Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-053"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, det belgiske formandskab er et vigtigt led i forberedelserne til udvidelsen, fordi startskuddet til den kommende regeringskonference affyres under dette formandskab. Konferencen er den sidste mulighed for at ændre de europæiske institutioner og beslutningstagningen før udvidelsen. Ikke desto mindre er den brede kontekst vanskelig. Aksen Tyskland-Frankrig vil være delvis blokeret af valg i begge lande til næste år. Befolkningens angst for udvidelsen er reel. De nuværende medlemsstaters europæiske mod er ikke særlig stort, og den resterende tid er knap. Set i det lys skal det lykkes for Belgien at få vedtaget en erklæring i Laeken, som i hvert fald indeholder en forbedring af beslutningstagningen, og som øger den demokratiske legitimitet. Jeg nævner bevidst ikke endnu større projekter, som skal lanceres, og som har til formål at iværksætte en ægte omvæltning i alle institutioner. Jeg har mine tvivl om disse projekters gennemførlighed. Med hensyn til forbedringen af beslutningstagningen står to ting centralt. For det første skal enstemmighedsreglen afskaffes, bortset fra de sager, som vedrører selve institutionerne og kompetenceoverdragelsen. Med 27 eller 30 medlemsstater kan man ikke fortsat arbejde med enstemmighedsreglen. I forbindelse hermed skal Parlamentets medbestemmelsesprocedure udvides. Det ene hænger sammen med det andet. For det andet skal den europæiske kompleksitet helt sikkert forenkles. Nice-traktaten er næsten ikke til at forstå og kan slet ikke forklares. Mange beslutninger, direktiver, forordninger, bekendtgørelser, retningslinjer og udtalelser er ikke til at forstå uden en forklarende ordbog eller følgeskrivelse, og det er ikke engang tilstrækkeligt. Beslutningerne fra Göteborg er efter tre behandlinger og fire oversættelser stadigvæk ikke til at forstå. Ikke kun for almindelige mennesker, men også for ualmindelige mennesker. Europæisk ser ud til at blive et 12. sprog med udtryk, som måske ikke er helt uforståelige, men i hvert fald lever deres eget liv. De er da også allerede blevet benchmarked, mainstreamed osv. Europas sprog er ikke blevet europæernes sprog, tværtimod. For at føre borgernes engagement på rette vej mener jeg, at det belgiske formandskab skal gøre dette engagement til et projekt. Projektet skal også være en af Deres prioriteringer. finansieres af Europa. Hvis vi vil vide noget om Europa, ser vi CNN, ikke . Og der er mange andre ting, som Europa gør for at oplyse borgerne. Gør det til et projekt, hr. premierminister! Gør det til en af Deres prioriteringer, og forsøg sammen med de europæiske lande at udarbejde en plan."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr talman! Det belgiska ordförandeskapet är ett viktigt led i förberedelserna inför utvidgningen eftersom ansatsen till den kommande regeringskonferensen ges under detta ordförandeskap. Det är den konferensen som utgör sista chansen till att anpassa de europeiska institutionerna och den europeiska beslutsprocessen före utvidgningen. Det breda sammanhanget är emellertid svårt. Axeln Tyskland-Frankrike kommer delvis att vara blockerad av val i båda länderna kommande år. Skräcken hos befolkningen för utvidgningen är verklig. Det europeiska modet hos de nuvarande medlemsstaterna är inte särskilt stort, och den tid vi har kvar är kort. Mot denna bakgrund måste Belgien lyckas att få en förklaring godkänd i Laeken som under alla omständigheter måste innehålla en förbättring av beslutsprocessen och öka den demokratiska legitimiteten. Jag väljer medvetet att inte tala om ännu större projekt som lanseras och som syftar till en veritabel omvälvning av alla institutioner. Jag hyser mina tvivel om de är politiskt genomförbara. I fråga om förbättringen av beslutsprocessen är det två saker som är viktiga. För det första måste regeln om enhällighet avskaffas, förutom för ärenden som har samband med institutionerna själva och överföringen av befogenheter. Med 27 eller 30 medlemsstater går det inte längre att arbeta med regeln om enhällighet. Medbeslutandeförfarandet med parlamentet måste kopplas till detta i ökad omfattning. Det ena måste kopplas till det andra. För det andra måste den europeiska komplexiteten absolut bli enklare. Nicefördraget går knappast att förstå, ännu mindre att förklara. Mängder av beslut, direktiv, förordningar, resolutioner, riktlinjer, rekommendationer går inte att förstå utan definitionsordbok eller vägledande kommentarer, och knappast ens då. Besluten från Göteborg ger fortfarande huvudvärk efter tre läsningar och fyra översättningar, inte bara hos vanliga människor utan också hos ovanliga människor. Europeiskan förefaller bli ett tolfte språk med termer som om de inte är obegripliga ändå börjar att leva ett eget liv. Ni har väl också redan genomgått "benchmarking", "mainstreaming" osv.? Europas språk är inte européernas språk, tvärtom. För att få befolkningens engagemang på rätt spår anser jag att det belgiska ordförandeskapet borde göra ett verkligt projekt av detta engagemang. Ni måste ta upp även detta projekt bland era prioriteringar. Euronews finansieras genom Europa. Om vi vill veta något om Europa följer vi CNN, inte Euronews. Och så kan ni tala om många saker som Europa gör för att informera befolkningen. Gör ett projekt av detta, herr premiärminister! Lägg detta till era prioriteringar, och försök att komma överens med de europeiska länderna om en process i detta ärende."@sv13
lpv:translated text
"Arvoisa puhemies, Belgian puheenjohtajakausi on tärkeä osa laajentumisen valmistelua, koska tällä puheenjohtajakaudella pannaan alulle seuraava HVK. Tuo konferenssi on viimeinen mahdollisuus muokata Euroopan toimielimiä ja päätöksentekoa ennen laajentumista. Laaja yhteys vaikeuttaa kuitenkin tilannetta. Saksa-Ranska-akseli lukkiutuu osittain ensi vuonna, koska molemmissa maissa pidetään vaalit. Kansalaisten laajentumista kohtaan tuntema pelko on todellista. Nykyisten jäsenvaltioiden Eurooppaan liittyvä rohkeus ei ole kovin kummoista, ja käytettävissämme oleva aika on lyhyt. Tätä taustaa ajatellen Belgian on saatava Laekenissa hyväksytyksi julistus, johon sisältyy vähintäänkin päätöksentekomenettelyn parannus ja joka lisää demokraattista laillisuutta. Jätän tietoisesti mainitsematta ne vielä suuremmat hankkeet, joita joskus esitellään ja joiden tarkoituksena on mullistaa kaikki toimielimet kokonaan. Minulla on omat epäilykseni tällaisten ajatusten poliittisesta toteuttamiskelpoisuudesta. Päätöksentekoa koskevissa parannuksissa on muistettava kaksi olennaista asiaa. Ensinnäkin yksimielisyysperiaatteesta on luovuttava muissa kuin toimielimiin itseensä ja toimivaltuuksien siirtoon liittyvissä asioissa. Jos jäsenvaltioita on 27 tai 30, yksimielisyysperiaatteen pohjalta ei enää voida työskennellä. Tähän kytkeytyy se, että parlamentin yhteispäätösmenettelyä on laajennettava. Nämä kaksi asiaa on kytkettävä toisiinsa. Toiseksi unionin monimutkaisuutta on ehdottomasti yksinkertaistettava. Nizzan sopimus on hädin tuskin ymmärrettävissä, saati sitten selitettävissä. Lukuisia päätöksiä, direktiivejä, asetuksia, ratkaisuja, suuntaviivoja ja suosituksia on mahdoton käsittää ilman selittävää sanakirjaa tai selitysosaa, ja niidenkin avulla se on riittävän vaikeaa. Göteborgin päätelmät aiheuttavat päänsärkyä vielä kolmen käsittelyn ja neljän käännöksenkin jälkeen, eivät pelkästään tavallisille, vaan myös epätavallisille ihmisille. Euroopan kielestä näyttää tulevan unionin 12. kieli, jonka termit ovat lähes käsittämättömiä ja alkavat elää omaa elämäänsä. Kai teidätkin on jo "benchmarkattu" ja "mainstreamattu" ja niin edelleen? Euroopan kielestä ei ole tullut eurooppalaisten kieli, päinvastoin. Jotta kansalaisten osallistuminen saataisiin oikeille urille, puheenjohtajavaltio Belgian pitäisi minusta tehdä tästä osallistumisesta oma erillinen hankkeensa. Teidän pitäisi ottaa tämäkin hanke mukaan painopisteluetteloonne. Unioni rahoittaa Euronewsin. Mutta jos haluamme tietää jotakin Euroopasta, katsomme CNN:ää, emme Euronewsiä. Ja samaa voi sanoa monista asioista, joita Euroopassa tehdään kansalaisten valistamiseksi. Tehkää tästä pääministerin oma hanke! Ottakaa se mukaan painopisteluetteloon ja yrittäkää päästä Euroopan valtioiden kanssa vähän matkaa eteenpäin tässä asiassa."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Mijnheer de Voorzitter, het Belgisch voorzitterschap is een belangrijke schakel in de voorbereiding van de uitbreiding omdat tijdens dit voorzitterschap de aanzet gegeven wordt voor de volgende IGC. Het is de conferentie die de laatste kans vormt om voor de uitbreiding de Europese instellingen en besluitvorming aan te passen. Nochtans is de brede context moeilijk. De as Duitsland - Frankrijk zal deels geblokkeerd zijn door verkiezingen volgend jaar in de beide landen. De schrik bij de bevolking voor de uitbreiding is reëel. De Europese moed van de huidige lidstaten is niet zeer groot en de tijd die ons rest is kort. Tegen deze achtergrond moet België erin slagen om in Laeken een verklaring goedgekeurd te krijgen die in elk geval een verbetering van de besluitvorming moet bevatten en de democratische legitimiteit moet vergroten. Ik spreek hier bewust niet over nog veel grotere projecten die gelanceerd worden en die een heuse omwenteling van alle instellingen tot doel hebben. Ik heb mijn twijfels over de politieke haalbaarheid ervan. Voor wat de verbetering van de besluitvorming betreft, zijn twee zaken essentieel. Ten eerste moet de unanimiteitsregel afgeschaft worden, behalve voor zaken die verband houden met de instellingen zelf en de bevoegdheidsoverdracht. Met zevenentwintig of met dertig lidstaten kunt u niet met de unanimiteitsregel verder blijven werken. Daaraan gekoppeld moet de co-decisieprocedure met het Parlement uitgebreid worden. Het één moet gekoppeld zijn aan het ander. Ten tweede moet absoluut de Europese complexiteit eenvoudiger worden. Het Verdrag van Nice valt amper te begrijpen, laat staan uit te leggen. Tal van besluiten, richtlijnen, verordeningen, beschikkingen, richtsnoeren, aanbevelingen vallen niet te snappen zonder verklarend woordenboek of begeleidend schrijven, en dan nog. De besluiten van Göteborg blijven na drie lezingen en vier vertalingen nog steeds voor hoofdbrekens zorgen, niet alleen bij gewone mensen maar ook bij ongewone mensen. Het Europees lijkt een twaalfde taal te worden, met termen die zoniet onverstaanbaar zijn dan toch een eigen leven gaan leiden. U bent toch ook reeds gebenchmarked, gemainstreamed, enzovoort? De taal van Europa is niet de taal van de Europeanen geworden, integendeel. Om de betrokkenheid van de bevolking in goede banen te leiden, vind ik dat het Belgisch voorzitterschap van deze betrokkenheid een echt project zou moeten maken. U moet bij uw prioriteiten ook dit project opnemen. Euronews wordt gefinancierd door Europa. Als we iets over Europa willen weten, volgen we CNN, niet Euronews. En zo kunt u spreken over veel zaken die Europa doet om de bevolking voor te lichten. Maak er een project van, premier! Zet dit bij uw prioriteiten en probeer met de Europese landen een traject ter zake af te spreken."@nl2
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε, η βελγική Προεδρία είναι ένας σημαντικός κρίκος στην προετοιμασία της διεύρυνσης, επειδή κατά τη διάρκεια αυτής της Προεδρίας, δίνεται ώθηση για την επόμενη ΔΔ. Είναι αυτή η Διάσκεψη, η οποία αποτελεί την τελευταία ελπίδα για την προσαρμογή των ευρωπαϊκών οργάνων και του τρόπου λήψης αποφάσεων πριν από τη διεύρυνση. Εντούτοις, το ευρύτερο πλαίσιο είναι δύσκολο. Ο άξονας Γερμανίας–Γαλλίας, εν μέρει, θα παρεμποδίζεται λόγω των εκλογών του επόμενου έτους σε αμφότερες τις χώρες. Ο φόβος του λαού για τη διεύρυνση είναι πραγματικός. Η ευρωπαϊκή τόλμη των σημερινών κρατών μελών δεν είναι πολύ μεγάλη και ο χρόνος που μας μένει είναι σύντομος. Βάσει αυτού του πλαισίου, το Βέλγιο πρέπει να επιτύχει, ώστε στο Laken να εγκριθεί μία Δήλωση, η οποία, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να περιλαμβάνει μία βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και πρέπει να ενισχύει τη δημοκρατική νομιμότητα. Συνειδητά δεν αναφέρομαι σε πολλά άλλα μεγάλα σχέδια, τα οποία έχουν αρχίσει και τα οποία έχουν ως στόχο μία πραγματική μεταρρύθμιση όλων των οργάνων. Έχω τις αμφιβολίες μου σχετικά με την πολιτική εφαρμοσιμότητά τους. Όσον αφορά τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων, δύο θέματα είναι ουσιώδη. Πρώτον, πρέπει να εξαλειφθεί ο κανόνας της ομοφωνίας. Εκτός από υποθέσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα ίδια τα θεσμικά όργανα και με την κατανομή αρμοδιοτήτων. Με 27 ή με 30 κράτη μέλη δεν μπορείς να συνεχίσεις να λειτουργείς με τον κανόνα της ομοφωνίας. Επιπλέον, αυτό πρέπει να συνδυαστεί με την επέκταση της διαδικασίας συναπόφασης με το Κοινοβούλιο. Το ένα πρέπει να συνδυαστεί με το άλλο. Δεύτερον, πρέπει, οπωσδήποτε, η ευρωπαϊκή πολυπλοκότητα να γίνει απλούστερη. Η Συνθήκη της Νίκαιας είναι ελάχιστα κατανοητή, ας την εξηγήσουμε. Ένα μέρος των αποφάσεων, των οδηγιών, των κανονισμών, των διατάξεων, των κατευθυντήριων γραμμών, των συστάσεων, δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν χωρίς επεξηγηματικά λεξικά ή συνοδευτικά έγγραφα και, ακόμη, δεν είναι σίγουρο. Οι αποφάσεις του Γκέτεμποργκ παραμένουν, μετά από τρεις αναγνώσεις και τέσσερις μεταφράσεις, ακόμη δυσκολονόητες, όχι μόνο για τους συνηθισμένους ανθρώπους αλλά και για τους μη συνηθισμένους. Η ευρωπαϊκή φαίνεται να γίνεται μία δωδέκατη γλώσσα, με όρους, οι οποίοι είναι τόσο ακατανόητοι, ώστε μπορούν να έχουν τη δική τους αυθυπαρξία. Εξακολουθείτε να κάνετε benchmarking, mainstreaming, και τα παρόμοια. Η γλώσσα της Ευρώπης δεν έγινε γλώσσα των Ευρωπαίων, αντίθετα. Για να οδηγηθεί η συμμετοχή του πληθυσμού σε καλό δρόμο, νομίζω ότι η βελγική Προεδρία πρέπει να καταστήσει τη συμμετοχή ένα πραγματικό σχέδιο. Πρέπει, μεταξύ των προτεραιοτήτων σας, να συμπεριλάβετε και αυτό το σχέδιο. Το Euronews χρηματοδοτείται από την Ευρώπη. Εάν εμείς θέλουμε να πληροφορηθούμε κάτι για την Ευρώπη, παρακολουθούμε το CNN και όχι το Euronews. Και κατά αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να μιλήσουμε για πολλές ενέργειες που η Ευρώπη αναλαμβάνει για να ενημερώσει τον πληθυσμό της. Καταρτίστε σχετικά ένα σχέδιο πρώτης προτεραιότητας! Θέστε αυτό ανάμεσα στις προτεραιότητές σας και προσπαθήστε με τις ευρωπαϊκές χώρες να συμφωνήσετε για μία πορεία σχετικά με αυτό το θέμα."@el8
lpv:translated text
"Mr President, the Belgian Presidency is an important link in the preparation for enlargement because, during this Presidency, the first steps will be taken towards the next IGC. That will be the conference that represents the last chance before enlargement to modify the European institutions and decision making process. Despite this, the wider context is difficult. The Germany-France axis will be partly blocked by elections next year in both countries. Public alarm in the face of enlargement is real. When it comes to Europe, the courage of the present Member States is not very great, and time is short. Against this background, Belgium must succeed in having a declaration approved at Laeken which must, at any rate, contain an improvement in the decision-making process and must increase democratic legitimacy. I am consciously not talking here about much larger projects that are being launched and that are aimed at bringing about a real revolution in all the institutions. I have my doubts about the political feasibility of these. As far as the improvement of the decision-making process is concerned, two things are essential. Firstly, the unanimity rule must be abolished, except for matters related to the institutions themselves and to the transfer of powers. With twenty-seven or thirty Member States, you cannot continue to work with the unanimity rule. In conjunction with this change, the co-decision procedure with Parliament must be expanded. The one must be linked to the other. Secondly, there is an absolute need to make Europe less complex. The Treaty of Nice is scarcely comprehensible, let alone explainable. A host of decisions, directives, regulations, orders, guidelines and recommendations cannot be understood without a dictionary or accompanying notes, and even then they pose problems. The decisions from Gothenburg are still puzzling even after three readings and four translations. This is true not only for ordinary people but also for extraordinary ones. European seems to be becoming a twelfth language, with terms that, if they are not incomprehensible, have at least taken on a life of their own. You must also already have been ‘benchmarked’, ‘mainstreamed’, etc. The language of Europe has not become the language of Europeans. On the contrary. In order to channel the involvement of the population productively, I believe that the Belgian Presidency should make a real project out of such involvement. You should include this project among your priorities. Euronews is financed by Europe. If we want to know something about Europe, we follow CNN, not Euronews. And you can say the same about many things that Europe does to inform the population. Make it a project, Prime Minister! Add this to your priorities and try to agree a relevant course of action with the countries of Europe."@lv10
lpv:translated text
"(NL) Señor Presidente, la Presidencia belga constituye un eslabón importante en los preparativos para la ampliación puesto que bajo esta Presidencia se dará un impulso a la próxima conferencia intergubernamental. Es fundamental que no dejemos escapar esta última oportunidad. Hemos de adaptar las instituciones europeas y el proceso de toma de decisiones antes de proceder a la ampliación. Ahora bien, parece ser que el contexto general puede complicar las cosas. El eje francoalemán estará en parte bloqueado debido a que el próximo año se celebran elecciones en ambos países. Además, la población siente un gran temor ante la ampliación. La valentía europea de los actuales Estados miembros deja que desear, aparte de que disponemos de poco tiempo. Así las cosas, es absolutamente necesario que Bélgica consiga en Laeken que los Quince aprueben una declaración que cuando menos contribuya a una mejora de la toma de decisiones y un aumento de la legitimidad democrática. Deliberadamente, no me refiero al lanzamiento de otros proyectos mucho más ambiciosos que tienen por objeto una profunda transformación de todas las instituciones. Dudo que sean políticamente viables. La mejora de la toma de decisiones depende de dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, es preciso suprimir la decisión por unanimidad, con excepción de los asuntos relacionados con las propias instituciones y la transferencia de competencias. Con veintisiete o treinta Estados miembros resultará imposible adoptar decisiones por unanimidad. Al mismo tiempo conviene ampliar el procedimiento de codecisión con el Parlamento. Ambas cosas han de ir unidas. En segundo término, es absolutamente necesario que se simplifique la compleja trama europea. El Tratado de Niza es apenas comprensible, por no decir nada de la dificultad que supone explicarlo. Numerosas decisiones, directivas, reglamentos, disposiciones, orientaciones y recomendaciones sólo se comprenden con la ayuda de un diccionario o una nota explicativa, y ni siquiera así. Tras tres lecturas y cuatro traducciones las conclusiones de Gotemburgo continúan produciendo quebraderos de cabeza, no sólo a las personas normales sino también a las no tan normales. Parece ser que el europeo se está convirtiendo en el duodécimo idioma de la Unión. Se utilizan términos que, aunque no sean del todo ininteligibles, al menos van por nuevos derroteros. ¿O aún no se han apuntado ustedes al etcétera? El idioma de Europa no ha llegado a ser el idioma de los europeos, todo lo contrario. Para encauzar debidamente la participación de la población la Presidencia belga debería convertirla en un verdadero proyecto. Es importante que este objetivo figure entre sus prioridades. Europa financia Euronews. Ahora bien, si queremos saber algo sobre Europa optamos por CNN, no por Euronews. Podría citar otras muchas iniciativas europeas destinadas a informar a la población. ¡Reúnalas en un proyecto, señor Primer Ministro! Añádalo a sus prioridades e intente acordar un trayecto con los demás países europeos ."@es12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"benchmarking"12,9,6,9,6
lpv:translated text
"Senhor Presidente, a Presidência belga constitui um importante elo na preparação do alargamento, pois é durante a mesma que vai ser dado o impulso para a próxima Conferência Intergovernamental. É essa conferência que constituirá a última oportunidade para adaptar as Instituições europeias e o processo de tomada de decisão antes do alargamento. Não obstante, o contexto alargado é difícil. O eixo Alemanha­França será em parte bloqueado por eleições em ambos os países, durante o próximo ano. O medo do alargamento que reina entre a população é real. A coragem europeia dos actuais Estados­Membros não é grande e o tempo que nos resta é escasso. Contra este pano de fundo, a Bélgica terá de conseguir fazer com seja aprovada uma declaração em Laeken, que deverá, para todos os efeitos, incluir uma melhoria do processo de tomada de decisão e aumentar a legitimidade democrática. Abstenho­me deliberadamente de falar aqui de projectos ainda maiores que estão a ser lançados e que têm como objectivo operar uma verdadeira revolução em todas as Instituições. Tenho as minhas dúvidas quanto à viabilidade política desses projectos. No que respeita à melhoria do processo de tomada de decisão, há dois factores essenciais. Em primeiro lugar, é necessário abolir a regra da unanimidade, excepto no que se refere aos assuntos respeitantes às próprias Instituições e à delegação de poderes. Com vinte e sete ou trinta Estados­Membros, não ser­lhe­á impossível continuar a trabalhar com a regra da unanimidade. A par disso, o processo de co­decisão do Parlamento tem de ser alargado. Estas reformas têm de ser aliadas. Em segundo lugar, é imperioso que a complexidade europeia seja simplificada. O Tratado de Nice já é difícil de compreender, quanto mais de explicar. Há inúmeras decisões, directivas, regulamentos, disposições, directrizes e recomendações que não são compreensíveis sem se recorrer a um glossário ou a qualquer outro documento explicativo, e mesmo assim não é fácil. Após três leituras e quatro traduções, as decisões de Gotemburgo permanecem enigmáticas, não só para o cidadão comum mas também para o menos comum. O parece assumir o carácter de uma décima segunda língua, com termos que são incompreensíveis ou que ganham vida própria. Com efeito, com termos do género "também já foi ou a linguagem da Europa não se transformou na língua dos europeus. Bem pelo contrário. Penso que para o bom encaminhamento da questão do envolvimento da população, a Presidência belga deveria fazer dela um verdadeiro projecto, a incluir também nas suas prioridades. O programa é financiado pela Europa. Mas quisermos saber algo sobre a Europa, seguimos a e não o . E, tal como estas, há também muitas outras iniciativas que a Europa desenvolve para informar a sua população. Faça disso um projecto, Senhor Primeiro­Ministro! Inclua esse projecto na sua lista de prioridades e procure definir um trajecto nesse domínio, em conjunto com os países europeus."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"benchmarked"11
lpv:translated text
"Mr President, the Belgian Presidency is an important link in the preparation for enlargement because, during this Presidency, the first steps will be taken towards the next IGC. That will be the conference that represents the last chance before enlargement to modify the European institutions and decision making process. Despite this, the wider context is difficult. The Germany-France axis will be partly blocked by elections next year in both countries. Public alarm in the face of enlargement is real. When it comes to Europe, the courage of the present Member States is not very great, and time is short. Against this background, Belgium must succeed in having a declaration approved at Laeken which must, at any rate, contain an improvement in the decision-making process and must increase democratic legitimacy. I am consciously not talking here about much larger projects that are being launched and that are aimed at bringing about a real revolution in all the institutions. I have my doubts about the political feasibility of these. As far as the improvement of the decision-making process is concerned, two things are essential. Firstly, the unanimity rule must be abolished, except for matters related to the institutions themselves and to the transfer of powers. With twenty-seven or thirty Member States, you cannot continue to work with the unanimity rule. In conjunction with this change, the co-decision procedure with Parliament must be expanded. The one must be linked to the other. Secondly, there is an absolute need to make Europe less complex. The Treaty of Nice is scarcely comprehensible, let alone explainable. A host of decisions, directives, regulations, orders, guidelines and recommendations cannot be understood without a dictionary or accompanying notes, and even then they pose problems. The decisions from Gothenburg are still puzzling even after three readings and four translations. This is true not only for ordinary people but also for extraordinary ones. European seems to be becoming a twelfth language, with terms that, if they are not incomprehensible, have at least taken on a life of their own. You must also already have been ‘benchmarked’, ‘mainstreamed’, etc. The language of Europe has not become the language of Europeans. On the contrary. In order to channel the involvement of the population productively, I believe that the Belgian Presidency should make a real project out of such involvement. You should include this project among your priorities. Euronews is financed by Europe. If we want to know something about Europe, we follow CNN, not Euronews. And you can say the same about many things that Europe does to inform the population. Make it a project, Prime Minister! Add this to your priorities and try to agree a relevant course of action with the countries of Europe."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr Präsident! Die belgische Präsidentschaft stellt einen Meilenstein in der Vorbereitung der Erweiterung dar, weil unter diesem Vorsitz das Fundament für die nächste Regierungskonferenz gelegt wird. Auf dieser Konferenz besteht letztmals vor der Erweiterung die Chance, die Institutionen und die Beschlussfassung Europas anzupassen. Dennoch gestaltet sich der breite Kontext schwierig. Die Achse Deutschland–Frankreich dürfte wegen der im nächsten Jahr in beiden Ländern anstehenden Wahlen teilweise paralysiert sein. Die Bevölkerung hat nun einmal Furcht vor der Erweiterung. Der europäische Mut der derzeitigen Mitgliedstaaten ist nicht eben stark ausgeprägt, und uns verbleibt nur wenig Zeit. Vor diesem Hintergrund muss es Belgien gelingen, in Laeken eine Erklärung zu verabschieden, die in jedem Fall die Entscheidungsfindung verbessert und die demokratische Legitimation stärkt. Bewusst spreche ich hier nicht von noch weitaus umfassenderen Projekten, die angeschoben werden und auf eine wahrhafte Umwälzung sämtlicher Organe hinauslaufen. Ich zweifle an der politischen Machbarkeit. Im Hinblick auf die Verbesserung der Beschlussfassung halte ich zwei Dinge für entscheidend. Erstens muss – ausgenommen für Dinge, die mit den Institutionen selbst und der Übertragung von Befugnissen im Zusammenhang stehen – das Einstimmigkeitsprinzip abgeschafft werden. Mit 27 oder 30 Mitgliedstaaten können Sie nicht länger am Einstimmigkeitsprinzip festhalten. Parallel dazu muss das Verfahren der Mitentscheidung des Parlaments ausgedehnt werden. Das eine muss an das andere gekoppelt sein. Zweitens muss die Komplexität Europas unbedingt einfacher werden. Der Vertrag von Nizza ist kaum zu verstehen, geschweige denn zu vermitteln. Zahlreiche Beschlüsse, Richtlinien, Verordnungen, Entscheidungen, Leitlinien, Empfehlungen lassen sich ohne Bedeutungswörterbuch, Begleitschreiben oder ähnliche Handreichungen nicht erschließen. Die Beschlüsse von Göteborg verursachen nach dreimaligem Lesen und viermaligem Übersetzen noch immer Kopfzerbrechen, nicht nur bei gewöhnlichen Menschen, sondern auch bei ungewöhnlichen. Europäisch entwickelt sich offensichtlich zu einer zwölften Sprache mit Begriffen, die, insofern sie nicht unverständlich sind, dann doch ein Eigenleben führen. Sind Sie nicht auch schon beispielsweise vom Benchmarking und Mainstreaming geprägt? Die Sprache Europas ist nicht die Sprache der Europäer, im Gegenteil. Um die Beteiligung der Bevölkerung in die rechten Bahnen zu lenken, sollte der belgische Vorsitz diese Einbeziehung wirklich zu einem Projekt machen. Auch dieses Vorhaben müssen Sie auf Ihre Prioritätenliste setzen. „Euronews“ wird von Europa finanziert. Wollen wir etwas über Europa wissen, dann schalten wir nicht „Euronews“ sondern „CNN“ ein. Und so verhält es sich mit vielen Dingen, die Europa zur Information seiner Bevölkerung unternimmt. Machen Sie daraus ein Projekt, Herr Premierminister! Fügen Sie es Ihren Prioritäten hinzu, und bemühen Sie sich, mit den Ländern Europas diesbezüglich einen Plan zu vereinbaren."@de7
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"benchmarking"12,9,6,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"CNN"11,9
lpv:unclassifiedMetadata
"mainstreamd""11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Presidente, la Presidenza belga rappresenta un importante anello nella preparazione dell’ampliamento, giacché in questo semestre saranno compiuti i primi passi della prossima CIG, quella che ci offrirà l’ultima possibilità di riformare le Istituzioni e il processo decisionale europei prima dell’adesione di nuovi paesi. Il contesto generale si presenta, tuttavia, difficile. L’asse franco-tedesco sarà in parte bloccato dalle elezioni che, il prossimo anno, si terranno in entrambi i paesi. La paura della popolazione davanti all’ampliamento è reale. Il coraggio europeista degli attuali Stati membri non è particolarmente grande e il tempo che ci rimane non è molto. In queste circostanze il Belgio deve riuscire a far approvare a Laeken una dichiarazione che deve comunque prevedere un miglioramento del processo decisionale e rafforzare la legittimità democratica. In questa sede non voglio deliberatamente trattare di progetti ancora più ampi che saranno lanciati e che si prefiggono un cambiamento radicale di tutte le Istituzioni. Nutro dei dubbi sulla fattibilità politica di tali progetti. Due elementi sono indispensabili per migliorare il processo decisionale. Innanzi tutto occorre abolire la norma dell’unanimità, tranne nel caso in cui la decisione riguardi questioni inerenti alle stesse Istituzioni e il passaggio di poteri. Con ventisette o trenta Stati membri non è possibile continuare a operare con la regola dell’unanimità. Tale abolizione deve accompagnarsi a un’estensione della procedura di codecisione con il Parlamento. I due provvedimenti devono essere associati l’uno all’altro. In secondo luogo occorre assolutamente semplificare la complessità europea. Il Trattato di Nizza è a malapena comprensibile, figuriamoci le difficoltà quando si tratta di illustrarlo. Numerose decisioni, direttive, regolamenti, disposizioni, linee guida, raccomandazioni sono incomprensibili senza l’ausilio di un testo interpretativo o note di accompagnamento e anche in questo caso non è facile districarsi. Le decisioni di Göteborg rimangono un rompicapo anche dopo tre letture e quattro traduzioni. Le difficoltà sorgono non solo per il cittadino comune, ma anche per quello più preparato. Il gergo europeo sembra essere diventato una dodicesima lingua, con termini che, per quanto incomprensibili, vivono comunque di vita propria. In Europa, del resto, non si fa già e così via? La lingua europea non è diventata la lingua degli europei, al contrario. Per poter garantire la partecipazione dei cittadini, la Presidenza belga dovrebbe fare di tale partecipazione un vero e proprio progetto e inserirlo fra sue priorità. viene finanziata dall’Europa. Se vogliamo sapere qualcosa dell’Europa, seguiamo la non . Lo stesso potrebbe dirsi di molte altre iniziative europee destinate a informare i cittadini. Signor Primo Ministro, elabori un progetto sulla partecipazione dei cittadini. Ne faccia una priorità e cerchi in questo ambito di concordare un percorso con gli altri paesi europei."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
"CNN"11,9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"benchmarking"12,9,6,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
"benchmarking"12,9,6,9,6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"( ) Monsieur le Président, la présidence belge constitue un maillon important dans la préparation de l’élargissement, car c’est sous cette présidence que sera donné le coup d’envoi de la prochaine CIG, qui représente la dernière chance de réformer le processus décisionnel et les institutions européennes avant l’élargissement. Le contexte au sens large est néanmoins difficile. L’axe franco-allemand sera en partie bloqué par les élections qui se tiendront l’année prochaine dans ces deux pays. Les craintes que l’élargissement inspire à la population sont réelles. Les États membres actuels ne se montrent pas fort audacieux sur le plan européen, alors que le temps presse. Dans un tel contexte, la Belgique doit réussir à faire approuver à Laeken une déclaration qui devra en tout état de cause porter une amélioration du processus décisionnel et accroître la légitimité démocratique. C’est à dessein que je ne parle pas ici des projets encore plus importants qui ont été lancés et qui visent à révolutionner de fond en comble toutes les institutions. Je ne suis pas convaincue de leur réalisme politique. Pour ce qui est de l’amélioration du processus décisionnel, deux choses sont essentielles. Tout d’abord, la règle de l’unanimité doit être abolie, sauf dans les matières qui ont trait aux institutions mêmes et au transfert des compétences. On ne peut pas continuer à appliquer la règle de l’unanimité avec vingt-sept ou trente États membres. Parallèlement, la procédure de codécision avec le Parlement doit être élargie. L’un et l’autre doivent aller de pair. Ensuite, la complexité européenne doit impérativement être simplifiée. Le traité de Nice est à peine compréhensible, comment alors l’expliquer ? On ne peut comprendre une foule de décisions, de directives, de règlements, de dispositions, de lignes directrices et de recommandations sans dictionnaire explicatif ou texte interprétatif, et encore. Après trois lectures et quatre traductions, les décisions de Göteborg donnent encore toujours la migraine, non seulement aux gens "ordinaires", mais aussi aux gens "non ordinaires". L’européen semble être devenu une douzième langue, dont les termes, quoique incompréhensibles, sont promis à une existence autonome. On connaît déjà le le etc. La langue de l’Europe n’est pas devenue celle des Européens, que du contraire. Pour mettre sur de bonnes voies la participation de la population, je trouve que la présidence belge devrait faire de cette participation un véritable projet. Vous devez aussi inclure ce projet dans vos priorités. Euronews est financé par l’Europe. Si nous voulons savoir quelque chose sur l’Europe, nous regardons CNN, pas Euronews. On pourrait ainsi parler de beaucoup de choses que l’Europe fait pour informer la population. Faites-en un projet, Monsieur le Premier ministre ! Ajoutez-le à vos priorités et essayez de convenir d’un agenda à ce sujet avec les pays européens."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"benchmarking"12,9,6,9,6
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.1.3-053"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spokenAs

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph