Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-014"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.1.3-014"4
lpv:hasSubsequent
lpv:spoken text
"Il s'agit de la deuxième ligne de force de la Présidence. La poursuite du développement du modèle social européen, qui est justement ce qui nous distingue de cet autre grand marché intérieur, celui des États-Unis, et concrètement, nous voulons définir les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de l'emploi, de même que finaliser la directive sur l'information et la consultation des travailleurs. Tous les États membres sont confrontés aujourd'hui aux mêmes défis s'agissant du vieillissement de la population et de la hausse croissante des dépenses de santé. D'ici la fin de l'année, un premier rapport commun concernant les pensions sera soumis au Conseil européen. La troisième ligne de force que nous poursuivons est la réalisation d'un espace européen de liberté, de sécurité et de justice, à savoir la mise en œuvre des conclusions de Tampere. Cela sonne pompeux peut-être, mais en fait il s'agit d'affaires qui touchent directement le citoyen : l'asile, l'immigration, la lutte contre la criminalité organisée, la traite et le trafic des êtres humains. Au lieu, Mesdames et Messieurs, de dresser un bilan de progrès, ou plutôt de l'absence de progrès, lors du Conseil européen de Laeken, j'espère que les ministres de la justice et des affaires intérieures, avec le commissaire Vitorino et le plein soutien du Parlement européen, progresseront ensemble dans cinq domaines concrets : une directive sur l'asile, qui harmonise les procédures de reconnaissance et d'accueil des réfugiés, la mise sur pied d'Eurojust et l'attribution d'une force opérationnelle à Europol - par ailleurs, après les incidents récents, le contrôle sur Europol doit être radicalement renforcé -, la mise en marche d'une opération pour renforcer les nouvelles frontières extérieures de l'Union et ainsi combattre le trafic des êtres humains, la reconnaissance ou l'amorce de la reconnaissance mutuelle des jugements et arrêts, et enfin, mais c'est important, il faut commencer les travaux pour un mandat d'extradition européen."@fr6
lpv:translated text
"Det drejer sig om formandskabets anden kraftlinje. Den fortsatte udvikling af en europæisk social model, som lige netop er det, der adskiller os fra et andet stort indre marked, nemlig USA, og vi vil konkret definere beskæftigelsens kvantitative og kvalitative indikatorer og ligeledes afslutte direktivet om information og høring af arbejdstagerne. Alle medlemslandene står i dag over for de samme udfordringer med aldring af befolkningen og en stadig stigning i sundhedsudgifterne. Rådet er forpligtet til at udarbejde en første fælles beretning om pensioner inden årets udgang. Den tredje kraftlinje, som vi vil fortsætte, er etableringen af et europæisk område med frihed, sikkerhed og retfærdighed og dermed iværksættelsen af konklusionerne fra Tampere. Det kan måske lyde højtravende, men det drejer sig faktisk om emner, der berører borgerne direkte, nemlig asyl, immigration, bekæmpelse af organiseret kriminalitet og handel med mennesker. Mine damer og herrer, i stedet for at udarbejde en oversigt over fremskridt eller snarere mangel på fremskridt under Rådets møde i Laeken håber jeg, at justistministrene og indenrigsministrene med kommissær Vitorino og Parlamentets fulde opbakning sammen skaber fremskridt på fem konkrete områder: et direktiv om asyl, som harmoniserer procedurerne om anerkendelse og modtagelse af flygtninge, oprettelse af Eurojust og bevilling af en ekspertgruppe til Europol efter de seneste begivenheder skal kontrollen af Europol styrkes yderligere - markedsføringen af en foranstaltning til styrkelse af Unionens nye ydre grænser og således bekæmpelse af handel med mennesker, anerkendelse eller påbegyndelse af gensidig anerkendelse af afgørelser og domme, og endelig - men det er vigtigt - bør man påbegynde arbejdet med et europæisk udleveringsmandat."@da1
"Damit komme ich zum zweiten Schwerpunkt des Vorsitzes, nämlich der Weiterentwicklung des europäischen Sozialmodells, das uns ja von dem anderen großen Binnenmarkt, den USA, unterscheidet. Konkret gesagt wollen wir die quantitativen und qualitativen Beschäftigungsindikatoren festlegen sowie die Richtlinie über die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer zum Abschluss bringen. Alle Mitgliedstaaten sehen sich hinsichtlich der Überalterung der Bevölkerung und des Ausgabenanstiegs im Gesundheitswesen vor die gleichen Herausforderungen gestellt. Unsere dritte Priorität ist die Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, das heißt die Umsetzung der Schlussfolgerungen von Tampere. Das mag hochtrabend klingen, in Wirklichkeit aber handelt es sich um Themen, die den Bürger unmittelbar betreffen: Asyl, Einwanderung, die Bekämpfung des organisierten Verbrechens, des Menschenschmuggels und des Menschenhandels. Hoffentlich werden die Justiz- und Innenminister bei der Tagung des Europäischen Rates in Laeken, anstatt eine Bilanz der erzielten oder vielmehr nicht erzielten Fortschritte zu erstellen, gemeinsam mit Kommissar Vitorino sowie mit der vollen Unterstützung des Europäischen Parlaments in fünf konkreten Bereichen vorankommen: eine Asylrichtlinie zur Harmonisierung der Verfahren für die Anerkennung und Aufnahme von Flüchtlingen; die Einrichtung von Eurojust und die Zuweisung von Einsatzkräften an Europol – angesichts der jüngsten Ereignisse muss im Übrigen die Aufsicht über Europol deutlich verstärkt werden –; die Inangriffnahme einer hocheffizienten Aktion, um die neuen Außengrenzen der Union zu verstärken und so den Menschenhandel zu bekämpfen; die Einleitung der gegenseitigen Anerkennung von Gerichtsurteilen und -entscheidungen, und nicht zuletzt müssen wir mit den Arbeiten für ein europäisches Auslieferungsersuchen beginnen."@de7
"Πρόκειται για τη δεύτερη γραμμή επίθεσης της Προεδρίας. Η συνέχιση της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, που είναι ακριβώς αυτό που μας διαφοροποιεί από την άλλη μεγάλη εσωτερική αγορά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, και συγκεκριμένα επιθυμούμε να προσδιορίσουμε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες απασχόλησης, καθώς και να οριστικοποιήσουμε την οδηγία για την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους. Όλα τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν σήμερα τις ίδιες προκλήσεις όσον αφορά τη γήρανση του πληθυσμού και τη διαρκή αύξηση των δαπανών για την υγεία. Μέχρι το τέλος του έτους, θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μια πρώτη κοινή έκθεση σχετικά με τις συντάξεις. Η τρίτη γραμμή επίθεσης που ακολουθούμε είναι η υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, δηλαδή η υλοποίηση των συμπερασμάτων του Τάμπερε. Ακούγεται ίσως πομπώδες, αλλά στην πραγματικότητα, πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα τον πολίτη: το άσυλο, η μετανάστευση, η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, το εμπόριο ανθρωπίνων όντων. Αντί, κυρίες και κύριοι, να κάνουμε τον απολογισμό της προόδου, ή μάλλον της έλλειψης προόδου, κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Laaken, ελπίζω ότι οι Υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, μαζί με τον Επίτροπο Vitorino και με την πλήρη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σημειώσουν από κοινού πρόοδο σε πέντε συγκεκριμένους τομείς: μια οδηγία για το άσυλο που θα εναρμονίζει τις διαδικασίες αναγνώρισης και υποδοχής των προσφύγων, η σύσταση της Eurojust και η παροχή επιχειρησιακής ισχύος στην Ευρωπόλ – εξάλλου, μετά τα πρόσφατα γεγονότα, ο έλεγχος επί της Ευρωπόλ πρέπει να ενισχυθεί ριζικά - η έναρξη μιας επιχείρησης υψηλών τόνων για την ενίσχυση των νέων εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και την καταπολέμηση του εμπορίου ανθρωπίνων όντων, η αμοιβαία αναγνώριση ή έναρξη αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων και πράξεων και, τελευταίο αλλά σημαντικό, πρέπει να αρχίσουμε την εργασία για ένα ευρωπαϊκό ένταλμα έκδοσης."@el8
"That is the second main thrust of the presidency. Continuing the development of the European social model, which is precisely what distinguishes us from that other great internal market, the United States, and specifically, we want to define the quantitative and qualitative indicators of employment and to finalise the directive on the information and consultation of workers. All Member States are today facing the same challenges of an ageing population and escalating health care expenditure. A first joint report on pensions will be submitted to the European Council by the end of the year. Our third main objective is the creation of a European area of freedom, security and justice, in other words the implementation of the Tampere conclusions. This may sound pompous, but they are, in fact, matters that affect the citizen directly: asylum, immigration, the fight against organised crime, trading and trafficking in human beings. Instead, ladies and gentlemen, of noting the progress, or rather the lack of progress made at the European Council in Laeken, I hope that the justice and home affairs ministers, together with Commissioner Vitorino and the full support of the European Parliament, will together make progress in five specific areas: a directive on asylum that will harmonise procedures for recognising and welcoming refugees, the establishment of Eurojust and the provision of an operational force for Europol –incidentally, after the recent incidents supervision of Europol will have to be radically strengthened – the initiation of a high impact operation to strengthen the Union’s new external frontiers and thus to combat trafficking in human beings, mutual recognition, or the start of it, for judgments and rulings and lastly, and importantly, we must start work on a European extradition mandate."@en3
"(FR) Se trata del segundo ámbito clave de la Presidencia. La prosecución del desarrollo del modelo social europeo, que es precisamente lo que nos distingue de ese otro gran mercado interior, los Estados Unidos; en concreto deseamos definir los indicadores cuantitativos y cualitativos del empleo, así como concluir la directiva sobre la información y consulta de los trabajadores. Todos los Estados miembros se enfrentan hoy a los mismos desafíos con respecto al envejecimiento de la población y al aumento constante de los gastos sanitarios. De aquí a finales de año se someterá al Consejo un primer informe común sobre pensiones. El tercer ámbito clave es la realización de un espacio europeo de libertad, de seguridad y de justicia, es decir, la aplicación de las conclusiones de Tampere. Quizá esto suene exagerado, pero en realidad son asuntos que afectan directamente al ciudadano: el asilo, la inmigración, la lucha contra la delincuencia organizada, la trata o el tráfico de seres humanos. Señoras y señores, en lugar de efectuar en el Consejo Europeo de Laaken un balance sobre los avances, o más bien sobre la ausencia de avances, espero que los ministros de Justicia y Asuntos Exteriores, con el comisario Vitorino y el total apoyo del Parlamento Europeo, progresen juntos en cinco áreas concretas: una directiva sobre el asilo, que armonice los procedimientos de reconocimiento y acogida de refugiados; la puesta en marcha de Eurojust y la atribución de una fuerza operativa a Europol - por cierto, tras los recientes incidentes, ha de reforzarse radicalmente el control de Europol -; la puesta en marcha de una operación para reforzar las nuevas fronteras exteriores de la Unión y combatir el tráfico de seres humanos; el reconocimiento o el inicio del reconocimiento mutuo de los juicios y sentencias y, finalmente - pero es importante -, han de iniciarse los trabajos con miras a un mandato europeo de extradición."@es12
"Kyse on puheenjohtajavaltion toisesta päälinjauksesta. Eurooppalaisen sosiaalisen mallin kehittämisen jatkaminen erottaa meidät nimenomaan toisista suurista sisämarkkinoista eli Yhdysvaltojen sisämarkkinoista. Haluamme määrittää konkreettisesti työllisyyttä koskevat määrälliset ja laadulliset osoittimet samoin kuin viimeistellä työntekijöiden tiedottamista ja kuulemista koskevan direktiivin. Kaikki jäsenvaltiot joutuvat nykyisin vastaamaan samoihin haasteisiin, jotka koskevat väestön ikääntymistä ja terveyskustannusten jatkuvaa kasvua. Eurooppa-neuvostolle jätetäänkin vuoden loppuun mennessä ensimmäinen eläkkeitä koskeva yhteinen kertomus. Kolmas päälinjauksemme koskee vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan eurooppalaisen alueen luomista eli Tampereen päätelmien täytäntöönpanoa. Tämä saattaa kuulostaa mahtipontiselta, mutta kyse on tosiasiassa kansalaisia suoraan koskettavista asioista: turvapaikka, maahanmuutto, järjestäytyneen rikollisuuden torjunta, ihmiskauppa. Hyvät parlamentin jäsenet, sen sijaan, että laatisimme Laekenin Eurooppa-neuvoston aikana kehitystä tai pikemminkin kehityksen puutetta koskevan tilannearvion, toivon, että oikeus- ja sisäministerit etenevät yhdessä komission jäsen Vitorinon kanssa ja Euroopan parlamentin täydellä tuella viidellä konkreettisella alalla: turvapaikkaa koskevan direktiivin osalta, jossa yhdenmukaistetaan pakolaisten tunnustamis- ja vastaanottomenettelyjä, Eurojustin perustamisessa ja toimintavallan myöntämisessä Europolille Europolin valvontaa on sitä paitsi vahvistettava merkittävästi äskettäisten tapahtumien jälkeen –, voimakkaiden toimien käynnistämisessä unionin uusien ulkorajojen vahvistamiseksi ja siten ihmiskaupan torjumiseksi sekä tuomioiden ja päätösten vastavuoroisessa tunnustamisessa tai täytäntöönpanossa. Lopuksi, ja tämä on tärkeää, on aloitettava työt eurooppalaisen luovuttamisvaltuuden käyttöönottamiseksi."@fi5
"Passiamo così al secondo obiettivo della Presidenza. Il perseguimento dello sviluppo del modello sociale europeo, che è proprio ciò che ci distingue dall'altro grande mercato interno, quello degli Stati Uniti d'America, significa in concreto che vogliamo definire gli indicatori qualitativi e quantitativi dell'occupazione nonché portare a compimento la direttiva sull'informazione e la consultazione dei lavoratori. Tutti gli Stati membri sono messi a confronto oggi con le stesse sfide rappresentate dall'invecchiamento della popolazione e dall'aumento crescente delle spese sanitarie. Entro la fine dell'anno sarà sottoposta al Consiglio europeo una prima relazione comune sulle pensioni. Il terzo obiettivo che perseguiamo è la realizzazione di uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, ossia l'attuazione delle conclusioni di Tampere. Può forse sembrare altisonante, ma si tratta davvero di argomenti che toccano direttamente il cittadino, e cioè l'asilo, l'immigrazione, la lotta alla criminalità organizzata, la tratta ed il traffico di esseri umani. Onorevoli deputati, invece di tracciare un bilancio dei progressi, o piuttosto della mancanza di progressi, in occasione del Consiglio europeo di Laeken, mi auguro che i Ministri della giustizia e degli interni, insieme con il Commissario Vitorino e con il pieno sostegno del Parlamento europeo, progrediranno in cinque campi concreti: una direttiva sull'asilo, che armonizzi le procedure di riconoscimento e di accoglienza dei rifugiati, l'attuazione di Eurojust e l'attribuzione di una forza operativa a Europol – peraltro, dopo gli ultimi incidenti, il controllo su Europol dev'essere radicalmente rafforzato –, l'avviamento di un'operazione per rafforzare le nuove frontiere esterne dell'Unione e combattere altresì il traffico di esseri umani, il riconoscimento o l'inizio del reciproco riconoscimento dei giudizi e delle sentenze e, ultimo ma non meno importante, il necessario avvio dei lavori per un mandato di estradizione europeo."@it9
"That is the second main thrust of the presidency. Continuing the development of the European social model, which is precisely what distinguishes us from that other great internal market, the United States, and specifically, we want to define the quantitative and qualitative indicators of employment and to finalise the directive on the information and consultation of workers. All Member States are today facing the same challenges of an ageing population and escalating health care expenditure. A first joint report on pensions will be submitted to the European Council by the end of the year. Our third main objective is the creation of a European area of freedom, security and justice, in other words the implementation of the Tampere conclusions. This may sound pompous, but they are, in fact, matters that affect the citizen directly: asylum, immigration, the fight against organised crime, trading and trafficking in human beings. Instead, ladies and gentlemen, of noting the progress, or rather the lack of progress made at the European Council in Laeken, I hope that the justice and home affairs ministers, together with Commissioner Vitorino and the full support of the European Parliament, will together make progress in five specific areas: a directive on asylum that will harmonise procedures for recognising and welcoming refugees, the establishment of Eurojust and the provision of an operational force for Europol –incidentally, after the recent incidents supervision of Europol will have to be radically strengthened – the initiation of a high impact operation to strengthen the Union’s new external frontiers and thus to combat trafficking in human beings, mutual recognition, or the start of it, for judgments and rulings and lastly, and importantly, we must start work on a European extradition mandate."@lv10
"Het gaat hier om de tweede actielijn van het voorzitterschap. De ontwikkeling van het Europees sociaal model moet worden voortgezet. Dit model is nu precies hetgeen ons van die andere grote interne markt, de Verenigde Staten, onderscheidt. Wij willen de kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren van de werkgelegenheid vaststellen en de richtlijn inzake voorlichting en raadpleging van werknemers voltooien. Alle lidstaten staan voor dezelfde uitdagingen wat betreft de vergrijzing van de bevolking en de steeds sneller stijgende uitgaven voor volksgezondheid. Nog voor het einde van dit jaar zal er een eerste gemeenschappelijk verslag over pensioenen aan de Europese Raad worden voorgelegd. Onze derde actielijn is de verwezenlijking van een Europese ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, ofwel de tenuitvoerlegging van de conclusies van Tampere. Het klinkt wellicht hoogdravend, maar het gaat hier om zaken die de burger rechtstreeks aangaan: asiel en immigratie, bestrijding van georganiseerde misdaad en mensenhandel. Geachte afgevaardigden, ik hoop dat de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken tijdens de Europese Raad van Laeken niet zozeer een balans zullen opstellen van de geboekte vorderingen, of beter gezegd van het gebrek aan vorderingen, maar dat ze samen met commissaris Vitorino en met de volledige steun van het Europees Parlement actie zullen ondernemen met betrekking tot een vijftal concrete zaken. Er dient een richtlijn te worden opgesteld voor het asielvraagstuk waarin de procedures voor erkenning en opvang van vluchtelingen worden vastgesteld. Voorts moet Eurojust op poten worden gezet en Europol operationele bevoegdheden krijgen. Na de incidenten die zich onlangs hebben voorgedaan, dient de controle op Europol overigens drastisch te worden versterkt. In de derde plaats dient er een operatie op touw te worden gezet ter versterking van de nieuwe buitengrenzen van de Unie om mensenhandel te bestrijden. In de vierde plaats moet er tenminste een begin worden gemaakt met de wederzijdse erkenning van vonnissen en arresten. Tot slot is het van belang dat er wordt gewerkt aan een Europees uitleveringsmandaat."@nl2
"Eis a segunda linha de força da Presidência: a prossecução do desenvolvimento do modelo social europeu, que é precisamente o que nos distingue do outro grande mercado interno, o dos Estados Unidos; mais concretamente, queremos definir os indicadores quantitativos e qualitativos do emprego, bem como finalizar a directiva sobre a informação e a consulta dos trabalhadores. Todos os Estados­Membros se encontram confrontados hoje em dia com os mesmos desafios no que respeita ao envelhecimento da população e ao aumento crescente das despesas de saúde. Daqui até ao final do ano será submetido à apreciação do Conselho Europeu um primeiro relatório comum sobre as pensões. A terceira linha de força que defendemos é a da realização de um espaço europeu de liberdade, segurança e justiça, ou seja, a aplicação das conclusões de Tampere. Talvez soe muito pomposo, mas trata­se de facto de assuntos que afectam directamente o cidadão: o asilo, a imigração, a luta contra o crime organizado, o tráfico de seres humanos. Senhoras e Senhores Deputados, em vez de fazerem um balanço dos progressos, ou da ausência de progressos, no Conselho Europeu de Laeken, espero que os Ministros da Justiça e dos Assuntos Internos, com o senhor Comissário Vitorino e todo o apoio do Parlamento Europeu, avancem em conjunto nos seguintes cinco domínios concretos: uma directiva sobre o asilo, que harmonize os procedimentos de reconhecimento e acolhimento dos refugiados; a concretização do Eurojust e a atribuição de uma força operacional à Europol - para além de que, após os recentes incidentes, o controlo sobre a Europol tem de ser radicalmente reforçado -; o desencadeamento de uma operação destinada a reforçar as novas fronteiras externas da União e assim combater o tráfico de seres humanos; o reconhecimento ou o início do reconhecimento mútuo dos julgamentos e acórdãos; e, por fim, mas muito importante, há que começar os trabalhos para um mandato de extradição europeu."@pt11
"Det är ordförandeskapets andra riktlinje, nämligen en fortsatt utveckling av den europeiska sociala modellen, som är just det som skiljer oss från den andra stora inre marknaden, Förenta staternas, och konkret vill vi också fastställa kvantitativa och kvalitativa indikatorer för sysselsättningen och även avsluta direktivet om information och samråd med arbetstagarna. Alla medlemsstater ställs i dag inför samma utmaningar när det gäller befolkningens åldrande och de ökade hälsovårdsutgifterna. Före årets slut kommer en gemensam rapport om pensionerna att överlämnas till Europeiska rådet. Den tredje riktlinje som vi kommer att följa är genomförandet av ett europeiskt område för frihet, säkerhet och rättvisa, dvs. genomförandet av slutsatserna från Tammerfors. Det låter kanske pompöst, men det handlar egentligen om ärenden som direkt berör medborgaren: asyl, immigration, kampen mot organiserad brottslighet och människohandel. Mina damer och herrar! I stället för att göra en sammanfattning över framstegen vid Europeiska rådet i Laeken, eller snarare bristen på framsteg, hoppas jag justitie- och inrikesministrarna med kommissionär Vitorino och Europaparlamentets fulla stöd tillsammans kommer att göra framsteg inom fem konkreta områden: ett direktiv om asyl, som harmoniserar förfarandena för erkännande och mottagande av flyktingar, inrättandet av Eurojust och tilldelning av en operativ styrka till Europol – efter de senaste händelserna bör för övrigt kontrollen över Europol radikalt förstärkas -, inledande av en åtgärd för att förstärka unionens nya yttre gränser och på så sätt bekämpa människohandeln, erkännandet eller inledandet av ömsesidigt erkännande av rättsliga beslut och domar och slutligen, men det är viktigt, måste vi inleda arbetet för ett mandat för europeiskt utlämnande."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"high impact"1,13,2,12,11,9,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph