä olisi paha asia, vaan koko alueelle. Tehden yhteistyötä NATOn, ETYJin ja Yhdysvaltojen kanssa emme jätä yhtään kiveä kääntämättä etsiessämme loppua tälle konfliktille sekä yhteisesti hyväksyttyä tietä eteenpäin, joka perustuu vuoropuheluun ja poliittiseen ratkaisuun. Yksi tämän kriisin piirre on ollut hyvin läheinen yhteistyö kansainvälisten järjestöjen ja elinten välillä, jota ei ole otettu mistään oppikirjasta, vaan on valittu siksi, että tiedämme, kuinka elintärkeää on, että ratkaisemme tämän ongelman yhtenäisesti ja yhdenmukaisesti. Emme ole vielä onnistuneet saamaan konfliktia päätökseen, mutta olemme ehdottomasti selvillä, että ainoastaan työskentelemällä yhdessä ja Skopjen kansainvaltaisesti valitun hallituksen kanssa onnistumme siinä. Euroopan unionin puolesta johtavan roolin on tietenkin ja oikein ottanut hyvä ystäväni ja kollegani, EU:n YUTP:n korkea edustaja Javier Solana. Hän on käynyt Skopjessa lukuisia kertoja, ja olen ollut hänen mukanaan useilla noista vierailuista, samoin kuin käynyt omilla vierailuilla. Hän on työskennellyt ja työskentelee edelleen uupumatta rauhanomaisen ratkaisun puolesta; häntä on paikan päällä Skopjessa taitavasti tukenut väistyvän neuvoston puheenjohtajavaltion suurlähettiläs, Mark Dickinson, sekä komission edustuston päällikkö, José Pinto Texeira. Haluan erityisen lämpimästi kiittää häntä hänen rohkeudestaan, päättäväisyydestään ja viisaista neuvoistaan. Kuten ministeri sanoi, yleisten asian neuvosto nimitti viikko sitten edustaja Léotardin Skopjessa paikalla asuvaksi Euroopan unionin edustajaksi toimimaan EU:n korkean edustajan alaisuudessa. Tapasin edustaja Léotardin viime viikolla ja lupasin hänelle Euroopan komission täyden tuen työssään. Olemme valmiita tekemään kaiken voitavamme, missä ja milloin tahansa. Aluksi edustaja Léotard toimii komission edustuston tiloissa Skopjessa. Kuten arvoisat jäsenet tietävät, huhtikuussa entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia allekirjoitti vakaus- ja assosiaatiosopimuksen Euroopan unionin kanssa. Tämä sopimus sisältää Skopjen hallituksen tärkeitä sitoumuksia ihmisoikeuksien, myös vähemmistöjen oikeuksien kunnioittamisesta. On ensisijaisen tärkeää, että näitä sitoumuksia kunnioitetaan, ja haluamme kaikki nähdä pian tuloksia etnisten ryhmien välisestä vuoropuhelusta. Tämä on ainoa tie kestävään poliittiseen ratkaisuun. Euroopan komissio antaa hyvin huomattavaa taloudellista tukea, 42 miljoonaa euroa CARDS-ohjelman kautta vuonna 2001. Suuri osa siitä edistää juuri sellaisten hankkeiden toteuttamista, jotka tukevat yhtä lailla albaanien kuin Makedonian slaavien yhteisöjä. Esimerkkinä voidaan mainita, ne 5 miljoonaa euroa, jotka olemme toimittaneet Kaakkois-Euroopan albaniankieliselle yliopistolle Tetovossa, varat väestönlaskentaan ja paikallishallinnon uudistukseen sekä pienten paikallisten infrastruktuurihankkeiden toimeenpanoon, mikä saa aikaan näkyviä parannuksia ihmisten elämässä ja heidän yhteisöissään. Olemme tehneet hyvin selväksi, ja haluan tänään vielä toistaa, että me olemme valmiita tarjoamaan huomattavaa apua entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle, niin pian kuin osapuolet pääsevät poliittiseen sopimukseen. Toivon, että kaikki osapuolet pitävät tätä vakavana yllykkeenä työskennellä tulevina päivinä intensiivisesti ja rakentavasti edustaja Léotardin ja Yhdysvaltojen edustajan Pardewin kanssa. Olkoon se samalla yllyke laajentaa tulitaukoa ja pysäyttää molemmin puolin sotilaalliset toimet, jotka vaativat niin suuren hinnan poliittisesti, taloudellisesti ja menetettyinä ihmishenkinä. Tätä haluan korostaa. Parlamentti ei tule suhtautumaan myönteisesti komission tai minkään muun tahon ehdotuksiin käyttää enemmän rahaa jälleenrakentamisen ja kehityksen tukemiseen tai entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian talousarvion tukemiseen, jos samanaikaisesti rahaa, jota suoraan sanoen kenelläkään ei ole, käytetään uusiin pommeihin ja ohjuksiin, ja jos ei ole selkeästi nähtävissä poliittista ratkaisua ja kestävää tulitaukoa."@fi5
"Monsieur le Président, la situation au sein de l'ancienne République yougoslave de Macédoine continue à susciter, comme vient de le dire M. le ministre, de profondes inquiétudes parmi nous. Au cours des trois mois qui ont suivi les derniers débats que j'ai mené avec les honorables parlementaires sur cette question, la situation en matière de sécurité s'est constamment dégradée, la polarisation de l'opinion publique s'est accrue et le nombre de réfugiés, ainsi que de personnes déplacées intérieurement, a augmenté de manière exponentielle. Lorsque la ministre des Affaires étrangères de l'ARYM fera son rapport au comité politique et de sécurité du Conseil à Bruxelles ce vendredi, elle sera en mesure de faire état de progrès substantiels, parce que le contraire est franchement trop horrible à envisager. Il n'est pas trop tard pour éviter une catastrophe, mais chaque citoyen de l'ancienne République yougoslave de Macédoine doit faire preuve de courage pour s'éloigner du précipice. Il faut pour cela que les personnes exerçant, au Kosovo, une influence sur les rebelles les éloignent du précipice et il faut pour cela l'attitude de modération dont n'a cessé de faire preuve le gouvernement de Tirana à qui je rends un hommage sans réserve pour son aide. Il ne peut y avoir de solution purement militaire. Il faut aboutir à un règlement politique et celui-ci n'arrivera jamais assez tôt. Les violences qui se sont déroulées devant le parlement de Skopje il y a à peine une semaine ont, ceci dit sans exagération, amené la situation au bord de l'abîme. Il est à saluer qu'au cours de la dernière semaine, la situation en matière de sécurité ne se soit pas encore détériorée et il est à saluer, comme vient de le dire M. le ministre Michel, que le dialogue politique a repris sous l'égide du président Trajkovski. Je veux rendre hommage aux efforts consentis par le président, je veux rendre hommage au calme et à la retenue du président face à cette crise. Comme le savent les honorables parlementaires, l'Union européenne a dès l'abord activement participé aux efforts en vue de contenir et de mettre un terme à ce conflit. Tous ceux qui, parmi nous, ont quelque responsabilité pour cette région sont parfaitement conscients du danger que poserait la dégradation de la situation en une guerre civile au sein de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, non seulement pour la communauté qui y vit - ce serait suffisamment grave -, mais également pour la région dans son ensemble. En travaillant avec l'OTAN, l'OSCE, et les États-Unis, nous ne négligerons aucune possibilité dans notre quête pour mettre un terme à ce conflit et dans la recherche d'un accord basé sur le dialogue et le règlement politique. Une caractéristique de cette crise a revêtu la forme d'une coopération très étroite entre les organisations et instances internationales pertinentes, coopération qui ne s'inspire d'aucun guide ou manuel, mais qui doit son existence au fait que nous savons à quel point il est vital que nous abordions ce problème dans l'unité et la cohérence. Nous ne sommes pas encore parvenus à mettre un terme à ce conflit, mais nous sommes absolument convaincus que c'est en collaborant et en travaillant avec le gouvernement démocratiquement élu de Skopje que nous y parviendrons. C'est mon ami et collègue, le Haut Représentant Javier Solana qui a, bien sûr, assumé le rôle principal au nom des Européens, et ce à juste titre. Il s'est rendu à Skopje à maintes reprises. Je l'ai accompagné quelques fois et j'ai aussi effectué quelques visites de mon côté. Il a travaillé et il travaille sans relâche en vue d'une solution pacifique, bénéficiant sur le terrain d'un soutien de qualité en les personnes de Mark Dickinson, ambassadeur sortant de la présidence, ainsi que de José Pinto Texeira, chef de la délégation de la Commission. Je veux lui rendre un hommage particulièrement chaleureux pour son courage, sa fermeté et ses conseils avisés. Il y a une semaine, comme le ministre l'a dit, le Conseil "affaires générales" a nommé M. Léotard représentant spécial de l'Union européenne à Skopje sous l'autorité de M. Solana. J'ai rencontré M. Léotard la semaine dernière et je lui ai promis que la Commission européenne soutient son travail sans équivoque. Nous sommes prêts à faire tout ce qui est en notre pouvoir, où que ce soit et à n'importe quel moment. M. Léotard s'installe, pour commencer, dans les bureaux de la délégation de la Commission à Skopje. Comme les honorables parlementaires le savent, au mois d'avril, l'ancienne République yougoslave de Macédoine a signé un accord de stabilisation et d'association avec l'Union européenne. Cet accord contient d'importants engagements de la part du gouvernement de Skopje en matière de respect des droits de l'homme, y compris les droits des minorités. Il est crucial que ces engagements soient honorés, et nous voulons tous que le dialogue inter-ethnique porte rapidement ses fruits. C'est la seule voie vers une solution politique durable. La Commission européenne accorde un soutien très substantiel, à savoir 42 millions d'euros au titre du programme CARDS en 2001. La plus grande partie de cette somme contribuera de manière spécifique à la mise en œuvre de projets qui fourniront une aide aux communautés albanaise et slavo-macédonienne. Par exemple, les 5 millions d'euros que nous avons octroyés en faveur de l'université du Sud-Est de l'Europe à Tetovo, de langue albanaise, des fonds pour le recensement, des fonds pour la réforme du gouvernement local, ainsi que pour la mise en œuvre de projets d'infrastructure locaux à petite échelle, qui apportent une amélioration visible à la vie des citoyens et des communautés. Nous avons très clairement déclaré, et aujourd'hui je veux répéter ce point, que nous serons prêts à apporter une aide substantielle à l'ancienne République yougoslave de Macédoine dès que les parties auront conclu un accord politique. J'espère que toutes les parties impliquées considéreront que cela constitue un incitant sérieux pour travailler ces prochains jours de manière intensive et constructive avec M. Léotard et M. Pardew, le représentant des États-Unis. Je voudrais également que l'extension du cessez-le-feu et la cessation des activités militaires des deux côtés - activités qui ont un coût politique, financier et en vie humaines tellement élevé - constituent également un incitant. Je veux simplement souligner ce point. Ce Parlement n'apprécierait pas que des propositions émanant de la Commission, ou de quiconque, suggèrent de dépenser davantage d'argent pour soutenir la reconstruction, le développement, ainsi que le budget de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, si, dans le même temps, de l'argent était dépensé - ce que personne n'a fait, pour parler franchement - pour acquérir davantage de bombes et de missiles et s'il n'y avait pas de perspective claire de règlement politique et de cessez-le-feu durable."@fr6
"Signor Presidente, la situazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia rimane, come il Ministro ha appena affermato, una questione di grave preoccupazione per tutti noi. Nei tre mesi trascorsi dall'ultima volta che ho discusso la questione con gli onorevoli parlamentari la situazione della sicurezza ha subito un costante peggioramento, si è assistito ad una crescente polarizzazione dell'opinione politica e il numero di profughi e di sfollati all'interno della regione è aumentato in misura esponenziale. Quando riferirà al comitato politico e di sicurezza del Consiglio venerdì a Bruxelles, il Ministro degli esteri della ex Repubblica iugoslava di Macedonia si troverà in condizione di descrivere progressi sostanziali, perché altrimenti si presenterebbe ai nostri occhi una situazione davvero troppo cupa. Non è troppo tardi per evitare una catastrofe, ma è necessario il coraggio di ogni cittadino della ex Repubblica iugoslava di Macedonia per allontanarsi dall'orlo del baratro. Bisogna che coloro che esercitano un'influenza sui ribelli in Kosovo li inducano ad allontanarsi dall'abisso ed è necessario continuare ad incoraggiare la moderazione, seguendo l'esempio fornito dal governo di Tirana, al quale rendo omaggio senza riserve per il suo contributo. Non può esistere una soluzione unicamente militare. Si deve trovare una soluzione politica, e non sarà mai troppo presto per farlo. Le violenze davanti al parlamento di Skopje appena una settimana fa hanno portato la situazione, senza esagerare, sull'orlo dell'abisso. E' una buona notizia il fatto che durante l'ultima settimana la situazione della sicurezza non si sia ulteriormente deteriorata e che, come ha appena affermato il Ministro Michel, il dialogo politico avviato dal Presidente Trajkovski sia stato ripreso. Vorrei rendere omaggio agli sforzi del Presidente, al suo atteggiamento pacato e dignitoso di fronte alla crisi. Come gli onorevoli deputati sapranno, l'Unione europea ha partecipato attivamente, fin dall'inizio, alle iniziative volte a contenere e a placare il conflitto. Tutti noi che abbiamo responsabilità nella regione siamo profondamente consapevoli del pericolo che insorgerebbe non solo per la comunità locale – che sarebbe già abbastanza grave – ma per l'intera regione, se la situazione nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia dovesse degenerare in guerra civile. Collaborando con la NATO, l'OSCE e gli Stati Uniti, non lasceremo nulla di intentato per cercare di porre fine a questo conflitto e concordare un modo di procedere basato sul dialogo e su una soluzione politica. Un aspetto che ha caratterizzato la crisi è la strettissima cooperazione tra le organizzazioni e gli enti internazionali competenti, che non deriva da manuali o libri di testo, ma dal fatto che sappiamo quanto sia importante affrontare il problema in modo unitario e coerente. Non siamo ancora riusciti a porre fine al conflitto, ma sappiamo con certezza che solo lavorando insieme e operando in collegamento con il governo democraticamente eletto di Skopje riusciremo a farlo. Il ruolo guida a nome dell'Europa, com'è noto, è stato giustamente assunto dall'amico e collega Alto rappresentante Javier Solana. E' stato a Skopje innumerevoli volte ed io l'ho accompagnato in diverse occasioni, oltre a visitare il paese per conto mio. Il signor Solana ha lavorato e continua a lavorare instancabilmente per trovare una soluzione pacifica, con il valido sostegno a Skopje dell'ambasciatore della Presidenza uscente, Mark Dickinson, e del capo della delegazione della Commissione, José Pinto Texeira. Vorrei rendere un omaggio particolarmente caloroso al signor Solana per il suo coraggio, la sua risolutezza e la sua saggezza. Come ha affermato il Ministro, una settimana fa il Consiglio "affari generali" ha nominato il signor Léotard inviato residente dell'Unione europea a Skopje, sotto l'autorità del signor Solana. Ho incontrato il signor Léotard la scorsa settimana e gli ho promesso il pieno sostegno della Commissione europea nel suo lavoro. Siamo pronti a fare tutto il possibile, ovunque e in qualsiasi momento. Il signor Léotard inizialmente si sistemerà presso l'ufficio della delegazione della Commissione a Skopje. Come gli onorevoli deputati sanno, in aprile la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha sottoscritto un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea. Tale accordo prevede importanti impegni da parte del governo di Skopje in materia di rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze. E' essenziale che tali impegni siano rispettati, e tutti noi vogliamo vedere presto risultati nel dialogo interetnico. Questa è l'unica strada verso una soluzione politica duratura. La Commissione europea fornisce un sostegno molto consistente: 42 milioni di euro nel quadro di CARDS nel 2001. Buona parte di tale sostegno è destinata a contribuire specificamente alla realizzazione di progetti di assistenza a favore sia della comunità albanese sia di quella slava macedone. Per esempio, abbiamo erogato 5 milioni di euro a favore dell'università di lingua albanese dell'Europa sudorientale di Tetovo, fondi per il censimento e fondi per la riforma delle amministrazioni locali e la realizzazione di progetti di infrastrutture regionali su piccola scala, che migliorano visibilmente la vita delle persone e l'organizzazione delle comunità. Abbiamo affermato esplicitamente, e voglio ripeterlo oggi, che saremo pronti a fornire una considerevole assistenza alla ex Repubblica iugoslava di Macedonia non appena si raggiungerà un accordo politico tra le parti. Mi auguro che tutti gli interessati lo considerino un serio incentivo a lavorare intensamente e costruttivamente con il signor Léotard e il signor Pardew, il rappresentante degli Stati Uniti, nei prossimi giorni. Facciamo in modo che sia anche un incentivo a prolungare il cessate il fuoco e ad interrompere le attività militari da entrambe le parti, che comportano costi ingenti sotto il profilo politico e finanziario e in termini di vite umane. Mi preme sottolineare questo punto. Il Parlamento non vedrà di buon occhio le proposte della Commissione, o di chiunque altro, di erogare più fondi per sostenere la ricostruzione e lo sviluppo, nonché il bilancio della ex Repubblica iugoslava di Macedonia, se al tempo stesso si dovessero spendere fondi, di cui francamente nessuno dispone, per acquistare più bombe e più missili e non ci fosse una chiara prospettiva di soluzione politica e di un il cessate il fuoco duraturo."@it9
"Mr President, the situation in the Former Yugoslav Republic of Macedonia remains, as the minister has just said, a matter of intense concern to all of us. In the three months since I last discussed this matter with honourable Members, there has been a steady deterioration in the security situation, a growing polarisation of political opinion and an exponential rise in the number of refugees and internally displaced persons. When the foreign minister of FYROM reports to the Political and Security Committee of the Council in Brussels on Friday, she will be in a position to speak about substantial progress, because the alternative is frankly too awful to contemplate. It is not too late to avoid catastrophe, but it requires the courage of every citizen of the Former Yugoslav Republic of Macedonia to pull back from the brink. It requires those with influence in Kosovo over the rebels to pull them back from the brink and it requires the continued stand for moderation exemplified by the government in Tirana to whom I pay unreserved tribute for their contribution. There cannot be a solely military solution. There has to be a political settlement and it cannot come soon enough. The violence in front of the Parliament in Skopje just over a week ago, without exaggeration, brought matters to the very brink of the abyss. It is welcome that in the last week there has not been a further serious deterioration in the security situation, and it is welcome, as Minister Michel has just said, that the political dialogue pioneered by President Trajkovski has been resumed. I want to pay tribute to the President’s efforts, I want to pay tribute to the President’s calm decency in the face of this crisis. As honourable Members will know, the European Union has been intensively involved, from the outset, in efforts to contain and extinguish this conflict. All of us who have some responsibility for this region are acutely conscious of the danger that a descent into civil war in the Former Yugoslav Republic of Macedonia would pose, not just for the community there, that would be bad enough, but for the region as a whole. Working with NATO, working with the OSCE, working with the United States, we will leave no stone unturned in the search for an end to this conflict and an agreed way forward based on dialogue and political settlement. One feature of this crisis, has been the very close cooperation between the relevant international organisations and bodies involved, not drawn from any manual or textbook, but because we know how vital it is that we tackle this problem in a united and coherent fashion. We have not yet succeeded in bringing the conflict to an end, but we are absolutely clear that it is only by working together and working with the democratically elected government in Skopje that we will succeed in doing so. The leading role on behalf of the European has, of course, rightly been taken by my friend and colleague, High Representative Javier Solana. He has been to Skopje on countless occasions and I have accompanied him on a number of those visits as well as making visits on my own. He has worked, and is working, tirelessly for a peaceful solution, ably supported on the ground in Skopje by the outgoing presidency ambassador, Mark Dickinson, and by the head of the commission delegation, José Pinto Texeira. I want to pay a particularly warm tribute to him for his courage and steadfastness and wise advice. A week ago, as the minister has said, the General Affairs Council appointed Mr Léotard as the European Union’s resident envoy, in Skopje, under the authority of Mr Solana. I met Mr Léotard last week and promised him the full support of the European Commission in his work. We stand ready to do all we can, anywhere and at any time. Mr Léotard is initially locating himself in the Commission’s delegation office in Skopje. As honourable Members know, in April the Former Yugoslav Republic of Macedonia signed a stabilisation and association agreement with the European Union. That agreement includes important commitments by the government in Skopje about respect for human rights, including the rights of minorities. It is essential that those commitments should be honoured, and we all want to see early results in the inter-ethnic dialogue. That is the only route to a lasting political solution. The European Commission is providing very substantial support, EUR 42 million under CARDS in 2001. Much of it will specifically help with the implementation of projects which will assist the Albanian as well as the Macedonian Slav community. For example, the EUR 5 million we have delivered for the South-East Europe Albanian language university at Tetovo, funds for the census and funds for local government reform and the implementation of small-scale local infrastructure projects, which make a visible difference to people’s lives and communities. We have made it very clear, and I want to repeat this point today, that we will be ready to come forward with substantial assistance for the Former Yugoslav Republic of Macedonia as soon as a political agreement is reached between the parties. I hope that all involved will regard that as a serious incentive to work intensively and constructively with Mr Léotard and Mr Pardew, the United States representative, in the coming days. Let it also be an incentive to extend the cease-fire and to halt the military activities on both sides which are costing so much politically, financially and in human lives. I just want to underline this point. This Parliament would not take kindly to proposals from the Commission, or from anyone, to spend more money supporting reconstruction and development, supporting the budget in the Former Yugoslav Republic of Macedonia, if at the same time money was being spent, which frankly no one really has, on more bombs and more rockets, and if there was not a clear prospect of a political settlement and continuing cease-fire."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, zoals de minister zojuist heeft gezegd, baart de situatie in de Voormalige Joegoslavische Republiek Joegoslavië ons allen grote zorgen. In de drie maanden die zijn verlopen sinds ik deze kwestie het laatst heb besproken met de leden van het Parlement, is de veiligheidssituatie voortdurend verslechterd en heeft er een toenemende polarisatie plaatsgevonden tussen de politieke standpunten. Bovendien is er een exponentiële toename van het aantal vluchtelingen en binnenlandse ontheemden. Wanneer de minister van Buitenlandse Zaken van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië vrijdag verslag zal uitbrengen aan het Politiek- en Veiligheidscomité van de Raad in Brussel, zal zij kunnen spreken van aanzienlijke vooruitgang, want het alternatief is gewoon te verschrikkelijk. Het is nog niet te laat om een catastrofe te vermijden, maar dan moet iedere burger van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië wel de moed hebben om zich niet in de afgrond te storten. Het vereist onder meer ook dat degenen in Kosovo die invloed uitoefenen op de rebellen, deze in toom houden, en dat men een gematigd standpunt blijft voorstaan, zoals dit op voorbeeldige wijze wordt gedaan door de regering in Tirana, die ik zonder voorbehoud wil loven voor haar bijdrage. Er kan niet alleen een militaire oplossing zijn. Er moet een politiek akkoord komen en wel zo snel mogelijk. Ik overdrijf niet als ik zeg dat het geweld van iets meer dan een week geleden voor het parlement in Skopje het land op de rand van de afgrond heeft gebracht. We mogen blij zijn dat de veiligheidssituatie niet verder is verslechterd, en zoals minister Michel daarnet heeft gezegd, moet de hervatting van de door president Trajkovski gelanceerde politieke dialoog worden toegejuicht. Ik wil hulde brengen aan de inspanningen van de president en aan zijn kalme en waardige houding in deze crisis. Zoals de geachte afgevaardigden weten, is de Europese Unie vanaf het begin intensief betrokken geweest bij de inspanningen om het conflict te beheersen en te beëindigen. Ieder van ons die enige verantwoordelijkheid draagt voor de regio is zich scherp bewust van de gevaren die een burgeroorlog in de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië met zich mee zou brengen, niet alleen voor de bevolking daar, wat al erg genoeg is, maar voor de regio als geheel. In samenwerking met de NAVO, de OVSE en de Verenigde Staten zullen we geen middel onbeproefd laten om een oplossing voor dit conflict te vinden en een toekomstgericht akkoord te bereiken op basis van dialoog en politieke overeenstemming. Een belangrijk aspect van deze crisis is de zeer nauwe samenwerking tussen de relevante internationale organisaties en instanties die bij de crisis betrokken zijn. Deze samenwerking verloopt niet volgens een handboek of een vast scenario, maar omdat we weten wat er op het spel staat, pakken we dit probleem op een eensgezinde en coherente manier aan. We zijn er nog niet in geslaagd het conflict te beëindigen, maar we zijn ervan overtuigd dat dit enkel mogelijk is door samen te werken met de democratisch verkozen regering in Skopje. De Hoge Vertegenwoordiger, mijn vriend en collega Javier Solana, heeft terecht de leidende rol namens Europa op zich genomen. Hij is al ontelbare keren naar Skopje gereisd, waarbij ik hem enkele keren heb vergezeld, naast de bezoeken die ik zelf heb gebracht aan Macedonië. Hij heeft zich ingespannen en blijft zich onophoudelijk inspannen voor een vreedzame oplossing, met de deskundige bijstand ter plekke van de uittredend ambassadeur van het Raadsvoorzitterschap, Mark Dickinson, en het hoofd van de Commissiedelegatie, José Pinto Texeira, aan wie ik een warm eerbetoon wil brengen voor zijn moed, vastberadenheid en wijze raad. Zoals de minister heeft gezegd, heeft de Raad Algemene Zaken een week geleden de heer Léotard benoemd als permanent gezant van de Europese Unie in Skopje, onder het gezag van de heer Solana. Ik heb de heer Léotard vorige week ontmoet en hem beloofd dat de Commissie hem volledig zal steunen in zijn activiteiten. We staan klaar om alles te doen wat we kunnen, overal en op ieder moment. De heer Léotard zal voorlopig zijn intrek nemen in de kantoren van de Commissiedelegatie in Skopje. Zoals de geachte afgevaardigden weten, heeft de Voormalige Joegoslavische Republiek Joegoslavië in april een stabilisatie- en associatieovereenkomst ondertekend met de Europese Unie. Deze overeenkomst bevat belangrijke toezeggingen van de regering in Skopje met betrekking tot de eerbiediging van de mensenrechten, inclusief de rechten van minderheden. Het is van essentieel belang dat deze toezeggingen worden nagekomen, en ieder van ons wil snelle resultaten zien in de dialoog tussen de etnische gemeenschappen. Dat is de enige weg naar een duurzame politieke oplossing. De Europese Commissie geeft aanzienlijke steun: 42 miljoen euro uit hoofde van het CARDS-programma in 2001. Een groot deel daarvan zal specifiek worden gebruikt voor de uitvoering van projecten die ten goede komen aan zowel de Albanese als de Slavische bevolking van Macedonië. We hebben bijvoorbeeld 5 miljoen euro gegeven aan de Albaneestalige universiteit van Zuid-Oost-Europa in Tetovo en kredieten toegekend voor volkstellingen, de hervorming van de lokale overheden en de uitvoering van kleinschalige infrastructuurprojecten die een zichtbare verbetering kunnen brengen in het leven van de mensen en de gemeenschappen. We hebben heel duidelijk gesteld - en dat wil ik vandaag herhalen - dat we bereid zijn om aanzienlijke steun te geven aan de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië zodra de partijen een politiek akkoord hebben bereikt. Ik hoop dat alle betrokkenen dit zien als een belangrijke stimulans om de komende dagen intensief en constructief samen te werken met de heer Léotard en de heer Pardew, de vertegenwoordiger van de Verenigde Staten. Hopelijk is het ook een prikkel om het staakt-het-vuren te verlengen en een einde te maken aan de militaire activiteiten aan beide kanten, die zoveel politieke en financiële schade aanrichten en zoveel mensenlevens kosten. Dat wil ik onderstrepen. Dit Parlement zou niet blij zijn met voorstellen van de Commissie, of van wie dan ook, om meer geld te besteden aan de wederopbouw en ontwikkeling van de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië of de ondersteuning van de begroting van dat land, als er tezelfdertijd geld wordt besteed - wat tot nu toe niemand heeft gedaan, laat dat duidelijk zijn - aan nog meer bommen en raketten en als er geen duidelijk vooruitzicht is op een politiek akkoord en een handhaving van het staakt-het-vuren."@nl2
"Senhor Presidente, a situação na Antiga República Jugoslava da Macedónia continua a ser, como o Senhor Ministro acabou de dizer, motivo de intensa preocupação para todos nós. Nos três meses que passaram desde que discuti pela última vez esta questão com alguns dos senhores deputados, a situação, em termos de segurança, deteriorou­se continuamente, houve uma polarização crescente das opiniões políticas e um aumento exponencial do número de refugiados e de deslocados internos. Quando a Ministra dos Negócios Estrangeiros da ARJM apresentar a sua comunicação ao Comité Político e de Segurança do Conselho, em Bruxelas, na sexta­feira, estará numa posição para falar de progressos substanciais, porque, com franqueza, a alternativa é tão assustadora que é melhor nem a considerar. Ainda não é demasiado tarde para evitar uma catástrofe, mas é necessária a coragem de todos os cidadãos da Antiga República Jugoslava da Macedónia para sair da beira do precipício. É necessário que aqueles que têm influência sobre os rebeldes no Kosovo os obriguem a sair da beira do precipício e é necessário que prossiga a atitude de moderação exemplificada pelo Governo de Tirana, a quem presto uma homenagem sem reservas pelo seu contributo. Não pode haver uma solução unicamente militar. Tem de haver um acordo político, e o mais rapidamente possível. A violência em frente do parlamento em Skopje, há pouco mais de uma semana, colocou, sem exagero, a situação mesmo à beira do abismo. Ainda bem que nesta última semana a situação em termos de segurança não se deteriorou ainda mais e ainda bem que, como agora mesmo afirmou o Senhor Ministro Michel, se reatou o diálogo político iniciado pelo Presidente Trajkovski. Desejo render a minha homenagem aos esforços envidados pelo Senhor Presidente, desejo render a minha homenagem à serena contenção do Senhor Presidente em face desta crise. Como os senhores deputados saberão, a União Europeia tem participado intensamente, desde o início, nos esforços para conter e pôr fim a este conflito. Todos nós que temos alguma responsabilidade por esta região estamos extremamente conscientes do perigo que representaria a Antiga República Jugoslava da Macedónia mergulhar numa guerra civil - perigo não apenas para a comunidade que ali vive, o que já seria suficientemente mau, mas para a região como um todo. Trabalhando com a NATO, trabalhando com a OSCE, trabalhando com os EUA, revolveremos tudo, absolutamente tudo, em busca de um fim para este conflito e de um caminho em frente que seja consensual e baseado no diálogo e no entendimento político. Uma das características desta crise tem sido a estreitíssima colaboração entre as organizações e os organismos internacionais relevantes nela envolvidos, cooperação que não é retirada de nenhum manual ou compêndio, mas que deriva do facto de sabermos como é vital atacarmos este problema de uma forma unida e coerente. Ainda não conseguimos pôr termo ao conflito, mas não temos a menor dúvida de que só conseguiremos fazê­lo trabalhando todos juntos e trabalhando em colaboração com o governo democraticamente eleito de Skopje. O papel principal em nome da União Europeia foi assumido, é claro, e muito bem, pelo meu amigo e colega, o Alto Representante Javier Solana. Deslocou­se a Skopje em inúmeras ocasiões, e eu acompanhei­o em várias dessas deslocações, para além de outras que realizei sozinho. O Alto Representante trabalhou e trabalha incansavelmente para encontrar uma solução pacífica, competentemente apoiado no terreno, em Skopje, pelo embaixador da Presidência cessante, Mark Dickinson, e pelo chefe da delegação da comissão, José Pinto Teixeira. Desejo prestar­lhe uma homenagem particularmente calorosa pela sua coragem e firmeza e pelos seus prudentes conselhos. Há uma semana, como disse o Senhor Ministro, o Conselho “Assuntos Gerais” nomeou François Léotard enviado residente da União Europeia em Skopje, na dependência directa de Javier Solana. Avistei­me com François Léotard a semana passada e prometi­lhe todo o apoio da Comissão Europeia no seu trabalho. Estamos prontos para fazermos tudo o que pudermos, em qualquer parte e em qualquer momento. François Léotard vai ficar inicialmente instalado na delegação da Comissão em Skopje. Como é do conhecimento dos senhores deputados, a Antiga República Jugoslava da Macedónia assinou em Abril um acordo de estabilização e associação com a União Europeia. Desse acordo fazem parte importantes compromissos por parte do Governo de Skopje em matéria de respeito pelos direitos humanos, incluindo os direitos das minorias. É essencial que esses compromissos sejam honrados, e todos nós desejamos ver resultados a breve prazo no diálogo inter­étnico. É esse o único caminho para uma solução política duradoura. A Comissão Europeia vai prestar um apoio muito substancial: 42 milhões de euros ao abrigo do CARDS em 2001. Grande parte dessa verba vai contribuir especificamente para a execução de projectos que ajudarão não só a comunidade albanesa como a comunidade eslava macedónia. Por exemplo, os 5 milhões de euros que entregámos para a universidade de língua albanesa da Europa de Sudeste, em Tetovo, fundos para o censo e fundos para a reforma do governo local e para a implementação de projectos de infra­estruturas locais em pequena escala, que fazem uma diferença visível na vida das pessoas e nas comunidades. Tornámos muito claro, e quero repetir hoje esse aspecto, que estaremos dispostos a avançar com uma ajuda substancial para a Antiga República Jugoslava da Macedónia logo que seja celebrado um acordo político entre as partes. Espero que todos os que estão envolvidos no conflito vejam nisso um sério incentivo a um trabalho intenso e construtivo com os senhores Léotard e Pardew, o representante dos Estados Unidos, nos próximos dias. E que seja também um incentivo para prolongar o cessar­fogo e pôr fim às actividades militares em ambos os lados, actividades militares que são tão dispendiosas em termos políticos, financeiros e em vidas humanas. Desejo apenas sublinhar mais este aspecto. Este Parlamento não aderiria de bom grado a propostas da Comissão, ou seja de quem for, para gastar mais dinheiro no apoio à reconstrução e ao desenvolvimento, no apoio ao orçamento da Antiga República Jugoslava da Macedónia, se ao mesmo tempo se estivesse a gastar dinheiro, dinheiro que, francamente, ninguém tem, em mais bombas e mais foguetes, e se não houvesse uma perspectiva clara de um acordo político e de um cessar­fogo continuado."@pt11
"Herr talman! Situationen i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien är densamma, som ministern just sade, vilket är en mycket viktig fråga för oss alla. Under de tre månader som gått sedan jag senast diskuterade denna fråga med parlamentsledamöterna, har det skett en ständig försämring när det gäller säkerhetsläget, en ökande polarisering av den politiska opinionen och en exponentiell höjning av antalet flyktingar och internt förflyttade personer. När FYROM:s utrikesminister rapporterar till rådets kommitté för utrikes- och säkerhetspolitik i Bryssel på fredag, kommer hon att ha tillfälle att tala om betydande framsteg, eftersom alternativet helt uppriktigt är alltför hemskt att överväga. Det är inte för sent att undvika en katastrof, men det kräver varje medborgares mod i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien att dra sig undan från stupet. Det kräver att de med inflytande över rebellerna i Kosovo drar dem undan från stupet och det kräver ett fortsatt ställningstagande för besinning vilket uppvisats av regeringen i Tirana som jag oförbehållsamt hyllar för deras bidrag. Det får inte enbart vara en militär lösning. Det måste finnas en politisk lösning och den kan inte komma snart nog. Våldet i Skopje för litet mer än en vecka sedan som parlamentet står inför, förflyttade utan att överdriva frågan till själva avgrundens rand. Det är välkommet att det under den senaste veckan inte har skett någon ytterligare allvarlig försämring i säkerhetssituationen, och det är välkommet att den politiska dialog som president Trajkovski tog initiativ till, som minister Michel precis sade, har återupptagits. Jag vill hylla presidentens ansträngningar, och jag vill hylla presidentens lugna anständighet inför denna kris. Som parlamentsledamöterna känner till har Europeiska unionen från början varit intensivt delaktig i ansträngningarna att hålla tillbaka och avskaffa denna konflikt. Alla vi som har något ansvar för denna region är starkt medvetna om den fara som ett utbrytande inbördeskrig i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien skulle utgöra, inte bara för samhället där, det vore illa nog, utan för regionen som helhet. Genom att arbeta med Nato, med OSSE, med USA, kommer vi att vända på varje sten i strävan efter ett slut på denna konflikt och efter en överenskommen väg framåt som baseras på en dialog och på en politisk lösning. En del av denna kris har varit det mycket nära samarbetet mellan de berörda internationella organisationer och organ som har varit delaktiga, som inte tagits ur någon manual eller lärobok, eftersom vi vet hur viktigt det är att vi tar oss an detta problem på ett enat och sammanhängande sätt. Vi har ännu inte lyckats få ett stopp på konflikten, men vi är fullständigt på det klara med att det endast är genom att samarbeta och arbeta tillsammans med den demokratiskt valda regeringen i Skopje som vi kommer att lyckas med detta. Den ledande rollen på européernas vägnar har givetvis och med rätta innehafts av min vän och kollega, den höge representanten Javier Solana. Han har varit i Skopje vid ett flertal tillfällen och jag har följt honom dit på ett antal av dessa besök, och har även gjort egna besök. Han har arbetat, och arbetar fortfarande outtröttligt för en fredlig lösning, och fått skickligt stöd i området i Skopje av den utåtriktade ambassadören för ordförandeskapet, Mark Dickinson, och av chefen för kommissionens delegation, José Pinto Texeira. Jag vill särskilt varmt hylla honom för hans mod och handfasthet och kloka råd. Som ministern sade utsåg rådet (allmänna frågor) för en vecka sedan Léotard till Europeiska unionens sändebud på platsen i Skopje, med Solanas bemyndigande. Jag träffade Léotard förra veckan och lovade honom Europeiska kommissionens fulla stöd i hans arbete. Vi är redo att göra allt vi kan, var som helst och när som helst. Léotard installerar sig till en början på kommissionens delegationskontor i Skopje. Som parlamentsledamöterna känner till undertecknade f.d. jugoslaviska republiken Makedonien i april ett stabiliserings- och associeringsavtal med Europeiska unionen. I detta avtal innefattas viktiga åtaganden av regeringen i Skopje när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna, däribland minoriteters rättigheter. Det är avgörande att dessa åtaganden respekteras, och vi vill alla se tidiga resultat i den interetniska dialogen. Det är den enda vägen till en hållbar politisk lösning. Europeiska unionen bidrar med mycket omfattande stöd, 42 miljoner euro i Cards under 2001. En stor del av det kommer särskilt att bidra till genomförandet av projekt som kommer att hjälpa det albanska likväl som det makedoniska slaviska samhället. Till exempel de 5 miljoner euro som vi har tillhandahållit för det sydösteuropeiska albanskspråkiga universitet i Tetovo, medel för folkräkning och medel för den lokala regeringsreformen och genomförandet av småskaliga infrastrukturprojekt, som gör en märkbar skillnad i människors liv och samhällen. Vi har gjort det mycket tydligt, och jag vill åter ta upp denna punkt i dag, att vi kommer att vara redo att bidra med omfattande stöd för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien så snart som en politisk överenskommelse har nåtts mellan parterna. Jag hoppas att alla inblandade kommer att betrakta det som ett seriöst incitament till att arbeta intensivt och konstruktivt med Léotard och Pardew, USA:s företrädare, under de kommande dagarna. Låt det också vara ett incitament för att utvidga vapenvilan och för att stoppa den militära verksamheten på båda sidor, som har en så hög kostnad politiskt, ekonomiskt och i människoliv. Jag vill bara betona denna punkt. Detta parlament skulle inte se med blida ögon på förslag från kommissionen, eller från någon alls, om att lägga mer pengar på att stödja återuppbyggnad och utveckling, på att stödja budgeten i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, om pengar samtidigt spenderades, vilket ingen faktiskt egentligen gjort, på fler bomber och fler raketer, och om det inte fanns tydliga utsikter för en politisk lösning och en fortsatt vapenvila."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Patten,"8,10,3,12
"Väkivalta Skopjen parlamenttirakennuksen edessä vain noin viikko sitten vei tilanteen liioittelematta aivan kuilun partaalle. On myönteistä, että viime viikkoina turvallisuustilanne ei ole entisestään vakavasti huonontunut, ja on myönteistä, kuten ministeri Michel juuri sanoi, että presidentti Trajkovskin aloittamaa poliittista vuoropuhelua on jatkettu. Haluan kiittää"5
"presidentin yrityksiä, haluan kiittää presidentin tyyntä kunniallisuutta kriisin kohdatessa."5

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph