Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-04-Speech-3-013"

PredicateValue (sorted: none)
lpv:translated text
"Lad os først og fremmest tale om de konkrete områder, vi vil beskæftige os med. Det første bliver naturligvis indførelsen af euroen den 1. januar og udarbejdelsen af en sammenhængende økonomisk politik som støtte til Den Monetære Union. Jeg tror ikke, at noget vil knytte Europa tættere til borgerne end en vellykket indførelse af euroen. Det er formandskabets opgave - som bonus pater - at sørge for, at det bliver således. Derfor udarbejder stats-og regeringscheferne i oktober en evalueringsrapport, som skal sikre, at indførelsen af euroen den 1. januar sker uden problemer. Evalueringen følges op af en informationskampagne, som mere specifikt er rettet mod de små og mellemstore virksomheder og de svageste sociale klasser. Jeg tror, at den bedste måde at lette de bekymringer, som en foranstaltning af et sådant omfang altid medfører, er at forklare euroen for dem. Mine damer og herrer, dette forekommer mig meget vigtigere end de endeløse diskussioner om euroens værdi. Som om vi havde indført euroen som spekulationsmiddel til valutamarkedet! Det er slet ikke euroens formål. Vi må ikke glemme, at målet - som ikke er nået, før euroen fysisk er i omløb både inden for og uden for Unionen - var at skabe et fælles marked uden valutaudsvingninger eller valutarisiko for at give EU's økonomiske vækst en saltvandsindsprøjtning. Lad os anerkende det - hvad ville vi i øvrigt opnå med euroen? Vi ville give Europa et håndgribeligt bevis på dets eksistens. Men for at udnytte det indre markeds fordele optimalt er det også nødvendigt, at vi integrerer de finansielle markeder, at vi liberaliserer gasforsyningen, elektriciteten, telekommunikationen, postvæsenet og transportsektoren, at vi reducerer statsstøtten, og at vi realiserer skattepakken. Formandskabet vurderer imidlertid, at det i forbindelse med dette sidste punkt er nødvendigt med fremskridt på alle områder i pakken. Angående økonomien vil jeg endnu en gang lægge vægt på indførelsen af et fællesskabspatent, på udarbejdelsen af en fælles holdning om det sjette rammeprogram for forskning og udvikling, på iværksættelsen af det europæiske charter om små virksomheder og på afslutningen af forhandlingerne om det europæiske samfunds statut. Da jeg studerede europæisk ret på universitetet - det er snart 30 år siden - blev vi stillet i udsigt, at det europæiske samfund var virkelighed om nogle måneder eller allersenest nogle år. Jeg tror, at tiden er inde til at virkeliggøre det. Det er nødvendigt for de europæiske virksomheder, der ønsker at kunne stå imod den globale konkurrence ved hjælp af fusioner eller partnerskaber. Fru formand, mine damer og herrer, hvis borgerne skal forsone sig med EU, bør vi hurtigt tage fat på realiseringen af det sociale Europa."@da1
lpv:translated text
"Mainitkaamme ensiksikin konkreettiset kysymykset, joiden parissa haluamme työskennellä. Ensimmäinen kysymys on tietenkin euron käyttöönotto 1. tammikuuta ja johdonmukaisen talouspolitiikan kehittäminen rahaliiton tueksi. Mielestäni mikään ei lähennä Eurooppaa ja sen kansalaisia yhtä paljon kuin euron onnistunut käyttöönotto: tehtävä kuuluu puheenjohtajavaltiolle, jonka on valvottava hyvän perheenisän tavoin asian toteutumista. Valtioiden ja hallitusten päämiehet tarkastelevat siksi lokakuussa arviointikertomusta, jonka tarkoituksena on varmistaa, että euron käyttöönotto 1. tammikuuta tapahtuu ongelmitta. Arviointiin liittyy tiedotuskampanja, joka on kohdistettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille sekä haavoittuvimmille sosiaaliryhmille: eurosta kertominen näille edellä mainituille tahoille on mielestäni kaikkein paras tapa hälventää pelkoja, jotka liittyvät aina näin laajaan toimintaan. Kaikki tämä, hyvät parlamentin jäsenet, on mielestäni paljon tärkeämpää, kuin euron arvoa koskevat iänikuiset kiistat. Aivan kuin olisimme ottaneet euron käyttöön keinotteluvälineeksi valuuttamarkkinoille! Tämä ei ollut euron tarkoitus. Meidän on muistettava seuraava asia: tavoitteena joka saavutetaan vasta, kun euro liikkuu fyysisesti sekä unionin sisällä että sen ulkopuolella – oli luoda yhtenäismarkkinat ilman kurssivaihteluja tai valuuttakurssiriskejä merkittävän sysäyksen antamiseksi unionin talouskasvulle. Lisäksi – meidän on tämä tunnustettava – mitä oikein halusimme saavuttaa euron avulla? Halusimme antaa Euroopalle kouriintuntuvan ilmauksen sen olemassaolosta. Jotta voisimme kuitenkin hyötyä mahdollisimman hyvin yhtenäismarkkinoiden tarjoamista eduista, meidän on myös yhtenäistettävä rahoitusmarkkinoita, vapautettava kaasu-, sähkö-, tietoliikenne-, posti- ja liikenneala, leikattava valtiontukia ja toteutettava veropaketti. Puheenjohtajavaltio katsoo kuitenkin, että tämän viimeisen kohdan tapauksessa on edistyttävä tämän paketin kaikissa osioissa. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna haluaisin vielä korostaa yhteisöpatentin käyttöönottoa, kuudetta tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen puiteohjelmaa koskevan yhteisen kannan määrittämistä, pieniä yrityksiä koskevan Euroopan peruskirjan täytäntöönpanoa sekä Eurooppa-yhtiön perussääntöä koskevien neuvottelujen päättämistä. Kun opiskelin Eurooppa-oikeutta yliopistossa – lähes 30 vuotta sitten – meille väläyteltiin, että Eurooppa-yhtiö voisi olla todellisuutta muutaman kuukauden tai vähintään muutaman vuoden kuluttua. Mielestäni nyt on aika tajuta tämä asia: se on välttämätöntä eurooppalaisille yrityksille, jotka haluavat vastata maailmanlaajuiseen kilpailuun sulautumisten tai liittoutumien avulla. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, jos haluamme, että kansalaiset tuntevat jälleen Euroopan unionin omakseen, meidän on sitouduttava nopeasti toteuttamaan sosiaalinen Eurooppa."@fi5
lpv:translated text
"Låt oss till att börja med ta upp de konkreta frågor som vi vill arbeta med. Den första blir naturligtvis införandet av euron den 1:a januari och utvecklingen av en enhetlig ekonomisk politik för att främja den monetära unionen. Jag tror inget kommer att närma Europa till dess medborgare såsom ett lyckat införande av euron: det är ordförandeskapets uppgift att likt en god familjefar se till att det sker. Stats- och regeringscheferna kommer därför i oktober att granska en rapport vars syfte är att garantera att införandet av euron den 1 januari äger rum utan problem. Bedömningen kommer att åtföljas av en informationskampanj som särskilt vänder sig till små och medelstora företag och de ömtåligaste sociala grupperna: att förklara euron för dem tror jag är det bästa sättet att skingra den fruktan som alltid går hand i hand med en operation av en sådan omfattning. Allt detta, mina damer och herrar, förefaller mig mycket viktigare än de eviga diskussionerna om eurons värde. Som om vi hade infört euron som ett instrument för spekulation på valutamarknaden! Det var inte syftet med euron. Vi får inte glömma att syftet – som kommer att uppnås först när euron fysiskt används såväl inom som utanför unionen – var att skapa en gemensam marknad, utan vare sig fluktuerande kurser eller valutarisker, för att ge en stor impuls till unionens ekonomiska tillväxt. För övrigt – låt oss erkänna det – vad ville vi uppnå med euron? Vi ville ge Europa ett påtagligt uttryck för sin existens. Men för att på ett optimalt sätt kunna utnyttja fördelarna med den gemensamma marknaden måste vi också integrera finansmarknaderna, vi måste avreglera gasen, elen, telekommunikationerna, posten och transporterna, vi måste minska det statliga stödet och genomföra skattepaketet. Ordförandeskapet anser emellertid att det på den senaste punkten krävs framsteg inom alla delar av detta paket. På det ekonomiska planet skulle jag återigen vilja betona införandet av ett europeiskt patent, fastställandet av en gemensam ståndpunkt när det gäller det sjätte ramprogrammet för forskning och utveckling, genomförandet av den europeiska stadgan för småföretag och avslutandet av förhandlingarna om Europabolagets ställning. När jag studerade EG-rätt vid universitetet – för nära trettio år sedan – förespeglade man oss att europabolaget skulle vara verklighet några månader senare, eller högst några år senare. Jag tror att det nu är dags att genomföra det: det är nödvändigt för de europeiska företagen som vill kunna angripa den internationella konkurrensen genom sammanslagningar eller allianser. Fru talman, mina damer och herrar! Om vi vill försona medborgaren med Europeiska unionen måste vi snabbt ta itu med genomförandet av det sociala Europa."@sv13
lpv:translated text
"Ik wil allereerst een aantal concrete dossiers noemen waarvoor wij ons willen inspannen. Het eerste dossier heeft natuurlijk betrekking op de invoering van de euro op 1 januari 2001 en de ontwikkeling van een coherent economisch beleid dat de monetaire unie kracht moet bijzetten. Ik ben van mening dat een geslaagde invoering van de euro het middel bij uitstek is om Europa dichterbij zijn burgers te brengen. Hierin ligt de taak van de voorzitter van de Raad, die er als een goede huisvader op moet toezien dat deze invoering daadwerkelijk volgens plan verloopt. De staatshoofden en regeringsleiders zullen hiertoe in oktober een evaluatieverslag bestuderen. Het is immers van belang dat de invoering van de euro op 1 januari probleemloos verloopt. Tijdens de evaluatie zal er een informatiecampagne worden gevoerd die met name gericht zal zijn op het MKB en de meest kwetsbare sociale categorieën. Wij moeten hen duidelijk maken dat de euro de beste manier is om de angst weg te nemen die altijd met een dermate omvangrijke operatie gepaard gaat. Geachte afgevaardigden, dit alles is mijns inziens veel belangrijker dan de eeuwigdurende ruzies over de waarde van de euro. We hebben de euro immers niet ingevoerd om er mee op de wisselmarkten te kunnen speculeren. Dit was niet het doel dat we met de euro voor ogen hadden. Laten we niet vergeten dat we de euro wilden invoeren om een interne markt te kunnen bewerkstelligen zonder koersfluctuaties of risico's op de valutamarkt, teneinde de economische groei binnen de Unie een flinke impuls te kunnen geven. Dit doel kan alleen bereikt worden wanneer de euro daadwerkelijk binnen en buiten de Unie circuleert. Wat wilden we overigens in alle oprechtheid bereiken met de euro? Wij wilden met de euro het bestaan van de Unie tot uitdrukking brengen. Om de voordelen van de interne markt optimaal te kunnen benutten, zullen we gedwongen zijn de financiële markten aan elkaar aan te passen, de gas-, elektriciteit-, telecommunicatie-, post- en vervoersector te liberaliseren, de overheidssteun terug te brengen, en het fiscale pakket te verwezenlijken. Wat dit laatste punt betreft, is het voorzitterschap van mening dat er op alle gebieden van dit pakket ontegenzeggelijk vorderingen moeten worden geboekt. Wat de economie betreft, wil ik nogmaals benadrukken dat er een Gemeenschapsoctrooi moet komen, dat er een gemeenschappelijk standpunt moet worden vastgesteld betreffende het Zesde Kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling, dat het Europese handvest voor het kleinbedrijf ten uitvoer moet worden gelegd en dat de onderhandelingen over het statuut van de Europese vennootschap moeten worden afgerond. Toen ik bijna dertig jaar geleden aan de universiteit Europees recht studeerde, werd ons voorgehouden dat de Europese vennootschap binnen enkele maanden of hooguit enkele jaren een feit zou zijn. Het wordt dus tijd dat dit statuut er nu daadwerkelijk komt. Dit is immers noodzakelijk voor de Europese ondernemingen die door middel van fusies en allianties het hoofd willen bieden aan de internationale concurrentie. Mevrouw de Voorzitter, geachte afgevaardigden, als wij de Unie en de burger met elkaar willen verzoenen, zullen we snel ervoor moeten zorgen dat het sociale Europa een feit wordt."@nl2
lpv:translated text
"Ας αναφέρουμε, καταρχάς, τους συγκεκριμένους φακέλους στους οποίους επιθυμούμε να εργαστούμε. Ο πρώτος μας φάκελος θα είναι προφανώς η εισαγωγή του ευρώ την 1η Ιανουαρίου και η ανάπτυξη μιας συνεκτικής πολιτικής για τη στήριξη της νομισματικής ένωσης. Νομίζω ότι τίποτε δεν θα φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της από μια επιτυχημένη εισαγωγή του ευρώ: αυτό είναι το καθήκον της προεδρίας, η οποία πρέπει να φροντίσει σαν καλός οικογενειάρχης να το καταφέρει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα εξετάσουν τον Οκτώβριο μια έκθεση αξιολόγησης η οποία θα έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ότι η εισαγωγή του ευρώ την 1η Ιανουαρίου θα διεξαχθεί χωρίς προβλήματα. Η αξιολόγηση θα ακολουθείται από μια ενημερωτική εκστρατεία που θα έχει ως ειδικότερο στόχο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις πλέον ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες: το να τους εξηγήσει κανείς το ευρώ είναι νομίζω ο καλύτερος τρόπος να διασκεδάσει τους φόβους που ακολουθούν πάντα μια επιχείρηση τέτοιου εύρους. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, μου φαίνονται πολύ πιο σημαντικά από τις αιώνιες διαμάχες για την ισοτιμία του ευρώ. Θα νόμιζε κανείς ότι εισαγάγαμε το ευρώ ως μέσο κερδοσκοπίας στην αγορά συναλλάγματος! Ο στόχος του ευρώ δεν ήταν αυτός. Ας μην το ξεχνάμε: ο στόχος – ο οποίος θα επιτευχθεί μόνον όταν έλθει η ώρα της υλικής κυκλοφορίας του ευρώ τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Ένωσης – ήταν να δημιουργηθεί μια ενιαία αγορά, χωρίς διακυμάνσεις των ισοτιμιών ή συναλλαγματικούς κινδύνους, ούτως ώστε να δοθεί μια σοβαρή ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης. Εξάλλου, - ας το αναγνωρίσουμε – τι είναι αυτό που θέλαμε να επιτύχουμε μέσω του ευρώ; Θέλαμε να δώσουμε στην Ευρώπη μια απτή έκφραση της ύπαρξής της. Για να εκμεταλλευτούμε όμως κατά τον καλύτερο τρόπο τα πλεονεκτήματα της ενιαίας αγοράς, είναι επίσης απαραίτητο να ενοποιήσουμε τις χρηματαγορές, να ελευθερώσουμε το φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό, τις τηλεπικοινωνίες, τα ταχυδρομεία και τις μεταφορές, να μειώσουμε τις κρατικές ενισχύσεις και να υλοποιήσουμε τη δέσμη φορολογικών μέτρων. Η προεδρία κρίνει, ωστόσο, ότι όσον αφορά το τελευταίο αυτό σημείο, είναι απαραίτητο να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά όλες τις συνιστώσες της εν λόγω δέσμης μέτρων. Στο οικονομικό επίπεδο, θα ήθελα και πάλι να τονίσω την εισαγωγή του κοινοτικού διπλώματος ευρεσιτεχνίας, τον καθορισμό κοινής θέσης όσον αφορά το έκτο πρόγραμμα πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης, την εφαρμογή του ευρωπαϊκού χάρτη μικρών επιχειρήσεων και την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το καταστατικό της ευρωπαϊκής εταιρείας. Όταν σπούδαζα ευρωπαϊκό δίκαιο στο πανεπιστήμιο – πριν από σχεδόν τριάντα χρόνια – μας άφηναν να ελπίζουμε ότι μέσα σε μερικούς μήνες, ή στη χειρότερη περίπτωση σε μερικά χρόνια, η ευρωπαϊκή εταιρεία θα γινόταν πραγματικότητα. Νομίζω ότι έφθασε πια η στιγμή να πραγματοποιηθεί: πρόκειται για αναγκαιότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που επιθυμούν να μπορούν να αντιμετωπίζουν τον παγκόσμιο ανταγωνισμό μέσω συγχωνεύσεων ή συμμαχιών. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αν θέλουμε να συμφιλιώσουμε τον πολίτη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να καταπιαστούμε σύντομα με την υλοποίηση της κοινωνικής Ευρώπης."@el8
lpv:translated text
"Let me mention, first of all, the specific dossiers on which we want to work. Our first dossier will obviously be the introduction of the euro on 1 January and the development of a coherent economic policy to underpin monetary union. I believe nothing will bring Europe closer to its citizens than the successful introduction of the euro; that is the presidency’s task and it will have to act like a good father to ensure that it comes about. That is why the Heads of State and Government will be examining an evaluation report in October, with the aim of ensuring that the introduction of the euro on 1 January goes smoothly. The evaluation will be accompanied by an information campaign aimed more specifically at small and medium-sized businesses and the most vulnerable groups of society; explaining the euro to them is, I believe, the best way of dispelling the fears that always go with an operation of such a scale. All this, ladies and gentlemen, seems to me much more important than the endless squabbling about the value of the euro. As if we introduced the euro as an instrument for speculation on the foreign exchange market! That was not the purpose of the euro. Let us not forget that the aim – which will be achieved only when the euro is circulating physically both inside and outside the Union – was to create a single market, without currency fluctuations or exchange risks, in order to give a major boost to the Union’s economic growth. Let us admit it, what else did we want to achieve with the euro? We wanted to give Europe a tangible expression of its existence. Yet, in order to exploit the advantages of the single market to the full, we must also integrate the financial markets, liberalise gas, electricity, telecommunications, post and transport, reduce state aids and make the fiscal package reality. The presidency nevertheless believes that, on this last point, progress must be made on every component of that package. On the economic front I should again like to stress the introduction of the Community patent, the definition of a common position on the Sixth Framework Programme for Research and Development, the implementation of the European Small Business Charter and the conclusion of negotiations on the European company statute. When I was studying European law at university – that is nearly 30 years ago now – the prospect was held out that the European company would become a reality in a few months’ or at the most a few years’ time. I believe the time has now come to make it reality; it is a necessity for European enterprises that want to be able to take on world competition by means of mergers or alliances. Madam President, ladies and gentlemen, if we want to reconcile the citizen with the European Union, we must set to work quickly on creating a social Europe."@lv10
lpv:translated text
"Ich möchte zunächst auf die konkreten Angelegenheiten eingehen, mit denen wir uns befassen wollen. An erster Stelle stehen natürlich die Einführung des Euro am 1. Januar und die Entwicklung einer kohärenten Wirtschaftspolitik zur Unterstützung der Währungsunion. Nichts wird meiner Meinung nach Europa und seine Bürger näher zusammenbringen als eine gelungene Einführung des Euro. Dies ist die Aufgabe des Vorsitzes, der mit der gebotenen Sorgfalt ihren Erfolg sicherzustellen hat. Aus diesem Grund werden die Staats- und Regierungschefs im Oktober einen Bewertungsbericht erörtern, der gewährleisten soll, dass die Einführung des Euro am 1. Januar reibungslos verläuft. Gleichzeitig wird eine speziell auf die kleinen und mittleren Unternehmen sowie die schwächsten gesellschaftlichen Gruppen ausgerichtete Informationskampagne durchgeführt. Ihnen den Euro zu erklären, ist der beste Weg, die Ängste zu beschwichtigen, die immer mit einem Vorhaben solchen Ausmaßes verbunden sind. Dies scheint mir weitaus wichtiger als die ewigen Streitereien über den Wert des Euro. Als ob wir den Euro als Instrument zur Spekulation auf den Devisenmärkten eingeführt hätten! Das war nicht der Zweck des Euro. Sein Zweck – den er erst in dem Moment erfüllen kann, wo er als Bargeld sowohl innerhalb als auch außerhalb der Union in Umlauf ist – besteht, was wir nicht vergessen dürfen, darin, einen einheitlichen Binnenmarkt ohne Kursschwankungen und Wechselkursrisiken zu schaffen und dem Wirtschaftswachstum in der Union so einen kräftigen Impuls zu geben. Was wollten wir denn – offen gesagt – außerdem noch mit dem Euro bewirken? Wir wollen Europas Existenz damit auf greifbare Weise zum Ausdruck bringen. Um die Vorteile des Binnenmarkts optimal zu nutzen, sind ferner die Integration der Finanzmärkte, die Liberalisierung in den Bereichen Gas, Elektrizität, Telekommunikation, Post und Verkehr, der Abbau der staatlichen Beihilfen sowie die Verwirklichung des Finanzpakets notwendig, wobei nach Auffassung des Vorsitzes bei Letzterem allerdings noch in allen Teilen Fortschritte erzielt werden müssen. Als weitere Schwerpunkte im wirtschaftlichen Bereich möchte ich die Einführung des Gemeinschaftspatents, die Festlegung eines Gemeinsamen Standpunkts zum Sechsten Rahmenprogramm für Forschung und Entwicklung, die konkrete Umsetzung der Europäischen Charta für Kleinunternehmen und den Abschluss der Verhandlungen über die Rechtsstellung der europäischen Aktiengesellschaft nennen. Als ich – vor bald dreißig Jahren – Europarecht studierte, wurde uns vorgegaukelt, bis zur Verwirklichung der europäischen Aktiengesellschaft sei es nur noch eine Sache von ein paar Monaten oder höchstens Jahren. Nun ist es an der Zeit, sie tatsächlich zu verwirklichen. Dies ist eine Notwendigkeit für die europäischen Unternehmen, die mittels Fusionen und Zusammenschlüssen gegen die internationale Konkurrenz antreten wollen. Wenn wir den Bürger mit der Europäischen Union versöhnen sollen, müssen wir uns unverzüglich bemühen, das soziale Europa zu verwirklichen."@de7
lpv:translated text
"(FR) Mencionemos, en primer lugar, los expedientes concretos sobre los que deseamos trabajar. Nuestro primer expediente será, evidentemente, la introducción del euro el 1 de enero y el desarrollo de una política económica coherente para apuntalar la Unión Monetaria. Creo que no habrá nada que acerque más Europa a sus ciudadanos que una acertada introducción del euro: esta es la tarea de la Presidencia, la cual debe velar como un buen padre de familia para que dicha tarea se lleve a cabo. Por eso los jefes de Estado y de gobierno examinarán en octubre un informe de evaluación cuyo objetivo es garantizar que la introducción del euro el 1 de enero se efectúe sin problema. La evaluación irá acompañada de una campaña informativa destinada sobre todo a las pequeñas y medianas empresas y a las capas sociales más frágiles: explicarles que el euro es - creo yo - la mejor manera de disipar los temores que siempre corren paralelos con una operación de esta envergadura. Todo esto, señoras y señores, me parece mucho más importante que las eternas luchas sobre el valor del euro. ¡Cómo si fuera un instrumento de especulación en el mercado cambiario! Ese no era el objetivo del euro. No lo olvidemos: el objetivo - que sólo se alcanzará cuando el euro circule físicamente tanto dentro como fuera de la Unión - era crear un mercado único sin fluctuaciones de cotización ni riesgos de cambio, a fin de dar un impulso importante al crecimiento económico de la Unión. Por otro lado, ¿qué perseguíamos a través del euro? Reconozcamos que queríamos dar a Europa una expresión tangible de su existencia. Ahora bien, para aprovechar lo mejor posible las ventajas del mercado único, también es necesario que integremos los mercados financieros, que liberalicemos el gas, la electricidad, las telecomunicaciones, los servicios postales y los transportes, que reduzcamos las ayudas estatales y que realicemos el “paquete” fiscal. La Presidencia considera, no obstante, que, en cuanto a este último punto, hay que progresar en todos los componentes de dicho “paquete”. En el plano económico, desearía volver a insistir en la introducción de la patente comunitaria, en el hecho de definir una posición común sobre el sexto Programa marco de investigación y desarrollo, en la puesta en marcha de la Carta Europea de la Pequeña Empresa y en la conclusión de las negociaciones sobre el estatuto de la sociedad europea. Cuando estudiaba Derecho europeo en la universidad - hace cerca de treinta años - se nos fascinaba con el hecho de que meses después, o como máximo algunos años después, la sociedad europea sería una realidad. Creo que ya es hora de realizarla: se trata de una necesidad para las empresas europeas, que desean hacer frente a la competencia internacional mediante fusiones o alianzas. Señora Presidenta, señoras y señores, si deseamos reconciliar al ciudadano con la Unión Europea debemos aplicarnos a la realización de la Europa social."@es12
lpv:translated text
"Refiro em primeiro lugar os concretos sobre os quais queremos trabalhar. O nosso primeiro será evidentemente o da introdução do euro em 1 de Janeiro e do desenvolvimento de uma política económica coerente destinada a apoiar a união monetária. Penso que nada aproximará tanto a Europa dos seus cidadãos como uma introdução bem sucedida do euro: eis a tarefa da Presidência, que deve velar por isso, como um bom pai de família. É por isso que os Chefes de Estado e de Governo irão apreciar em Outubro um relatório de avaliação cujo objectivo é o de garantir que a introdução do euro em 1 de Janeiro irá processar­se sem problemas. A avaliação será acompanhada por uma campanha de informação que visará mais concretamente as pequenas e médias empresas e as categorias sociais mais frágeis: explicar­lhes o que é o euro constitui, em minha opinião, a melhor forma de dissipar os temores que acompanham sempre uma operação desta envergadura. Tudo isto, Senhoras e Senhores Deputados, parece­me bem mais importante do que as eternas querelas a propósito do valor do euro. Como se tivéssemos introduzido o euro como instrumento de especulação nos mercados de câmbios! O objectivo do euro não era esse. Não esqueçamos que o objectivo - que só será atingido quando o euro circular fisicamente, tanto no interior como no exterior da União - era o de criar um mercado único, sem flutuações de cotações nem riscos cambiais, de forma a dar um importante impulso ao crescimento económico da União. Por outro lado - reconheçamo­lo -, o que é que queríamos realizar com o euro? Queríamos dar à Europa uma expressão tangível da sua existência. Ora, para explorar idealmente as vantagens do mercado único, é também necessário integrarmos os mercados financeiros, liberalizarmos o gás, a electricidade, as telecomunicações, os correios e os transportes, reduzirmos as ajudas de Estado e concretizarmos o pacote fiscal. A Presidência considera no entanto que, relativamente a este último ponto, são necessários progressos em todas as componentes desse pacote. A nível económico, gostaria ainda de colocar a tónica na introdução do registo comunitário, na definição de uma posição comum relativa ao Sexto Programa­Quadro de Investigação e Desenvolvimento, na aplicação da Carta Europeia das Pequenas Empresas e no encerramento das negociações relativas ao estatuto da sociedade europeia. Quando estudei direito europeu na universidade - já lá vão perto de 30 anos - diziam­nos que alguns meses, ou quando muito alguns anos mais tarde a sociedade europeia tornar­se­ia realidade. Penso que é agora tempo de a concretizar: trata­se de uma necessidade para as empresas europeias, que querem poder enfrentar a concorrência mundial por meio de fusões ou alianças. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, se queremos reconciliar o cidadão com a União Europeia, temos de avançar rapidamente com a concretização da Europa social."@pt11
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:translated text
"Let me mention, first of all, the specific dossiers on which we want to work. Our first dossier will obviously be the introduction of the euro on 1 January and the development of a coherent economic policy to underpin monetary union. I believe nothing will bring Europe closer to its citizens than the successful introduction of the euro; that is the presidency’s task and it will have to act like a good father to ensure that it comes about. That is why the Heads of State and Government will be examining an evaluation report in October, with the aim of ensuring that the introduction of the euro on 1 January goes smoothly. The evaluation will be accompanied by an information campaign aimed more specifically at small and medium-sized businesses and the most vulnerable groups of society; explaining the euro to them is, I believe, the best way of dispelling the fears that always go with an operation of such a scale. All this, ladies and gentlemen, seems to me much more important than the endless squabbling about the value of the euro. As if we introduced the euro as an instrument for speculation on the foreign exchange market! That was not the purpose of the euro. Let us not forget that the aim – which will be achieved only when the euro is circulating physically both inside and outside the Union – was to create a single market, without currency fluctuations or exchange risks, in order to give a major boost to the Union’s economic growth. Let us admit it, what else did we want to achieve with the euro? We wanted to give Europe a tangible expression of its existence. Yet, in order to exploit the advantages of the single market to the full, we must also integrate the financial markets, liberalise gas, electricity, telecommunications, post and transport, reduce state aids and make the fiscal package reality. The presidency nevertheless believes that, on this last point, progress must be made on every component of that package. On the economic front I should again like to stress the introduction of the Community patent, the definition of a common position on the Sixth Framework Programme for Research and Development, the implementation of the European Small Business Charter and the conclusion of negotiations on the European company statute. When I was studying European law at university – that is nearly 30 years ago now – the prospect was held out that the European company would become a reality in a few months’ or at the most a few years’ time. I believe the time has now come to make it reality; it is a necessity for European enterprises that want to be able to take on world competition by means of mergers or alliances. Madam President, ladies and gentlemen, if we want to reconcile the citizen with the European Union, we must set to work quickly on creating a social Europe."@en3
lpv:translated text
"Innanzitutto ricordiamo gli argomenti concreti su cui desideriamo lavorare. Il primo sarà evidentemente l'introduzione dell'euro il 1o gennaio e lo sviluppo di una politica europea coerente su cui poggiare l'Unione monetaria. Ritengo che nulla farà avvicinare tanto l'Europa ai suoi cittadini quanto un'introduzione riuscita dell'euro: questo è il compito della Presidenza, che deve vegliare come un padre di famiglia affinché tutto proceda per il meglio. Per questo motivo i Capi di Stato e di governo ad ottobre esamineranno una relazione di valutazione il cui scopo è garantire che l'introduzione dell'euro il 1° gennaio si svolga senza intoppi. La valutazione sarà accompagnata da una campagna informativa rivolta in maniera più specifica alle piccole e medie imprese ed alle categorie sociali più deboli: credo che spiegare loro l'euro sia il modo migliore per dissipare le ansie che seguono sempre di pari passo un'operazione di questa portata. Onorevoli deputati, tutto ciò mi pare molto più importante delle eterne discussioni sul valore dell'euro: quasi avessimo introdotto l'euro come strumento di speculazione sul mercato dei cambi! Il fine dell'euro non era questo. Non scordiamocelo: il fine – che non sarà raggiunto finché l'euro non circolerà fisicamente sia all'interno che all'esterno dell'Unione – era creare un mercato unico, senza fluttuazioni di corso né rischi di cambio, per dare un impulso maggiore alla crescita economica dell'Unione. Inoltre, ammettiamolo, che cosa volevamo realizzare con l'euro? Volevamo dare all'Europa un'espressione tangibile della sua esistenza. Orbene, per sfruttare al meglio i vantaggi del mercato unico, è anche necessario integrare i mercati finanziari, liberalizzare il gas, l'elettricità, le telecomunicazioni, la posta ed i trasporti, ridurre gli aiuti di Stato e realizzare il pacchetto fiscale. La Presidenza ritiene tuttavia che, su quest'ultimo punto, siano necessari progressi in tutti gli elementi che compongono questo pacchetto. Sul piano economico, vorrei ancora sottolineare l'introduzione del brevetto comunitario, la definizione di una posizione comune riguardo al Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo, l'attuazione della carta europea delle piccole imprese e la conclusione dei negoziati relativi allo statuto della società europea. Quando studiavo diritto europeo all'università, circa trent'anni fa, ci facevano balenare l'idea che, nell'arco di qualche mese o tutt'al più di qualche anno, la società europea sarebbe divenuta realtà. Ritengo che adesso sia ora di realizzarla: si tratta di una necessità per le imprese europee che vogliono essere in grado di affrontare la concorrenza mondiale mediante fusioni o alleanze. Signora Presidente, onorevoli deputati, se vogliamo riconciliare il cittadino con l'Unione europea, dobbiamo intraprendere in tempi rapidi la realizzazione dell'Europa sociale."@it9
lpv:spoken text
"Évoquons tout d'abord les dossiers concrets sur lesquels nous voulons travailler. Notre premier dossier sera évidemment l'introduction de l'euro au 1er janvier et le développement d'une politique économique cohérente pour étayer l'Union monétaire. Je crois que rien ne rapprochera autant l'Europe de ses citoyens qu'une introduction réussie de l'euro : telle est la tâche de la présidence, qui doit veiller comme un bon père de famille à ce qu'il en soit ainsi. C'est pourquoi les chefs d'État et de gouvernement examineront en octobre un rapport d'évaluation dont le but est d'assurer que l'introduction de l'euro au 1er janvier se déroule sans problème. L'évaluation s'accompagnera d'une campagne d'information qui visera plus spécifiquement les petites et moyennes entreprises et les catégories sociales les plus fragiles : leur expliquer l'euro c'est, je crois, la meilleure façon de dissiper les craintes qui vont toujours de pair avec une opération d'une telle envergure. Tout cela, Mesdames et Messieurs, me semble bien plus important que les éternelles querelles à propos de la valeur de l'euro. Comme si nous avions introduit l'euro en tant qu'instrument de spéculation sur le marché des changes ! Le but de l'euro n'était pas là. Ne l'oublions pas : le but - qui ne sera atteint que quand l'euro circulera physiquement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union - était de créer un marché unique, sans fluctuations de cours ni risques de change, afin de donner une impulsion majeure à la croissance économique de l'Union. Par ailleurs - reconnaissons-le - que voulions-nous réaliser par l'euro ? Nous voulions donner à l'Europe une expression tangible de son existence. Or, pour exploiter de façon optimale les avantages du marché unique, il est aussi nécessaire que nous intégrions les marchés financiers, que nous libéralisions le gaz, l'électricité, les télécommunications, la poste et les transports, que nous réduisions les aides d'État et que nous réalisions le paquet fiscal. La présidence estime néanmoins que, sur ce dernier point, des progrès sont nécessaires dans toutes les composantes de ce paquet. Sur le plan économique, je voudrais encore mettre l'accent sur l'introduction du brevet communautaire, sur la définition d'une position commune concernant le sixième programme-cadre de recherche et de développement, sur la mise en œuvre de la charte européenne de la petite entreprise et sur la clôture des négociations relatives au statut de la société européenne. Lorsque j'étudiais le droit européen à l'université - il y a de cela près de trente ans - on nous faisait miroiter que quelque mois ou tout au plus quelques années plus tard la société européenne deviendrait une réalité. Je crois qu'il est temps à présent de la réaliser : c'est une nécessité pour les entreprises européennes, qui veulent pouvoir affronter la concurrence mondiale au moyen de fusions ou d'alliances. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, si nous voulons réconcilier le citoyen avec l'Union européenne, nous devons nous atteler rapidement à la réalisation de l'Europe sociale."@fr6
lpv:unclassifiedMetadata
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010704.1.3-013"4
lpv:hasSubsequent

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph