Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-033"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. premierminister, tillad mig først og fremmest at hylde det, som jeg kalder for klarsyn i det belgiske formandskabs analyse. Jeg tror, at det er rigtigt, at der er et demokratisk underskud, og at den hårde kerne skal bekæmpes. Men tillad mig at præcisere, at det ikke er den hårde kerne, som hr. Wurtz nævner, som jeg taler om, det er den hårde kerne af overdrevent bureakrati, papirnusseri og træg forvaltning, som gør, at Europa ikke længere er synligt for borgerne. Så sæt kursen mod det, De har præsenteret. Det, som skal fjernes, er et Europa, der ser gennem papir, gennem et billede, som ikke svarer til det, som borgerne direkte ønsker. Tillad mig at ønske Dem held og lykke, for vi ved, hvor dristig De er med Deres politiske projekt. Jeg har tre bemærkninger: Laeken-erklæringen bør afgjort give vores diplomati større betydning, større troværdighed og større vægt. Det er klart, at det er vigtigt at ændre det aktuelle system med hensyn til de internationale forhold for at få midler, så vi kan intervenere, som De sagde, i Afrika og i andre lande, ikke at forglemme Maghreblandene og det, der i øjeblikket finder sted der, især i Algeriet. Det er nødvendigt med en stærkere diplomatisk mekanisme. For det andet vedrørende begrebet "magt" i EU. Gør det, De har sagt. Risiker debatten, der kan klarlægge de enkelte institutioners ansvar, og som måske kan udvide den fælles beslutningstagning til Parlamentet. Det tredje og sidste punkt er følgende: Når man taler om borgernes indflydelse, tror jeg, det er bydende nødvendigt at turde tale om problemet med den europæiske forfatning. Europæerne bør vide, hvem der ønsker denne europæiske forfatning, hvem der ikke ønsker den, og endelig at processen med udgangspunkt i Laeken bliver mere resolut. Jeg ønsker held og lykke og håber, at De i slutningen af formandskabet har kunnet gøre en god del fremskridt på de områder, De har understreget i præsentationen af dette formandskab."@da1
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr premiärminister! Tillåt mig till att börja med att hylla det som jag vill kalla klarsyn i det belgiska ordförandeskapets analys. Jag tror att det stämmer, det finns ett demokratiskt underskott och man måste bekämpa en hård kärna. Men tillåt mig att precisera att det inte är på Wurtz hårda kärna jag tänker utan på den hårda kärnan i den överdrivna byråkratin, pappersexercisen, den administrativa tungroddheten som gör att Europa inte längre är synligt för medborgarna. Håll därför kurs på det ni lagt fram. Det som måste utplånas är det Europa som lever via papper, via en bild, och som inte motsvarar det som medborgarna direkt faktiskt önskar. Tillåt mig att önska er lycka till, ty vi känner till hur djärv ni är med ert politiska projekt. Jag skall återkomma till tre punkter. Uttalandet från Laeken måste absolut göra vår diplomati mer betydande, trovärdigare och tätare. Det är tydligt att det är viktigt att omvandla det nuvarande systemet i termer av internationella förbindelser för att erhålla medel som gör det möjligt att ingripa, som ni sade, i Afrika och på andra platser, utan att glömma Maghrebländerna och det som för närvarande utspelar sig där, bl.a. i Algeriet. Det krävs ett starkare diplomatiskt system. För det andra, när det gäller beståndsdelen "makt" inom själva Europeiska unionen, gör det ni aviserat, våga föra debatten för att klargöra ansvaret för var och en av institutionerna och eventuellt för att utvidga medbeslutandet inom parlamentet. En tredje och sista punkt: jag tror att när man talar om medborgerlig täthet blir det nödvändigt att våga ta upp problemet med en europeisk konstitution. Européerna måste få veta vem som vill ha denna europeiska konstitution, vem som inte vill ha den, och slutligen att processen utifrån Laeken blir mer bestämd. Jag önskar er lycka till och jag hoppas att ni i slutet av ordförandeskapet kommer att ha kunnat göra framsteg, till en stor del på de punkter ni betonat i presentationen av ordförandeskapet."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Arvoisa pääministeri, sallinette minun ensiksikin onnitella siitä, mitä kutsun puheenjohtajavaltio Belgian analyysin tarkkanäköisyydeksi. Mielestäni demokratiavajeen olemassaolo pitää paikkansa ja mielestäni kovaa ydintä vastaan on taisteltava. Sallinette minun kuitenkin tarkentaa, että en ajattele Wurtzin kovaa ydintä vaan liiallisen byrokratian, paperisodan ja hallinnon raskauden kovaa ydintä, jonka takia Eurooppa on vieraantunut kansalaisista. Teidän on siten pysyttävä esittämienne asioiden takana. Meidän on romutettava tämä vain paperien ja kuvan välityksellä elävä Eurooppa, joka ei vastaa sitä, mitä kansalaiset tosiasiassa suoraan toivovat. Sallinette minun toivottaa teille onnea, koska tiedämme, miten rohkeasti tartutte tähän poliittiseen hankkeeseenne. Käsittelen vielä kolmea kohtaa. Laekenin julistuksen on kieltämättä annettava diplomatiallemme enemmän painoarvoa, uskottavuutta ja sisältöä. On selvää, että on tärkeää muuttaa nykyistä järjestelmää kansainvälisten suhteiden alalla keinojen saavuttamiseksi, joiden ansiosta voimme toimia, kuten totesitte, Afrikassa ja muilla alueilla unohtamatta Maghreb-valtioita ja niiden nykyisiä, etenkin Algerian, tapahtumia. Tarvitsemme vahvempaa diplomaattista järjestelmää. Toiseksi itse Euroopan unionissa olevan "valtatekijän" osalta teidän on toimittava ilmoituksenne mukaisesti eli uskallettava käynnistää keskustelu kunkin toimielimen vastuiden selvittämiseksi ja mahdollisesti yhteispäätösmenettelyn ulottamiseksi parlamenttiimme. Kolmanneksi ja viimeiseksi, kun puhumme kansalaisten osallistumisesta, mielestäni on välttämätöntä, että uskallamme nostaa esille Euroopan rakentamista koskevan ongelman. Eurooppalaisten on tiedettävä, mitä tämä Euroopan rakentaminen tarkoittaa ja mitä se ei tarkoita, ja että Laekenin Eurooppa-neuvostosta alkaen prosessi olisi vihdoinkin määrätietoisempi. Toivotan teille onnea ja toivon, että olette puheenjohtajakautenne lopussa voineet edistyä suurelta osin kohdissa, joita korostitte tätä puheenjohtajakautta koskevassa esittelyssä."@fi5
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mijnheer de eerste minister, laat ik allereerst zeggen dat ik ingenomen ben met de in mijn ogen heldere analyse van het Belgisch voorzitterschap. Er is inderdaad sprake van een democratisch tekort dat aangevuld moet worden en een harde kern die moet worden bestreden. Ik doel evenwel op een andere harde kern dan waar de heer Wurtz het zojuist over had. De buitensporige bureaucratie, papieren rompslomp en administratieve logheid moeten bestreden worden, aangezien deze factoren de zichtbaarheid van Europa bij de burgers vertroebelen. Doet u dus uw woorden van zojuist gestand. Dit papieren Europa, dat meer beeld dan werkelijkheid is en niet direct aansluit bij de wensen van de burgers, moet verdwijnen. Ik wens u veel succes. Wij weten dat u over de benodigde moed beschikt om uw politieke plan ten uitvoer te brengen. Ik wil graag drie punten van dit plan bespreken. De Verklaring van Laeken moet uiteraard meer gewicht en geloofwaardigheid aan onze diplomatie geven en moet daarnaast deze diplomatie intensiveren. Het is van belang dat we onze huidige structuren op het gebied van de internationale betrekkingen zodanig wijzigen dat we kunnen ingrijpen, zoals u zojuist al aangaf, in Afrika en andere gebieden. Ik denk hierbij onder meer aan de Maghreb en met name aan Algerije, waar zich afschuwelijke gebeurtenissen afspelen. We hebben behoefte aan een krachtiger diplomatiek instrument. Het tweede punt heeft betrekking op het machtselement binnen de Europese Unie. Doet uw beloften gestand en durft het debat aan te gaan om de verantwoordelijkheden van iedere instellingen te verduidelijken en eventueel de medebeslissing van ons Parlement te vergroten. Het derde en laatste punt betreft de betrokkenheid van de burgers. We ontkomen er niet aan om in dit opzicht het vraagstuk van de Europese grondwet ter tafel te brengen. De Europeanen moeten weten wie voorstander en wie tegenstander van deze grondwet is. Tot slot moet vanaf de Top van Laeken het proces op meer resolute wijze worden voortgezet. Ik wens u veel succes en hoop dat u aan het einde van uw voorzitterschap de punten die u in uw uiteenzetting daarvan hebt benadrukt, grotendeels zult hebben verwezenlijkt."@nl2
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Mr Verhofstadt, first of all, if I may, I would like to praise what I shall call the Belgian presidency’s clear analysis. I think that there really is a democratic deficit and that we must resist a hard core. I would like, however, if I may, to clarify that I am not thinking of the hard core that Mr Wurtz referred to, but the hard core of excessive bureaucracy, red tape and administrative hassle, which have prevented the public from being able to see clearly what Europe is doing. Stay focused, therefore, on what you have presented. What we must destroy is this Europe which lives by means of paper, by means of an image which does not correspond to what the citizens effectively want. I would like to wish you good luck, because we know full well how demanding your political task is. I shall now come back to three points. The Laeken Declaration must, without question, give more weight, credibility and depth to our diplomatic approach. It is clearly important to transform the current mechanism for international relations in order to gain the means to enable us to intervene, as you have said, in Africa and in other countries, as well as in Maghreb and in events that currently unfolding, particularly in Algeria. We need a stronger diplomatic mechanism. Secondly, as regards the power issue within the European Union itself, do what you have said you would; set a challenge for the debate to clarify the responsibilities of each of the institutions and, possibly, to extend the co-decision procedure in Parliament. My third and final point is that, with reference to the lack of clarity for citizens, I believe that it will be essential to dare to bring up the problem of the European constitution. The people of Europe have to know who wants and who does not want this European constitution, and, finally, after Laeken, the process must be more definite. I wish you good luck and I hope that at the end of the presidency, you will have been able to make progress on most of the points that you highlighted in the presentation on this presidency."@lv10
lpv:translated text
"Κύριε Πρωθυπουργέ, επιτρέψτε μου, καταρχάς, να χαιρετίσω αυτό που θα αποκαλέσω νηφαλιότητα ανάλυσης της βελγικής Προεδρίας. Νομίζω ότι είναι αλήθεια πως υπάρχει δημοκρατικό έλλειμμα και ότι πρέπει να αγωνιστούμε εναντίον ενός σκληρού πυρήνα. Αλλά επιτρέψτε μου να διευκρινίσω ότι δεν αναφέρομαι στο σκληρό πυρήνα του κ. Wurtz, αλλά στο σκληρό πυρήνα της υπερβολικής γραφειοκρατίας, του χαρτοβασιλείου, της διοικητικής δυσκινησίας λόγω της οποίας η Ευρώπη δεν γίνεται ορατή από τους πολίτες. Έτσι λοιπόν, κρατήστε σταθερό το τιμόνι σε σχέση με όσα παρουσιάσατε. Αυτό που πρέπει να εκμηδενίσουμε είναι αυτή η Ευρώπη που ζει μέσα από τα χαρτιά, μέσα από μια εικόνα, η οποία δεν αντιστοιχεί σε αυτό που επιθυμούν πράγματι, ευθέως, οι πολίτες. Επιτρέψτε μου να σας ευχηθώ καλή τύχη, διότι γνωρίζουμε πόση τόλμη έχετε με το πολιτικό σχέδιο που ακολουθείτε. Θα επανέλθω σε τρία σημεία του. Η δήλωση του Laeken πρέπει αδιαμφισβήτητα να δώσει περισσότερο βάρος, περισσότερη αξιοπιστία, περισσότερη ουσία στη διπλωματία μας. Είναι σαφές ότι είναι σημαντικό να μεταβληθεί ο υφιστάμενος μηχανισμός από άποψη διεθνών σχέσεων για να αποκτήσουμε τα μέσα που θα μας επιτρέψουν να παρέμβουμε, όπως είπατε, στην Αφρική και σε άλλες περιοχές, χωρίς να ξεχνάμε το Μαγκρέμπ και όσα συμβαίνουν σήμερα εκεί, ιδίως στην Αλγερία. Χρειάζεται ισχυρότερος διπλωματικός μηχανισμός. Δεύτερον, όσον αφορά το στοιχείο “εξουσία” στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνετε αυτό που εξαγγείλατε, τολμήστε τη συζήτηση για να διευκρινιστούν οι ευθύνες καθενός από τα θεσμικά όργανα και, ενδεχομένως, για να διευρυνθεί η συναπόφαση στο επίπεδο του Κοινοβουλίου μας. Τρίτο και τελευταίο σημείο: νομίζω ότι, σχετικά με την ουσία που αφορά τους πολίτες, θα είναι απαραίτητο να τολμήσουμε να θέσουμε το πρόβλημα του ευρωπαϊκού συντάγματος. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να γνωρίζουν ποιος θέλει αυτό το ευρωπαϊκό σύνταγμα, ποιος δεν το θέλει, και επιτέλους, από το Laeken και εξής, η διαδικασία πρέπει να γίνει πιο αποφασιστική. Σας εύχομαι καλή τύχη και ελπίζω ότι έως το τέλος της Προεδρίας, θα έχετε μπορέσει να σημειώσετε πρόοδο κατά μέγα μέρος στα σημεία που υπογραμμίσατε κατά την παρουσίαση αυτής της Προεδρίας."@el8
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Herr Ministerpräsident, zunächst möchte ich Sie zu der in meinen Augen weitsichtigen Analyse der belgischen Präsidentschaft beglückwünschen. Meines Erachtens gibt es in der Tat ein Demokratiedefizit, und wir müssen gegen einen harten Kern ankämpfen. Ich möchte allerdings klarstellen, dass ich dabei nicht an den von Herrn Wurtz genannten harten Kern denke, sondern an die übertriebene Bürokratie, den Papierkrieg und die schwerfällige Verwaltung, die bewirken, dass Europa für die Bürger letztlich nicht mehr erkennbar ist. Bemühen Sie sich also, die von Ihnen vorgeschlagene Kursrichtung einzuhalten. Wir müssen uns von dem Europa verabschieden, das nur durch Papier existiert, das eine bloße Vorstellung ist, das aber nicht dem entspricht, was die Bürger tatsächlich und in direkter Form anstreben. Ich möchte Ihnen viel Glück wünschen, denn wir wissen, dass Ihr politisches Vorhaben sehr viel Mut erfordert. Ich werde nun kurz auf drei Punkte eingehen. Erstens muss die Erklärung von Laeken unserer Diplomatie unbedingt mehr Gewicht, mehr Glaubwürdigkeit und größere Durchsetzungskraft verschaffen. Natürlich ist es wichtig, dass wir das derzeitige System hinsichtlich der internationalen Beziehungen umgestalten, damit es uns – wie Sie gesagt haben – möglich wird, in Afrika und in anderen Weltregionen aktiv zu werden, nicht zu vergessen den Maghreb und die aktuellen Ereignisse in dieser Region, insbesondere in Algerien. Wir brauchen eine effizientere Diplomatie. Zweitens sollten Sie bezüglich des „Machtfaktors“ innerhalb der Europäischen Union die von Ihnen angekündigten Maßnahmen durchführen; wagen Sie eine Debatte zur Klärung der Zuständigkeitsbereiche jeder einzelnen Institution und eventuell auch zur Ausweitung der Mitentscheidung auf der Ebene unseres Parlaments. Drittens schließlich bin ich der Meinung, dass wir es im Zusammenhang mit der engen Verbindung zu den Bürgern unweigerlich auch wagen müssen, die Frage der europäischen Verfassung anzusprechen. Die Europäer müssen wissen, wer diese europäische Verfassung will und wer nicht. Darüber hinaus muss der Prozess ab Laeken entschlossener vorangebracht werden. Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen, und ich hoffe, dass Sie am Ende Ihrer Präsidentschaft in den Punkten, die Sie bei der Vorstellung des Programms dieses Vorsitzes hervorgehoben haben, ein gutes Stück vorangekommen sind."@de7
lpv:translated text
"(FR) Señor Primer Ministro, permítame ante todo saludar lo que yo denominaría lucidez del análisis de la Presidencia belga. Creo que es verdad que existe un déficit democrático, y es preciso luchar contra un núcleo duro. Pero permítame aclarar que no me refiero al núcleo duro del que hablaba el Sr. Wurtz, sino al núcleo duro del exceso de burocracia, del papeleo, de la complejidad administrativa, que hace que Europa pierda su visibilidad ciudadana. Mantenga, pues, el rumbo con respecto a lo que usted ha presentado. Lo que hay que eliminar es esta Europa que vive del papeleo, de una imagen que no corresponde a lo que desean efectivamente, directamente, los ciudadanos. Permítame desearle buena suerte, ya que sabemos que demuestra tener mucho valor en relación con su proyecto político. Insistiré en tres puntos. La declaración de Laeken debe necesariamente dar mayor peso, mayor credibilidad, mayor solidez, a nuestra diplomacia. No cabe duda que es importante transformar el dispositivo actual desde el punto de vista de las relaciones internacionales para obtener medios que nos permitan intervenir, como usted lo ha dicho, en África y en otras áreas, sin olvidar el Magreb y lo que hoy ocurre en estos países, sobre todo en Argelia. Se requiere un dispositivo diplomático más fuerte. En segundo lugar, con respecto al elemento “poder” en el propio seno de la Unión Europea, lleve a cabo lo que usted ha anunciado, atrévase a iniciar el debate para clarificar las responsabilidades de cada una de nuestras instituciones y, en su caso, para ampliar la codecisión en el ámbito de nuestro Parlamento. Tercer y último punto: creo que, con respecto a la solidez ciudadana, será indispensable atreverse a plantear el problema de la Constitución europea. Es preciso que los europeos sepan quién quiere esta Constitución europea, quién no la quiere, y que, finalmente, a partir de Laeken, el proceso sea más enérgico. Le deseo buena suerte y espero que al final de la Presidencia haya podido avanzar con respecto a los puntos en los que usted ha hecho hincapié en la presentación de su Presidencia."@es12
lpv:translated text
"Senhor Primeiro­Ministro, permita­me antes de mais saudar aquilo a que chamaria a lucidez de análise da Presidência belga. Penso que é um facto, existe um défice democrático e é preciso lutar contra um núcleo duro. Mas permita­me esclarecer que não é no núcleo duro do senhor deputado Wurtz que estou a pensar, é no núcleo duro dos excessos de burocracia, de papelada, do peso administrativo que faz com que a Europa já não possua visibilidade cidadã. Assim, mantenha a rota em direcção àquilo que nos apresentou. O que há que destruir é esta Europa que vive através do papel, através de uma imagem que não corresponde àquilo que desejam efectivamente, directamente, os cidadãos. Permita­me desejar­lhe boa sorte, pois sabemos da sua audácia com este seu projecto político. Gostaria de me debruçar sobre três pontos. A declaração de Laeken tem incontestavelmente de dar mais peso, mais credibilidade, mais densidade à nossa diplomacia. É evidente que é importante transformar o dispositivo actual em termos de relações internacionais para obter meios que nos permitam intervir, como o senhor disse, em África e noutras regiões, sem esquecer o Magrebe e o que ali se passa neste momento, nomeadamente na Argélia. É necessário um dispositivo diplomático mais forte. Em segundo lugar, no que respeita ao elemento "poder" no próprio seio da União Europeia, faça o que anunciou, ouse o debate para clarificar as responsabilidades de cada uma das Instituições e, eventualmente, para alargar a co­decisão ao nível do nosso Parlamento. Terceiro e último ponto, penso que, no que se refere à densidade cidadã, será indispensável ousar colocar o problema da constituição europeia. Os Europeus têm de saber quem é que quer essa constituição europeia e quem é que não a quer; e, por fim, a partir de Laeken, o processo tem de ser mais resoluto. Desejo­lhe boa sorte e espero que, no final da Presidência, tenha podido avançar com uma boa parte dos pontos que realçou na apresentação desta Presidência."@pt11
lpv:translated text
"Mr Verhofstadt, first of all, if I may, I would like to praise what I shall call the Belgian presidency’s clear analysis. I think that there really is a democratic deficit and that we must resist a hard core. I would like, however, if I may, to clarify that I am not thinking of the hard core that Mr Wurtz referred to, but the hard core of excessive bureaucracy, red tape and administrative hassle, which have prevented the public from being able to see clearly what Europe is doing. Stay focused, therefore, on what you have presented. What we must destroy is this Europe which lives by means of paper, by means of an image which does not correspond to what the citizens effectively want. I would like to wish you good luck, because we know full well how demanding your political task is. I shall now come back to three points. The Laeken Declaration must, without question, give more weight, credibility and depth to our diplomatic approach. It is clearly important to transform the current mechanism for international relations in order to gain the means to enable us to intervene, as you have said, in Africa and in other countries, as well as in Maghreb and in events that currently unfolding, particularly in Algeria. We need a stronger diplomatic mechanism. Secondly, as regards the power issue within the European Union itself, do what you have said you would; set a challenge for the debate to clarify the responsibilities of each of the institutions and, possibly, to extend the co-decision procedure in Parliament. My third and final point is that, with reference to the lack of clarity for citizens, I believe that it will be essential to dare to bring up the problem of the European constitution. The people of Europe have to know who wants and who does not want this European constitution, and, finally, after Laeken, the process must be more definite. I wish you good luck and I hope that at the end of the presidency, you will have been able to make progress on most of the points that you highlighted in the presentation on this presidency."@en3
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:unclassifiedMetadata
"Ducarme (ELDR ). -"12
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Signor Primo ministro, innanzitutto mi permetta di esprimere il mio compiacimento per ciò che definisco la lucidità dell'analisi della Presidenza belga. Credo che vi sia veramente un democratico e che sia necessario lottare contro un nocciolo duro. Tuttavia, mi permetta di precisare che non intendo parlare del nocciolo duro citato dall'onorevole Wurtz, ma quello dell'eccesso di burocrazia, delle scartoffie, della pesantezza amministrativa che ha portato l'Europa a non essere più trasparente per i cittadini. Mantenga quindi la rotta che ci ha prospettato. Bisogna annientare quest'Europa che vive sulle carte, su un'immagine che non corrisponde a ciò che i cittadini effettivamente e direttamente desiderano. Mi permetta di augurarle buona fortuna, poiché sappiamo che ci vuole coraggio per attuare un progetto politico come il suo. Affronterò tre argomenti. La Dichiarazione di Laeken deve senza dubbio dare maggior peso, credibilità e concretezza alla nostra diplomazia. Certo è importante trasformare gli strumenti attuali in termini di relazioni internazionali per ottenere mezzi che ci permettano d'intervenire, come lei ha affermato, in Africa e in altre zone, senza dimenticare il Maghreb e ciò che vi accade oggi, soprattutto in Algeria. Sono necessari strumenti diplomatici più forti. In secondo luogo, per quanto concerne l'elemento "potere" in seno all'Unione europea, faccia ciò che ha promesso, osi aprire un dibattito per definire le responsabilità di ogni Istituzione ed eventualmente per ampliare la codecisione al Parlamento. Terzo e ultimo punto: per dare concretezza alla cittadinanza europea, credo sarà indispensabile trovare il coraggio di sollevare il problema della costituzione. Bisogna che tutti gli europei sappiano chi vuole la costituzione europea e chi non la vuole e che, infine, da Laeken in poi, il processo venga portato avanti con maggiore risolutezza. Le auguro buona fortuna e spero che, entro la fine del mandato, si siano potuti fare progressi nella maggior parte dei punti da lei evidenziati nella presentazione della Presidenza."@it9
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:spoken text
"Monsieur le Premier ministre, permettez-moi tout d'abord de saluer ce que j'appellerai la lucidité de l'analyse de la présidence belge. Je crois que c'est vrai, il y a un déficit démocratique et il faut lutter contre un noyau dur. Mais permettez-moi de préciser que ce n'est pas le noyau dur de M. Wurtz auquel je songe, c'est le noyau dur de l'excès de bureaucratie, de la paperasserie, de la lourdeur administrative qui fait que l'Europe n'a plus de visibilité citoyenne. Donc, tenez le cap par rapport à ce que vous avez présenté. Ce qu'il faut anéantir, c'est cette Europe qui vit à travers le papier, à travers une image, qui ne correspond pas à ce que souhaitent effectivement, directement, les citoyens. Permettez-moi de vous souhaiter bonne chance, car nous savons combien vous avez de l'audace avec le projet politique qui est le vôtre. Je reviendrai sur trois points. La déclaration de Laeken doit incontestablement donner plus de poids, plus de crédibilité, plus de densité à notre diplomatie. Il est clair qu'il est important de transformer le dispositif actuel en termes de relations internationales pour obtenir des moyens qui nous permettent d'intervenir, comme vous l'avez dit, en Afrique et dans d'autres contrées, sans oublier le Maghreb et ce qui s'y passe actuellement, notamment en Algérie. Il faut un dispositif diplomatique plus fort. Deuxièmement, en ce qui concerne l'élément "pouvoir" au sein même de l'Union européenne, faites ce que vous avez annoncé, osez le débat pour clarifier les responsabilités de chacune des institutions et, éventuellement, pour élargir la codécision au niveau de notre Parlement. Troisième et dernier point, je crois que, parlant de la densité citoyenne, il sera indispensable d'oser poser le problème de la constitution européenne. Il faut que les Européens sachent qui veut cette constitution européenne, qui ne la veut pas, et qu'enfin, à partir de Laeken, le processus soit plus résolu. Je vous souhaite bonne chance et j'espère qu'à la fin de la présidence, vous aurez pu progresser, pour bonne part, sur les points que vous avez soulignés dans la présentation de cette présidence."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.1.3-033"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph