Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-07-03-Speech-2-175"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010703.9.2-175"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Según las previsiones económicas de primavera, presentadas por la Comisión, el Producto Interior Bruto en Grecia crecería en el año 2001 el 4,4% y la inflación medida por el deflactor del consumo privado se desaceleraría ligeramente hasta el 2,8% de media anual, frente al 3% en el año 2000. En este contexto, las cuentas de las administraciones públicas alcanzarían el equilibrio en el año 2001, la situación del mercado de trabajo mejoraría y la tasa de desempleo disminuiría por segundo año consecutivo, hasta alcanzar un 10,3% en el año 2001. En cuanto al crecimiento real de la producción, la previsión de la Comisión es ligeramente inferior a la expresada por las autoridades griegas a finales del año 2000 y se refleja en el programa de estabilidad, elaborado en la primavera de 2001. Las previsiones de la Comisión tienen en cuenta el deterioro de la demanda mundial registrado en los primeros meses del año y, por eso, difieren de las de las autoridades griegas. Sin embargo, contrariamente a lo que podría parecer, las previsiones macroeconómicas del programa de estabilidad de la Comisión, son peores que las previsiones griegas. No existen, por el momento, motivos para considerar que las perspectivas a medio plazo del programa de estabilidad hayan perdido validez. Nosotros, como Comisión, empezaremos pronto el trabajo de cara a las previsiones de otoño y, de momento, no estamos contemplando correcciones significativas en el caso de Grecia. Según han anunciado recientemente las autoridades griegas, ante el nuevo entorno internacional, menos favorable, las previsiones nacionales se ajustarán más a las previsiones de primavera de la Comisión. En cualquier caso, en la actualización 2001 del programa de estabilidad, que deberá ser presentado antes de final de año, las autoridades griegas procederán al necesario ajuste de sus hipótesis macroeconómicas a medio plazo y a la evaluación del impacto sobre las finanzas públicas. Dicho de forma muy resumida: la situación económica no es muy favorable, pero, puesto que esa evaluación todavía encaja con lo previsto en el programa de estabilidad y en su puesta al día del año 2001, no creemos que se planteen los problemas que sus Señorías apuntan."@es12
lpv:translated text
"Ifølge Kommissionens økonomiske prognoser fra foråret ville Grækenlands bruttonationalprodukt i 2001 stige med 4,4%, og inflationen målt i henhold til forbrugerprisindekset ville falde en smule til 2,8% i gennemsnit på årsbasis i forhold til 3% i 2000. Under de forudsætninger vil de offentlige myndigheders regnskaber balancere i 2001, arbejdsmarkedssituationen vil forbedres, og ledigheden vil falde for andet år i træk, så den når ned på 10,3% i 2001. Med hensyn til den reelle vækst i produktionen ligger Kommissionens prognoser en smule under de græske myndigheders ved udgangen af 2000, og det afspejles i det stabilitetsprogram, der blev udarbejdet i foråret 2001. Kommissionens prognoser tager højde for det fald i den internationale efterspørgsel, som blev konstateret i de første måneder af året, og derfor adskiller de sig fra de græske myndigheders. I modsætning til hvad man kunne forvente, er de makroøkonomiske prognoser i Kommissionens stabilitetsprogram mere pessimistiske end de græske prognoser. Der er i øjeblikket ingen grund til at tro, at stabilitetsprogrammets prognoser på mellemlangt sigt er forkerte. I Kommissionen vil vi om kort tid indlede arbejdet med efterårsprognoserne, og i øjeblikket agter vi ikke at foretage nogen korrektioner af betydning for Grækenlands vedkommende. Ifølge det, som de græske myndigheder har meddelt for nylig, vil de nationale prognoser på grund af den nye, mindre gunstige internationale situation ligge tættere op ad Kommissionens forårsprognoser. Ved 2001-ajourføringen af stabilitetsprogrammet, som skal forelægges inden årets udgang, vil de græske myndigheder under alle omstændigheder foretage den nødvendige justering af deres makroøkonomiske skøn på mellemlangt sigt og evaluere indvirkningen på de offentlige finanser. Kort sagt er den økonomiske situation ikke særlig gunstig, men da evalueringen stadig er i overensstemmelse med prognoserne i stabilitetsprogrammet og dets ajourføring for 2001, mener vi ikke, at de problemer, som De peger på, vil opstå."@da1
"Nach den von der Kommission im Frühjahr vorgelegten Konjunkturprognosen würde das Bruttoinlandprodukt in Griechenland im Jahr 2001 um 4,4 % wachsen, und die durch den Deflator des privaten Verbrauchs gemessene Inflation würde im Jahresdurchschnitt gegenüber 3 % im Jahr 2000 leicht auf 2,8 % zurückgehen. In diesem Kontext wären die öffentlichen Finanzen 2001 ausgeglichen, die Arbeitsmarktsituation würde sich verbessern, und die Arbeitslosenquote würde im zweiten Jahr in Folge zurückgehen und im Jahr 2001 bei 10,3 % liegen. Was das reale Wirtschaftswachstum angeht, so liegt die Prognose der Kommission leicht unter der Aussage der griechischen Behörden Ende 2000 und spiegelt sich in dem im Frühjahr 2001 erarbeiteten Stabilitätsprogramm wider. Die Vorhersagen der Kommission berücksichtigen den in den ersten Monaten des Jahres verzeichneten Rückgang der Nachfrage in der Welt und weichen daher von denen der griechischen Behörden ab. Allerdings sind die makroökonomischen Prognosen des Stabilitätsprogramms der Kommission entgegen dem Anschein schlechter als die griechischen. Im Moment gibt es keinen Grund anzunehmen, dass die mittelfristigen Perspektiven des Stabilitätsprogramms an Gültigkeit verloren haben. Wir werden als Kommission demnächst mit der Arbeit für die Herbstprognose beginnen und sehen derzeit keine signifikanten Korrekturen im Fall von Griechenland vor. Nach den jüngsten Ankündigungen der griechischen Behörden werden sich die nationalen Vorhersagen angesichts des neuen, weniger günstigen internationalen Umfelds stärker an die Frühjahrsprognose der Kommission anpassen. Auf jeden Fall werden die griechischen Behörden bei der Aktualisierung 2001 des Stabilitätsprogramms, die bis Jahresende vorgelegt werden muss, die notwendige Korrektur ihrer mittelfristigen makroökonomischen Hypothese und die Evaluierung der Auswirkung auf die öffentlichen Finanzen vornehmen. Zusammengefasst gesagt: Die wirtschaftliche Lage ist nicht sehr günstig, aber da diese Bewertung noch im Rahmen des Stabilitätsprogramms und seiner Aktualisierung für das Jahr 2001 liegt, glauben wir nicht, dass die von Ihnen angeführten Probleme auftreten werden."@de7
"Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις που παρουσίασε η Επιτροπή, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στην Ελλάδα θα αυξανόταν κατά 4,4% το 2001 και ο μέσος πληθωρισμός λόγω της μείωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης θα έπεφτε ελαφρά στο 2,8% κατά μέσον όρο, έναντι του 3% το 2000. Στο πλαίσιο αυτό, οι ισολογισμοί της δημόσιας διοίκησης θα έφθαναν σε ισορροπία το 2001, η κατάσταση της αγοράς εργασίας θα βελτιωνόταν και ο δείκτης ανεργίας θα μειωνόταν για δεύτερο συνεχές έτος, μέχρι να φθάσει το 10,3% το 2001. Όσον αφορά την πραγματική αύξηση της παραγωγής, η πρόβλεψη της Επιτροπής είναι ελαφρά χαμηλότερη από αυτή που παρουσίασαν οι ελληνικές αρχές στα τέλη του 2000 και αντανακλάται στο πρόγραμμα σταθερότητας, που πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2001. Οι προβλέψεις της Επιτροπής λαμβάνουν υπόψη την επιδείνωση της παγκόσμιας ζήτησης που παρατηρήθηκε τους πρώτους μήνες του χρόνου και, γι’ αυτό, είναι διαφορετικές από αυτές των ελληνικών αρχών. Ωστόσο, αντίθετα απ’ ό,τι θα μπορούσε να περιμένει κανείς, οι μακροοικονομικές προβλέψεις του προγράμματος σταθερότητας της Επιτροπής είναι χειρότερες από τις ελληνικές. Δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής, λόγοι για να θεωρήσουμε ότι οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές του προγράμματος σταθερότητας έχουν χάσει την ισχύ τους. Εμείς, ως Επιτροπή, θα αρχίσουμε σύντομα τις εργασίες ενόψει των φθινοπωρινών προβλέψεων και για την ώρα δεν θα συμπεριλάβουμε σημαντικές διορθώσεις στην περίπτωση της Ελλάδας. Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση των ελληνικών αρχών, ενόψει της νέας λιγότερο ευνοϊκής διεθνούς κατάστασης, οι εθνικές προβλέψεις θα προσαρμοστούν περισσότερο στις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής. Πάντως, στην επικαιροποίηση 2001 του προγράμματος σταθερότητας που πρέπει να παρουσιαστεί πριν από τα τέλη του χρόνου, οι ελληνικές αρχές θα φροντίσουν για την αναγκαία προσαρμογή στις μεσοπρόθεσμες μακροοικονομικές υποθέσεις και για την αξιολόγηση των επιπτώσεων στα δημόσια οικονομικά. Με λίγα λόγια: η οικονομική κατάσταση δεν είναι πολύ ευνοϊκή, αλλά αφού αυτή η αξιολόγηση ταιριάζει ακόμα με ό,τι έχει προβλεφθεί στο πρόγραμμα σταθερότητας και στην επικαιροποίηση του 2001, πιστεύουμε ότι δεν τίθενται τα προβλήματα που εσείς, κυρίες και κύριοι, αναφέρετε."@el8
". According to the spring economic forecasts presented by the Commission, Greece’s GDP will grow by 4.4% in 2001 and inflation as measured by the decrease in private consumption will slow down slightly to 2.8% of the annual average, compared to 3% in 2000. Given this context, public administrations’ accounts will balance out in 2001, the labour market situation will improve and the unemployment rate will fall for the second consecutive year, reaching 10.3% in 2001. With regard to real production growth, the Commission’s estimate is slightly lower than that given by the Greek authorities at the end of 2000 and is reflected in the stability programme drawn up in spring 2001. The Commission forecasts take account of shrinking world demand in the first few months of the year and therefore differ from those given by the Greek authorities. Nevertheless, contrary to what might appear to be the case, the macroeconomic forecasts of the Commission’s stability programme are worse than the Greek forecasts. For the moment, there are no grounds to believe that the medium-term prospects for the stability programme are any less valid. We, as the Commission, will soon be initiating work on the autumn forecasts and for the moment do not envisage making significant changes in the case of Greece. According to recent announcements by the Greek authorities, given the new, less favourable, international climate, the national forecasts will be adjusted more towards the Commission’s spring forecasts. In any event, in the 2001 update of the stability programme, which is due to be presented by the end of the year, the Greek authorities will undertake the necessary adjustment of their medium-term macroeconomic outlook and an assessment of the impact of this on public finances. To summarise very briefly, the economic situation is not particularly favourable, but since this assessment still falls within the levels forecast in the stability programme and in its 2001 update, we do not feel that the problems are as serious as some speakers are suggesting."@en3
"Komission keväällä esittämien taloudellisten ennusteiden mukaan Kreikan BKT kasvaisi 4, 4 prosenttia vuonna 2001 ja yksityisen kulutuksen deflaattorilla mitattu inflaatio hidastuisi lievästi 3,0 prosentista vuonna 2000 keskimäärin 2,8 prosenttiin vuodessa. Niiden mukaan julkishallinnon tilit olisivat tasapainossa vuonna 2001, työmarkkinatilanne paranisi ja työttömyysaste laskisi toisena peräkkäisenä vuonna ja olisi 10,3 prosenttia vuonna 2001. Komission tuotannon todellista kasvua koskeva ennuste on hieman alhaisempi kuin Kreikan viranomaisten vuoden 2000 loppupuolella esittämä arvio, mikä heijastuu keväällä 2001 laadittuun vakausohjelmaan. Komission ennusteissa otetaan huomioon vuoden ensimmäisten kuukausien aikana havaittu maailmanlaajuinen kysynnän lasku, ja siksi ne eroavat Kreikan viranomaisten laatimista arvioista. Siitä huolimatta, ja päinvastoin kuin voisi luulla, komission vakausohjelman makrotaloudelliset ennusteet ovat huonommat kuin kreikkalaisten esittämät. Tällä hetkellä ei ole syytä olettaa, etteivät vakausohjelman keskipitkän aikavälin näkymät pitäisi enää paikkaansa. Me aloitamme komissiossa piakkoin syksyn ennusteiden valmistelutyöt, emmekä tällä hetkellä havaitse merkittävää korjaustarvetta Kreikan kohdalla. Sen äskettäisen ilmoituksen mukaan, jonka Kreikan viranomaiset ovat antaneet tässä uudessa heikommassa kansainvälisessä tilanteessa, kansalliset ennusteet noudattavat pikemminkin komission viimekeväisiä ennusteita. Joka tapauksessa vuoden 2001 vakausohjelman päivityksessä, joka pitää esittää ennen vuodenvaihdetta, Kreikan viranomaiset mukauttavat tarpeellisessa määrin keskipitkän aikavälin makrotaloudellisia oletuksiaan ja arvioivat sen vaikutusta julkiseen talouteen. Lyhyesti sanottuna: taloudellinen tilanne ei ole kovinkaan suotuisa, mutta koska arvio vielä sisältyy vakausohjelmassa asetettuihin rajoihin ja sen päivitykseen vuonna 2001, emme usko, että teidän mainitsemianne ongelmia esiintyy."@fi5
"Selon les prévisions économiques de printemps, présentées par la Commission, le produit intérieur brut grec augmenterait de 4,4 % en 2001 et l'inflation mesurée par le déflateur de la consommation privée diminuerait légèrement pour atteindre une moyenne annuelle de 2,8 %, contre 3 % en l'an 2000. Dans ce cadre, les comptes des administrations publiques s'équilibreraient en 2001, la situation du marché du travail s'améliorerait et le taux de chômage diminuerait pour la deuxième année consécutive, pour atteindre 10,3 % en 2001. En ce qui concerne la croissance réelle de la production, la prévision de la Commission est légèrement inférieure à celle présentée par les autorités grecques à la fin de l'an 2000 et se reflète dans le programme de stabilité élaboré au printemps 2001. Les prévisions de la Commission tiennent compte de la détérioration de la demande mondiale enregistrée au cours des premiers mois de l'année et, partant, diffèrent de celles des autorités grecques. Toutefois, contrairement à ce que l'on pourrait croire, les prévisions macro-économiques du programme de stabilité de la Commission sont moins bonnes que les prévisions grecques. Pour l'heure, il n'y a aucune raison de penser que les perspectives à moyen terme du programme de stabilité ont perdu de leur validité. La Commission entamera bientôt ses travaux relatifs aux prévisions d'automne et, pour le moment, n'envisage aucune correction significative pour la Grèce. Selon ce qu'ont récemment annoncé les autorités grecques, les prévisions nationales s'adapteront davantage aux prévisions de printemps de la Commission, compte tenu du nouvel environnement international, moins favorable. Quoi qu'il en soit, dans la mise à jour 2001 du programme de stabilité, qui devra être présenté avant la fin de l'année, les autorités grecques procèderont à l'ajustement nécessaire de leurs hypothèses macro-économiques à moyen terme et à l'évaluation de l'impact sur les finances publiques. En résumé, la situation économique n'est pas très favorable, mais dès lors que cette évaluation cadre toujours avec les prévisions du programme de stabilité et de sa mise à jour pour 2001, nous ne pensons pas, Mesdames et Messieurs, que les problèmes auxquels vous faites référence se poseront."@fr6
"Secondo le previsioni economiche di primavera, presentate dalla Commissione, il prodotto interno lordo della Grecia nel 2001 sarebbe aumentato del 4,4 percento e l’inflazione rilevata in base al deflatore dei prezzi al consumo privato avrebbe subito un leggero rallentamento annuo medio fino al 2,8 percento rispetto al 3 percento del 2000. In questo contesto, i conti pubblici si sarebbero equilibrati nel 2001, la situazione del mercato del lavoro sarebbe migliorata e il tasso di disoccupazione sarebbe diminuito per il secondo anno consecutivo, fino a raggiungere il 10,3 percento nel 2001. Per quanto riguarda la crescita della produzione in termini reali, la previsione della Commissione è leggermente inferiore a quella dichiarata dalle autorità greche alla fine del 2000 e trova riscontro nel programma di stabilità elaborato nella primavera del 2001. Le previsioni della Commissione tengono conto del rallentamento della domanda mondiale registrato nei primi mesi dell’anno ed per questa ragione che differiscono da quelle delle autorità greche. Tuttavia, contrariamente a quanto potrebbe apparire, le previsioni macroeconomiche del programma di stabilità della Commissione sono peggiori delle previsioni greche. Ad oggi, non esistono motivi per ritenere che le prospettive a medio termine del programma di stabilità abbiano perduto validità. La Commissione avvierà rapidamente il lavoro in vista delle previsioni dell’autunno e, per ora, nel caso della Grecia, non contempliamo correzioni significative. Conformemente a quanto annunciato recentemente dalle autorità greche, in considerazione della situazione internazionale, meno favorevole, le previsioni nazionali risulteranno maggiormente in linea con e previsioni di primavera della Commissione. Ad ogni modo, nell’aggiornamento 2001 del programma di stabilità, che dovrà essere presentato prima della fine dell’anno, le autorità greche procederanno alla necessaria correzione delle loro ipotesi macroeconomiche a medio termine e alla valutazione dell’impatto sulle finanze pubbliche. Riassumendo: la situazione economica non è molto favorevole, però, dato che tale valutazione collima ancora con quanto previsto nel programma di stabilità e con l’aggiornamento del 2001, non sorgeranno, a nostro avviso, i problemi che gli onorevoli parlamentari paventano."@it9
". According to the spring economic forecasts presented by the Commission, Greece’s GDP will grow by 4.4% in 2001 and inflation as measured by the decrease in private consumption will slow down slightly to 2.8% of the annual average, compared to 3% in 2000. Given this context, public administrations’ accounts will balance out in 2001, the labour market situation will improve and the unemployment rate will fall for the second consecutive year, reaching 10.3% in 2001. With regard to real production growth, the Commission’s estimate is slightly lower than that given by the Greek authorities at the end of 2000 and is reflected in the stability programme drawn up in spring 2001. The Commission forecasts take account of shrinking world demand in the first few months of the year and therefore differ from those given by the Greek authorities. Nevertheless, contrary to what might appear to be the case, the macroeconomic forecasts of the Commission’s stability programme are worse than the Greek forecasts. For the moment, there are no grounds to believe that the medium-term prospects for the stability programme are any less valid. We, as the Commission, will soon be initiating work on the autumn forecasts and for the moment do not envisage making significant changes in the case of Greece. According to recent announcements by the Greek authorities, given the new, less favourable, international climate, the national forecasts will be adjusted more towards the Commission’s spring forecasts. In any event, in the 2001 update of the stability programme, which is due to be presented by the end of the year, the Greek authorities will undertake the necessary adjustment of their medium-term macroeconomic outlook and an assessment of the impact of this on public finances. To summarise very briefly, the economic situation is not particularly favourable, but since this assessment still falls within the levels forecast in the stability programme and in its 2001 update, we do not feel that the problems are as serious as some speakers are suggesting."@lv10
"Volgens de door de Commissie in het voorjaar gepresenteerde economische vooruitzichten zal het Griekse bruto binnenlands product in 2001 met 4% groeien en zal de inflatie, gemeten aan de hand van het prijsindexcijfer van de particuliere consumptie, lichtjes afnemen tot een jaarlijks gemiddelde van 2,8%, in tegenstelling tot de 3% van vorig jaar. Als deze voorspellingen in vervulling gaan, zullen de rekeningen van de overheidsdiensten in 2001 in evenwicht zijn. Ook de situatie op de arbeidsmarkt zal verbeteren en het werkloosheidscijfer zal voor het tweede opeenvolgende jaar dalen, tot 10,3% in 2001. Wat de reële groei van de productie betreft, liggen de vooruitzichten van de Commissie iets onder de door de Griekse overheden eind 2000 bekendgemaakte ramingen, hetgeen tot uiting komt in het stabiliteitsprogramma, dat in het voorjaar van 2001 werd opgesteld. De vooruitzichten van de Commissie houden rekening met de daling van de vraag in de wereld tijdens de eerste maanden van het jaar. Daarom verschillen zij van de door de Griekse overheden opgestelde ramingen. In tegenstelling tot wat men op het eerste gezicht zou kunnen denken, zien de macro-economische vooruitzichten van het stabiliteitsprogramma van de Commissie er minder rooskleurig uit dan de Griekse ramingen. Op dit moment is er geen reden om te beweren dat de vooruitzichten op de middellange termijn van het stabiliteitsprogramma aan waarde hebben ingeboet. De Commissie zal spoedig met de voorbereiding van de vooruitzichten voor het najaar beginnen en momenteel zijn wij beslist niet voornemens om in het geval van Griekenland diepgaande wijzigingen aan te brengen. De Griekse overheden hebben onlangs aangekondigd dat de nationale ramingen, gezien de minder gunstige internationale context, nauwer zullen aansluiten bij de vooruitzichten die de Commissie in het voorjaar heeft bekendgemaakt. De Griekse overheden zullen in de in de loop van 2001 bijgewerkte versie van het stabiliteitsprogramma, die uiterlijk eind dit jaar moet worden voorgelegd, hoe dan ook de nodige wijzigingen in hun macro-economische hypothesen voor de middellange termijn aanbrengen en de gevolgen voor de overheidsfinanciën evalueren. Om kort te gaan, ofschoon de economische situatie niet bijster gunstig is, stemt de evaluatie nog steeds overeen met de vooruitzichten van het stabiliteitsprogramma en de in 2001 aangebrachte aanpassingen. Daarom zijn wij van oordeel dat de door de geachte afgevaardigden aangestipte problemen verwaarloosbaar zijn."@nl2
"Segundo as previsões económicas apresentadas pela Comissão, na Primavera, o produto interno bruto da Grécia crescerá 4,4% em 2001, e a inflação, calculada a partir de um consumo privado deflacionista, diminuirá ligeiramente até uma média anual de 2,8%, face aos 3% relativos a 2000. Neste contexto, as contas do Estado estariam em equilíbrio em 2001, a situação do mercado de trabalho melhoraria e a taxa de desemprego diminuiria pelo segundo ano consecutivo, até atingir 10,3%, em 2001. Quanto ao crescimento real da produção, a previsão da Comissão, ligeiramente inferior à das autoridades gregas no final de 2000, reflecte-se no programa de estabilidade, elaborado na Primavera de 2001. As estimativas da Comissão têm em conta o abrandamento da procura mundial verificado nos primeiros meses do ano e, por isso, diferem das que as autoridades gregas apresentaram. Contudo, contrariamente ao que seria de esperar, as previsões macroeconómicas do programa de estabilidade da Comissão são piores que as previsões apresentadas pela Grécia. Não existem, neste momento, quaisquer razões para considerar que as perspectivas a médio prazo do programa de estabilidade perderam validade. A Comissão irá iniciar brevemente o trabalho relativo às previsões a apresentar no próximo Outono, e, para já, não prevemos alterações significativas, no caso da Grécia. Segundo declarações recentes das autoridades gregas, perante a nova conjuntura internacional, menos favorável, as previsões nacionais aproximar-se-ão mais das previsões apresentadas pela Comissão na Primavera. De qualquer forma, na actualização 2001 do programa de estabilidade, que deverá ser apresentado antes do final do ano, as autoridades gregas procederão ao necessário reajustamento das suas hipóteses macroeconómicas a médio prazo e à avaliação do impacto nas finanças públicas. Resumindo, a situação económica não é muito favorável, mas, dado que essa avaliação se enquadra no previsto no programa de estabilidade e na sua actualização relativa a 2001, pensamos que não teremos os problemas que aqui foram levantados."@pt11
"Enligt de ekonomiska prognoser för våren som har lagts fram av kommissionen kommer Greklands BNI-tillväxt att stiga med 4,4 procent år 2001 och den inflation som har uppmätts med indikatorn för den privata konsumtionen kommer att bromsas ned något till 2,8 procent av årsgenomsnittet, jämfört med 3 procent för år 2000. Under de förutsättningarna skulle de offentliga finanserna uppnå jämvikt år 2001, situationen på arbetsmarknaden skulle förbättras och arbetslöshetssiffrorna skulle minska för andra året i rad, till 10,3 procent år 2001. När det gäller den reala produktionsökningen är kommissionens beräkningar något lägre än de grekiska myndigheternas beräkningar från årsskiftet 2000, vilka har legat till grund för stabilitetsprogrammet som utarbetades våren 2001. Kommissionen beaktar den försämring i världsefterfrågan som registrerades under årets första månader i sin prognos och därför avviker den från de siffror som de grekiska myndigheterna har uppgett. Emellertid är de makroekonomiska prognoserna i stabilitetsprogrammet, tvärtom vad man skulle kunna tro, sämre än de grekiska prognoserna. Det finns för närvarande ingen anledning att befara att översikterna för stabilitetsprogrammet på medellång sikt inte längre stämmer. Kommissionen kommer snart att påbörja arbetet med prognoserna för hösten och för närvarande överväger vi inte att göra några större korrigeringar i Greklands fall. Enligt vad de grekiska myndigheterna nyligen har meddelat kommer de nationella prognoserna med tanke på den försämrade situationen i omvärlden att anpassas mer till kommissionens prognoser för våren. Hur som helst kommer de grekiska myndigheterna att börja göra nödvändiga anpassningar av sina makroekonomiska beräkningar på medellång sikt och av utvärderingen av effekten på de offentliga finanserna i uppdateringen av stabilitetsprogrammet för år 2001, som bör läggas fram innan årsskiftet. Kort sagt: den ekonomiska situationen är inte så fördelaktig, men eftersom denna utvärdering fortfarande stämmer med beräkningarna i stabilitetsprogrammet och uppdateringen för år 2001, tror vi inte att de problem som ni, ärade ledamöter, pekar på kommer att uppstå."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph