Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-031"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.1.3-031"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de Voorzitter van de Raad, mijnheer de Voorzitter van de Commissie, geachte collega's, hoewel het Belgisch voorzitterschap nog maar pas ingefietst is, hebben velen de indruk, mijnheer de Voorzitter van de Raad, dat uw ronde van Europa al eerder gestart is en wel bij de wat voortijdige lancering van het zestienprioriteitenprogramma, of zelfs al in de coulissen van Nice waar uw geoliede communicatiemachine erin geslaagd is van Laeken al een begrip te maken nog voor goed en wel geweten was dat Nice, in meerdere opzichten dan toch, een mislukking zou worden. Uw parcours is niet gemakkelijk. Met uw ambitieuze aankondigingen hebt u er enerzijds zelf voor gekozen, maar anderzijds zou u toch niet ontsnapt zijn aan het tricolore rugzakje dat u meekrijgt als regeringsleider van een land waarvan traditioneel geweten is dat men er het onverzoenbare kan verzoenen en dat er op moeilijke momenten visionaire voorstellen gelanceerd worden die het communautaire Europa verder vooruit helpen. Namens de Belgen van de grootste fractie hier in huis wens ik u hetzelfde succes toe als Jean-Luc Dehaene in 1993. Hij werd hier als het ware onder de lof bedolven. Wij maken geen deel uit van de coalitie die u leidt, maar wij hebben niet de intentie stokken in de wielen van uw voorzitterschap te steken en evenmin om dit halfrond te reduceren tot een schouwtoneel voor binnenlands Belgisch gebruik. Daarvoor is het Europees bouwwerk van onze voorgangers ons te dierbaar. Wij willen u zelfs een duwtje in de rug geven, als de wedstrijdcommissaris even niet kijkt ten minste, maar dan alleen als u met uw voorzitterschap een koers kiest waar de mensen echt beter van worden, hier zowel als elders in de wereld. Voorzitter, de tijd ontbreekt om in te gaan op de geagendeerde dossiers, maar eigenlijk is het lijstje niet zo belangrijk. Wat wel telt is de kwaliteit van de oplossingen en de visie die ze uitstralen. Of we nu praten over de omschakeling op de euro, de uitbreiding, de toekomstverklaring van Laeken of de wetgevende dossiers, één zaak is duidelijk: de mensen volgen niet meer, ze zijn de weg kwijt, het peloton weet niet goed meer waar de Europese koers hen heen brengt. Premier, werk eraan dat de mensen zich terug thuis voelen in Europa. Wondermiddelen zijn er niet, sleutelwoorden wel: informatie, democratische betrokkenheid en transparantie. U mag van de koning in december zijn paleis gebruiken. Ik hoop dat u er de koninklijke serres bij krijgt. De symboolwaarde daarvan is groot. Natuurlijk wordt van u ook verwacht dat het paleis op de top van Laeken niet afgebroken wordt. Aan betogers en relschoppers zal het ook in Brussel niet ontbreken, tenzij u echt voor betrokkenheid zorgt. Waarom houdt u geen Europese NGO-consultatie? Niet parallel met Laeken maar een week of vier voordien. U biedt er de oprechte betogers de gelegenheid hun stem op een nog nuttig moment positief te uiten en als de massa ware betogers ontbreekt is meteen de aantrekkingskracht weg voor de anarchistische relschoppers. Ik kijk uit naar uw reactie op deze suggestie."@nl2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, hr. formand for Rådet, hr. formand for Kommissionen, kære kolleger, selv om det belgiske formandskab først lige er blevet kørt i stilling, har mange indtryk af, hr. rådsformand, at Deres Europa-runde startede meget før, og det var ved den noget tidlige lancering af programmet om de 16 prioriteringer eller sågar i kulisserne bag topmødet i Nice, hvor det allerede på det tidspunkt lykkedes Deres smurte kommunikationsmaskine at gøre Laeken til et begreb, endnu før man vidste, at Nice i flere henseender ville slå fejl. Deres rute er ikke nem. Med Deres ambitiøse bekendtgørelser har De på den ene side selv valgt det, men på den anden side har De alligevel ikke undgået den trefarvede rygsæk, som De bærer rundt på som regeringsleder i et land, hvorom man traditionelt ved, at man kan forsone det uforenelige, og at der på vanskelige tidspunkter kan lanceres visionære forslag, som kan hjælpe det fælles Europa videre fremad. På vegne af de belgiske medlemmer i Parlamentets største gruppe ønsker jeg Dem den samme succes som Jean-Luc Dehaene i 1993. Han blev nærmest begravet i ros af Parlamentet. Vi tilhører ikke den koalition, som De leder, men vi har ikke til hensigt at stikke en kæp i hjulet på Deres formandskab og heller ikke at reducere denne forsamling til et skuespil om belgisk indenrigsadfærd. Det er vores forgængeres europæiske bygningsværk alt for værdifuldt til. Vi vil endda give Dem et skub i ryggen, når dommeren ikke kigger i hvert fald, men kun hvis De med Deres formandskab vælger en kurs, som menneskene kan drage fordel af, både her og andre steder i verden. Hr. formand, der er ikke tid til at komme ind på de sager, som står på dagsordenen, men listen er faktisk ikke så vigtig. Det, der tæller, er løsningernes kvalitet og den vision, som de udstråler. Om vi nu taler om overgangen til euroen, udvidelsen, Laeken-fremtidserklæringen eller lovforslagene, er en ting klart, nemlig at menneskene ikke følger med mere, de er faret vild, hovedfeltet ved ikke, hvor den europæiske kurs fører det hen. Hr. premierminister, gør noget for, at menneskene på ny føler sig hjemme i Europa. Der er ingen mirakelkur, men der er nøgleord: information, demokratisk inddragelse og gennemskuelighed. De må bruge kongens slot i december. Jeg håber, at De får de kongelige vinterhaver med i købet. Deres symbolværdi er stor. Det forventes endvidere af Dem, at slottet ikke ødelægges under topmødet i Laeken. Også i Bruxelles vil der være mange demonstranter og ballademagere, medmindre De virkelig sørger for inddragelse. Hvorfor afholder De ikke et europæisk ngo-møde? Ikke parallelt med Laeken, men ca. fire uger før. Det giver de oprigtige demonstranter mulighed for at udtrykke deres mening positivt på et nyttigt tidspunkt, og hvis de mange rigtige demonstranter ikke er til stede, er tiltrækningskraften for de anarkistiske ballademagere væk med det samme. Jeg ser frem til Deres reaktion på dette forslag."@da1
"Herr Präsident, Herr Ratspräsident, Herr Kommissionspräsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Obgleich sich der belgische Vorsitz gerade erst warmgefahren hat, stehen viele unter dem Eindruck, Herr Ratspräsident, dass Sie Ihre Tour d’Europe schon früher gestartet haben, und zwar bei der etwas verfrühten Lancierung des Sechzehnpunkteprogramms oder gar schon in den Kulissen von Nizza, wo es ihrer reibungslos funktionierenden Kommunikationsmaschine gelang, Laeken bereits zu einem Begriff zu machen, noch bevor endgültig feststand, dass Nizza in mehrerlei Hinsicht dann doch scheitern würde. Ihr Parcours ist nicht leicht. Mit Ihren ehrgeizigen Ankündigungen haben Sie sich einerseits selbst dafür entschieden, andererseits aber sollte Ihnen doch nicht der Trikolore-Rucksack entgangen sein, den Sie als Regierungschef eines Landes mitbekommen, das in der Tradition steht, das Unversöhnliche versöhnen zu können und in schwierigen Momenten visionäre Vorschläge zu unterbreiten, die das gemeinschaftliche Europa weiter voranbringen. Im Namen der Belgier der größten Fraktion dieses Hauses wünsche ich Ihnen ebenso viel Erfolg wie Jean-Luc Dehaene 1993. Er wurde hier gleichsam mit Lob überschüttet. Obgleich wir der von Ihnen geführten Koalition nicht angehören, beabsichtigen wir nicht, Ihren Vorsitz zu torpedieren und ebenso wenig dieses Gebäude zum Austragungsort für die belgische Innenpolitik zu machen. Dafür ist uns das europäische Bauwerk unserer Vorgänger zu lieb und zu teuer. Wir wollen Sie sogar anschieben, zumindest wenn der Rennkommissar kurz nicht hinschaut, aber nur dann, wenn Sie mit Ihrem Vorsitz einen Kurs einschlagen, mit dem den Menschen hier und anderswo in der Welt wirklich gedient ist. Herr Präsident, mir fehlt die Zeit, um auf die auf der Tagesordnung stehenden Themen einzugehen, aber im Grunde erachte ich dieses Programm für nicht so wichtig. Auf die Qualität der Lösungen und die Vision, die sie ausstrahlen, kommt es an. Ob es nun um die Umstellung auf den Euro, die Erweiterung, die Zukunftserklärung von Laeken oder die legislativen Themen geht, eines steht fest: die Menschen folgen nicht mehr, sie sind vom Weg abgekommen, das Peloton weiß nicht mehr recht, wohin es der europäische Kurs führt. Herr Premierminister, tragen Sie dafür Sorge, dass die Menschen sich in Europa wieder zu Hause fühlen. Wundermittel gibt es nicht, Schlüsselworte durchaus: Information, demokratische Beteiligung und Transparenz. Der König stellt Ihnen im Dezember seinen Palast zur Verfügung. Hoffentlich auch das königliche Gewächshaus. Davon geht eine erhebliche Symbolkraft aus. Selbstverständlich wird von Ihnen auch erwartet, dass der Palast auf dem Gipfel von Laeken nicht zum Einsturz gebracht wird. An Demonstranten und Randalierern wird es auch in Brüssel nicht mangeln, es sei denn, Sie sorgen wirklich für Einbindung. Weshalb halten Sie nicht eine europäische NRO-Konsultation ab? Nicht parallel zu Laeken, sondern etwa vier Wochen früher. Dort böten Sie den überzeugten Demonstranten Gelegenheit, sich noch rechtzeitig positiv zu äußern, und wenn die Menge wahrer Demonstranten fehlt, ist der Reiz für die anarchistischen Randalierer sofort verflogen. Mit Interesse sehe ich Ihrer Reaktion auf diesen Vorschlag entgegen."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, αν και η βελγική Προεδρία μόλις άρχισε να ποδηλατεί, πολλοί έχουμε την εντύπωση, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, ότι ο γύρος της Ευρώπης σας άρχισε νωρίτερα, πιθανόν κατά την πρόωρη προβολή του προγράμματος 16 προτεραιοτήτων ή ακόμη στους διαδρόμους της Νίκαιας, όπου η καλολαδωμένη επικοινωνιακή μηχανή σας πέτυχε να καταστήσει ήδη το Laken μία έννοια, τότε που ήδη γινόταν συνείδηση ότι η Νίκαια, από περισσότερες απόψεις, θα ήταν αποτυχία. Η διαδρομή σας δεν είναι εύκολη. Με τους φιλόδοξους όρους σας, τους οποίους, αφενός, ο ίδιος του επιλέξατε, αλλά, αφετέρου, δεν μπορούσατε να αποφύγετε κιόλας, αναλάβατε το τρίχρωμο σακίδιο που έχετε ως ηγέτης κυβέρνησης μιας χώρας, όπου παραδοσιακά είναι γνωστό ότι είναι δυνατόν κάποιος να συμφιλιώσει τα ασυμφιλίωτα και, ακόμη ότι σε δύσκολες στιγμές μπορεί να προβάλει οραματικές προτάσεις, οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν την κοινοτική Ευρώπη να προχωρήσει περαιτέρω. Εξ ονόματος των Βέλγων της μεγαλύτερης Ομάδας εδώ σε αυτό το Κοινοβούλιο σας εύχομαι την ίδια επιτυχία με εκείνη του Jean-Luc Dehaene το 1993. Αυτός είχε πνιγεί τότε στους επαίνους. Δεν αποτελούμε μέλος του συνασπισμού, του οποίου ηγείστε, αλλά δεν έχουμε τη διάθεση να σας βάλουμε εμπόδια στην Προεδρία σας και πολύ λιγότερο να περιορίσουμε αυτό το μισό γύρο σε ένα θέατρο για εσωτερική βελγική χρήση. Επειδή το ευρωπαϊκό οικοδόμημα των προκατόχων μας είναι ιδιαίτερα πολύτιμο για εμάς. Θα επιθυμήσουμε μάλιστα να σας σπρώξουμε λίγο στην πλάτη, εφόσον φυσικά ο αθλητικός κριτής δεν κοιτάει, αλλά αυτό, μόνο εφόσον η Προεδρία σας επιλέξει μία πορεία, βάσει της οποίας οι συνθήκες των ανθρώπων, τόσο εδώ όσο και αλλού στον κόσμο, βελτιωθούν. Κύριε Πρόεδρε, δεν διαθέτω αρκετό χρόνο για να αναφερθώ στις προβλεφθείσες υποθέσεις, αλλά, στην πραγματικότητα, αυτός ο κατάλογος δεν είναι τόσο σημαντικός. Αυτό που μετράει είναι η ποιότητα των λύσεων και το όραμα που αντικατοπτρίζουν. Είτε αναφερόμαστε στην εισαγωγή του ευρώ, είτε στη διεύρυνση, είτε στη μελλοντική Δήλωση του Laken ή στις νομοθετικές υποθέσεις, ένα θέμα είναι σαφές, ότι οι πολίτες δεν ακολουθούν πλέον, έχασαν το δρόμο, το πλήθος δεν γνωρίζει πλέον καλά που θα τους οδηγήσει η ευρωπαϊκή κούρσα. Κύριε Πρωθυπουργέ, εργαστείτε, ώστε οι πολίτες να αισθάνονται και πάλι την Ευρώπη σπίτι τους. Δεν υπάρχουν θαυματουργά μέσα, αλλά υπάρχουν λέξεις κλειδιά: ενημέρωση, δημοκρατική συμμετοχή και διαφάνεια. Ο Βασιλιάς σας επιτρέπει τον Δεκέμβριο να χρησιμοποιήσετε το παλάτι του. Ελπίζω ότι θα σας δώσει και τα βασιλικά θερμοκήπια. Η συμβολική αξία σχετικά είναι μεγάλη. Φυσικά, αναμένουμε από εσάς ότι το παλάτι δεν πρόκειται να καταστραφεί κατά τη Σύνοδο Κορυφής του Laken. Οι διαδηλωτές και οι ταραξίες δεν θα αποφύγουν τις Βρυξέλλες, εάν εσείς, πραγματικά, ενδιαφέρεστε για συμμετοχή. Γιατί δεν πραγματοποιείτε μία ευρωπαϊκή διαβούλευση των ΜΚΟ. Όχι παράλληλα με το Laken, αλλά μία ή περισσότερες εβδομάδες πριν. Προσφέρετε στους πραγματικούς διαδηλωτές την ευκαιρία να εκφράσουν θετικά τη γνώμη τους, την κατάλληλη στιγμή και, σε περίπτωση που απουσιάζουν από το πλήθος οι πραγματικοί διαδηλωτές, αμέσως θα εκλείψει και η θελκτική δύναμη για τους αναρχικούς ταραξίες. Περιμένω την αντίδρασή σας σε αυτή την πρόταση."@el8
"Mr President, President-in-Office of the Council, President of the Commission, ladies and gentlemen, although the Belgian Presidency has only just got into gear, many people have the impression, President-in-Office of the Council, that your tour of Europe began earlier with the rather premature launch of the sixteen priorities programme, or even in the wings at Nice, where your well-oiled communications machine managed to project the notion of Laeken even before it was fully appreciated that Nice, in several respects at least, would prove a failure. The road ahead of you is not an easy one. On the one hand, you yourself have chosen it through your ambitious announcements but, on the other hand, you will not have escaped the tricolour rucksack given you as head of government of a country that is traditionally known to be able to reconcile the irreconcilable and, at difficult moments, to have launched visionary proposals that help the European community to progress. On behalf of the Belgian members of the largest group in this Chamber, I wish you the same success as Jean-Luc Dehaene in 1993. He was virtually buried under the weight of praise. We are not part of the coalition headed by you, but we have no intention of putting a spoke in the wheels of your Presidency or of reducing this Chamber to an arena for internal Belgian use. What our predecessors constructed in Europe is too precious to us for that. We are even prepared to give you a helpful push, at least when the race official is not watching, but only if your Presidency sets a course that really improves people’s lot, both here and elsewhere in the world. Mr President, there is insufficient time to dwell on the matters on the agenda, but the list is not really that important. What does matter is the quality of the solutions and the vision that they project. Whether we are talking about the conversion to the euro, enlargement, the Laeken Declaration on the future or the legislative matters, one thing is clear: the people are no longer behind us, they have lost their way, the peloton no longer really knows where the European course is leading it. Prime Minister, work to ensure that people feel at home again in Europe. There are no miracle cures, but there are key words: information, democratic involvement and transparency. In December, you have the king’s permission to use his palace. I hope that you will also be given the use of the royal greenhouses. Their symbolic value is great. Naturally, you will also be expected to ensure that the palace at the summit of Laeken is not demolished. There will be no shortage of demonstrators and troublemakers in Brussels either, unless you ensure that there is real involvement. Why do you not conduct a Europe-wide NGO consultation exercise? Not at the same time as Laeken, but about four weeks beforehand. You would be offering genuine demonstrators the opportunity to make themselves heard in a positive way while it were still of benefit to do so , and if the mass of genuine demonstrators were subsequently absent, the attraction for the anarchist hooligans would be immediately removed. I look forward to your reaction to this suggestion."@en3
"(NL) Señor Presidente, señor Presidente del Consejo, señor Presidente de la Comisión, estimados colegas, aunque acaba de darse el banderazo de salida muchos tenemos la impresión, señor Presidente del Consejo, de que la Presidencia belga comenzó su vuelta de Europa con anterioridad, en concreto en el momento de la presentación, un tanto anticipada, del programa de las dieciséis prioridades, o incluso antes, entre los bastidores de Niza, donde su eficaz maquinaria propagandística logró convertir a Laeken en un símbolo aún antes de que supiéramos que Niza terminaría siendo un fracaso, al menos desde determinados puntos de vista. No le espera un recorrido fácil. Sin duda ha contribuido a ello con sus ambiciosos proyectos, pero, de todas formas, se hubiera visto obligado a cargar con la mochilita tricolor que le corresponde en tanto que jefe de Gobierno de Bélgica, conocido tradicionalmente como un país donde se es capaz de reconciliar lo irreconciliable y donde en momento difíciles se lanzan propuestas visionarias que contribuyen al progreso de la Europa comunitaria. En nombre de los miembros belgas del mayor Grupo político de este Parlamento le deseo que coseche el mismo éxito que Jean-Luc Dehaene en 1993. Mereció aquí las más cálidas alabanzas. Aun cuando nosotros no formemos parte de la coalición que usted dirige, no tenemos la más mínima intención de dificultar su Presidencia ni de reducir este hemiciclo a un escenario de uso interno belga. No en vano tenemos demasiado apego a la construcción europea de nuestros predecesores. Incluso estamos dispuestos a darle un espaldarazo cuando el comisario encargado de supervisar la carrera aparte un momento la mirada, a condición de que usted y su Presidencia emprendan un camino que verdaderamente redunde en beneficio de los ciudadanos, tanto aquí como en el resto del mundo. Señor Presidente, no tengo tiempo para comentar los expedientes incluidos en el orden del día, pero en realidad la lista es lo de menos. Lo que importa es la calidad de las soluciones y la visión que irradian. Trátese del paso al euro, de la ampliación, de la Declaración de Laeken sobre el futuro de Europa o de los expedientes legislativos, una cosa está clara: los ciudadanos ya no nos siguen, han perdido el rumbo, los integrantes del pelotón ya no saben muy bien adónde los lleva el camino europeo. Estimado Primer Ministro, procure que los ciudadanos vuelvan a sentirse a gusto en Europa. La panacea no existe, pero sí hay algunas palabras clave: información, participación democrática y transparencia. En diciembre el Rey le cederá su palacio. Ojalá puedan disponer asimismo de los invernaderos reales porque revisten un enorme valor simbólico. Usted habrá de evitar que el palacio resulte dañado durante la Cumbre de Laeken puesto que los manifestantes y los gamberros no faltarán a la cita de Bruselas, a no ser que usted logre realmente una mayor implicación de los ciudadanos. ¿Por qué no consulta a las ONG europeas? No paralelamente a Laeken, sino tres o cuatro semanas antes. De este modo, brindaría a los manifestantes sinceros la oportunidad de expresar su opinión de una forma positiva y en un momento oportuno. Si los manifestantes propiamente dichos se quedan en casa el asunto perderá interés para los alborotadores. Espero con gran expectación su respuesta a esta sugerencia."@es12
"Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät kollegat, vaikka puheenjohtajavaltio Belgia onkin vasta pyöräillyt areenalle, monet ovat saaneet sen vaikutelman, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, että Euroopan ympäriajonne on alkanut jo paljon aiemmin, nimittäin silloin, kun 16 painopisteen ohjelma esiteltiin hiukan etuajassa, tai jopa jo Nizzan kulisseissa, joissa hyvin öljytty viestintäkoneistonne onnistui tekemään Laekenista käsitteen jo ennen kuin oli lopullisesti varmaa, että Nizzassa epäonnistuttaisiin – niinhän kävi sitten useammassa kuin yhdessä suhteessa. Reittinne ei ole helppo. Toisaalta se on oma valintanne, niin kunnianhimoisia julistuksenne ovat olleet, mutta toisaalta, ette kai olisi voinut välttää saamasta mukaanne mustan, punaisen ja kullan kirjavaa selkäreppua, sen maan hallituksen päämiehelle annettua, josta perinteisesti tiedetään, että siinä maassa sovittamaton sovitetaan ja vaikeina hetkinä esitellään visioita, jotka auttavat eurooppalaista yhteisöä taas kappaleen matkaa eteenpäin. Parlamentin suurimman ryhmän belgialaisten puolesta toivotan teille yhtä suurta menestystä kuin Jean-Luc Dehaene saavutti 1993. Hänethän suorastaan hukutettiin ylistykseen. Emme kuulu johtamaanne hallituskoalitioon, mutta emme silti aio heittää kapuloita puheenjohtajakautenne rattaisiin ja yhtä vähän haluamme, että tästä puolivuotiskaudesta tulee vain Belgian sisäpoliittinen näytelmä. Pidämme edeltäjiemme aikaansaamaa Euroopan yhdentymistä siihen liian arvokkaana. Olemme halukkaita auttamaankin teitä, ainakin jos kilpailuasioista vastaava komission jäsen ei satu juuri katsomaan tähän suuntaan, mutta vain siinä tapauksessa, että valitsette puheenjohtajana kurssin, joka saa ihmiset niin täällä kuin muuallakin maailmassa voimaan oikeasti paremmin. Arvoisa puheenjohtaja, minulla ei ole aikaa ottaa esiin esityslistalla olevia asioita, mutta luettelo ei oikeastaan olekaan niin kovin tärkeä. Tärkeää on sen sijaan ratkaisujen laatu ja niistä säteilevä visio. Puhuimmepa sitten mistä vain, euron käyttöönotosta, laajentumisesta, Laekenin tulevaisuusjulistuksesta tai lainsäädäntöasioista, aina on selvää, että ihmiset eivät pysy mukana, he ovat eksyksissä, pyöräilijöiden pääjoukko ei enää oikein tiedä, mihin suuntaan Eurooppa on menossa. Arvoisa puheenjohtaja, tehkää työtä sen hyväksi, että ihmiset tuntisivat taas olonsa kotoisaksi Euroopassa. Ihmelääkkeitä ongelmaan ei ole, avainsanoja kyllä: tiedotus, demokraattinen osallistuminen ja avoimuus. Saatte joulukuussa kuninkaanlinnan käyttöönne. Toivottavasti saatte samalla myös kuninkaalliset kasvihuoneet. Niillä on suuri symboliarvo. On selvää, että teidän odotetaan huolehtivan siitäkin, ettei linnaa rikota Laekenin huippukokouksen aikana. Mielenosoittajia ja levottomuuksien lietsojia ei puutu silloin Brysselistäkään, paitsi jos huolehditte oikeasti siitä, että osallistuminen on mahdollista. Miksi ette neuvottelisi Euroopan kansalaisjärjestöjen kanssa? Ei samaan aikaan Laekenin kokouksen kanssa, mutta ehkä noin kuukautta aikaisemmin. Annatte kunnollisille mielenosoittajille mahdollisuuden saada äänensä hyödyllisellä hetkellä myönteisessä mielessä kuuluviin, ja kun todellisten mielenosoittajien joukko puuttuu, anarkistisille levottomuuksien lietsojille ei tule ollenkaan niin suurta kiusausta tulla paikalle. Odotan kiinnostuneena reaktiotanne tähän ehdotukseen."@fi5
"( ) Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, bien que la présidence belge vienne à peine de prendre son élan, beaucoup de monde a l’impression, Monsieur le Président du Conseil, que votre tour d’Europe a commencé bien plus tôt, lors du lancement quelque peu prématuré du programme en seize priorités, voire déjà dans les coulisses de Nice, où votre machine de communication bien huilée a réussi à faire de Laeken un concept avant même que l’on comprenne que Nice serait, à plus d’un égard, un échec. Votre parcours n’est pas aisé. D’un côté, vous l’avez vous-même choisi par vos déclarations ambitieuses. Mais, d’un autre côté, vous n’auriez de toute façon pas échappé au maillot tricolore qui est le vôtre en tant que chef de gouvernement d’un pays dont on reconnaît généralement la capacité de concilier l’inconciliable et de lancer, dans les moments difficiles, des propositions visionnaires qui contribuent à faire progresser l’Europe communautaire. Au nom des Belges du groupe le plus important de cette assemblée, je vous souhaite le même succès qu’à Jean-Luc Dehaene en 1993. À l’époque, il avait été littéralement couvert d’éloges. Nous ne faisons pas partie de la coalition que vous dirigez, mais nous n’avons pas l’intention de vous mettre des bâtons dans les roues pendant votre présidence, et encore moins de faire de cet hémicycle une scène à usage interne belge. La construction européenne de nos prédécesseurs nous est trop chère pour cela. Nous sommes même prêts à vous pousser un peu dans le dos, du moins quand le commissaire de course détournera le regard, mais ce uniquement si vous décidez d’imprimer à votre présidence un cours susceptible d’améliorer réellement la vie des gens, en Europe comme dans le reste du monde. Monsieur le Président, le temps me manque pour aborder tous les dossiers à l’ordre du jour, mais la liste n’est au fond pas si importante. Ce qui compte, par contre, c’est la qualité des solutions et la vision qu’elles expriment. Peu importe que nous parlions du passage à l’euro, de l’élargissement, de la future déclaration de Laeken ou des dossiers législatifs, une chose est claire : les gens ne suivent plus, ils sont désorientés, le peloton ne sait plus très bien où la course européenne les mène. Monsieur le Premier ministre, faites en sorte que les gens se sentent à nouveau à l’aise en Europe. Il n’y a pas de remèdes miracles, mais bien quelques mots clés : information, participation démocratique et transparence. Le roi vous a autorisé à utiliser son palais en décembre. J’espère que vous aurez aussi accès aux serres royales, car elles ont une grande valeur symbolique. Évidemment, on attend aussi de vous que le palais ne soit pas démoli lors du Sommet de Laeken. Bruxelles ne manquera pas non plus de manifestants et de fauteurs de troubles, sauf si vous veillez vraiment à permettre une certaine participation. Pourquoi n’organisez-vous pas une consultation européenne des ONG ? Non pas en parallèle avec le Sommet de Laeken, mais une à quatre semaines auparavant. Vous donnerez ainsi aux manifestants sincères l’occasion de faire entendre leur voix de manière positive à un moment encore utile. Si la foule de manifestants authentiques n’est plus là, Bruxelles devient du même coup moins intéressante pour les émeutiers anarchistes. J’attends avec impatience votre réaction à cette suggestion."@fr6
"Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, signor Presidente della Commissione, onorevoli colleghi, sebbene la Presidenza belga abbia appena preso il via, molti hanno l’impressione, signor Presidente del Consiglio, che il suo giro d’Europa sia cominciato prima, con il lancio un poco prematuro del programma delle sedici priorità, o addirittura nei corridoi di Nizza, dove la sua macchina per la comunicazione, ben oliata, è riuscita a trasformare Laeken in un vero e proprio concetto ancora prima che apparisse chiaro che Nizza, sotto molti punti di vista, sarebbe stata un fallimento. Il suo percorso non e facile. Da un lato, le difficoltà sono la conseguenza delle sue dichiarazioni ambiziose, ma, dall’altro, lei non sarebbe sfuggito allo zainetto tricolore che le spetta quale capo di governo di un paese noto a tutti per aver la capacità di conciliare l’inconciliabile, un paese che, nei momenti difficili, lancia proposte visionarie in grado di far progredire l’Europa comunitaria. A nome dei cittadini belgi appartenenti al gruppo più numeroso in seno al Parlamento europeo le auguro lo stesso successo di Jean-Luc Dehaene nel 1993. All’epoca egli venne coperto di elogi. Noi non facciamo parte della coalizione da lei guidata, ma non abbiamo intenzione di mettere i bastoni tra le ruote alla sua Presidenza né vogliamo ridurre questo semestre a uno spettacolo ad uso e consumo interno del Belgio. La costruzione europea dei nostri predecessori ci sta troppo a cuore per poterlo fare. Siamo perfino disposti a darle una spinta, almeno quando il commissario di gara non guarda, ma solo se con la sua Presidenza sceglierà un percorso che possa migliorare le condizioni di vita qui cosi come nel resto del mondo. Signor Presidente, manca il tempo di soffermarsi sulle diverse problematiche all’ordine del giorno, ma l’elenco non è poi tanto importante. Ciò che conta è la qualità delle soluzioni e la visione che da esse emana. Sia che si tratti della conversione all’euro, dell’ampliamento, della Dichiarazione di Laeken sul futuro dell’Europa o dei fascicoli legislativi, una cosa è certa: i cittadini non ci seguono più, hanno perso la strada, il gruppo non sa più dove lo porterà il percorso europeo. Signor Primo Ministro, la esorto ad adoperarsi affinché i cittadini possano di nuovo sentirsi a casa in Europa. Non esistono miracoli, solo parole chiave: informazione, partecipazione democratica e trasparenza. In dicembre avrà la possibilità di usare il Palazzo reale. Spero che le verrà consentito di usare anche le serre, che rivestono una grande importanza simbolica. Ci si aspetta, inoltre, che il palazzo utilizzato per il Vertice di Laeken venga restituito intatto. I dimostranti e i facinorosi non mancano neppure a Bruxelles, a meno che lei non garantisca una reale partecipazione. Perché non organizzare una consultazione con le ONG europee? Tale consultazione non si terrebbe parallelamente a Laeken, ma quattro settimane prima. Lei offrirebbe ai dimostranti onesti la possibilità di far sentire la propria voce in modo positivo in un momento ancora utile e, se mancherà la massa di dimostranti autentici, viene immediatamente meno qualsiasi interesse a partecipare per i facinorosi anarchici. Attendo con interesse la sua replica a questi suggerimenti."@it9
"Mr President, President-in-Office of the Council, President of the Commission, ladies and gentlemen, although the Belgian Presidency has only just got into gear, many people have the impression, President-in-Office of the Council, that your tour of Europe began earlier with the rather premature launch of the sixteen priorities programme, or even in the wings at Nice, where your well-oiled communications machine managed to project the notion of Laeken even before it was fully appreciated that Nice, in several respects at least, would prove a failure. The road ahead of you is not an easy one. On the one hand, you yourself have chosen it through your ambitious announcements but, on the other hand, you will not have escaped the tricolour rucksack given you as head of government of a country that is traditionally known to be able to reconcile the irreconcilable and, at difficult moments, to have launched visionary proposals that help the European community to progress. On behalf of the Belgian members of the largest group in this Chamber, I wish you the same success as Jean-Luc Dehaene in 1993. He was virtually buried under the weight of praise. We are not part of the coalition headed by you, but we have no intention of putting a spoke in the wheels of your Presidency or of reducing this Chamber to an arena for internal Belgian use. What our predecessors constructed in Europe is too precious to us for that. We are even prepared to give you a helpful push, at least when the race official is not watching, but only if your Presidency sets a course that really improves people’s lot, both here and elsewhere in the world. Mr President, there is insufficient time to dwell on the matters on the agenda, but the list is not really that important. What does matter is the quality of the solutions and the vision that they project. Whether we are talking about the conversion to the euro, enlargement, the Laeken Declaration on the future or the legislative matters, one thing is clear: the people are no longer behind us, they have lost their way, the peloton no longer really knows where the European course is leading it. Prime Minister, work to ensure that people feel at home again in Europe. There are no miracle cures, but there are key words: information, democratic involvement and transparency. In December, you have the king’s permission to use his palace. I hope that you will also be given the use of the royal greenhouses. Their symbolic value is great. Naturally, you will also be expected to ensure that the palace at the summit of Laeken is not demolished. There will be no shortage of demonstrators and troublemakers in Brussels either, unless you ensure that there is real involvement. Why do you not conduct a Europe-wide NGO consultation exercise? Not at the same time as Laeken, but about four weeks beforehand. You would be offering genuine demonstrators the opportunity to make themselves heard in a positive way while it were still of benefit to do so , and if the mass of genuine demonstrators were subsequently absent, the attraction for the anarchist hooligans would be immediately removed. I look forward to your reaction to this suggestion."@lv10
"Senhor Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhor Presidente da Comissão, estimados colegas, apesar de a Presidência belga só ter finalizado ainda as etapas preliminares desta prova de ciclismo, muitos têm a sensação, Senhor Presidente do Conselho, de que Vossa Excelência já havia começado a sua volta à Europa, com o lançamento algo prematuro do programa de dezasseis prioridades, ou até mesmo já nos corredores de Nice, onde a sua bem lubrificada máquina de comunicação logrou já transformar Laeken num conceito, antes mesmo de se confirmar que, em diversos aspectos, Nice iria realmente ser um fracasso. O seu itinerário não é fácil. Com os ambiciosos projectos que anunciou, foi Vossa Excelência a escolhê­lo, por um lado, mas, por outro lado, também não teria conseguido escapar à pequena mochila tricolor que lhe cabe transportar enquanto Chefe de Governo de um país que sabemos ser capaz de conciliar o que é inconciliável e do qual, em momentos difíceis, emanam propostas visionárias que contribuem para o desenvolvimento da Europa comunitária. Em nome dos colegas belgas que integram o maior grupo parlamentar desta assembleia, quero desejar­lhe o mesmo sucesso que, na altura, em 1993, desejei também a Jean­Luc Dehaene. Ele foi aqui, por assim, dizer coberto de honras. Não fazemos parte da coligação que Vossa Excelência dirige, mas não é nosso intuito colocar paus nas rodas da sua Presidência nem muito menos reduzir este semestre a um cenário para uso interno exclusivo da Bélgica. Para tal, a obra europeia dos nossos antecessores é­nos realmente demasiado cara. Desejamos mesmo dar­lhe um pequeno empurrão nas costas - pelo menos quando o comissário da corrida não estiver a olhar -, mas nesse caso apenas se Vossa Excelência, com a sua Presidência, enveredar por um rumo que seja realmente benéfico para as pessoas, tanto aqui como em outros pontos partes do Mundo. Senhor Presidente, o tempo é escasso para abordar os agendados, mas, na realidade, não é a sua lista que importa. O que realmente importa é a qualidade das soluções e a visão que as mesmas projectam. Quer falemos da transição para o euro, do alargamento, da Declaração de Laeken sobre o futuro da UE ou de documentos legislativos, um coisa é clara: as pessoas já estão desorientadas, já perderam o caminho, o pelotão já não sabe muito bem para onde o rumo europeu as leva. Senhor Primeiro­Ministro, empenhe­se em que as pessoas se sintam em casa na Europa. Poções milagrosas não existem, mas palavras­chave sim: informação, participação democrática e transparência. O rei autorizou­o a utilizar o seu próprio palácio, em Dezembro. Faço votos por que lhe seja igualmente facultado o acesso às galerias reais. O seu valor simbólico é grande. Claro está que se espera também que Vossa Excelência vele por que o palácio não seja destruído por ocasião da Cimeira de Laeken. Também então, em Bruxelas, não irão faltar manifestantes e arruaceiros, a menos que Vossa Excelência zele realmente por envolvimento. Por que razão não se efectua uma consulta europeia às ONG? Não em simultâneo com Laeken, mas umas quatro semanas antes? Desse modo, Vossa Excelência poderá persuadir os verdadeiros manifestantes a exprimirem as suas preocupações de forma positiva e ainda em momento útil, e se a massa de verdadeiros manifestantes não estiver presente, o atractivo para os arruaceiros anarquistas desaparecerá também de imediato. Fico a aguardar a sua resposta a esta sugestão."@pt11
"Herr talman, herr rådsordförande, herr kommissionsordförande, ärade kolleger! Även om det belgiska ordförandeskapet alldeles nyss har cyklat in har många fått det intrycket, herr rådsordförande, att er etapp genom Europa startat tidigare, och då i samband med den något för tidiga lanseringen av programmet med sexton prioriteringar eller rentav i kulisserna i Nice där er väloljade kommunikationsapparat lyckades att göra Laeken till ett begrepp innan man helt säkert kunde veta att Nice, i flera avseenden, skulle bli ett misslyckande. Er bana är inte lätt. Med era ambitiösa tillkännagivanden har ni å ena sidan själv valt den, men å andra sidan skulle ni ändå inte ha kunnat undkomma den trikolorfärgade ryggsäck som ni bär med er som regeringsledare i ett land som traditionellt är känt för att man kan försonas med det oförsonliga och att man vid svåra tillfällen lanserar visionära förslag som hjälper det gemensamma Europa framåt. Som talesman för belgarna från den största gruppen här i parlamentet vill jag önska er samma framgång som Jean-Luc Dehaene 1993. Man skulle kunna säga att han dränktes i beröm här. Vi utgör ingen del av den koalition som ni leder, men vi har inte för avsikt att sätta en käpp i hjulet för ert ordförandeskap och inte heller att reducera denna kammare till en skådeplats för inrikes belgiskt bruk. Våra föregångares europeiska byggnadsverk är oss alltför dyrbart för detta. Vi vill till och med ge er en knuff i ryggen, åtminstone om tävlingskommissionären inte tittar, men då enbart om ni väljer en sådan kurs under ert ordförandeskap som människorna verkligen får det bättre av, här såväl som på andra håll i världen. Herr talman! Tiden är för kort för att gå in på de ärenden som står på dagordningen, men egentligen är inte listan så viktig. Det som däremot räknas är kvaliteten på lösningarna och det synsätt som de utstrålar. Vare sig vi pratar om övergången till euron, utvidgningen, framtidsförklaringen från Laeken eller lagstiftningsfrågorna så står en sak klar: Folk hänger inte med längre, de har tappat bort vägen, klungan vet inte längre vart det europeiska loppet för den. Herr premiärminister! Arbeta på att få människorna att åter känna sig hemma i Europa. Några universalmedel finns det inte, däremot nyckelord: information, demokratisk delaktighet och öppenhet. Kungen har gett er tillstånd att använda hans palats i december. Jag hoppas att ni får med den kungliga glasverandan också. Det har ett stort symbolvärde. Naturligtvis förväntar man sig av er också att ni ser till att palatset inte rivs under toppmötet i Laeken. Det kommer inte att saknas demonstranter och bråkmakare i Bryssel heller, om ni inte verkligen sörjer för delaktighet. Varför håller ni inget samrådsmöte med icke-statliga organisationer på Europanivå? Inte samtidigt som Laeken, men ungefär fyra veckor dessförinnan. Ni ger de uppriktiga demonstranterna möjlighet att göra sin stämma hörd på ett positivt sätt, och om den stora gruppen äkta demonstranter saknas är dragningskraften med det samma borta för de anarkistiska bråkmakarna. Jag ser fram emot er reaktion på detta förslag."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph