Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-025"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.1.3-025"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, firstly I should to thank the Belgian government for outlining in its legislative agenda the priorities it intends to pursue during its six month presidency of the Union. It has already made it clear that it intends to promote wider cooperation between law enforcement agencies throughout the Union. Within the Union a new institutional framework to fight against organised crime is being put in place, following the entry into force of the Treaty of Amsterdam. The European Council has since launched two action plans to combat organised crime, aimed at overcoming disparities in national procedures and encouraging more efficient judicial cooperation. The creation of Europol represented a major step forward in this context. It is important that all EU institutions work together to ensure the development of a coherent European strategy against organised crime. We must, at the same time, overcome difficulties to ensure that crossborder crime is tackled without curtailing the freedoms and legal rights of individuals and economic operators. We should all recall that the primary motive of organised crime is financial gain. I support a European-wide political agreement concerning the identification and confiscation of the proceeds of crime in all its forms. We are all aware of the success the Irish Criminal Assets Bureau has had over the last five years in confiscating the proceeds of crime. In Europe much has already been done to fight cyber crime. The Council of Europe is in the process of completing preparations for the world’s first international convention on cyber crime. The Commission has already presented a legislative proposal on child pornography on the Internet, in line with the provisions of the Council of Europe’s cyber crime convention. I support the Commission’s framework programme to combat trafficking in human beings; the aim is to develop effective judicial cooperation across the European Union. Over the next six months the Belgian presidency will have a coordinating role as we put in place the finishing touches to the launch of the euro notes and coins on 1 January next. It is important that the information campaigns, which are to be intensified later this summer, are successfully managed. In recent weeks the Israeli foreign minister and the Palestinian leader have visited Parliament. It is now evident that the European Union has come to assume a pivotal role in pursuing peace within the Middle East. I very much hope that the Belgian presidency will use this important time to help end the spiral of violence in the Middle East and seek the recommencement of dialogue between all parties in the region. We are all aware that the EU leaders will be meeting in Laeken later this year to agree the format of a structured debate on Europe’s future. It is very important that we avoid contributing to the creation of a two-tier Europe. I certainly do not want to build a European Union that is controlled by the larger Member States to the detriment of the smaller Member States. Smaller Member States must be strongly represented within the overall EU institutional structure. Finally, I would urge the Belgian presidency to ensure that the difficult chapters of negotiation with the applicant countries are opened as soon as possible. Solutions must be found to the chapters of discussion which to date have remained closed concerning the future accession of countries from central and eastern Europe."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Fru formand, først vil jeg gerne takke den belgiske regering for i sit aktivitetsprogram at have skitseret det, den agter at prioritere i de seks måneder, den har formandskabet for Unionen. Den har allerede gjort det klart, at den agter at fremme et bredere samarbejde mellem politimyndigheder i hele Unionen. Inden for Unionen er man ved at få nye institutionelle rammer til bekæmpelse af organiseret kriminalitet på plads efter ikrafttrædelsen af Amsterdam-traktaten. Det Europæiske Råd har siden da fremlagt to handlingsplaner til bekæmpelse af organiseret kriminalitet med det formål at overvinde forskelle mellem forskellige nationale procedurer og tilskynde til et mere effektivt samarbejde på det juridiske område. I denne forbindelse udgør oprettelsen af Europol et stort fremskridt. Det er vigtigt, at alle EU-institutioner arbejder sammen om at sikre udviklingen af en sammenhængende europæisk strategi mod organiseret kriminalitet. Samtidig må vi overvinde vanskelighederne for at sikre, at grænseoverskridende forbrydelser bliver håndteret, uden at man beskærer enkeltindividers og virksomheders friheder og juridiske rettigheder. Vi bør alle huske på, at det primære motiv til organiseret kriminalitet er økonomisk vinding. Jeg støtter en politisk aftale på europæisk plan om at finde frem til og konfiskere udbytte fra enhver form for kriminalitet. Vi er alle opmærksomme på den succes, det irske Criminal Assets Bureau har haft de sidste fem år med at konfiskere udbyttet fra forbrydelser. I Europa er der allerede blevet gjort meget for at bekæmpe IT-kriminalitet. Europarådet er ved at afslutte forberedelserne til verdens første internationale konvention om IT-kriminalitet. Kommissionen har allerede fremlagt et lovforslag om børnepornografi på internettet, på linje med bestemmelserne i Europarådets konvention om IT-kriminalitet. Jeg støtter Kommissionens rammeprogram til bekæmpelse af handel med mennesker. Formålet er at udvikle et effektivt juridisk samarbejde i hele EU. I de næste seks måneder vil det belgiske formandskab have en koordinerende rolle, efterhånden som vi får de sidste forberedelser til indførelsen af eurosedler og -mønter den 1. januar næste år på plads. Det er vigtigt, at informationskampagnerne, der skal intensiveres senere på sommeren, bliver gennemført med succes. I de seneste uger har den israelske udenrigsminister og den palæstinensiske leder besøgt Parlamentet. Det er nu klart, at EU har fået en afgørende rolle i fredsbestræbelserne i Mellemøsten. Jeg håber meget, at det belgiske formandskab vil benytte dette vigtige tidspunkt til at hjælpe med til at stoppe voldsspiralen i Mellemøsten og søge en genoptagelse af dialogen mellem alle parterne i regionen. Vi er alle opmærksomme på, at EU's ledere skal mødes i Laeken senere i år for at enes om formatet for en struktureret debat om Europas fremtid. Det er meget vigtigt, at vi undgår at bidrage til oprettelsen af et Europa i to etager. Jeg vil i hvert fald ikke bygge en Europæisk Union, der kontrolleres af de større medlemsstater til skade for de små medlemsstater. De små medlemsstater bør være stærkt repræsenterede inden for den samlede struktur af EU's institutioner. Endelig vil jeg opfordre det belgiske formandskab til at sikre, at man så snart som muligt tager fat på de vanskelige kapitler i forhandlingerne med ansøgerlandene. Der må findes løsninger på de kapitler, der rummer drøftelser, som man indtil nu ikke har taget fat på, angående den kommende tiltrædelse af lande fra Central- og Østeuropa."@da1
"Frau Präsidentin, ich möchte zunächst der belgischen Regierung dafür danken, dass sie in ihrem Arbeitsprogramm die Prioritäten hervorgehoben hat, die sie während ihrer sechsmonatigen Ratspräsidentschaft verfolgen wird. Sie hat bereits klargestellt, dass sie die weitere Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden in der Union fördern wird. Nach dem Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags wird in der Union nun ein neuer institutioneller Rahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität geschaffen. Der Europäische Rat hat seither zwei Aktionspläne zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität auf den Weg gebracht, die dazu beitragen sollen, die unterschiedlichen nationalen Verfahren zu vereinheitlichen und eine effizientere Zusammenarbeit in Rechtsfragen zu fördern. Die Schaffung von Europol war in diesem Zusammenhang ein wichtiger Fortschritt. Es ist wichtig, dass alle EU-Organe zusammenarbeiten, um die Entwicklung einer kohärenten europäischen Strategie zur Bekämpfung des organisierten Verbrechens sicherzustellen. Gleichzeitig müssen wir bestehende Probleme überwinden, damit die grenzüberschreitende Kriminalität bekämpft werden kann, ohne die Freiheiten und Rechte der Bürger und der Wirtschaft zu beschneiden. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die Triebfeder des organisierten Verbrechens der finanzielle Gewinn ist. Ich unterstütze eine europaweite politische Vereinbarung über die Ermittlung und Einziehung aller illegal erworbenen Vermögenswerte. Wir wissen, welche Erfolge das Irish Criminal Assets Bureau in den vergangenen fünf Jahren bei der Beschlagnahme illegal erworbener Vermögenswerte erzielt hat. In Europa sind bereits wichtige Maßnahmen zur Bekämpfung des Internetverbrechens eingeleitet worden. Der Europarat bereitet derzeit das erste weltweite internationale Übereinkommen über Cyberkriminalität vor. Die Kommission hat bereits einen Legislativvorschlag zur Bekämpfung der Kinderpornografie im Internet vorgelegt, in dem die Bestimmungen des Übereinkommens des Europarats über Cyberkriminalität berücksichtigt worden sind. Ich unterstütze das Rahmenprogramm der Kommission zur Bekämpfung des Menschenhandels, dessen Ziel im Aufbau einer wirksamen justiziellen Zusammenarbeit in der Europäischen Union besteht. In den kommenden sechs Monaten muss der belgische Ratsvorsitz eine koordinierende Rolle bei den abschließenden Arbeiten zur Einführung der Euro-Banknoten und Münzen am 1. Januar nächsten Jahres übernehmen. Dabei kommt es darauf an, dass die Informationskampagnen, die im Spätsommer verstärkt werden sollen, erfolgreich durchgeführt werden. In den letzten Wochen haben der israelische Außenminister und der palästinensische Präsident das Parlament besucht. Es ist unübersehbar, dass der Europäischen Union inzwischen eine zentrale Rolle bei den Friedensbemühungen im Nahen Osten zukommt. Ich hoffe, dass der belgische Ratsvorsitz diese wichtige Zeit nutzen wird, um der Spirale der Gewalt im Nahen Osten eine Ende zu setzen und die Wiederaufnahme eines Dialogs zwischen allen Parteien in der Region zu unterstützen. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union werden sich Ende des Jahres in Laeken treffen, um den Rahmen für eine strukturierte Debatte über die Zukunft Europas festzulegen. Wir müssen darauf achten, dass wir nicht ein in zwei Stufen unterteiltes Europa schaffen, denn der Umgestaltung zu einer Europäischen Union, die auf Kosten der kleineren Mitgliedstaaten von den größeren Mitgliedstaaten kontrolliert wird, werde ich meine Zustimmung versagen. Die kleineren Mitgliedstaaten müssen in der gesamten institutionellen Struktur der EU umfassend vertreten sein. Bevor ich meine Ausführungen schließe, möchte ich den belgischen Vorsitz bitten, dafür zu sorgen, dass mit den Beitrittsländern so bald wie möglich die Gespräche über die schwierigen Verhandlungskapitel aufgenommen werden. Die Verhandlungskapitel, die in den Gesprächen über den künftigen Beitritt der mittel- und osteuropäischen Länder bisher zurückgestellt wurden, müssen nun erörtert und abgeschlossen werden."@de7
"Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τη βελγική κυβέρνηση διότι σκιαγράφησε στη νομοθετική της ατζέντα τις προτεραιότητες που σκοπεύει να ακολουθήσει κατά τους έξι μήνες κατά τους οποίους θα ασκεί την προεδρία της Ένωσης. Έχει καταστήσει ήδη σαφές ότι σκοπεύει να προωθήσει την ευρύτερη συνεργασία μεταξύ των φορέων επιβολής του νόμου σε ολόκληρη την Ένωση. Στο εσωτερικό της Ένωσης, δημιουργείται ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Άμστερνταμ. Έκτοτε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει δρομολογήσει δύο σχέδια δράσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, με στόχο την υπερπήδηση των διαφορών των εθνικών διαδικασιών και την ενθάρρυνση μιας πιο αποτελεσματικής δικαστικής συνεργασίας. Σε αυτά τα πλαίσια, η ίδρυση της Ευρωπόλ ήταν ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Είναι σημαντικό να εργαστούν όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ από κοινού για την ανάπτυξη μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής στρατηγικής ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα. Συγχρόνως, πρέπει να υπερβούμε τις δυσκολίες ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το διασυνοριακό έγκλημα θα αντιμετωπιστεί χωρίς να περικοπούν οι ελευθερίες και τα έννομα δικαιώματα των ατόμων και των οικονομικών φορέων. Θα πρέπει όλοι να έχουμε κατά νου ότι το πρωταρχικό κίνητρο του οργανωμένου εγκλήματος είναι το οικονομικό κέρδος. Είμαι υπέρ μιας πανευρωπαϊκής πολιτικής συμφωνίας που θα αφορά την επισήμανση και την κατάσχεση των προσόδων που προέρχονται από κάθε μορφή εγκληματικής δραστηριότητας. Όλοι γνωρίζουμε την επιτυχία που έχει σημειώσει τα τελευταία πέντε χρόνια η ιρλανδική υπηρεσία προϊόντων εγκλήματος όσον αφορά την κατάσχεση προσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Στην Ευρώπη, έχουν γίνει πολλά ήδη για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Το Συμβούλιο της Ευρώπης βρίσκεται στη διαδικασία της ολοκλήρωσης των προετοιμασιών για την πρώτη στον κόσμο διεθνή σύμβαση σχετικά με το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει μια νομοθετική πρόταση σχετικά με την παιδική πορνογραφία στο Διαδίκτυο, η οποία ευθυγραμμίζεται με τις διατάξεις της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Υποστηρίζω το πρόγραμμα πλαίσιο της Επιτροπής για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπινων όντων, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής δικαστικής συνεργασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τους έξι προσεχείς μήνες, η βελγική Προεδρία θα διαδραματίσει συντονιστικό ρόλο καθώς θα ρυθμίζουμε τις τελευταίες λεπτομέρειες για την έναρξη κυκλοφορίας των τραπεζογραμματίων και των κερμάτων ευρώ την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η επιτυχημένη διεκπεραίωση των ενημερωτικών εκστρατειών, οι οποίες πρόκειται να ενταθούν αργότερα στη διάρκεια του θέρους θα έχει μεγάλη σημασία. Τις τελευταίες εβδομάδες ο ισραηλινός πρωθυπουργός και ο παλαιστίνιος ηγέτης επισκέφθηκαν το Κοινοβούλιο. Είναι πλέον προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει βασικό ρόλο στην επιδίωξη της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Ελπίζω ιδιαίτερα ότι η βελγική Προεδρία θα εκμεταλλευθεί το σημαντικό αυτό χρονικό διάστημα για να βοηθήσει να τεθεί ένα τέρμα στη δίνη της βίας στη Μέση Ανατολή και να επιδιώξει την επανέναρξη του διαλόγου μεταξύ όλων των πλευρών στην περιοχή. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν αργότερα φέτος στο Laeken, προκειμένου να συμφωνήσουν επί της μορφής ενός δομημένου διαλόγου σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης. Είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουμε να μην συμβάλουμε στη δημιουργία μιας Ευρώπης δύο ταχυτήτων. Φυσικά, δεν επιθυμώ την οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα ελέγχεται από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη σε βάρος των μικρότερων κρατών μελών. Τα μικρότερα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν ισχυρή εκπροσώπηση στο πλαίσιο της συνολικής θεσμικής δομής της ΕΕ. Τέλος, θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στη βελγική Προεδρία να εξασφαλίσει ότι θα ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό οι συζητήσεις για τα δύσκολα κεφάλαια των διαπραγματεύσεων με τις υποψήφιες χώρες. Πρέπει να βρεθούν λύσεις για τα κεφάλαια συζήτησης που μέχρι σήμερα παραμένουν κλειστά και τα οποία αφορούν τη μελλοντική ένταξη των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης."@el8
"(EN) Señora Presidenta, en primer lugar quisiera agradecer al Gobierno belga que haya expuesto en líneas generales en su programa legislativo las prioridades que se propone aplicar durante sus seis meses de Presidencia de la Unión. Ya ha dicho con claridad que se propone fomentar una cooperación más amplia entre los organismos encargados de imponer el cumplimiento de la ley en toda la Unión. En la Unión se está creando un nuevo marco institucional para luchar contra la delincuencia organizada, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. El Consejo Europeo ha lanzado desde entonces dos planes de acción para luchar contra la delincuencia organizada, encaminados a superar las disparidades en procedimientos nacionales y fomentar una cooperación judicial más eficiente. La creación de Europol representó un importante paso adelante al respecto. Es importante que todas las instituciones de la UE cooperen para garantizar el desarrollo de una estrategia europea coherente contra la delincuencia organizada. Al mismo tiempo debemos superar las dificultades para velar por que se afronte la delincuencia organizada sin restringir las libertades y derechos legales de los individuos y de los agentes económicos. Debemos recordar todos que el motivo primordial de la delincuencia organizada es el beneficio financiero. Apoyo un acuerdo político a escala europea relativo a la identificación y confiscación de los beneficios procedentes de la delincuencia en todas sus formas. Todos conocemos el éxito obtenido en los cinco últimos años por la oficina irlandesa encargada de los activos procedentes de delitos a la hora de confiscar los beneficios de la delincuencia. En Europa ya se ha hecho mucho para luchar contra la ciberdelincuencia. El Consejo de Europa está concluyendo los preparativos para el primer convenio internacional sobre la ciberdelincuencia. La Comisión ya ha presentado una propuesta legislativa sobre la pornografía infantil en la red Internet, en consonancia con las disposiciones del convenio del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia. Apoyo el programa marco de la Comisión para luchar contra el tráfico de seres humanos; el objetivo es el de desarrollar una cooperación judicial eficaz en toda la Unión Europea. En los seis próximos meses la Presidencia belga desempeñará un papel coordinador cuando demos los últimos toques al lanzamiento de los billetes y monedas metálicas de euros el próximo 1º de enero. Es importante que las campañas de información, que se intensificarán a finales de este verano, estén bien organizadas. En las últimas semanas el ministro israelí de Asuntos Exteriores y el dirigente palestino han visitado el Parlamento. Ahora resulta evidente que la Unión Europea ha llegado a desempeñar un papel fundamental en la prosecución de la paz en el Oriente Medio. Abrigo muchas esperanzas de que la Presidencia belga aproveche esta importante ocasión para contribuir a poner fin a la espiral de violencia en el Oriente Medio y procurar la reanudación del diálogo entre todas las partes de la región. Todos sabemos que los dirigentes de la UE se reunirán en Laeken en un momento posterior de este año para acordar la fórmula de un debate estructurado sobre el futuro de Europa. Es muy importante que no contribuyamos a la creación de una Europa dual. Desde luego, yo no quiero crear una Unión Europea controlada por los Estados miembros mayores en detrimento de los Estados miembros menores. Los Estados miembros menores deben estar suficientemente representados en la estructura institucional global de la UE. Por último, quisiera instar a la Presidencia belga a que vele por que se abran lo antes posible los capítulos difíciles de la negociación con los países candidatos. Hay que encontrar soluciones para los capítulos de las conversaciones que hasta ahora han permanecido cerrados y relativos a la futura adhesión de países de la Europa central y oriental."@es12
"Arvoisa puhemies, ensiksi haluan kiittää Belgian hallitusta, että se luettelee asialistallaan ensisijaiset tavoitteensa, joita se pyrkii edistämään puolivuotisen puheenjohtajakautensa aikana. Se on jo tehnyt selväksi aikomuksensa edistää laajempaa yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kesken kaikkialla Euroopan unionissa. Unionin piirissä ollaan rakentamassa uutta toimielinten viitekehystä järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan. Eurooppa-neuvosto on sen jälkeen aloittanut kaksi järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevaa toimintaohjelmaa, joiden tavoitteena on tasoittaa kansallisten menettelytapojen välisiä eroja ja kannustaa tehokkaampaa oikeudellista yhteistyötä. Europolin perustaminen merkitsi tärkeää askelta eteenpäin tältä osin. On tärkeää, että kaikki EU:n toimielimet tekevät yhteistyötä varmistaakseen johdonmukaisen eurooppalaisen strategian kehittämisen järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Meidän täytyy samalla voittaa vaikeudet sen varmistamiseksi, että valtioiden rajat ylittävään rikollisuuteen tartutaan puuttumatta yksilöiden tai taloudellisten toimijoiden vapauksiin ja laillisiin oikeuksiin. Meidän kaikkien olisi syytä muistaa, että järjestäytyneen rikollisuuden tärkein motiivi on taloudellinen hyöty. Tuen Euroopan laajuista poliittista sopimusta kaiken rikoksella saadun hyödyn tunnistamisesta ja takavarikoinnista. Olemme kaikki tietoisia siitä menestyksestä, millä Irlannin Criminal Assets Bureau on viiden viime vuoden aikana takavarikoinut rikoksilla saatuja tuloja. Euroopassa on jo tehty paljon tietoverkkorikollisuuden torjumiseksi. Euroopan neuvosto on saattamassa päätökseen valmisteluja maailman ensimmäisen kansainvälisen tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen aikaansaamiseksi. Komissio on jo antanut lapsipornografiaa Internetissä koskevan esityksensä, joka on yhdenmukainen Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan sopimuksen määräysten kanssa. Tuen komission puiteohjelmaa ihmissalakuljetuksen torjumiseksi; tavoitteena on kehittää tehokasta oikeudellista yhteistyötä kaikkialla Euroopan unionissa. Kuuden seuraavan kuukauden aikana Belgialla on puheenjohtajavaltiona koordinoiva rooli tehdessämme viimeisiä valmisteluja euroseteleiden ja -kolikoiden liikkeelle laskemista varten 1. tammikuuta ensi vuonna. On tärkeää, että tiedotuskampanjat, joita kesän aikana tiivistetään, hoidetaan onnistuneesti. Viime viikkojen aikana Israelin ulkoministeri ja palestiinalaisten johtaja ovat vierailleet parlamentissa. Tällä hetkellä on täysin selvää, että Euroopan unioni on ottanut itselleen keskeisen roolin Lähi-idän rauhanpyrkimyksissä. Toivon kovasti, että Belgia puheenjohtajavaltiona käyttää tämän tärkeän ajan auttaakseen Lähi-idän väkivallan kierteen katkaisemisessa ja pyrkiäkseen saamaan vuoropuhelun uudelleen vireille kaikkien alueen osapuolten kesken. Tiedämme kaikki, että EU:n johtajat tapaavat Laekenissa myöhemmin tänä vuonna sopiakseen Euroopan tulevaisuudesta käytävän keskustelun muodosta. On hyvin tärkeää, ettemme ole mukana luomassa kahden kerroksen Eurooppaa. En varmasti halua olla mukana rakentamassa Euroopan unionia, jota hallitsevat isot jäsenvaltiot pienempien jäsenvaltioiden kustannuksella. Pienempien jäsenvaltioiden tulee olla vahvasti edustettuina EU:n toimielinrakenteessa. Lopuksi kehottaisin Belgiaa puheenjohtajavaltiona varmistamaan, että vaikeat neuvotteluluvut avataan neuvotteluissa ehdokasvaltioiden kanssa mahdollisimman pian. Ratkaisuja on löydettävä myös niihin neuvottelulukuihin, jotka ovat tähän asti pysyneet suljettuina Keski- ja Itä-Euroopan maiden tulevaa jäsenyyttä koskevissa neuvotteluissa."@fi5
"Madame la Présidente, tout d'abord, je voudrais remercier le gouvernement belge pour avoir esquissé, dans son ordre du jour législatif, les priorités qu'il a l'intention de poursuivre au cours des six mois de sa présidence de l'Union. Il a déjà indiqué clairement qu'il a l'intention de promouvoir une coopération plus large entre les organismes chargés de l'application de la loi partout au sein de l'Union. Un nouveau cadre institutionnel est mis sur pied au sein de l'Union en vue de lutter contre la criminalité organisée, et ce à la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. Depuis, le Conseil européen a lancé deux plans d'action afin de lutter contre la criminalité organisée, ceux-ci visant à réduire les disparités dans les procédures nationales et à encourager une coopération judiciaire plus efficace. La création d'Europol a constitué un progrès majeur à cet égard. Il est important que toutes les institutions de l'UE travaillent de concert afin de garantir le développement d'une stratégie européenne cohérente contre la criminalité organisée. Dans le même temps, nous devons surmonter certaines difficultés pour garantir que la lutte contre la criminalité transfrontalière est entreprise sans restreindre les libertés et les droits des personnes et des opérateurs économiques. Nous devrions tous nous rappeler que l'objectif principal de la criminalité organisée est le gain financier. Je suis en faveur d'un accord politique à l'échelle européenne en matière d'identification et de confiscation des produits du crime sous toutes ses formes. Nous sommes tous conscients des succès remportés par le Irish Criminal Assets Bureau ces cinq dernières années, en matière de confiscation des produits du crime. En Europe, beaucoup de choses ont déjà été faites pour lutter contre la cybercriminalité. Le Conseil de l'Europe achève actuellement les préparatifs en vue de la première convention internationale sur la cybercriminalité. La Commission a déjà présenté une proposition législative relative à la pédopornographie sur Internet, en accord avec les dispositions de la convention sur la cybercriminalité du Conseil de l'Europe. Je soutiens le programme-cadre de la Commission en vue de combattre la traite d'êtres humains, l'objectif étant de développer une coopération judiciaire efficace partout au sein de l'Union européenne. Au cours des six prochains mois, la présidence belge jouera un rôle de coordination, au moment où nous apportons la touche finale au lancement des billets et pièces en euro le 1er janvier de l'année prochaine. Il est important que les campagnes d'information, qui doivent être intensifiées cet été, soient gérées avec succès. Ces dernières semaines, le ministre des Affaires étrangères israélien et le chef de l'Autorité palestinienne ont visité le Parlement. Il est à présent évident que l'Union européenne a été amenée à jouer un rôle central dans la recherche de la paix au Proche-Orient. J'espère sincèrement que la présidence belge profitera de ce moment essentiel pour contribuer à mettre un terme à la spirale de la violence au Proche-Orient et tenter de relancer le dialogue entre toutes les parties dans la région. Nous sommes tous conscients que les dirigeants européens se réuniront à Laeken dans le courant de l'année pour convenir de la forme d'un débat structuré sur l'avenir de l'Europe. Il est très important que nous évitions de contribuer à la création d'une Europe à deux vitesses. Je ne veux certainement pas construire une Union européenne contrôlée par les États membres les plus importants, au détriment des plus petits États membres. Les plus petits États membres doivent être fortement représentés au sein de la structure institutionnelle globale de l'UE. Pour conclure, j'inviterais instamment la présidence belge à garantir que les difficiles chapitres de négociation avec les pays candidats soient ouverts dans les plus brefs délais. Il faut trouver des solutions aux chapitres de discussion - qui, jusqu'à présent, sont demeurés clos - concernant la future adhésion des pays d'Europe centrale et orientale."@fr6
"Signora Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il governo belga per aver descritto nella sua agenda legislativa gli obiettivi prioritari che intende perseguire durante i sei mesi di Presidenza dell'Unione europea. Ha già chiarito che intende promuovere una maggiore cooperazione tra gli organismi incaricati dell'applicazione della legge nell'Unione europea. All'interno dell'Unione si sta definendo un nuovo quadro istituzionale per la lotta contro la criminalità organizzata, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam. Da allora, il Consiglio europeo ha varato due piani d'azione per combattere la criminalità organizzata, mirati a superare le differenze tra le procedure nazionali e ad incoraggiare una più efficace cooperazione giudiziaria. La creazione di Europol ha rappresentato un importante passo avanti in questo contesto. E' importante che tutte le Istituzioni dell'Unione europea collaborino per garantire lo sviluppo di una strategia europea coerente contro la criminalità organizzata. Al tempo stesso, dobbiamo superare le difficoltà al fine di garantire che i reati transfrontalieri siano perseguiti senza limitare le libertà e i diritti legittimi dei singoli individui e degli operatori economici. Dobbiamo tutti ricordare che il movente primario delle organizzazioni criminali è il tornaconto finanziario. Sono favorevole a un accordo politico a livello europeo in materia di identificazione e confisca dei proventi di reati di qualsiasi tipo. Siamo tutti a conoscenza dei successi raccolti in questo campo dal irlandese nel corso degli ultimi cinque anni. In Europa si è già fatto molto per combattere i reati informatici. Il Consiglio d'Europa sta completando i preparativi per la prima convenzione internazionale del mondo in materia di cibercriminalità. La Commissione ha già presentato una proposta legislativa sulla pornografia infantile su in linea con le disposizioni della convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità. Sono favorevole al programma quadro della Commissione per la lotta contro la tratta di esseri umani; lo scopo è di sviluppare una cooperazione giudiziaria efficace in tutta l'Unione europea. Nel corso dei prossimi sei mesi la Presidenza belga svolgerà un ruolo di coordinamento mentre si completeranno i preparativi per il lancio delle banconote e delle monete in euro il 1° gennaio 2002. E' importante che le campagne d'informazione, che si dovranno intensificare verso la fine dell'estate, siano gestite in modo efficace. Nelle ultime settimane il Ministro degli esteri israeliano e il palestinese hanno visitato il Parlamento europeo. E' ora evidente che l'Unione europea ha assunto un ruolo centrale nel promuovere la pace in Medio Oriente. Mi auguro vivamente che la Presidenza belga sappia sfruttare questo momento importante per contribuire ad arrestare la spirale di violenza in Medio Oriente e per incoraggiare la ripresa del dialogo tra tutte le parti coinvolte nella regione. Sappiamo tutti che i europei si riuniranno a Laeken nei prossimi mesi per decidere come strutturare il dibattito sul futuro dell'Europa. E' molto importante evitare di favorire la creazione di un'Europa a due livelli. Di sicuro non intendo costruire un'Unione europea controllata dai grandi Stati membri a spese degli Stati membri più piccoli. I piccoli Stati membri devono essere vigorosamente rappresentati nell'ambito della struttura istituzionale generale dell'Unione europea. Infine, vorrei esortare la Presidenza belga a far sì che i capitoli più complessi dei negoziati con i paesi candidati siano aperti il più presto possibile. Si devono trovare soluzioni per discutere i capitoli che finora sono rimasti chiusi e che riguardano la futura adesione dei paesi dell'Europa centrale e orientale."@it9
"Madam President, firstly I should to thank the Belgian government for outlining in its legislative agenda the priorities it intends to pursue during its six month presidency of the Union. It has already made it clear that it intends to promote wider cooperation between law enforcement agencies throughout the Union. Within the Union a new institutional framework to fight against organised crime is being put in place, following the entry into force of the Treaty of Amsterdam. The European Council has since launched two action plans to combat organised crime, aimed at overcoming disparities in national procedures and encouraging more efficient judicial cooperation. The creation of Europol represented a major step forward in this context. It is important that all EU institutions work together to ensure the development of a coherent European strategy against organised crime. We must, at the same time, overcome difficulties to ensure that crossborder crime is tackled without curtailing the freedoms and legal rights of individuals and economic operators. We should all recall that the primary motive of organised crime is financial gain. I support a European-wide political agreement concerning the identification and confiscation of the proceeds of crime in all its forms. We are all aware of the success the Irish Criminal Assets Bureau has had over the last five years in confiscating the proceeds of crime. In Europe much has already been done to fight cyber crime. The Council of Europe is in the process of completing preparations for the world’s first international convention on cyber crime. The Commission has already presented a legislative proposal on child pornography on the Internet, in line with the provisions of the Council of Europe’s cyber crime convention. I support the Commission’s framework programme to combat trafficking in human beings; the aim is to develop effective judicial cooperation across the European Union. Over the next six months the Belgian presidency will have a coordinating role as we put in place the finishing touches to the launch of the euro notes and coins on 1 January next. It is important that the information campaigns, which are to be intensified later this summer, are successfully managed. In recent weeks the Israeli foreign minister and the Palestinian leader have visited Parliament. It is now evident that the European Union has come to assume a pivotal role in pursuing peace within the Middle East. I very much hope that the Belgian presidency will use this important time to help end the spiral of violence in the Middle East and seek the recommencement of dialogue between all parties in the region. We are all aware that the EU leaders will be meeting in Laeken later this year to agree the format of a structured debate on Europe’s future. It is very important that we avoid contributing to the creation of a two-tier Europe. I certainly do not want to build a European Union that is controlled by the larger Member States to the detriment of the smaller Member States. Smaller Member States must be strongly represented within the overall EU institutional structure. Finally, I would urge the Belgian presidency to ensure that the difficult chapters of negotiation with the applicant countries are opened as soon as possible. Solutions must be found to the chapters of discussion which to date have remained closed concerning the future accession of countries from central and eastern Europe."@lv10
"Mevrouw de Voorzitter, ten eerste zou ik de Belgische regering willen bedanken voor haar overzicht van de wetgevingsprioriteiten die zij tijdens haar voorzitterschap van zes maanden wil nastreven. Zij heeft reeds duidelijk aangegeven een ruimere samenwerking tussen politiële en justitiële autoriteiten over de gehele Unie te willen bevorderen. Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam is de Unie begonnen met de totstandbrenging van een nieuw institutioneel kader voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad. De Europese Raad heeft al twee actieplannen tegen georganiseerde misdaad gelanceerd om de verschillen tussen nationale procedures te overbruggen en de justitiële samenwerking efficiënter te maken. In dat opzicht was de oprichting van Europol een belangrijke stap. Het is belangrijk dat alle instellingen van de EU samenwerken om een coherente Europese strategie voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad te ontwikkelen. Tezelfdertijd moeten we bepaalde moeilijkheden overwinnen om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdende misdaad wordt aangepakt zonder dat de rechten en vrijheden van personen en bedrijven worden ingeperkt. We moeten allen voor ogen houden dat financiële winst de belangrijkste drijfveer is van de georganiseerde misdaad. Ik ben voorstander van een pan-Europees politiek akkoord inzake de identificatie en confiscatie van opbrengsten uit alle vormen van criminaliteit. Zoals iedereen weet, heeft het Ierse "Criminal Assets Bureau" de afgelopen vijf jaar enorme successen geboekt bij de confiscatie van opbrengsten uit criminele activiteiten. Op Europees niveau is al veel gedaan om computercriminaliteit te bestrijden. De Raad van Europa is bezig met de laatste voorbereidingen voor de eerste internationale overeenkomst over computercriminaliteit. De Commissie heeft reeds een wetgevingsvoorstel voorgelegd inzake kinderpornografie op internet, dat inhaakt op de bepalingen van de overeenkomst over computercriminaliteit van de Raad van Europa. Ik ondersteun het kaderprogramma ter bestrijding van mensenhandel van de Commissie. Het doel is een doeltreffende justitiële samenwerking tot stand te brengen in de hele Unie. Het Belgisch voorzitterschap zal de komende zes maanden een coördinerende rol vervullen bij de laatste voorbereidingen voor de invoering van euromunten en -biljetten op 1 januari aanstaande. Het is belangrijk dat de informatiecampagnes, die intensiever zullen worden naarmate de zomer vordert, efficiënt worden beheerd. In de voorbije weken hebben de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken en de Palestijnse leider een bezoek gebracht aan het Parlement. Het is nu wel duidelijk dat de Europese Unie een sleutelrol vervult in de vredesinspanningen in het Midden-Oosten. Ik hoop ten zeerste dat het Belgisch voorzitterschap dit belangrijke moment zal gebruiken om een bijdrage te leveren aan de stopzetting van de geweldspiraal in het Midden-Oosten en aan de hervatting van de dialoog tussen alle partijen in de regio. Zoals we allemaal weten, zullen de EU-leiders later op het jaar bijeenkomen in Laeken om het eens te worden over de formule van een gestructureerde dialoog over de toekomst van Europa. Het is heel belangrijk dat we geen Europa van twee snelheden creëren. Ik wil zeker geen Europese Unie die wordt gecontroleerd door de grote lidstaten ten koste van de kleine. Kleine lidstaten moeten sterk vertegenwoordigd zijn in het hele institutionele bouwwerk van de EU. Tenslotte zou ik het Belgisch voorzitterschap willen oproepen zo vlug mogelijk te beginnen met de behandeling van de moeilijke hoofdstukken in de onderhandelingen met de kandidaat-landen. Er moeten oplossingen worden gevonden voor de nog niet geopende discussiepunten inzake de toekomstige toetreding van de landen van Midden- en Oost-Europa."@nl2
"Senhora Presidente, em primeiro lugar, devo agradecer ao Governo belga o facto de ter indicado na sua agenda legislativa as prioridades que tenciona observar durante o semestre da sua Presidência da União. Já deixou claro que tenciona promover uma mais ampla colaboração entre os organismos competentes para a aplicação da lei em toda a União. Está a ser criado no seio da União um novo quadro institucional para lutar contra o crime organizado, na sequência da entrada em vigor do Tratado de Amesterdão. Desde essa altura, o Conselho Europeu lançou dois planos de acção para combater o crime organizado, com o objectivo de ultrapassar as disparidades existentes nos procedimentos nacionais e incentivar uma cooperação judicial mais eficiente. A criação da Europol representou um significativo passo em frente neste contexto. É importante que todas as Instituições da UE colaborem para garantir o desenvolvimento de uma estratégia europeia coerente contra o crime organizado. Ao mesmo tempo, temos de ultrapassar dificuldades para garantir que o crime transfronteiras seja combatido sem que isso implique limitar as liberdades e os direitos jurídicos dos indivíduos e dos operadores económicos. Todos deveremos recordar que o motivo principal para o crime organizado é o lucro financeiro. Apoio um acordo político de âmbito europeu relativo à identificação e à confiscação dos produtos do crime em todas as suas formas. Todos nós temos conhecimento do êxito que o departamento irlandês que trata dos activos obtidos por processos ilícitos, o “Criminal Assets Bureau”, tem alcançado nos últimos cinco anos no confisco dos produtos do crime. Na Europa já muito foi feito para combater o cibercrime. O Conselho da Europa está a ultimar os preparativos para a primeira convenção internacional mundial sobre o cibercrime. A Comissão já apresentou uma proposta legislativa sobre pornografia infantil na Internet, em conformidade com as disposições da convenção do Conselho da Europa sobre o cibercrime. Apoio o programa­quadro da Comissão de combate ao tráfico de seres humanos; o objectivo é desenvolver uma cooperação judicial eficaz em toda a União Europeia. Ao longo dos próximos seis meses a Presidência belga terá um papel coordenador precisamente no período em que damos os últimos retoques ao lançamento das notas e moedas em euros a 1 de Janeiro do próximo ano. É importante que as campanhas de informação, que vão ser intensificadas no fim do Verão, sejam geridas com êxito. Nas últimas semanas, o Ministro dos Negócios Estrangeiros israelita e o líder palestiniano visitaram o nosso Parlamento. Neste momento é evidente que a União Europeia passou a desempenhar um papel fulcral na prossecução da paz no Médio Oriente. Espero sinceramente que a Presidência belga utilize este período importante para ajudar a pôr fim à espiral de violência no Médio Oriente e procurar o recomeço do diálogo entre todas as partes na região. Todos sabemos que os líderes europeus vão reunir­se ainda este ano em Laeken para chegar a acordo sobre o formato de um debate estruturado sobre o futuro da Europa. É muito importante que evitemos contribuir para a criação de uma Europa a dois níveis. Eu não desejo decerto construir uma União Europeia que seja controlada pelos Estados­Membros de maiores dimensões em detrimento dos Estados­Membros mais pequenos. Os Estados­Membros mais pequenos têm de estar fortemente representados na estrutura institucional global da União. Por último, exorto a Presidência belga a garantir que serão abertos o mais depressa possível os capítulos de negociação difícil com os países candidatos à adesão. É preciso encontrar soluções para os capítulos a discutir, relativos à futura adesão de países da Europa Central e Oriental, que até agora se mantiveram encerrados."@pt11
"Fru talman! Först skulle jag vilja tacka den belgiska regeringen för att den i sitt lagstiftningsprogram redogör för de huvudpunkter som den har för avsikt att ägna sig åt under sitt sex månader långa ordförandeskap för unionen. Den belgiska regeringen har redan klargjort att den har för avsikt att främja ett ökat samarbete mellan organ som upprätthåller lag och ordning över hela unionen. Inom unionen införs nya institutionella ramar för att bekämpa organiserad brottslighet, till följd av Amsterdamfördragets ikraftträdande. Europeiska rådet har sedan dess satt igång två nya handlingsplaner för att bekämpa organiserad brottslighet, som syftar till att övervinna skillnader i de nationella förfarandena och till att stimulera till ett mer effektivt rättsligt samarbete. Skapandet av Europol utgjorde ett stort steg framåt i detta sammanhang. Det är viktigt att alla EU-institutioner arbetar tillsammans för att säkra utvecklingen av en sammanhängande europeisk strategi mot organiserad brottslighet. Samtidigt måste vi övervinna svårigheterna med att se till att man tar itu med gränsöverskridande brottslighet utan att individers och ekonomiska aktörers friheter och juridiska rättigheter inskränks. Vi måste alla påminna oss om att det huvudsakliga motivet med organiserad brottslighet är ekonomisk vinst. Jag stöder en politisk överenskommelse som spänner över hela Europa om identifiering och konfiskering av intäkterna från brottslighet i alla dess former. Vi känner alla till de framgångar som Irish Criminal Assets Bureau (ung. irländska byrån för intäkter från brott) rönt under de senaste fem åren när det gäller konfiskering av intäkter från brottslighet. Mycket har redan gjorts i Europa för att bekämpa Internetrelaterad brottslighet. Europarådet håller på med att komplettera förberedelserna för världens första internationella konvention om Internetrelaterad brottslighet. Kommissionen har redan lagt fram ett lagstiftningsförslag om barnpornografi på Internet, i enlighet med bestämmelserna i Europarådets konvention om Internetrelaterad brottslighet. Jag stöder kommissionens ramprogram för att bekämpa handel med människor; dess syfte är att utveckla ett effektivt rättsligt samarbete över hela Europeiska unionen. Under de närmaste sex månaderna kommer det belgiska ordförandeskapet att inneha en samordningsroll när vi lägger sista handen vid lanseringen av eurosedlarna och euromynten den 1 januari 2002. Det är viktigt att informationskampanjerna, som skall intensifieras senare i sommar, styrs med framgång. Under de senaste veckorna har Israels utrikesminister och den palestinska ledaren besökt parlamentet. Det är nu uppenbart att Europeiska unionen har kommit att ikläda sig en väsentlig roll när det gäller att försöka uppnå fred i Mellanöstern. Jag hoppas verkligen att det belgiska ordförandeskapet kommer att använda denna viktiga tid till att bidra till att stoppa våldsspiralen i Mellanöstern och sträva efter att dialogen mellan alla regionens parter åter skall komma igång. Vi känner alla till att EU:s ledare kommer att träffas i Laeken senare i år för att komma överens om hur den strukturerade diskussionen om Europas framtid skall se ut. Det är mycket viktigt att vi undviker att bidra till skapandet av ett två tredjedelars Europa. Jag vill sannerligen inte bygga en europeisk union som kontrolleras av de större medlemsstaterna till skada för de mindre medlemsstaterna. De mindre medlemsstaterna måste vara starkt företrädda inom hela EU:s institutionella struktur. Slutligen skulle jag vilja uppmana det belgiska ordförandeskapet att se till att de svåra förhandlingskapitlen med ansökarländerna skall inledas så snart som möjligt. Lösningar måste finnas för de diskussionskapitel som i dag har förblivit stängda och som gäller den framtida anslutningen av länder i Central- och Östeuropa."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph