Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2001-06-14-Speech-4-120"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20010614.6.4-120"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, as everyone knows, the leaders of the EU and the American President are meeting in Göteborg today. Obviously some of the things they will air are their differences about the Kyoto Protocol on the environment and global warming and about the Anti-Ballistic Missile Treaty, which needs updating. But there is another important matter, however, which has received very little publicity and to which this debate is designed to draw attention. It is the six-year negotiations that are nearing completion to update the 1972 Biological and Toxic Weapons Convention. The problem with the 1972 convention is that while it banned production of biological weapons it contained no means of verifying whether they were being produced on the quiet. Despite six years of negotiation, it now appears that the new US Administration is backing off and is unwilling to support the terms that have been negotiated to date, including by its own predecessors. In the widespread opinion of this House, the presidential elections last November did not suggest that the American people wanted a wholesale change in government policy, but favoured a continuation of the previous policy. Nevertheless, there are now very alarming signals that the Americans may not support the work that has been done so far. If that is the case, and if there is no final agreement on containing biological and toxic weapons, what kind of message will it send out to what President Bush calls the ‘rogue’ states of the world? We cannot get involved in the negotiations but the most important thing we can do – and I hope the House will agree – is to give strong support to the EU negotiating team and say to the Americans: ‘come on, sign up, we need this agreement’."@en3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand, som alle ved, mødes EU's stats-og regeringschefer og USA's præsident i Göteborg i dag. Nogle af de emner, der vil blive drøftet, vil uden tvivl være uenigheden omkring Kyoto-protokollen om klimaændringer og den globale opvarmning og ABM-traktaten, som skal opdateres. Men der er et andet vigtig område, som ikke har fået meget opmærksomhed, og som denne forhandling skal henlede opmærksomheden på. Det er de seksårige forhandlinger om opdatering af konventionen om biologiske våben og toksinvåben fra 1972, der nærmer sig en afslutning. Problemet med 1972-konventionen er, at selv om konventionen forbød fremstilling af biologiske våben, så indeholdt den ikke foranstaltninger til kontrol af eventuel hemmelig fremstilling af våben. På trods af seks års forhandlinger ser det nu ud til, at den nye amerikanske regering er ved at trække sig ud og ikke længere ønsker at støtte de betingelser, man har forhandlet sig frem til, det gælder også tidligere amerikanske regeringers forhandlingsresultater. Det er en udbredt opfattelse i Parlamentet, at præsidentvalget sidste november ikke indikerede, at befolkningen i USA ønskede at ændre på regeringens politik, men tværtimod gerne så en fortsættelse af den daværende politik. Ikke desto mindre er der nu alarmerende tegn på, at amerikanerne alligevel ikke vil støtte det arbejde, der er blevet udført indtil nu. Hvis det er tilfældet, og hvis vi ikke når til enighed om en aftale om inddæmning af biologiske våben og toksinvåben, hvilket budskab sender vi så til de lande, som præsident Bush kalder "slyngelstaterne"? Vi kan ikke blande os i forhandlingerne, men det vigtigste vi kan gøre - og jeg håber, at Parlamentet er enige heri - er at udtrykke vores fulde støtte til EU's forhandlere og sige til amerikanerne: "Kom nu og skriv under, vi har brug for denne her aftale"."@da1
"Herr Präsident, wie jedermann weiß, treffen sich heute in Göteborg die Staats- und Regierungschefs der EU mit dem amerikanischen Präsidenten. Zweifellos gehören zu den Themen, die sie behandeln werden, ihre Differenzen in der Frage des Kyoto-Protokolls zu Umweltfragen und globaler Erwärmung sowie in der Frage des ABM-Vertrags, der aktualisiert werden muss. Doch da gibt es ein weiteres wichtiges Thema, das nur sehr wenig Publizität erlangt hat und dem diese Debatte zu mehr Beachtung verhelfen soll. Es handelt sich um die nunmehr zu Ende gehenden sechsjährigen Verhandlungen zur Aktualisierung des Übereinkommens über biologische Waffen und Toxinwaffen. Das Problem mit diesem Übereinkommen von 1972 besteht darin, dass die Produktion biologischer Waffen zwar verboten wurde, es jedoch kein Instrument enthielt, mit dem man überprüfen konnte, ob sie insgeheim hergestellt wurden. Ungeachtet sechsjähriger Verhandlungen sieht es nun so aus, als wolle die neue US-Administration aussteigen und als sei sie nicht gewillt, die Bedingungen, die bisher auch von ihren Vorgängerregierungen ausgehandelt wurden, mitzutragen. Nach der weitverbreiteten Meinung in diesem Hohen Haus ließen die Präsidentschaftswahlen im letzten November nicht vermuten, dass die amerikanische Bevölkerung einen generellen Wechsel in der Regierungspolitik wünschte, sondern einer Weiterführung der vorherigen Politik favorisierte. Nichtsdestotrotz gibt es jetzt sehr alarmierende Anzeichen, dass die Amerikaner die bisher geleistete Arbeit nicht länger unterstützen. Falls das wirklich so ist und wenn es kein endgültiges Abkommen über die Eindämmung biologischer und toxischer Waffen gibt, muss man sich fragen, welche Botschaft damit an die von Präsident Bush so bezeichneten „Schurkenstaaten“ in der Welt ergeht? Wir können uns zwar nicht in die Verhandlungen einmischen, doch was wir als Wichtigstes tun können, ist und ich hoffe, das Parlament wird dem zustimmen , dem Verhandlungsteam der EU nachdrückliche Unterstützung zu geben und den Amerikanern zu sagen: „Nun kommt schon, unterzeichnet, wir brauchen dieses Abkommen“."@de7
"Κύριε Πρόεδρε, όπως όλοι γνωρίζουν, οι ηγέτες της ΕΕ και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συναντώνται σήμερα στο Γκέτεμποργκ. Προφανώς, ορισμένα από τα θέματα τα οποία θα ανακινήσουν θα είναι οι διαφορές τους σχετικά με το Πρωτόκολλο του Κυότο για το περιβάλλον και το φαινόμενο του θερμοκηπίου και σχετικά με τη Συνθήκη για τον περιορισμό των συστημάτων αντιβαλλιστικών πυραύλων, η οποία πρέπει να ενημερωθεί. Υπάρχει όμως ακόμη ένα σημαντικό θέμα το οποίο δεν έχει γίνει γνωστό και στο οποίο θέλει να επιστήσει την προσοχή η συζήτηση αυτή. Αφορά τις εξαετείς διαπραγματεύσεις, οι οποίες πλησιάζουν στο τέλος τους, σχετικά με την ενημέρωση της Σύμβασης για τα βιολογικά και τοξικά όπλα του 1972. Το πρόβλημα με τη σύμβαση του 1972 είναι ότι ενώ απαγορεύει την κατασκευή βιολογικών όπλων, δεν περιλαμβάνει μέσα διαπίστωσης της παράνομης κατασκευής. Παρά τα έξι έτη διαπραγματεύσεων, φαίνεται τώρα ότι η νέα ηγεσία των ΗΠΑ υπαναχωρεί και είναι απρόθυμη να υποστηρίξει τους όρους οι οποίοι αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέχρι σήμερα, ακόμη και από τους προκατόχους της. Το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι οι προεδρικές εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου δεν σήμαιναν ότι ο αμερικανικός λαός ήθελε μια συνολική αλλαγή στην κυβερνητική πολιτική, αλλά ότι ευνοούσε τη συνέχιση της προηγούμενης πολιτικής. Εντούτοις, υπάρχουν πολύ ανησυχητικά σημάδια ότι η αμερικανική πλευρά μπορεί να μην υποστηρίξει το έργο το οποίο έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Εάν συμβεί αυτό, και εάν δεν υπάρξει τελική συμφωνία για τον έλεγχο των βιολογικών και τοξικών όπλων, τι μήνυμα θα σταλεί σε αυτά τα κράτη του κόσμου τα οποία ο Πρόεδρος Μπους αποκαλεί “ατίθασα”; Δεν μπορούμε να αναμιχθούμε στις διαπραγματεύσεις, αλλά το σημαντικότερο που μπορούμε να κάνουμε – και ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα συμφωνήσει – είναι να υποστηρίξουμε τη διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ και να πούμε στους Αμερικανούς “πρέπει να υπογράψετε, χρειαζόμαστε τη συμφωνία αυτή”."@el8
"(EN) Señor Presidente, como todo el mundo sabe, los líderes de la UE y el Presidente de los Estados Unidos se reúnen hoy en Gotemburgo. Obviamente, uno de los asuntos que tratarán serán sus diferencias sobre el Protocolo de Kyoto sobre el recalentamiento medioambiental y de la Tierra, así como sobre el Tratado de Misiles Antibalísticos, que tiene que actualizarse. Pero hay otro asunto importante al que apenas se ha dado publicidad y en el que este debate va a centrar su atención. Se trata de seis años negociación que están punto de acabar para actualizar el Convenio de 1972 sobre Armas Biológicas y Tóxicas. El problema con el Convenio de 1972 estriba en que, si bien prohibió la producción de armas biológicas, no preveía medio alguno de verificar si se estaban fabricando clandestinamente. A pesar de los seis años de negociaciones, ahora parece que la Administración estadounidense retrocede y que no está dispuesta a atenerse a las condiciones negociadas hasta ahora, incluso por sus propios predecesores. Es una opinión generalizada en este Parlamento que las elecciones presidenciales de noviembre pasado no pusieron de manifiesto que el pueblo estadounidense quisiera un cambio radical en la política gubernamental, sino que estaba a favor de una continuación de la política anterior. No obstante, ahora se están registrando señales inquietantes, en el sentido de que es posible que los norteamericanos no respalden el trabajo hecho hasta ahora. Si esto llega a ocurrir, y si no se llega a un acuerdo definitivo sobre la limitación de armas biológicas y tóxicas, ¿qué tipo de mensaje se mandará a los que el Presidente Bush llama los estados “delincuentes” del mundo? Nosotros no podemos participar en las negociaciones, pero lo más importante que podemos hacer –y espero que el Parlamento esté de acuerdo– es prestar todo nuestro apoyo al equipo negociador de la UE y decir a los norteamericanos: “venga, firmen, necesitamos este acuerdo”."@es12
"Arvoisa puhemies, kuten kaikki tietävät, EU:n johtajat ja Yhdysvaltojen presidentti tapaavat tänään Göteborgissa. Käsiteltäviin asioihin kuuluvat mitä ilmeisimmin heidän erimielisyytensä ympäristöä ja ilmaston lämpenemistä koskevasta Kioton pöytäkirjasta sekä ballististen ohjusten torjuntajärjestelmää koskevasta sopimuksesta, joka on saatettava ajan tasalle. Asialistalla on kuitenkin toinenkin tärkeä kysymys, joka on saanut hyvin vähän julkisuutta ja johon tämän keskustelun on tarkoitus kiinnittää huomio. Kyse on loppusuoralla olevista kuusi vuotta jatkuneista neuvotteluista, joiden tarkoitus on saattaa ajan tasalle vuodelta 1972 oleva biologisia ja toksiiniaseita koskeva yleissopimus. Vuoden 1972 yleissopimuksen ongelma on se, että vaikka siinä kiellettiin biologisten aseiden valmistaminen, siihen ei sisällytetty mitään keinoja sen valvomiseen, valmistetaanko niitä kaikessa hiljaisuudessa. Kuuden vuoden neuvotteluista huolimatta nyt vaikuttaa siltä, että Yhdysvaltojen uusi hallinto perääntyy ja on haluton tukemaan tähän asti sovittuja ehtoja, joista sopimiseen myös sen omat edeltäjät osallistuivat. Parlamentin yleisen mielipiteen mukaan viime marraskuiset presidentinvaalit eivät viitanneet siihen, että Yhdysvaltojen kansalaiset olisivat halunneet täysimittaista muutosta hallituksen politiikkaan, vaan he puolsivat entisen politiikan jatkamista. Joka tapauksessa nyt on näkyvissä hyvin hälyttäviä merkkejä siitä, että amerikkalaiset eivät ehkä tue tähän mennessä tehtyä työtä. Jos näin on, ja jos biologisten ja toksiiniaseiden sulusta ei päästä lopulliseen yhteisymmärrykseen, millainen viesti silloin välittyy valtioille, joita presidentti Bush kutsuu maailman "roistovaltioiksi"? Me emme voi osallistua neuvotteluihin, mutta tärkeintä, mitä voimme tehdä – ja toivon parlamentin olevan samaa mieltä – on antaa voimakasta tukea EU:n neuvotteluryhmälle ja sanoa amerikkalaisille: "Allekirjoittakaa nyt, me tarvitsemme tämän sopimuksen.""@fi5
"Monsieur le Président, ainsi que chacun le sait, les dirigeants de l’UE et le président américain doivent se rencontrer aujourd’hui à Göteborg. Parmi les thèmes qu’ils évoqueront figureront de toute évidence les divergences entourant le protocole de Kyoto sur l’environnement et le réchauffement climatique et le traité sur la limitation des systèmes de défense antimissile, qui exige une actualisation. Il existe toutefois un autre sujet fondamental, qui a fait l’objet d’une médiatisation très limitée et sur lequel cette discussion entend attirer l’attention. Il s’agit des négociations longues de six années, qui approchent de leur terme, visant à la mise à jour de la Convention de 1972 sur les armes biologiques et à toxines. Le problème de cette Convention tient au fait que, alors qu’elle interdit la production d’armes biologiques, elle ne prévoit aucun moyen permettant de vérifier leur éventuelle production en catimini. Malgré six années de négociations, il apparaît aujourd’hui que la nouvelle administration américaine fait marche arrière et refuse d’approuver les dispositions qui ont été négociées jusqu’à présent, notamment, par ses propres prédécesseurs. De l’avis général du Parlement, les élections présidentielles de novembre dernier ont montré que les Américains ne souhaitaient pas une transformation radicale de la politique du gouvernement, mais étaient favorables à une prolongation de la politique antérieure. À l’heure actuelle, l’on observe cependant des signes extrêmement inquiétants qui suggèrent que les Américains pourraient ne plus soutenir les travaux déjà accomplis. Si tel est le cas, et si un accord final ne peut être conclu sur la maîtrise des armes biologiques et à toxines, quel message transmettrons-nous aux États du monde que le président Bush qualifie de "voyous" ? Nous ne pouvons nous immiscer dans les négociations, mais le geste le plus important que nous pouvons réaliser - et j’espère que le Parlement l’approuvera - consiste à manifester un soutien vigoureux à l’équipe de négociation européenne et à exhorter les Américains à signer cet accord dont nous avons besoin."@fr6
"Signor Presidente, come tutti sanno, i dell'Unione europea e il Presidente americano si incontreranno oggi a Göteborg. Ovviamente alcuni degli argomenti di cui discuteranno saranno i loro diversi punti di vista riguardo al Protocollo di Kyoto sull'ambiente e il surriscaldamento globale e riguardo al Trattato sui missili antibalistici che dev'essere aggiornato. Ma c'è un'altra importante questione che ha avuto scarsa eco sulla quale verte il nostro dibattito. Si tratta della conclusione dei negoziati di sei anni per l'aggiornamento della Convenzione sulle armi biologiche e tossiche. Il problema della Convenzione del 1972 è che, se da un lato vietava la produzione di armi biologiche, dall'altro non conteneva alcuno strumento atto a verificare che tali armi non venissero prodotte di nascosto. A dispetto dei sei anni di negoziati sembra ora che l'amministrazione statunitense stia facendo marcia indietro e non voglia più rispettare gli accordi raggiunti fino ad oggi, inclusi quelli negoziati dalle amministrazioni precedenti. E' opinione diffusa nel Parlamento che le elezioni presidenziali dello scorso novembre non abbiano fatto pensare ad una volontà da parte dei cittadini americani di modificare sostanzialmente la politica governativa, ma sembrino piuttosto indicare un desiderio di proseguimento della politica precedente. Ciononostante esistono attualmente segnali allarmanti dell'intenzione degli americani di non attenersi al lavoro che è stato svolto finora. Se ciò accadrà, e se non verrà concluso un accordo sulle armi biologiche e tossiche, che messaggio lanceremo a quelli che il Presidente Bush chiama gli Stati "mascalzoni"? Non possiamo partecipare ai negoziati, ma la cosa più importante che possiamo fare è - e spero che l'Aula sia d'accordo - dare un forte sostegno alla squadra negoziatrice dell'Unione europea in modo da spingere gli americani a firmare l'accordo e a convincerli che ne abbiamo bisogno."@it9
"Mr President, as everyone knows, the leaders of the EU and the American President are meeting in Göteborg today. Obviously some of the things they will air are their differences about the Kyoto Protocol on the environment and global warming and about the Anti-Ballistic Missile Treaty, which needs updating. But there is another important matter, however, which has received very little publicity and to which this debate is designed to draw attention. It is the six-year negotiations that are nearing completion to update the 1972 Biological and Toxic Weapons Convention. The problem with the 1972 convention is that while it banned production of biological weapons it contained no means of verifying whether they were being produced on the quiet. Despite six years of negotiation, it now appears that the new US Administration is backing off and is unwilling to support the terms that have been negotiated to date, including by its own predecessors. In the widespread opinion of this House, the presidential elections last November did not suggest that the American people wanted a wholesale change in government policy, but favoured a continuation of the previous policy. Nevertheless, there are now very alarming signals that the Americans may not support the work that has been done so far. If that is the case, and if there is no final agreement on containing biological and toxic weapons, what kind of message will it send out to what President Bush calls the ‘rogue’ states of the world? We cannot get involved in the negotiations but the most important thing we can do – and I hope the House will agree – is to give strong support to the EU negotiating team and say to the Americans: ‘come on, sign up, we need this agreement’."@lv10
"Mijnheer de Voorzitter, zoals iedereen weet ontmoeten de leiders van de Europese Unie en de Amerikaanse president elkaar vandaag in Göteborg. Vanzelfsprekend zullen zij uiting geven aan hun verschil van mening over het Kyoto-protocol inzake het milieu en het broeikaseffect en over het ABM-verdrag, dat herziening behoeft. Maar er is nog een andere belangrijke kwestie die weinig publieke aandacht heeft gekregen en waarop we met dit debat de aandacht willen vestigen. Het gaat om de onderhandelingen voor herziening van de uit 1972 stammende Conventie over biologische en giftige wapens die nu na zes jaar bijna afgerond zijn. Het probleem met de conventie van 1972 was dat zij weliswaar de productie van biologische wapens verbood, maar niet voorzag in middelen waarmee kon worden gecontroleerd of ze niet toch in het geheim werden gemaakt. Ondanks zes jaar van onderhandelen lijkt het er nu op dat de nieuwe Amerikaanse regering terugkrabbelt en niet bereid is om de voorwaarden waarover tot nog toe overeenstemming is bereikt, mede ook door haar voorganger, te steunen. Een grote meerderheid in dit Parlement meent dat de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen niet aangaf dat de Amerikaanse bevolking voor een grote verandering van het overheidsbeleid was, maar voor een voortzetting van het oude beleid. Niettemin bereiken ons nu alarmerende signalen dat de Amerikanen niet langer hun steun geven aan het werk dat tot nog toe gedaan is. Als dat het geval is, en als er geen definitieve overeenkomst komt over de beperking van biologische en giftige wapens, wat voor signaal wordt hiermee dan gegeven aan wat president Bush de ‘schurkenstaten’ noemt? Wij kunnen zelf geen rol krijgen in de onderhandelingen maar het belangrijkste wat we kunnen doen is – en ik hoop dat het Parlement het hiermee eens is – onze krachtige steun uitspreken voor het onderhandelingsteam van de EU en tegen de Amerikanen zeggen: ‘kom op, tekenen, deze overeenkomst is nodig’."@nl2
"Senhor Presidente, como todos sabem, os dirigentes da UE e o Presidente americano estão reunidos hoje em Gotemburgo. Obviamente, alguns dos assuntos que serão ventilados prender-se-ão com as suas divergências relativamente ao Protocolo de Quioto sobre o ambiente e o aquecimento global, bem como com o Tratado de Mísseis Anti-Balístios, que carece de actualização. Mas há uma outra questão importante, que tem tido pouca publicidade e que deverá merecer a nossa atenção neste debate. Trata-se das negociações, que duram há seis anos e estão agora a aproximar-se do fim, com vista à actualização da Convenção de 1972 sobre as Armas Biológicas e Tóxicas. O problema subjacente a esta convenção prende-se com o facto de, apesar de proibir a produção de armas biológicas, não conter quaisquer dispositivos que permitam verificar se estas não serão produzidas subrepticiamente. Apesar dos seis anos de negociações, parece, agora, que a nova Administração americana está a recuar, não se revelando disposta a apoiar os termos que até à data foram negociados, inclusivamente pelos seus próprios predecessores. Na opinião generalizada deste Parlamento, o resultado das eleições presidenciais de Novembro último não sugeria que o Povo Americano pretendesse uma alteração total da política governamental, mas sim que favorecia a continuidade da anterior política. Seja como for, existem agora sinais alarmantes de que os americanos possam não apoiar o trabalho que até agora foi efectuado. Se assim for, e se não houver acordo final sobre a contenção das armas biológicas e tóxicas, que tipo de mensagem estará a ser enviado para aqueles que o Presidente Bush apelida de Estados "malfeitores" do mundo? Não podemos envolver-nos nas negociações; o nosso maior contributo poderá ser – e espero que a assembleia concorde – dar um forte apoio à equipa de negociação da UE e dizer aos americanos: "vamos, assinem, precisamos deste acordo"."@pt11
"Herr talman! Som ni alla vet möts Europeiska unionens ledare och den amerikanska presidenten i Göteborg i dag. En del av de saker de kommer att diskutera är naturligtvis sina meningsskiljaktigheter om Kyotoprotokollet om klimatförändringar och växthuseffekten och om ABM-avtalet, vilket måste uppdateras. Men det finns en annan viktig punkt som har fått mycket lite publicitet och som denna debatt är avsedd att dra uppmärksamheten till. Den frågan är de förhandlingar om att uppdatera 1972 års konvention om biologiska vapen och toxinvapen som har pågått i sex års tid och som nu är nära att avslutas. Problemet med 1972 års konvention är att framställning av biologiska vapen förbjöds, men den innehöll den inga åtgärder för att kontrollera om dessa vapen framställs i det tysta. Efter sex års förhandlingar ser det nu ut som att den nya administrationen i Förenta staterna backar tillbaka och är ovillig att stödja de villkor som har förhandlats fram till dags dato, inklusive de som har förhandlats fram av deras egna föregångare. Det är en allmänt spridd uppfattning här i kammaren att presidentvalen i oktober förra året inte tydde på att det amerikanska folket ville ha några stora förändringar av regeringspolitiken, utan att de snarare vill ha en fortsättning av den tidigare politiken. Icke desto mindre kommer det nu mycket oroande signaler om att amerikanerna kanske inte kommer att stödja det arbete som har genomförts hittills. Om det är på det viset och om det inte blir någon slutlig överenskommelse om biologiska vapen och toxinvapen, vilket budskap kommer då att sändas till de stater som president Bush kallar de "röda" staterna i världen? Vi kan inte ingripa i förhandlingarna men det viktigaste vi kan göra – och jag hoppas att kammaren kommer att hålla med om detta – är att ge Europeiska unionens förhandlingsdelegation ett starkt stöd och säga till amerikanerna: "kom igen, skriv på, vi behöver den här överenskommelsen"."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph