Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-034"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand for Rådet, her i Parlamentet kan De åbenbart regne med en positiv fordom. Det skyldes naturligvis Deres store ambitioner, som strider imod vores, og de store skuffelser, som vi som parlamentsmedlemmer har været ude for i Nice og under forskellige formandskaber. Men som De ved: højt at flyve, dybt at falde. Hvis De fejler, vil Parlamentet i højere grad bebrejde Dem end andre, som man forventer mindre af. Der er allerede en nyhed. Deres rådsformandskab skal også være repræsenteret af regionale ministre. Jeg taler som formand for Den Europæiske Fri Alliance for at sige Dem, at de europæiske regioner stoler på, at deres anmodning om at blive direkte involveret i diskussionerne om Europas fremtid bliver opfyldt under dette formandskab. Vi slår til lyd for, at de europæiske konstitutionelle regioners rolle bliver styrket i EU. Samtidig slår vi til lyd for et føderalt Europa, som er bedre rustet til sine hovedopgaver såsom udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Er det ikke rystende, at vi så tæt på udvidelsen til 500 millioner mennesker og mere end 20 medlemsstater ikke engang disponerer over en sammenhængende europæisk asyl- og indvandringspolitik, mens menneskehandlerne dagligt sætter desperate mennesker af på vores kyster og lader dem drukne? Et område med sikkerhed og retfærdighed er en af Deres prioriteringer. Det skal fjerne angsten for udvidelsen. Bekæmpelsen af ulovlig våben-, narkotika- og menneskehandel skal være slagkraftig. Det gælder endvidere bekæmpelsen af svig. Jeg har naturligvis endnu en række ønsker, men dem hører De om senere. Held og lykke!"@da1
lpv:translated text
"Herr rådsordförande! I detta parlament kan ni uppenbarligen räkna med en välvillig fördom. Det har naturligtvis att göra med era höga ambitioner som kolliderar med våra och även med de stora besvikelser som vi som parlamentsledamöter har drabbats av i Nice och under olika ordförandeskap. Men som ni känner till: om man klättrar högt kan man också falla djupt. Ni kommer att ställas hårdare till svars här i parlamentet om ni misslyckas jämfört med dem som man förväntat sig mindre av. Det finns redan nu en primör: I ert rådsordförandeskap kommer även regionala ministrar att tjänstgöra. Och jag talar här som ordförande för Europeiska fria alliansen för att säga till er att de europeiska regionerna under detta ordförandeskap räknar med att få gehör för sitt krav på att bli direkt involverade i diskussionerna om Europas framtid. Vi vill att de europeiska konstitutionella regionernas roll skall förstärkas i unionen. Samtidigt vill vi ha ett federalt Europa som är bättre rustat för sina huvuduppgifter, som utrikes- och säkerhetspolitiken. Är det inte förskräckligt att vi så kort tid före utvidgningen till 500 miljoner människor och fler än tjugo medlemsstater inte ens förfogar över en sammanhängande europeisk migrations- och asylpolitik, medan människohandlare dagligen sätter av desperata människor vid våra kuster och låter dem drunkna? Ett säkert område som präglas av rättssäkerhet är en av era prioriteringar. Detta område skall undanröja rädslan för utvidgningen. Kampen mot illegal vapenhandel, narkotikahandel och människohandel måste föras med kraft. Det gäller också kampen mot bedrägerier. Och jag har självfallet ytterligare några önskemål, men de kommer jag att få tillfälle att meddela er vid andra tillfällen. Jag önskar er lycka till."@sv13
lpv:translated text
"Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, voitte mitä ilmeisimmin luottaa siihen, että teitä arvioidaan täällä parlamentissa etukäteen myönteisesti. Tähän on tietenkin syynä suuri kunnianhimonne, joka osuu yksiin meidän kunnianhimomme kanssa, sekä ne suuret pettymykset, joita olemme joutuneet parlamentin jäseninä kokemaan Nizzassa ja eri valtioiden puheenjohtajakausilla. Mutta tiedättehän: joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Epäonnistumista pidetään parlamentissa teidän kohdallanne pahempana kuin niiden kohdalla, joilta on odotettu vähemmän. Ainakin yhden uutuuden olette jo lyönyt lukkoon: teidän puheenjohtajakaudellanne alueellisetkin ministerit saavat toimia. Euroopan vapaa allianssi -ryhmän puheenjohtajana sanon teille, että Euroopan alueet luottavat siihen, että tällä puheenjohtajakaudella vastataan niiden pyyntöön tulla suoraan kuulluksi Euroopan tulevaisuutta koskevissa keskusteluissa. Haluamme, että Euroopan perustuslaissa tai vastaavassa määriteltyjen alueiden roolia unionissa vahvistetaan. Samaan aikaan toivomme Euroopan liittovaltiota, jolla olisi paremmat mahdollisuudet hoitaa ydintehtäviään, kuten ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Eikö olekin pelottavaa, että vaikka olemme jo niin lähellä laajentumista 500 miljoonan ihmisen ja yli 20 jäsenvaltion unioniksi, meillä ei ole vielä edes yhtenäistä eurooppalaista maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa, vaikka ihmiskauppiaat tuovat päivittäin epätoivoisia ihmisiä rannikoillemme ja antavat heidän hukkua? Turvallisuuden ja oikeuden alue on yksi ensisijaisista tavoitteistanne. Tämän alueen avulla halutaan poistaa laajentumista koskevia pelkoja. Laitonta asekauppaa, huumekauppaa ja ihmiskauppaa on torjuttava tehokkaasti, samoin petoksia. Ja tietysti minulla olisi vielä pari muutakin toivetta, mutta voinhan kertoa niistä teille jonakin muunakin kertana. Toivotan teille paljon menestystä."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Mijnheer de Raadsvoorzitter, in dit Parlement kunt u klaarblijkelijk rekenen op een gunstig vooroordeel. Dat heeft natuurlijk te maken met uw hoge ambities die stroken met de onze en ook met de grote ontgoochelingen die wij als parlementsleden in Nice en tijdens verschillende voorzitterschappen hebben moeten ondergaan. Maar u weet: als u hoog klimt, kunt u ook diep vallen. Het zal u hier in dit Parlement zwaarder aangerekend worden wanneer u mislukt, dan aan degenen van wie men minder heeft verwacht. Er is alvast een primeur: in uw Raadsvoorzitterschap zullen ook regionale ministers fungeren. En ik spreek hier als voorzitter van de Europese Vrije Alliantie om u te zeggen dat de Europese regio's erop rekenen dat tijdens dit voorzitterschap aan hun verzoek om rechtstreeks betrokken te worden in de discussies over de toekomst van Europa voldaan zal worden. Wij willen dat de rol van de Europese constitutionele regio's zal worden versterkt in de Unie. Tegelijkertijd wensen wij een federaal Europa dat beter is toegerust voor zijn kerntaken zoals het buitenlands- en veiligheidsbeleid. Is het niet verschrikkelijk dat wij zo vlakbij de uitbreiding tot 500 miljoen mensen en meer dan twintig lidstaten nog niet eens beschikken over een samenhangend Europees migratie- en asielbeleid, terwijl mensenhandelaars dagelijks wanhopige mensen aan onze kusten afzetten en laten verdrinken? Een veilige en gerechtelijke ruimte is één van uw prioriteiten Die ruimte moet de vrees wegnemen voor de uitbreiding. De strijd tegen illegale wapenhandel, drugshandel en mensenhandel moet krachtig worden gevoerd , en ook de strijd tegen de fraude. En ik heb vanzelfsprekend nog een paar wensen, maar ik zal ze u in andere ogenblikken kenbaar kunnen maken. Ik wens u veel succes toe."@nl2
lpv:translated text
"Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, σε αυτό το Κοινοβούλιο μπορείτε, προφανώς, να υπολογίζετε σε μία θετική προδιάθεση. Αυτό σχετίζεται, φυσικά, με τις υψηλές φιλοδοξίες σας, οι οποίες συμβαδίζουν με τις δικές μας, καθώς και με τις μεγάλες απογοητεύσεις, τις οποίες εμείς, ως μέλη του Κοινοβουλίου, στη Νίκαια και κατά τη διάρκεια διάφορων Προεδριών, έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά πρέπει να γνωρίζετε: εάν κάποιος σκαρφαλώνει ψηλά, μπορεί να πέσει και από ψηλά. Εδώ σε αυτό το Κοινοβούλιο πρόκειται να κριθείτε αυστηρότερα, εάν αποτύχετε, από ό,τι εκείνοι από τους οποίους αναμένουμε λιγότερα. Υπάρχει, εντούτοις, μία πρωτιά: κατά την Προεδρία σας, στο Συμβούλιο πρόκειται να αναλάβουν καθήκοντα και περιφερειακοί υπουργοί. Και εδώ μιλώ ως Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας και σας λέω ότι οι ευρωπαϊκές περιφέρειες υπολογίζουν πολύ ότι κατά τη διάρκεια αυτής της Προεδρίας θα ικανοποιηθεί το αίτημά τους για την άμεση συμμετοχή στις συζητήσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Επιθυμούμε ο ρόλος των ευρωπαϊκών θεσμικών περιφερειών να ενισχυθεί στη Ένωση. Παράλληλα, επιθυμούμε μία ομοσπονδιακή Ευρώπη, η οποία είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να ασκεί τα θεμελιώδη καθήκοντά της, όπως είναι η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφάλειας. Είναι αδιανόητο ότι εμείς βρισκόμαστε τόσο κοντά στη διεύρυνση σε 500 εκατ. ανθρώπους και περισσότερα από 20 μέλη και, ακόμη, δεν διαθέτουμε μία κοινή ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου, τη στιγμή που καθημερινά έμποροι ανθρώπων εγκαταλείπουν στις ακτές μας ή αφήνουν να πνιγούν απελπισμένους ανθρώπους. Ένας ασφαλής και δίκαιος χώρος αποτελεί μία από τις προτεραιότητές σας. Αυτός ο χώρος πρέπει να απομακρύνει το φόβο για τη διεύρυνση. Ο αγώνας εναντίον του παράνομου εμπορίου όπλων, του εμπορίου ναρκωτικών και του εμπορίου ανθρώπων πρέπει να ασκείται αυστηρά, το ίδιο και ο αγώνας εναντίον της απάτης. Είναι αυτονόητο ότι έχω ακόμη μία σειρά επιθυμιών, αλλά θα σας τις καταστήσω γνωστές σε άλλες ευκαιρίες. Σας εύχομαι καλή επιτυχία."@el8
lpv:translated text
"Mr President-in-Office of the Council, you can obviously count on this Parliament being predisposed in your favour. That of course has to do with your high ambitions, which correspond with our own and also with the great disappointments that we as parliamentarians were forced to endure at Nice and during various presidencies. But, as you know, the higher you climb, the further you have to fall. It will count more heavily against you in this Parliament if you fail, than against those of whom less was expected. There is already a first: regional ministers will also operate during your Presidency of the Council. And I am speaking here as chair of the European Free Alliance to tell you that the regions are counting on you to ensure that, during this Presidency, their request to be directly involved in the discussions on the future of Europe will be granted. Our wish is that the role of the European constitutional regions should be strengthened in the Union. At the same time, we want a federal Europe that is better equipped for its core tasks, such as foreign and security policy. Is it not appalling that, so close to enlargement of the Union to include five hundred million people and over twenty Member States, we do not yet even have a coherent European migration and asylum policy although, every day, traffickers in human beings dump desperate people on our coasts and allow them to drown? A safe and just area, able to remove people’s fear of enlargement, is one of your priorities. The battle against illegal trading in arms, drugs and human beings must be vigorously engaged in, as must the battle against fraud. Of course, I have a number of other wishes, but I shall be able to make them known to you on other occasions. I wish you every success."@lv10
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Senhor Presidente em exercício do Conselho, Vossa Excelência pode, obviamente, contar com um preconceito favorável, neste Parlamento. Isso fica a dever­se, naturalmente, às suas grandes ambições que convergem com as nossas, e também às grandes decepções que, enquanto parlamentares, tivemos de sofrer em Nice e durante diversas Presidências. Mas, como sabe, quando mais alto o voo maior poderá ser a queda. Se Vossa Excelência falhar, este Parlamento será mais severo consigo do que com aqueles de quem não se esperava tanto. Para já, temos uma inovação: na sua Presidência do Conselho irão trabalhar também alguns Ministros regionais. E intervenho aqui, na qualidade de Presidente do Grupo dos Verdes/Aliança Livre Europeia, para lhe dizer, Senhor Presidente do Conselho, que as regiões europeias estão a contar que durante esta Presidência se vá ao encontro do respectivo apelo para que sejam directamente envolvidas nas discussões sobre o futuro da Europa. Queremos que o papel das regiões constitucionais europeias seja reforçado na União. Ao mesmo tempo, desejamos uma Europa federal mais apta a desempenhar as suas tarefas fundamentais, como a política externa e de segurança. Não é realmente terrível o facto de, estando nós tão próximos do alargamento a 500 milhões de pessoas e mais de vinte Estados­Membros, não dispormos sequer ainda de uma política europeia coesa em matéria de migração e asilo, enquanto, diariamente, traficantes de seres humanos desembarcam e deixam morrer afogadas pessoas desesperadas nas nossas zonas costeiras? A criação de um espaço de liberdade segurança e justiça é umas das prioridades da sua Presidência. Esse espaço deverá contribuir para dissipar o medo do alargamento. A luta contra o comércio ilícito de armas, contra o narcotráfico e contra o tráfico de seres humanos tem de ser travada com determinação e o mesmo se aplica à luta contra a fraude. É evidente que tenho mais alguns desejos, mas terei oportunidade de lhos dar a conhecer noutras ocasiões. Desejo­lhe muito sucesso."@pt11
lpv:translated text
"Mr President-in-Office of the Council, you can obviously count on this Parliament being predisposed in your favour. That of course has to do with your high ambitions, which correspond with our own and also with the great disappointments that we as parliamentarians were forced to endure at Nice and during various presidencies. But, as you know, the higher you climb, the further you have to fall. It will count more heavily against you in this Parliament if you fail, than against those of whom less was expected. There is already a first: regional ministers will also operate during your Presidency of the Council. And I am speaking here as chair of the European Free Alliance to tell you that the regions are counting on you to ensure that, during this Presidency, their request to be directly involved in the discussions on the future of Europe will be granted. Our wish is that the role of the European constitutional regions should be strengthened in the Union. At the same time, we want a federal Europe that is better equipped for its core tasks, such as foreign and security policy. Is it not appalling that, so close to enlargement of the Union to include five hundred million people and over twenty Member States, we do not yet even have a coherent European migration and asylum policy although, every day, traffickers in human beings dump desperate people on our coasts and allow them to drown? A safe and just area, able to remove people’s fear of enlargement, is one of your priorities. The battle against illegal trading in arms, drugs and human beings must be vigorously engaged in, as must the battle against fraud. Of course, I have a number of other wishes, but I shall be able to make them known to you on other occasions. I wish you every success."@en3
lpv:translated text
"Herr Ratspräsident! Dieses Parlament ist Ihnen offensichtlich wohlgesinnt. Selbstverständlich liegt das an Ihren hohen Ambitionen, die den unseren entsprechen, und auch an den herben Enttäuschungen, die wir als Mitglieder des Parlaments in Nizza und während verschiedener Präsidentschaften hinnehmen mussten. Aber wie heißt es doch: wer hoch steigt, kann auch tief fallen. Dieses Parlament würde Ihnen ein Scheitern schwerer ankreiden als jenen, von denen es weniger erwartet hat. Inzwischen gibt es eine Premiere: Ihrem Ratsvorsitz gehören auch Minister aus den Regionen an. Und als Vorsitzende der Freien Europäischen Allianz möchte ich Ihnen sagen, dass die europäischen Regionen darauf zählen, dass während dieses Vorsitzes ihrer Forderung nach direkter Beteiligung an den Diskussionen über die Zukunft Europas Genüge getan wird. Wir wollen die Rolle der konstitutionellen Regionen Europas in der Union stärken. Zugleich wünschen wir uns ein föderales Europa, das für seine Kernaufgaben wie Außen- und Sicherheitspolitik besser gerüstet ist. Ist es nicht schlimm, dass wir so kurz vor der Erweiterung auf 500 Millionen Menschen und mehr als 20 Mitgliedstaaten noch nicht einmal über eine kohärente EU-Migrations- und Asylpolitik verfügen, während Menschenhändler tagtäglich verzweifelte Menschen an unseren Küsten absetzen und ertrinken lassen? Ein Raum der Sicherheit und des Rechts zählt zu Ihren Prioritäten. Dieser Raum soll die Furcht vor der Erweiterung nehmen. Der Kampf gegen illegalen Waffenhandel, Drogenhandel und Menschenhandel muss ebenso energisch geführt werden wie der gegen Betrügereien. Und selbstverständlich habe ich noch ein paar Wünsche, die aber werde ich Ihnen bei anderer Gelegenheit darlegen können. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg."@de7
lpv:translated text
"(NL) Señor Presidente del Consejo, según parece, en este Parlamento puede usted contar con un juicio previo favorable. Como es obvio, ello tiene que ver con sus elevadas ambiciones, muy cercanas a las nuestras, así como con la profunda decepción que nosotros sentimos como miembros del Parlamento en Niza y durante varias Presidencias. Pero, por otra parte, sabrá también que quien sube muy alto puede caer muy bajo. Por tanto, en este Parlamento pagará más caro su fracaso que un Presidente que crease menos expectativas. De momento ya hay una primicia: su Presidencia del Consejo contará con la colaboración de ministros regionales. Hablo aquí como presidenta de la Alianza Libre Europea para comunicarle que las regiones europeas confían en que durante esta Presidencia se acceda a su solicitud de poder participar directamente en las discusiones acerca del futuro de Europa. Deseamos que las regiones constitucionales europeas desempeñen un papel más significativo en la Unión. Al mismo tiempo somos partidarios de una Europa federal mejor preparada para llevar a buen término sus tareas clave, entre ellas la política exterior y de seguridad. ¿Acaso no es terrible que en vísperas de la ampliación, tras la cual la Unión Europea contará con 500 millones de habitantes y más de veinte Estados miembros, ni siquiera dispongamos de una política comunitaria coherente en materia de inmigración y asilo, mientras que los traficantes de seres humanos depositan a diario inmigrantes en nuestras costas dejando que se ahoguen? Crear un espacio seguro y justo es uno de sus objetivos prioritarios. Este espacio debe acabar con el temor ante la ampliación. Es preciso reforzar la lucha contra el tráfico ilegal de armas, el tráfico de estupefacientes y el tráfico de seres humanos. Lo mismo digo con respecto a la lucha contra el fraude. Lógicamente tengo más deseos, pero se los transmitiré en otros momentos. Le deseo mucho éxito."@es12
lpv:translated text
"Signor Presidente del Consiglio, lei può evidentemente contare fin d’ora sull’atteggiamento favorevole del Parlamento. Il motivo risiede nelle sue forti ambizioni, che coincidono con le nostre, ma anche nelle grandi delusioni che ci sono state inflitte quali membri del Parlamento a Nizza e durante diverse Presidenze. Lei sa bene però che più si sale e più grave può essere la caduta. In caso di fallimento le critiche nei suoi confronti saranno più accese che non nei confronti di coloro dai quali ci si attendeva meno. Già c’è una novità: all’interno della sua Presidenza sederanno anche Ministri regionali. Mi rivolgo a lei in qualità di presidente dell’Alleanza libera europea per ricordarle che le regioni europee si aspettano che, sotto questa Presidenza, venga accolta la loro richiesta di essere coinvolte direttamente nel dibattito sul futuro dell’Europa. Noi auspichiamo che, nell’Unione europea, sia rafforzato il ruolo delle regioni costituzionali europee. Al contempo auspichiamo un’Europa federale che sia dotata di migliori strumenti per far fronte ai compiti fondamentali che le sono assegnati, per esempio la politica estera e per la sicurezza. Non è spaventoso che, alle soglie dell’ampliamento che vedrà un’Europa di 500 milioni di cittadini e più di venti Stati membri, non si disponga ancora di una politica europea coerente in materia di immigrazione e asilo, mentre i trafficanti di persone ogni giorno sbarcano sulle nostre coste e lasciano annegare una folla di disperati? Uno spazio sicuro e giusto è una delle sue priorità. Uno spazio siffatto ha il compito di eliminare la paura dell’ampliamento. La lotta contro il commercio illegale di armi, il traffico di stupefacenti e il commercio di esseri umani deve essere portata avanti con forza. Lo stesso dicasi della lotta contro le frodi. Avrei naturalmente altre richieste da porre, ma avrò la possibilità di illustrarle in un altro momento. Le porgo i miei auguri per la sua Presidenza."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"( ) Monsieur le Président du Conseil, vous bénéficiez à l’évidence d’un préjugé favorable au sein de cette assemblée. Cela s’explique naturellement par vos ambitions élevées, qui coïncident aux nôtres, mais aussi par les grandes déceptions que nous avons dû subir, en tant que parlementaires, à Nice et sous diverses présidences. Mais vous le savez : plus haute est l’ascension, plus basse est la chute. Si vous échouez, le Parlement vous en tiendra davantage rigueur qu’à ceux dont il en aurait moins attendu. Il y a déjà une nouveauté : sous votre présidence, des ministres régionaux entreront également en action. Et je parle ici en ma qualité de présidente de l’Alliance libre européenne, pour vous dire que les régions européennes espèrent bien que, pendant la présidence, une suite favorable sera réservée à leur demande d’être impliquées directement dans les discussions sur l’avenir de l’Europe. Nous voulons que le rôle des régions constitutionnelles d’Europe soit renforcé au sein de l’Union. Dans le même temps, nous souhaitons une Europe fédérale qui soit mieux équipée pour mener à bien ses missions essentielles, telles que la politique étrangère et de sécurité. Alors que nous sommes sur le point de passer à 500 millions d’habitants et à plus de vingt États membres, n’est-il pas effroyable de ne pas encore avoir de politique européenne cohérente en matière d’immigration et d’asile, à l’heure où des trafiquants d’êtres humains déposent chaque jour des personnes désespérées sur nos côtes et les laissent se noyer ? La création d’un espace de sécurité et de justice constitue une de vos priorités. Elle doit dissiper les craintes suscitées par l’élargissement. La lutte contre le commerce illégal des armes et de la drogue et contre la traite des êtres humains doit être menée avec force, tout comme la lutte contre la fraude. J’ai évidemment encore d’autres souhaits à formuler, mais je vous en ferai part à d’autres occasions. Je vous souhaite bonne chance."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.1.3-034"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph