Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-021"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.1.3-021"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Gracias, Señora Presidenta, Señor Presidente en ejercicio del Consejo, Señor Presidente de la Comisión, Señorías. Señor Presidente del Consejo, comparece usted aquí hoy con una gran ambición política, con un programa articulado que es una apuesta importante, y hace una oferta de alianza con el Parlamento. En nombre del grupo socialista, le puedo decir que, en los términos en que ha planteado usted la cuestión -como Primer Ministro de un Gobierno belga arco iris, que ha demostrado que la alternancia democrática también funciona en Bélgica- desde luego puede contar con nuestro apoyo y nuestra colaboración. En primer lugar, en relación con el futuro de la Unión y sus desafíos, ha insistido usted en que la unión hace la fuerza, en una colaboración con el Parlamento. Estamos de acuerdo en el diagnóstico de los problemas concretos. La cuestión ahora es saber si el tratamiento que les vamos a dar es el eficaz. Creo que podemos partir de dos bases fundamentales que usted ha mencionado: por una parte, el desarrollo de la ciudadanía europea y, por otra, la introducción del euro. Creo recordar que en estos últimos veinte años, el Parlamento, desde el proyecto de Tratado Spinelli, el informe Adonino, nuestro trabajo de preparación del Tratado de Maastricht, los borradores que hicimos de la Carta de Derechos Fundamentales, siempre ha sido aliado y cómplice en el avance europeo. Concretamente, en este momento, creemos que es absolutamente decisivo que, de cara a la declaración de Laeken, haya un acuerdo sobre lo que usted ha llamado la "constitucionalización" de los Tratados, que exige un debate público. Tienen ustedes la responsabilidad de dotarlo, por una parte, de un método y, por otra, de un contenido. Ésa es una cuestión fundamental: creemos que la convención debe ser el foro que, con participación de parlamentarios, de Gobiernos y de la Comisión, prepare el trabajo para una conferencia intergubernamental decisiva. Usted ha comenzado sus palabras hablando de su comparecencia como Ministro de Presupuestos en 1988. Yo era el ponente que planteó las perspectivas financieras que nos han permitido avanzar, pero, como usted sabe muy bien, el que vive fuera del presupuesto, vive en el error. Creo que es absolutamente básico que ustedes defiendan que la financiación tiene que ser un elemento público, democrático y fundamental de nuestro futuro. Otro elemento básico es la agenda económica y social. Usted ha pedido una política económica coherente. La necesitamos. Estamos en un período de profundas reconversiones y reestructuraciones. Tenemos que defender nuestra capacidad competitiva, pero también tenemos que dar respuesta a los miles y miles de trabajadores que se ven afectados por este amplísimo y decisivo proceso. Por lo tanto, una dimensión social ambiciosa, insistir en la calidad del empleo, preocuparse de las pensiones y del futuro demográfico de Europa son elementos absolutamente esenciales, y están en su programa. Por último, Señora Presidenta, está nuestra dimensión internacional. La Unión Europea es la primera experiencia histórica de globalización civilizada. Eso tenemos que defenderlo y también llevarlo a la próxima Ronda del Milenio en la OMC. Pero hay también algunos desafíos importantes en relación con nuestra personalidad de cara al mundo. Usted ha señalado, con razón, que puede recibir dos llamadas telefónicas. Mejor dos que ninguna, que era lo que sucedía antes. Tenemos que consolidar lo que ya existe. Creo que, en este sentido (piense usted, por ejemplo, la cantidad de llamadas que recibe el Presidente de Estados Unidos), lo que hace falta es que tengamos una línea clara, que estemos presentes en los Balcanes, en Oriente Medio, y le agradezco la mención de África. En el Consejo de la Internacional Socialista el fin de semana pasado en Lisboa, hablamos de África como una prioridad fundamental. Ése es uno de nuestros compromisos morales. Añadiría algo más: por primera vez, en el Ecofin hay un ministro que propone el debate sobre la viabilidad de un impuesto internacional sobre la especulación. También eso tiene que ayudar a civilizar la globalización, y saludamos que la Presidencia belga haya tomado esa iniciativa. Por último, Señor Presidente, y con ello concluyo, creo que 99 días hábiles son muy pocos; seguramente se va a quedar usted sin vacaciones. Pero, si es usted capaz de llevar adelante ese ambicioso proyecto, cuente con nuestro apoyo, nuestra colaboración y nuestra comprensión."@es12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Tak, fru formand, hr. formand for Rådet, hr. formand for Kommissionen, mine damer og herrer. Hr. formand for Rådet, De giver møde her i dag med en stor politisk ambition, med et klart program, som er en stor satsning, og De tilbyder en alliance med Parlamentet. På vegne af Den Socialdemokratiske Gruppe kan jeg sige til Dem, at på de vilkår, hvorpå De har forelagt sagen - som premierminister for en belgisk regnbueregering, der har bevist, at det demokratiske magtskifte også fungerer i Belgien - kan De naturligvis regne med vores støtte og samarbejde. Hvad angår Unionens fremtid og dens udfordringer, har De understreget, at enhed skaber styrke i et samarbejde med Parlamentet. Vi er enige i analysen af de konkrete problemer. Nu gælder det om at finde ud af, om den behandling, vi vil give dem, er virkningsfuld. Jeg mener, at vi kan tage udgangspunkt i to grundlæggende ting, som De har nævnt: på den ene side udviklingen af unionsborgerskabet og på den anden side indførelsen af euroen. Jeg mener at kunne huske, at Parlamentet i de seneste 20 år altid, lige siden udkastet til Spinelli-traktaten, Adonino-betænkningen, vores arbejde med forberedelse af Maastricht-traktaten, vores udkast til chartret om grundlæggende rettigheder, har været allieret og medvirkende i det europæiske fremskridt. Konkret mener vi, at det i øjeblikket er helt afgørende, at der med henblik på Laeken-erklæringen er en aftale om det, som De har kaldt "konstitutionalisering" af traktaterne, hvilket kræver en offentlig debat. De har ansvaret for at give den dels en metode, dels et indhold. Det er det grundlæggende spørgsmål. Vi mener, at forsamlingen skal være det forum, der med deltagelse af parlamenter, regeringer og Kommissionen forbereder en afgørende regeringskonference. De indledte med at tale om Deres fremmøde som budgetminister i 1998. Jeg var den ordfører, der forelagde de finansielle overslag, som har gjort det muligt for os at gøre fremskridt, men som De udmærket ved, begår de, der ikke tager hensyn til budgettet, en fejl. Jeg mener, at det er meget væsentligt, at De argumenterer for, at finansieringen skal være et offentligt og demokratisk anliggende, som er afgørende for vores fremtid. Et andet grundlæggende element er den økonomiske og sociale dagsorden. De har anmodet om en sammenhængende økonomisk politik. Den har vi brug for. Vi er midt i en periode med store omlægninger og omstruktureringer. Vi skal sikre vores konkurrenceevne, men vi skal også imødekomme de tusindvis af arbejdere, der bliver berørt af denne omfattende og afgørende proces. Derfor er en ambitiøs social dimension, kvalitet i arbejdet, pensioner og den demografiske fremtid i Europa nogle meget væsentlige aspekter, og de indgår i Deres program. Endelig, fru formand, er der vores internationale dimension. EU er den første historiske erfaring med civiliseret globalisering. Det skal vi forsvare, og vi skal også tage det med til den kommende milleniumrunde i WTO. Men der er også nogle store udfordringer, hvad angår vores image udadtil. De har med rette sagt, at De kan få to telefonopkald. Hellere to end ingen, som det var tilfældet tidligere. Vi skal konsolidere det allerede eksisterende. Jeg mener - forestil Dem f.eks. antallet af telefonopkald til USA's præsident - at det er nødvendigt, at vi har en klar linje, at vi er til stede på Balkan og i Mellemøsten, og jeg takker Dem for, at De nævnte Afrika. På Socialistisk Internationales Råd i weekenden i Lissabon talte vi om, at Afrika skulle prioriteres højt. Det er en af vores moralske forpligtelser. Jeg vil tilføje noget mere. I ØKOFIN er der en minister, som foreslår en debat om muligheden for at gennemføre en international spekulationsskat. Det skal også være med til at civilisere globaliseringen, og vi glæder os over, at det belgiske formandskab har taget det initiativ. Endelig, hr. rådsformand, og det bliver mine sidste ord, mener jeg, at 99 arbejdsdage er meget lidt. De får sikkert ingen ferie. Men hvis De er i stand til at gennemføre det ambitiøse projekt, kan De regne med vores støtte, vores samarbejde og vores forståelse."@da1
"Danke, Frau Präsidentin, Herr amtierender Ratspräsident, Herr Präsident der Kommission, meine Damen und Herren. Herr Ratspräsident, Sie treten heute hier mit einem ehrgeizigen politischen Ziel auf, mit einem klar gegliederten Programm, das einen wichtigen Beitrag darstellt, und Sie bieten ein Bündnis mit dem Parlament an. Im Namen der Sozialistischen Fraktion kann ich Ihnen sagen, dass Sie unter den von Ihnen genannten Bedingungen – als Premierminister einer belgischen Regenbogen-Regierung, die bewiesen hat, dass der demokratische Wechsel auch in Belgien funktioniert – natürlich auf unsere Unterstützung und unsere Mitwirkung zählen können. Was zunächst die Zukunft der Union und ihre Herausforderungen angeht, so haben Sie betont, dass die Kraft im Bündnis, in einer Zusammenarbeit mit dem Parlament liegt. Wir stimmen in der Diagnose der konkreten Probleme überein. Es geht jetzt darum zu ermitteln, ob die Art und Weise, in der wir sie anpacken werden, effektiv ist. Meiner Auffassung nach können wir von zwei wichtigen Grundlagen ausgehen, die Sie genannt haben: zum einen von der Entwicklung der europäischen Bürgerschaft und zum anderen von der Einführung des Euro. Ich glaube mich zu erinnern, dass das Parlament in den letzten zwanzig Jahren, seit dem Spinelli-Entwurf, dem Bericht Adonino, unserer Arbeit zur Vorbereitung des Maastricht-Vertrags, unseren Entwürfen für die Charta der Grundrechte, stets Verbündeter und Helfer beim europäischen Fortschritt gewesen ist. Gerade zum jetzigen Zeitpunkt halten wir es für ganz entscheidend, dass mit Blick auf die Erklärung von Laeken eine Vereinbarung zu dem Punkt zustande kommt, den Sie als „Konstitutionalisierung“ der Verträge bezeichnet haben und der eine öffentliche Diskussion erforderlich macht. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sie einerseits methodisch zu untermauern und andererseits mit Inhalt zu füllen. Das ist eine grundlegende Frage: Wir glauben, dass der Konvent das Forum sein muss, das unter Beteiligung von Parlamentariern, Regierungen und Kommission den Weg für eine entscheidende Regierungskonferenz ebnet. Sie sprachen eingangs davon, dass Sie hier 1988 als Minister für Haushaltsfragen aufgetreten sind. Ich war der Berichterstatter über die finanzielle Vorausschau, die uns ein Weiterkommen ermöglicht hat, aber Sie wissen sehr gut, wer sich nicht an den Haushalt hält, begeht einen Fehler. Ich halte es für ganz wesentlich, dass Sie für die Finanzierung als öffentlichem, demokratischem und grundlegendem Element unserer Zukunft eintreten. Ein weiteres Grundelement ist die Wirtschafts- und Sozialagenda. Sie haben eine kohärente Wirtschaftspolitik gefordert. Die brauchen wir. Wir leben in einer Zeit tiefgreifender Umstellungen und Umstrukturierungen. Wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit verteidigen, wir müssen aber auch den Abertausenden von Arbeitnehmern Rechnung tragen, die von diesem äußerst umfassenden und entscheidenden Prozess betroffen sind. Deshalb sind eine ehrgeizige soziale Dimension, die Betonung der Qualität der Beschäftigung, die Sorge um die Altersversorgung und die bevölkerungspolitische Zukunft Europas ganz wesentliche Aspekte, und sie sind in Ihrem Programm enthalten. Schließlich ist da unsere internationale Dimension. Die Europäische Union ist die erste historische Erfahrung einer zivilisierten Globalisierung. Das müssen wir verteidigen und auch in die nächste Millennium-Runde der WTO einbringen. Doch es gibt ebenfalls einige wichtige Aufgaben in Bezug auf unsere Persönlichkeit in der Welt. Sie haben mit Recht bemerkt, dass Sie zwei Telefonanrufe erhalten können. Besser zwei als keinen, wie das früher der Fall war. Wir müssen das schon Bestehende konsolidieren. Ich glaube, in dieser Hinsicht (bedenken Sie beispielsweise, wie viele Anrufe der Präsident der USA erhält) brauchen wir eine klare Linie, müssen wir auf dem Balkan, im Nahen Osten präsent sein, und ich danke Ihnen für die Erwähnung Afrikas. Im Rat der Sozialistischen Internationale letztes Wochenende in Lissabon haben wir von Afrika als einer grundlegenden Priorität gesprochen. Dies ist eine unserer moralischen Verpflichtungen. Ich würde noch etwas ergänzen: Zum ersten Mal gibt es im ECOFIN-Rat einen Minister, der die Debatte über die Durchführbarkeit einer internationalen Spekulationssteuer vorschlägt. Auch dies muss zur Zivilisierung der Globalisierung beitragen, und wir begrüßen es, dass die belgische Präsidentschaft diese Initiative ergriffen hat. Ein letzter Punkt, Herr Präsident, und damit komme ich zum Schluss: Meiner Ansicht nach sind 99 Arbeitstage sehr wenig; sicher werden Sie nicht in Urlaub gehen können. Wenn Sie jedoch in der Lage sind, dieses ehrgeizige Projekt voranzubringen, können Sie auf unsere Unterstützung, unsere Mitarbeit und unser Verständnis zählen."@de7
"Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, βρίσκεστε εδώ σήμερα με μία μεγάλη πολιτική φιλοδοξία, με ένα διαρθρωμένο πρόγραμμα το οποίο αποτελεί σημαντική πρόκληση και προτείνετε συμμαχία με το Κοινοβούλιο. Εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, μπορώ να σας πω ότι όπως θέσατε το ζήτημα - ως πρωθυπουργός μίας βελγικής κυβέρνησης με όλα τα χρώματα της ίριδας, που έχει αποδείξει ότι η δημοκρατική εναλλαγή λειτουργεί και στο Βέλγιο - σίγουρα μπορείτε να βασίζεστε στην υποστήριξη και στη συνεργασία μας. Καταρχάς, όσον αφορά το μέλλον της Ένωσης και τις προκλήσεις της, επιμείνατε ότι η ισχύς βρίσκεται εν τη ενώσει, σε μία συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Συμφωνούμε ως προς τη διάγνωση των συγκεκριμένων προβλημάτων. Το θέμα τώρα είναι να μάθουμε αν ο τρόπος με το οποίο θα τα αντιμετωπίσουμε είναι αποτελεσματικός. Πιστεύω πως μπορούμε να ξεκινήσουμε από δύο θεμελιώδεις βάσεις που εσείς αναφέρατε: αφενός, την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υπηκοότητας, και, αφετέρου, την καθιέρωση του ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, τα τελευταία είκοσι χρόνια από το σχέδιο της Συνθήκης Spinelli, την έκθεση Adonino, τις προπαρασκευαστικές εργασίες μας για τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, τα σχέδια που κάναμε για τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το Κοινοβούλιο υπήρξε πάντα σύμμαχος και συνεργάτης στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση. Συγκεκριμένα, αυτήν τη στιγμή πιστεύουμε πως είναι απολύτως αποφασιστικής σημασίας, ενόψει της δήλωσης του Laeken, να υπάρξει συμφωνία σχετικά με αυτό που εσείς ονομάσατε “συνταγματοποίηση” των Συνθηκών και το οποίο απαιτεί δημόσια συζήτηση. Είναι δική σας ευθύνη να του παράσχετε, αφενός, μέθοδο και, αφετέρου, περιεχόμενο. Είναι ένα ζήτημα θεμελιώδες: πιστεύουμε ότι η Συνέλευση θα πρέπει να είναι το φόρουμ που, με τη συμμετοχή των βουλευτών, των κυβερνήσεων και της Επιτροπής, θα διεξάγει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για μία αποφασιστική διακυβερνητική διάσκεψη. Αρχίσατε να μιλάτε αναφέροντας την παρουσία σας ως Υπουργού Προϋπολογισμών το 1988. Εγώ τότε ήμουν ο εισηγητής που έθεσε τις δημοσιονομικές προοπτικές οι οποίες μας επέτρεψαν να προχωρήσουμε, αλλά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, όποιος ζει εκτός του προϋπολογισμού, ζει στην πλάνη. Πιστεύω πως είναι απολύτως βασικό να υπερασπιστείτε το ότι η χρηματοδότηση θα πρέπει να αποτελεί δημόσιο, δημοκρατικό και θεμελιώδες στοιχείο του μέλλοντός μας. Άλλο βασικό στοιχείο είναι η οικονομική και κοινωνική ατζέντα. Ζητήσατε μία συνεκτική οικονομική πολιτική. Την έχουμε ανάγκη. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο βαθιών μεταβολών και αναδιαρθρώσεων. Πρέπει να υπερασπιστούμε την ανταγωνιστική ικανότητά μας, αλλά πρέπει επίσης να απαντήσουμε στις πολλές χιλιάδες εργαζόμενους που επηρεάζονται από αυτήν την ευρύτατη και αποφασιστική διαδικασία. Συνεπώς μία φιλόδοξη κοινωνική διάσταση, η επιμονή στην ποιότητα της απασχόλησης, η διευθέτηση των συντάξεων και του δημογραφικού μέλλοντος της Ευρώπης αποτελούν στοιχεία απολύτως ουσιαστικά και συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμά σας. Τέλος, κυρία Πρόεδρε, υπάρχει η διεθνής μας διάσταση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το πρώτο ιστορικό πείραμα πολιτισμένης παγκοσμιοποίησης. Αυτό θα πρέπει να το υπερασπιστούμε και θα πρέπει επίσης να το μεταφέρουμε στον επόμενο Γύρο της Χιλιετίας στον ΠΟΕ. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές προκλήσεις που αφορούν την προσωπικότητά μας ενώπιον του κόσμου. Εσείς επισημάνατε, και δικαίως, ότι μπορείτε να λάβετε δύο τηλεφωνικές κλήσεις. Καλύτερα δύο παρά καμία, όπως συνέβαινε πριν. Θα πρέπει να παγιώσουμε αυτό που ήδη υπάρχει. Πιστεύω πως από αυτή την άποψη (σκεφθείτε, επί παραδείγματι, τον αριθμό των τηλεφωνικών κλήσεων που λαμβάνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής) αυτό που απαιτείται είναι να έχουμε μία σαφή κατεύθυνση, να είμαστε παρόντες στα Βαλκάνια, στη Μέση Ανατολή και σας ευχαριστώ που αναφερθήκατε στην Αφρική. Στο Συμβούλιο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στη Λισαβόνα, μιλήσαμε για την Αφρική ως μία θεμελιώδη προτεραιότητα. Αυτή είναι μία από τις ηθικές μας δεσμεύσεις. Και θα ήθελα να προσθέσω ακόμα κάτι: για πρώτη φορά στο ECOFIN υπάρχει ένας υπουργός ο οποίος προτείνει τη συζήτηση σχετικά με τη βιωσιμότητα ενός διεθνούς φόρου επί της κερδοσκοπίας. Αυτό θα πρέπει επίσης να συντελέσει στον εκπολιτισμό της παγκοσμιοποίησης και επικροτούμε τη βελγική Προεδρία που ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, και με αυτό τελειώνω, πιστεύω πως 99 εργάσιμες ημέρες είναι λίγες· σίγουρα θα μείνετε χωρίς διακοπές. Αλλά αν μπορείτε να φέρετε εις πέρας αυτό το φιλόδοξο σχέδιο, τότε να είστε βέβαιος ότι θα έχετε την υποστήριξή μας, τη συνεργασία μας και την κατανόησή μας."@el8
"Thank you, Madam President, Mr President-in-Office of the Council, Mr President of the Commission, ladies and gentlemen. Mr President-in-Office of the Council, you are appearing here today with a great political ambition, with a coherent programme which is a significant commitment, and you are offering an alliance with Parliament. On behalf of the Socialist Group, I can tell you that, in the terms that you have presented the issue – as Prime Minister of a Belgian rainbow government, which has demonstrated that democratic alternation also works in Belgium – of course you can count on our support and our cooperation. Firstly, with regard to the future of the Union and its challenges, you have insisted that unity creates strength and that there must be cooperation with Parliament. We agree on the diagnosis of the specific problems. The question is now to know whether the way we are going to deal with them will be effective. I believe we have two possible fundamental points of departure, which you have mentioned: on the one hand, the development of European citizenship and, on the other, the introduction of the euro. It seems to me that over the last twenty years, since the draft Spinelli Treaty, the Adonino report, our work in preparing the Treaty of Maastricht, our drafts of the Charter of Fundamental Rights, Parliament has always been an ally and an accomplice in European progress. Specifically, at the moment, we believe that it is extremely significant that, faced with the Laeken Declaration, there is an agreement on what you call the ‘constitutionalisation’ of the Treaties, which demands a public debate. You have the responsibility to provide it, on the one hand, with a method and, on the other, with content. That is a fundamental issue: we believe that the convention must be the forum which, with the participation of parliamentarians, governments and the Commission, prepares the work for a decisive Intergovernmental Conference. You began by talking about your appearance as Minister of Budgets in 1988. I was the rapporteur who presented the financial perspectives which have allowed us to make progress, but, as you know very well, anyone who ignores the budget is making a big mistake. I believe it is absolutely essential that you argue that funding must be a public, democratic and fundamental element of our future. Another basic element is the economic and social agenda. You have asked for a coherent economic policy. We need one. We are in a period of far-reaching conversion and restructuring. We need to defend our competitive capacity, but we must also respond to the thousands and thousands of workers who are affected by this very broad and decisive process. It is therefore absolutely essential that we have an ambitious social dimension, that we insist on the quality of employment, and deal with pensions and the demographic future of Europe, and all these things are in your programme. Finally, Madam President, our international dimension. The European Union is the first experience of civilised globalisation in history. We must defend that and take it to the next Millennium Round of the WTO. But there are also some important challenges in relation to our personality in the world. You have correctly pointed out that you can receive two telephone calls. Two is better than none, which is what happened before. We must consolidate what already exists. I believe that, in this respect – think, for example of the number of calls received by the President of the United States – what we need is a clear approach, that must maintain a presence in the Balkans, in the Middle East, and I thank you for mentioning Africa. At the Council of the Socialist International last weekend in Lisbon, we spoke about Africa as a fundamental priority. That is one of our moral commitments. I would add something more: for the first time there is a minister in Ecofin who proposes a debate on the viability of an international tax on speculation. That must also contribute to making globalisation more civilised, and we welcome the fact that the Belgian presidency has taken that initiative. Lastly, Mr President, and I will end here, I believe that 99 working days is very little; surely you are going to end up without any holidays. However, if you are able to implement this ambitious project, you can count on our support, our cooperation and our understanding."@en3
"Kiitos, arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, olette täällä tänään suuren poliittisen tavoitteen kanssa, jäsennellyn ohjelman kanssa, joka on tärkeä panos ja joka sisältää sopimustarjouksen Euroopan parlamentille. Sosialistiryhmän puolesta voin sanoa teille, että niillä ehdoilla, joilla olette tuoneet kysymyksen esille – olette pääministerinä Belgian sateenkaarihallituksessa, joka on osoitus demokraattisen vuorottelun toimimisesta myös Belgiassa – voitte ilman muuta luottaa meidän tukeemme ja yhteistyöhömme. Ensiksi Euroopan unionin tulevaisuuden ja haasteiden osalta olette vaatinut unionia ponnistelemaan yhdessä parlamentin kanssa. Olemme yhtä mieltä todellisten ongelmien diagnoosista. Nyt täytyy saada selville, onko ongelmille annettava hoito tehokasta. Uskon, että voimme aloittaa mainitsemastanne kahdesta olennaisesta perusasiasta: toisaalta Euroopan unionin kansalaisuuden kehittämisestä ja toisaalta euron käyttöönotosta. Luulen muistavani, että 20 viimeksi kuluneen vuoden aikana Spinellin sopimusprojektista, Adoninon mietinnöstä, meidän Maastrichtin sopimuksen valmistelutyöstämme ja tekemistämme Euroopan unionin perusoikeuskirjan luonnoksista lähtien Euroopan parlamentti on aina ollut osallisena Euroopan unionin kehityksessä. Juuri tällä hetkellä uskomme, että on ehdottoman merkityksellistä, että Laekenin julistuksen edessä on olemassa yhteisymmärrys asiasta, jota te olette kutsuneet sopimusten "perustuslaillistamiseksi" ja joka vaatii julkista keskustelua. Teidän vastuullanne on sen varustaminen toisaalta menetelmällä ja toisaalta sisällöllä. Se on olennainen kysymys: uskomme, että sopimuksen täytyy olla se foorumi, jossa parlamentin jäsenet, hallitukset ja komissio valmistelevat muistion merkityksellistä hallitustenvälistä konferenssia varten. Aloititte puheenvuoronne puhumalla läsnäolostanne Euroopan parlamentissa budjettiministerinä vuonna 1988. Minä olin se esittelijä, joka toi esille niitä taloudellisia näkökulmia, jotka ovat antaneet meidän edetä. Mutta kuten oikein hyvin tiedätte, se, joka elää talousarvion ulkopuolella, elää valheessa. Uskon, että on ehdottoman tarpeellista, että puhutte sen puolesta, että rahoituksen täytyy olla julkinen, demokraattinen ja tulevaisuutemme kannalta olennainen elementti. Toinen peruselementti on talous- ja sosiaalipoliittinen ohjelma. Olette vaatinut johdonmukaista talouspolitiikkaa. Me tarvitsemme sitä. Elämme syvällisten muutosten ja rakenneuudistusten aikaa. Meidän täytyy puolustaa kilpailukykyämme, mutta meidän täytyy myös vastata tuhansille ja taas tuhansille työntekijöille, joihin tämä hyvin laaja ja merkityksellinen prosessi vaikuttaa. Sen vuoksi kunnianhimoinen sosiaalinen ulottuvuus, työn laadun vaatiminen, huoli eläkkeistä ja Euroopan väestön tulevaisuudesta ovat ehdottoman oleellisia asioita ja ne sisältyvät ohjelmaanne. Arvoisa puhemies, lopuksi meillä on kansainvälinen ulottuvuutemme. Euroopan unioni on historian ensimmäinen kokemus sivistyneestä globalisaatiosta. Meidän täytyy puolustaa sitä ja viedä se myös WTO:n seuraavalle vuosituhannen vaihteen kierrokselle. Mutta on olemassa myös muutamia tärkeitä haasteita, jotka koskevat luonnettamme maailman edessä. Sanoitte aivan oikein, että voitte saada kaksi puhelua. Parempi kaksi kuin ei yhtään, kuten aiemmin oli asian laita. Meidän täytyy vahvistaa sitä, mikä on jo olemassa. Uskon, että se, mitä tässä asiassa (ajatelkaa esimerkiksi sitä puhelujen määrää, jonka Yhdysvaltain presidentti ottaa vastaan) tarvitaan, on selvä merkki siitä, että olemme paikalla Balkanilla ja Lähi-idässä, ja olen kiitollinen, että mainitsitte myös Afrikan. Sosialistisen internationaalin kokouksessa Lissabonissa viime viikonloppuna asetimme Afrikan ehdottomasti etusijalle. Se on yksi meidän moraalisista kompromisseistamme. Haluaisin vielä lisätä jotain: ensimmäisen kerran Ecofinissa on ministeri, joka ehdottaa keskustelua kansainvälisen veron käyttökelpoisuudesta valuuttakeinottelussa. Myös tämän täytyy auttaa globalisaation sivistämistä ja olemme iloisia, että puheenjohtajavaltio Belgia on tehnyt tämän aloitteen. Lopuksi, arvoisa puhemies, ja lopetan tähän, uskon, että 99 arkipäivää on lyhyt aika; varmaankaan ette ehdi pitää lomaa. Mutta mikäli pystytte edistämään tätä kunnianhimoista projektia, voitte luottaa meidän apuumme, yhteistyöhömme ja ymmärrykseemme."@fi5
"Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Président de la Commission, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président du Conseil, vous vous présentez ici aujourd'hui en affichant une grande ambition politique, avec un programme qui constitue un pari important, et vous offrez au Parlement une alliance. Je puis vous dire, au nom du groupe socialiste, pour répondre à votre question - en tant que Premier ministre d'un gouvernement belge arc-en-ciel qui a démontré que l'alternance démocratique fonctionne également en Belgique - que vous pouvez compter sur notre soutien et notre collaboration. Vous avez tout d'abord insisté, concernant l'avenir de l'Union européenne et ses défis, sur le fait que l'Union fait la force et sur la collaboration avec le Parlement européen. Nous sommes d'accord sur le diagnostique des problèmes concrets. La question maintenant est de savoir si le traitement que nous leur réservons est efficace. Je crois que nous pouvons partir de deux éléments fondamentaux que vous avez mentionnés : d'une part, le développement de la citoyenneté européenne et, d'autre part, l'introduction de l'euro. Je crois me souvenir que durant ces vingt dernières années, le Parlement, depuis le projet de traité Spinelli, le rapport Adonino, notre travail de préparation du traité de Maastricht, les premières moutures de la Charte des droits fondamentaux, a toujours été l'allié et le partenaire de l'intégration européenne. Concrètement, aujourd'hui, nous pensons qu'il est absolument nécessaire, en vue de la déclaration de Laeken, de parvenir à un accord sur ce que vous avez appelé la "constitutionnalisation" des Traités, qui exige un débat public. Vous avez la responsabilité de la doter, d'une part, d'une méthode et, d'autre part, d'un contenu. Il s'agit d'une question fondamentale : nous pensons que la convention, avec la participation de parlementaires, des gouvernements et de la Commission, doit être l'enceinte préparant le travail d'une conférence intergouvernementale décisive. Vous avez commencé votre intervention en parlant de votre comparution en tant que ministre du budget en 1988. J'étais le rapporteur qui a présenté les perspectives financières qui nous ont permis d'avancer mais, comme vous le savez parfaitement, celui qui vit hors du budget, vit dans l'erreur. Je crois qu'il est absolument fondamental que vous défendiez que le financement doit être un élément public, démocratique et fondamental de notre avenir. L'agenda économique et social constitue un autre point essentiel. Vous appelez de vos vœux une politique économique cohérente. Nous en avons besoin. Nous nous trouvons dans une période de profondes reconversions et restructurations. Nous devons défendre notre compétitivité mais nous devons également répondre aux milliers de travailleurs qui sont touchés par ce vaste processus décisif. C'est pourquoi une dimension sociale ambitieuse, l'accent sur la qualité de l'emploi, la question des pensions et de l'avenir démographique de l'Europe sont des éléments essentiels et ils figurent dans votre programme. Enfin, Madame la Présidente, il y a notre dimension internationale. L'Union européenne est la première expérience de mondialisation civilisée de l'histoire. Nous devons la défendre et la faire valoir lors du prochain cycle du millénaire à l'OMC. Mais nous avons également à relever certains défis importants concernant notre personnalité face au monde. Vous avez signalé, à juste titre, que vous pouviez recevoir deux appels téléphoniques. Il vaut mieux deux qu'aucun, ce qui était le cas auparavant. Nous devons consolider ce qui existe déjà. Je crois que, dans ce sens (pensez par exemple à la quantité d'appels que reçoit le président des États-Unis), ce qui manque c'est une ligne claire, que nous soyons présents dans les Balkans, au Moyen-Orient, et je vous remercie d'avoir mentionné l'Afrique. Lors du conseil de l'internationale socialiste le week-end dernier à Lisbonne, nous avons parlé de l'Afrique comme priorité fondamentale. Il s'agit de l'un de nos engagements moraux. J'ajouterais une chose : pour la première fois, un ministre à l'Ecofin propose de débattre de la viabilité d'un impôt international sur la spéculation. Celui-ci devrait également permettre de civiliser la mondialisation et nous saluons la présidence belge d'avoir pris cette initiative. Enfin, Monsieur le Président, et j'en conclurai avec ceci, je crois que 99 jours ouvrables c'est très peu ; vous n'aurez certainement pas de vacances. Mais si vous êtes capable de mener à bien ce projet ambitieux, comptez sur notre soutien, notre collaboration et notre compréhension."@fr6
"Grazie, signora Presidente, signor Presidente in carica del Consiglio, signor Presidente della Commissione, onorevoli colleghi. Signor Presidente in carica del Consiglio, lei oggi si presenta all'Assemblea con una grande ambizione politica e con un programma articolato che costituisce una sfida importante, e propone un'alleanza con il Parlamento. A nome del gruppo socialista vorrei dirle che, nei termini in cui lei ha posto la questione - in veste di Primo ministro di un governo belga arcobaleno, che ha dimostrato come l'alternanza democratica funzioni anche in Belgio - può senz'altro contare sul nostro appoggio e sulla nostra collaborazione. Innanzitutto, per quanto riguarda il futuro dell'Unione e le sue sfide, lei insiste sul fatto che l'unione fa la forza, sottolineando l'importanza della collaborazione con il Parlamento. Siamo d'accordo sulla diagnosi relativa ai problemi concreti, la questione ora consiste nel capire se la cura è efficace. Ritengo si debba partire dai due punti basilari da lei citati: da un lato, lo sviluppo della cittadinanza europea e dall'altro, l'introduzione dell'euro. Mi sembra di ricordare che negli ultimi vent'anni il Parlamento si è sempre dimostrato alleato e complice nella crescita europea, dal progetto del Trattato Spinelli, alla relazione Adonino, al lavoro preparatorio del Trattato di Maastricht, fino alle bozze della Carta dei diritti fondamentali. In questo momento siamo realmente convinti dell'assoluta necessità, a fronte della Dichiarazione di Laeken, di un accordo su quella che lei ha definito la "costituzionalizzazione" dei Trattati, che richiede un dibattito pubblico. Voi avete la responsabilità di definirne, da un lato, il metodo, e dall'altro, il contenuto. Si tratta di una questione fondamentale: riteniamo che la Convenzione debba costituire il che, con la partecipazione di parlamentari, governi e Commissione, preparerà il lavoro per una conferenza intergovernativa dall'importanza decisiva. Lei ha esordito citando la sua esperienza di Ministro del bilancio nel 1988. Io ero il relatore che in quell'occasione presentò le prospettive finanziarie che ci hanno permesso di avanzare, e, come lei ben sa, chi vive al di fuori del bilancio, vive nell'errore. E' assolutamente necessario difendere il concetto di finanziamento come elemento pubblico, democratico e fondamentale per il nostro futuro. Un altro elemento basilare è costituito dall'agenda economica e sociale. Lei ha chiesto una politica economica coerente. Ne abbiamo bisogno. Stiamo attraversando un periodo di profonde riconversioni e ristrutturazioni, dobbiamo salvaguardare la nostra capacità competitiva, ma dobbiamo anche dare risposta alle migliaia e migliaia di lavoratori coinvolti in questo processo vasto e decisivo. Proprio per questo molti elementi contemplati nel suo programma si rivelano assolutamente fondamentali: una dimensione sociale ambiziosa, la qualità del lavoro, la questione delle pensioni e del futuro demografico dell'Europa. Infine dobbiamo affrontare la nostra dimensione internazionale. L'Unione europea rappresenta la prima esperienza storica di globalizzazione civilizzata: è un fatto che dobbiamo difendere e portare al prossimo dell'OMC. Ma vi sono altre sfide importanti relative alla personalità dell'Unione nei confronti del mondo. Lei ha detto, a ragione, che può ricevere due telefonate. Meglio due che nessuna, come succedeva prima. Dobbiamo consolidare quanto già esiste. Ritengo, in tal senso (pensi, ad esempio, alla quantità di telefonate che riceve il Presidente degli Stati Uniti), che occorra definire una linea chiara, essere presenti nei Balcani, in Medio Oriente, e la ringrazio per aver citato l'Africa. In sede di Consiglio dell'Internazionale socialista, tenutosi lo scorso fine settimana a Lisbona, si è parlato dell'Africa come di una priorità assoluta. Rappresenta uno dei nostri impegni morali. Vorrei aggiungere che, per la prima volta, il Consiglio ECOFIN ha un Ministro che propone il dibattito sull'attuabilità di una tassa internazionale sulla speculazione. Anche questo deve contribuire a rendere civile la globalizzazione e ci congratuliamo con la Presidenza belga per aver preso tale iniziativa. Per concludere, signor Presidente in carica del Consiglio, ritengo che 99 giorni utili siano davvero pochi; lei non potrà certo concedersi vacanze. Ma se sarà in grado di portare avanti questo ambizioso progetto, potrà contare sul nostro appoggio, la nostra collaborazione e la nostra comprensione."@it9
"Thank you, Madam President, Mr President-in-Office of the Council, Mr President of the Commission, ladies and gentlemen. Mr President-in-Office of the Council, you are appearing here today with a great political ambition, with a coherent programme which is a significant commitment, and you are offering an alliance with Parliament. On behalf of the Socialist Group, I can tell you that, in the terms that you have presented the issue – as Prime Minister of a Belgian rainbow government, which has demonstrated that democratic alternation also works in Belgium – of course you can count on our support and our cooperation. Firstly, with regard to the future of the Union and its challenges, you have insisted that unity creates strength and that there must be cooperation with Parliament. We agree on the diagnosis of the specific problems. The question is now to know whether the way we are going to deal with them will be effective. I believe we have two possible fundamental points of departure, which you have mentioned: on the one hand, the development of European citizenship and, on the other, the introduction of the euro. It seems to me that over the last twenty years, since the draft Spinelli Treaty, the Adonino report, our work in preparing the Treaty of Maastricht, our drafts of the Charter of Fundamental Rights, Parliament has always been an ally and an accomplice in European progress. Specifically, at the moment, we believe that it is extremely significant that, faced with the Laeken Declaration, there is an agreement on what you call the ‘constitutionalisation’ of the Treaties, which demands a public debate. You have the responsibility to provide it, on the one hand, with a method and, on the other, with content. That is a fundamental issue: we believe that the convention must be the forum which, with the participation of parliamentarians, governments and the Commission, prepares the work for a decisive Intergovernmental Conference. You began by talking about your appearance as Minister of Budgets in 1988. I was the rapporteur who presented the financial perspectives which have allowed us to make progress, but, as you know very well, anyone who ignores the budget is making a big mistake. I believe it is absolutely essential that you argue that funding must be a public, democratic and fundamental element of our future. Another basic element is the economic and social agenda. You have asked for a coherent economic policy. We need one. We are in a period of far-reaching conversion and restructuring. We need to defend our competitive capacity, but we must also respond to the thousands and thousands of workers who are affected by this very broad and decisive process. It is therefore absolutely essential that we have an ambitious social dimension, that we insist on the quality of employment, and deal with pensions and the demographic future of Europe, and all these things are in your programme. Finally, Madam President, our international dimension. The European Union is the first experience of civilised globalisation in history. We must defend that and take it to the next Millennium Round of the WTO. But there are also some important challenges in relation to our personality in the world. You have correctly pointed out that you can receive two telephone calls. Two is better than none, which is what happened before. We must consolidate what already exists. I believe that, in this respect – think, for example of the number of calls received by the President of the United States – what we need is a clear approach, that must maintain a presence in the Balkans, in the Middle East, and I thank you for mentioning Africa. At the Council of the Socialist International last weekend in Lisbon, we spoke about Africa as a fundamental priority. That is one of our moral commitments. I would add something more: for the first time there is a minister in Ecofin who proposes a debate on the viability of an international tax on speculation. That must also contribute to making globalisation more civilised, and we welcome the fact that the Belgian presidency has taken that initiative. Lastly, Mr President, and I will end here, I believe that 99 working days is very little; surely you are going to end up without any holidays. However, if you are able to implement this ambitious project, you can count on our support, our cooperation and our understanding."@lv10
"Hartelijk dank, mevrouw de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, mijnheer de voorzitter van de Commissie, waarde collega's. Mijnheer de voorzitter van de Raad, u geeft hier vandaag blijk van een immense politieke ambitie. De inzet van uw programma is bijzonder groot en u stelt voor om een alliantie met het Parlement aan te gaan. Vandaar dat ik u namens de socialistische fractie kan meedelen dat u, gelet op de voorgestelde aanpak, op onze steun en samenwerking kunt rekenen. Als premier van een Belgische regenboogcoalitie hebt u overigens bewezen dat de democratische afwisseling van politieke strekkingen ook in België naar behoren functioneert. Ten eerste hebt u met het oog op de toekomst van de Unie en de uitdagingen die haar te wachten staan, onderstreept dat eendracht macht maakt. Daarom dringt u aan op een nauwe samenwerking met het Parlement. Wij gaan akkoord met uw diagnose van de concrete problemen. Nu komt het erop aan te garanderen dat de voorgestelde behandeling het gewenste effect sorteert. Mijns inziens moeten wij daarbij vertrekken van twee door u genoemde basisgegevens: enerzijds de ontwikkeling van het Europees burgerschap en anderzijds de invoering van de euro. Ik meen te mogen zeggen dat het Parlement zich de laatste twintig jaar - van het ontwerpverdrag-Spinelli, via het verslag-Adonino en de voorbereidende werkzaamheden voor het Verdrag van Maastricht, tot de proefversies van het Handvest van de grondrechten - in het Europese integratieproces steeds heeft opgeworpen als een trouwe handlanger en bondgenoot. Op dit moment achten wij het van fundamenteel belang dat met het oog op de Verklaring van Laeken een overeenkomst wordt bereikt over wat u de "constitutionalisering" van de Verdragen hebt genoemd. Daartoe dient een openbaar debat te worden geopend. Het is aan u om een geschikte methode te vinden en het debat in te vullen. Dat is een essentiële kwestie: wij beschouwen de conventie als het meest aangewezen forum om in samenwerking met de afgevaardigden, de regeringen en de Commissie de werkzaamheden voor een beslissende intergouvernementele conferentie voor te bereiden. Aan het begin van uw betoog hebt u ons eraan herinnerd dat u in 1998 als minister van Begroting voor dit Parlement bent verschenen. Ik ben de rapporteur die aan de financiële vooruitzichten heeft gewerkt. Die hebben ons uiteraard een heel eind op weg geholpen, maar u weet net zo goed als ik dat wie geen rekening houdt met de begroting, een grove fout begaat. Daarom moet u er mijns inziens voor zorgen dat de financiering een publiek, democratisch en wezenlijk element van onze toekomstvisie wordt. De economische en sociale agenda vormt een ander belangrijk onderdeel. U dringt aan op een coherent economisch beleid. Daaraan hebben wij inderdaad behoefte. Wij bevinden ons momenteel in een periode van diepgaande omschakelingen en herstructureringen. Wij moeten weliswaar ons concurrentievermogen handhaven, maar anderzijds moeten wij een antwoord bieden aan de duizenden werknemers die bij dit enorm brede en cruciale proces betrokken zijn. Daarom moeten wij opteren voor een ambitieuze sociale dimensie. Wij moeten de kwaliteit van de werkgelegenheid veiligstellen en de nodige aandacht besteden aan de pensioenen en de demografische ontwikkeling van Europa. Beide elementen zijn in uw programma aanwezig. Mevrouw de Voorzitter, tot slot wil ik het nog even hebben over onze internationale dimensie. Dankzij de Europese Unie is er voor het eerst in de geschiedenis sprake van geciviliseerde globalisatie. Het is van fundamenteel belang dat wij deze benadering verdedigen en op de eerstvolgende millenniumronde van de Wereldhandelsorganisatie te berde brengen. Ook onze rol in de wereld stelt ons voor enkele grote uitdagingen. U hebt terecht gesignaleerd dat u waarschijnlijk twee telefoontjes zult krijgen. Welnu, beter twee dan geen, zoals vroeger gebeurde. Wij moeten de bestaande structuren consolideren. In dit opzicht acht ik het vooral belangrijk dat er duidelijkheid bestaat. Laten we niet vergeten dat de president van de Verenigde Staten, om maar een voorbeeld te noemen, geen twee maar onnoemelijk veel telefoontjes krijgt. Wij moeten aanwezig zijn in de Balkan, in het Midden-Oosten en inderdaad ook in Afrika. Het verheugt mij dat u dit continent hebt genoemd. Op de vorige week in Lissabon gehouden bijeenkomst van de Raad van de Socialistische Internationale werd Afrika beschouwd als een absolute prioriteit. Dat is een van onze morele verplichtingen. Ik wens aan mijn betoog nog het volgende toe te voegen: voor de eerste maal wordt door een lid van de Raad van ministers van Economische Zaken en Financiën het voorstel geopperd om een debat over de haalbaarheid van een internationale belasting op financiële speculaties te openen. Ook deze maatregel zal bijdragen aan de civilisatie van de globalisering. Wij juichen dit initiatief van het Belgische voorzitterschap dan ook van harte toe. Tot slot, mijnheer de premier, en hiermee ben ik aan het einde van mijn discours gekomen, denk ik dat 99 werkdagen ontoereikend zijn. Uw vakantie zal erbij inschieten. Maar goed, als u er desondanks in slaagt om dit ambitieuze project op gang te brengen, kunt u uiteraard op onze steun, onze samenwerking en ons begrip rekenen."@nl2
"Obrigado, Senhora Presidente, Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhor Presidente da Comissão, Senhores Deputados. Senhor Presidente em exercício do Conselho, veio hoje aqui com uma grande ambição política, com um programa articulado que constitui uma importante aposta, e propõe uma aliança com o Parlamento. Em nome do Grupo PSE, posso dizer­lhe que, nos termos em que formulou a questão - como Primeiro­ministro de um Governo belga arco­íris, que demonstrou que a alternância democrática também funciona na Bélgica -, pode naturalmente contar com o nosso apoio e com a nossa colaboração. Em primeiro lugar, em relação ao futuro da União e aos desafios que se lhe deparam, insistiu na ideia de que a união faz a força, numa colaboração com o Parlamento. Subscrevemos o diagnóstico dos problemas concretos. A questão que se coloca agora é saber se o seguimento que lhes vamos dar se revelará eficaz. Penso que podemos partir de duas bases essenciais, às quais aludiu: por um lado, o desenvolvimento da cidadania europeia e, por outro, a introdução do euro. Recordo­me que nos últimos vinte anos o Parlamento, com o projecto de Tratado Spinelli, o relatório Adonino, os trabalhos preparatórios para o Tratado de Maastricht, a elaboração dos projectos da Carta dos Direitos Fundamentais, foi sempre aliado e cúmplice do desenvolvimento europeu. Concretamente neste momento, consideramos absolutamente decisivo que, na perspectiva da adopção da declaração de Laeken, haja um acordo sobre aquilo que designou a "constitucionalização" dos Tratados, que exige a realização de um debate público. Incumbe a esta Presidência a responsabilidade de definir, por um lado, um método e, por outro, de o dotar de um conteúdo. Trata­se de uma questão fundamental: somos de opinião que a convenção deve ser o foro que, contando com a participação de parlamentares, de governos e da Comissão, elabore os trabalhos preparatórios para uma Conferência Intergovernamental decisiva. Iniciou a sua alocução aludindo à sua presença neste Parlamento na qualidade de Ministro do Orçamento, em 1988. Na altura, eu era o relator que apresentou a proposta sobre as perspectivas financeiras que nos permitiram registar progressos, mas, como muito bem sabe, quem vive fora do orçamento, vive enganado. Penso que é absolutamente fundamental que a Presidência do Conselho defenda que o financiamento deve ser um elemento público, democrático e vital para o nosso futuro. Outro elemento básico é a agenda económica e social. Pediu uma política económica coerente. Ela é necessária. Encontramo­nos num período marcado por profundas reconversões e reestruturações. É preciso defender a nossa capacidade competitiva, ao mesmo tempo que devemos dar resposta também às necessidades dos milhares e milhares de trabalhadores que se vêem afectados por este processo tão profundo e decisivo. Por conseguinte, uma dimensão social ambiciosa, insistir na qualidade do emprego, debruçar­se sobre as pensões e o futuro demográfico da Europa, elementos todos eles essenciais, figuram no seu programa. Por último, Senhora Presidente, temos a nossa dimensão internacional. A União Europeia é a primeira experiência histórica de globalização civilizada. É o que devemos defender e levar à próxima Ronda do Milénio na OMC. Mas deparam­se­nos ainda alguns desafios importantes relacionados com a nossa personalidade na cena internacional. O senhor Presidente em exercício do Conselho referiu, e com razão, que pode receber dois telefonemas. Mais vale dois do que nenhum, que era o que acontecia antigamente. Devemos consolidar o que já existe. Penso que, neste sentido (pense, por exemplo, no número de telefonemas que o presidente dos Estados Unidos recebe), precisamos de definir uma linha clara, de garantir a nossa presença nos Balcãs, no Médio Oriente, e agradeço­lhe a alusão ao continente africano. No Conselho da Internacional Socialista que decorreu no passado fim­de­semana em Lisboa, abordou­se a questão de África como sendo uma prioridade fundamental. Trata­se de um dos nossos compromissos morais. Acrescentaria ainda outro aspecto: pela primeira vez, no Conselho ECOFIN, um Ministro propõe o debate sobre a viabilidade de um imposto internacional sobre a especulação. Isso também deve contribuir para civilizar a globalização, e congratulamo­nos por a Presidência belga ter tomada essa iniciativa. Por último, Senhor Presidente, e com isto termino, penso que 99 dias úteis são um período muito curto; provavelmente não terá férias. Mas, se conseguir levar por diante esse ambicioso projecto, conte com o nosso apoio, com a nossa colaboração e com a nossa compreensão."@pt11
"Tack fru talman, tjänstgörande rådsordföranden, kommissionsordföranden, ärade kolleger! Ärade rådsordförande! Ni infinner er här i dag med en stor politisk ambition, ett välavvägt program som utgör en viktig satsning och ni kommer med ett erbjudande om en allians med parlamentet. Å den socialistiska gruppens vägnar kan jag säga att – i de ordalag som ni har lagt fram frågan – som premiärminister för en belgisk koalitionsregering, som har bevisat att principen om demokratisk växling vid makten fungerar även i Belgien – kan ni naturligtvis räkna med vårt stöd och vårt samarbete. För det första, när det gäller unionens framtid och utmaningar har ni betonat att det är viktigt att unionen gör en kraftansträngning i samarbete med parlamentet. Vi håller med om er diagnos av de konkreta problemen. Nu är frågan om det sätt vi har valt för att lösa problemen på är det mest effektiva. Vi kan utgå från de två grundläggande faktorer som ni nämnde: å ena sidan utvecklingen av det europeiska medborgarskapet och å andra sidan införandet av euron. Jag vill minnas att under de här senaste tjugo åren har parlamentet alltsedan Spinellis förslag till fördrag, Adonino-kommittén, vårt förberedande arbete med Maastrichtfördraget och de utkast vi gjorde för stadgan om de grundläggande rättigheterna, alltid har varit allierad och medhjälpare i utvecklingen av Europa. Vi anser att det för närvarande är absolut avgörande att vi får ett avtal om vad ni har benämnt "konstitutionaliseringen" av fördragen inför förklaringen från Laeken, vilket fordrar en offentlig debatt. Det är ni som har ansvaret för att å ena sidan finna en metod för detta och å andra sidan förse debatten med ett innehåll. Detta är en grundläggande fråga: vi anser att konventmetoden bör vara det forum som, med deltagande av parlamentariker, regeringarna och kommissionen, förbereder arbetet för en avgörande regeringskonferens. Ni talade inledningsvis om när ni var här som budgetminister år 1988. Jag var den föredragande som lade fram det budgetförslag som har gjort det möjligt för oss att gå framåt men, och detta vet ni vet mycket väl, den som lever utanför budgeten lever i okunnighet. Jag anser att det är av absolut grundläggande vikt att ni värnar om att finansieringen som en offentlig, demokratisk och grundläggande beståndsdel av vår framtid. En annan grundläggande faktor är den ekonomiska och sociala dagordningen. Ni har sagt att vi måste ha en samordnad ekonomisk politik. Vi behöver detta. Vi befinner oss i en period med djupgående omställningar och omstruktureringar. Vi måste slå vakt om vår konkurrenskraft, men vi måste också bemöta de tusentals arbetstagare som drabbas av denna mycket vittgående och avgörande process. Följaktligen är en ambitiös social dimension, att värna om kvalitet i sysselsättningen, att ta itu med pensionerna och Europas demografiska framtid absolut grundläggande faktorer, och de finns alla med i ert program. Slutligen, fru talman, har vi vår internationella dimension. Europeiska unionen är den första historiska erfarenheten av civiliserad globalisering. Detta måste vi ta till vara och vi måste även ta med oss våra erfarenheter till WTO:s nästa millennierunda. Men det finns även några stora utmaningar när det gäller vår framtoning inför omvärlden. Ni har med rätta sagt att ni kan få två telefonsamtal. Hellre två än inget, såsom det var förut. Nu måste vi befästa det vi har uppnått. För att göra detta anser jag (tänk till exempel på det antal telefonsamtal som Förenta staternas president får) att vi måste ha en klar linje, att vi är närvarande på Balkan och i Mellanöstern och jag tackar er för omnämnandet av Afrika. Vid Socialistinternationalens rådsmöte i Lissabon under förra veckan talade vi om Afrika som en grundläggande prioritering. Detta är ett av våra moraliska åtaganden. Jag skulle lägga till något mer: för första gången finns det en minister i Ekofin som föreslår en debatt om genomförbarheten av en internationell skatt på spekulation. En sådan åtgärd skulle även den bidra till att civilisera globaliseringen och vi välkomnar att det belgiska ordförandeskapet har tagit detta initiativ. Slutligen, herr talman, och med detta avslutar jag, är 99 arbetsdagar mycket lite tid; ni kommer säkert inte att kunna ta semester. Men om ni är redo att genomföra detta ambitiösa projekt kan ni räkna med vårt stöd, vårt samarbete och vår förståelse."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph